Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

TimeLine, Teaser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til "Teaser " i forbindelse med projekt TimeLine til udvalgets orientering.

 

Ekstern projektgruppedeltager Søren Taaning deltager i forbindelse med fremlæggelse af sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt TimeLine er der udarbejdet oplæg til teaser i synergi med projekt ”Spor i Byen” og ”Herning100”.

 

Teaseren består i udgangspunktet af et "kunstværk", som skaber forbindelser til/ spor fra midtbyen og fungerer som en aktivitetsøjenåber til det som skal til at ske i forbindelse med projekt TimeLine. Projektet tænkes iværksat med stor involvering og inddragelse af frivillige og opført over 100 dage i relation til Herning100.
 
Der er udarbejdet et første oplæg, som bearbejdes og kvalificeres yderligere med henblik på afklaring af byggetekniske og sikkerhedsmæssige forhold, herunder tilladelser mv. Der udarbejdes budget og finansieringsplan primo september, hvorefter der tages fat om fundraising og fastlæggelse af tidsplan, herunder involvering af frivillige.

 

Bearbejdet oplæg og forslag til finansieringsplan præsenteres på udvalgets møde den 17. september.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til efterretning med de faldende bemærkninger.
Udvalget beslutter at der skal orienteres om punktet på kommende udvalgsmøder.

 

Sagsnr.: 20.07.11-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

MidtVest Pigekor - korrejse til Paris 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender den 21. august ansøgning om tilskud på 7.200,- kr. til gennemførelse af MidtVest Pigekors korrejse til Paris i oktober.

Sagsfremstilling

MidtVest Pigekor har indledt et samarbejde med det franske kor La Maitrise de Paris, som også arbejder elitært med sangerne for at underbygge deres muligheder for at blive professionelle sangere.

 

Korerne planlægger en række fælles koncerter (turne) i Danmark og Frankrig, hvor der er fokus på deres fælles træk - og deres forskelligheder, idet dansk og fransk kortradition er meget forskellig.

Midtvest Pigekor drager til Frankrig i oktober i år, mens det franske kor kommer på genvisit i Herning i 2013, hvor korene vil kunne opleves ved en række fælles koncerter i Danmark.

 

Formålet med koncertturneen er dels at opnå musikalsk udvikling og inspiration, men også at uderstøtte mellemfolkelig udveksling i form af privat indkvartering. Derudover søges/ønskes kendskabet til dansk kormusik udbredet i Frankrig.

 

Budgettet for korrejsen balancerer ved 136.500 kr., hveraf udgør flybilletter og forplejning de væsentligster udgifter, mens egenbetaling, sponsorer/fonde og korets egne midler udgør de væsentligste indtægter.

 

MidtVest Pigekor søger om 200 kr. i tilskud per deltager til rejsen til Frankrig i oktober - ialt 7.200 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per deltager til korrejser i Danmark og Europa.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 7.200 kr. til MidtVest Pigekors korrejse til Paris i oktober, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. september resterer 458.341 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Skibbild Nøvling Idrætscenter søger om tilskud til nyt lydanlæg i hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skibbild Nøvling Idrætscenter v/ Torsten Østerby søger om tilskud til indkøb af nyt lydanlæg til centrets idrætshal.

Sagsfremstilling

Hallens nuværende lydanlæg (fra 1985 i forbindelse med hallens indvielse) er nedslidt og reparation er ikke længere rentabelt.

 

Musikanlægget kan ikke undværes, da det bruges rigtig meget især af gymnastikafdelingen men også i forbindelse med opvarmning og arrangementer i hallen.

 

Der er indhentet tilbud på nyt anlæg. Budgetterede udgifter i forbindelse med indkøb og montering af nyt lydanlæg udgør anslået 72.790 kr. incl. moms.

 

Herning Kommune søges om 100% tilskud til dækning af denne udgift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 36.395 kr. til nyt lydanlæg i hallen

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, rådighedsbløb på haltilskudskontoen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
Uden præjudicerende virkning.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til Børneteaterfestival 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina L. Gaardsted

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 31. august 2012 ansøgning om støtte på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival den 2. - 4. november 2012.

Sagsfremstilling

Formålet med Herning Børneteaterfestival er at præsentere professionelle teaterforestillinger for børn og deres forældre. Der bliver i alt 32 forestillinger fordelt over alle dage. Udover de professionelle forestillinger er der alle dage forskellige værksteder, hvor børnene og deres forældre kan udfolde deres kreative evner indenfor gisphænder, sminkeværksted, sokkedyr, malerværksted og mange andre ting.

 

I 2012 afvikles Herning Børneteaterfestival som noget nyt også i Haderup.

Dermed præsenterer festivalen i år professionelt teater for børn og deres forældre i 6 omegnsbyer (Skarrild, Kibæk, Aulum, Vildbjerg, Vind og Haderup) samt i Herning. I alle byerne er der indgået aftaler med lokale foreninger og institutioner, som stiller såvel lokaler som frivillige hjælpere til rådighed.

 

Herning Børneteaterfestival finder sted over 3 dage. Fredag den 2. november finder alle forestillinger og aktiviteter sted i de 6 omegnsbyer. Lørdag og søndag foregår alle forestillinger og aktiviteter på Nørregade 7 - primært på Kulturellen, men også andre lokaler er i brug.

I 2011 deltog cirka 4.200 børn og voksne i Herning Børneteaterfestival, hvor alle forestillinger og værkstedsaktiviteter er gratis.

Både i Herning og omegnsbyerne er gennemførelsen betinget af en stor frivillig indsats fra over 100 hjælpere.

 

På mødet den 19. september 2011 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 40.000 kr. til Teatermaraton 2012.

På mødet den 10. april 2012 afslog Kultur- og Fritidsudvalget Kulturelt Samråd Hernings ansøgning om støtte på 25.000 kr. til Liv i Sdr. Anlæg 2012.

 

Der ansøges om støtte på 50.000 kr. til afvikling af Herning Børneteaterfestival 2012. Dette er ud af et lidt højere budget end de tidligere år på grund af udvidelsen med Haderup, så Herning Børneteaterfestival nu dækker hele kommunen geografisk set. Budgettet lyder på i alt 234.000 kr. Samrådet bidrager med 99.000 kr. af deres egen pulje.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges støtte på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival 2012 fra SO 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 458.341 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-3-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Campus Festival i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Studenterhuset i Birk v/formand Martin Østergaard fremsender d. 27. august ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til Campus Festival i Birk.

Sagsfremstilling

Studenterhuset i Birk ønsker at afholde "Campus Festival" i Birk lørdag d. 22. september.

 

Campus Festival er en heldags  begivenhed, hvor musikken vil fylde en del. Kunstnerne er A Friend from London (honorar), Ida Corr (honorar) og 12 upcoming bands (transport), og der er kælet for den hele oplevelse, idet der er udviklet en speciel 360 graders scene, lækker lyd og lyseffekter (bl.a. neonoplyste vandtårne).

 

Udover musikken vil festivalpladsen også byde på barer, spil, kreativt område og mulighed for samvær på tværs af uddannelse, nationalitet, erhverv og bolig.

 

Festivalen er for alle i Herning Kommune - ikke kun de studerende i Birk, og Studenterhuset i Birk har påtaget sig at markedsføre eventen for alle unge, bl.a. via sociale medier og netværk, men også foreningerne og sociale tilbud vil blive inviteret.

 

Campus Festivals formål er - ud over at lave et arrangement målrettet for unge, som holder af musik, samvær og fester - at vise de unge, at Herning er en universitetsby med liv i.

Økonomi

Budgettet for Campus Festival har udgifter for 130.000 kr., hvor honorar til professionelle kunstnere udgør 60.000, mens transport til 12 upcoming bands udgør 20.000 kr. Derudover er der omkostninger til lys, lyd og teknik på 16.000 kr. og toiletter/hegn på 10.000 kr.

Der er budgetteret med indtægter på ialt 90.000 kr., mens Kulturelt Samråd Herning har bevilliget en underskudsgaranti på de manglende 40.000 kr.

De væsentligste indtægter er entré (35.000 kr.), overskud ved salg af mad og drikke (25.000 kr.), samt tilskud fra studenterhuset, Rytmisk Musik Herning (scene), TEKO og AU-Herning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om 10.000 kr. i støtte til hegn og toiletter i forbindelse med afvikling af Campus Festival.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. i tilskud til Campus Festival, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. september resterer 458.341 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum - regnskab og beretning for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum fremsender årsberetning 2011 med nøgletal til orientering.

Sagsfremstilling

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum er en integreret del af Herning Kommunes drift. Den egentlige regnskabsaflæggelse er foregået via Kultur og Fritids regnskab som blev godkendt under Herning Kommunes regnskab på byrådsmøde den 8 maj 2012.

 

Af nøgletallene fremgår det, at udgifterne for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i 2011 lyder på 2.541.929 kr. og indtægterne lyder på 884.323 kr. Herning Kommunes udgift kommer hermed til at udgøre 1.657.606 kr., hvilket er 22.394 kr. mindre end budgetteret.

 

Det samlede resultat for 2011 er på niveau med Herning Kommunes udgift i 2010 til museet.

 

I 2011 er museets besøgtal stort set på niveau med 2010. I 2011 havde museet 11.535 besøgende, heraf 5.715 betalende.

 

Antallet og omfanget af udstillinger har i 2011 været højt. Året blev indledt med særudstillingen "Else Alfelt - Tomhedens æstetik", da udstillingsperioden blev forlænget til 1. marts 2011. Den 10. juni 2011 åbnede museets store sommer særudstilling "Egill Jacobsen - Sanselighed og Mystik". Udstillingen opnåede fine anmeldelser i flere landsdækkende dagblade og blev godt modtaget af museets sommergæster. Egill Jakobsen udstillingen lukkede 14. oktober og allerede 14. dage efter den 28. oktober 2011 åbnede museet endnu en stor særudstilling "Dotremont - Ode til Danmark". Udstillingen var et meget arbejdskrævende projekt for museet, da udstillingen skulle belyse Dotremonts mange facetter og virkemåder - og ikke kun belyse billeder, men også digte, dokumenter, breve, fotografier og andre arkivalier.

 

De mange særudstillinger har i 2011 har betydet øgede udstillingsudgifter for museet. Derfor er særudstillingerne blevet realiseret hovedsageligt ved hjælp af eksterne midler. Carl-Henning Petersen Fonden gav i 2011 140.000 kr. til støtte til museets udstillingsaktiviteter. Dette tilskud har været afgørende for at kunne gennemføre museets udstillingsprogram for 2011.

 

Ved siden af særudstillingerne har museet også opsat skiftende udstillinger med værker fra museets egen samling.  

I juli måned modtog museet en større donation på over 300 malerier, hovedparten værker af Carl-Henning Pedersen samt enkelte værker af Else Alfelt. Disse værker blev allerede i 2005 overdraget til museet i et gavedokument. I anledning af modtagelsen af de 300 malerier opsatte museet i 2011 en udstilling i Angli bygningen med nogle af malerierne.

 

Museet har i 2011 afviklet adskillige formidlingsforløb, hvor museets formidlere har samarbejdet med mange forskellige aktører bl.a. Børneskolen Bifrost, Hammerum Skole, HEART og Teater Replikken. I september og oktober 2011 fik museet penge fra Herning Kommune til et "Think Pink" projekt i anledning af Giro d´Ítalia i Herning og Horsens. Museets formidler skabte i samarbejde med Hearts formidlingsafdeling og elever fra Bifrost 24 cykelsilhuetter, som bl.a. blev opstillet på plænen foran Heart og på Rådhusets tag.  

 

I 2011 er der for alvor kommet gang i foundraisingen af midler til museets længe ønskede udvidelse, primært tilvejebragt ved hjælp af salg af malerier fra Sidsel Ramsons private samling samt fondsmidler. Udvidelsen er tæt på realisering, og museet er i dialog med Herning Kommune om afklaring af bygherreforhold samt andre tekniske formaliteter. Udvidelsen af museet skal efter planen stå færdig efterår 2013.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsberetning 2011 for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget