Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. september 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-A50-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af Herning Kommunes kunststrategi (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Kousgaard Harbøll

Sagsresume

Der er udarbejdet en kunststrategi for Herning Kommune. Denne sendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget.

 

Sagsfremstilling

Efter administrativt ønske forelægges udkast til en ny kunststrategi til brug som et værktøj, hvormed Herning Kommune kan målrette og styrke sin indsats på kunstområdet.

 

Undervejs har der været dialog med en gruppe relevante interessenter (kunstnere, institutionsledere og fagpersoner), og strategien bygger på deres input såvel som på input fra borgere, som blev høstet ved udarbejdelsen af kulturpolitikken.

 

Strategien er udarbejdet af Kultur- og Fritid, Byplan og konsulentfirmaet INSITU, og er afstemt med relevante politikker og strategier i Herning Kommune (bl.a. kulturpolitikken).

 

Tegningen er valgt som form, idet at strategien skulle være en kort og enkel inspiration for beslutningstagere ved kunstspørgsmål.

 

Strategien præsenteres af Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus på mødet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at kunststrategien godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.10-P00-2-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Kunsten i Herning - Placering af kunstværker (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget behandlede på et fællesmøde den 13. marts 2017 sag om kunsten i Herning – ”Registrering og placering af kunstværker”.

 

Nærværende sag er en opsamling og orientering om kunstværkers genplacering i gågaden samt forslag til ny placering af enkelte kunstværker.

Sagsfremstilling

Alle kunstværker er genplaceret efter anlægsprojektet i gågaden. Der opsat skilte med titel, kunstner samt årstal. Der er link til, hvor der kan findes mere information. Skulpturerne kan ses med mere beskrivelse på kunstiherning.dk.

 

Rapporten er opdateret med fotos og beskrivelse af ny placering af de enkelte kunstværker.

 

Opsamling efter beslutning 13. marts 2017:

Herningstenen: Det skulle undersøges, om Herningstenen kunne flyttes til Banegårdspladsen. Det vurderes ikke at være muligt at placere værket på Banegårdspladsen, da værket ikke kan placeres, hvor der er terrændæk med p-kælder under pga. fundament og belastning fra skulpturen. Det vurderes ligeledes at værket ikke egner sig til det store rum, da værket vil gå i et med det omkringliggende byggeri. Det vurderes at en skulptur/værk på Banegårdspladsen skal markere sig mere i byrummet og skabe mere blikfang.

 

Double Form: Skulpturen er placeret i Skulpturparken i Birk. Værket er ejet af HEART, som gerne vil beholde skulpturen i Birk.

 

Kuben: Tidligere blev det besluttet, at Kuben skulle flyttes til et mindre, grønt område på hjørnet af Sjællandsgade og Silkeborgvej. Det vurderes, at denne placering bør revurderes. Hjørnegrunden er et område, der kan være interesse for i forhold til fortætning og byudvikling, og det vurderes, at værket ikke vil få ”plads” nok i byrummet. Forvaltningen anbefaler at værket fastholdes med sin nuværende placering ved H.P. Hansensvej med flyttes mod syd for at give mere plads til værket, da det den nuværende placering står meget tæt på friskolen.

 

Seated Woman: Det anbefales at skulpturen flyttes til Rådhusets hovedindgang A. Indgangen er anonym og "drukner" lidt i naborestaurantens udeservering. I skitseprojektet for Torvet er der arbejdet med elementer der kan markere indgangen lidt mere end i dag. Det foreslåes at skilte med Herning Rådhus i stort format, omforme granitplinte til plantebede og bænke, samt at flytte kunstværket Seated Woman af Henry Moore hertil. Disse tiltag kan være med til at iscenesætte indgangen og skabe flottere omgivelser, eksempelvis for bryllupfotos og andre store begivenheder der fotograferes foran Rådhuset.

 

Willy Ørskov: Skulpturen er placeret i et grusområde på den nordlige del af Torvet. Skulpturen blev placeret her i forbindelse med B&O's nye bygning og har siden været diskuteret, om det var den bedste placering. Forvaltningen anbefaler at fastholde den nuværende placering. Det vurderes, at skulpturen har en god placering og derved smukt kan indgå i samspillet med springvandet.

 

Granitrelieffer af Eva Sørensen: Det anbefales, at skulpturen kan indgå i en ny placering i projektet for bydelsparken ved Haraldsgade overfor den nye politistation. Her er et offentligt rum, hvor bydelsparken kan tilpasses skulpturen.

 

Mirage: Skulpturen genplaceres i projektet i sydbyen med en placering ved Museumsgade/Godsbanevej/Gl. Vejlevej.

 

The Same for Everyone: Værket er placeret ved højskolen, pt. er der ikke trukket strøm til værket.

 

Uldkæmmeren: Skulpturen medtaget i den reviderede rapport.

 

Den indre svinehund: Værket stod oprindeligt i Kulturgården. I forbindelse med renoveringen i 2015 blev det undersøgt, om der kunne findes midler til at renovere værket som var noget forfaldent. Dette var på daværende tidspunkt ikke muligt, og værket er givet tilbage til kunstneren.

 

Økonomi:

Der er i sagen fra den 13. marts 2017 afsat et samlet beløb på 100.000 kr. til flytning, skiltning, nye sokler mm. til kunsten. Beløbet er ligeligt fordelt mellem tre konti; Herning C, Jubilæumsfonden og kontoen til Aktiviteter i Herning Midtby.

 

Hvis det er nødvendigt med flere midler til renovering af Mirage og granitrelieffer af Eva Sørensen anbefales det at udgifterne hertil finansieres af Herning C, sted nr. 223046, hvor der er afsat midler til kunst i bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anbefalingerne til Byplanudvalget vedr. placeringerne.

Beslutning

De enkelte kunstværker og deres placering blev gennemgået jf. bilaget, med beslutning for hvert enkelt:

 • Herningstenen af Jørgen Haugen Sørensen – Kirsebærhaven: Uændret
 • Indsnit af Bent Sørensen – Skolegade:   Uændret
 • Granitskulptur (uden titel) af Poul Bækhøj – Nis Petersens Plads: Uændret
 • Skulptur (Uden titel) af Christian Lymann Hansen – Bredgade: Uændret
 • Fuglen af Erik Heide – Østergade/Søndergade: Uændret
 • Stenbukken af Ole Christensen – Bredgade: Uændret
 • Tegn 2 af Ole Christensen – Bredgade: Uændret
 • Skyggen af en hund af Erik Heide – Plads bagved Biblioteket: Flyttes fri af trappen
 • Double Form af Carel Visser – Skulpturparken i Brik: Uændret
 • Kuben af Per Arnoldi – Gullestrupvej: Skal flyttes, men afventer det rigtige projekt, derfor placeres den midlertidig i skulpturparken, alternativt på hjørnet af Silkeborvej/Sjællandsgade. Opmærksomhed på jordformationen.
 • Column af Ingvar Cronhammer – Østergade: Strålerne skal respekteres, samtidig med at der skal findes pragmatiske løsninger, specielt i forbindelse med begivenheder.
 • Uldjyden af Ejgil Wedel Schmidt – Vestre Anlæg: Uændret
 • Granitskulptur af Søren Vullum – Volmerhuspassage: Uændret
 • Seated Woman af Henry Moore – Torvet: Ny placering besluttes i forbindelse med Torveprojektet.
 • Brozeskulptur af Willy Ørskov – Torvet: Ny placering besluttes i forbindelse med Torveprojektet, med hensigt om at der etableres spejlbassin.
 • Mytologia af Ole Mynster Herold – Gårdrum ved Søndergade: Uændret
 • Livsglæde af Børge Jørgensen – Væg ved Biblioteket: Uændret
 • Granitrelieffer af Eva Sørensen: En mulighed er en evt. fremtidig bydelspark ved Haraldsgade eller evt. placering i H+.
 • Mirage af Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann: Evt. i nord-syd krydset mellem Museumsgade, Gl. Vejlevej og Godsbanevej.
 • The Same for Everyone af Nathan Coley – Herning Højskole: Forbliver, der skal trækkes strøm til skulpturen.
 • Uldjyden af Torvald Westergaard – Tekstilmuseet: Uændret
 • Alle ændringer er under forudsætning af, der hvor det er nødvendigt, at der efterfølgende kan opnås enighed med kunstner, jordejere mv.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Herning C - gavlmalerier i forbindelse med Kulturfest Herning (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

I forbindelse med opstarten af Kulturfest Herning 2018 fik forvaltningen en henvendelse vedr. interesse for at skabe mere streetart i form af gavlmalerier i Herning Bymidte. Idéoplægget fra initiativtager er vedlagt denne dagsorden og viser eksempler fra flere steder i Herning Bymidte med forskellige typer gavlmalerier.

Sagsfremstilling

Kulturfest Herning er en ny og årligt tilbagevendende begivenhed i hele Herning Kommune. Begivenheden finder sted hvert år i juni, fra lørdag i uge 23 til og med lørdag i uge 24. Her fejres kulturlivets mangfoldighed med plads til alle. Temaet skifter hvert år, i 2018 var temaet "Tæt på solen."

 

Idéen bag gavlmalerierne, er dels at tilføre byens rum mere kunst og kant, dels at gøre kunsten mere synlig og vedkommende for kommunens borgere, dels at være et synligt eftermæle efter hvert års kulturfest. Tanken er, at de forskellige temaer kan genkendes i malerierne.

 

Henvendelsen kommer fra borgere, der ønsker at bidrage frivilligt til samarbejdet med idéer, formidling, kontakt til kunstnere med mere.

 

Idéoplægget viser eksempler på steder i Herning Bymidte med forskellige typer gavlmalerier. Det er vigtigt at understrege, at dette kun er eksempler, ejerne af de forskellige bygninger er ikke orienteret, og det er heller ikke sikkert, at det lige bliver disse steder.

 

Hvis idéen skal realiseres, kan en mulighed finansiering findes i nogle af de Herning C midler, der allerede er frigivet til formålet "mere kunst i Herning bymidte."

Forvaltningen vil foreslå, at 300.000 kr. af Herning C midlerne bruges til at skabe flere gavlmalerier i Herning Bymidte i forbindelse med Kulturfest Herning over de næste tre år.   

 

Der er ikke for nuværende indgået aftale med grundejere. Der bør indgås aftale med kunstnere, om at værket kan sløjfes efter en periode.

Økonomi

Der er tidligere disponeret og frigivet i alt 1.000.000 kr. til kunst i Herning bymidte af to omgange. På stednr. 223058 er der frigivet 500.000 kr. til ny kunst i forbindelse med renoveringen af Bredgade og på stednr. 223046 er der frigivet 500.000 kr. til "mere kunst i Herning Bymidte."

 

Forvaltningen foreslår at der anvendes 300.000 kr. til gavlmalerier i forbindelse med Kulturfest Herning. De 300.000 kr. foreslåes finansieret på stednr. 223046, "mere kunst i Herning bymidte."

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter projektet.

Beslutning

Der ønskes et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021. 

Til formålet afsættes i alt kr. 200.000 af Herning C midlerne. 

Placering, valg af kunstner og skitse behandles politisk inden endelig beslutning.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.02.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Handleplan for Herning Bibliotekernes arkivindsats 2019 - 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne understøtter arkivsamvirket og de enkelte arkiver med IT, fysiske arkivmaterialer, koordinering af fælles tiltag samt løbende sparring og rådgivning. Og vil med en ny handleplan understøtte, at arkiverne også fremadrettet er i stand til at spille en aktiv rolle i deres respektive lokalsamfund, engagere flere i lokalhistorien og formidle den samling de har – også digitalt.

Sagsfremstilling

Arkiverne i dag

Herning kommune har 14 lokalhistoriske arkiver. Borgernes brug af arkiverne rykker sig, og over de senere år har der været en udvikling, hvor arkiverne rykker fra at være samlinger af fysiske arkivalier, som krævede fysiske besøg for at tilgå, til i stigende grad at være digitalt tilgængelige. Det har medført en stor og ny brugerskare. Især arkivet i Herning har med hjælp fra frivillige og seniorjobbere fuld fart på digitalisering, primært af billeder. I år 2017 blev der alene i Herning uploadet små 20.000 billeder til arkivernes fælles online system Arkibas. Billederne er dermed samtidig søgbare for borgerne via arkiv.dk, og vi ser år for år en stor stigning i antallet af søgninger på arkiv.dk og en stigning i digitale henvendelser til arkiverne. Fx var der sidste år 96.000 besøgende på Herning kommunes billeder på arkiv.dk. og der er et stort potentiale for, at engagere flere i lokalhistorien, ved at gøre arkivalier og de historier, de rummer, digitalt tilgængelige og formidlet på flere platforme.

 

Arkivernes rolle skifter samtidig fra at være en samling til en aktiv formidlingsinstitution, og antallet af arrangementer med udspring i arkiverne vokser, der arrangeres udstillinger, og der er et stort ønske om at udvide aktiviteterne med flere forløb for f.eks. skoleelever.

 

Samlet set er der potentiale for at skabe mere digitalisering, samt mere og bedre formidling af arkivalier, og dermed adgang til og brug af Hernings historie blandt flere Herningensere i alle aldersgrupper i de kommende år. Mere og bedre arkivvirksomhed og lokalhistoriskformidling til flere borgere.

 

Herning Bibliotekerne vil med en handleplan understøtte, at arkiverne også fremadrettet er i stand til at spille en aktiv rolle i deres respektive lokalsamfund, engagere flere i lokalhistorien og formidle den samling de har – også digitalt.

 

Indsatsområderne de kommende år er

 • Digitalisering; praktisk understøttelse, rekruttering af frivillige mv.
 • Formidling; hjælp til formidling på SOME og web mv.
 • Arrangementer og aktiviteter; skabelon til lokalhistorisk læringsforløb, kursus i udvikling af undervisningsforløb.
 • Øget tværgående samarbejde på tværs af arkiverne; samarbejde om Arkivernes dag mv.  
 • Historiens Hus; aktivt og i samarbejde med foreningerne i huset arbejdes der for at Historiens Hus bliver et centralt mødested og samlingspunkt for lokalhistorisk formidling i Vestjylland.

 

Se bilag for udfoldet handleplan.

 

Handleplanen sendes til kvalificering og dialog i Herning arkivsamvirke samt historiens Hus i efteråret 2018

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.06.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Folkebibliotekets rolle i ny vision, strategi og handleplan for Pædagogisk Læringscentre PLC i skoler og dagtilbud i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Folkebiblioteket indgår som central samarbejdspartner i forhold til den fremtidige måde at tænke og drive Pædagogiske Læringscentre (PLC) i skoler og dagtilbud i Herning kommune. Den nye bekendtgørelse om PLC betyder, at læringscentrene har fået en større rolle i at understøtte børn og unges læring og trivsel. I forbindelse hermed, er der udarbejdet en ny vision, strategi og handleplan for PLC i Herning kommune. Denne er behandlet i BFU i juni måned og nu udsendt i høring. Folkebiblioteket indgår med det formål at sikre ét sammenhængende bibliotekstilbud til børn i Herning kommune.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Folkeskolelovens bekendtgørelse om PLC ønskes nytænkning, så en større sammenhæng omkring børn og unges trivsel og læring fra 0-18 år understøttes. Ambitionen med at medtage Folkebiblioteket i arbejdet omkring PLC er, at udnytte de eksisterende ressourcer knyttet til børns biblioteker bedst muligt, samt at skabe ét sammenhængende bibliotekssystem, der understøtter børn og unges læring og hele udvikling.

 

Folkebiblioteket har allerede i dag et vidtstrakt samarbejde med folkeskolerne. I bibliotekets ”åben skole katalog” tilbydes forløb omkring demokratisk dannelse, digital dannelse, booktalks, informationssøgning mv. På dagtilbudsområdet tilbydes alle daginstitutioner og dagplejere udlån af depoter af børnematerialer, ligesom de kan rekvirere emnekasser tilpasset læreplanstemaerne i institutionen. Herudover er der i dag mere ad hoc baserede aktiviteter og samarbejdsrelationer og stor fokus på at nå forældrene med tilbud om sprogstimulering, børneteater, bogkufferter mv. I første kvartal 2017 havde folkebiblioteket således 1.500 børn fra skole og dagtilbud igennem biblioteksbårne læringsforløb. Hertil kommer den individuelle hjælp som ydes til børn og personale omkring informationssøgning, biblioteksmaterialer – fysiske såvel som digitale og et stort antal arrangementer med fokus på sprogstimulering og læsning.

 

I kraft af PLC strategien indgår Folkebiblioteket fremadrettet som en obligatorisk samarbejdspartner for alle skoler og daginstitutioner i kommunen. Denne udvikling sikrer sammenhæng og samarbejde mellem skole/dagtilbudsområdet og folkebiblioteket og er en bevægelse mod et sammenhængende "børnenes bibliotek". PLC strategien og bibliotekets andel i den anskues som en naturlig udvikling af den måde, vi i Herning kommune vælger at udvikle og drive børnebibliotekstilbuddet på. Et moderne børnebibliotek spiller sig ind i børnenes liv, hvor de end er: om de er i skole, i hjemmet eller på det fysiske bibliotek. Derfor er det naturligt at prioritere de eksisterende biblioteksressourcer til at forlænge det nuværende arbejde omkring sprogstimulering, læsefremme, digitale tilbud mv. ind i skole/daginstitutionsdagen.

 

Som en del af strategien er indskrevet, at der skal iværksættes pilotforsøg og analyse af yderligere samarbejdsmuligheder i forhold til at optimere driften af de fysiske og digitale materialesamlinger på skolerne og på sigt i daginstitutionerne. En forudsætning for at overtage deciderede driftsområder, som i dag varetages og afholdes af skoler og dagtilbuds budgetter, vil være, at der følger ressourcer med til, at folkebiblioteket kan varetage opgaven.

 

Økonomi

Strategien skal udvikle sig indenfor de allerede afsatte ressourcer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedrørende vision, strategi og handleplan for PLC til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Flytning af Kulturfabrikken, frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med flytning og reetablering af Kulturfabrikken anmodes der om anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. vedrørende overtagelse af nyt lejemål pr. august 2018.

 

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035099 02. Heraf anmodes der om fremrykning af 0,750 mio. kr. fra 2019 til 2018 til godkendte udgifter i 2018 forbindelse med flytningen.

 

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken har de seneste 4 år haft til huse i gamle nedlagte fabriksbygninger på Mørupvej 1-5. Foreningen blev etableret med afsæt i 3 aktiviteter/ foreninger hhv. Herning Skateforening, Parkour Herning og Herning Klatreklub med det formål at sætte Herning på street kulturens landkort, skabe et urbant idrætsmiljø for de mange medlemmer og brugere og afholde konkurrencer inden for street kulturens mange stilarter såsom skateboard, klatring, street basket, parkour, breakdancing, bicycle trail mm.

 

Kulturfabrikken blev etableret i 2013 med 55 medlemmer og tæller i dag over 500 medlemmer. Foreningen er åben for alle, som har lyst til at være med og bygger på et fælles afsæt om at styrke det sociale miljø på tværs af alder, aktivitet og niveau og give mulighed for løbende at udvikle og integrere andre nye aktiviteter. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling, pt. 1.000 kr., dog 600 kr. for unge under 18 år. Kulturfabrikken har ud over de daglige medlemmer også godt besøg af en række dagsgæster, skoler og institutioner mv.

 

Lejemålet er pt. indrettet med følgende aktivitetsgrene mv. fordelt på ca. 4.500 m2:

 

 • 1300 m2 skating
 • 700 m2 klatring
 • 800 m2 parkour
 • 300 m2 callisthenics
 • 400 m2 MMA
 • 500 m2 cafe
 • 500 m2 diverse

 

Lejemålet er tidsbegrænset, og Kulturfabrikken er opsagt til fraflytning af lokaler på Mørupvej pr. 30. juni 2019.

 

Nyt lejemål på Godsbanevej 5

 

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2019 afsat 2,040 mio. kr. i 2019-prisniveau til flytning og reetablering af Kulturfabrikken ifm. indgåelse af nyt lejemål på Godsbanevej 5 i Herning.

 

Kulturfabrikken kan overtage lejemålet allerede pr. august 2018, hvorfor en del af afsat anlægsbevilling ønskes fremrykket og frigivet i 2018 til klargøring af forhold som ikke er afhængig af lokalplan og byggetilladelse (fx. projektplan, planlægning, projektering og etablering af ramper/ træningsfaciliteter, ændring/ flytning af lys og udskiftning af lyskilde til LED mm.). Alt istandsættelse af lokalerne påhviler lejer og kan først påbegyndes, når ny lokalplan er godkendt forventeligt ultimo 2018 og forud for indgåelse af ny lejekontrakt pr. 1. januar 2019 (ikrafttrædelsestidspunkt), dvs. så snart ny lokalplan er vedtaget og byggetilladelse er på plads.

 

Der er ifm. indgåelse af nyt lejemål afsat et supplerende årligt driftstilskud på 400.000 kr. fra 1. januar 2019 og frem. Kulturfabrikken afholder selv evt. driftsudgifter vedr. Godsbanevej i 2018.

 

Ifm. indgåelse af nyt lejemål bygges der videre på Kulturfabrikkens positive udvikling og visionen om at styrke udviklingen af et unikt urbant idrætscenter i samarbejde og synergi med nye aktører, herunder øvrige foreninger, e-sport, kultur- og uddannelsesinstitutioner m.fl.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 0,750 mio. kr. i 2018 og 1,290 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035099 02.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.00.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm - ansøgning om tilskud til vedligeholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Fonden for Blichermuseet på Herningsholm (”Herningsholmfonden”) ansøger om tilskud til vedligehold af Herningsholm.

Sagsfremstilling

Herningsholmfonden er en selvejende institution, der er stiftet af foreningen Herningholms Venner i 1976. Herningsholmfonden har til formål at stille Herningsholm til rådighed for Blichermuseet og for andre kulturelle og repræsentative aktiviteter, herunder vielser.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 19. januar 2015 et tilskud på 195.000 kr. fordelt over årene 2015-2017 til vedligehold af Herningsholm under forudsætning af, at Hernigsholmfonden rejste et tilsvarende beløb. Den sidste del af midlerne bliver først forbrugt i 2018 og Fonden ansøger nu om en fornyet bevilling på 240.000 fordelt over årene 2019-2021 med samme beløb fra Fonden.

 

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at der fortsat bevilges 65.000 kr. årligt i perioden 2019 til 2021, og tilskuddet foreslås finansieret fra Kulturudvalgets Rådighedbeløb i lighed med tidligere bevilling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 65.000 kr. om året fra 2019 til 2021, i alt 195.000 kr. under forudsætning af at Hernigsholmfonden rejser et tilsvarende beløb,
at beløbet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb (konto nr. 364 02 112-01), hvor der pr. 04.09.2018 resterer 402.282 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.02-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Herning Kommune for 2019-2022 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til ny 4 årig samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Team Danmark til politisk godkendelse. Aftalen vedrører Herning som eliteidrætskommune for perioden 2019-2022.

Formålet er fortsat at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Herning Kommune. Aftalen beskriver fokus- og indsatsområder for prioriterede sportsgrene samt beskrivelse af værdisæt inden for talentudvikling på idrætsskoler og ungdomsuddannelser.

Leder af Herning Elite Søren Baadsgaard deltager i punktes behandling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2007 haft samarbejdsaftale med Team Danmark vedr. Herning som eliteidrætskommune.

 

Samarbejdet støtter og udvikler elitearbejdet og talentmiljøerne lokalt i kommunen og har afstedkommet etablering af Sønderager Skole som elite idrætsskole fra 7-10 klasse samt bidraget til en øget træningskvalitet og muliggjort morgentræning på ungdomsuddannelserne.

 

Eliteidrætsarbejdet er organiseret i Herning Elite med særskilt budget under Herning Idrætsråd.

 

Af Team Danmark samarbejdsaftalen fremgår det, jf. principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004

 

 • at der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Herning Kommune
 • at der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere
 • at der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt og socialt
 • at der skal særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling
 • at der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteidrætsudøvere
 • at der skal etableres arbejdsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere

 

Aftalen beror pt. på 8 prioriterede sportsgrene, som er: Brydning, cykling, ishockey, svømning, pigefodbold, håndbold, badminton og skydning.

 

For perioden 2019-22 er der 7 prioriterede sportsgrene, som er de samme som ovennævnte på nær svømning, som ikke længere er en prioriteret sportsgren, da den ikke opfylder kriterier herfor.

 

 Herning Kommune vil i i perioden 2019-22 have særligt fokus på følgende udviklingsområder:

 

 • Trænere og kombinationsansættelser
 • Talentrekruttering
 • College

 

Herning Elite samarbejder fortsat med Skolen på Sønderager (talentklasser 7-10 klasser) samt med følgende ungdomsuddannelser:

 

 • Herningsholm Erhvervsskole EUD, EUX og HHX
 • Herning Gymnasium STX (eliteklasser)

 

Aftalens indhold er stemt af med Team Danmark jf. evalueringsmøde den 28. juni 2018. Aftalen samt Team Danmarks bemærkninger til samarbejdet er vedlagt som bilag.

Team Danmark værdsætter samarbejdet med Herning Kommune og ser stor værdi i det arbejde, Herning Elite og de lokale miljøer gør for at skabe gode rammer og vilkår for de lokale atleter.

Aftalen fremlægges til godkendelse i Team Danmarks bestyrelse den 19. september 2018.

 

Herning Kommune yder i 2015-2018 et årligt tilskud til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling på 2,442 mio.kr. jf. indgået samarbejdsaftale. Herudover yder Team Danmark et årligt tilskud på 50.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes
at der for perioden 2019-22 bevilges et årligt tilskudsbeløb på 2,442 mio. kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 375000, Herning som Team Danmark Elitekommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturelt Samråd søger tilskud til Herning Børneteaterfestival 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender en ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2018.

 

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder Herning Børneteaterfestival 2018 den 9.-11. november. Hen over de tre festivaldage vil der præsenteres et væld af forskelligt børneteater i 12 af kommunens byer: Herning, Haderup, Skarrild, Karstoft, Kibæk, Aulum, Hodsager, Vildbjerg, Vind, Sdr. Felding, Sinding og Ørre, samt i de to byområder Brændgård og Holtbjerg i Herning.

 

I de senere år har festivalen haft ca. 4000 besøgende over de tre dage, og forventer et lignende besøgstal igen i år. Det er gratis for børn og deres voksne at deltage i festivalen - både i forhold til at se forestillinger og deltage i de forskellige workshops. Kulturelt Samråd Herning ser under årets festival frem til at styrke samarbejdet med de omkringliggende oplandsbyer samt Teams Teaterskole, Herning Bibliotekerne, SPLYF, Tekstilmuseet og de forskellige aktører i Kulturgården. Udover de professionelle aktører og det lokale kulturliv, så afsætter også ca. 100 frivillige tid til at hjælpe under festivalen.

 

Formålet med festivalen er at præsentere et bredt udbud af professionelt børneteater for børn i hele Herning Kommune. Hertil kommer de kreative workshops og værksteder, der også er spredt ud over de 12 byer og to byområder.

 

 

Økonomi

Bugettet for Herning Børneteaterfestival balancerer ved 323.900 kr. De væsentligste udgifter er 221.000 kr. til forestillinger, 25.000 kr. til radiospots og annoncer, 18.000 kr. til programmer og 15.000 kr. til forplejning af professionelle aktører og frivillige. Udgiften til materialer er på 1.800 kr. pr. by eller byområde, hvilket er en stigning på 300 kr. pr. by i forhold til 2017.

 

På indtægtssiden budgetteres med Kulturelt Samråds egenbetaling på 163.400 kr. og 50% statsrefusion på 110.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om det resterende beløb på 50.000 kr.

 

Kulturelt Samråd modtog i 2017 et tilskud til Herning Børneteaterfestival på 50.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival 2018
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 04. september 2018 resterer 402.282 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling af lokale midler til projekter i tillægsaftale til kulturaftalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den gælden kulturaftale, mellem kulturministeren og de syv midt- og vestjyske kommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer) udløber 31.12.2018.

Kulturministeren har iværksat et eftersyn af konceptet for kulturaftalerne.

Derfor har ministeren besluttet, at i alt 9 af i alt 13 kulturaftaler skal forlænges i ét år med et såkaldt tillægsaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) bevilligede i sag på møde 13. august de fælleskommunale midler.

Denne sag omhandler finansieringen af Herning Kommunes lokale projekter.

Sagsfremstilling

Tillægsaftalen fortsætter den gældende kulturaftales vilkår og betingelser.

Det betyder, at der lægges op til, at kulturaftalens syv projekter fortsætter udviklingsarbejdet i yderligere et år, at de udpegede indsatsområder (Kulturlaboratoriet, Mødet mellem Mennesket, kunsten og kulturen, Talentudvikling og breddeinitiativ samt Skabende kunst og kultur) fortsættes og at det statslige projekttilskud på 2.125.000 kr. fastholdes i 2019.

 

Alle kommuner (Skive, Ringkøbing/Skjern, Ikast/Brande, Holstebro, Lemvig, Struer og Herning) har nu bevilliget fælleskommunale midler (2 kr. per indbygger).

 

Alle projekter har tidligere meddelt, at de kan og vil fortsætte og udvikle deres projekt i 2019 (tillægsaftalen) under forudsætning af, at de modtager midler svarende til beløbet i 2018 fra fælleskommunale midler og fra kommunale midler.

Projekterne behandles nu i de respektive kommuner med henblik på, at der opnås lokal medfinansiering. Dette jf. den politiske styregruppes anbefaling om, at hjemstedskommunerne medfinansierer projekter hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i den politiske styregruppe den 29. oktober 2014.

 

Herning Kommune har to projekter i den gældende kulturaftale: Kulturspirerne og InVitation lab.

Forvaltningen har modtaget ny projektbeskrivelse inkl. budget for projektet "Kulturspirerne", som ejes af Den Jyske Sangskole (DJS).

Herning Bibliotekerne har i arbejdet med en ny projektbeskrivelse undersøgt behovet for og lysten til at bygge ovenpå InVitation Lab, og har efterfølgende konkluderet, at "overbygningen" ikke er vigtig nok til at skulle prioriteres. De har derfor meddelt, at de ikke ønsker at være en del af tillægsaftalen.

 

Kulturspirerne 2019

Alle syv kommuner bag kulturaftalen har været med i projektet og er fortsat med. DJS ønsker i forlængelsen at fokusere på udbredelse af den digitale værktøjskasse, som er blevet udviklet som en del af Kulturspirerne, således at mange flere daginstitutioner i de syv deltagende kommuner får gavn af materialet.

Projektets overordnede mål er, at børns nysgerrighed efter kulturoplevelser pirres, og deres lyst til selv at blive udøvere fremmes gennem kreativ udfoldelse og øget bevidsthed om kunst og kultur.

Samtidig skal børnenes evne til at udtrykke sig med stemme, krop, instrumenter og billeder styrkes. Børnene opnår basiskundskaber indenfor forskellige kunstneriske felter og oplever, hvordan kunstarter kan spille sammen. Projektet har på nuværende tidspunkt udviklet en stærk og bæredygtig model for, hvordan man i daginstitutioner kan opkvalificere det pædagogiske personale til selv at arbejde med kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. DJS samarbejder med følgende kulturinstitutioner om projektet: Ikast-Brande Musikskole, Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro, Herning Billedskole, Operaen i Midten og Tryllestaven Tarm.

  

Forvaltningen er i dialog med sekretariatet om, hvorvidt der er et andet egnet 1-årigt projekt i Herning Kommune, som kunne give mening i kulturaftale-regi.

Projektet har en arbejdstitel, der hedder "Lands- og By Spejl". Projektet går ud på at otte lokalsamfund (fire landsbyer og fire boligområder) fra Herning Kommune med kunsten og internationale kunstnere som katalysator møder hinanden. Formålet med projektet er at bruge kunsten som løftestang, dels for at blive klogere på sig selv, dels for at blive klogere på et lokalsamfund, som ikke umiddelbart ligner det, man selv kommer fra, og dels via dette møde at få forståelse for forskellighedernes værdi og fællesskabets styrke. Projektet skal afvikles i juni 2019, have deltagelse af 6-8 kunstnere, borgere (skoler, institutioner, frivillige, foreninger, plejehjem mv.) fra otte lokalområder i Herning Kommune og have afsluttende fællesevent for alle lokalsamfund og kunstnere i Kultur på Hjul bussen til Kulturfest Herning 2019. Projektet arbejder ind i Herning Kommunes Kulturpolitik (Når kultur er løftestang), Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland (mødet mellem mennesket og kunsten) Europæisk Kulturregion (Land og by-sporet, og Genopdag-temaet). Projektet udvikles og kurateres af erfarne kunstner / projektkoordinator.

 

Til orientering kan den gældende kulturaftale ses på https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kulturaftaler/kulturregioner/midt-og-vestjylland/

Økonomi

DJS søger om et tilskud til forlængelse af kulturspire-projektet på 100.000 kr. i 2019, hvilket svarer til niveauet for de tidligere år. Det totale budget for projektet i 2019 er 518.000 kr.

 

InVitation Lab får i den gældende aftale 75.000 kr. per år. Disse kan i stedet reserveres til projektet Lands- og By Spejl eller et andet et-årigt projekt, som søges indarbejdet i tillægget til kulturaftalen med henblik på at opnå en finansiering fra fælleskommunale og statslige midler på niveau som InVitation Lab. Det totale budget for projektet er 460.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 100.000 kr. i 2019 til Den Jyske Sangskoles projekt "Kulturspirerne", som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09 af de midler der er afsat til formålet.
at der bevilliges 75.000 kr. i 2019 til kunstprojektet "Lands- og By Spejl" under forudsætning af, at projektet kan indgå i tillægsaftalen for kulturaftalen i stedet for InVitation Lab, og at der opnås en medfinansiering på niveau med InVitation Lab (bestående af statslige (230.000 kr.) og fælleskommunale (56.000 kr.) midler).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teatergruppen Muzak søger om tilskud til teater- og sundhedsprojekt for børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatergruppen Muzak under Vildbjerg Amatørteater søger tilskud til nyt pilotprojekt med fokus på teater og sundhed for overvægtige børn og unge.

 

Sagsfremstilling

Teatergruppen Muzak er indgået i et pilotprojekt omkring teater som brobygger mellem det fysiske og mentale for overvægtige børn og unge.

 

Projektet er et samarbejde mellem teatergruppen og Vildbjerg Amatørteater samt videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet, Line Nordentoft cand.mag i dramaturgi samt ledelse og dramapædagogik. Line arbejder i øjeblikket med forskningsprojektet RethinkIMPACTS 2017, der evaluere kulturens bidrag til forskellige områder af samfundet i forbindelse med kulturhovedstadsåret Aarhus 2017.

 

Pilotprojektet er startet med formålet at skabe en langsigtet styrkelse af overvægtige børn og unges fysiske og mentale velvære gennem teater og dramapædagogik. Målet er at skabe et sammenhængende undervisningsforløb, hvor fokus både er rettet mod et løft af elevernes fysiske og mentale velvære samt arbejde med problemer som ensomhed, lavt selvværd og social angst, der alle er parametre som ofte er påvirkede hos børn og unge pga. overvægt. Projektet har til hensigt at vise, hvordan teater kan kvalificeres. Her tænkes ikke blot som kunstform, men også som pædagogisk og socialt redskab til forbedring af livskvalitet og sociale relationer.

 

Helt konkret består projektet af et ni måneders teaterforløb løbende fra oktober 2018 til og med juni 2019, hvor 20 børn og unge fra 4.-6. klassetrin vil modtage 2,5 times ugentlig teaterundervisning som en del af deres fritidsliv. Dertil vil forløbet indeholde tre workshopweekender med fælles overnatning, besøg fra gæsteundervisere og udflugter til teatre. Undervisningen varetages af Line Nordentoft og formand for SPLYF, Christina de Laurent, der også underviser ved Dansk Talent Akademi.

 

Begge undervisere vil via dramapædagogiske værktøjer arbejde på, at give eleverne mod og selvtillid til at sætte deres krop i spil samt give dem lyst til at indgå i sociale fællesskaber, som et led i det vedvarende arbejde med at holde både krop og sind sundt.

 

Forløbet vil blive evalueret med både elever, deres forældre samt en psykolog. Evalueringen foretages midtvejs samt ved forløbets afslutning. Ved afslutningen evalueres også hele undervisningsforløbet samt den dramapædagogiske model med henblik på at formidle en rapport til vidensdeling og potentiel overførsel af projektmodellen til andre kunstformer.

 

Teatergruppen og Line Nordentoft søger Herning Kommune om økonomisk tilskud samt hjælp til at udpege 20 børn og unge fra målgruppen.

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en tværgående dialog om projeketet, som foreslås indgået som et fælles projekt mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, mens Børn og Unge tænkes ind i rekrutteringsøjemed.

 

 

Økonomi

Der er med ansøgningen fremsendt følgende budget for projektet:

 

Honorar til ugentlig undervisning og forberedelse (30 x 3 timer á 300 kr.)

54.000 kr.

Honorar til weekendundervisning (3 weekender x 15 timer á 300 kr.)

27.000 kr.

Honorar til projektleder til opstart, forløbsafvikling og afsluttende evaluering samt udarbejdelse af rapport

84.000 kr.

Konsulent sparring (teaterfagligt samt regnskab)

10.000 kr.

Kostvejleder og psykologtimer

8.000 kr.

Kørselspenge

5.000 kr.

Fortæring (ugentligt samt weekendworkshops)

12.000 kr.

Ekskursioner

3.000 kr.

Materialer

13.000 kr.

Lokaleleje

5.000 kr.

Rekruttering

10.000 kr.

Mødeudgifter

1.500 kr.

Forældreoplæg v. ekstern

4.000 kr.

Hjemmeside og facebook (domæne og vedligehold)

4.000 kr.

 

 

I alt:

240.500 kr.

 

Udgifterne søges dækket ved ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr., ansøgning til Forebyggelsesudvalget på 50.000 kr. samt ansøgning gennem fondsmidler. Dansk Amatørteater ansøger på vegne af projektet Dansk Folkeoplysningsforbund om 100.000 kr., hvor det pt. afventes svar. Dertil er Nordea Fonden og Ege Fonden ansøgt om hver 10.000 kr, hvor det pt. afventes svar. Dette giver et nuværende underskud på 20.500 kr. Der afsøges løbende lignende muligheder for fondsansøgninger og sponsorater til afdækning af underskuddet.

 

Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med Line Nordentoft ang. eventuel hjælp til anvisning af kommunale lokaler, der kunne spare en udgift på 5.000 kr. til lokaleleje. Dertil kommer en besparelse på 10.000 kr. til rekruttering, hvis denne opgave løses af Børn og Unge.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilliget et tilsvarende beløb
at udgiften afholdes på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 04. september 2018 resterer 402.282 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at tilbuddet skal være gældende for børn i hele Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-7-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dansk Arabisk Spejderforening søger om godkendelse som forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Arabisk Spejderforening v./ Kassem Elmaannaki søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitetsforening med udgangspunkt i ude- og spejderliv.

 

Sagsfremstilling

Dansk Arabisk Spejderforening er etableret på stiftende generalforsamling den 3. marts 2018.

 

Foreningen har til formål at skabe rum for børn og unge til at udvikle sig til selvstændige mennesker, der efter bedste evne er villige til at påtage sig et ansvar i det danske samfund. Gennem udelivsaktiviteter skal børnenes perspektiver udvides og det sociale fællesskab skal styrkes. Foreningen har udarbejdet sin egen spejderlov med inspiration fra andre spejderforeningers eksempler. Her er der fokus på hensyntagen til sine medmennesker, at lære at være en god kammerat og at værne om naturen.

 

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål, og der skelnes ikke mellem etnicitet, religion eller køn.

 

Foreningen tegner pt. 62 medlemmer, der alle er bosiddende i Herning Kommune. 56 af disse medlemmer er under 25 år. Aldersspændet fordeler sig her fra 5-24 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

Ad.2: Bestyrelsen

Dagsordenen skal også indeholde følgende punkter:

 • Forslag til budget for kommende periode til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent

 

Ad.2 a):

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsender skriftligt ønske herom med angivelse af emne, der ønskes behandlet. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag til behandling til være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Forslag til udsendes sammen med dagsordenen for mødet. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 1 måned efter fremsending af ønske fra medlemmerne.

 

Ad.2 b):

Vedtægtsændringer skal godkendes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

Ad.4: Foreningens hjemsted

Denne paragraf bør indskrives under første paragraf.

 

Ad. 5: Betingelser for medlemsskab

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives eller foretages af en forældre eller værge. Indmeldelse godkendes af kassereren, der sørger for at opkræve kontingentbetalingen.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 

Udelukkelse og eksklusion kan forekomme, hvis et medlems opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Både i sager om midlertidig udelukkelse eller decideret eksklusion har medlemmet krav på at få sin sag hørt på førstkommende bestyrelsesmøde og derefter på førstkommende generalforsamling. En generalforsamling kan stadfæste beslutningen med 2/3 stemmer for forslaget fra de fremmødte medlemmer.

 

Ad.6: Tegningsret for foreningen

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum et medlem udover formanden er mødt op. Køb, salg og pantsætning af alt fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen. Des lige skal lån over XXX (foreningen fastsætter et beløb) godkendes på generalforsamling.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger for nuværende.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at der bevilliges et medlemstilskud på 5.600 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-8-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midtjysk Knallertklub søger om foreningsgodkendelse i Herning Kommune samt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjysk Knallertklub v./ Per Steenberg søger om godkendelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Derudover søges der er om lokaletilskud.

 

Sagsfremstilling

 

Foreningsgodkendelse:

 

Midtjysk Knallertklub er etableret på stiftende generalforsamling den 3. marts 2018.

 

Foreningens formål er at samles om interessen for gamle knallerter, at udbrede kendskabet til disse køretøjer i den brede offentlighed samt skabe socialt samvær på tværs af alder, køn, etnicitet og lignende. Medlemsskabet forpligtiger til at deltage aktivit i foreningens aktiviteter.

 

Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 17 medlemmer, hvoraf 15 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. De resterende to medlemmer er bosat i Karup, Viborg Kommune. 3 medlemmer er mellem 5-25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

1. Navn og stiftelse:

Det bør indskrives, at klubben har hjemmehørende i Herning Kommune

 

2. Klubbens formål og virke:

Pkt. 1: Det bør tydeliggøres, at en del af foreningens formål tager udgangspunkt i styrkelse af folkeoplysningen og det forpligtigende fællesskab, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Pkt. 5: Denne bør udskrives. Der bør ikke nævnes navne i vedtægterne, da personernes rolle kan være omskiftelig.

 

3. Tegning af medlemsskab:

Pkt. 7: Udelukkelse og eksklusion kan forekomme, hvis et medlems opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Både i sager om midlertidig udelukkelse eller decideret eksklusion har medlemmet krav på at få sin sag hørt på førstkommende bestyrelsesmøde og derefter på førstkommende generalforsamling. En generalforsamling kan stadfæste beslutningen med 2/3 stemmer for forslaget fra de fremmødte medlemmer.

 

4. Bestyrelsen:

Paragraffen kan med fordel opdeles, så den ikke handler om både bestyrelsens sammensætning og virke samtidig med tegningsret. Tegningsret bør have en paragraf for sig selv.

 

Pkt. 1: Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal.

 

Pkt. 2: Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end XXX kr. (fastsættes af foreningen) godkendes af generalforsamlingen.

 

Pkt. 8: Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

 

5. Regnskab og kontingent:

Pkt. 7: Generalforsamlingen bør fastsætte det årlige kontingent.

 

6. Generalforsamlingen:

Pkt. 2: Der skal tages hensyn til, at indkaldelse til generalforsamling skal være offentlig tilgængelig.

 

Pkt. 3: Dagsordenspunkterne skal tilføjes følgende:

 • Præsentation af årets reviderede regnskab til godkendelse
 • Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent

 

Pkt. 4: Eventuelt indsendte forslag skal fremsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling:

Pkt. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.

 

8. Klubbens opløsning:

Pkt. 2+3: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at ¾ af medlemmerne stemmer for beslutningen.

 

Hvis 2/3 af foreningens medlemmer til stede på en ordinær generalforsamling, hvor forslaget behandles og ¾ af medlemmerne stemmer for beslutningen, kan der indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ stemmeflertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Pkt. 4: Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål.

 

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering under de blandede foreninger for nuværende.

 

Lokaletilskud:

 

Foreningen tegner pt. 17 medlemmer. Foreningen søger om lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven til lejemål beliggende Bredgade 61, 7540 Haderup (Feldborg). Den månedlige leje er fastsat til 1.000 kr. Forvaltningen estimerer et årligt driftsforbrug til el, vand og varme på 3.600 kr.

 

Bredgade 61

162 m2

 

Årlig leje: 12.000 kr.

Årligt forbrug: 3.600 kr.

Årlige lokaleudgifter i alt: 15.600

 

73% lokaletilskud til medlemmer under 25 år:

15.600 kr. x 73% x 18% = 2.049,84 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 300 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at der bevilliges et årligt lokaletilskud iht. Folkeoplysningslovens bestemmelser - dog max. på 2.050 kr.
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, lokaletilskud til blandede foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-3-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midtjydsk Skole- og Kulturfond søger tilskud til renovering af "Fantasiens leg om livets hjul"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I anledning af 50-års jubilæet for Carl Henning Pedersens "Fantasiens leg om livets hjul" i Den Indre Gård ved Birk søger Midtjydsk Skole- og Kulturfond om tilskud til renovering af kakler.

 

Sagsfremstilling

Den 25. oktober 2018 markeres 50-års jubilæet for "Fantasiens leg om livets hjul", som er det 200 meter lange værk, der pryder Den Indre Gård ved Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).

 

I samarbejde med museerne i Birk inviterer Midtjydsk Skole- og Kulturfond til en fejring af værkets jubilæum. Lige i øjeblikket er en workshop i samarbejde med en af byens skoler med efterfølgende fernisering på tegnebrættet, samt et udstillingsmæssigt tiltag og en åben invitation til alle om fejring i Den Indre Gård.

 

Forud for markeringen er der ønske om at foretage en renovering af nogle af de mange keramiske kakler i værket. CHPEA har tidligere på året modtaget tilskud til en tilsvarende renovering andet steds på museet. I forbindelse med gennemgang af kaklerne i Den Indre Gård har det vist sig nødvendigt med en renovering hurtigst muligt, da skaderne ellers kan sprede sig og dermed blive endnu værre.

 

Midtjydsk Skole- og Kulturfond ansøger nu Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til renoveringen, da der ikke er noget driftstilskud til Den Indre Gård, fordi denne er fritaget for entré og stillet til alles rådighed.

Økonomi

Der ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 25.000 kr.

Den samlede renovering anslåes til at beløbe sig til 40.000-50.000 kr. I dette beløb er der medtænkt eventuelle forhindringer og opdagelser, som kan forekomme med arbejdet med et 50 år gammelt værk.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 25.000 kr.
at tilskuddet finansieres på SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 04. september 2018 resterer 402.282 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning - evaluering af 2018 og budgetgodkendelse for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed foreligger evaluering af Kulturfest Herning 2018 til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering, samt tema, anbefalinger og budget for Kulturfest Herning 8. - 15. juni 2019 til godkendelse.

Kulturkonsulent Pia Trab Worm deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Første udgave af Kulturfest Herning blev afviklet i hele Herning Kommune fra den 9. - 15. juni og afsluttet den 16. juni i Herning Midtby.

Udgangspunktet for kulturfesten var og er det koncept (bilag), som KFU godkendte på møde 22. januar 2018.

 

Projektgruppen, som blev nedsat i 2017, har stået for udvikling, planlægning og afvikling af Kulturfest Herning 2018. Projektgruppen for Kulturfest Herning 2018 bestod af flg.: Rikke Andersen (Fermaten), Lisbet Hauge (Herning Billedskole), Sara Jørgensen (Herning Bibliotekerne), Carsten Gjerløv (Kulturelt Samråd og Scene 7), Allan Boye-Thulstrup (kommunikationsafdelingen, Herning Kommune), Sune Madsen (by-koordinator, Herning Kommune), Michelle Johnsen (Kultur og Fritid) og Pia Worm (Kultur og Fritid).

 

Evaluering 

På den relativt korte tid er det via et bredt samarbejde lykkedes engagere og opnå deltagelse fra mere end 45 foreninger og kulturinstitutioner, over 65 skoleklasser, flere plejehjem, over 500 børn fra skoler og daginstitutioner i midtbyen, samt at præsentere et alsidigt program med 48 programpunkter i løbet af ugen og 51 programpunkter på afslutningsdagen i Herning Midtby.

Der har generelt været stor tilfredshed fra omegnsbyerne med, at kulturfesten foregår i hele kommunen, ligesom det for de fleste giver god mening at fejre kulturen fælles i Herning på festens sidste dag.

 

22. august afholdt projektgruppen et fællesmøde for de aktører, som var med i 2018-udgaven plus alle kulturledere i kommunen. Der deltog cirka 25 personer fra omkring 15 institutioner / foreninger. Formålet var dels at evaluere, men også se fremad. Referat fra mødet er vedlagt sagen som bilag.

 

Væsentlige elementer til gentagelse:

 • stor ros til initiativet omkring at dedikere en tid hvert år til at sætte fokus på kulturen
 • nem og ubureaukratisk adgang til finansiering (Kulturfest Hernings mikropulje)
 • det blev et fint arrangement på den korte tid, også i forhold til omegnsbyerne
 • godt forarbejde, som kom til udtryk i stor tilslutning trods den korte frist / planlægning
 • godt samarbejde mellem institutioner, foreninger og kommune - generel glæde ved at arbejde på tværs

 

Væsentlige elementer, som kan gøres bedre:

 • mange informationer og stort program bør søges mere overskueligt og skarpt
 • tidligere annoncering / markedsføring på alternativ måde. Traditionel annoncering frarådes helt
 • større fokus på differentiering af budskaber til og involvering af forskellige målgrupper. ALLE egner sig ikke som målgruppe, så den skal deles op, så alle alligevel tilgodeses
 • der skal arbejdes med større "samling" på eventen i Herning, så det fysisk er mere samlet og tydeligt, hvor det er
 • fastlæg temaer for flere år - eller fastlæg et "langtidsholdbart" tema
 • arbejde endnu mere med at skærpe profilen, grafisk udtryk og kommunikation

 

På mødet blev en ny projektgruppe nedsat. Så projektgruppen består fremadrettet af følgende personer: Rikke Andersen (Fermaten), Else Egsgaard (Herning Billedskole), Dorthe Bébe (Team Teatret), Line Hillerup (Huset No7), Anne Juul Andersen (Herning Bibliotekerne), Carsten Gjerløv (Kulturelt Samråd og Scene 7), Allan Boye-Thulstrup (kommunikationsafdelingen, Herning Kommune), Sune Madsen (by-koordinator, Herning Kommune), Michelle Johnsen (Kultur og Fritid) og Pia Worm (Kultur og Fritid).

 

Anbefalinger for Kulturfest Herning 2019

Med udgangspunkt i konceptet for Kulturfest Herning, input fra processen om udvikling af konceptet, input fra aktører og input fra fællesmødet 22. august foreslås følgende i forhold til næste års udgave af Kulturfest Herning:

 

Tema

Med tanke på både publikum og aktører foreslås et tema, som kan rumme en bred vifte af kunst og kultur for at sikre mulighed for stort engagement. Det bør også være et tema, som alle målgrupper kan forholde sig til og se sig selv ind i. Temaet bør tænkes i sammenhæng / relation med de strømninger og emner, som er temaer i den kommunale, regionale og nationale kunst- og kulturverden. Med dette afsæt foreslås flg.: Kulturfest Herning - en opdagelsesrejse

 

Praktik / logistik

2019 søges i endnu højere grad udbredt i hele kommunen i løbet af ugen. På afslutningsdagen søges en fortætning med få pladser / eventområder, hvor aktiviteterne samles. Der bør ikke segmenteres i områderne, men derimod søges tilbud til flere målgrupper i hvert område. Dette for at sikre, at folk kommer rundt. Fyrtårnsbegivenheden kan være forskellige kunstformer / genrer. Der bør engageres navne, som kan tiltrække publikum. Formålet er dels at præsentere kunst / kultur til borgerne, men også at borgerne tiltrækkes af de kendte navne for derefter at opdage, at andet kunst og kultur og så er spændende. Det er en vigtig erfaring at tage med fra Off Road åbningen i 2017. Sand på Torvet er ikke - som i 2018 - en del af planen for 2019, det skulle ses i sammenhæng med 2018 temaet.

 

Deltagere

Det er kultur i bred forstand, som er kriteriet for, at et arrangement kan komme i programmet. Det foreslås, at der i 2019 fokuseres på unge, landsbyer og etniske foreninger som deltagere. Ældre skal fortsat have opmærksomhed.

Der arbejdes med forskellige modeller for inddragelse, deltagelse og engagement blandt aktører og mulige samarbejdspartnere. Dette bør defineres af projektgruppen og indføres i tidsplanen for planlægningen.

 

Kommunikation og markedsføring

Der arbejdes endnu mere med segmenterede målgrupper (unge, børn, ældre, studerende, familier, nye kulturbrugere osv.), dels for at sikre, at der er noget for ALLE, men også for at skærpe kommunikationen og markedsføringen. Der skal være balance i programindhold og arrangementer, således at der samtidig er fokus på fællesskabet. Der anvendes alternativ markedsføring frem for traditionel annoncering i dagspresse, lokalaviser og lokalradio.

 

Økonomi

Det anbefales at hæve beløbet til mikropuljen, således at flere kan få et mindre beløb til realisering af arrangementer, dels i løbet af ugen, dels på afslutningsdagen. Dette er indarbejdet i budgettet.

 

Økonomi

Regnskabsopgørelsen for Kulturfest Herning 2018 viser, at der er anvendt 130.000 kr. til torveprogram, 105.000 kr. til markedsføring (heraf størstedelen til annoncer i lokale aviser og dagspresse), 42.000 kr. til indkøb af aktiviteter, 28.000 til mikrobevillinger, samt et par mindre poster. Der resterer ca. 62.000 kr. i uforbrugte midler.

 

Det samlede budget for Kulturfest Herning udgør i 2019 737.200 kr. Udgifterne består af fyrtårnsprojekt, kulturelt indhold, mikropulje (forhøjes i forhold til 2018), markedsføring/program/merchandise mv. Der er afsat 400.000 kr. årligt på Service Område 15 til afholdelse af Kulturfest. De ikke forbrugte midler for 2018 udgaven indgår i budgettet for 2019 med 62.000 kr. Der budgetteres med fondsstøtte til dele af projektet. Disse midler udgør det resterende beløb. Udgifterne vil til enhver tid blive tilpasset de opnåede indtægter, således at budgettet balancerer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen tages til orientering
at tema og anbefalinger vedrørende 2019 udgaven af Kulturfest Herning godkendes
at budgettet for Kulturfest Herning 2019 godkendes
at forvaltningen bemyndiges til at søge ekstern finansiering til hele eller dele af kulturfesten

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Pia Trab Worm deltog under behandling af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevillinger fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. juni til 1. september 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på møde 18. marts 2013, i perioden 1. juni til 1. september 2018 bevilliget følgende:

  

"Har du prøvet at ligge på græsset, og kigge op i himlen - og set hvordan skyerne kan forme sig til forskellige figurer?". Projektet går ud på at give elever i 3.-4. klasser i Herning Kommune en kunstnerisk oplevelse - planlagt og afviklet af unge. Helt kort er projektets præmis, at udlevere et fotografi med motivet af én sky på en lyseblå himmel til hvert barn. Barnet skal derefter tegne med en sort fin streg på glasset (oven på skyen), frit fra deres fantasi, hvad de ser skyen forestiller. Kan de se dyr, mennesker eller andre ting i skyerne?  - opgaven er simpel "tegn det I ser." Ideen er at visuelt omsætte den “barnlige” fantasi til et grafisk udtryk, som alle kan spejle sig i. Hjernen spiller os ofte et puds og finder mønstre i naturens tilfældige former - men ser vi det samme nå vi kigger op mod himlen? og vil et ungt / voksent publikum kunne se logikken i et barns øjne, som har været rettet mod solen? Der planlægges med over 200 deltagende børn.
Bag projektet står Rasmus Sommer, Line Nordentoft, Mathias Dyr og Morten Gram (alle midt i 20erne). Der er bevilliget 5.000 kr. til Rasmus Sommer.


Hippiearrangement. Thomas kunne godt tænke sig, at lave et kulturelt arrangement, som sætter fokus på 68 generationen. Eftersom det er 50 år siden i år, at hippiernes ungdomsoprør med revolte, syrerock og nye anderledes tanker fandt sted. Det kunne derfor være på sin plads at hylde denne ånd og reflektere over den effekt, dette havde på samfundet. Arrangement skal formidles gennem foredrag og musik samt evt dokumentar og workshops. Projektets formål skal derved være, at spørge de deltagende hvordan fortidens ungdomskulturer kan virke relevant på nutiden. Projektets elementer: forfatteren Peter Øvig, som har skrevet 2 bøger om ungdomsoprøret i Danmark, den københavnske neo-hippie ikon Uffe Lorenzen som bl.a har spillet i Spids Nøgenhat, Baby Woodrose og On Trail, fremvisning af ungdomsdokumentaren "Monterey Pop Festival 1967", hvor man ser den spæde start af denne kultur i USA. Sidst men ikke mindst vil der blive en workshop, hvor deltagerne til arrangementet, kan udtrykke tanker om ungdomskulturer igennem samtalesalon med forskellige kort, der har nogle relevante spørgsmål. Til lejligheden deltager malerkunstneren Bob Norman Davis. Arrangementet finder sted 15. september.

Bag arrangementet står Thomas Rask (17 år). Der er bevilliget 5.000 kr. til afholdelse af arrangementet.
 

Der er ikke bevilliget tilskud fra Ungepuljen tidligere i indeværende år.

 

Der resterer herefter 40.000 kr. af Ungepuljen for 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-32-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Mødekalender for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møder for 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet m.v..

Møderne fastsættes primært til mandage kl. 8.30 til kl. 12.00.

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke er møde i januar, juni og november måneder. Møderne er placeret i forhold fristerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Og at udvalgsmødet i april er tirsdag den 9. april - dagen efter budgetseminaret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 88.04.08-P20-6-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Byggeprogram og bedømmelsesudvalg

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget