Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. november 2020
Mødested: Vildbjerg Sports og Kulturcenter, Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg og rundvisning - Vildbjerg Sports og Kulturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er rundvisning i Vildbjerg Sports og Kulturcenter ved centerleder Klaus Andersen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.07.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekernes tilslutning til "Det Digitale Folkebibliotek" fra 1. januar 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne fremsender ønske om, at Herning Kommune godkender tilslutning til den nyoprettede forening ”Det Digitale Folkebibliotek”, som blev dannet i maj 2020, hvor opgaver og medarbejdere overgik fra det hidtidige og af Staten og KL fælles drevet Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) til den nye forening, som fremad rettet består og bliver drevet af bibliotekskommuner.


Tilslutningsaftalen med ”Det Digitale Folkebibliotek” gælder henholdsvis tilslutning til Basispakke, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakke og dertil hørende tilslutningsudgifter.


Sagsfremstilling

Efter statens udtræden af DBC A/S og overdragelse af bestillerfunktionen for selskabets levering af den nationale fælles bibliotekskatalog til KOMBIT i 2019, besluttede KL og kulturministeren, at medarbejdere og opgaver i samarbejdsorganisationen Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening.


I foråret 2020 gik de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner sammen i foreningen ”Det Digitale Folkebibliotek”.


”Det Digitale Folkebibliotek” overtog pr. 1. august 2020 alle opgaver og medarbejdere fra DDB og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget af foreningen eReolen, videreført til den nye forening.


Betaling for ydelser til DDB ophører pr. 31. december 2020 og samarbejdet med og betaling for ydelser til foreningen eReolen ophører pr. 31. december 2020.


Herning Bibliotekerne indstiller nu tilslutning til foreningen ”Det Digitale Folkebibliotek” og til Basispakke, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakke og dertil hørende tilslutningsudgifter. Hvis Herning Bibliotekerne ikke tilslutter sig aftalen, kan biblioteket ikke længere tilbyde herningenserne en hjemmeside der er en del af bibliotekernes landsdækkende digitale infrastruktur m.m., eller udlåne e-bøger til borgerne.


Tilslutningsaftalen med ”Det Digitale Folkebibliotek” kan af hver af parterne opsiges med et (1) års skriftligt varsel til den 1. januar i et år.


Prisen for tilslutningerne er beregnet ud fra tilslutningsprocent på henholdsvis 100%, 90% og 80% blandt landets kommuner og udregnes som procentdel af befolkningen. Indholdsmæssigt består tilslutningen af følgende tre delelementer med hver sine prisberegninger for tilslutning:


 • Basispakke består af services og opgaver vedrørende kategorierne: brugergrænseflader, indkøb, BI og statistik, juridisk rådgivning og organisationen Det Digitale Folkebibliotek.

Tilslutningsprisen er beregnet ud fra 2,06 kr. pr. borger i Kommunen pr. 1. september 2020.


 • Udlånsordningen eReolen består af services og opgaver i kategorierne: redaktion og markedsføring, IT-drift og udvikling mv., materialevalg, support, forhandling med forlag m.fl., projektledelse, administration og økonomi.

Tilslutningsprisen er forbrugsbestemt og beregnet ud fra kommunernes procentandel af det samlede nationale udlån for perioden 1. januar til 23. september 2020 er opgjort. Denne procentdel udgør den andel af de budgetterede udgifter til udlånsordningen eReolen, som bibliotekskommunerne skal betale for det kommende år 2021.


 • Hjemmesidepakke består af services og opgaver, der udføres af foreningen vedrørende brugergrænseflader.

Tilslutningsprisen er beregnet ud fra 0,69 kr. pr. borger (ved 100% tilslutning) i Kommunen pr. 1. september 2020.Økonomi

Af tabellen nedenfor fremgår tilslutningspriserne for de enkelte delelementer.Det fremgår af tabellen, at tilslutningsprisen i alt for Herning Kommune er opgjort til 459.119 kr. ved 100% tilslutning, 505.120 kr. ved 90% tilslutning og 551.112 kr. ved 80% tilslutning.


Til sammenligning har udgifterne i 2020 til DDB og foreningen eReolen været 385.062 kr.


Merudgiften i 2021 set i forhold til 2020 er ved 100% tilslutning 74.057 kr. Ved 90% tilslutning er merudgiften 120.058 kr. Ved 80% tilslutning vil der være en merudgift på 166.060 kr. Herning Bibliotekerne forventer en 100% tilslutning.


Forretningsmodellen, det økonomiske set up for og prioriteringer i den nye forening diskuteres p.t. blandt medlemsbibliotekerne, og der arbejdes aktivt for at tilpasse samarbejdet, således at bibliotekerne undgår merudgifter på området.


Merudgiften finansieres af serviceområde 14 Biblioteker.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune tilslutter sig foreningen "Det Digitale Folkebibliotek" pr. 1. januar 2021,
at merudgiften fra 2021 og frem finansieres af serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Undersøgelse af kommunale forskelle i biblioteksbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En ny kulturvaneundersøgelse fra Danmarks Statistik viser at Herning ligger over landsgennemsnittet i forhold til hvor stor en andel af befolkningen der har besøgt de kommunale biblioteker i de sidste tre måneder, samt at mange herningensere bruger bibliotekerne til mere end materialeudlån.

Sagsfremstilling

En ny kulturvaneundersøgelse fra Danmarks Statistik, viser at andelen af borgere i Herning Kommune der anvender kommunens biblioteker, er over landsgennemsnittet. På landsplan har 42% af de 16-89-årige været fysisk på biblioteket indenfor de seneste tre måneder. I 30 kommuner er andelen der har besøgt et bibliotek, højere end landsgennemsnittet, herunder Herning hvor andelen ligger mellem 47-59%, og altså helt i top.

Undersøgelsen viser også at der i Herning er en høj procentdel af borgerne, der anvender biblioteket til andre ting end det klassiske biblioteksbrug, der dækker over lån af bøger og andre materialer. 22-32% af borgerne i Herning Kommune besøger biblioteket med et andet formål, dvs. at de deltager i kulturelle aktiviteter, studerer eller mødes med andre.

Ud over at en stor andel af herningensere anvender bibliotekerne, har Herning Bibliotekerne også et højt besøgstal, også sammenlignet med andre kommuner. Ligeledes deltager omkring 50.000 borgere i bibliotekets kulturelle- og læringsaktiviteter på årsbasis. At en så stor procentdel af herningenserne bruger bibliotekerne så ofte, er et vidnesbyrd om at bibliotekets strategi og den daglige indsats med at lave et nyt, moderne og tidssvarende bibliotekstilbud med moderne folkeoplysning, både er relevant, meningsfyldt og attraktivt for rigtigt mange borgere i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Kultur,” ”Idræt og Fritid” og ”Kulturarv” med flere til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Kultur (Behandles også af Beskæftigelsesudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Herning Kommunes Kulturpolitik (2016), Kunststrategien (2018) samt perspektivnotater
  • Afsnittet fokuserer på, at kulturen skal række bredt ud til alle borgere og at kultur skal anvendes til at skabe forståelse, tilhørsforhold og forbedre borgernes mentale tilstand
 • Idræt og Fritid (Behandles også af Beskæftigelsesudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af perspektivnotater, nuværende politikker samt visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”
  • Afsnittet omhandler særligt hvordan motion og foreningsliv gavner både den enkelte borger og samfundet
 • Fritidsformål i det åbne land
  • Revideret afsnit som bygger på Friluftlivsstrategien (2015) samt visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”
 • Turisme og Events
  • Revideret afsnit med øget fokus på outdoor-turisme og kultur-turisme
 • Biblioteker
  • Revideret afsnit med fokus på bibliotekernes rolle i forhold til både den enkelte borger og samfundet
 • Kulturarv (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit (tidligere kaldet Kulturhistorie), som tager udgangspunkt i de fornyede udpegninger af Herning Kommunes kulturmiljøer og kulturarvsarealer
  • Udpegningerne er klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1) Det gamle kulturlandskab, 2) Opdyrkningen af landskabet, 3) Det moderne by- og industrisamfund samt 4) Kirker, Kirkegårde og kapeller
 • Bevaringsværdige bygninger (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit, som omhandler at værne om Herning Kommunes bevaringsværdige bygninger
  • Yderligere fokus på bevaringshensyn i lokalplaner, hvor de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier ønskes fastholdt


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2021 til folkene voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2021 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.


Beløbsrammen er for 2021 på kr. 4.392.000, hvorfra der trækkes kr. 550.000, der er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten gives efter de samme kriterier som pensionisttilskud p.t. kr. 6,- pr. time.


Herudover er der afsat kr. 515.000 til lokaleudgifter.


Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2021. Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt, og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:


Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:


 • AOF
 • FOF
 • Herning Aftenskole
 • Herning Husflid
 • LOF Midtvest
 • Haderup/Karup Gospelkor
 • FOF Nordvestjylland
 • Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund
 • Vildbjerg Gospelkor
 • Hedens Husflid


Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:


 • Folkevirke
 • Foreningen Norden
 • Herning Kirkehøjskole
 • Aulum Højskoleforening
 • Vinding-Vind Foredragsforening


Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling:
På nuværende tidspunkt ved vi, at timetallet i 2020 vil være væsentlig reduceret på grund af Covid-19. Det vil udfordre den udregningsmodel der benyttes til fordeling af midlerne på det folkeoplysende voksenundervisningsområde, fordi denne beror på en opgørelse af den faktiske aktivitet i det foregående år. Derfor foreslår forvaltningen, at grundlaget for tilskuddet for 2022 kommer til at bero på det samme beregningsgrundlag som for 2021. Aftenskolerne vil herved kunne opretholde det samme tilskud i 2022 som det der lægges op til i 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen for 2021 til den folkeoplysende voksenundervisning.
at udvalget godkender at beregningsgrundlaget for 2022 beror på samme beregningsgrundlag som for 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Ansøgning om støtte til etablering af brandzoner i Terminalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Terminalen søger om støtte til etablering af brandzoner, med henblik på at opnå permanent brugstilladelse

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken åbnede i marts 2019 i nye lokaler på Godsbanevej i Herning. Stedet kaldes Terminalen. Det huser flere folkeoplysende foreninger (herunder bl.a. skateforening, klatreklub, parkour, esport og MMA) samt et åbent streetsport miljø med blandt andet løbehjulsramper, skate-ramper mm. Hertil kommer en stor multisal, cafe mm.


I forbindelse med corona-krisen er multisalen beliggende i den østlige ende af bygningen, blevet indrettet som midlertidigt venue for blandt andre spillestedet Fermaten og FOF kursuscenter, så disse institutioner kan gennemføre kulturelle aktiviteter, som de ikke kan gennemføre i deres normale rammer.


I forbindelse med åbningen af Terminalen blev der givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse, fordi bygningen ikke på alle områder er indrettet til den aktivitet som finder sted i huset pt.


For at opnå en permanent tilladelse til brug af huset skal der opgraderes på en række brandtekniske foranstaltninger. Der skal blandt andet installeres alarmeringsanlæg og huset skal opdeles i brandzoner på en anden måde end nu, så man kan isolere en evt. brand.


Disse indvendige forandringer påhviler ifølge lejekontrakten lejeren, altså Terminalen. De er i god dialog med deres udlejer, som på egen foranstaltning allerede har udbedret en række forhold. Der er desuden indgået aftale om, hvordan et alarmerings- og sprinkleranlæg i huset skal finansieres og installeres.


Nu søger Terminalen om støtte til at opdele huset i de nødvendige brandzoner. I første omgang ønsker Terminalen at lave alle nødvendige foranstaltninger i den østlige ende af huset, ved og omkring multisalen. Løsningen skal sikre en permanent tilladelse til brugen af huset, også ved evt. fremtidige arrangementer.

Økonomi

Etablering af brandzoner kræver ændring af nogle skillevægge og udskiftning af en række døre til branddøre.


Terminalen har indhentet to tilbud på opgaven. I det billigste beløber indkøb af materialer sig til 98.700 kr. og arbejdsløn til 36.000 kr. Begge beløb er excl. moms.


Den samlede udgift til etablering af brandzone i bygningens østlige del er således 135.000 kr. Udgiften kan finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 135.000 kr. til etablering af brandzoner i den østlige del af Terminalen
at beløbet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud, hvor der pr. 30.10.2020 resterer 1.375.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.01-G01-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Forlængelse af ordning for midlertidig scene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fermaten ansøger, på baggrund af den nuværende udvikling af Covid-19, Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til forlængelse af den midlertidige scene på Terminalen.


Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 14. september, pkt. 113 ansøgning om tilskud til etablering af en midlertidig scene på Terminalen til gavn for blandt andet aktiviteter afholdt af Fermaten og FOF Herning.


Størrelsen på Terminalens multihal samt indretningen af hallen betyder, at det er muligt at afholde arrangementer med op til 400 tilskuere under samme tag. Under de restriktioner, som for nuværende gælder frem til og med 22. november 2020, er det tilladt at gennemføre arrangementer for op til 500 deltagere. Dette kan dog fortsat ikke lade sig gøre i Fermatens egne og FOF's normale lokaler på grund af afstandskrav og begrænsninger i den fysiske indretning. Den midlertidige scene har derfor været en vigtig faktor for fastholdelsen af institutionernes allerede planlagte arrangementer, og har skabt et alternativ til en række aflysninger, der ville have haft stor påvirkning på institutionernes virke og økonomi. Der har i de seneste to måneder været positiv modtagelse til den midlertidige scene fra både publikum, musikbranchen og de udøvende artister, særligt på Fermatens arrangementer.


Scenen blev i første omgang etableret i perioden medio september til medio november. Samtidig blev der disponeret midler til en forlængelse for resten af 2020, og denne forlængelse er administrativt effektueret.


På baggrund af den nuværende udvikling med Covid-19 er der ønske om fortsat at have midlertidige løsninger, som kan sikre, at arrangementer der ellers skulle aflyses kan gennemføres.


Terminalen har yderst samarbejdsvilligt tilbudt en forlængelse af den midlertidige scene hos dem. Men også MCH tilbyder deres assistance for at hjælpe det lokale kulturliv så godt som muligt gennem den aktuelle krise.


Fordelen ved konstruktionen på Terminalen er, at den i høj grad ligner Fermaten. Afvikling af koncerter ved Terminalen kan fortsat drives med en meget stor deltagelse af frivillige kræfter, som er en del af Fermatens kerne og DNA.


Fordelen ved at afvikle arrangementer i Kongrescenteret er, at rammerne vil være velkendte for særligt FOF's brugere, og der er personale som kan bistå med afviklingen. MCH Herning Kongrescenter vil strække sig rigtig langt for at hjælpe kulturinstitutionerne med at gennemføre arrangementer som ellers skulle aflyses, og det afspejler sig også i den prissætning MCH tilbyder.


I de første tre måneder af 2021 planlægger Fermaten for nuværende ni arrangementer, som ikke kan afholdes i egne rammer på grund af de kendte restriktioner. I vintersæsonen planlægger FOF et foredrag og en koncert, som ikke kan gennemføres under de eksisterende retningslinjer, med mindre arrangementerne flyttes til en større venue.


Udover Fermaten og FOF har også Kontrast og Den Jyske Sangskole tidligere udvist interesse for den midlertidige scene på Terminalen. I en eventuel forlængelsesperiode skal scenen derfor også kunne benyttes af andre interesserede kulturaktører på lige vilkår med Fermaten. Forudsætningen for afholdelse af alle arrangementer er fortsat, at det foregår siddende og inden for de til enhver tid gældende regler om afstand og afholdelse af arrangementer generelt.


Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med en eventuel forlængelse af den midlertidige scene skal opnås de korrekte tilladelser og herunder en permanent ibrugtagningstilladelse på Terminalen.

Økonomi

Fermaten ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 209.000 kr. til dækning af udgifter ved en forlængelsesperiode fra januar til marts 2021 af den midlertidige scene på Terminalen.


Udgifterne for perioden beløber sig til 272.000 kr. Dette dækker over 90.000 kr. til leje af Terminalen samt 182.000 kr. til leje af udstyr i 13 uger.


Den økonomiske model fra efteråret 2020 forventes forlænget, og derfor vil Fermaten selv afholde en udgift på 7.000 kr. i husleje pr. afholdt arrangement, der dækker driftsomkostninger. Fermaten forpligtiger sig til at afholde ni arrangementer i forlængelsesperioden, hvilket svarer til en egenfinansiering på 63.000 kr. Derudover afholder Fermaten en udgift på 3.000 kr. pr. arrangement til systemteknikker, der ligger udover de angivne udgifter.


For nuværende betyder Fermatens egenfinansiering, at der udestår en restudgift på 209.00 kr. i forlængelsesperioden. Udgiften kan finansieres af uforbrugte midler på Serviceområde 15, Kultur, Andre kulturelle opgaver, Kulturfest.


Hvis andre kulturaktører ønsker at benytte scenen i forlængelsesperioden, vil det ske på lige vilkår med Fermaten.


Samtidig søger FOF om støtte til at flytte to arrangementer til afholdelse i Kongrescentret. MCH har tilbudt en særlig lav pris for arrangementer, der flyttes til Kongrescenteret, som beløber sig til 17.000 kr. pr. arrangement. Med samme forudsætning om egenfinansiering som for arrangementer på Terminalen betyder det, at der udestår en udgift på 7.000 kr. pr. arrangement, hvilket søges dækket af Kultur- og Fritidsudvalget.


I øvrigt bemærkes det, at der for øjeblikket er gode muligheder for at indhente fondsfinansiering til at holde liv i kulturlivet. Eksempelvis har Tuborgfondet netop udbudt en pulje til genåbning af live musikken, hvor spillesteder kan ansøge om tilskud til aktiviteter i en Covid-19 virkelighed. Det gælder blandt andet afprøvning af nye koncertformater, der tager højde for gældende restriktioner. Her vil Fermaten kunne søge om at få dækket en del af deres udgifter ved en eventuel forlængelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 209.000 kr. til en forlængelse af den midlertidige scene på Terminalen i januar, februar og marts 2021, under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser kan opnås
at der bevilges 14.000 kr. til FOF til gennemførelse af et foredrag og en koncert i Kongrescenteret
at det samlede beløb på 223.000 kr. finansieres af uforbrugte midler på Serviceområde 15, Kultur, Andre kulturelle opgaver, Kulturfest

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Fermaten, DSI Swinging Europe og Herning Musikskole fremsender ansøgning om tilskud til rytmisk musikkonsulent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fermaten og DSI Swinging Europe fremsender i samråd med Herning Musikskole ansøgning om tilskud til ansættelse af en ny rytmisk musikkonsulent i en deltidsstilling i en toårig prøveperiode med formålet at styrke og udvikle det lokale rytmiske talentmiljø.


Sagsfremstilling

Fermaten og DSI Swinging Europe fremsender sammen med Herning Musikskole ansøgning om tilskud til ansættelse af en ny rytmisk musikkonsulent i en deltidsstilling i en toårig prøveperiode. Konsulenten skal styrke udviklingen af det lokale rytmiske talentmiljø i Herning Kommune.


Tanken om den rytmiske musikkonsulent opstår på baggrund af et årelangt samarbejde mellem Fermaten og DSI Swinging Europe med fokus på fremme af talentudviklingen lokalt. Igennem samarbejdet er det blevet tydeligt, at der i Herning Kommune er et stort potentiale for vækst inden for det rytmiske talentmiljø, og særligt to initiativer ville styrke vækstlaget:


 • Ansættelse af en rytmisk musikkonsulent, der på tværs af institutioner og organisationer kan blive en samlende kraft for samarbejdet
 • Videreudvikling på Scene7 som et samlende spillested for vækstlaget, hvor musikerne kan hjælpes fra øvelokalet, til scenen og videre ud i det rytmiske miljø


Målet med projektet er at opbygge et lokalt miljø med plads til sparring og netværksdannelse for flere af de aktører i kommunen, der endnu ikke er en del af et større miljø eller de større projekter, som blandt andet Fermaten og DSI Swinging Europe allerede arbejder med. Derudover er det også målet, at Scene7 bliver en endnu mere aktiv faktor i arbejdet med vækstlagsscenen, hvor der skabes en stærk bro mellem Scene7 og Fermaten, som gør det muligt at monitorere aktiviteterne i miljøet og samtidig arbejde med uddannelse af teknisk personale. Talentudviklingen handler derfor også om det, der sker bag scenen.


Med ansættelse af en rytmisk musikkonsulent skabes der en stærkere forbindelse mellem bands, aktører og miljøet, hvor konsulenten kan bygge bro mellem de forskellige aktører, initiativer og projekter - såvel eksisterende som nye. Kortlægningen af det eksisterende miljø igennem opsøgende arbejde skal sikre, at så mange potentielle aktører som muligt kan samles på én platform. Derudover vil et bredt samarbejde med institutioner, skoler og foreninger sikre, at de forskellige kulturelle rugekasser får en hjælpende hånd og professionel sparring til at udvikle på talentmassen. Den rytmiske musikkonsulent vil have et bredt samarbejde med de lokale musiklærere på både uddannelsesinstitutioner og på Herning Musikskole, hvor målet blandt andet er, at konsulenten kan bidrage med sparring på behovet for oprettelse af eksempelvis musikteori- eller teknikhold.


Konsulenten ansættes 15 timer om ugen. Organisatorisk vurderes det, at den rytmiske musikkonsulent skal have ophæng og fast base hos Fermaten. Konsulenten vil dog samtidig have adgang til kontorplads hos DSI Swinging Europe. Derudover skal konsulenten være mobil, så der nemt kan tages rundt til øvrige aktører både i og udenfor kommunen. Den strategiske retning skal skabes mellem alle aktører der er med i projektet. Der skal dertil være et tæt organisatorisk samarbejde med Rytmisk Musik Herning og Scene 7, blandt andet for at forløse Scene 7s muligheder bedst muligt.

Økonomi

Der er indgået en toårig aftale mellem Fermaten, DSI Swinging Europe og Herning Musikskole, der årligt vil bidrage med 40.000 kr. hver. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 100.000 kr. årligt i en toårig projektperiode.


Dette ville skabe et årligt budget på 220.000 kr., hvoraf 200.000 kr. afsættes til aflønning af den rytmiske musikkonsulent. Herudover resterer årligt 20.000 kr. til diverse udgifter i udviklingsarbejdet.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. i 2021 og i 2022 som supplement til ansættelse af en rytmisk musikkonsulent i en deltidsstilling
at tilskuddet er betinget af, at der fremsendes midtvejsevaluering for projektet, samt at der ved prøveperiodens afslutning fremsendes en opsamlende evaluering med præsentation af projektets erfaringer
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Andre kulturelle opgaver, Talentmidler

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Årsrapport Team Teatret 2019/2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: - Rebecca Iversen

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2019/2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sæsonen 2019/2020 har budt på masser af ny dramatik, nye formater, nye projekter, etablering af en talentlinje, og forhandling af ny egnsteateraftale. Temaet for Team Teatrets egne produktioner i sæson 2019/2020 var mennesker i moderne tid.

Da Team Teatret kører forskudt regnskabsår, er dette første regnskab fra kulturinstitutionerne, hvor vi begynder at se konsekvenser af nedlukningen fra marts 2020 grundet Covid-19.


Årets resultat for Team Teatret blev et underskud på 405.728 kr., som hovedsageligt kan henføres til lønninger i opsigelsesperioden til 2 fratrådte medarbejdere, samt færre billetindtægter, som følge af nedlukningen fra marts 2020 grundet Covid-19. De manglende billetindtægter som følge af Covid-19 udgør ca. 140.000 kr. af underskuddet.


Det har derfor også været en sæson, hvor COVID-19 har trukket sine tydelige spor hen over Team Teatret. Faldet i billetindtægter skyldes blandt andet, at Team Teatret ikke kunne realisere premieren på egenproduktion Mombie i 2020, og derfor har udsat til januar 2021, hvor en del af de manglende billetindtægter forventes indhentet. Det skyldes også færre indkøbte forestillinger grundet Covid-19, hvor der tilsvarende er færre udgifter.


Team Teatret solgte i regnskabsåret 2.882 billetter, hvilket er 2.022 billetter mindre end sidste år og ca. 44% mindre end budgettet.


Resultatet af Teams Teaterskole i sæson 2019/2020 blev et underskud på 10.860 kr.


Team Teatret har pr. 30/6 2020 en samlet egenkapital på 493.252 kr., hvilket svarer til ca. 13% af foreningens samlede aktiver. Den samlede egenkapital udgjorde pr. 30/6 2019 ca. 39% af de samlede aktiver.


Herning Kommune har i regnskabsåret 2019/2020 ydet et tilskud til Team Teatret på 6.906.911 kr. Heraf modtog Herning Kommune statsrefusion på 2.545.275 kr., svarende til 36,9% således, at Herning Kommunes nettoudgift til Team Teatret udgjorde i alt 4.361.636 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har herudover ydet et direkte tilskud til Team Teatret på 2.624.689 kr.


Jævnfør egnsteateraftalen og egnsteaterbekendtgørelsen må teatrets udgifter til husleje maksimalt udgøre 15% af det samlede offentlige tilskud. For Team Teatret udgjorde huslejen i sæson 2019/20 14,9%


Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den pågældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017-2020.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning for 2019/20 godkendes.
at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning, samt Herning Kommunes godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Haunstrup Lokalhistorisk Museum søger om støtte til historisk foredrag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: - Rebecca Iversen

Sagsresume

Haunstrup Lokalhistorisk Museum har den 19. oktober 2020 fremsendt ansøgning om tilskud på 2.750 kr. til et historisk foredrag.


Sagsfremstilling

Haunstrup Lokalhistorisk Museum har eksisteret i 24 år, som et lokalhistorisk museum og lokalarkiv. Museet har til dagligt til huse på Haunstrup Hovedgade 58, hvor de har lejet sig ind siden 2015.


Museet har 104 aktive medlemmer. Medlemskontingenterne benyttes til foreningens driftsomkostninger herunder leje af huset samt lys, vand og varme. Herudover dækkes også udgivelse af to blade årligt med historiske emner samt to arrangementer i årets løb.


I 2019 kom museet ud med et mindre overskud på 5.998 kr. Der er derfor ikke et stort økonomisk råderum til at arrangere yderligere arrangementer eller skabe nye tiltag, hvorfor museet nu ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til et historisk foredrag i foråret 2021.


Foreningen har i efteråret 2020 afholdt et historisk foredrag med Henning Frandsen om emnet "Deporteret til Sprogø og Livø, et foredrag om virkelige hændelser."

Foreningen vil gerne afholde et lignende foredrag med historisk indhold. Arrangementet er ikke endeligt fastlagt endnu, men forventes fastlagt i starten af 2021.


Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 2.750 kr.


Museets anslåede udgift til det ansøgte foredrag beløber sig til 4.100 kr. fordelt til leje af lokale på 1.000 kr., samt honorar til foredragsholder og kørepenge på 3.100 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 2.750 kr. til et historisk foredrag i foråret 2021
at tilskuddet finansieres på Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 30. oktober 2020 resterer 231.720 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kunstteater ansøger om tilskud til performanceudstillingen "Idéerne"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstteater ved billedkunstner og instruktør Martin Dyhr har fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til performanceværket "Idéerne", og der indstilles 50.000 kr. til produktionen. Projektet tager afsæt i et tæt samarbejde med det lokale kultur- og kunstmiljø, og forventes opført i Skulpturparken, Birk i august 2021.


Sagsfremstilling

Kunstteater ved billedkunstner og instruktør Martin Dyhr har fremsendt ansøgning om tilskud til produktionen af performanceværket "Idéerne", der er en seriel udstilling i tre dele, som ønskes opført i Skulpturparken i Birk den 20.-22. august 2021.


Kunstteater er et arbejdsfællesskab for tværgående kunstproduktioner. Det blev stiftet i 2018 af Martin Dyhr under et artist-in-residence forløb hos Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret i Holstebro. Driften varetages i samarbejde mellem Martin Dyhr og forfatter Maria Hesselager. Foruden stifterne er også en række freelance kunstnere tilknyttet fra forskellige kunstneriske fag. Kunstteater har i sommeren 2020 blandt andet udført projektet "Alle i Husene" på Holstebro Kunstmuseum.


Med performanceværket "Idéerne" vil publikum over tre dage introduceres for de omtalte idéer i form af en række transportable skulpturer, der henholdsvis er en bemalet varmluftsballon, en uro og en kæmpe hånd. Skulpturerne er udgangspunktet for en dramatisk fortælling bygget op med forskellige dramaturgiske greb og både sang, orkester- og koral musik.


I alt involverer værket omkring 25 aktører. Dramaturgien og sangteksterne udføres af Martin Dyhr og Maria Hesselager, mens arbejdet med at sætte musik til værket varetages af komponist Frans Winther. Musikgruppen består af et orkester kuratelet af Swinging Europe, og der er igangværende dialog med Den Jyske Sangskole om muligheden for inddragelse af et børnekor.


Som en del af oplevelsen vil værket live streames fra en række forskellige kameraer efter en drejebog, så et eksternt publikum også kan få glæde af forestillingen online mens den foregår. Dette sker for at skabe et bæredygtigt projekt med fokus en større social inklusion og geografisk spredning af publikum. Derudover imødekommer det samtidigt eventuelle udfordringer på grund af Covid-19 restriktioner, hvor der eksempelvis kun kan fremvises for et lille antal på stedet. Streamingen optages ydermere for at sikre værket et efterliv.


Midtjydsk Skole- og Kulturfond har givet tilsagn om, at Skulpturparken kan benyttes til formålet. Herudover er der åbnet mulighed for, at en af de tre skulpturer måske kan indoptages i parken efterfølgende, men dette træffes der først beslutning om ved projektets afvikling. Størstedelen af produktionen forventes placeret på HH Herning, hvor alle aktørerne i perioden op til og under forestillingen har til huse. Dette sker for at sikre en optimering af arbejdsgangene og den gode dialog mellem aktørerne, samt for at udnytte områdets kunsthistoriske potentiale med en tæt forbindelse til områdets andre aktører. Under produktionsperioden forventes det at udbyde besøg for lokale børn og unge, hvor de har mulighed for at få indblik i de kunstneriske processer.


Ansøger arbejder i projektet med elementer fra både verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) samt 17 (Partnerskaber for handling) med fokus på henholdsvis en bæredygtig struktur og mulighed for en geografisk spredt fremførelse, samskabelse med lokale aktører samt en efterfølgende værdiskabelse i udnyttelse af skulpturer og den digitale udgave af produktionen.

Økonomi

Budgettet for performanceværket "Idéerne" er på 495.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 100.000 kr.


Den væsentligste udgift er 250.000 kr. til honorar og aflønning af de involverede aktører. Herunder udgør 50.000 kr. løn til projektleder, 20.000 kr. til kuratering og konsulentarbejde ved Swinging Europe, 15.000 kr. hver til komponist, fotograf, kostumedesigner, forfatter og skuespillere samt 10.000 kr. hver til instruktørassistent og birolleindehavere. Dertil kommer en udgift på 192.000 kr. til leje af teknik samt aflønning af teknikere og håndværkere. De resterende udgifter dækker over materialer til skulpturer, kostumer og værktøj.


Indtægterne søges dækket ved ansøgning om 80.000 kr. ved Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst, 80.000 kr. ved Egefonden, 25.000 kr. ved Midtjydsk Skole- og Kulturfond, 50.000 kr. ved Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond, 80.000 kr. ved Fonden af 1844, 80.000 kr. ved Knud Højgaards Fond samt 100.000 kr. ved Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune. Der er for nuværende ikke givet tilsagn om økonomisk støtte fra de ansøgte parter.


Såfremt projektet ikke opnår fuld finansiering, forventes det at det skaleres på baggrund af de modtagne bevillinger. Skaleringen vil udarbejdes så der tages højde for projektets kunstneriske niveau.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til produktion af performanceværket "Idéerne",
at tilskuddet er betinget af, at den resterende finansiering kan opnås, eller at en eventuel skalering skal forudgodkendes hos Herning Kommune,
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 30. oktober 2020 resterer 231.720 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Afrapportering af kulturaftaleprojeket "Kulturspirerne".

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole har afsluttet kulturaftaleprojeket "KulturSpirerne". Afrapportering af projektet foreligger nu til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering. Formålet med projektet var at præsenterer børnehavebørn i de syv midt- og vestjyske kommuner for forskellige kunstneriske genrer, samt opkvalificere pædagogerne i forhold til deres praksis i forhold til arbejdet med kunst og kultur i hverdagen.

Sagsfremstilling

Den Jyske Sangskole har siden 2015 været projektejer for kulturaftaleprojektet "KulturSpirerne". Den oprindelige periode var 2015 - 2018, men da den periode udløb, ønskede kulturministeren en et-årig forlængelse. Den Jyske Sangskole valgte at fortsætte projektet et år og dermed tilbyde projektaktiviteterne til endnu flere institutioner, men også at gøre mere ud af den digitale værktøjskasse, samt at sikre projektets efterliv.


KulturSpirerne er et særligt projekt, hvor alle har arbejdet med hinanden på forskellige organisatoriske niveauer. Projektet har faciliteret et bredt samarbejde mellem kulturinstitutioner i Midt- og Vestjylland, der har haft lejlighed til at samarbejde og lære af hinanden og med hinanden gennem projektet. På den måde er medarbejdere og kulturinstitutioner blevet beriget med hinandens metoder, faglige områder og har overordnet fået en bedre forståelse af, hvordan flerårige samarbejdsprojekter kan udvikles og faciliteres.

Pædagogerne i daginstitutionerne har værdsat projektet, fordi det gennem kurser, sparringsbesøg i daginstitutionerne og daglig praksis har mindet dem om alt det, de kan og godt ved, men som de har glemt eller opgivet i en travl hverdag. Projektet har givet dem nye metoder, redskaber, håb, glæde og struktur til i en presset hverdag at arbejde med kunst og kultur til glæde for både børn og voksne. Især strukturen og ledelsens prioritering af kunst- og kulturaktiviteter som en nødvendighed i hverdagen har været godt og et element, som pædagogerne ikke selv har kunnet sikre i hverdagen.


KulturSpirerne er i høj grad lykkedes, fordi den grundlæggende metode virker ud fra princippet: See One, Do One, Teach One. Det er udvidet med løbende sparring og inspirationskurser til pædagogerne, med besøg af en kulturspirekonsulent i daginstitutionerne, hvor kulturspirekonsulenterne er kommet på besøg med opfølgende aktiviteter inden for 6 kunstneriske områder. Det er i høj grad lykkedes at gøre børnene nysgerrige på kulturoplevelser ved at de har set og mærket og prøvet kræfter med stemmen, puls- og rytme, musikdramatik, ballet og to vinkler på billedkunst.


I alt har 22 forskellige børnehaver i de syv aftalekommuner (Ikast/Brande, Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Holstebro, Struer, Skive og Herning) deltaget i 33 forløb (der var 11 gengangere). Cirka 660 børnehavebørn har været en del af forløbene, hvor de har lært om de forskellige kunstarter. 132 pædagoger har deltaget i forløbene. De er - ud over oplevelsen - blevet opkvalificeret til at bruge metoderne i deres pædagogiske praksis fremadrettet.


Projektet var muliggjort med støtte fra Kultursamarbejdet, Slots- og Kulturstyrelsen, Oticon Fonden, 15. Juni Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, fælleskommunale midler og Herning Kommune.


KFU har bevilliget 500.000 kr. til projektet i alt i løbet af de fem år, der er afviklet aktiviteter.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

HeartWork søger om tilskud til kulturelle fællesskabsaktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HeartWork v/ Belinda Hornshøj sender 15. oktober ansøgning om 29.000 - 35.000 kr. i tilskud til to forløb og opstart af et nyt fællesskab på tværs af generationer. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte om projektet skal modtage tilskud.

Sagsfremstilling

Belinda Hornshøj har i en årrække arbejdet med samskabelsesprojekter på tværs af generationer. HeartWork 1,0 handler om samskabelse mellem skoler og plejehjem i Herning Kommune (CBL og Sundhed og Beskæftigelse er partnere). HeartWork 2,0 handler om fritidsjob som "FølgesVENd" på plejecentre for 13-17-årige (Sundhed og Beskæftigelse er partner). Nu præsenterer Belinda Hornshøj HeartWork 3,0.


HeartWork 3,0 handler om at holde modet oppe, inspirere hinanden og udvikle sig på tværs af generationer via kulturelle fællesskaber og kreative aktiviteter.

Visionen er at bekæmpe ensomhed gennem trivsel og empowerment af unge og ældre, så de får modet til at bidrage - som dem de er. De er dermed med til at sikre, at det gode liv varer hele livet. Målet er at bygge bro mellem generationer ved at etablere og sikre platforme for meningsbærende fællesskaber, så der kan dannes relationer mellem generationer. I et innovativ rum med entreprenante greb drømmer, agerer og kreerer unge og ældre sammen, og de kommer med bud på nye løsninger på et fælles liv.


I de seneste måneder har HeartWork udviklet og afprøvet et koncept, som skal danne rammen om dette møde. Det består dels af en fælles idéudvikling, hvor de fælles aktiviteter fastlægges, dels af fire aktiviteter og sluttelig af en pop op event, som runder forløbet af.


Aktiviteterne kan for eksempel være: dialog på tværs med et emne (verdensmål, citat eller lignende), fællessang, ønskekoncert (med begrundelser for sangvalg), arbejde med verdensmålene, græskarskæring, strikkeworkshop, gæsteoplæg (bl.a. hosebinderne), udvikling af spil (f.eks. eget memoryspil og billedlotteri), leg og dans på tværs af alder og så videre. Det er deltagerne der via dialog definerer og planlægger aktiviteterne.


Ansøger ønsker at afvikle to forløb og to pop op events, ligesom de ønsker at etablere en basisbank af materialer. Frivillige har i forvejen doneret alt fra klaver og sofaer til vaser og kaffemaskine. HeartWork har fået stillet et lokale i Huset No. 7 til rådighed.

Ansøger forholder sig direkte til FN's Verdensmål nummer 3 (sundhed og trivsel) og 17 (Partnerskaber for handling), og arbejder i projektets aktiviteter konkret med følgende verdensmål: 3 (sundhed og trivsel), 4 (kvalitetsuddannelse), 10 (mindre ulighed) og 17 (partnerskaber for handling).

Økonomi

HeartWork modtager i forvejen tilskud til drift i form af lønkroner til koordinator. Derudover har projektet modtaget og modtager fortsat støtte fra flere fonde. Udvikling af det ansøgte projekt er udført for fondsmidler og via koordinator sammen med frivillige.


HeartWork er en non-profit social økonomisk virksomhed stiftet af Belinda Hornshøj.


Ansøger søger om tilskud til følgende poster:

20.000 kr. (2 forløb á planlægning (8 timer) og afvikling (20 timer) for to projektansvarlige (timeløn 350 kr.).

4.000 - 10.000 kr. (2 pop op events som afslutning af forløb. Midlerne bruges på materialer, honorar mv.)

5.000 kr. (begynder kit, basismaterialer til aktiviteter i forløbene (lim, papir, sakse, instrumenter, maling, Lego mv.)

Der søges i alt om 29.000 - 35.000 kr. til opstart og to forløb.


Forvaltningen gør opmærksom på, at ansøger i forvejen modtager lønfinansiering fra Herning Kommune og andre fonde.


Forvaltningen opfordrer ansøger til at undersøge mulighederne for ekstern finansiering af det resterende beløb, herunder kan kulturministeriets pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og / eller sårbare grupper i forbindelse med Corona med fordel undersøges nærmere.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 12.000 kr. til projektets kulturelle indhold; afvikling af to pop op events og et "begynder kit".
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 30. oktober 231.720 kr

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

FDF i Lind søger om tilskud til renovering af lokaler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FDF Lind søger om tilskud til afrensning og reetablering som følge af skimmelangreb i kredshusets kælder.

Sagsfremstilling

Skimmelangrebet beror dels en rørsprængning i et af kælderrummene og dels på indtrængen af overfladevand gennem husets yderdør som følge af nedbrud af vandpumpe til kloak.


Der blev taget hånd om rørsprængningen, umiddelbart efter skaden blev konstateret, hvorimod dette ikke var tilfældet med oversvømmelsen som følge af vandindtrængen under gulvbelægning og fodlister med udbrud af skimmelangreb til følge. Der er udarbejdet skadesrapport over skadens omfang. Sagen er anmeldt til forsikringen, som har afvist sagen.


FDF Lind har med udgangspunkt i udarbejdet skadesrapport (udgift på 11.000 kr. afholdt af Lind FDF) indhentet tilbud på afrensning og udbedring af vandskade. Budgetterede udgifter udgør anslået 90.198 kr. inkl. moms og inkl. skadesrapport. Herning Kommune søges om et ekstraordinært tilskud på 70.000 kr. Egenfinansiering udgør 20.198 kr.


FDF Lind har til huse på Indertoften 3 i Lind og tegner jf. seneste indberetning 174 medlemmer under 25 år. Foreningen modtager et årligt lokaletilskud på 44.500 kr. (2019).


Formueforhold FDF Lind jf. regnskab 2019:


 • Årets resultat: 96.524 kr.
 • Likvide beholdninger: 888.930 kr.
 • Egenkapital: 1.894.546 kr.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært tilskud på 45.100 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud, hvor der pr. 30.10.2020 resterer 1.375.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Økonomisk status i idrætsforeningerne ifm. Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Helle Baadsgaard, Elo H. Christensen

Sagsresume

Covid-19 har også store konsekvenser for idrætsforeningerne i Herning Kommune, og en del af dem er ramt økonomisk som følge af nedlukningen. Udvalget skal tage stilling til sikring af de hårdest ramte foreningers likviditet og evt. etablering af en lokal hjælpepulje.

Sagsfremstilling

I forbindelse med covid-19 mister en lang række idrætsforeninger i Herning Kommune væsentlige indtægter.


Statsligt er der iværksat en række hjælpepuljer, som også kan søges af idrætsforeningerne, herunder en særlig pulje til støtte af foreningslivet. Puljen administreres af DUF, Dansk Firmaidræt, DIF og DGI. Den del af pengene, som langt de fleste idrætsforeninger i Herning Kommune kan søge, er den pulje, som administreres af DIF og DGI i fællesskab. Foreningerne kan søge for tab inden for mistet indtjening ved foreningsarbejde (fx frivilligt arbejde), tab i forbindelse med aflysning af egne arrangementer (fx egne stævner), tabte medlemsindtægter og tabte sponsorindtægter.


I første runde blev der afsat 50 mio. kr. samlet til foreningerne (pulje 1). Det beløb blev i runde to suppleret med yderligere 50 mio. kr. (pulje 2) Heraf blev 88 mio. kr. afsat til DGI/DIF-puljen. Første ansøgningsrunde var i april og maj, og foreningerne fik udbetalt midler herfra lige inden sommerferien.


I pulje 1 og 2 søgte Herning Kommunes foreninger om 8,35 mio. kr. og fik tildelt 2,7 mio. kr., svarende til knap en tredjedel af det ansøgte beløb.


Siden er der etableret både en pulje 3 og pulje 4 på hhv. 100 mio. kr. og 150 mio. kr. Pulje 3 havde ansøgningsfrist 30. oktober, og her har 48 foreninger fra Herning Kommune søgt om tilsammen 5,96 mio. kr. i tab. Der forventning om, at ansøgningerne er behandlet primo december.


Kriterierne for pulje 4 er, at den skal dække tab i perioden fra 1. november 2020 til marts 2021. Kriterierne for ansøgning ventes at ligne de første runder, men ansøgningsfrist og udbetalingstidspunkt er ukendt.


Tallene for foreningerne i Herning Kommune i denne sagsfremstilling er baseret på den første ansøgningsrunde til DGI og DIF. Samtidig pågår der en løbende dialog med foreningerne, både i forvaltningen og Herning Idrætsråd. Ifølge ansøgninger til DGI/DIFs første ansøgningsrunde fordeles tabene i Herning Kommunes idrætsforeninger på særligt tre områder:


Mistede medlemsindtægter

Her finder vi primært foreningsdeltagelse med en grad af betaling pr. gang, kortere medlemskaber eller mistet kontingent, fx Terminalen, rideklubber og foreningsfitness. I første ansøgningsrunde udgjorde dette tab ca. 25% af det samlede ansøgte beløb.


Foreningsarbejde

Tabet vedrører primært indtægter foreningen har fået, ved at medlemmer har arbejdet frivillig ved andre arrangementer end foreningens egne, fx i MCH eller ved Vildbjerg Cup. I første runde udgjorde denne kategori 33% af ansøgningerne fra Herning Kommune


Egne arrangementer

Foreningens mistede indtægter ved afholdelse af egne arrangementer, fx PåskeCup (HFH), Kibæk Cup, cykelløb o.lign. Beløbet udgør i første runde 27% af de tabte indtægter.


Aktuelle udfordringer

De nationale hjælpepakker er lavet med det formål at få alle godt og sikkert gennem corona-krisen.


Alligevel har en række foreninger i Herning Kommune aktuelt problemer. I nogle foreninger drejer det sig om likviditetsmæssige udfordringer. Eksempler er Terminalen og Herning Skøjteløber Foreninger. Andre steder er konsekvensen, at man ikke kan sætte gang i allerede planlagte projekter, fordi foreningsfinansieringen ikke kan rejses på baggrund af covid-19. Et eksempel er udskiftningen af kunststofbanen i Vildbjerg, som skulle have været gennemført i indeværende år, men som indtil videre er udskudt til 2021. Andre steder kan underskuddet på baggrund af corona være lille, men alligevel voldsomt, fordi det rammer en forening med få medlemmer og lav likviditet.


Forvaltningen er i løbende dialog med en række foreninger og med de centrale aktører i forhold til det samlede foreningsliv, særligt Herning Idrætsråd.


Det er forvaltningens vurdering, at selv om der løbende afsættes nationale midler, så vil nogle foreninger komme i knibe før pengene udbetales. Derfor foreslås tiltag, som skal skabe øget sikkerhed under foreningernes drift. Det drejer sig primært om en bemyndigelse til at fremrykke allerede planlagte tilskud. Dertil kommer muligheden for at omdisponere inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme, med henblik at skabe en lokal hjælpepakke, hvis de statslige hjælpepakker ikke får foreningslivet trygt i mål.

Økonomi

Aktuelle likviditetsmæssige udfordringer i foreningerne kan afhjælpes ved at fremrykke allerede planlagte tilskud, fx lokaletilskud eller aktivitetstilskud, som forvaltes af Herning Idrætsråd. Med en fremrykning af disse er det forvaltningens forventning, at man kan skabe likviditetsmæssig dækning indtil der er afklaring på den nationale støtte.


Det er også muligt at etablere en lokal hjælpepulje. Tilskud fra sådan en pulje vil skulle modregnes i foreningernes fremtidige ansøgninger til den nationale pulje. Af den årsag er det ikke forvaltningens anbefaling at etablere puljen på nuværende tidspunkt, men afvente de nationale puljers mulighed for at hjælpe foreningerne.


Etableringen af en lokale pulje kan finansieres som nedenfor beskrevet. For at nå på en mio. kr. anses det som nødvendigt også at hente finansiering fra serviceområde 15, Kultur. Alle beløb er som udgangspunkt ikke disponerede for nuværende.


Serviceområde 11:

150.000 kr. hentes fra uforbrugte og overførte afsat til Team Danmark-samarbejdet.

150.000 kr. fra kontoen for velfærdsalliancen, afsat til projekter i samarbejde med DBU

300.000 kr. fra kontoen for fælles formål


Alle ovenstående beløb kan omdisponeres af Kultur- og Fritidsudvalget.


Serviceområde 15:

400.000 kr. fra overførte talentmidler. En del af beløbet var afsat til at gennemføre Olympiske Dage i 2020, som blev aflyst. Ibrugtagning af disse midler kræver byrådets godkendelse, idet pengene skal bruges til et andet formål end det oprindeligt besluttede.


Udbetaling af støtte fra hjælpepakken skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Evt. uddisponerede midler foreslås herefter overført til at understøtte nye initiativer i idrætsforeningerne. Forvaltningen foreslår, at der er i andet kvartal af 2021, gøres status på hjælpepakken og det fremadrettede behov.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at udbetale allerede bestemte tilskud til idrætsforeningerne forud, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre likviditet i foreningerne

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Mette Skærbæk  

Orientering om status for Bevæg Dig For Livet 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering fremlægges status for arbejdet til orientering som behandlet på politisk styregruppemøde den 20. oktober 2020.

Sagsfremstilling

De sidste 9 måneder har været udfordrende for den oprindelige handleplan i BDFL , som blev fremlagt ved underskrivelsen af visionsaftalen februar 2020. Fra starten af marts måned og fremefter var projektlederens kalenderen fyldt med aftaler om oplæg og workshops omkring BDFL i Herning Kommune, som skulle gøre opmærksom på visionsaftalen og skabe interesse og engagement hos foreninger, lokalsamfund, virksomheder, kommunale råd og så videre. Desuden var der spændende arrangementer i kalenderen – fx Street4life i Terminalen og en konference om senioridræt.


Med hjemsendelsen og et meget nedlukket Danmark måtte vi revidere handlingerne og få overblik over, hvor der stadig var muligheder – og hvor nye muligheder kunne opdyrkes. Meget kunne ikke lade sig gøre, men på trods af corona er en del alligevel lykkedes.


Den politiske styregruppe har som konsekvens af ovenstående besluttet at arbejde videre med følgende 5 fokusområder:


 • Understøttelse af seniorområdet i en coronatid
 • Parasport
 • Ulighed i sundhed
 • Brobygning mellem kommunal rehabilitering og foreningsliv
 • Bevægelse i skoler og institutioner


Pulje til BDFL initiativer

Den politiske styregruppe har besluttet, at derudaf Bevæg Dig For Livets årlige budget på cirka 250.000 kr. afsættes 100.000 kr. til en pulje, som skal kunne søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører, som vil starte nye aktiviteter, der gør flere borgere aktive og dermed bidrager til at nå målsætningen for BDFL. Ansøgninger på max 5000 kr. behandles administrativt i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsudvalget samt de to styregrupper i BDFL i Herning Kommune bliver orienteret halvårligt.


Der kan blandt andet søges midler til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og samarbejde som gør flere aktive og inkluderer dem i et fællesskab.
 • Aktiviteter for målgrupper med lav idrætsdeltagelse.
 • Aktivitetsudvikling i lokalområder med mulighed for at skabe læring for andre områder.
 • Konkrete udgifter til instruktørhonorarer og lokaleleje.
 • Uddannelse af instruktører til at favne nye målgrupper og aktiviteter.


I forbindelse med status for arbejdet i Bevæg Dig For Livet udarbejdes der også en oversigt over bevillinger fra puljen.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Mette Skærbæk  

Forslag til det fremtidige arbejde med parasport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i budgetforliget 2020 fremlægges hermed forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan midlerne til parasport kan anvendes fremadrettet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2019 blev der vedtaget en pulje på 250.000 kr. øremærket til understøttelse af parasporten i Herning Kommune. Der fremlægges her konkrete forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om puljens udmøntning frem til 3. kvartal 2022.


Organisatorisk har opgaven været placeret hos Bevæg Dig For Livet (BDFL), som har været i kontakt med mange forskellige aktører på området for at sikre en bred forankring. Der har blandt andet været dialog med flere foreninger med handicapidræt, Handicap- og psykiatri i Herning Kommune, Handicaprådet i Herning Kommune, Parasport Danmark, Dansk Arbejder Idræt, DGI samt Vejle Kommune, som er en af de kommuner i Danmark, der har gjort sig flest erfaringer med parasport.


Alle aktørerne har udvist stor interesse for et bredt samarbejde og ser positivt på den kommunale prioritering. Særligt aktørerne på foreningsområdet efterlyser samarbejde med kommunen ift. rekruttering af både udøvere og trænere samt uddannelse af trænere og ledere, da foreningerne bæres af frivillige, som eksempelvis forældre eller pårørende til en handicappet. Desuden efterlyser flere aktører sparring og evt. økonomisk tilskud til at udvikle deres idræt fx et stævne, en turnering, netværksdannelse, ture, rekruttering m.v.


Der er steder, hvor vi er rigtig stærke for eksempel på fodbold- eller håndboldområdet. Her skønnes det ikke vigtigt at skabe nye tilbud, men nærmere en understøttelse af eksisterende tilbud.


Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af BDFL-projektlederen, medarbejdere fra Kultur- og Fritid, medarbejder fra Handicap og Psykiatri, medarbejder fra DGI Midtjylland og Parasport Danmark samt foreningsledere fra tre foreninger, som udbyder en Parasportsaktivitet. Arbejdsgruppen har følgende forslag til tre indsatsområder i det fremtidige arbejde med parasport i Herning Kommune:


Foreningsnetværk

Denne indsats målrettes foreninger i Herning Kommune, som udbyder aktiviteter inden for handicapområdet. Indsatsen igangsættes for at sætte fokus på barrierer såsom transport og ledsagelse til aktivitet samt rekruttering af deltagere og instruktører. Derudover også for at øge muligheden for sparring og erfaringsudveksling foreningerne imellem.


Indsatsen omfatter i første omgang indkaldelse til netværksmøde for foreninger med parasport, så snart det er muligt. Mødet forventes at afstedkomme en kortlægning af foreningernes behov samt idéer til kommende initiativer.


Det anbefales at der afsættes 125.000 kr. til formålet, der udover netværksmødet skal dække behov som transport og ledsagelse til aktiviteter for borgere med handicap.


Understøttelse af konkrete initiativer

Denne indsats målrettes interessenter som ønsker at gøre en gruppe handicappede mere aktive i deres hverdag. Interessenterne kan være ressoursepersoner som for eksempel forældre til handicappede, idrætsforeninger, bosteder, beskyttede værksteder, specialskoler med videre.

Indsatsen igangsættes for at skabe en smidig og let proces, hvor nye tiltag hurtigt kan sættes i gang.


Indsatsen vil have fokus på at understøtte opstart af nye aktiviteter for målgruppen via foreningsforankring, booking af haltid, rekruttering af instruktører samt deltagere og markedsføring, og herudover uddannelse af instruktører ift. målgruppens specielle behov.


Som eksempel på hurtig igangsættelse af et konkret initiativ kan nævnes et nyopstartet dansehold for udviklingshæmmede piger. Initiativet igangsættes da en forælder henvender sig til forvaltningen med et behov for en aktivitet, hvorefter der i løbet af en uge bookes haltid, findes en instruktør og en forening, som kan varetage forankringen.


Det anbefales af afsætte 50.000 kr. til formålet, der blandt andet kan dække mindre honorarer til instruktører eller eksempelvis nedsættelse af kontingent i en prøveperiode.


Øget bevægelse i hverdagen

Denne indsats målrettes bosteder, beskyttede værksteder og specialskoler. I arbejdsgruppen er der enighed om, at en indsats på dette område både vil have en konkret og stor effekt samtidig med, at det kan tjene som animation for at flere voksne handicappede kan blive motiverede til at deltage i foreningslivet.


Indsatsen indeholder:

 • Bevægelsescertificering af et bosted og et beskyttet værksted i samarbejde med Parasport Danmark.
 • Uddannelse af et mobilt team, som kan tage ud og inspirere til mere bevægelse i hverdagen.
 • Åben skole forløb med kommunens specialskoler med formålet at få flere aktive i fritiden.
 • Mulighed for at lægge idrætsaktivitet i SFO-tiden.
 • Indkøb af idrætsmaterialer som understøtter indsatsen lokalt.


Det anbefales at afsætte 75.000 kr. til formålet, der kan dække udgifter på de forskellige indsatsområder.


Økonomi

I budgetforliget for 2020-2023 blev der på Serviceområde 11, Idræt og Fritid afsat 250.000 kr. årligt til en forsøgspulje inden for parasport.


Forvaltningen foreslår ovenstående disponering af midlerne, og anbefaler en evaluering og genbehandling af parasport-puljen i 2. kvartal 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der skal arbejdes videre med de beskrevne indsatsområder
at der afsættes 125.000 kr. til indsatsområdet "foreningsnetværk", 50.000 til indsatsområdet "understøttelse af konkrete initiativer" og 75.000 til indsatsområdet "øget bevægelse i hverdagen" som finansieres af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 11, Idræt og Fritid
at indsatsen vedr. parasport midtvejsevalueres i 3. kvartal 2021 og evalueres og genbehandles af Kultur- og Fritidsudvalget i 3. kvartal 2022

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af vinduer i spejderhuset på Fenrisvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DDS, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til udskiftning af vinduer i spejderhuset på Fenrisvej.

Sagsfremstilling

DDS, 1. Hede Gruppe har foreningslokaler på Fenrisvej 22 i Herning. Huset er opført i 1965 og er løbende renoveret.

Vinduerne er fra husets oprindelse, og de er så rådne, at glasset er ved at falde ud. Det bevirker et stort varmetab, så foreningen forventer, at nye vinduer vil kunne reducere energiforbruget.


Foreningen, som selv ejer spejderhuset, får et årligt lokaletilskud på ca. kr. 20.000.


Spejderforeningen har i øjeblikket 69 medlemmer under 25 år og 17 medlemmer over 25 år, heraf 11 ledere.


Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2012 et tilskud til nyt tag på kr. 94.200 og i 2016 et tilskud på kr. 24.925 til udskiftning af loftsplader.


Foreningen har indhentet 2 tilbud på henholdsvis kr. 85.500 og kr. 96.000. Begge beløb er inkl. moms.


Foreningens likvide midler udgør pr. 31. december 2019 kr. 235.004.


DDS, 1. Hede Gruppe søger om et tilskud på kr. 85.500 inkl. moms til udskiftning af 11 stk. træ/alu vinduer.


Kommunale Ejendomme vurderer at en udskiftning af vinduerne er nødvendig. Kommunale Ejendomme har ligeledes vurderet, at de indhentede tilbud er i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på halvdelen af udgiften på kr. 85.500, dvs. kr. 42.750. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud, hvor der pr. 30.10.2020 resterer kr. 1.375.000.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til dækning af ekstraudgifter vedr. svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter søger om hjælp til dækning af tab og ekstraordinære udgifter i svømmehallen, grundet covid-19.

Sagsfremstilling

Samfundets nedlukning i forbindelse med covid-19 trækker dybe spor mange steder, også i regnskabsbøgerne hos Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Centeret har siden nedlukningen 11. marts 2020 været begrænset i sine muligheder, både på den kommercielle del af centeret og på den del, som understøtter forenings- og idrætslivet. Særligt svømmehalsdriften har været hårdt ramt, og denne ansøgning hidrører alene udgifter og tab forbundet med den, og ikke med den del af centeret, som drives kommercielt (forplejning, selskaber og kursistvirksomhed).


Sports- og Kulturcenterets samlede økonomisk underskud i 2020 ventes at blive på omkring 1,5 mio. kr. med baggrund i, at Centeret i en periode på 7 måneder har haft aflysninger/annulleringer for mere end 6 mio. kr.

Der har i 2020 været nedgang på alle aktivitetsområder, og underskuddet på 1,5 mio. kr. fremkommer efter der er gjort brug af en lang række hjælpepakker. Medarbejderne i Sports- og Kulturcenteret har været hjemsendt på lønkompensation (ca. 1,3 mio. kr), der er søgt om dækning for faste udgifter (ca. 170.000 kr.) og for øjeblikket er en væsentlig del af centerets personale sendt på arbejdsdeling. Gennem hele perioden har der været foretaget løbende justeringer af såvel serviceniveau som tilpasning af personalegruppen.


En væsentlig del af det tilbageværende underskud kan tilskrives driften af svømmehallen, som er drevet med midler fra Herning Kommune.

Økonomi

Det samlede underskud på svømmehalsdriften i 2020 er opgjort til 393.000 kr.


192.000 kr. hidrører ekstra udgifter, som er forbundet med driften af svømmehallen. Herunder, at der i forbindelse med corona er indført ekstra adgangskontrol, afspritning af armbånd med mere. Desuden er retningslinjerne for rengøring i svømmehallerne betragteligt skærpet.


Dertil kommer manglende indtægter fra salg af billetter. Ud over lukkeperioden, så har svømmehallen nu et lavere antal tilladte gæster, som betyder, at der er begrænsning på, hvor mange billetter der kan sælges. Besøgstallet er efter genåbningen i juni på vej i den rigtige retning, men med nye restriktioner i efteråret er billetsalget igen sat tilbage. Tabet på billetter er udregnet til 201.000 kr. for 2020.


Et tilskud på 393.000 kr. til dækning af driftsunderskuddet i Vildbjerg Svømmehal foreslås finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud.


Det bemærkes i øvrigt, at Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er i gang med at udarbejde revideret budget for 2021, idet aktiviteterne i centeret fortsat ventes at være på et lavere blus end normalt, i hvert fald i årets start.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 393.000 kr. i 2020 til dækning af driftsunderskud vedr. Vildbjerg Svømmehal,
at udgiften på 393.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud, hvor der pr. 30.10.2020 resterer kr. 1.375.000.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget