Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. december 2019
Mødested: Tillægsdagsorden - HEART

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.03.12-S55-2-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Budget 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender budget for 2020 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget på sit møde den 30. oktober 2019.

 

Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

 

Budgettet er hovedsageligt en fortsættelse af den nuværende drift med mindre justeringer. På indtægtsiden forventes en stigning i sponsorer, samt bardrift i forbindelse med etablering af den nye lounge. På udgiftssiden forventes en tilsvarende stigning i kunstner- og lønudgifter, da Fermaten i 2020 har 5 fastansatte i stedet for 4. Der budgetteres med samlede indtægter på 8,604 mio. kr. inklusiv statslige og kommunale tilskud, mens de tilsvarende udgifter er 8,293 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser på 311.000 kr. Fermaten budgetterer i 2020 med hensættelser på 255.000 kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr, hvorefter det forventede resultat er 56.000 kr.

 

Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2020 på i alt 1,860 mio. kr. inklusiv fremskrivning, mens staten yder et tilskud på 1,586 mio. kr.

 

Fermaten forventer at realisere 500.000 kr. i sponsorater i 2020, hvilket er 100.000 kr. mere end budget 2019.

 

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2019, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Herning Kommune. Aftalen er gældende til og med 2020.

 

Fermatens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2018 3.249.099 kr., og hensættelserne udgjorde 1.658.371 kr.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2020 godkendes uden yderligere bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag