Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), repræsenteret ved Simon Torp, Majbrit Plougmann og Tove Mortensen ønsker at drøfte fremtidige muligheder bl. a i forbindelse med den nye skolereform.

Sagsfremstilling

BUS har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

 1. Kort præsentation af idegrundlaget bag spejdere og FDF

 2. Spejdere og FDF har nogle særlige muligheder for at inkludere børn og unge, som kan have svært ved at passe ind i de mere konkurrenceprægede foreninger

 3. Samarbejde mellem de enkelte grupper og den lokale skole i forbindelse med den nye skolereform

 4. Hvordan kan det politiske udvalg/forvaltningen hjælpe

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra BUS

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Aftenskolernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aftenskolernes Samråd repræsenteret ved Willy Grøn, Kirsten Bjørn-Thygesen, Børge Jensen og Ulla Christensen ønsker at drøfte visioner for aftenskolerne samt evt. nedlæggelse af Samrådet.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes Samråd har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

 1. Præsentation af aktiviteter

 2. Nedlæggelse af Samrådet med henblik på oprettelse af en folkeoplysningspolitik

 3. Aftenskolernes vision og mission

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra Aftenskolernes Samråd

Beslutning

Taget til efterretning.
Punktet mht. evt. oprettelse af en folkeoplysnings politik genoptages på et senere møde.

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fællesudvalget for de blandede foreninger ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesudvalget for de blandede foreninger, repræsenteret ved Birger Villadsen ønsker at drøfte De Blandede Foreningers virke og deres berettigelse. 

Sagsfremstilling

Fællesudvalget for De Blandede Foreninger har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

 • Præsentation af Fællesudvalget for de Blandede Foreninger

 • Baggrund og status for fællesudvalgets virke

 • Fællesudvalgets bidrag til et mangfoldigt fritidsliv

 • Forskellighed og synlighed

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra Fællesudvalget for de blandede foreninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af beløbsrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.
Beløbsrammen er for 2015 på kr. 4.165.000, hvoraf kr. 550.000 er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. kr. 7. pr. time.
 
Herudover er der afsat kr. 486.000 i tilskud til lokaleudgifter.
 
Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2015.
Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:
 
Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.
 
Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:
 
AOF
FOF
Herning Aftenskole
Herning Husflid
Bytoftens Oplysningskreds
LOF
Haderup Koret
FOF-Holstebro
Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund
Vildbjerg Gospelkor
Hedens Husflid
 
Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:
 
Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.
Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.
 
Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:
 
Folkevirke
Foreningen Norden
Herning Kirkehøjskole
Aulum Højskoleforening
Hedens Landboforening
Vinding Foredragsforening
 
Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.
 

[image]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender bestyrelsens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.02-S00-1-14 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Flytning af skulpturrelief på Brændgårdvej 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På bygningen, Brøndgårdvej 2,  er der monteret et skulpturrelief af Børge Jørgensen som tilhører Herning Kommune, og som derfor nedtages fra bygningen.
 
Herning Bibliotekerne ønsker at anvende i alt 248.000 kr. af det afsatte beløb til tomgangsdrift og nedtagning/flytning af skulpturrelief. Det resterende budgetbeløb på 119.000 kr. tilfalde de likvide midler.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne overdrager d. 1. oktober 2014 Ejendommen, Brændgårdvej 2, til de nye lejere Midtjyllands Kristne Friskole. Dermed har Herning Bibliotekerne afholdt én måneds tomgangsdrift siden åbningen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8 d. 29. august 2014. Udgifterne til tomgangsdrift kan dermed opgøres til 100.000 kr.


Den 23. juni 2014 afsatte Herning Byråd 367.000 kr. til afholdelse af udgifter til tomgangsdrift.
 
Ud af restbeløbet ønsker Herning Bibliotekerne at anvende i alt 38.000 kr. til optegning, nedtagning, opbevaring og senere opsætning af skulpturen. Derudover ønsker Herning Bibliotekerne at reservere 110.000 til en eventuel renovering af den mur som kunstværket i givet fald skal monteres på. Der er endnu ikke fundet en ny placering til skulpturen, men den opbevares uden omkostninger hos Drift.
 
Såfremt der ikke er behov for renovering af muren hvorpå skulpturen skal monteres, vil det reserverede beløb på 110.000 kr. tilfalde de likvide midler.
 
De samlede udgifter til tomgangsdrift på Brændgårdvej 2 samt optegning, nedtagning og opsætning, inkl. evt. renovering af betonmur udgør dermed 248.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der anvendes 100.000 kr. af de afsatte midler på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 til tomgangsdrift på Brændgårdvej 2 i 2014,

 

at der anvendes 38.000 kr. af de afsatte midler på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 til optegning, nedtagning og senere opsætning af Børge Jørgensens skulpturrelief i 2014,

 

at der på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 reserveres 110.000 kr. til eventuel renovering af betonmur, hvorpå Børge Jørgensens skulpturrelief senere monteres. Såfremt renovering ikke er påkrævet eller bliver billigere tilfalder det resterende budgetbeløb, på det tidspunkt, de likvide midler,

 

at resterende budget på 119.000 kr. i 2014 på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 tilfalder de likvide midler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

CHPEA anmoder om frigivelse af anlægsmidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelsen af CHPEA museet, der er planlagt til at åbne september 2015, ønskes gennemført en række vedligeholdelsesopgaver på den eksisterende museumsbygning fra hhv. 1976 (den runde sal) og 1993 (prismesalen), således hele museet kan leve op til standarden for et museum anno 2015.

 

Museet holder lukket fra den 12. januar 2015 – 1. marts 2015 med henblik på renoveringen. I samarbejde mellem museumsleder Lotte Korshøj, Kommunale Ejendomme samt C.F. Møllers tegnestue er der indhentet tilbud på opgaven, som beløber sig på 1.140.954 kr.

 

Der er indhentet tilbud på følgende:

[image]

Økonomi

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat rådighedsbeløb til mindre renoveringsopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet inkl. overførsler er på i alt 1.825.622 kr. hvoraf 60.000 kr. tidligere er frigivet.

Der er i alt forbrugt 617.797 kr. til rampe, fugning af pyramide og belysning; således at der på nuværende tidspunkt er et korrigeret restbudget på 1.207.825. kr., som søges anvendt i henhold til ovenstående samt øvrige fremtidige vedligeholdelseopgaver.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til ventilationsanlæg og øvrige vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052.

at anlægsudgiften på i alt 1.765.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af bevilling vedr. renovering af tag på Sdr. Felding Hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2014 til renovering af tag på Sdr. Felding Hallen.

Sagsfremstilling

Der er jf. budgetforliget for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 700.000 kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087, til renovering af taget på Sdr. Felding Hallen.
Projektet er beskrevet i samarbejde med den Kommunale Ejendomsafdeling, og der er indhentet tilbud på opgaven.

Det kan oplyses, at renoveringen af taget kan ikke afvente den planlagte haludvidelse, idet der i øjeblikket trænger vand ind i hallen i forbindelse med dårligt vejr, med deraf afledte følgeskader.

Renoveringen kan iflg. Hallen og arkitekten foretages uafhængigt af det planlagte haltudvidelsesprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. ex. moms til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 700.000 i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318087.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om ekstra tilskud til ombygning/ renovering af Vind Klubhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Landsbycenter Vind fik. jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 24. juni 2013, pkt. nr. 90, bevilget 125.000 kr. svarende til 50% af budgetterede udgifter til ombygning/ renovering af Vind Klubhus.

Grundet ekstraordinære udgifter til at imødegå mere brugervenlige løsninger i forbindelse med gennemførelsen af ombygning/ renoveringsprojektet søges der om et særligt lokaletilskud på 45.000 kr. svarende til 50% af merudgiften.

Projektet incl. anførte forbedringer/ merudgift er gennemført.

Sagsfremstilling

Landbycenter Vind har på baggrund af udvalgets bevilling i juni 2013 igangsat og gennemført klubhusrenoveringen.

 

Undervejs er der stødt udfordringer til, som har betydet, at budgettet er blevet overskredet. Bl.a. har det været nødvendigt at udskifte gamle celledøre og imødekomme flere ønsker om bedre lysindfald i opholdsrum og integreret anretter køkken mm.

 

Merudgift som følge af ovenstående udgør 90.375 kr. Landsbycenter Vind oplyser, at de selv kan bidrage med 10.000 kr. som værdi af eget arbejde samt 35.375 kr. via overskud fra Vind Landsbyfestuge i 2013 og 2014. Herning Kommune søges om et tilskud på 45.000 kr. svarende til 50% af anførte merudgift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen da merudgifterne er tilkøb efter eget ønske og vurderes ikke nødvendige for gennemførsel af projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog omhandlende "Det forsvundne Herning".

Sagsfremstilling

Igennem forskning af arkivalier og fotos fra Lokalhistorisk Arkiv har Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe indsamlet materiale til en bog omhandlende "Det forsvundne Herning" - Jernbanegade, Smedegade, Sølvgade samt den vestlige del af Grønnegade, hvis historie er ført så langt tilbage, som der har været mulighed for. Historien er samtidig fulgt op med en nutidig beskrivelse af de virksomheder, som i dag findes det pågældende sted.

Bogen udgives den 25. november 2014.

 

 

Gruppen har tidligere udgivet bøger om Hernings historie, bl.a. om Søndergade i 2004, Fonnesbechsgade i 2006, Dalgasgade i 2010 samt Mindegade, Bryggergade og Jyllandsgade i 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet et tilskud på 3.000 kr til udgivelse af gruppens bøger.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 3.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der
resterer 103.334 kr.

 

at tilskuddet ydes under forudsætning af, at udgivelsen realiseres.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til multibane i Studsgård

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Studsgård GIF v/ Torben Halkjær søger om tilskud til etablering af multibane i Studsgård.

Sagsfremstilling

Studsgård Gymnastik og Idrætsforening tegner jf. seneste indberetning 254 medlemmer, heraf 181 under 25 år.

 

Idrætsforeningen har gennem længere tid haft et stort ønske om etablering af en multibane i nærområdet i tilknytning til Studsgård minihal, skole og daginstitution.
 
Multibanen vil give gode udfoldelsesmuligheder hele året og være et godt supplement til minhallen, hvor banen placeres i umiddelbart tilknytning til skole og daginstitution, som kan gøre brug af banen i dagtimerne, hvor foreningslivet fortrinsvis har aktivitet i eftermiddags- og aftentimerne.
 
Derudover vil banen stå til rådighed for hele lokalområdet og være åben for alle.
 
Banen (15 x 28 m2) etableres i vedligeholdelsesfrie materialer med plastik underlag med huller, som gør at vand hurtigt forsvinder fra banen. Det faste underlag er velegnet til alle former for boldspil og leg.

 

I tilknytning til banen bygges en mindre hytte, som kan bruges til socialt samvær, undervisning og spisested mv.  

Økonomi

Budgetterede udgifter ifm. anlæg af en Ikadan multibane udgør anslået 408.000 kr. ex. moms.  

 

Studsgård GIF's forslag til finanseringsplan:
 

Lokale og Anlægsfonden
 
100.000 kr.
Herning Kommune
 
165.000 kr.
Øvrige fonde/ værdi af eget arbejde
 
143.000 kr.
I alt
 
408.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at der er bevilget tilskud på 75.000 kr. til multibaner i Vind og Haderup. Derudover er der bevilget et tilskud på 63.500 kr. til multibane i Ørnhøj.

Studsgård GIF's formueforhold jf. seneste regnskab:

 • Årets resultat: 11.049 kr.

 • Egenkapital: 947.585 kr. heraf bankindestående og kontantbeholdning på i alt 288.944 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. økonomisk sammenlignende med øvrige multibanetilskud

 

at tilskuddet bevilges under forudsætning af godkendt byggetilladelse

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Sunds FDF søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds FDF søger om tilskud på kr. 147.250,- til nyt tag på kredshuset i Sunds.

Sagen har tidligere været behandlet på KFU's møde den 17. februar, hvor der blev givet afslag af budgetmæssige årsager.

Du budgetterede udgifter er reduceret med kr. 115.000 i forhold til tidligere ansøgning.

Sagsfremstilling

Sunds FDF v/ formand Sheila Vestergaard søger om tilskud til nyt tag på kredshuset, som ligger på Kjærgårdsvej 45 i Sunds. Huset, som er på 350 m2 er opført i 1967 og udvidet i 1979 med en loftsetage på 200 m2. Siden er der foretaget en gennemgri- bende renovering af huset over en 3-årig periode fra 2005 - 2007. Hertil har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget henholdsvis kr. 100.000, kr. 100.000 og kr. 75.000 dvs. ialt kr. 275.000.

Husets opførelse og den efterfølgende renovering er udført af frivillig arbejdskraft.

 

Sunds FDF har ca. 200 medlemmer, hvoraf 140 er børn i alderen 6 - 15 år. Huset benyttes alle ugens hverdage samt adskillige weekender i løbet af året. Herudover lånes huset også ud til andre af byens organisationer.

 

Budget for udskiftning af taget:

 

Diverse materialeomkostn.
 
163.000
Stilladsleje
 
 18.000
Lossepladsgebyr og fragt af tagplader
 
 11.250
Uforudsigelige udgifter
 
 35.000
Arbejdsløn
 
247.000
Samlede udg. incl. moms.
 
474.250

Selvfinansiering:

 

Frivillig arbejdskraft
 
247.000
Lån fra Julsøfonden  -      
 
 80.000
Ialt
 
327.000

 

Der søges om et tilskud på kr. 147.250.

 

Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og anbefaler en udskriftning af taget samt en renovering af skorstenen.

 

Sunds FDF modtager hvert år et lokaletilskud på ca. kr. 180.000 til kredshuset samt kr. 60.000 til drift af træskibet Lamprenen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af den manglende finansiering på kr. 147.250,- dvs. kr. 73.625,-. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06, hvor der pr. 1/11 2014 resterer kr. 373.000.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-9-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Svæveflyver Union har søgt om og fået værtskabet for 8th FAI Women’s World Gliding Championships 2015 (WWGC2015). Mesterskaberne skal gennemføres på Arnborg Svæveflyvecenter. For at gennemføre mesterskaberne, ansøger Dansk Svæveflyver Union om kr. 100.000.

Sagsfremstilling

Dansk Svæveflyver Union (DSvU), skal i 2015 være vært for Kvindernes Verdensmesterskab i Svæveflyvning. Mesterskabet hører hjemme under FAI, som er det internationale forbund for flyvesport. Vi har tidligere gennemført VM i Rally- og Præcisionsflyvning 2004 på Skinderholm Flyveplads/Herning Flyveplads under samme internationale forbund.  

 

WWGC2015 skal gennemføres i perioden 1. – 13. august 2015 med flyvninger hver dag.  

 

Der deltager 50 kvindelige piloter til WWGC2015, og hver pilot har to hjælpere og familie med. Det giver omkring 250 gæster i 14 dage. Overnatning vil foregå i hyttebyen ved Arnborg Svæveflyvecenter og på hoteller i Herning.

Arnborg Svæveflyvecenter har et højt aktivitetsniveau omkring gennemførsel af mange forskellige aktiviteter og mesterskaber set henover kalenderåret. Der kommer dog løbende mesterskaber, som kræver bedre og udbyggede faciliteter, i forhold til det der kræves til normal brug. WWGC2015 er et af den slags mesterskaber.
 
Mesterskaberne kræver leje af stort telt til briefinger af piloter, officials og frivillige og som ramme for den internationale aften. Der skal opstilles supplerende bad- og toiletfaciliteter, og der skal etableres WI-FI i konkurrenceperioden.
 
Der er lavet aftale om en velkomstreception på Herning Rådhus for alle deltagere og officials. Udgifterne til denne bliver også afholdt af de ansøgte midler på kr. 100.000.
 
Forvaltningen vurderer, at det for Arnborg Svæveflyvecenter og Herning Kommune, er en god event, som endnu en gang tydeliggør, at Herning Kommune har de faciliteter, der kræves for at kunne være vært for internationale mesterskaber. Samtidig udbygger vi tilknytningen af Dansk Svæveflyver Union til området, og bevarer status som svæveflyvningens hjemsted i Danmark.
Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015 – WWGC2015, vil være med til at udbygge og bevare den interesse, der i forvejen er for flyvesport i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at bevillingen på kr. 100.000 tiltrædes. Beløbet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, kontonr. 370 01 309 07 i 2015. Budgetbeløbet for Fælles Formål i 2015 er kr. 550.000.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskole søger om tilskud til dobbeltkoncert

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender 5. november ansøgning om tilskud til en dobbelkoncert med Sigurd Barrett og Herning Musikskoles bigband 31. januar 2015.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles Bigband "Night Train" optrådte i sommers sammen med Sigurd Barrett til Liv i Sdr. Anlæg.

Koncerten var en stor succes for publikum, såvel som for Sigurd Barrett og bigbandets medlemmer.

 

Nu har Herning Musikskole så taget initiativ til at der laves to koncerter 31. januar 2015. Begge koncerter er med Sigurd Barrett akkompagneret af Herning Musikskoles Bigband "Night Train". Koncerten om eftermiddagen er for børn, mens den om aftenen er for voksne. Begge koncerter afholdes på Fermaten.

 

Forvaltningen vurderer, at samproduktionen mellem professionelle og amatører vil være givende og udviklende - især for bigbandet, ligesom både det voksne publikum og børnene vil få en kvalitativ og underholdende oplevelse.  

 

Herning Musikskole har indgået aftale med Sigurd Barrett, som medvirker væsentlig billigere end normalt.

 

Det samlede budget for de to dobbeltkoncerter har udgifter for i alt 87.673 kr., mens der er kalkuleret med (billet)indtægter for i alt 59.500 kr., hvilket giver en manko på 28.173 kr.  

 

Herning Musikskole har opnået en underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr.

 

Herning Musikskole ansøger om et tilskud på de manglende 13.173 kr. til dobbeltkoncerten 31. januar 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. til Herning Musikskole til de to dobbeltkoncerter med Sigurd Barrett og "Night Train" på Fermaten 31. januar 2015.
 
at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 5. november resterer 103.334 kr.

Beslutning

Udvalget giver underskudsgaranti, parallelt med Kulturelt Samråd, på op til kr. 15.000.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatrets årsrapport 2013/2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret fremsender 30. september årsrapport, revisionsprotokol og sæsonberetning for 2013/2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport, revisionsprotokol og sæsonberetning for 2013/2013 til godkendelse. Bestyrelsen har godkendt ovenstående på bestyrelsesmøde d. 3. september, ligesom generalforsamlingen har godkendt afrapporteringen d. 23. september 2014.

 

Årets resultat blev et underskud på 700.246 kr. før anvendte henlæggelser. Der er anvendt 500.000 kr. af henlæggelserne. Team Teatret har haft indtægter for ialt 1.136.055 kr., hvilket stemmer nøje overens med budget, og er knap 100.000 kr. mindre end året før.


Der er væsentlig nedgang på indtægter fra turnéforestillinger, hvilket vurderes at være en konsekvens af en generel afmatning i branchen.    

 

Teatret har haft udgifter for i alt ca. 10,7 mio. mod budgetterede 10,1 mio. kr., og sidste års niveau på 12,3 mio. kr. Afvigelserne er primært på gager og honorarer (knap 400.000 kr. højere), administrationsomkostninger (godt 200.000 kr. højere) og lokaleomkostninger (knap 100.000 kr. højere). I forbindelse med gager og honorarer er det omk. til produktionsdramaturg (barselsvikar), scenograf, samt feriepengeforpligtelser. På administrationsområdet har konsulenthonorar i forbindelse med udvikling af teatrets drift og bogføringsassistance i forbindelse med sygemeldinger været skyld i de væsentlige budgetoverskridelser.  Med hensyn til lokaleomkostninger er der anvendt godt 70.000 på indvendig renoveringsarbejde.  

 

Forvaltningen vurderer, at budgetafvigelserne og det negative resultat kan forklares, primært med afsæt i Team Teatres reorganisering. Forvaltningen finder bestyrelsens ageren for rettidig og nødvendig, ligesom bestyrelsens proaktive handlinger med tilpasning af næste års budget er positiv.  

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet tilskud til Team Teatret på 6.268.000 kr. staten støtter med 2.524.297 kr., mens der er modtaget andre tilskud på 109.000 kr.   Team Teatret har pr. 1. juli 2013 aktiver for ca. 2,1 mio. kr. og en egenkapital på  344.449 kr. Egenkapitalen er formindsket med ca. 700.000 kr. i indeværende år, og forvaltningen vurdere, at egenkapitalen bør delvist genetableres for at understøtte teatrets kunstneriske og driftsmæssige handlefrihed.  

 

I egnsteateraftalen er aftalt flere fokuspunkter i perioden, nemlig indkøb af to udenlandske gæstespil, øge tilstrømning af publikum i alderen 14-18 og produktionssamarbejde på tværs af regionen.  


Team Teatret har indkøbet udenlandske forestillinger og produktionssamarbejdet på tværs, ligesom arbejdet med publikumsudviklingen af de unge også har haft fokus. Dette bl.a. via nye arrangementsformer, involvering i Teater Maraton og indmeldelse i det regionale netværk SceNet hvor der er fokus på udvikling af forretningsmodeller.

Ud over fokuspunkterne for perioden skal Team Teatret hvert år producere to nye forestillinger, samt præsentere et antal forestillinger for børn og voksne.

 

Team Teatret har i sæsonen produceret to forestillinger for voksne, en forestilling for børn, samt co-produceret en, mens der er præsenteret gæstespil for voksne og børn.

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt aftalen for sæson 2013/2014.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

 

Herning Kommune skal senest 1. december fremsende årsrapport, sæsonberetning, revisionsprotokol og kommunens godkendelse til Kunststyrelsen. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte regnskab og sæsonberetning godkendes.

 

at bestyrelsen anbefales at bringe regnskabet i balance, herunder at genetablereen passende egenkapitalen, således at der er en sund økonomisk basis for Team Teatrets virksomhed.  

 

at forvaltningen fremsender årsrapport, sæsonberetning, revisionsprotokol og Herning Kommunes godkendelse til Kulturstyrelsen senest d. 1. december 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatret ønsker vedtægtsændring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Team Teatret fremsender 30. september udkast til nye vedtægter. Vedtægtsændringen ønskes som en konsekvens af en ændret ledelsesstruktur.

Sagsfremstilling

Team Teatret ønsker en vedtægtsændring på tre punkter i de gældende vedtægter.

 

Team Teatret ønsker at vende tilbage til en enstrenget ledelse igen. For år tilbage ændrede Team Teatret ledelsesstrukturen fra at bestå af en teaterleder til at bestå af en kunstnerisk leder og en økonomisk leder. Team Teatret ønsker fremadrettet kun at have en leder, nemlig en teaterleder.

Teaterlederen skal have det samlede kunstneriske, organisatoriske og økonomiske ansvar.

Der er tale om en konsekvensrettelse (i § 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 15), hvor "teaterledelsen" erstattes med "teaterlederen".

Forvaltningen har ingen indvendinger mod ønsket om en enstrenget ledelse, ligesom det ikke vurderes at udgøre nogen risiko i forhold til det kunstneriske niveau.

 

Team Teatret ønsker nedsættelse af krav til valgbarhed og valgret.

Bestyrelsen ønsker at gøre det lettere at blive fuldgyldigt medlem ved at nedsætte kravet til længde af medlemskab inden opnåelse af valgret og valgbarhed.  

Jf. vedtægternes § 15 har medlemmer først valgret og valgbarhed efter tre måneders medlemsskab. Dette ønskes nedsat til en måneds forudgående medlemskab.

Forvalningen har ingen bemærkninger til den ønskede ændring.

 

Team Teatret foreslår en konsekvensrettelse/opdatering af vedtægternes § 9, som henviser specifikt til den gældende lovgivning. Bekendtgørelse og lovbekendtgørelse er siden sidste revision af vedtægterne ændret, hvorfor Team Teatret foreslår de nuværende love nævnt i de nye vedtægter.

Juridisk afdeling ved Herning Kommune anbefaler, at der i stedet indføres en sætning om, at gældende lovgivning og bekendtgørelser på egnsteaterområdet skal overholdes.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en generel sætning i de nye vedtægter frem for specifik lovangivelse.

 

De ønskede vedtægtsændringer er godkendt af Foreningen Team Teatrets generalforsamling d. 23. september 2014.

 

Vedtægtsændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.  

De nye vedtægter skal fremsendes til Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den ønskede vedtægtsændring godkendes, dog således at § 9 lyder således: "jf. gældende lov og bekendtgørelse vedr. egnsteatervirksomhed."

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2013 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 6. oktober 2014. 

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.  

 

Årsregnskabet for 2013 udviser et overskud på 373.973 kr. og egenkapitalen er herefter positiv med 554.230 kr. ved årets afslutning.

Overskuddet skyldes, jf. ledelsesberetningen, i væsentlig grad de stordriftsfordele, der er opnået ved at samarbejde med andre teatre i landet. Ledelsen havde for to år siden forudset, at det ville være nødvendigt at overføre midler til jubilæumsåret i 2014, hvor der opsættes større projekter.  

 

I 2013 har Operaen i Midten haft 188 forestillinger fordelt over fire hovedproduktioner, som har været opført i rundt i hele Danmark: ”Korall Koral”, ”Monsteropera”, ”HMS Pinafore” samt ”Billederne Synger”. Alle produktioner har været opført i Herning.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

 

Tilskud fra Herning Kommune til Operaen i Midten på 860.000 kr. i 2013 er korrekt medtaget i regnskabet.  

 

Årsregnskabet for 2013 er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2013 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P24-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Operaen i Midten - Vedtægtsændring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne - Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer om at godkende fremsendt forslag til vedtægtsændring.

Sagsfremstilling

Egnsteatret Operaen i Midten, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer samt af Staten, blev i foråret 2014 evalueret af Kulturstyrelsen.

 

På baggrund af evalueringen anbefaler Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Statens Kunstfond, at der foretages en vedtægtsændring for Operaen i Midten, således at "de lokalpolitiske udpegninger sker fra egne rækker, kulturudvalg eller byrådets midte, og at ændringer i forbindelse med byrådsvalg ligeledes medfører ændringer i operaens bestyrelsessammensætning".

 

Operaen i Midtens bestyrelse har derfor udarbejdet et forslag til ændring af vedtægtens § 3 fra:

"4 medlemmer udpeges af Landsdelscenter Midt vest kommunerne, således at der udpeges et medlem fra hver kommune".

 

til

 

"4 medlemmer udpeges af henholdsvis Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner af og blandt medlemmer i den enkelte kommunes kulturudvalg."

 

Ændringer herudover er udelukkende af teknisk karakter og er alle konsekvens af teatrets navneændring i 2008 fra Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten.

 

Den foreslåede vedtægtsændring vil få virkning fra konstitueringen i forbindelse med førstkommende kommunalvalg.

 

Supplerende oplysninger

Evalueringer af egnsteatre skal medvirke til at sikre, at den statslige refusion af kommunernes udgifter til egnsteatret anvendes til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vurderer på baggrund af evalueringsrapporten for Operaen i Midten, at teatrets faglige og kunstneriske niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringerne for Operaen i Midten godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Autogalleriet Årsregbskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Autogalleriet Herning fremsender årsregnskab 2013 til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Autogalleriet har på møde den 19. marts 2014 godkendt årsregnskab 2013 for Autogalleriet. 

 

Årsregnskabet udviser i 2013 et underskud på -79.513 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 4.522 kr.

 

Jævnfør årsregnskabet samt de vedlagte bemærkninger hertil finder bestyrelsen årets resultat utilfredsstillende. Underskuddet henføres til to forhold som har påvirket regnskabet negativt. Det første er et sponsorat på 50.000 kr., som først blev udbetalt i 2014 i stedet for 2013. Dernæst en meromkostning på 45.000 kr. i forbindelse med uoverensstemmelser med Autogalleriets tidligere udlejer.

 

For at sikre en fremtidig økonomisk stabilitet og merindtjening har Autogalleriet igangsat en række tiltag, herunder en stigning i beløbet for medlemskab samt en omrokering i hallerne, således der bliver mere plads til betalende køretøjer og dermed højere indtægt. Det er bestyrelsens opfattelse at disse initiativer vil påvirke regnskabet for 2014 positivt.  

 

Autogalleriet Herning er en forening med knapt 200 medlemmer og en udstilling med over 100 biler, motorcykler samt andre transportmidler. Autogalleriet afholder jævnligt arrangementer for medlemmer og interesserede borgere.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Herning Kommune ydede i 2013 et årligt driftstilskud til Autogalleriet på 52.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for Autogalleriet 2013 tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermatens budget for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender 2. november 2014 budget for 2015 med indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden fremsendelse til Kunstrådet.

 

De indledende bemærkninger indeholder bestyrelsens forudsætninger og baggrunden for udarbejdelsen af budgettet. Det indeholder et skøn på garderobeindtægter (pris og antal gæster), niveau for medlemsbetaling og sponsorindtægter, et skøn over entréindtægter (publikumsudviklingen lægges til grund), præcisering af at honorarer, provision, dørvagter, forplejning og hotelomkostninger er inkluderet i posten "musikudgifter", at der anvendes 160.000 kr. til udstyr/inventar, niveau for markedsføring, leasingforpligtelser, skønnet udvikling på lønninger på 3 %, niveau for indtjening ved bardrift, reduktion af adm. omkostninger som konsekvens af website, samt en præcisering af henlæggelser i forhold til forpligtelser vedr. bygningsvedligehold.

Fermaten fremsender et budget, som i meget høj grad indikerer en fortsættelse af den nuværende drift med et uændret niveau.

Fermaten budgetterer med en lille stigning i entréindtægter i forhold til tidligere budgetter, men lidt lavere end de realiserede indtægter i 2012 og 2013. Der budgetteres endvidere med en stigning i honorarer til musikere på godt 150.000 kr. i forhold til tidligere budgetniveau.

Der budgetteres med et driftsoverskud på 80.000 kr. i 2015.

Fermatens egenkapital per 1. januar 2014 udgjorde 2.081.902 kr.

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2015, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune. Aftalen er gældende indtil 2016.

 

Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget for 2015 på sit møde den 30. oktober 2014.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed.

 

Herning Kommune har jf. den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2015 på i alt kr. 1.750.000 kr., mens staten yder et tilskud på 1.500.000 kr. Fermaten forventer at realisere 500.000 kr. i sponsorater i 2015.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Jf. aftale med Fermaten fremsender Fermatens administration budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Kunstrådet inden den 1. december.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget for 2015 inkl. indledende bemærkninger godkendes uden bemærkning.

 

at Fermaten indsender alle nødvendige dokumenter til Kunstrådet senest 1. december.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-3-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Evaluering af pilotprojektet "Sundere mad i haller"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
  X
 
 
 
  X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen

Sagsresume

Erfaringer fra andre kommuner landet over og Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende sundhedsindsats gjorde, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2011 valgte at afsætte midler til et pilotprojekt omkring sundere mad i Herning Kommunes idrætshaller i et samarbejde med Forebyggelsesudvalget.

Et udvalg af Herning Kommunes fritidshaller har medvirket i en pilotafprøvning i at gøre udvalget af mad sundere i hallernes cafeteriaer. Der foreligger nu en evaluering af indsatsen i de 6 haller, der indgik i indsatsen.

 

Formålet med evalueringen er at sætte fokus på udfordringerne i indsatsen for at undersøge indsatsområder i en eventuelt fremtidig prioritering og udbredelse af indsatsen.

 

Evalueringen viser, at ”Sundere mad i haller” endnu ikke er implementeret og forankret i tilstrækkelig grad.

Sagsfremstilling

Kommunen rummer mange forebyggelsesarenaer i forhold til aktivitet og sund mad. Idrætshallerne, hvor mange borgere kommer, giver mulighed for at skabe gode rammer for sund livsstil.

 

Projektet "Sundere mad i haller" har fungeret i godt 3 år. Formålet med evalueringen af indsatsen er at undersøge status for implementeringen, herunder udfordringerne i indsatsen.  

 

På baggrund af en interviewrunde med halbestyrere og madudvalgsrepræsentanter i hallerne samt observationer undersøges implementeringen af elementerne i indsatsen. For at underbygge udsagn i interviewet er der blevet taget billeder af maden i hver hal.

 

Evalueringen er ikke et forskningsstudium, men et forsøg på at undersøge mulighederne for en bredere implementering samt at erfaringsbasere en eventuel fremtidig indsats.

 

Der har været arbejdet med følgende elementer i indsatsen 

 

- Udarbejdelse af kostretningslinjer, hvor det generelt handler om fokus på nøglehulsmærkning, fuldkornslogo, sukkerreducering, fedtreducering, frisk frugt og grønt, samt produktplacering.

 

- Etablering af cafémiljø

 

- Markedsføring

 

- Fælles indkøbsaftaler

 

- Brugerinddragelse

 

Hovedkonklusioner 

 

- Hallerne finder det naturligt og meningsfuldt at arbejde med forebyggelse af uhensigtsmæssig livsstil. Indsatsen opleves af hallerne som kommunikeret ud på en inddragende og forståelig måde.

 

- Der er sket små, positive forandringer i nogle haller, men bredt vurderes det, at "Sundere mad i haller" ikke er implementeret og forankret på den måde, det oprindeligt var planlagt.

 

Anbefalinger ved en fortsat prioritering af indsatsen   

- Accepter at hallerne er forskellige både i udgangspunkt, muligheder og struktur ved at sætte fokus på den lokale hals behov. Tilpas derefter indsatsen.  

 

- Gør kompetenceudviklingen i forhold til kravene i projektet til en forudsætning for deltagelse.

 

- Uddannelsen baseres på forudsætningerne i den enkelte hal.

 

- Identificer mulige økonomiske incitamenter til implementering. Da den økonomiske organisering er forskellig fra hal til hal, er rentabiliteten forskelligartet.

 

- Gør det klart, at der er tale om krav og ikke anbefalinger til en indsats (Disse krav bør baseres på et individuelt hensyn, hvor man med små skridt går mod et sundere udbud)

 

- Prioriter støtte/netværk ved at gøre det muligt at lave tiltag som foredrag, temaaftner om sund madlavning mv. på tværs af hallerne.

 

- Anerkend usikkerheden i indkøb af sunde råvarer ved at sætte fokus på opkvalificering af køkkenpersonalets kostfaglighed.

  

"Sundere mad i haller" er en af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Forebyggelsesudvalget behandlede evalueringen den 20. oktober 2014. Udvalget besluttede at etablere en initiativpulje på 150.000 kr. over årene 2015-2017, hvor haller kan søge om tilskud til at arbejde med projektets oprindelige målsætninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.
Udvalget ser med tilfredshed på at Forebyggelsesudvalget følger op på projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning kommunes køb af del af Museumsgade 32

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tilde Mønsted Kristensen, Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning kommune ønsker at erhverve del af Museumsgade 32, til etablering af ”Det Historiske hus ”. Ejendommen har tidligere huset Museum Midtjylland.
 
Der er ført forhandlinger med ejeren Museum Midtjylland, og der er opnået enighed om en
pris, med forbehold for politisk godkendelse.
 
Midlerne til købet ønskes samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker at samle sine udstillingsaktiviteter samt personale på Vestergade 20 ved Textilforum (den gamle Herning Klædefabrik).

 

Som et led i denne igangværende proces, fraflytter museet bygningerne på Museumsgade 32 (det tidligere Herning Museum).

 

I forbindelse med Herning Biblioteks flytning fra Brandgårdsvej til Østergade, blev det besluttet, at Lokalhistorisk Arkiv Herning skulle flytte ned i de tomme lokaler på Museumsgade 32.

 

Som et resultat af denne omrokering, blev der indgået aftale med Museum Midtjylland om, at Herning Kommune køber bygningen på Museumsgade 32 med henblik på at etablere et samlingssted for Hernings historie: Historiens Hus.


Historiens Hus vil skabe rammerne for Lokalhistorisk Arkiv samt foreninger, der beskæftiger sig med Hernings historie: Herning Husflid, Historisk Forening for Herning Kommune, ASRA (Arbejderhistorisk Støttekreds for Ringkøbing Amt), Slægtshistorisk Forening samt Landsbylauget. Sidstnævnte vil fortsat, med frivilligt arbejdskraft, passe Frilandsmuseet bag museumsbygningen.

 

Derudover vil dele af udstillingerne fra det gamle Herning Museum fortsat indgå som en del af Historiens Hus.

Forhandlingerne med Museum Midtjylland har medført at der er enighed om en pris på 500.000 kr. for ejendommen. De med aftalen forbunde udgifter afholdes af Herning Kommune.

 

ejendommen udmatrikules som vist på kortbilag, den tilbageværende del ejes fortsat af Museum Midtjylland, og drives videre som Frilandsmuseum.  

 

Arealet der udmatrikuleres er markeret med rød, vejadgangen der tinglyses er markeret med blåt.

Økonomi

De samlede udgifter vedr. erhvervelsen af ejendommen er følgende:

 • Køb af ejendommen 500.000 kr.

 • Udgift til udmatrikulering 30.000 kr.

 • Skøde og tinglysningsafgift 15.000 kr.

 • Tinglysning af deklaration om vejadgang 10.000 kr.

 

Beløbet finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 01 i 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ejendommen, del af museumsgade 32, erhverves for den aftalte sum på 500.000 kr.
at Herning kommune dækker de med sagen forbundne udgifter på 55.000 kr. eksklusiv moms.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 555.000 kr. i 2014 til Serviceområde 15 kultur, nyt stednr.
at anlægsudgiften på i alt 555.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 01 i 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1201-11 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Team Danmark – Herning som eliteidrætskommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er genforhandlet ny 4 årlig samarbejdsaftale med Team Danmark vedr. Herning Kommune som eliteidrætskommune. Aftalen løber fra 2015 til 2018.
 
Formålet er at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Herning Kommune.
 
Aftalen indeholder bl.a. beskrivelse af fokus og indsatsområder inden for prioriterede sportsgrene, beskrivelse af værdisæt inde for talentudvikling på idrætsskoler og ungdomsuddannelser.
 
Aftalen forlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2007 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark.
 
Samarbejdet har bl.a. betydet øget kvalitet i træningen i talentmiljøerne, etablering af Sønderager Skole som elite idrætsskole fra 7. til 10. klasse og mulighed for morgen træning på ungdomsuddannelserne.
 
Arbejdet er organiseret i Herning Elite med særskilt budget under Idrætsrådet.
 
Aftalen peger på at –
 

 • der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Herning Kommune.

 • der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter.

 • der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.

 • der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.

 • der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter.


Der er 8 prioriterede sportsgrene med i aftalen, her af er 3 nye,
 
Brydning, Cykling, Ishockey, Svømning, Fodbold (piger)
De nye er håndbold, badminton og skydning.
 
Forvaltningen bemærker, at der efter omorganiseringen af Herning Elite i 2013, tilgår der yderligere 250.000,- til foreningsarbejdet, inde for eksisterende budget.

Økonomi

Herning Kommune har i budgettet for 2015-2018 afsat kr. 2.442.000 årligt til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Team Danmark.
 
Herudover yder Team Danmark et årligt tilskud på kr. 50.000

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at aftalen godkendes.

 

at den samlede udgift på kr. 2.442.000 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 375001, Herning som Team Danmark Elitekommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget