Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: KVIK Hockey Arena, Event 2 lokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.02-S00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Opsætning af Børgen Jørgensen skulpturrelief i Østergade 8

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning bibliotekerne foreslår at Børge Jørgensens glasrelief ”Livsglæde” opsættes på væggen mod Østergade 12, således at det kan ses fra Aroma og biblioteksrummet i gadeplan.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede på mødet d. 16. december 2014 at afsætte 148.000 kr. til optegning, nedtagning og opsætning af Børge Jørgensens relief ”Livsglæde” som hidtil havde været opsat ved hovedindgangen til Hovedbiblioteket på Brændgårdvej 2. Der blev på daværende tidspunkt ikke taget beslutning om en ny placering.

 

Herning Bibliotekerne foreslår nu glasrelieffet opsat på væggen mod Østergade 12. Placeringen vil gøre det muligt at se relieffet fra Aroma og biblioteksrummet i gadeplan.

 

Der har være foretaget drøftelser med de forskellige interessenter, som alle har erklæret sig enige i placeringen. Disse omfatter Advokatfirmaet Anker Høst A/S som ejer ejendommen Østergade 12, Statens Kunstfond, Aroma og Herning Bibliotekerne.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt brugt 23.000 kr. til opstregning og nedtagning af relieffet. Det forventes at der skal bruges ca. 20.000 kr. på opsætning. Hertil kommer et endnu ukendt beløb til eventuelle reparationer. Efter arbejdet er afslutte vil de resterende beløb tilfalde de likvide midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at glasrelieffet opsættes på muren mod Østergade 12           

 

at de allerede afsatte midler på serviceområde 14, Biblioteker anvendes til formålet

 

at restbeløbet efter arbejdets afslutning tilfalder de likvide midler, hvilket forventes at ske i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Brugeraftale mellem Herning Kommune og Ungdomshusforeningen Kontrast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin og Claus Pedersen

Sagsresume

Forvaltningen foreligger en opdateret udgave af "Brugeraftale mellem Ungdomshusforeningen Kontrast og Herning Kommune" til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kontrast Ungdomshus (Kontrast) har eksisteret siden 2008, hvor den første brugeraftale mellem Ungdomshusforeningen Kontrast (Ungdomshusforeningen) og Herning Kommune blev indgået.

Kontrast har siden da fungeret tilfredsstillende og uden de store problemer og udfordringer.

Kontrast genererer en række kulturelle og musikalske aktiviteter og arrangementer, som for eksempel: klubaftner (mandagsmøder, onsdagshygge, fredagsbar og søndagsbio), launch af magasin, hippie event, undergrundsbiograf og mindre arrangementer med live musik. Derudover bliver nogle af de arrangementer, som får tilskud fra Ungepuljen, også afholdes i Kontrast.

Ungdomshusforeningen har ca. 170 medlemmer. Ungdomshusforeningen opfordrer jævnligt sine medlemmer til at deltage i Hernings øvrige kulturliv.

 

Forvaltningen anbefaler af praktiske årsager og på baggrund af de gode erfaringer, at brugeraftalen opdateres i forhold til den tidligere brugeraftale på flg. punkter.

 • aftaler om arbejde, som skulle udføres i forbindelse med opstart er udført, og har ikke længere relevans i brugeraftalen. De er derfor fjernet.
 • afsnittet om, at fornyelse af brugeraftalen skal finde sted hvert andet år er fjernet. Opsigelsesfristerne i aftalen bibeholdes, ligesom Herning Kommune fortsat har ret til øjeblikkelig lukning af stedet under visse omstændigheder.
 • tillægsaftalen vedr. tilladelse til overnatning i bygningen under visse betingelser inkluderes i aftalen under forudsætning af, at Beredskabet fortsat kan godkende dette (det afklares i løbet af september).

 

Ungdomshusforeningen modtager årligt et grund- og medlemstilskud på 14.150 kr. (2014).

Derudover stiller Herning Kommune bygningen til rådighed uden beregning.

Ungdomshusforeningen står selv indvendig vedligehold.

Økonomi

Opdateringen af brugeraftalen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at "Brugeraftale mellem Ungdomshusforeningen Kontrast og Herning Kommune" godkendes, dog således at afsnittet vedr. overnatning udgår, såfremt det ikke kan godkendes af beredskabet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-3-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vestjyske Folkekor søger om støtte til workshop/arbejdsdag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjyske Folkekor sender 4. juni ansøgning om tilskud på 14.350 kr. til workshop/arbejdsdag med Melanie Skriver.

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor er en sammenslutning af kormedlemmer for det Midt- og Vestjyske område. Vestjyske Folkekors primære formål er at fremme interessen for korsang under hensyntagen til bredde og alsidighed. Organisationen er et samlingspunkt for alle, der holder af korsang. Vestjyske Folkekor har 458 medlemmer i hele området.

Vestjyske Folkekor ønsker at holde en workshop/arbejdsdag med efterfølgende koncert den 31. oktober i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Formålet med dagen er, at give medlemmerne en stor oplevelse med musik, sang og dygtige dirigenter, hvor hver og en af sangerne kan dygtiggøre sig selv.

Til at lede dagen og workshoppen har Vestjyske Folkekor engageret Melanie Skriver, som er organist ved Ikast Kirke. Der forventes ca. 70 deltagere ved workshoppen.

Økonomi

Arrangementet har samlede omkostninger på 28.000 kr., hvoraf udgifter til lokaler (16.500 kr.) er den største post. Derefter kommer udgifter til dirigent, noder, musik og markedsføring. På indtægtssiden budgetteres med deltagerbetaling på 13.650 kr.

Vestjyske Folkekor søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på det resterende beløb: 14.350 kr.

Udvalget bevilligede i 2012 4.700 kr. i tilskud med lignende arrangementer med Ole Jørgensen, og i 2013 6.500 kr. til et med Jim Daus Hjernøe.

Tilskuddene blev givet med en bemærkning om, at det var uden præjuridicerende virkning.

Vestjyske Folkekor har ved årsskiftet en egenkapital på knap 33.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 5.000 kr. i tilskud Vestjyske Folkekor til afholdelse af arrangementet med Melanie Skriver i oktober 2015.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. august resterer 365.784 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vestjyske Folkekor søger om støtte til koncert, fællessang og fællesspisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjyske Folkekor sender 4. juni ansøgning om støtte på 7.000 kr. til et arrangement med koncert, fællessang og fællesspisning.

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor ønsker i samarbejde med Kulturhuset, Vildbjerg KFUM håndbold, De Aktive 60'erne, Borgerforeningen, Vildbjerg Gymnastikforening og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter at afholde fællesspisning med efterfølgende fællessang, sang ved Flyndersø Koret og koncert med trioen Zenobia.

Zenobia består af tre kompetente kvinder på klaver, harmonika og sang, som giver "den danske sang nye stærke vinger". De er velspillende og turnerer både i Danmark og internationalt.

Der har ikke hidtil været praksis for at yde tilskud til lignende arrangementer, som foreninger i hele kommunen løbende afholder uden kommunalt tilskud. Kulturelt Samråd Herning har puljer, som forretningsudvalget kan vælge at støtte sådanne arrangementer med.

Forvaltningen vurderer, at en bevilling til dette arrangement, vil medfører risiko for, at de mange foreninger, der afholder lignende arrangementer uden kommunal støtte pt, fremadrettet også vil søge Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om tilskud til deres arrangementer.

Økonomi

Arrangementet har udgifter for 24.500 kr., hvoraf honorar til Zenobia (12.500 kr.), mad (7.000 kr.) og lokaleomkostninger (3.000 kr.) udgør de væsentligste poster. På indtægtssiden budgetteres med en deltagerbetaling på 17.500 kr. (100 deltagere á 175 kr.). Vestjyske Folkekor søger KFU om det resterende beløb på 7.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag af principielle årsager

 

at Vestjyske Folkekor opfordres til at søge om underskudsgaranti hos Kulturelt Samråd Herning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-5-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfestival i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Selvejende Institution Swinging Europe (DSI SE) sender 3. juni ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til kulturfestival i Gullestrup. Der er modtaget en uddybende beskrivelse af projektet den 6. juli.

Sagsfremstilling

DSI SE søger om 25.000 kr. til afvikling af en pilotfestival i Gullestrup som forløber for et nationalt projekt: Festival på Flugt!. Festivalens formål er at fremme mangfoldighed og inklusion i lokalsamfund ved at bygge bro gennem samarbejdet mellem borgere. Det kan både være i boligområder med udfordringer, som Gullestrup, men det kan også være mindre lokalsamfund, som har modtaget flygtninge.

Denne ansøgning drejer sig udelukkende om den lokale festival i Gullestrup.

DSI SE ønsker at bruge kunsten og kulturen i en festival som løftestang for inklusion og forståelse.

Festival på Flugt! er en omrejsende, opsøgende og gratis kulturfestival, som designes og afholdes af lokalsamfundet og flygtningene i fællesskab. Der skabes en anledning og mulighed for at mødes med hinanden for derigennem at forstå de forskellige kulturtraditioner, anerkende hinandens erfaringer, kundskaber og perspektiver.

Projektforløbet består af fire faser: research og indledende kontakt til lokalsamfundet (DSI SE), design og planlægning af festivalen (DSI SE faciliterer, at borgerne laver deres egen festival), afholdelse af festivalen (DSI SE + partnere + borgerene) og til sidst en evaluering (DSI SE samler input til evaluering).

Festivalens aktiviteter kan således ikke præsenteres på nuværende tidspunkt, da det er beboerne selv, der skal beslutte, hvad festivalen skal bestå af.

Der er kontakt til det lokale politi og den boligsociale enhed Fællesbo, som begge ønsker, at der laves arrangementer i området.

 

Festival på Flugt! er en del af Kulturmødet på Mors (som en aktiv del af Villavejen)

 

Der er interesse fra en række andre kommuner for projektet og erfaringerne fra festivalen i Gullestrup skal danne grundlag for en videreudvikling af projektet.

 

Forvaltningen vurderer, at festivalens primære formål er integration og inklusion.

Økonomi

Festivalen har udgifter for ialt 85.000 kr. DSI SE har opdelt budgettet i Før Festival (3.500 kr. til forplejning og materialer), Festival (39.000 kr. til festivalaktivitet (20.000 kr.), forplejning, lys/lyd og markedsføring), Efter Festival (1.500 kr. til forplejning og materialer) og Andet (41.000 kr. til projektledelse (30.000 kr.), diverse, administration og revision. DSI SE planlægger festivalen finansieret via Kultur- og Fritidsudvalget (25.000 kr.) fonde mv. (20.000 kr.) og lokale foreninger (5.000 kr.). Dertil kommer en egenfinansiering på 35.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at DSI SE har en negativ egenkapital.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. i tilskud til DSI Swinging Europe i tilskud til afholdelse af en-dagsfestival i Gullestrup under forudsætning af, at festivalen gennemføres.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. august resterer 365.784 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til Herning Børneteaterfestival 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender 30. juni ansøgning om tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2015.

Sagsfremstilling

KSH afholder Herning Børneteaterfestival over tre dage i november. Den 6. er det omegnsbyerne Haderup, Skarrild, Kibæk, Aulum, Vildbjerg og Vind, der danner rammen om professionelt børneteater og kreative værksteder.  Den 7. og 8. foregår festivalen i Herning.

Som noget nyt i 2015 vil KSH brede festivalen ud til flere kulturinstitutioner og udvide med flere forestillinger og aktiviteter i området omkring Torvet og Gågaden. Der tages kontakt til Herning Bibliotek, Herning Kirke og Team Teatret. Festivalruten vil blive bundet sammen af unge udklædte "markører", som vil guide publikum rundt. KSH håber, at Splyf og Herning SceneKunstSkole vil påtage sig denne rolle.

I 2014 havde Herning Børneteaterfestival ca. 4.000 besøgende i løbet af de tre dage.

Økonomi

Budgettet for Herning Børneteaterfestival balancerer ved 283.500 kr. De væsentligste udgifter er forestillinger (210.000 kr.), radiospots (18.000 kr.), programmer (18.000 kr.) og materialer Herning (15.000 kr.). På indtægtssiden budgetteres med KSHs egenbetaling (143.500 kr.) og 50 % statsrefusion på forestillinger (105.000 kr.). KFU søges om det resterende beløb på 35.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 35.000 kr. til Kulturelt Samråd Henring i tilskud til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2015

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. august resterer 365.784 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Herning Billedskoles årsrapport for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender 13. april 2015 årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning for 2014 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 5. februar 2015 og på generalforsamlingen den 12. marts 2015.

 

Regnskabet udviser et mindre overskud på 85.530 kr. mod et underskud i 2013 på 13.714 kr. Overskuddet skyldes i al væsentlighed en stigning i indtægterne samt et fald i vareforbruget, som medfører en samlet stigning i bruttoresultatet på ca. 170.000 kr. Personaleomkostningerne er fra 2013 til 2014 steget med ca. 70.000 kr. Herning Billedskole havde per 31.12.2014 en egenkapital på ca. 361.000 kr.

 

I 2013 havde Herning Billedskole indtægter for 1.379.786 kr., hvoraf driftstilskud fra Herning Kommune udgjorde 991.000 kr. (lederløn og ordinært driftstilskud). Herudover stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed. Andre indtægter var 258.415 kr. i elevindtægter (fra de ca. 250 faste elever på hold), samt øvrige indtægter 130.371 kr. fra bestilte arrangementer og kurser.

På udgiftssiden udgør lønninger/honorar inklusiv lederløn på 1.039.534 kr., den væsentligste post. Andre eksterne omkostninger udgør 147.193 kr. (f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer).

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold. 

 

For Herning Billedskole her flytningen til Huset NO7 i 2013 haft stor indflydelse på årets aktiviteter. Man har samarbejdet med Huset No7, Biblioteket, Musikskolen, swinging Europe og Herning Garden om afvikling af ”Kultur i Mørket”.

 

Der er blevet gennemført en række andre samarbejder med Kildebakkeskolen, Uhre Friskole, Holtbjerg Børnehave og Valgmenighedens Børnehave.

 

Herning Billedskole er stadig med i ”Liv i Sdr. Anlæg” og ”Teaterfestivalen”, ligesom man fastholder og udvider samarbejdet med en række kirker og konfirmandhold.

 

Herning Billedskole er fortsat med i to faste netværk i Jylland og på nationalt niveau.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og beretning tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-7-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Herning Fotomuseum, Årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender den 28. april 2015 årsrapport samt revisionsprotokol for 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2014 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 4. marts 2015.

 

Regnskabet udviser et underskud på 6.812 kr., som i forhold et overskud på 24.813 kr. sidste år hovedsageligt skyldes lavere entreindtægter og stigende udgifter til lønninger.

 

Danmarks Fotomuseum havde pr. 31.12.2014 en egenkapital på 545.026 kr.

 

I 2014 blev Danmarks Fotomuseum besøgt af 3.925 gæster, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 4.557 gæster i 2013, hvilket til dels skyldes det gode sommervejr.

 

Vestkystturisterne udgør fortsat den største gruppe besøgende. Museets brochure, der vurderes som det mest effektive markedsføringsredskab, har været målrettet distribueret via turistbureauer, udvalgte seværdigheder samt campingpladser i Midt- og Vestjylland, og det har i 2014 været nødvendigt at trykke et nyt oplag.

 

I 2014 har fotomuseet afholdt 6 udstillinger:

 • Reflexion - Fotograf Claus Peuckert og det iscenesatte portrætfotografi. (Fortsat fra 2013)
 • Til Kanten… - Danmarks Fotomuseums censurerede udstilling.
 • Årets Pressefoto - De bedste billeder fra danske pressefotografer.
 • From Hell to Hollywood – Pulitzer prismodtageren Nick Ut udstiller sine billeder fra Vietnam-krigen, Vietnam i dag, de kendte i Hollywood samt pressefotografier.
 • EMOTIONS – Fotograferne Pascal Baetens, Martin Vrabko og Jørgen Brandt udstiller.

 

Derudover har museet i 2013/2014 for anden gang afviklet sin censurerede fotoudstilling med titlen "Til kanten...". Arbejdet med udstillingen startede i august 2013 og de antagne værker blev udstillet fra 8. februar - 20. april 2014.


Det er stadig fotomuseets væsentligste mål at øge besøgstallet gennem markedsføring overfor udvalgte brugergrupper: turister og det voksne publikum, fotohistorisk interesserede samt billed- og kunstinteresserede. Udstillingsplanen for 2015 indeholder et varieret program af billedudstillinger, som skal synliggøre museet og trække et bredere publikum til.

 

Danmarks Fotomuseum vil fortsat i 2015 bestræbe sig på at have en stabil drift og en sund økonomi.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune ydede i 2013 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på 821.000 kr. incl. tilskud til formidling.

Herning Kommune stiller lokalerne, museumsgade 28, der huser Danmarks Fotomuseum, til rådighed.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2014 for Danmarks Fotomuseum tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Museum Midtjylland, årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender den 16. juni 2015 årsregnskab og revisionsprotokol for 2014 til godkendelse. Derudover fremsender de d. 2 juli 2015 budget for 2015.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2014 er blevet godkendt på direktionsmødet den 18. maj 2015.
 
Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner og består af afdelingerne: Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter samt Palsgaard Skovmuseum.
 
Årsregnskabet for 2014, undtaget museerne i Ikast-Brande udviser et overskud på 2.058.495 kr. før henlæggelser. I løbet af 2014 er der anvendt 1.206.157 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 3.264.652 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 2.058.495 kr., hvorefter årsregnskabet går i 0.  
Museet har aktiver for 11.723.086 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 6.901.312 kr. inklusiv henlæggelser.
 
Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således i t.kr.:

 

Egenkapital primo

1.988.895

Henlæggelser til Museerne i Herning Kommune

2.645.745

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

1.500.416

Henlæggelser til Museerne i Ikast-Brande Kommune

768.256

Egenkapital i alt pr. 31.12.2015

6.901.312

 


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.
  
Herning Kommune har i 2014 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.147.100 kr.

 
Der er ikke modtaget årsberetning fra Museum Midtjylland

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2014 godkendes

 

at budgettet for 2016 godkendes 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Ensemble MidtVest, årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2014 samt budget for 2016 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet 2014 samt budget for 2016 den 23. april 2015.
 
Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.
 
Regnskabet udviser et overskud på 23.068 kr. Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 185.227 kr.  


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Det forbedrede resultat i forhold til sidste år, skyldes i al væsentlighed større indtægter fra fonde og sponsorer samt lavere udgifter til lokaler.
 
Ensemble MidtVest har i forhold til 2013 øget aktivitetsniveauet i landsdelen og i udlandet, samtidig med at antallet af koncerter i andre landsdele er faldet. Dette betyder samlet set et stor set uændret samlet aktivitetsniveau.

 

Publikumstallet er på trods af lidt færre koncerter steget med 47 % til 14.400 i 2014. Heraf udgør skolebørn til skolekoncerter 2.130. 

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2015 balancerer omkring 0.


Ensemblets bestyrelse vil fortsat følge økonomien nøje. Derudover skal der gøres en indsats på at skabe et bedre økonomisk fundament samt genoptage forhandlinger med kommuner i kulturaftalen med henblik på at udvide kredsen af tilskudskommuner.

 

Bestyrelsen omtaler i ledelsesberetningen det høje aktivitetsniveau, herunder særligt udenlandske aktiviteter, kombineret med et regnskab i balance som et resultat af flere heldige omstændigheder.
 
Herning Kommune ydede i 2014 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.294.000 kr. Udgifter ved drift af ensemblets lokaler på HEART er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2014 godkendes

 

at budget for 2016 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Herning Musikskole, Årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender 12. maj årsregnskab 2014, budget 2015 og 2016, samt overslag for 2017 og 2018 samt revisionsprotokollat for 2014 til godkendelse.

10, juli fremsendes i øvrigt virksomhedsplanen for 2015/2016.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollatet og virksomhedplan.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven, og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolens formål er flg.:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forusætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
 • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højst. I 2014 har der været en lille nedgang i elevantallet, hvilket skyldes folkesolereformen, som medfører en senere start på undervisningen om eftermiddagen.

 

Virksomhedsplan - status og fremtid

 

Musikskolen har i skoleåret 2014/15 fokuseret på følgende områder:

 • Yderligere udvikling af musikskolens egen fokuslinje for talentelever, således at den nu er udvidet til 13 elever.
 • Yamaha Blæserklassen er udvidet med endnu en klasse.
 • Etablering af talentklasser på Skolen på Sønderager i samarbejde med Den Jyske Sangskole. Der er optaget 20 elever, heraf 2 fra Musikskolen.
 • Optrædener til flere forskellige arrangementer, herunder Liv i Sdr. Anlæg og flere udendørs sommerkoncerter.

 

Fokus for den fremtidige udvikling af Musikskolen:

 • Fokus på hvordan der samarbejdes med folkeskolerne omkring den nye skolereform, og hvordan der kan undervises inden for den normale skoletid.
 • Synlighed i hele Herning Kommune, herunder gennemførelse af flere større koncerter.
 • Begynderundervisning på små hold med kort undervisningstid, således at der skabes lettere tilgængelighed for yngre børn og begyndere.
 • Afholdelse af musikskolefestival med workshops for folkeskolerne, med det formål at synliggøre musikskolens arbejde i de folkeskoler der ikke allerede samarbejdes med.

 

Regnskab for 2014

 

Herning Musikskole havde i 2014 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført overskud fra tidligere år) for 11,6 mio. kr. Den primære indtægtskolde er driftstilskud fra Herning Kommune. Dernæst fra elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt ca. 10,5 mio. kr., hvor af langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger og IT, inventar og materiel.

 

Det giver et akkumuleret resultat på 1.039.225 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2015.

Herning Musikskoles egenkapital pr. 31. december 2014 udgjorde 1.118.157 kr.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6.623.000 kr. i 2014, mens der via rammen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet 1.172.832 kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

 

Budget for 2015-18

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2015 og 2016, samt oveslag for 2017 og 2018. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden. Der er anvendt fremskrivninger på udgiftssiden, samt taget højde for at lærestaben er foranderlig, hvilket pt betyder, at der er mange erfarne lærere, som aflønnes på de høje løntrin.

 

Der er ud over kommunale og statslige tilskud, ikke foretaget fremskrivning på indtægtssiden, hvilket resulterer i, at der for 2015 forventes et negativt driftsresultat, mens der forventes yderligere underskud i de følgende år. Det betyder, at det oparbejdede overskud vil være brugt i 2018.

 

Der er foretaget flere tilretninger og engangsbesparelser som skal reducere det forventede underskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles regnskab for 2014 godkendes

 

at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2015/2016 godkendes

 

at Herning Musikskoles budget med anførte bemærkninger tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-8-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Auto Galleriet, årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Autogalleriet Herning fremsender årsregnskab 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Autogalleriet har på møde den 15. marts 2015 godkendt årsregnskab 2014 for Autogalleriet. 

 

Årsregnskabet udviser i 2014 et overskud på 53.250 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 57.772 kr.

 

I forhold til sidste års underskud på 79.513 kr. er det hovedsageligt en væsentlig stigning indtægter fra medlemsskaber, standpladser samt tilskud og sponsorater som har haft positiv indflydelse på resultatet. På udgiftssiden er det specielt en reduktion i lokaleomkostningerne som har været medvirkende til forbedringen. 

 

Autogalleriet Herning er en forening med knapt 200 medlemmer og en udstilling med over 100 biler, motorcykler samt andre transportmidler. Autogalleriet afholder jævnligt arrangementer for medlemmer og interesserede borgere.  

 

Der har i 2014 været ca. 1.400 betalende besøgende samt ca. 1.500 besøgende i forbindelse med temadag, træf, åbent  hus arrangementer mv.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Herning Kommune ydede i 2014 et årligt driftstilskud til Autogalleriet på 53.000 kr., hvilket dog ikke fremgår særskilt af regnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for Autogalleriet 2014 tages til orientering .

 

at Autogalleriet gøres opmærksom på at driftstilskud fra Herning Kommune skal fremgå særskilt af regnskabet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-4-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Herning Garden, årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Garden fremsender 2. juni regnskab, regnskabserklæring og revisionsprotokol til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Garden fremsender årsrapport for 2014. Årsrapporten indeholder årsberetning, revisorpåtegning og regnskab. Derudover fremsendes også revisionsprotokollat.

 

Herning Gardens formål er at drive en garde for drenge og piger, for derigennem at fremme interessen for og udøvelsen af musik og tattoo. Herning Garden deltager i musikarrangementer, samlinger og konkurrencer i Herning Kommune, men også andre steder i landet. Med mellemrum arrangeres også ture til udlandet.

 

For at opfylde formålet arbejder bestyrelsen med flg.:

 • tilvejebringe og vedligeholde det økonomiske grundlag for Herning Gardens virksomhed, dennes anskaffelse og vedligeholdelse af instrumenter, uniformer, materiel samt administration
 • tilrettelægge Herning Gardens uddannelse og opøvning, herunder planlægning, ledelse og organisering af gardens virksomhed.

 

Herning Garden er en selvejende institution.

 

Herning Garden har i 2014 haft fokus på tilpasning og justering af undervisning, drift og økonomi i det hele taget med henblik på, at Herning Kommunes tilskud er halveret i forhold til tidligere år. 

 

Herning Kommunes tilskud til Herning Garden var i 2014 222.000 kr. Dertil kommer at Herning Kommune stiller lokaler i Nørregade 7d vederlagsfrit til rådighed for garden.

 

Regnskabet viser en omsætning på 363.700 kr., hvilket er ca. 148.000 kr. mindre end i 2014. Nedgangen skyldes det reducerede tilskud fra Herning Kommune. Den negative effekt opvejes delvist af en stigning i kontingenter og spilleindtægter.

 

Herning Garden har i 2014 haft fokus på nedbringelse af omkostningerne, hvilket har resulteret i et fald i andre eksterne omkostninger på 49.000 kr. mens personaleomkostninger er faldet med 86.000 kr.

 

Resultatet før renter og afskrivninger blev et overskud på 44.965 mod 58.635 kr. mod året før. Efter renter, afskrivninger og skat er årets resultat på 10.347 kr., hvor det i 2013 var 24.275 kr. Der forventes i fremtidige år ligeledes lave overskud.

 

Årets resultat overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 318.432 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen oplyser, at driftstilkuddet fra Herning Kommune bortfalder ved årsskiftet. Da Herning Kommune herefter ikke længere er tilskudsyder, bør vedtægterne tilrettes, således at regnskaberne fremadrettet ikke skal godkendes af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Gardens regnskab for 2014 godkendes

 

at Herning Garden opfordres til at ændre vedtægterne, således at Herning Kommune freadrettet ikke længere skal godkende regnskaberne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 og det forventede regnskab for 2015.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et mindreforbrug på 7,784 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 7,641 mio. kr.
 • at der vedr. anlæg forventes et mindreforbrug på 8,605 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 43,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 7,784 mio. kr. (mindreforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. driften af de udendørs idrætsanlæg - primært på grund af en markant stigning i dækningsafgiften af de kommunalt ejede boldbaner m.v.
 • Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg - overføres til anlægsbudgettet ved regnskabsafslutningen.
 • Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. fra budgetposter vedr. endnu ikke afsluttede anlægsprojekter
 • Resterende mindreforbrug kan henføres til forventede normale overførsler vedr. projekter og decentrale institutioner.

  

Med hensyn til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbug i 2015 på 8,602 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2014 på 43,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter. De enkelte projekter fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Skovsnogen Artcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin og Kaare Hjorth

Sagsresume

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) dialog med Skovsnogen Artspace 8. juni i år sender Søren Taaning 4. juli ansøgning om anlægstilskud på 1,3 mio. i 2016 og driftstilskud på 290.000 kr. per år i 2016 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

Skovsnogen Artspace er et udstillingssted og et arbejdsrum for nationale og internationale kunstnere i en skov i den sydlige del af Herning Kommune. Skoven er fyldt med unikke oplevelser i krydsfeltet mellem kunst og natur.

Skovsnogen har eksisteret i seks år, og stedet har efterhånden oparbejdet et flot ry både nationalt og internationalt for sit arbejde med kunst i en anderledes ramme.

For at fremtidssikre Skovsnogen som kunst- og naturområde og sandsynliggøre en fortsat udvikling af stedet, har Bikuben Fonden støttet et projekt, som skal komme med et bud på en model for organisering, forretningsførelse og udvikling. En model, som kan rumme den udvikling og de krav Skovsnogen Artspace står overfor og mødes af, men samtidig i så høj grad som muligt sikrer en bevarelse af den særlige kultur med kunst nedefra, som på forunderlig vis gror så godt i Skovsnogen. Kunsthistoriker Judith Schwartbart er tilknyttet Skovsnogen Artspace i nogle måneder som en del af Bikuben Fondens støtte. Hun er sammen med Søren Taaning og René Schmidt - og i dialog med bl.a. Herning Kommune - kommet frem til en konkret model for den fremtidige drift og anlæg, ligesom der også er estimeret økonomi.

 

Baggrund

Skovsnogen Artspace har hidtil været organiseret som et IS (interessentskab). Jorden er ejet af Søren Taaning privat, mens René Schmidt og Søren Taaning begge er partnere i kunstnerkollektivet Skovsnogen. Bikuben Fonden har finansieret et afklaringsarbejde med henblik på yderligere fondstilskud fremadrettet. Afklaringsarbejdet havde til formål at foreslå en forretnings- og finansieringsmodel for Skovsnogen, så stedet fremtidssikres og værkerne sikres vedligehold i et minimum antal år.

Der er visse udfordringer med, at Skovsnogen er privatejet. Der stilles specifikke krav til ejerforhold/organisering for at modtage støtte fra de større fonde. Det giver også udfordringer for en privatmand, at yde de krævede garantier til vedligeholdelse af værkerne (krav fra Statens Kunstfond), ligesom der ikke er midler til drift af Skovsnogen. Driften omfatter både den fysiske vedligehold (som jf. Skovsnogens natur er begrænset), men også den formidlingsmæssige side, hvor et stigende antal besøgende kræver flere ressourcer. Dertil kommer hele usikkerheden ved, at skovområdet er privatejet (salg af ejendom eller lignende).

Der foreligger en bevilling fra Statens Kunstfond på 1.500.000 kr., hvor et krav er offentlig adgang og vedligehold i fem år er et krav.

Bikuben Fonden har finansieret afklaringsarbejdet med henblik på et større økonomisk engagement i fremtiden. Kravet er en mere bærende struktur og organisation, samt en tydelig lokal opbakning.

 

Fremtidens Skovsnogen Artcenter

Skovsnogen Artspace omdannes til en selvejende fond, som p.t. kaldes Skovsnogen Artcenter.

Skovsnogen Artcenter har følgende formål:

 • at skabe unikke rammer om mødet mellem kunst og publikum.
 • at styrke den individuelle oplevelse og sociale udvikling gennem kunst.
 • at være test-site, hvor videnskab, kunst og produktion mødes.
 • at facilitere produktion af nye værker, udstillinger og festivaler med kunstnere fra ind- og udland.
 • at tilbyde skoven som et offentligt og åbent område
 • at eje, vedligeholde og udstille kunstværker af både permanent og midlertidig karakter
 • at erhverve, eje og vedligeholde skoven, hvor værkerne er udstillet
 • at udvikle infrastruktur i og omkring skoven
 • at skabe grundlag for etablering og drift af residency til kunstnerophold, arbejdsrefugium mv.

 

Fondens bestyrelse består af stiftergruppen (Søren Taaning og René Schmidt), en repræsentant fra Herning Kommune, samt yderligere personer, som besidder de kompetencer, som arbejdet kræver (fastlægges i efteråret 2015).

 

Skovsnogen Artcenter skal fortsat være projektstyret, ligesom en stor del af økonomien også forventes projektbaseret (en relativt lille basisorganisation, som udvides, når der er projekter og projektfinansiering til det). Styring og udvikling skal foregå i en projektudviklingsgruppe bestående af Judith Schwartbart, Søren Taaning og René Schmidt. De vil fremadrettet tegne Skovesnogen Artcenter udadtil og forestå den daglige drift (Se bilag "Organisation"). Projekterne kan både være af kunstnerisk og social karakter, og i førnævnte bilag gives eksempler på delprojekter.

 

Økonomi

Der fremsendes budget for anlæg (køb af skov + div. anlægsopgaver) og drift i årene 2015-2016 (se bilag "budget for 2015-1019..."). Det fremadrettede omhandler kun 2016 og frem. Der er også vedlagt en tidsplan (se bilag).

 

Den anslåede værdi af hele skovområdet er 3,5 mio. kr. Skovsnogen Artspace søger om et tilskud fra Herning Kommune til fonden til køb af skov på 1,3 mio. kr. De 1,3 mio. kr. svarer til det beløb et eventuelt salg af et kommunalt ejet skovområde i nærheden af skoven i Døvling forventeligt vil kunne indbringe.

 

Derudover søges de resterende 2,2 mio. kr. finansieret via fonde. Ansøger er usikker på, om det kan nås, at fundraise pengene i 2016, og har derfor budgetteret med køb i 2017. Hvis det er muligt, at finde penge til køb i 2016 foretrækkes dette. Et mindre område af skoven mod syd er pt ikke en del af Skovsnogen Artspace. Dette kan eventuelt udelades af købet.

 

Det opstillede budget for en fem-årsperiode viser udgifter til "daglig drift" på knap 400.000 kr. per år fra 2016-2019 - i alt 1.583.000 kr. over fire år. Hertil søges om 290.000 kr. pr. år fra Herning Kommune.

 

Udgifter til projekter budgetteres til 7.779.000 kr. i alt i løbet af de fire år (2016-19). Hele beløbet søges fondsfinansieret. Væsentlige tilsagn er givet på betingelse af, at fremtidssikringen falder på plads. Der kalkuleres med at søge Jubilæumsfonden om 2 x 25.000 kr. i alt i løbet af de fire år. Herning Kommune søges forventeligt ikke om yderligere tilskud/støtte.  

 

Der søges derfor om:

1,3 mio. kr. til et tilskud til fonden til køb af skov. Dette beløb vil kunne finansieres af anden skov i området.

290.000 kr. pr. år til "daglig drift".

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. juni til 1. august 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 1. juni til 10. august 2015.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Der er tidligere bevilliget 3.000 kr. til Elektronisk DJ workshop. Hip-hop, dance og elektronisk musik var i fokus, da der blev afholdt DJ Workshop på tværs af genrer og daglig musikalske ståsteder. Professionelle DJs viste de 26 betalende deltagere, hvordan sampling, mixing, looping og så videre, kan udføres - når man er rigtig dygtig. Arrangøren håbede på flere deltagere. På grund af usikkerheden omkring deltagerantallet var det aftalt, at der kunne bevilliges et mindre beløb ekstra, hvis der var behov for det. Forvaltningen har modtaget regnskab, som viser et yderligere underskud. Der er bevilliget yderligere 1.200 kr. til Andreas Jacobsen.
 • Madfestival/konkurrence over to dage i Gullestup for alle unge. En festival over to dage med fokus på kultur, mad og sundhed. Formålet er mødet mellem unge mennesker fra forskellige kulturer. Aktiviteterne er madkonkurrence (inkl. spisning), selfie-orienteringsløb og sundhedsslabberas. Arrangementet afholdes første eller anden weekend i august, og det markedsføres via sociale medier og plakater. Derudover har arrangør godt netværkt til mange ungegrupper i Herning (Birk, LærDansk, Gullestrup mv.). Tilskuddet bruges primært til indkøb af råvarer til madkonkurrencen, mens leje af lokale og køb af præmier udgør et mindre beløb (nogle præmier er sponsoreret).

Der er bevilliget 4.000 kr. til Higma Hussein.

 

Der er i år tidligere bevilliget tilskud til:

 • Unges opsætning af "Slavepiskerens Datter" - 5.000 kr.
 • Danse- og musikevent, La Vida Loca - 5.000 kr.
 • Improvisationsteater om livet på landet i 1920erne - 2.500 kr.
 • Elektronisk DJ workshop - 3.000 kr.

 

Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 29.300 kr. af Ungepuljen for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget