Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. november 2015
Mødested: Herning Biblioteket, Østergade 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.00-A00-7-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Anlægsregnskab - Nyt hovedbibliotek i Østergade 8

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. køb, samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8, 7400 Herning til nyt hovedbibliotek for Herning Bibliotekerne

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og uforbrugte midler på 3,237 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende køb, samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8., sted nr. 350093. Byrådet har på mødet d. 29. januar 2014, punkt 88 bevilget i alt 121.900.000 kr. til køb samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8.
 
Projektet har omfattet købet samt om- og tilbygning af Østergade 8 (Gamle supermarked) til et nyt hovedbibliotek.

 

Anlægsregnskabet ses af nedenstående tabel

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. På trods af en meget stram tidsplan stod det nye hovedbibliotek færdigt til åbning lørdag d. 30 august 2014. Biblioteket har siden åbningen været en stor succes, som ud over de traditionelle biblioteksfunktioner fungerer som samlingssted og gennemgangsgade til rutebilstationen og banegården.

 

Overskuddet skyldes et godt licitationsresultat og stram byggestyring.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes og uforbrugte midler på 3,237 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermatens budget for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten (Fermaten) sender 8. oktober 2015 budget for 2016 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Fermaten sender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Kunstrådet.

 

Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

 

Det fremsendte budget tager udgangspunkt i det realiserede regnskab for 2014. Det har tidligere været bemærket, at Fermaten fremsendte forsigtige budgetter, som primært var baseret på andre forsigtige budgetter. Det princip gør Fermaten op med i det fremsendte, hvilket er positivt.

Bardriften og entréindtægten er stadig forsigtig, men også usikre poster. Det er i høj grad lykkedes Fermaten at realisere større indtægter på bardrift og entréindtægter end budgetteret.

 

Derudover er budgettet en forsættelse af den nuværende drift med mindre justeringer.

Der budgetteres med indtægter på musikdrift på ca. 6,1 mio. kr. (inkl. statslige og kommunale tilskud), mens de tilsvarende udgifter er 5,4 mio. kr. Det giver et resultat af musikdrift på 700.000 kr. og dertil kommer bardrift på 800.000 kr.

Disse midler anvendes til drift, administration, markedsføring, lokaler, personaleomkostninger og så videre.

Der budgetteres med et regnskabsmæssigt overskud på 10.000 kr. efter hensættelser.

 

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2016, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune. Aftalen er gældende til og med 2016.

Der er igangsat proces med henblik på indgåelse af en ny aftale for 2017-2020. Den fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling i særskilt sag i december 2015.  

 

Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget for 2016 på sit møde den 7. oktober 2015,

 

Fermatens egenkapital udgjorde per 1. januar 2015 2.448.247 kr.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed.

 

Herning Kommune har jf. den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2016 på i alt 1.759.000 kr., mens staten yder et tilskud på 1.670.000 kr. Fermaten forventer at realisere 400.000 kr. i sponsorater i 2016,

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Jævnfør aftale med Fermaten fremsender Fermatens administration budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Kunstrådet inden den 1. december. Forvaltningen modtager den fremsendte fil samtidig med Kunstrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætinger for 2016 godkendes uden bemærkninger

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-10-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Somalisk Dansk Venskabsforening, Foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Somalisk Dansk Venskabsforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

  

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan deltage i forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter og understøtte det sociale liv i klubben.

 

Foreningen tegner jf. indsendte medlemsliste 29 medlemmer heraf 20 i aldersgruppen 5-25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen låner pt. lokaler hos Herning Frivilligcenter og Gullestrup Beboerhus, men vil fremadrettet gerne låne kommunale lokaler til foreningens forskellige aktiviteter som f.eks. fodbold, svømning, madlavningskurser og andre større arrangementer, som afholdes årligt sammen med andre foreninger.

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemsskab skal fremgå
 • §3 Medlemmer: Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår, evt. med henvisning til foreningens hjemmeside
 • I sager om eksklusion har medlemmet krav om at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet har desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver min. 2/3 flertal.
 • § 4 Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller offentligt opslag på bibliotek eller lignende.
 • Dagsordenen: Beretning skal fremlægges til godkendelse. Det bør fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges.
 • §6 Foreningens daglige ledelse: Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af 5 medlemmer er til stede, herunder formanden og i dennes fravær næstformanden.
 • §7 Økonomi: Tegningsret skal fremgå.
 • §9 Vedtægtsændringer: Ændring af foreningens vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • § 10 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Foreningens evt. formue skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 3.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2016 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2016 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2016 på 4.110.000 kr., hvoraf 550.000 er reserveret til pensionisttilskud og 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. 7 kr. pr. time.

 

Herudover er der afsat 485.000 kr. til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2016.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

Bytoftens Oplysningskreds

LOF

Haderup Koret

FOF-Holstebro

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud, der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Vinding Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

 at udvalget godkender bestyrelsens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-7-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til sti til boldbane i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg SG&I - Fodbold v/ Svend Johansen søger om tilskud til etablering af sti fra Snejbjerg Hallen til kunststofbanen.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Snejbjerg Hallen er der etableret en kunststofbane. Den første del af adgangsvejen fra hal til bane går via flisegang over asfalteret brandvej. Herefter er der henholdsvis et stykke meget blød græssti og grusvej, hvor det ikke kan undgås at synke i og få jord og sand på støvlerne, som slæbes med ind på kunstgræsbanen.

 

Klubben har været i dialog med forvaltningen herom, som sammen har besigtiget forholdene.

 

Klubben fremsender ansøgning om at få etableret den sidste del af adgangsvejen som en 2 meter bred sti med belægningssten og lys, som matcher de øvrige stisystemer.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 195.000 kr. incl. moms. ex. værdi af eget arbejde. Fodboldafdelingens seniorafdeling kan selv foretage nedlægning af fliser svarende til en værdi af eget arbejde på ca. 40.000 kr. Herning Kommune søges om et tilskud på 195.000 kr.

 

Jf. medsendte tilbud udgør budgetterede udgift til lamper og opsætning heraf 92.250 kr. incl. moms. Indkøb af fliser udgør 24.225 kr. incl. moms.

 

Evt. etablering af alternativ løsning i form af stiopbygning med stabilgrus ex. belægningssten og indkøb og opsætning af lamper vil anslået reducere den samlede ugift til stianlæg til 78.525 kr. incl. moms. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 78.525 kr. til stianlæg med stabilgrus ex. fliser og belysning

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-6-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til petanquebane i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds krocket og petanque søger om tilskud til etablering af petanquebaner i tilknytning til Sunds stadion.

Sagsfremstilling

En interessegruppe af ældre borgere i Sunds har ønske om at etablere mulighed for at spille petanque, hvorfor der fremsendes ansøgning om tilskud til etablering af petanquebaner i tilknytning til Sunds Stadion og Sunds Krocket Klub.

 

Gruppen har været i været i positiv dialog med forvaltningen og Sunds Skole om forslag til placering af baner jf. vedlagte kort. Der foreligger skriftligt tilsagn fra skolen, som har sagt god for placeringen.

 

Der har ligeledes været en positiv dialog med Sunds Krocket Klub om benyttelse af fælles klubfaciliteter på Sunds Stadion og optage petanque som aktivitet i krocketforeningen. Foreningen omdøbes til Sunds Krocket og Petanque og vedtægten tilrettes på førstkommende generalforsamling.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med etablering af 4 petanquebaner udgør jf. indhentet tilbud ca. 84.000 kr. incl. moms. Halvdelen af udgiften kan forventeligt udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft og tilskud fra diverse fonde. Herning Kommune søges om et tilskud på 40.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til etablering af petanquebaner jf. vedlagte skitse

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.12-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Grove Beboerforening søger om tilskud til nyt tag på Grove Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Grove Beboerforening søger om tilskud til nyt tag på Grove Gl. Skole

Sagsfremstilling

Grove Gl. Skole ændrede i 2008 status fra naturskole til foreningshus. Grove Beboerforening og andre lokale foreninger varetager den daglige drift, opsyn og vedligehold. Skolen bruges til lejrskoleophold for institutioner, som lejer huset i week-ender eller på enkelte ugedage. Private har også mulighed for at leje lokalerne. Herudover afholder beboerforeningen selv en del arrangementer i løbet af året.

 

Skolen er ved at være nedslidt, og især taget trænger til en udskiftning. Der trænger vand ind og som følge heraf, er isoleringen på loftet ødelagt. Et nyt tag og ny og ekstra isolering vil nedsætte varmeforbruget, hvilket vil give en bedre økonomi for foreningen.

 

Grove Gl. Skole driftes ved hjælp af et årligt tilskud fra Herning Kommune på 58.000 kr, beboerforeningens frivillige arbejde samt indtægter fra udlejning til private.

 

Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og konstateret at taget, som er bølgeeternit, sandsynligvis er fra husets oprindelse omkring år 1960. Taget er kraftig mosbegroet, hvilket giver utætheder og dermed indtrængen af vand.

Kommunale Ejendomme anbefaler, at hele taget udskiftes, og at der samtidig efterisoleres. Det indhentede tilbud vurderes til at være i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

  

Grove Beboerforening søger om et tilskud på 135.174 kr. incl. moms.

 

Jf. vedhæftet regnskab var der i 2013 et underskud på kr. 20.049 og 2014 overskud på kr. 2.015. Egenkapitalen udgør i 2013 kr. 90.066 og 2014 kr. 86.157

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

 at der bevilges et tilskud på halvdelen af udgiften på 135.174,- kr. dvs. 67.587,- kr.

 

 at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Team Herning søger om tilskud til fortsættelse af cykelprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Helle Rasmussen

Sagsresume

Cykelholdet Team Herning søger om et tilskud på 200.000 kr. til videreførelse af cykelprojekt for udsatte børn og unge i ny 2 årig projektperiode.

Sagsfremstilling

 Initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning v/ Carsten Byrjalsen og Søren Daniel Kristensen etablerede i 2014 Foreningen Team Herning med det formål at støtte udsatte unge i Herning Kommunes skoler.

 

Konkret er dette sket via et samarbejde omkring et cykelprojekt, som har til formål at hjælpe unge med særlige behov på vej til en sundere livsstil. Igennem projektet forbereder og gennemfører 15 unge i alderen 13-16 år en cykeltur fra Herning til Paris.

 

Gennem projektet deltager de unge regelmæssigt i cykeltræningen forud for turen til Paris, og alle unge tilknyttes et voksenetværk rekrutteret fra det lokale erhvervsliv. De voksne fungerer som mentorer for de unge, som får hjælp og støtte til at blive bedre rustet til at klare fremtiden med uddannelse, job og et aktivt fritidsliv.

 

Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget støttede foreningen med hver 50.000 kr. i hhv. 2014 og 2015, dvs. i alt 200.000 kr. over 2 år til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015.

 

Foreningen ønsker at kunne tilbyde projektet til nye unge deltagere i en ny 2 årig periode 2016-2017 og har ansøgt om et tilskud på 200.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2, der skal cykle til Paris i sommeren 2017.

 

Tilskuddet skal bruges til indkøb af cykler, hjelme, tøj, sko, overnatning mv. De voksne betaler selv for deltagelse i projektet.

 

Team Herning har fået tilsagn om 75.000 kr. fra Trygfonden til medfinansiering af ny projektperiode.

  

Forebyggelsesudvalgsmødet har jf. møde den 26. oktober 2015 behandlet sagen og bevilget et tilskud på 70.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017 med en forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. i hver af årene.

 

Evalueringen af den første projektperiode viser, at de unge er kommet godt på vej mod sundere livsstil. Der gennemgøres yderligere en evaluering af projektet i 2017. Herved opnås der viden om de langsigtede effekter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 30.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

at Herning Kommune er behjælpelig med at udpege unge med særlige behov.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-8-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lysanlæg på kunststofbanen i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger om tilskud til lysanlæg på kunststofbanen i Aulum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen i Aulum har det været nødvendigt at flytte en lysmast.

 

Aulum Fritidscenter og Aulum Idrætsforening ønsker i den sammenhæng at optimere lysanlægget og udskifte de gamle lamper på banens 4 master.

 

Ved en udskiftning af lamperne opnås en række fordele blandt andet i form af forbedret lysstyrke fra 75 lumen til 100/150 lumen, 35% øget lysstyrke på banen, og minimal vedligeholdelse. Udskiftningen omfatter nedtagning af 4 x 3 lamper på hver 1000 W og opsætning af 4 x 2 lamper på hver 2000 W. Lyset overgår til hvidt lys i stedet for gult og effekten i hver mast øges fra 3000 til 4000 W pr. mast.

Der er i forvejen adgang til køreplader og lift i forbindelse med baneprojektet.

 

Budgetterede udgifter til lysanlæg på kunstgræsbanen udgør jf. indhentet tilbud ca. 66.000 kr. Aulum Idrætsforening bidrager med 36.000 kr. Herning Kommune søges om et tilskud på 30.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. budgetforlig for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er afsat et anlægstilskud i 2016 på 13,597 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum.

Jf. budgetforlig for 2015-2018 er der endvidere afsat et anlægstilskud på 1 mio. kr. til kunstgræsbanen i Aulum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag med henvisning til allerede bevilget anlægstilskud til hal- og baneprojekt.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Trehøje Kunstforening søger om tilskud til kunstkort, annoncering og legat.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender den 27. oktober 2015 ansøgning om tilskud på 20.000 kr til Trehøje Kunstkort 2016.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud på 20.000 kr. til Trehøje Kunstkort 2016, som er et postkort påtrykt et værk af årets kunstner.

Tilskuddet skal dække annoncering, tryk af kunstkort samt et legat til årets kunstner, Sanne Elm Nielsen, Sunds på 5.000 kr.

 

Kunstforeningen har fået 15.000 kr i tilskud til kunstkort, annoncering og legat årligt i årene 2007 til 2015, på nær i 2014 hvor de fik 12.500 kr.

 

Af det medsendte regnskab fremgår det, at kunstforeningen i 2014 havde et overskud på 20.023 kr. Dette overskud er kunstigt høj, da forvaltningen i 2014 udbetalte tilskuddet for både 2013 og 2014 samme år (ses som 27.500 kr i tilskud fra kommunen).

 

Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen. Istedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud, således at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

Økonomi

Kunstforeningen søger om et tilskud på i alt 20.000 kr

 

Kunstforeningen har en egenkapital på 91.801 kr (ultimo 2014)

 

Desuden viser 2014 et overskud på 20.023 kr

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 10.000 kr til Trehøje Kunstforenings årlige kunstnerlegat og postkort.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 221.396,00 kr.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatrets årsrapport for 2014/2015 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Foreningen Team Teatret (Team Teatret) sender 6. oktober 2015 årsrapport, sæsonberetning og revisorprotokol for regnskabsåret 2014/2015 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret sender årsrapport, revisionsprotokol og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Team Teatrets bestyrelse har godkendt de fremsendte dokumenter den 8. september, mens generalforsamlingen har godkendt et sammendrag af årsrapport og sæsonberetning på møde den 29. september.

 

Team Teatret har i sæsonen 2014/2015 været igennem en større omstrukturering og udviklingsmodning, samtidig med at ledelse og bestyrelse har været igennem budgetreduktioner som en konsekvens af sæson 2013/2014 mange alvorlige udfordringer og deraf følgende underskud.

Forvaltningen vurderer at Team Teatret er kommet styrket gennem forandringen, og nu fremstår med en trimmet organisation med tilpassede fokusområder. Teatret er ved regnskabsårets afslutning klar med en ny nærhedsstrategi, samt eksekveringen af samme med ansættelse af to skuespillere i eget ensemble.

 

Årets resultat blev et overskud på 286.733 kr. før henlæggelser. Dette resultat er opnået med en stram styring af udgifterne og en prioritering af samme. Det er lykkedes at finde besparelser på 440.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er forøgede udgifter til salg og markedsføring som en konsekvens af Team Teatres øgede indsats på området. På grund af omstruktureringerne har der endvidere været en lille stigning i administration.

Dertil kommer øgede indtægter på især turnéforestillinger og formidlingstilskud, hvilket opvejer et fald i billetindtægter på knap 100.000 kr.

Team Teatret solgte i regnskabsåret 4.848 billetter, hvilket er et fald på 9 % i forhold til forrige regnskabsår.

 

Team Teatret har per 30. juni en egenkapital på 631.182 kr. og har således øget egenkapitalen i indeværende regnskabsår med 431.182 kr.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 6.315.000 kr., mens Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på 2.528.214 kr.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale udløber ved årsskiftet. Der er indgået en ny aftale gældende for 2016. Den aftale gælder kun et år, da Kulturstyrelsen ønsker at harmonisere egnsteateraftalerne i hele landet. Ny egnsteateraftale gældende for 2017-2020 forventes på plads 1. april 2016. Jf. Byrådets beslutning vedr. sagen, er forvaltningen bemyndiget til at færdiggøre aftalen indenfor den til formålet afsatte ramme.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport, sæsonberetning og revisorprotokol godkendes

 

at forvaltningen fremsender årsrapport, sæsonberetning og Herning Kommunes godkendelse til Kulturstyrelsen senest den 1. december 2015. 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturaftale til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til kulturaftale for 2015-2018.

 

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

 

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2011-2014, og den aftale lægger op til indgåelse af en ny kulturaftale for årene 2015-2018. I 2013 igangsatte Kulturstyrelsen et eftersyn af konceptet for kulturaftalerne, som imidlertid har trukket meget længe ud, hvorfor arbejdet med den nye kulturaftale er blevet forsinket.

 

 Den politiske styregruppe har på møde den 23. juni 2014 godkendt de syv projekter, som skal udvikles og gennemføres i den kommende kulturaftale samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har nu udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

 

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

 

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Aftalens vision er, "at undersøge, udvikle og implementere fremtidens møde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive skræddersyet til den enkelte.

Formålet er, at kulturaftalen gen- og nytænker, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

 

Målet er at kulturaftalen skal facilitere undersøgelse og udvikling af den møde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Et projekt - Kulturlaboratoriet, skal udgøre en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

 

Indsatsområderne er:

·         Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

·         Talentudvikling og breddeinitiativ

·         Skabende kunst og kultur.

 

Projekterne

 • Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af alle kommuner.
 • Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
 • InVITAtion Lab vil bevidst- og synliggøre, hvordan kultur og kulturinstitutioner er med til at skabe det fælles grundvilkår: kultur. Projektet handler om metoder og resultater i arbejdet med unge 14-25 årige, og aktiviteten i projektet er midlertidig-permanente centre i de 7 kommuner med invitation til deltagelse undervejs. Projektet ejes af Herning Bibliotek, Herning Kommune, og arbejder i alle 7 kommuner.
 • Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
 • Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
 • Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
 • Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

 

 

Økonomi

Der er tre typer statslige bevillinger i kulturaftalen:

 • Rammebevillinger til musikskoler
 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud
 • Projektbevillinger

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

Beløbet er det samme som i de tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4 og opgøres samlet således:

2015:             9.710.583 kr.

2016:             14.371.827 kr.

2017:             14.243.139 kr.

2018:             13.811.986 kr.                   

 

I beløbene er indregnet en tidligere udmeldt reduktion på 12 % i puljen Kultur til hele landet, hvorfra kulturaftaler projektbevillinger udgår, samt den nyligt udmeldte statslige reduktion på 2 % pr. år i de kommende 4 år. Der tages i aftalen højde for yderligere reduktioner.

 

De statslige rammebevillinger til musikskoler skal modsvares af kommunale driftstilskud, ligesom de statslige projektbevillinger skal modsvares af lokale midler på minimum 50 %, hvilket er sikret i de enkelte projekter.

 

Samlet set forhøjes den statslige projektbevilling i den nye kulturaftale med ca. 550.000 kr., idet den samlede bevilling udgør 8.500.000 kr. mod 7.950.000 kr. i den forrige kulturaftale. Forhøjelsen begrundes i kulturministerens opprioritering af støtte til områder uden for hovedstaden.

 

Administrationen gør opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående vil kunne ske tilretninger i såvel den statslige som lokale økonomi i aftalen hen over perioden, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.


Forslaget til kulturaftale 2015-2018 er godkendt af den politiske styregruppe per mail den 28.-30. oktober 2015.

 

I forbindelse med indgåelse af en ny kulturaftale har den politiske styregruppe aftalt, at "projektejernes hjemkommune skal yde et ikke ubetydeligt tilskud til projektet".

I nærværende kulturaftale har to projektejere hjemsted i Herning Kommune. Det er Herning Biblioteks InVITAtion Lab og Den Jyske Sangskoles "Kulturspirerne".

Forvaltningen anbefaler at der ydes et tilskud til InVITAtion Lab på 75.000 kr. per år i aftaleperioden, samt at der ydes et tilskud på 100.000 kr. til Kulturspirerne per år i aftaleperioden.

 

Forvaltningen oplyser, at de økonomisk forpligtelser afholdes inden for rammen på Serviceområde 15, Kultur. Midlerne er afsat til kulturaftaler.  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter godkendes under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af Ministeren

 

at Hernings andel af de fælleskommunale midler (2 kr. per indbygger) finansieres af de dertil afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale (2 kr. per indbygger), kontonr. 364-02-180-01

 

at der bevilliges 75.000 kr. per år i årene 2015-2018 til Herning Biblioteks projekt "InVITAtion Lab", som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09

 

at der bevilliges 100.000 kr. per år i årene 2015-2018 til Den Jyske Sangskoles projekt "Kulturspirerne", som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fonden Skovsnogens fundats til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

Skovsnogen Artspace gennemgår en reorganisering, som blandt andet medfører at der stiftes en fond; Fonden Skovsnogen. Fundatsen for Fonden Skovsnogen er nu klar til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) godkendelse.

Sagsfremstilling

Skovsnogen Artspace er nu så langt i processen med reorganiseringen, at et udkast til fundats foreligger til Herning Kommunes godkendelse.

Fonden Skovsnogen stiftes af kunstnerkollektivet og initiativtagere til Skovsnogen Søren Taaning og René Schmidt. Skovsnogen Artspace har hidtil været privatejet, hvilket har skabt udfordringer i forhold til de større fonde, ligesom det også har været problematisk at garantere en minimum vedligeholdelsesperiode af værkerne. Fremadrettet skal Skovsnogen drives som en fond.

 

Fondens formål er flg.:

 • at skabe unikke rammer om mødet mellem samtidskunst og publikum i skoven.
 • at styrker den individuelle oplevelse og social udvikling gennem kunsten.
 • at være et test-site, hvor videnskab, kunst og produktion mødes.
 • med afsæt i stedets særegenhed at facilitere produktion af nye værker, udstillinger og festivaler med kunstnere fra ind- og udland.
 • gennem produktioner og aktiviteter at inddrage publikum og lokalmiljø.
 • at tilbyde skoven som offentligt rum, et åbent område for rekreative og uddannelsesmæssig brug, der ikke forudsætte specifik forhåndskendskab til kunst.
 • at eje, vedligeholde og udstille kunstværker af både permanent og midlertidig karakter.
 • at erhverve, eje og vedligeholde skoven hvor værkerne er udstillet i.
 • at udvikle infrastrukturen i og omkring skoven (oprettelse/anlæg af bygning til produktion (kunstværksted), besøgscenter, handicaptoilet, udvidet parkeringsplads, strøm i skoven mm.)
 • at indhente tilladelser til etablering og drift af residency, til kunstnerophold, arbejdsrefugium mv.

 

Fondens aktiver er de kunstværker, der allerede forefindes i Skovsnogen Artspace. Værkerne er netop nu ved at blive vurderet af en uvildig person, således at værdien kan påføres fundatsen inden indsendelse til Civilstyrelsen.

Der vurderes ikke at være udfordringer med at opfylde mindstekravet til egenkapital.

 

Fondens Skovsnogens bestyrelse består af 5-9 medlemmer, hvoraf Herning Kommunes Byråd udpeger et medlem. Stiftergruppen udpeger også et medlem, som samtidig er formanden for bestyrelsen. Den første bestyrelse udpeges i øvrigt af stiftergruppen, hvorefter den er selvsupplerende, dog skal der altid være minimum to udøvende kunstnere i bestyrelsen.

Bestyrelsen er Fonden Skovsnogens øverste myndighed. Direkte referende til bestyrelsen er projektudviklingsgruppen, som består af stifterne Søren Taaning og René Schmidt og en daglig leder. Projektudviklingsgruppen har kunstnerisk frihed til udvikling af projekterne.

 

Efter Herning Kommunes godkendelse, skal bestyrelsen godkende fundatsen, hvorefter den sendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Det er Skovsnogen Artspace, der skal sørge for de resterende godkendelser.

 

Godkendelse af fundatsen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fundatsen for Fonden Skovsnogen godkendes 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Idet det foreslås at der udpeges 2 medlemmer fra byrådets og heraf mindst 1 fra KFU.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om udvikling af boligsociale indsatser i Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander; Preben Siggaard

Sagsresume

Holtbjerg er den bydel, hvor der er flest almene boliger i Herning Kommune. Boligområdet er på forskellige måder socialt udsat, og kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne i området. Alle relevante forvaltningsområder er involveret i samarbejdet.  

Sagsfremstilling

Boligselskaberne, politiet og kommunen har gennem de sidste 18-24 måneder fulgt udviklingen i Holtbjerg. Særligt grupperinger af unge i området fremkalder opmærksomhed og behov for indsatser.

 

Landsbyggefonden har tradition for 4 årige indsatsplaner. Erfaringerne viser imidlertid, at der typisk er behov for langvarige indsatser for at skabe den nødvendige forandring. Det er afgørende, at indsatserne er koordinerede og forankrede på tværs for at have god effekt.

 

Ift. Holtbjerg er derfor aftalt en helt ny proces: I perioden 01.01.2016 – 31.07.2017 gennemføres et udviklingsprojekt. På baggrund af projekterfaringerne skal der i løbet af 2016 tages stilling til indholdet i en egentlig boligsocial helhedsplan for Holtbjerg.

 

Kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de næste 1½ år har to mål:

 

 1. der skal sættes ind og dæmmes op for de mest alarmerende behov her og nu
 2. det langsigtede indsatsbehov i området skal afdækkes

 

Børn og Unges arbejde med Holtbjerg Kraftcenter indgår i projektsamarbejdet. Det samme gør kultur- og fritidsområdet, der bidrager dels med lokaler på Kulturama og dels med medarbejdertimer for en lokal kulturmedarbejder.   

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen ift. boligsociale indsatser. Fonden bidrager med ca. 75 %. Resten finansieres lokalt fordelt mellem kommune og boligselskab.

 

Den samlede økonomi i projektperioden på 1½ år er 2,5 mio. kr. Heraf kommer Landsbyggefonden med 1,9 mio. kr. Boligselskaberne og kommunen betaler hver 0,3 mio. kr. Den kommunale medfinansiering leveres som medarbejdertimer fra spydspids-indsatser i området samt lokalefaciliteter.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om økonomisk status vedr. Madværkstedet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Beskæftigelsesudvalget (BSK) er hensholdsvis den 14. og den 16. september bl.a. blevet informeret om, at entreprenøren, som skulle ombygge den stueplan i Huset No7 til en form for socialøkonomisk virksomhed, Madværkstedet, er gået konkurs.

KFU orienteres hermed om de økonomiske konsekvenser for Herning Kommune i forbindelse med konkursen. Sagen sendes ikke til BSK, da anlægsmidlerne er placeret på Serviceområde 15, Kultur

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk virksomhed, en kulturhuscafé i Huset No7. Byggeriet blev projekteret og midlerne til byggeriet blev frigivet på Byrådsmødet 22. juni 2015. Byggeriet blev igangsat umiddelbart efter og den nye café skulle jf. tidsplanen åbne den 20. november.

Ultimo august går entreprenøren konkurs og kan ikke færdiggøre byggeriet.

Efterfølgende er to nye entreprenører blevet spurgt om at give tilbud på færdiggørelse af arbejdet.

Der er medio oktober tegnet ny kontrakt, og arbejdet er igangsat med henblik på en aflevering af byggeriet ultimo januar 2016.

 

Økonomi

Den totale entreprisesum for arbejdet med renovering af bygningen (ex. ventilation, teknik, inventar mv.) var 1.620.884 kr. Der var udbetalt i alt 550.000 kr. ekskl. Moms a conto til entreprenøren. Færdiggørelsen af arbejdet koster jf. ny kontrakt 1.273.190 kr. Det vil sige, der er et manko på ca. 300.000 kr. inkl. ekstra omkostninger til rådgiver til stadesopgørelse og nyt udbud.

 

Det er normal praksis i Herning Kommune, at der udbetales a conto betalinger i løbet af et byggeri. Disse beror på vurderinger af, hvor meget af arbejdet, der procentvis er udført. Den vurdering foretages typisk ud fra stadepladsvurderinger, hvor de enkelte delelementer vurderes og opgøres procentuelt, og a conto betalingen gennemføres på grundlag heraf.

 

I denne sag vurderes a conto betalingerne at have været rimelig præcise.

 

I den første udbudsrunde var den konkursramte entreprenør ca. 300.000 kr. billigere end den næstbilligste. Det var derfor forventeligt, at tilbudsindhentning på færdiggørelse af projektet total set ville gøre projektet dyrere.

 

Da der i forvejen er iværksat besparelse som konsekvens af uforudsigelig udgifter + en lovmæssig, nødvendig opgradering af ventilationsanlægget til en merpris på ca. 280.000 kr., vurderer forvaltningen, at overskridelsen af budgettet på de 300.000 kr., som er en konsekvens af konkursen, ikke kan afholdes inden for rammen af byggeriet.

 

Herning Kommune har gjort krav gældende over for konkursboet på ekstra omkostninger på ca. 300.000 kr.

Herning kommunes erstatningskrav til konkursboet er lavt rangordnet, og der kan derfor ikke forventes en udbetaling fra konkursboet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

at orienteringen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.00.00-A00-8-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Udlicitering af servicerelaterede biblioteksydelser

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget