Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-14-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

KPK Jylland søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KPK Jylland (Koreansk Popkultur) v/ Jennifer K. Legaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

KPK Jylland er en nyetableret interessegruppe som forventer at afholde stiftende generalforsamling i januar 2013. Foreningen har til formål at fremme interessen for koreansk popkultur og udvide medlemmernes viden inden for denne gerne samt give dem et bedre socialt netværk i dagligdagen.
 
Foreningen henvender sig primært til unge fra 12 år og opefter men er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen forventer i løbet af det første år at tegne ca. 45 aktive unge under 25 år. Medlemmerne forventes fortrinsvis at komme fra Herning Kommune, men også fra de omkringliggende kommuner. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Foreningens tilbyder forskellige kulturelle/ kreative aktiviteter som fx. koreansk drama, film, foredrag, teater, talentshows mv. Hertil kommer 2-4 årligt tilbagevendende events.
 
Indtil videre har KPK benyttet Kulturellen som base for deres aktiviteter.
Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • § 2. Formål. Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå.

 • §3. Medlemmer. Hvordan foregår ind- og udmeldelse?

 • §7. Regnskab. Revisionsforhold skal også fremgå.

 • Tegningsret skal fremgå.

 • §8 Alkohol. Skal udgå af vedtægt og erstattes af en alkoholpolitik ifm. evt. voksenarragementer.

 • §9. Generalforsamling. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag.

 • Hvor mange skal vælges til bestyrelse? Formand og kasserer skal være myndige.

 • §10 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 • §11. Opløsning. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. formue skal ved opløsning tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 • §12. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Periode før stemmeret er gældende bør genovervejes/ gøre kortere.

 • Præcisering af stemmeret for unge mellem 12 og 16 skal fremgå. Hvordan sikres medlemsdemokratiet for denne gruppe?

 • §13-14 har karakter af ordensregler og bør ikke stå i en vedtægt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud iht. gældende aktivitetstilskudsordning under forudsætning af foreningens etablering

 

at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger.

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for anmodning om lån af kommunale lokaler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Billedskole søger om støtte til projektet "Portræt af en herningenser"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender d. 15. november ansøgning om støtte på 20.800 kr. til billedkunstprojektet "Portræt af en herningenser".

Sagsfremstilling

Herning Billedskole ønsker i anledning af købstadsjubilæet at involvere alle Hernings borgere i projektet "Portræt af en herningenser", som rent fysisk placeres i et butikslokale i Midtbyen.

 

Projektet indeholder flg. facetter:

 • Indsamling og udstilling af herningensernes egne portrætter og selvportrætter (både maleri, fotografi osv.) - starten på udstillingen kunne f.eks. være et portræt af Borgmester Chr. Yde fra 1913 og Borgmester Lars Krarup fra 2013.

 • Herning Billedskole vil låne portrætter af private herningensere, og byens kunstnere opfordres til at bidrage med deres portrætter - maleri, foto, collage, skulptur eller...

 • To til tre workshops, hvor alle kan komme og male et selvportræt - under kyndig vejledning af tre forskellige kunstnere. Disse værker vil løbende blive tilføjet til udstillingen.

 • Udstillingen vil gennem hele perioden være foranderlig, idet Herning Billedskole vil arbejde med anderledes, skæv og nytænkende formidling.

 

Det overordnede formål med projektet er. at inddrage og engagere herningenserne i en søgen efter den særlige herningensiske identitet.

Derudover ønsker Herning Billedskole at formidle den forventede mangfoldighed i denne søgen til så mange herningensere som muligt, hvorfor projektet afvikles i et centralt beliggende lokale med store vinduer.

Sidst men ikke mindst ønsker Herning Billedskole at profilere sig i Midtbyen, idet Billedskolen i løbet af det kommende år jf. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetforhandlingerne flytter ind i Nørregade 7.

 

Forvaltningen vurderer, at projektet vil have en synlig og gavnlig effekt i forhold til aktivitet og liv i Midtbyen.

Økonomi

Projektet har udgifter for 74.800 kr., hvoraf de væsentligste er: kunstnere (22.000 kr.), projektstyring (10.000), bemanding (14.000 kr.) og annoncering (9.000 kr.).

Herning Billedskole bidrager selv med projektstyring, bemanding og indsamling af portrætter svarende til 27.000 kr., Cityforeningen har givet tilsagn om at løfte udgifter for 12.000 kr, mens Herning100 aktivitetspuljen støtter projektet med 15.000 kr.

Der mangler således finansiering for 20.800 kr., hvilket Kulturudvalget ansøges om.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.800 kr. til "Portræt af en herningenser".

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364 02 112-01, hvor der pr. 1. december resterer 267.717 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Bueskyttelaug søger om tilskud til afskærmning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bueskyttelaug v/ Lasse Skovsager søger om tilskud til indkøb af afskærmning.

Sagsfremstilling

Herning Bueskyttelaug træner i vinterhalvåret i Sportscenter Herning, hvor klubben låner skydebane af Lind Skytteforening. Et hidtil uproblematisk og udbytterigt samarbejde.

 

I forlængelse af Lind Skytteforenings etablering af elektronisk markeringsanlæg (jf. KFU den 19. september 2011, pkt. nr. 107) viser der sig et behov for at skærme den følsomme elektronik af, såfremt bueskytterne fortsat skal benytte skydebanen.

 

Denne problematik kan løses ved opsætning af mobile skærme.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede materialeudgifter ca. 70.000 kr., hvortil der søges om 100% tilskud. Klubben bidrager selv med værdi af eget arbejde.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Bueskyttelaug ikke er formuende og en eventuel flytning vil medføre lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til 70.000 kr svarende til materialeudgiften.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

 

at klubberne bidrager med værdi af eget arbejde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-516-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kærbo Rideklub søger om tilskud til udskiftning af ridehalsbund og bander i ridehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kærbo Rideklub og Holing Ridecenter søger om tilskud til etablering af ny bund og bander i ridehal.

Sagen har senest været behandlet den 24. oktober 2011, pkt. nr. 124, hvor det blev besluttet, at sagen medtages i prioritering af restbeløb på lokaletilskudsområdet ultimo 2011 set i lyset af tilbagemelding fra parterne vedr. genopretningsplan og perspektiver på henholdsvis kort og længere sigt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har løbende været i dialog med Kærbo Rideklub med henblik en drøftelse af aktuelle udfordringer og mulige genopretningstiltag set i lyset af klubbens økonomiske udfordringer, medlemsnedgang og masterplan Holing.

 

På baggrund heraf og den seneste temadrøftelse med rideklubberne (jf. KFU den 18. juni 2012, pkt. nr. 78) med henblik på udarbejdelse af en fremadrettet strategi for ridesporten i Herning Kommune, har Kærbo Rideklub gjort en aktiv indsats for at få vendt den skrantende udvikling.

 

Jf. seneste drøftelser med klubben i sensommeren 2012 er der skabt et fornuftigt grundlag for en overlevelse af Kærbo Rideklub i de kommende år.

 

Forvaltningen kan på denne baggrund anbefale en investering i ny bund og bander.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 58.400 kr. svarende til 73% af de budgetterede udgifter til etablering af ny bund og udskiftning af bander

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06 Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til Klubbernes Melodi Grand Prix januar 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) ansøger Kultur og Fritidsudvalget om et engangstilskud på 25.000 kr. til arrangementet "Klubbernes Melodi Grand Prix" (KMGP), der afvikles den 22. og 23. januar 2013.

Sagsfremstilling

Dansk Melodi Grand Prix 2013 afvikles 26. januar 2013 i Jyske Bank BOXEN i Herning. Herning er i den anledning udnævnt til Grand Prix City.

 

Rytmisk Musik Herning ønsker at afholde et Klubbernes Melodi Grand Prix 2013 (KMGP) og dermed støtte op om, at Herning i 2013 er Grand Prix City.

 

Formålet med KMGP er, at give børn og unge i alderen 10 - 14 år en legende og lærerig oplevelse med musik, og dermed sætte fokus på den kreative proces, der ligger bag den gode sang og styrke det blomstrende vækstlag indenfor den rytmiske musik i Herning Kommune.

 

Udgangspunktet for KMGP er, at 6 professionelle musikere i 3 grupper besøger Herning og omegns fritidsklubber, hvor der etableres 9 sangskrivningsgrupper bestående af 1 - 4 børn. Her skrives musik og tekst til de sange, der senere indspilles i Rytmisk Musik Hernings lydstudie og sidst fremføres i et fantastisk show på Fermaten den 22. januar 2013.

 

Det samlede budget for KMGP er på 70.000 kr.

De 70.000 kr går samlet til aflønning af de professionelle musikere, som varetager alle poster i projektet. Lige fra samarbejde med børnene om komponering af sangene, den pædagogiske indlæring af sangene ude i klubberne til at spille til alle prøverne og til selve showet på Fermaten den 22. januar 2013.

 

Rytmisk Musik Herning yder ingen egenbetaling til projektet. Rytmisk Musik Herning stiller sit lydstudie og tekniker til rådighed under hele projektet uden beregning.

 

Rytmisk Musik Herning har indgået et samarbejde med Fermaten, og Fermaten yder et tilskud til projektet på 20.000 kr.

 

Kultur og Fritidsudvalget ansøges om 25.000 kr. til KMGP - Klubbernes Melodi Grand Prix.

 

Rytmisk Musik Herning påtænker at ansøge Kulturelt Samråd Herning om 10.000 kr. til projektet og søge indtægter via sponsorater for ialt 15.000 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at Rytmisk Musik Hernings projekt "Klubbernes Melodi Grand Prix" vil understøtte byen som en festlig Grand Prix City. Da arrangementet KMGP afholdes i samme uge, som DR afholder Dansk Melodi Grand Prix i BOXEN.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. til Rytmisk Musik Herning, KMGP - Klubbernes Melodi Grand Prix fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 268.000 kr.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Dans for Demente med Melodi Grand Prix tema

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Melodi Grand Prix afvikles 26. januar 2013 i Jyske Bank BOXEN i Herning.

Herning er i den anledning udnævnt til Grand Prix City.

Administrationen anbefaler at der afsættes 20.000 kr til projektet "Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema" fra serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Herning Kommune samarbejder med DR og MCH om Dansk Melodi Grand Prix (DMGP) i 2013. Hernings rolle er at fremstå som festlig Grand Prix City på linje med indsatsen i 2009, hvor Herning sidst var Grand Prix City.

 

Der er indledt et samarbejde med kulturinstitutioner, folkeskoler, børnehaver, fritidshjem og ungdomsskolen i Herning Kommune om arrangementer, der understøtter Herning som festlig Grand Prix City. Derudover vil byen i ugen op til Dansk Melodi Grand Prix blive pyntet med Melodi Grand Prix flag, og detailhandlen vil sætte fokus på Melodi Grand Prixet.  

 

Arrangementet "Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema" er et tilbud til Herning Kommunes ældre borgere i anledning af Herning som Grand Prix City.  

6 pleje- og aktivitetscentre i Herning Kommune vil  hver få tilbud om en danseaften med levende musik.Til danseaftenerne vil et orkester spille ældre Melodi Grand Prix sange. De 6  danseaftener vil være for centrenes beboere og deres pårørende og ønskes afholdt i de sidste 3 uger af januar 2013.

"Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema" er en videreførelse af Sundhed og Ældres succesfulde projekt "Dans for Demente", der foregik i oktober og november 2012. Til hvert dansearrangement spillede et 20 mands stort salonorkester og frivillige dansere fra Susanne Nielsens danseskole i Herning bød de ældre op til dans. Udover orkestret og de frivillige dansere blev danseaftenerne indledt med en lille festmiddag for de ældre og deres pårørende.

Hovedformålet med indsatsen var at øge mulighederne for meningsfyldt fysisk aktivitet og festligt samvær.

 

Budgettet for "Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema" er:

 

Udgifter:

22.000 kr. i honorar til et 20 mands stort swingorkester

3.000 kr. i transportudgifter til orkestret

15.000 kr. til forplejning (6 x 2.500 kr. tilskud til  festmiddagen)

TOTAL: 40.000 kr.

 

Kultur og Fritidsudvalget anmodes om 20.000 kr. i støtte til arrangementet.

 

Sundhed og Ældre dækker 20.000 kr. til arrangementet "Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema".

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 20.000 kr. i tilskud til "Dans for Demente - Melodi Grand Prix tema" fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 268.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-I00-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Projekt TimeLine, forundersøgelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger opsamlende notat vedr. forundersøgelse for projekt TimeLine som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

Sagsfremstilling

Projekt TimeLines omdrejningspunkt er at forbinde midtbyen med en revitalisering af Hernings sydlige bydel, hvor den nedlagte vejstrækning Gl. Vejlevej ønskes anvendt til idrætslige og kulturelle aktiviteter, der kan tilføre byen nye kvaliteter i et helstøbt anlæg, der knytter naturligt an til omgivelserne. Særligt forbindelse til MCH og det kommende TimeWorld projekt (oplevelsesattraktion med afsæt i tid), hvor TimeLine indgår i naturlig sammenhæng og synergi hermed.


Projektets fokus er rettet mod transportåren Herning-MCH/ TimeWold og Herning – Lind og med afsæt heri at få skabt et unikt rekreativt område, som er såvel socialt som økonomisk bæredygtigt. Et byudviklingsprojekt, som skaber optimale rammer for et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som fremmer livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for alle borgere i kommunen.

 

I henhold til godkendt procesplan er der i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hausenberg og med økonomisk støtte fra Realdania igangsat og udarbejdet vedlagte forundersøgelse, som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

 

Undersøgelsen redegør for TimeLines udviklingspotentialer i tæt samspil med de daglige brugere og input fra eksperter med henblik på at sikre ejerskab og forankring, som går hånd i hånd med projektets høje ambitionsniveau og demonstrationsværdi.

 

Processen omkring forundersøgelsen har været bygget op omkring en række visions- og dialogmøder mellem projektets forskellige parter, herunder repræsentanter fra MCH og det sideløbende TimeWorld projekt.

 

Der har været afholdt superbrugerworkshop og interviews med udvalgte borgerrepræsentanter for de såkaldte usynlige hverdagsbrugere, som har bidraget med viden og ideer til udvikling af området.

 

Endvidere har der været afholdt ekspertworkshop med en gruppe udvalgte eksperter, der med hver deres faglige profil har bidraget med læsninger af stedet, udpeget barrierer og potentialer og fremkommet med konkrete ideer til udvikling af området.

 

Forundersøgelsen tager afsæt i en række temaer med det formål at give projektet retning og en ramme og rummer ligeledes et idekatalog, som sammenfatter brugernes og eksperternes ideer og anbefalinger.

 

Endeligt er der udarbejdet et bilag, som uddyber transportspørgsmålet mellem Herning by - MCH/ TimeWorld og Herning - Lind.

 

Forundersøgelsens centrale hovedkonklusioner/ anbefalinger til videre proces:

 

 • Der udarbejdes en helhedsplan "Knudmoseplanen"

 • Der igangsættes en udvidet borgerinddragelsesproces, der sætter Knudmosen på borgenes mentale bykort

 • Der igangsættes en række "åbne tegnestuer" med inddagelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner

 • Der udarbejdes en proces- og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg.

 

Forundersøgelse med tilhørende bilag fremlægges til udvalgets orientering og kommentering som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre i henhold til opstillede anbefalinger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-11-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lind Hallen søger om tilladelse/ garanti vedr. lånoptagelse til pilotprojekt solcelleanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Lind Hallen v/ fmd. Erling Mikkelsen søger om tilladelse/ garanti i forbindelse med låntagning til pilotprojekt vedr. installation af solcelleanlæg i Lind Hallen.

Sagsfremstilling

Som led i energibesparende foranstaltninger ønsker Lind Hallen at installere solcelleanlæg på 130.000 kWp, hvilket forventes at kunne dække det meste af hallens forbrug af elektricitet.

 

Lind Hallen søger Herning Kommune om tilladelse og garantistillelse vedr. lånoptagelsen. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede omkostninger til anlægget anslået 1,4 mio. kr. Der er indhentet indikation på et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente ved Kommunekredit, hvor Herning Kommune garanterer for lånet. Rentesatsen er pt. ca. 1,7 % med en årlig ydelse på ca. 153.000 kr. Rentesats og årlig ydelse fastsættes endeligt ved låneoptagelsen. Hertil kommer løbende vedligeholdelsesudgifter på anslået 10.000 kr. årligt.

 

Hallens udgift til el er ved det nuværende forbrug ca. 200.000 kr. årligt. Den årlige besparelse ved at investere i anlægget udgør således ca. 37.000 kr. Heraf reduceres Lind Hallens bloktilskud med 85% svarende til den gennemsnitlige tilskudsprocent for hallerne. Besparelsen på anslået 31.000 kr. tilfalder de likvide midler i perioden 2013 til 2022, svarende til den 10 årige låneperiode. Sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15% af driftsbesparelsen ved anlægget på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.  

 

Låntagning i Lind hallen betragtes jf. lånebekendtgørelsen som kommunal låntagning pga. størrelsen af det ordinære driftstilskud til hallen. Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 6 er der automatisk låneadgang til at foretage energibesparende foranstaltninger som solcelleanlæg. Der skal derfor ikke deponeres for låneoptagelsen.

 
I henhold til lokalplan nr. 61.OF.2, Herning, §8.3 må blanke tagmaterialer kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Opsætning af solceller på tagflade er derfor ikke i strid med lokalplanen.
 
Såfremt solcellepanelerne opsættes plant med tagfladen og parallelt med denne, kræves ikke tilladelse efter byggeloven. Solcelleanlægget kan således forventeligt etableres. Det anbefales dog, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen for genskin. Efter opsætning af solcelleanlæg skal dette anmeldes/ registreres hos BBR.
 
Herning Colsult Aps. har foretaget statiske beregninger for etablering af solceller på Lind Hallens 2 haller. Beregningerne har medført mindre ændringer af forudsætningerne og der er ikke detaljeopmålt. Der anbefales en detaljeopmåling kontrolleret af leverandør mhp. at sikre, at de i tilbud angivne paneler kan være på taget inden underskrivelse af kontrakt.
  
Forvaltningen oplyser, at Herning Byråd, jf. indgået budgetforlig for 2013-16, i de kommende år vil have fokus på udviklingen omkring solenergi/ solceller. Der vil være særlig opmærksomhed på pris- og teknologiudviklingen på området.

 

Lind Hallen ønsker at agere pilothal i forbindelse afprøvning af solcelleanlæg på kommunens idrætshaller.

 
Der arbejdes pt. med lovændringer på området. Lind Hallen forventer, at kunne indgå under den gamle ordning, såfremt solcelleanlægget etableres inden for en 6 mdr.s periode. Det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til optagelse af lån og garantistillelse, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Lind Hallen meddeles tilladelse til optagelse af et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente på ca. 1,4 mio. kr. under forudsætning af godkendte detaljeopmålinger og risikovurdering fra kommende leverandør vedr. opsætning af anlæg. Lånet kan ikke overstige 1,4 mio. kr.,  

 

at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,

 

at det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til låneoptagelse og garanti, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning,

 

at Lind Hallens bloktilskud reduceres med 85% af den årlige energibesparelse, svarende til 31.000 kr. årligt i låneperioden,

 

at budgettet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud reduceres med 31.000 kr. årligt i perioden 2013 til 2022. Beløbet tilskrives de likvide midler,

 

at sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15 % af driftsbesparelsen på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Projektet er et pilotprojekt, og vil derfor blive fulgt nøje.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud til haller 2013

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget