Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. februar 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om Herning Bibliotekerne - Serviceområde 14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bibliotekschef Pernille Schaltz orienterer om aktiviteter inden for Herning Bibliotekerne - Serviceområde 14.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 21.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lukkedage på hovedbiblioteket på Brændgårdvej 2 i forbindelse med flytning til Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Hovedbiblioteket på Brændgårdvej 2 foreslås lukket for offentligheden i 8 dage fra torsdag den 21. august – fredag 29. august 2014 (begge dage inkl.) på grund af flytning til nyt domicil i Herning City. Lokalbibliotekerne i Hammerum, Kibæk, Sunds, Vildbjerg og Aulum har normal åbningstid, og der vil samtidig være adgang til et omfangsrigt digitalt tilbud. Der laves en borgerrettet markedsføringskampagne for begge tilbud, således Hernings borgere er opmærksomme på de alternative bibliotekstilbud i perioden.
Der planlægges en åbningsfest d. 30. august 2014.

Sagsfremstilling

Onsdag den 20. august vil være sidste åbningsdag for det nuværende hovedbibliotek på Brændgårdvej 2 og lørdag 30. august 2014 vil Hernings nye hovedbibliotek i Østergade 8 åbne efter en gennemgribende ombygning af den gamle bygning til nye og tidssvarende biblioteksrum.
 
Herning Bibliotekerne har en klar målsætning om at flytningen skal få mindst mulig indvirkning på den del af den daglige drift som ligger udover borgernes umiddelbare adgang til hovedbiblioteket. Både i perioden før, under og efter flytningen. Så vidt det overhovedet er muligt vil Hernings centralbiblioteksforpligtelser over for folkebibliotekerne i de 18 kommuner i region Midtjylland blive overholdt i lukkeperioden. Og der vil blive reklameret overfor borgerne for alternative tilbud i den periode hovedbiblioteket er lukket.
 
Henover de 8 lukkedage kører 3 separate flytninger – en for materialesamlingerne, en for inventar og en for de administrative arbejdspladser.

 • Ca. 90 % af bibliotekets materialesamling skal placeres på reoler i underetagen i Østergade 8 og de sidste 10 % skal opstilles på eksponeringsmøbler i stueetagen. MoveOnPartners er engageret til at varetage flytteopgaven af materialerne i underetagen og medarbejdere fra Herning Bibliotekerne nedpakker og opsætter de materialer, der skal placeres i stueetagen. Denne nedpakning er planlagt torsdag og fredag den 21. og 22. august.

 

 • De 65 administrative arbejdspladser planlægges flyttet og opsat fredag og lørdag den 23. og 24. august.

 

 • Flytningen af materialesamlingerne påbegyndes mandag den 25. august, hvor hovedbibliotekets materialesamling, som fylder mellem 10.000 og 12.000 hyldemetre flyttes ned i underetagen i Østergade. Samtidig nedpakkes og flyttes andet inventar og IT-udstyr. Både den nuværende adresse på Brændgårdvej samt den fremtidige adresse på Østergade bemandes med 2 pakkehold af 7 mand som begge styres af en supervisor. Dette giver i alt 28 mand og 4 supervisorer. Alt personale arbejder 5 dage af 12 timer. Derudover forventes samlet at anvende 9 lastbiler med chauffører, som udelukkende skal koncentrere sig om af- og pålæsning og kørsel mellem nuværende og fremtidige adresser. Flytningen er afsluttet torsdag den 28. august om aftenen.  

 

 • Fredag den 29. august anvendes til afsluttende klargøring af rum, rengøring af hele biblioteket efter flytningen, samt opstilling og klargøring af biblioteket til åbningsfesten lørdag den 30. august kl. 10.00.

 

Op til lukkeperioden vil Herning Bibliotekernes digitale tilbud blive eksponeret kraftigt, ligesom der vil blive gjort ekstra opmærksom på mulighederne i de delvist selvbetjente lokalbiblioteker, som har åbent alle dage fra 09:00 – 21:00.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en lukkeperiode fra og med d. 21. august til og med d. 29. august 2014. Der afholdes åbningsfest d. 30. august 2014.

Beslutning


 

Sagsnr.: 02.03.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Genbrug af inventar fra Brændgårdvej 2 i forbindelse med flytning til Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

I forbindelse med flytningen af hovedbiblioteket er der inventar, som ikke kan bruges i det nye hovedbibliotek i Østergade 8, og som kan tilbydes andre kommunale institutioner i Herning Kommune. Ønsket er at genbruge så meget som muligt af det brugte inventar, inden resten afhændes.

Sagsfremstilling

Til det nye hovedbibliotek er bl.a. specialdesignet udstillingsmøbler til stuetagen, indkøbt nye reoler til samlingen i underetagen, og mindre kontormøbler, som passer til de færre m2, samt anskaffet nyt mødeinventar til kursister og brugere. Dette betyder, at der er en hel del inventar fra hovedbiblioteket på Brændgårdvej 2, som ikke kan genbruges i det nye hovedbibliotek i Østergade 8. Det drejer sig om mødeborde og -stole, store hæve/sænke skriveborde, kontorskabe, kontorstole, reoler, og standardmøbler fra hovedbibliotekets publikumsområder m.m.
Efter åbningen i Østergade 8 i august måned skal der ryddes op på Brændgårdvej 2, og bygningen skal rømmes med henblik på anvendelse til andre formål.
 
Det foreslås derfor, at inventaret i foråret 2014 tilbydes følgende institutioner i prioriteret rækkefølge:

 • Lokalbibliotekerne: supplering/udskiftning af slidt inventar på lokalbibliotekerne

 • Lokalhistorisk Arkiv: genbrug af reoler, mødemøbler, skriveborde og udstillingsmøbler – til indretning af det nye arkiv i Museumsgade.

 • Lokalarkiverne i centerbyerne og landsbyerne: reoler mv.

 • No.7: Her er der et ønske om at overtage en stor mængde inventar af varierende slags.

 • De kommunale skoler og daginstitutioner: Skolechef Sven Nørgaard har tilbudt at organisere at kommunale skoler og daginstitutioner herefter tager stilling til det resterende inventar og fordeler det imellem sig.

 • Afslutningsvist tilbydes en lokal velgørende institution at tømme huset for en evt. rest af inventar m.m., og hvis ikke det kan lade sig gøre aftales en tømning med Herning Kommunes driftsafdeling.

 

Tømningen af hovedbiblioteket på Brændgårdvej 2 forventes at kunne ske i løbet af september måned 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og fritidsudvalget godkender, at biblioteksinventar som ikke anvendes i Østergade 8, foræres væk i prioriteret rækkefølge, og at resten afhændes i samarbejde med Drift.

Beslutning


 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

TimeLine, forslag til helhedsplan/ realiseringsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

TimeLine er ønsket om at skabe et sammenhængende bånd af aktivitetsmuligheder gennem Knudmosen. Projektet genopfinder den nedlagte Gl. Vejlevej som et markant vartegn, der vil knytte Hernings midtby sammen med både Lind og MCH. Samtidig  styrker det idræts- og fritidslivet som dynamo for sundhed, trivsel og vækst.
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sagen og præsenteres nu for forslag til helhedsplan for området samt en plan for realisering af projektet.

 

Mads T. Jordan fra Møller & Grønborg deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 16. september 2013 blev udvalget orienteret om proces- og realiseringsplan for 2013-2014 vedr. projekt TimeLine.

 

Realiseringsplanen beror på centrale hovedkonklusioner og anbefalinger jf. udarbejdet forundersøgelse og tager afsæt i henholdsvis:

 

 • Rammeplan, der beskriver og visualiserer 1. etape og sikrer, at TimeLine ses i sammenhæng med omkringliggende områder, igangværende og kommende projekter og politiske målsætninger

 • Et åben mose arrangement i samarbejde med lokale aktører mhp. forankring, ejerskab og bæredygtighed i overensstemmelse med fremtidige behov

 • Et åben tegnestue koncept, hvor lokale aktører sammen med udvalgte rådgivere bidrager til udvikling af konkrete nedslag/ aktivitetsfelter og fungerer som ambassadører for projektet

 • Et program for et fælles knudepunkt/ fælleshus/ basisfaciliteter, der støtter op om området og rummer forskellige nødvendige basisfaciliteter

 

Tilsammen bidrager ovenstående til vedlagte forslag til helheds- og realiseringsplan, som er udarbejdet i tæt samarbejde med arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg, lokale aktører og udvalgte eksperter. Herudover har der været en løbende dialog om projektet med henholdsvis Lokale- og Anlægsfonden samt Realdaina.

 

Forslaget søges gennemført i tæt samarbejde mellem ovennævnte aktører og fonde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med udmøntning af forslag til vedlagte helheds- og realiseringsplan for projekt TimeLine.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Sunds FDF søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds FDF søger om tilskud på kr. 342.062,- til nyt tag på kredshuset i Sunds.

Sagsfremstilling

Sunds FDF v/ formand Anne Grethe Guldager søger om tilskud til nyt tag på kredshuset, som ligger på Kjærgårdsvej 45 i Sunds. Huset, som er på 350 m2 er opført i 1967 og udvidet i 1979 med en loftsetage på 200 m2. Siden er der foretaget en gennemgribende renovering af huset over en 3-årig periode fra 2005 - 2007. Hertil har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget henholdsvis kr. 100.000, kr. 100.000 og kr. 75.000 dvs. ialt kr. 275.000.
Husets opførelse og den efterfølgende renovering ar udført af frivillig arbejdskraft.
 
Sunds FDF har ca. 200 medlemmer, hvoraf 140 er børn i alderen 6 - 15 år. Huset benyttes alle ugens hverdage samt adskillige weekender i løbet af året. Herudover lånes huset også ud til andre af byens organisationer.
 
Udskiftningen indbefatter materialudgifter til:
 

Tagplader
kr. 98.312
Tilbehør
kr. 12.500
Lægter
kr. 22.000
Isolering
kr. 44.250
Stern-vindskede/udhæng
kr. 17.750
Velux vindue incl. ind- og udv. inddækn.
kr. 56.000
Skrotrende blik m.m
kr. 14.750
Lossepladsgebyr og fragt for tagpl.
kr. 11.250
Tagrende og nedløb
kr. 28.250
Materialer
kr. 12.500
Leje af stillads vedr. skorsten
kr. 24.500
Samlede udgifter incl. moms
kr.342.062

 
Udgifterne til arbejdsløn er budgetteret til kr. 197.900, excl. moms, som finansieres ved egen arbejdskraft.
 
Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og anbefaler en udskiftning af taget samt en renovering af skorstenen. Prisen på det indhentede tilbud skønnes at være i overensstemmelse med de faktiske udgifter. 


Sunds FDF modtager hvert år et lokaletilskud på ca. kr. 180.000 til kredshuset samt kr. 60.000 til drift af træskibet Lamprenen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af den manglende finansiering på kr. 342.062,- dvs. kr. 171.031,-. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06, hvor der pr. 3. februar 2014 resterer 1.139.000 kr.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kultur Fabrikken, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur Fabrikkken v/ Gagandran Sisurendran søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Baggrund
Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. november 2013, pkt. nr. 137, blev der bevilget et tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af streeteventen "Herning Sk8 Contest" med 3 arrangementsdage oprindeligt planlagt over perioden den 24. januar til 26. februar 2014, men efterfølgende fastlagt i forbindelse med skolernes vinterferie i uge 7, henholdsvis den 14., 15. og 16. februar 2014.
 
Herning Sk8 Contest har til formål at sætte Herning på street kulturens landkort og afholde konkurrencer indenfor street kulturens mange stilarter såsom skateboard, inliner, klatring, street basket, parkour, breakdancing, bicycle trail mv.
 
Udover konkurrencer afholdes diverse workshops, hvor alle besøgende kan få lov til at prøve kræfter med de forskellige genrer, hvor der vil være professionelle udøvere til stede og hjælpe og fortælle om de forskellige sportsgrene.


Herning Sk8Contest afvikles i nedlagte fabrikslokaler på Mørupvej 1-5, som de lokale streetaktører har forhåbninger om på sigt kan blive ramme om Hernings streetkultur.
 
Kultur Fabrikken
I forlængelse af planlægning af eventen og forberedelse af faciliteter hertil ønsker de mange aktører og ildsjæle at forankre street kulturen i et nyt urbant foreningstiltag "Kultur Fabrikken" i lokalerne på Mørupvej.

 

Foreningen ønsker at bygge videre på det fælles afsæt og styrke det sociale miljø på tværs af alder, aktivitet og niveau og give mulighed for løbende at udvikle og integrere andre nye aktiviteter.


Der lægges stor vægt på åbenhedskriteriet, hvor alle kan være med. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling, pt. 1.000 kr., dog 600 kr. for unge under 18 år.

 

Foreningen tegner pt. 55 medlemmer, heraf 12 over 25 år. Af de 55 aktive er 46 bosiddende i Herning Kommune.


Kultur Fabrikken søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven, herunder lokaletilskud til leje af lokaler på Mørupvej.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte forslag til foreningsvedtægt, som ikke har givet anledning til bemærkninger.


Jf. forslag til lejeaftale udgør årlige lokaleudgifter for perioden 1. april til 31. december anslået 110.000 kr. incl. moms og ex. forbrugsudgifter for leje af 4.100 m2 indrettet med følgende aktivitetsgrene mv.

 • 1300 m2 skating

 • 700 m2 klatring

 • 800 m2 parkour

 • 300 m2 callisthenics

 • 500 m2 cafe

 • 500 m2 diverse

 
Lejemålet er foreløbigt tidsbegrænset til udgangen af 2014. Anførte husleje ex. forbrug svarer til en årlig m2-pris på ca. 27 kr. Der søges om et årligt lokaletilskud på ca. 80.000 kr. + forbrug svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter. Foreningen kan selv finde finansiering for de 27% via salg af medlemskontingenter mv.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.


Forvaltningen besigtiget foreningens lokaler og været i en løbende dialog med Kultur Fabrikken. Foreningen har selv stået for indretning af lokalerne på Mørupvej 1-5 og afholdt alle materialeudgifter og opførelsen af ramper, klatrevæg, parkourbane, bicycle trail mv.

 

Der kan ikke anvises egnede kommunale lokaler.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for området

 

at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 6.300 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

 

at der bevilges et lokaletilskud kun gældende for 2014 på ca. 80.000 kr. + forbrug svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter under forudsætning af foreningens optagelse under idrætsrådet, alternativt reduceres lokaletilskuddet forholdsmæssigt for antal medlemmer over 25 år  

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til foreninger. Årligt budget (2014) vedr. lokaletilskud til idrætforeninger udgør 7.003.000 kr.

 

at der ultimo 2014 tages stilling til forlængelse af lejemål og tilskud for 2015 og frem

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for 4 anlægsprojekter med en bruttoudgift enkeltvis på under 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

 Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende projekter:

[image]

Mindreforbruget på 166.000 kr. vedr. Arnborg Hallens udvidelsesprojekt (stednr. 0318081) kan henføres til momsmæssige forhold.

Det samlede mindreforbrug for de fire projekter på 189.000 kr. tilgår likvide midler. 

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskaberne alene for Kultur- og Fritidsudvalget.
Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes af Byrådet sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning


 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Ortvad, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget en henvendelse af 20. november 2013 om forslag til en fredning af De Geometriske Haver i Birk.

Bemærkninger til indstillingen skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 14. marts 2014. Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om anlægget skal fredes.

 

Sagen behandles i Byplanudvalget den 3. februar, Teknik- og Miljøudvalget 3. februar og i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. februar.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter Kulturstyrelsens forslag om fredning af De geometriske Haver med de bemærkninger, som fremgår af indstillingen.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens henvendelser sker på baggrund af Det Særlige Bygningssyns beslutning på møde den 6. november 2013 på baggrund af fredningsforslag stillet af landskabsarkitekt, professor Steen Høyer.

 

Det Særlige Bygningssyn udtaler bl.a.:

 

" at "De Geometriske Haver" oprindeligt kaldet "De musikalske Haver" (1945 af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, anlagt 1983) samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovbryn på matr.nr. 4aø Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning, har fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af et værk yngre end 50 år.

 

Formålet med fredningen af De Geometriske Haver er at sikre opretholdelsen og videreførelsen af et enestående eksempel på modernismens havekunst.

 

Kulturhistorisk repræsenterer det samlede Birk-område en unik arkitektonisk planlægning, der er speciel og karakteristisk for modernismens grundlæggende ideer.

 

Anbefalinger 

Det Særlige Bygningssyn anbefaler, at anlægget fremover klippes to gange om året i lighed med lysningens græsarealer. På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang, således at anlægget siden hen igen kan fremstå i sin originale form".

 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i dag blandt verdens mest fremtrædende. 

 

[image]

 
De Geometriske Haver indgår i dag som et skulpturelt element sammen med Angligården, Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museet, Skulpturparken, Kunstmuseet Heart og Ingvar Cronhammars “Elia” i et stort samlet anlæg.
 
Anglibygningen med omkringliggende arealer og skulpturparken tilhørende Midtjysk Skole- og Kulturfond er i dag allerede fredet. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen af De Geometriske Haver vil være af stor betydning  for området. Et enestående monument over modernismens arkitektur og havekunst kan forsat i generationer sikres som et unikt haveanlæg i international klasse.

 

Haveanlægget har gennem årene været et eftertragtet besøgsmål fra både ind- og udland.

 

Fredningen vil omfatte haveanlægget samt den ovale skovlysning med tilhørende egebryn - det vestlige område af matr.nr. 4 aø, Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, ejet af Herning Kommune, som vist på oversigtskortet.
 

Fredningens betydning for driften
Hækrummene er i dag udlagt med klippet græs.

 

Jfr. fredningsforslaget betyder det, at græs og hække klippes to gange årligt. Hækkene klippes i dag kun én gang om året i august. Såfremt hækkene skal klippes to gange, vil det medføre øgede driftsudgifter for Herning Kommune.  

 

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand. Ændringer, der rækker udover almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturstyrelsens tilladelse. Det betyder, at der ikke kan etableres andre anlæg i det fredede område, f.eks. stiforbindelser, teknik, nyanlæg o.lign. uden særlig tilladelse. Herning Kommune får ikke tilskud til driften i forbindelse med fredningen.

 

På et tidspunkt, om flere generationer, kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang således, at anlægget siden hen igen kan fremstå i den originale form. En fredning vurderes i praksis ikke at få den store betydning, idet anlægget fremstår med højt plejeniveau og i en absolut god stand.

 

Administrationen anbefaler, at Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver besvares positivt med følgende anbefalinger:

 

 • I den cirkulære have bør der kunne etableres en vandflade med 12 m i diameter jf. skitse af 2005 af landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson med udgangspunkt i landskabsarkitekt, professor C.Th. Sørensens originale projekt.

 • Ligeledes bør der være mulighed for, med diskret placering, at etablere tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer.

 

 • Ligeledes er der behov for, at Herning Kommunes stilleplads, der benyttes af Driftsafdelingens nedarbejdere i Birk-området kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning, samt at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver, så som udtyndigsarbejder i egeskoven. 



Direktørerne for Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur indstiller, 3. februar 2014:

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger:

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jf. skitse af landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson med udgangspunkt af landskabsarkitekt, professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger:

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jf. skitse af landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson med udgangspunkt af landskabsarkitekt, professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.10-P20-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

INDU mini-arena, forslag til ny placering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2012, pkt. nr. 46, besluttede udvalget at takke ja til DBU's tilbud om at få etableret en INDU mini-arena, som tak for værtskabet i forbindelse med U21 EM 2011.

I henhold til udvalgets beslutning blev banen placeret som led i teaser til projekt TimeLine og opført på en del af parkeringsarealet i den bynære ende af Gl. Vejlevej.

 

Grundet øget pres på parkeringspladserne i området fremsættes forslag til alternativ placering af banen.

Sagsfremstilling

Som følge af ovenstående har forskellige placeringsmuligheder været drøftet i samarbejde med repræsentanter fra hhv. Natur- og Grønne Områder, Vejafdelingen, Planafdelingen og Drift.

 

Jf. vedlagte oversigtskort foreslås følgende alternative placeringsmuligheder i prioriteret rækkefølge

 

 1. Sdr. Anlæg

 2. Banegårdspladsen

 3. Boligkvarteret på Thrigesvej

 

Ved en placering i tilknytning til Sdr. Anlæg vil banen fortsat indgå som et støtte element til TimeLine og skabe en naturlig kobling til projektet. Samtidig vil en beliggenhed mellem indgangsparti og legeplads skabe åbenhed og synlighed om banen, hvor eksisterende basisfaciliteter, toiletfaciliteter mv. ifm. anlæggets nyrenoverede legeplads kan benyttes.

 

En placering på en af de 3 korttids P-lommer foran banegårdspladsen vil ligeledes være et stort aktiv, hvor ventetid kan gøres til aktiv tid. Grundet det aktuelle banegårdsprojekt vil banen dog ikke kunne blive stående permanent. Ligeledes vil der være behov for tilkøb af boldnet mv. En genplacering i en parkeringslomme går ud over nogle kortidsparkeringspladser.

 

Endelig kunne en placering i tilknytning til boligområdet på Thrigesvej også være en mulighed. Det skal dog bemærkes, at der i forvejen er etableret "legeplads" i området.

En placering her vil være mindre synlig og blive koblet mere op på et lokalområde/ private arealer fremfor et offentligt område med en større og mere mangfoldig brugerflade.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med flytning af banen udgør anslået 30.000 kr., som afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 035-03-733-06 (TimeLine)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at INDU mini-arena genplaceres i tilknytning til Sdr. Anlæg.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-254-11 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Trehøje Kunstforening søger om tilskud til kunstkort og legat

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Trehøje kunstforening fremsender 17. december 2013 ansøgning om tilskud til Trehøje Kunstkort 2014.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud på 15.000 kr. til Trehøje Kunstkort 2014. (Trehøje Kunstkort er et postkort påtrykt et værk af årets kunstner). Tilskuddet skal dække annoncering, tryk, samt et legat til kunstneren Birgit Ahle, Sørvad på 5.000,- kr.

Foreningen har fået 15.000 kr til kunstplakat/kort i årene 2007-2013.
 

Af det medsendte regnskab fremgår det, at Kunstforeningen Trehøje i 2012 havde et overskud på ca. 14.000 kr., samt en egenkapital (bankindestående) på 84.000 kr. pr. 1/1-13.

Af regnskabet fremgår det desuden, at de nævnte poster i 2012 udgjorde 5025,- til legatet, 2940,- til tryk af kort/cellofanposer/kuverter og samlede omkostninger til annoncering hele året 4.295,- kr. - ialt ca. 12.500 kr.    


Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen.
I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud, således at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter om tilskuddet fortsat skal være 15.000 kr. eller der skal tages højde for de reelle udgifter til kortet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 12.500 kr. i tilskud til Trehøje Kunstkort 2014

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. februar resterer 520.945,- kr.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jf. budgetforliget for 2013 og overslagsår blev der sidste år oprettet en Ungepulje, hvorfra administrationen løbende bevilliger midler til unge kulturskabere.

 

For at opnå støtte fra puljen skal ansøger/projektet opfylde flg.:

 • Det skal være nytænkende kulturaktivitet

 • Målgruppen er unge under 30 år

 • Der skal være offentlig adgang

 • Der kan maksimum søges om 5.000 kr. pr. gang

 • Foreninger og institutioner mv. kan ikke søge på egne vegne

 • Der er ingen formelle krav til ansøgning. Ansøgning kan være en samtale med en medarbejder fra Kultur og Fritid (medarejderen har notatpligt)

 • Der er ingen krav om skriftlig afrapportering. Der opfordres til mundtlig afrapportering til sagsbehandler, som har notatpligt.

 • Støtten kan udbetales, når den er bevilliget.

 

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. januar til 30. januar 2014.
Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:
 

 • Dennis Gram Pedersen er bevilliget 5.000 kr. til arrangementet ”Krazy to the Kore”, som afholdes 7. feb. 2014 på Kontrast. Arrangementets fokus er skater- og hip-hop- kultur og indeholder dels premiere på en video udarbejdet af Dennis (populære og kendte skatere bl.a. på de nye ramper på Kulturfabrikken. Han har tidl. lavet en skater video, som pt har 34.000 visninger på Youtube), dels musikalsk underholdning ved nogle af de bedste DJs og rappere indenfor hip-hop musikken i DK. Hip-hop musik er tæt knyttet til skaterkulturen. Der er gratis adgang til arrangementet, men barsalget går ligesom publikumsdonationer og tilskuddet fra Ungepuljen til betaling af musikerhonarer, som ialt udgør 10.000. Kontrast sponsorerer forplejning til musikere. Der forventes mellem 150 og 200 personer fra et stort område til arrangementet. Arrangementet giver rigtig god mening i forhold til den energi, der er på den urbane skaterkultur i Hening lige nu.

 

Der resterer efterfølgende 45.000 kr. i Ungepuljen (inden evt. overførsel fra 2013)

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

 

at
orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen