Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om Fritid - Serviceområde 11

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus orienterer om aktiviteter inden for Fritidsområdet - Serviceområde 11.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-11-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Hammerum Rideklub søger om tilskud til udskiftning af lys i ridehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hammerum Rideklub v/ Line Viby Mogensen søger om tilskud til udskiftning af lys i ridehal.

Sagsfremstilling

Rideklubben ønsker at gennemføre en udskiftning af rideanlæggets lysstofrør til ny LED belysning, hvorved der opnås en levetid på 50.000 timer, svarende til en 4 dobling af eksisterende lyskilders levetid. Samtidig vil udskiftningen reducere det nuværende energiforbrug med ca. 60%.
 
Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter vedr. udskiftning af lys i ridehaller ca. 122.155 kr. med en årlig energibesparelse på ca. 79.000 til følge.
 

En evt. udskiftning af lys i ridehaller vil medføre en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 58.000 kr.

 
Hammeum Rideklub tegner jf. seneste indberetning 154 medlemmer, heraf 116 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 505.000 kr. (2012).
 
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 61.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter ifm. udskiftning af lys i ridehaller mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 58.000 kr.  

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe fremsender vedtægtsændringer til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender 12. november ændrede vedtægter til godkendelse. Der fremsendes 28. januar 2014 efterspurgte supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe ønsker at ændre i to forhold i deres vedtægter. Det er § 2, som omhandler den selvejende institutions formål, samt § 4, som definerer ledelses- og bestyrelsesarbejdet. De fremsendte vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøde den 27. november 2013.

 

Institutionens formål ønskes skærpet, så opgaverne og arbejdsområdet fremstår tydeligere. Formålet ønskes ændret til:

 • videreudvikle DSI Swinging Europe, bl.a. ved at gennemføre turneer og arrangemeter, samarbejde med udøvende musikere, initere talentudvikling og deltage i nationale/internationale netværk med fokus på jazz.

 • udvikle institutionens potentiale for at skalbe nye kultur- og kunstaktiviteter i tværgårende samarbejder - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Der er ikke ændret i grundlæggende formål, men det fremgår ikke længere af formålet, hvordan der skal arbejdes med punkterne.

 

I § 4, som handler om ledelse/bestyrelse, ønsker DSI Swinging Europe flg. ændringer:

 • I stedet for: et udpeget medlem fra Herning Kommune, et medlem fra Moor Jazz, et medlem fra Det Jyske Musikkonservatorium og derefter selvsupplerende, ønsker institutionen flg.: Et medlem fra KFU udpeget af Herning Kommune (jf. brev fra juridisk afdeling vedr. kommende udpegninger), samt medlemmer af relevante foreninger/institutioner (f.eks. MGK eller en musisk uddannelsesinstitution)

 • Det præciseres, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

 • Det præciseres, at bestyrelsen skal sikre at bestyrelsen repræsenterer en alsidig viden og kompetence i forhold til formålet.

 • Antallet af medlemmer ændres fra 7 til 5-7.

 

Forvaltningen vurderer, at DSI Swinging Europes arbejde bliver smidigere ved de ønskede ændringer af formålet, da der åbnes flere muligheder for bestyrelse og ledelse for udvikling af institutionen. Ændringerne falder i tråd med Herning Kommunes kulturpolitik, samt Herning Kommunes anbefaling vedr. sammensætning af institutionens bestyrelse (vedr. det udpegede medlem).

 

Der bør ændres flg. i formuleringen i de nye vedtægter i forhold til de fremsendte:

 • § 4 - afs. 2 "Ved etablering..." - kan slettes helt, da det ikke er relevant i nye vedtægter.

 • § 4 afs. 3 "Herefter udvælges et medlem fra Herning Kommune, samt..." ændres til: "Et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeges af Herning Kommune for en 4-årig periode (kommunale valgperiode), samt..."

 • § 4 - afs. 5 "Det af Herning..." - afsnittet kan slettes helt, da det naturligt indgår i afs. 3.

 

Til orientering oplyses, at DSI Swinging Europe indsender ansøgning til EUs kulturprogram medio marts.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de fremsendte vedtægter godkendes under forudsætning af, at der foretages ændringer i formuleringen i § 4 jf. ovenstående

 

at DSI Swining Europe fremsender de tilrettede og underskrevne vedtægter til forvaltningen, så snart de foreligger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
Det noteres at 1 udpeget medlem fra KFU er gældende fra 1. januar 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Midtjysk Flyveklub søger om nyt lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjysk Flyveklub v/ Grethe Andersen søger om nyt lokaletilskud ifm. flytning til større lokaler på Skinderholmvej 25 i Herning.

Sagsfremstilling

Midtjysk Flyveklub er en godkendt folkeoplysende forening optaget under Idrætsrådet i Herning Kommune. Klubben holder til i lejede lokaler på Herning Flyveplads, Skinderholmvej 25 i Herning, hvortil de modtager et årligt lokaletilskud på 9.443 kr. (2012).

 

Klubben tegner jf. seneste indberetning 69 medlemmer heraf 8 under 25 år.

 

Midtjysk Flyveklub har i de senere år haft en stigende medlemstilgang, som medfører et behov for større klublokaler, hvor klubben kan udfolde både nuværende og fremtidige aktivitets-/ arrangementsønsker.

 

Flytning til nye lokaler medfører et øget lokaletilskud på ca. 17.000 kr.

 

 
Nuværende lokaler/ tilskud
Nye lokaler
Adresse
 Skinderholmvej 25
Skinderholmvej 25
M2
 14 m2 med tilhørende køkken og toilet
 74 m2 klublokaler med tilhørende køkken, toilet, depot mv.
Tilskudsberettigde udgifter
 12.936 kr. incl. forbrug.
 36.000 kr. incl. forbrug
73 % lokaletilskud
 9.443 kr.
 26.280 kr.

 
Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at nyt lokaletilskud godkendes

 

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 26.280 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter jf. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende retningslinier for idrætsområdet

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idrætsforeninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af midler til renovering af gårdrummet i Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Renovering af gårdrummet Nørregade 7 skal udføres i 2014, hvorfor de til formålet afsatte midler til formålet hermed søges frigivet.

Sagsfremstilling

Jf. budgetbeslutning og KFU beslutning af 26. juni 2013 blev processen med henblik på renovering af gården i Nørregade 7 i løbet af 2014 igangsag i efteråret 2013.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra gårdens aktører i september, og i november afholdtes en inddragende workshop med alle gårdens aktører plus to ekstra relevante partnere. Workshoppens konklusioner i hovedtræk:  

 • Vigtigste kriterier i det videre arbejde: bilfri, flexibel/mobil/funktionel indretning, spræl i farver, lys og materialer, brugbart året rundt.

 • Gården skal indeholde: adgang til gården (indgang, portal, skiltning), scenemulighed, caféområde/udeservering, venteområder (legeplads, fysisk aktivitet, afslapningsområde), renovationsløsning, cykelparkering.

Det samlede materiale danner grundlag for det arbejde/skitseprojekt, landskabsarkitekterne skal i gang med som næste step i processen. Det step, samt indgåelse af aftale vedr. rådgivning, udløser projektets første reelle omkostninger, hvorfor midlerne hermed søges frigivet.

 

Tidsplanen for renoveringen i hovedtræk er som følger:

 

[image]

 

Der tages højde for, at ombygningen af Huset No7 ikke foregår samtidig/samme sted, ligesom placering af øvecontainer (jf. budget 2014) indgår i planlægningen.

Økonomi

I investeringsoversigten var der i 2014 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 1.332.000 kr. til projektet, men i henhold til byrådsbeslutning af 14. maj 2013 blev der "lånt" 750.000 kr. af rådighedsbeløbet til flytning af Billedskolen fra Knudsvej til Nørregade 7.

 

Der skal nu ske tilbageførsel af de lånte 750.000 kr. og jf. forståelsen af budgetforliget for 2013 skal beløbet finansieres med 300.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, og det resterende beløb 450.000 kr. finansieres af likvide midler (restbeløb vedr. flytning af Koloritten).

I byrådsbeslutning af 18. juni 2013 blev restbeløb på1,078 mio. kr. vedr. flytning af Koloritten tilført de livide midler, hvorfor de 450.000 kr. skal bevilges herfra.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.332.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur,  stednr. 364096, Nørregade 7, gårdrummet, samt yderligere rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2014,

 

at 582.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på Serviceområde 15, Kultur,stednr. 364096, Nørregade 7, gårdrummet.

 

at 300.000 kr. finansieres af resterende budgetbeløb 2013 på Serviceområde 15, Kultur, Kulturkabalen, Kulturellen, kontonr. 364 04 310-07, (overførsel fra 2013 til 2014).

 

at 450.000 kr. finansieres af likvide midler fra restbeløb afsat til flytning af Koloritten, hvor der jf. byrådsbeslutning af 18. juni 2013 blev tilført 1,078 mio. kr. til de livide midler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af tagkonstruktion på Sportscenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Kjeld Rønnow

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. i 2014 til renovering af tagkonstruktion på Sportscenter Herning.

Sagsfremstilling

Der er jf. budgetforliget for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088, til renovering af tagkonstruktionen på Sportscenter Herning (Badmintonhallen).

I samarbejde med den Kommunale Ejendomsafd. er der indhentet nye tilbud på opgaven, og udgiften vil inkl. 10% til uforudsete udgifter herefter blive på 1,5 mio. kr.

Udgiften udover det afsatte rådighedsbeløb (400.000 kr.) skal jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 2. december 2013 (bloktilskudssagen) finansieres af midler til vedligeholdelse af idrætshaller og et egetbidrag fra Sportscenter Herning afsat i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, tilskud til Idrætshaller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. ex. moms til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088, samt forhøjelse af rådighedsbeløb med 0,4 mio. kr. i 2014,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088,

 

at 0,4 mio kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for idrætshaller (374 00 221-04) i 2014 og overføres til stednr. 318088.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Speedway Klub søger om ekstraordinært engangstilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Speedway Klub v/ Brian Espersen søger om ekstraordinært engangstilskud som følge af ekstraudgifter ifm. flytning og etablering af minibane.

 

Sagen har senest været behandlet på KFU den 19. november 2012, pkt. nr. 145.

Sagsfremstilling

I november 2012 ansøgte Herning Speedway Klub om tilskud til etablering af lovpligtigt sikkerhedshegn på banen i Uhre i Viborg og fik jf. KFU den 19/11-2012, pkt. nr. 145, bevilget et tilskud på 247.000 kr. svarende til 1/3 af de lovpligtige udgifter til sikkerhedshegn. Dette med en forudsætning om en tilsvarende bevilling fra Viborg Kommune og tilsvarende eget bidrag, idet klubbens 1/3 samt anlæg af 80cc bane på inderkreds tilvejebringes via egenfinansiering, værdi af eget arbejde samt fonde og sponsorer.

 

Sikkerhedshegn og minibane er etableret. Dog har klubben haft større udgifter til banebelægning end først anslået. Herudover er der kommet krav om ekstra 2 og 3 minutters ure både på bane og i dommertårn.

 

Endeligt har klubben haft store udgifter til diesel olie ifm. entreprenørmaskiner til forberedelse af bund, etablering, flytning af belægning og vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

 

Samlede ekstraudgifter udgør anslået 90.000 kr. Herning Speedway klub søger Herning og Viborg Kommune om tilskud til finansiering heraf.  

 

Herning Speedway Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og tegner jf. seneste indberetning 42 medlemmer, heraf 1 bosiddende i Herning Kommune. Øvrige medlemmer er fortrinsvis bosiddende i Viborg og Ikast Brande Kommune. Ud af de 42 kontingentbetalende medlemmer har klubben pt. 13 medlemmer med kørelicens, heraf 9 under 18 år.
Klubben modtager et årligt lokaletilskud fra Herning Kommunepå 47.000 kr.(2012).


I budgetforliget for 2012-2015 er der afsat kr. 500.000 til ny klubhusbyggeri på Uhre Motorsportscenter under forudsætning af, at Viborg Kommune bidrager med minimum tilsvarende beløb. Viborg Kommune har afsat 1,5 mio. kr. til nyt klubhusbyggeri.

 

Samlet anlægsprojekt for nuværende projketforlsag til nyt klubhusbyggeri udgør ca. 4,5 mio. kr., hvor der er fundet finansiering for ca. 3 mio. kr.  Der mangler således at skaffe finansiering for ca. 1,5 mio kr. jf. nedendstående.  

 

-
Viborg:
1,500 mio. kr.
-
Herning:
0,500 mio. kr.
-
LAG Herning og Viborg:
0,400 mio. kr.
-
Maersk:
0,250 mio. kr.
-
Eget arbejde:
0,300 mio. kr.
-
Manko:
1,550 mio. kr.

 

Der arbejdes på at realisere projektet i samarbejde med øvrige omkringliggende kommuner evt. i en reduceret form.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag set i lyset af de få medlemmer, som er bosiddende i Herning Kommune, hvor der pt. kun  er et medlem bosiddende i Herning Kommune

 

Beslutning

Der bevilges et tilskud kr. 22.500,-
Som en del af det oparbejdede underskud på kr. 90.000,-.
Derudover opfordres der til at der på ny indkaldes til møde mellem de involverede kommuner.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Upcom Festival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På vegne af projektgruppen bag "Herning Upcom Festival 2014" femsender Chris Blaize 24. februar ansøgning om et tilskud på 10.000 kr. til afvikling af festivalen 23. og 24. maj 2014.  

Sagsfremstilling

Chris Blaize fremsender ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til afvikling af Herning Upcom Festival 2014.

Festivalen løber over to dage d. 23. og 24. maj i gården Nørregade 7, og der kalkuleres med deltagelse af 12 bands, som hver især skal gennem en "optagelsesprocedure", hvor antallet af de billetter, hvert band formår at få solgt, kommer til at afgøre, hvornår bandet spiller, og om det overhovedet kommer til at spille. Dette for at give bands ejerskab til festivalen, samt aktivere de forskellige netværk og medier.

Festivalen vil også byde på forskellige boder med mad/drikke.

Festivalens publikumssucceskriterie er 1000 besøgende, og målgruppen er de 16-40- årige fra Herning og omegn.

Formålet med festivalen er at styrke upcoming bands fra Herning og omegn, skabe mulighed for netværk blandt frivillige og bands, samt skabe en mulighed for, at unge kan arbejde aktivt og engageret med det "at arrangere en event".

Herning Upcom Festival 2014 er et samarbejde mellem en række interessenter, herunder uddannelsesinstitutionerne, Rockstjernen, Rytmisk Musik Herning, Fermaten, Herning Musikskole, DFUNK, Huset No7, Ikast Bio og Ikast Musikskole.Der er nedsat en styregruppe bestående af Chris Blaize, Ulrich Wisth og Kent Fløe, mens der er etableret udvalg med ansvar for markedsføring, catering, sikkerhed, økonomi, renovation, booking osv. Der er udelukkende tale om frivilligt arbejde.

 

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil medvirke til at aktivere gårdrummet i Nørregade 7, lave relevant aktivitet både for bands/upcoming musikere og for unge med "event-skaber-trang", ligesom de frivillige netværk omkring den rytmiske musik i byen vil nyde gavn af tiltaget. I samme kontekst skal nævnes, at festivalens formål er Rytmisk Musik Hernings kerneopgave.  

Forvaltningen bemærker, at der sidste år jf. dialog også var andre kulturaktiviteter i forbindelse med festivalen, hvilket der ikke er og heller ikke ønskes i år. Opmærksomheden bør henledes på, at mange andre aktører i kommunen fremadrettet kan opnå støtte, hvis der ikke stilles krav til indhold og udviklingspotentiale.

Økonomi

Omkostningerne til afvikling af festivalen andrager 69.000 kr., heraf er den vigtigste post er 25.000 kr. til leje af lys, lyd, scene mv, derudover er der omkostninger til print, annoncer/reklamer, transport, vagter, toiletter/affaldshåndtering mv.

Alle bands spiller gratis.

Der arbejdes med forskellige sponsorer, bl.a. Carlsberg/Tuborg, Rockstjernen (forplejning+mobilscene), Crazy Daizy, Musikkens Venner, ligesom Kulturelt Samråd Herning er ansøgt om en underskudsgaranti på 18.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget støttede festivalen med 10.000 kr. i 2013, hvilket var første år festivalen blev afviklet i "upcom"-format.

Ved 200 publikummer i løbet af de to dage, vil festivalen skulle bruge underskudsgarantien fra Samrådet (hvis den bevilliges), og hvis der kommer 400 publikummer vil festivalens økonomi gå i nul. Hvis målet med 1.000 publikummer nås, vil festivallen opnå et pænt overskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer  469.087 kr.

 

at beslutningen ikke kan danne grundlag for præcedens.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.11-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

CHPEA Museum søger om tilskud til projekt "Kulturgeometri maj og juni 2014"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

CHPEA Museum fremsender 1. marts ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 100.000 kr. til formidlingsprojektet "Kulturgeometri maj og juni 2014"

Sagsfremstilling

I forbindelse med arrangementet "Birk100" i anledning af Hernings 100 års købstadsjubilæum sidste år opdagede de mange aktører i området, at mange ikke kendte til området i forvejen, ligesom den igangværende fredningssag vedr. "De geomertiske Haver" også kunne understøtte et fokus på kendskab til og aktivering af området.

 

Der er tale om et samarbejdsprojekt med mange aktører (NGO, Herning Kommune, Herning Billedskole, Produktionsskolen i Herning, Event Creators, Læreruddannelsen i Silkeborg (matematikholdet), Herning Bibliotekerne, Ungdomscenter Knudmosen, Rockstjernen og Herning Cykler).

 

CHPEA Museum er i foråret forventeligt under ombygning eller forberedelse til det, og det betyder, at museets formidling med fordel kan placeres udendørs i den periode.

Tiltaget skal også i høj grad betragtes som et forsøg på at udarbejde undervisningsmaterialer, som ikke kræver ekstra formidling. Dette som en konsekvens af skolereformen.

 

Formålet med projektet er at skabe opmærksomhed om "De Geometriske Haver", udnytte de muligheder, haven byder på, samt ikke mindst at hædre C. Th. Sørensens oprindelige idé om masser af liv med bl.a. musik, kunst og teater.

 

Projektet "Kulturgeometri maj og juni 2014" indeholder en række elementer og arrangementer:

 • Undervisningskasser til matematik - gratis tilbud til skolerne

 • GPS spil om geometri - gratis tilbud til skoler og børnefamilier

 • Undervisningskasse til billedkunst - gratis tilbud til skoler og børnefamilier

 • Geometri i børnehøjde - gratis tilbud til børnehaver om leg og læring

 • Herning Cykler - cykelløb for familier i Herning

 • Yoga

 • Musik i Geometrien - fem timers musik i haven

 • Børneteater

 • Forårsudstilling fra Herning Billedskole

 

Forvaltningen vurderer, at en aktivering af "De Geometriske Haver" vil være gavnligt for hele Birk-området, skabe opmærksomhed om det unikke kunstområde, synliggøre mulighederne for at lave arrangementer i området, samt i høj grad agere i forhold til den nye skolereform.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en væsentlig del af museernes formål er formidling, hvilket er det, museet i forvejen får midler til. Da der også er mange andre elementer i projekt "Kulturgeometri maj og juni 2014" anbefaler forvaltningen, at der gives tilskud til selve aktiviteterne i området, samtidig med at CHPEA opfordres til dialog med Børn og Læring i forlængelse af sidste års budgetforlig, hvor der blev afsat ca. 18 mio. kr. til tiltag i forbindelse med den nye skolereform.

Økonomi

Budgettet viser udgifter på ialt 242.187 kr., hvoraf de væsentligste ikke-egenfinansierede (af de deltagende aktører) er:

 • Arrangementet "Musik i Geometrien" ialt 57.937, heraf projektledelse Event Creators 27.500 kr., musikhonorar 15.000 kr., lyd og lys 12.500 kr., telte 12.500 kr. og andre mindre omk.

 • Undervisningskasser ialt 54.000 kr., heraf grafisk opsætning af materiale 35.875 kr., matematikmaterialer 9.000 kr., samt andre mindre omk.

Institutionernes egenfinansiering er beregnet til 70.250 kr. ud af det samlede budget. Det beløb dækker både indkøb, men også arbejdskraft til f.eks. projektledelse hos aktørerne.

Salling Fonden er ansøgt om 60.000 kr. til Kunstworkshop med installation ifm. Cykelløb Herning Cykler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 30.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. marts resterer  469.087 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Svømmehalsbyggeri - tidsplan samt udpegning til bedømmelsesudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Sagsresume

Orientering om opdateret tidsplan samt udpegning af politisk repræsentation i bedømmelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Til orientering kan oplyses, at indvielse af den nye tilbygning til Herning Svømmehal kan blive til efterårsferien 2015.

 
Den opdaterede tidsplan vedlægges til orientering.
 
I henhold til pkt. 2.3.3 i "Byggeprogram og udbudsgrundlag" skal der blandt andet udpeges formand + et medlem af Kultur- og Fritidsudvalg til at deltage i bedømmelsen af de indsendte forslag. Præsentationen af projekterne for bedømmelsesudvalget foregår over 5 dage fra den 28. april til den 2. maj 2014 fra kl. 8.30 - 16.00.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen og den opdaterede tidsplan tages til efterretning

 

at repræsentant til bedømmelsesudvalget udpeges

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning
Udvalget peger på Marianne Bjørn som deltager i bedømmelsesudvalget.

 

Sagsnr.: 00.32.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2013 for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe, Biblioteket.

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2013 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2013 til 2014 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår.
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2013 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2013 til 2014.
Beløbene er specificeret og begrundet i bilag vedlagt sagen.  
 

[image]

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget: 

 

 Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til endnu ikke afregnede eksterne tilskud fra Sport Event Danmark og Danmarks Svømmeunion i forbindelse med afholdelse af EM i Kortbanesvømning.

Merforbruget overføres til 2014 og udlignes af de eksterne tilskud, som vil blive indtægtsført i 2014.

I ovennævnte overførsel er der indregnet/modregnet et mindreforbrug  på 2,5 mio. kr. som hovedsageligt vedrører bevillinger til ikke afsluttede renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt selvforvaltningsaftaler vedr. DGI-Huset Herning og Kousgaards Plads.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:
Som decentral enhed har Herning Bibliotekerne saldooverførsel, og havde i 2013 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,4 mio. kr., som er afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med igangsætning af det nye bibliotek i Østergade.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Der ansøges om overførsel af i alt 4,0 mio. kr. vedrørende teatre, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

 

[image]

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 


Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der overføres bl.a. beløb vedr. renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Tjørring Boldbaner etape 2, halprojekt i Sdr. Felding, 50-meter svømmebassin, DGI-Huet Herning samt anlægstilskud til 2. etape af fodboldeksperimentariet.
Restbeløbet på 183.000 kr. kan henføres til momsmæssige forhold mv. og søges ikke overført (tilgår kassen) jf. beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17.02.2014.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Herning Biobliotekerne påbegyndte i 2013 opførelsen af et nyt, moderne hovedbibliotek i Østergade 8, Herning. Arbejdet forstætter i 2014, og det forventes at biblioteket åbner for offentligheden ultimo august 2014.

Der er i 2013 forbrugt 53,0 mio. kr. af det samlede budgetbeløb på 121,9 mio. kr., og der ansøges derfor om overførsel af restbudgettet på 68,9 mio. kr.


Serviceområde 15, Kultur:
Der overføres væsentlige anlægsbeløb vedr. CHP-museet (klimaanlæg), Kultur på Hjul, Scene 2 og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.  

 

Med hensyn til afslutning af en række anlægsregnskaber henvises til referat fra Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 17.02.2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2013 samt forslag til nye mål for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2013 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning og udarbejdet forslag til nye mål for følgende serviceområder:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur
 
Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive fremsendt til Koncern Økonomi til kommunens samlede regnskab.
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag 17. marts 2014
 
Med hensyn til nye mål for 2015 er der udarbejdet forslag for de tre serviceområder, og der henvises til bilag vedlagt sagen.
Udvalget bedes gennemgå forslagene og godkende dem med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2015-2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2013 godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi,

 

at forslag til nye mål for 2015 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2015-2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen - Pia Worm - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotat i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på budgetlægningen og budgetkonferencen i april 2014.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for:


Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker:
Serviceområde 15 - Kultur
 
Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform

 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger

 • Nøgletal - relevante nøgletal for området

 • Økonomi - regnkabs- og budgettal 2011-2014 i tabelform

 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer
   

Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidudvalgets område gennemgås og drøftes med eventuelle tilføjelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Ortvad, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget en henvendelse af 20. november 2013 om forslag til en fredning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Bemærkninger til indstillingen skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 14. marts 2014. Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om anlægget skal fredes.

 

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 3. februar 2014 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 17. februar 2014. Alle 3 udvalg udsatte sagen.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter Kulturstyrelsens forslag om fredning af De geometriske Haver med de bemærkninger, som fremgår af indstillingen.

 

Kulturstyrelsen har besluttet at forlænge høringsfristen, således at bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2014.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens henvendelser sker på baggrund af Det Særlige Bygningssyns beslutning på møde den 6. november 2013 på baggrund af fredningsforslag stillet af landskabsarkitekt, professor Steen Høyer.

 

Det Særlige Bygningssyn udtaler bl.a.:

 

" at "De Geometriske Haver" oprindeligt kaldet "De musikalske Haver" (1945 af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, anlagt 1983) samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovbryn på matr.nr. 4aø Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning, har fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af et værk yngre end 50 år.

 

Formålet med fredningen af De Geometriske Haver er at sikre opretholdelsen og videreførelsen af et enestående eksempel på modernismens havekunst.

 

Kulturhistorisk repræsenterer det samlede Birk-område en unik arkitektonisk planlægning, der er speciel og karakteristisk for modernismens grundlæggende ideer.

 

Anbefalinger 

Det Særlige Bygningssyn anbefaler, at anlægget fremover klippes to gange om året i lighed med lysningens græsarealer. På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang, således at anlægget siden hen igen kan fremstå i sin originale form".

 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i dag blandt verdens mest fremtrædende. 

 

[image]

 
De Geometriske Haver indgår i dag som et skulpturelt element sammen med Angligården, Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museet, Skulpturparken, Kunstmuseet Heart og Ingvar Cronhammars “Elia” i et stort samlet anlæg.
 
Anglibygningen med omkringliggende arealer og skulpturparken tilhørende Midtjysk Skole- og Kulturfond er i dag allerede fredet. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen af De Geometriske Haver vil være af stor betydning  for området. Et enestående monument over modernismens arkitektur og havekunst kan forsat i generationer sikres som et unikt haveanlæg i international klasse.

 

Haveanlægget har gennem årene været et eftertragtet besøgsmål fra både ind- og udland.

 

Fredningen vil omfatte haveanlægget samt den ovale skovlysning med tilhørende egebryn - det vestlige område af matr.nr. 4 aø, Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, ejet af Herning Kommune, som vist på oversigtskortet.
 

Fredningens betydning for driften
Hækrummene er i dag udlagt med klippet græs.

 

Jfr. fredningsforslaget betyder det, at græs og hække klippes to gange årligt. Hækkene klippes i dag kun én gang om året i august. Såfremt hækkene skal klippes to gange, vil det medføre øgede driftsudgifter for Herning Kommune.  

 

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand. Ændringer, der rækker udover almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturstyrelsens tilladelse. Det betyder, at der ikke kan etableres andre anlæg i det fredede område, f.eks. stiforbindelser, teknik, nyanlæg o.lign. uden særlig tilladelse. Herning Kommune får ikke tilskud til driften i forbindelse med fredningen.

 

På et tidspunkt, om flere generationer, kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang således, at anlægget siden hen igen kan fremstå i den originale form. En fredning vurderes i praksis ikke at få den store betydning, idet anlægget fremstår med højt plejeniveau og i en absolut god stand.

 

Administrationen anbefaler, at Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver besvares positivt med følgende anbefalinger:

 

 • I den cirkulære have bør der kunne etableres en vandflade med 12 m i diameter jfr. i landskabsarkitekt professor C.Th. Sørensens originale projekt.

 • Ligeledes bør der være mulighed for, med diskret placering, at etablere tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer.

 

 • Ligeledes er der behov for, at Herning Kommunes stilleplads, der benyttes af Driftsafdelingens nedarbejdere i Birk-området kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning, samt at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver, så som udtyndingsarbejder i egeskoven. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 10. marts 2014, pkt. 51:

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.Teknik- og Miljøudvalget, 10. marts 2014, pkt. 51:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget