Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. december 2019
Mødested: HEART, Bitten & Aage Damgaards Plads 2, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Jonas Søgård Nielsen  

Gjellerup KFUM søger om tilskud til badminton- og volleyballudstyr

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Gjellerup KFUM søger om midler til indretning af de nye skolehaller i Hammerum-Gjellerup Hall'n. Der søges om tilskud til udskiftningen af badminton- og volleyballnet samt stolper, da de eksisterende er gamle og nedslidte. Det er aftalt med skolen, at de dækker halvdelen af udgifterne.

Sagsfremstilling

Gjellerup KFUM’s badminton- og volleyball-afdelinger har fået tider i de nye haller, som er opført i forbindelse med Hammerum-Gjellerup Hall'n og byggeriet af den nye Lindbjergskolen.

 

Normalt vil det være skolen, der i en sådan situation skulle stille udstyr til rådighed, men deres nuværende udstyr er både gammelt og nedslidt. Skolen har ikke økonomi til at lave en udskiftning af udstyret, og Gjellerup KFUM har ikke økonomi til selv at løfte opgaven, blandt andet fordi de har spillet en meget aktiv del i indsamlingen af midler til byggeriet af de nye haller. Fordi de pågældende nye haller betragtes som skolehaller afviser bestyrelsen i Hammerum-Gjellerup Hall'n at deltage i finansieringen af nyt udstyr.

 

Nyt udstyr til badminton og volleyball vil også komme skolen til gode, og skolens elever vil derved kunne starter skolegangen på den nye skole, med det bedst mulige udstyr.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på 9 sæt stolper og net til badminton, samt to vogne til opbevaring. Dette beløber sig til 25.934 kr. Desuden er der indhentet priser på tre sæt stoler, net, netstrammer og opbevaringsvogn til volleyball, som samlet beløber sig til 30.193 kr.

Samlet udgift til net mv. udgør 56.127 kr. Der er indhentet ét tilbud, men der indhentes yderligere et tilbud inden leverandøren vælges.

 

Det er aftalt med Lindbjergskolen, at skolen dækker halvdelen af udgifterne, hvis Kultur- og Fritidsudvalget dækker den anden halvdel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges halvdelen udgiften til indkøb af det beskrevne remedier, dog højst 28.063 kr.
at tilskuddet bevilges fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Denmark Open Air 2020 - ansøgning om tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Talentcenter Vest under Trehøje Skytteforening ansøger om tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Denmark Open Air i dagene 13.-16. februar 2020, samt 2021-2022 efter trappemodel.

Sagsfremstilling

Talentcenter Vest har den 13.-16. februar 2020 planlagt at gentage succesen fra marts 2019 med et dansk internationalt pistol- og riffelstævne i Vildbjerg. Stævnet vil igen differentiere sig fra de øvrige stævner, ved at der denne gang vil være mulighed for handicapdeltagelse.

 

Ved 2019-udgaven deltog 75 skytter fra 5 lande og målet for 2020 er 100 skytter fra flere lande. Der konkurreres i junior og senior for både dame og herre, og blandt andet det olympiske håb Rikke Mæng deltager.

 

Der vil desuden også være fokus på forbedringer i forhold til det første afholdt stævne. Banerne udvides for at gennemføre med flere deltagere pr. hold, og samtidig lægges der skridsikkert underlag til skytterne. Arrangementet vil slutte af med et mere showpræget finaleshow i finale-hallen.

 

Stævnet skal blive tilbagevendende, og tiltrække en større og bedre gruppe af skytter fra hele verden. Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra stævnet i 2019 er rigtig positive.

Økonomi

Der blev også ansøgt om tilskud til arrangementet i 2019, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 kr. til arrangementet. På daværende tidspunkt forventede arrangørerne, at arrangementet vil blive økonomisk selvbærende, og det er fortsat planen.

 

Modsat 2019, så vil der fremover blive en udgift til halleje, i 2020 på 10.000 kr. Man forventer, at økonomien i løbet af de næste tre år vil balancere med et mindre overskud, eller som minimum gå i nul. Der vil dog i opstarten være behov for at ansøge om et tilskud på 20.000 kr. Samtidig anbefaler forvaltningen, at der tildeles tilskud til de kommende års stævner efter en trappemodel, hvor der tildeles 20.000 kr. i 2020, 10.000 kr. i 2021 og 5.000 kr. i 2022.

Dette betyder en samlet udgift over årene 2020-2022 på 35.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 20.000 kr. i 2020, 10.000 kr. i 2021 og 5.000 kr. i 2022 til afholdelse af Denmark Open Air.
at udgiften på sammenlagt 35.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fordelt med den nævnte fordeling i årene 2020-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-12-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Olympiske Dage 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Olympisk Klub Danmark søger om 250.000 kr. i gennemførelsestilskud til Olympiske Dage 2020.

Sagsfremstilling

Olympisk Klub (OK), Danmark har ved René Nielsen og Keld Nielsen ansøgt Herning Kommune om et tilskud til at arrangere og gennemføre aktiviteter i forbindelse med Olympiske Dage 2020. OK arbejder på at fortælle den olympiske historie, og hylde de atleter der har deltaget ved tidligere OL. Samtidig vil der i samarbejdet mellem OK Danmark og Herning Kommune udvikles en række tiltag, som er rettet mod talentarbejdet. Det vil for eksempel være masterclass for elever fra talentklasserne med tidligere OL-deltagere, som kan inspirere og motivere eleverne til deres videre fokus på arbejdet som talent.

 

Dertil kommer en lang række folkelige aktiviteter, hvor den olympiske ånd og tradition er i højsædet. Det sker gennem mødet mellem tidligere deltagere, der viser deres evner og fortæller om deres oplevelser i sportens verden, og den brede befolkning. Der vil desuden også være mulighed for at fortælle om para-sport med hjælp fra tidligere para-atleter.

 

Der arbejdes i øjeblikket på et program, der strækker sig fra primo maj og frem til ultimo juni, hvor fokus på OL i Japan 2020 udnyttes til at skabe interesse. Aktiviteterne vil i særlig grad rette sig mod skoleelever, talentklasserne, frivillige fra idrætsforeninger, idrætsaktive og kommunens indbyggere i øvrigt. Det er tredje gang der afholdes Olympiske Dage. Første gang var i Roskilde i 2018 og senest i Vejle i 2020. Tidligere har arrangementet været et to-dages arrangement, men med det samarbejde der skitseres her, vil markeringen foregå over en periode på ca. 6-8 uger med en markant og synlig afslutning.

Økonomi

Der ansøges om 250.000 til aktiviteter.

Det forventes at Olympisk Klub selv bidrager med et tilsvarende beløb til at dække egne udgifter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 250.000 kr. til gennemførelse af Olympiske Dage 2020.
at udgiften på 250.000 kr. finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Andre Kulturelle Opgaver, Talentmidler.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Snejbjerg Hallen - låneomlægning og garantistillelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til at indfri to Nykredit realkreditlån og optage et nyt lån i KommuneKredit med garanti fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til optagelse af et fastforrentet lån på 1.556.000 kr. i KommuneKredit med en årlig ydelse på 278.000 kr. Provenuet anvendes til indfrielse af to realkreditlån med en samlet ydelse på 366.000 kr. årligt, og der er tale om en ren låneomlægning uden ændring af restgæld og restløbetid på lånet som er 5,5 år.

 

Der ansøges samtidig om Herning Kommunes garantistillelse for det nye lån i KommuneKredit, og da der er tale om en ren låneomlægning, skal der ikke foretages deponering.

 

En foreløbig låneberegning viser, at den årlige besparelse på låneydelsen vil være 88.000 kr. og i henhold til Herning Kommunes praksis vedr. låneomlægninger skal det årlige bloktilskud til Snejbjerg Hallen reduceres med 85 % af den opnåede besparelse, svarende til en reduktion af bloktilskuddet med 75.000 kr. årligt.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2020 for Herning Kommune, besluttede forligspartierne at det skal kortlægges, om der er potentiale for udskiftning af belysningen på flere af kommunens idrætsanlæg. Dette vurderes at være tilfældet i Snejbjerg, som søger om tilskud til udskiftning af LED-belysning i hal 1, og desuden om tilskud til udskiftning af et utæt tag. Forvaltningen vurderer, at disse renoveringsopgaver er nødvendige, og ansøgningen på 400.000 kr. vil blive behandlet i bloktilskudssagen vedr. tilskud til de selvejende idrætshaller på samme møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. december 2019.

 

Besparelsen på låneomlægningen vil normalt tilfalde de likvide midler, men der kan dispenseres ved nødvendige renoveringsopgaver, som der normalt søges om støtte til.

 

Forvaltningen indstiller, at besparelsen på 75.000 kr. (85%) tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen, idet et tilskud til ovennævnte renovering vil blive finansieret fra denne konto. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives tilladelse til optagelse af 5,5-årigt lån på 1.556.000 kr. med fast rente til indfrielse af to eksisterende realkreditlån i Nykredit,
at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,
at Snejbjerg Hallens bloktilskud reduceres med 85 % af den årlige besparelse, svarende til 75.000 kr. årligt med virkning fra 2. kvartal 2020 afhængig af hjemtagelsestidspunkt,
at den årlige besparelse på 75.000 kr. tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud til renoveringsopgaver i Snejbjerg Hallen,
at lånoptagelsen tilpasses den gældende rente- og kursudvikling på tidspunktet for optagelse af lånet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Søby Brunkulsmuseum - Frigivelse af anlægsbevilling til Voldsgaard projektet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. til restaurering af Voldsgaard i 2020.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tog på møde den 19. juni 2017 ansøgningen til efterretning og besluttede at den skulle indgå i de videre budgetdrøftelser for 2019-2022, hvor der blev afsat 1 mio. kr. i 2020 i 2019-prisniveau til restaurering af Voldsgaard.

 

Voldsgaard er af stor historisk værdi for Søby Brunkulsmuseet. Det var her det startede med brunkulsarbejdere, pensionat, slagteri m.m. og her blev der udlejet parceller til de primitive boliger, som blev til Søby Klondyke.

Søby Brunkulsmuseum får via Voldsgaard mulighed for at give befolkningen en oplevelse af kulturhistorien om landskabets udvikling i tiden før, under og efter epoken med brunkul i Danmark.

 

Restaureringen af Voldsgaard indebærer blandt andet etablering af et jordvarmeanlæg med tilhørende nedgravning af slanger. Med dette er der tænkt på CO2 udledningen, som passer ind i Søbys historie om at hente enorme mængder af energi op af undergrunden. Denne restaurering vil være i overensstemmelse med fredningen af Søby Brunkulsmuseum, hvis formål er at bevare eller forbedre områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Der er indhentet tilladelse hos fredningsnævnet til nedgravningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, på stednr. 360099 03 i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teams Teaterskole søger om dækning af huslejeudgifter ved fraflytningen af Herning Højskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har opsagt lejemålet på Herning Højskole, hvorfor Teams Teaterskole nu søger Kultur- og Fritidsudvalget om dækning af huslejeudgifter til erstatning for de lokaler der fraflyttes. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har opsagt lejemålet på Herning Højskole pr. 31 december 2019, hvor blandt andre Teams Teaterskole og teaterforeningen Splyf har haft til huse. I forbindelse med opsigelsen af lejemålet er begge foreninger stillet i udsigt, at Herning Kommune vil være behjælpelige med at finde nye, egnede lokaler til aktiviteterne.

 

Teaterforeningen Splyf er allerede fraflyttet højskolen, og har fået nye lokaler i Huset No7. Teams Teaterskole har afsøgt forskellige nye muligheder, og ønsker som følge heraf, at indgå lejeaftale på bygningen beliggende Smedegade 1, bygning 3. Lejemålet har et etageareal på 325 kvm fordelt på to etager, og er tidligere erhvervslokaler benyttet af TDC. Lejemålet fremstår i god stand, og kan med få istandsættelser indrettes optimalt i forhold til teaterskolens aktiviteter. Teaterskolen afholder selv udgifter til istandsættelse.

 

Teams Teaterskole udbyder løbende kurser og undervisning inden for scenekunst og teater. Skolen har i efteråret 2019 haft 47 elever. I alt er der pr. sæson 60 pladser til rådighed fordelt på Team Kids (6-9 år), Team Tweens (10-12 år) samt de to Team Teens hold for henholdsvis 13-15 år og 16-18 år. Eleverne kommer i undervisningen omkring mange forskellige af teaterkunstens virkemidler. Der arbejdes blandt andet med fortællekunst, improvisation og kropssprog.

 

Økonomi

Den samlede udgift til lejemålet udgør 145.250 kr. årligt, eksl. moms. Udgifterne fordeler sig med:

 

Husleje: 91.000 kr.

Fælles driftsomkostninger: 16.250 kr. 

Varme: 18.000 kr.

El: 8.000 kr.

Rengøring: 12.000 kr.

 

I forbindelse med beslutningen om at fraflytte højskolen, blev der reserveret 300.000 kr. årligt, blandt andet til genhusning af de to teaterforeninger. Forvaltningen oplyser, at genhusningen af Teaterforeningen Splyf er omkostningsfri for Herning Kommune.

 

Teams Teaterskolen er organisatorisk sammenhængene med Team Teatret, som er omfattet af egnsteateraftalen. I den er sat et loft på, at højst 15% af omsætningen må bruges på husleje. I øjeblikket bruger Team Teatret 14,9% af omsætningen på husleje. Lejeaftalen for Teams Teaterskole påvirker dog ikke denne del, idet teaterskolen i regnskabet er betragtet som et selvstændigt projekt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes tilskud på 145.250 kr. årligt til huslejebetaling for Teams Teaterskole
at tilskuddet på 145.250 kr. årligt finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Andre kulturelle opgaver, reserverede midler til flytning af teaterskole

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrativ bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på møde 18. marts 2013 bevilliget følgende tilskud:

 

Under the Culture - underground photo exhibition. Under the Culture er et event med fotoudstilling, foto workshop, økologisk mad og drikke, samt en koncert med The Unhealthy Dumbasses. Fotoudstilling består af ansøgers egne fotoværker, som han har taget i Hernings undergrundskulturmiljø. Workshoppen tager udgangspunkt i hans værker, men vil primært være med teknisk indhold. Mad og drikke er økologiske og der serveres ikke alkohol, primært for at vise, at det også kan være lækkert og en mulighed som ung i dag. Bandet, der spiller til sidst, er i genren syret punk. Formålet med eventen ud over det kulturelle indhold er at vise andre internationale studerende og øvrige borgere at Herning er et godt sted. Arrangementet afholdes 20. december på Kontrast. Der søges om 5.000 kr. til pr, forplejning, projektor og skærm / lærred, lyd, teknik, transport og honorar til band. Der er bevilliget 5.000 kr. til Valentin Yordanov til afholdelse af eventen.

 

Der er tidligere bevilliget tilskud til Muya Thai art and music event, For Those About To Rock og Galleriudstilling for store og små.

 

Der resterer efter ovenstående bevilliger 32.000 kr. af Ungepuljen.

I tilfælde af at de ikke bevilliges i indeværende år tilgår de Kulturudvalgets Rådighedsbeløb.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sportscenter Herning

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud 2020

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget