Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. september 2019
Mødested: FOF Herning, Torvet 12, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg og rundvisning hos FOF Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet afholdes hos FOF Herning og starter med en rundvisning og fortælling af Kirsten Bjørn-Thygesen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-2-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevillinger vedrørende eksterne tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til projekt Biblioteksvagten 2019-2020 og projekt E-kurser.nu 2019-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek har Herning Bibliotekerne i flere år haft ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med statslige parter.

 

Fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB) er der givet tilsagn om tilskud på 2,672 mio. kr. til to driftsprojekter. Der har tidligere været bevilget tilskud til begge projekter. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

Sagsfremstilling

Projekt Biblioteksvagten, som Herning Bibliotekerne har drevet siden 1999, er de danske bibliotekers fælles spørgetjeneste på nettet. Med udgangen af 2004 blev Biblioteksvagten forankret i "Foreningen Biblioteksvagten" med Herning som administrerende bibliotek - og den opgave har biblioteket varetaget siden. DDB har givet tilsagn om tilskud på 1,7 mio. kr. til Biblioteksvagten for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.

 

 

Projektet E-kurser.nu har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser. DDB har givet tilsagn om tilskud på 972.000 kr. til bibliotekstjenesten E-kurser.nu for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021.

 

Herning Bibliotekernes samarbejdspartnere i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Aarhus, Roskilde, Randers og Det Kongelige bibliotek.

 

Økonomi

 

DDB yder et samlet tilskud på 1,7 mio. kr. til projekt Biblioteksvagten i perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2020 med 850.000 kr. i 2019 og 850.000 kr. i 2020. Bevillingen udbetales årligt, dog med 10% reduktion af sidste kvartals udbetaling de første to bevillingsår. De tilbageholdte beløb udbetales ved regnskabsaflæggelsen. Det betyder, at der forventes udbetalt 829.000 kr. i 2019, 829.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2021, når projektet er afsluttet og der foreligger revideret regnskab.

 

Der er ingen egenfinansiering vedrørende Biblioteksvagten.

 

DDB yder et samlet tilskud på 972.000 kr. til projekt E-kurser.nu i perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2021 med 219.000 kr. i 2019, 534.000 kr. i 2020 og 219.000 i 2021. Bevillingen udbetales årligt, dog med 10% reduktion af sidste kvartals udbetaling de første to bevillingsår. De tilbageholdte beløb udbetales ved regnskabsaflæggelsen. Det betyder, at der forventes udbetalt 209.000 kr. i 2019, 521.000 kr. i 2020 og 242.000 kr. i 2021, når projektet er afsluttet og der foreligger revideret regnskab.

 

Der er en samlet egenfinansiering på 458.612 kr. for de deltagende parter i E-kurser.nu i projektperioden. Egenfinansiering afholdes blandt de deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14 Biblioteker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles udgiftsbevilling til Biblioteksvagten på 850.000 kr. i 2019 og 850.000 kr. i 2020 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50
at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles indtægtsbevilling til Biblioteksvagten på 829.000 kr. i 2019, 829.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2021 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50
at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles udgiftsbevilling til E-kurser.nu på 219.000 kr. i 2019, 534.000 kr. i 2020 og 219.000 kr. i 2021 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50
at der til driftsprojekter med eksterne tilskud meddeles indtægtsbevilling til E-kurser.nu på 209.000 kr. i 2019, 521.000 kr. i 2020 og 242.000 kr. i 2021 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31.08.2019

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Rideklub og Herning Ridehal søger om ekstraordinært tilskud til udskiftning af tag på ridehaller mm.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub og Herning Ridehal v/ fmd. Niels Facius søger om ekstraordinært tilskud udskiftning af tag på ridehaller samt reparation af kloak.

Sagsfremstilling

 

Rideanlægget på Godsbanevej 4 i Herning er udfordret af forestående renoveringsopgaver særligt i forhold til behovet for udskiftning/ reparation af tag på ridehaller samt udskiftning af kollapset kloakrør, som medfører større oversvømmelser på grunden.

 

Jf. indhentede tilbud udgør budgetterede udgifter til udskiftning/ reparation af tage på ridehaller 312.500 kr. inkl. moms. Indhentede prisoverslag til udskiftning af kloakrør udgør 41.250 kr. inkl. moms.

 

Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdene. Tagene er i meget dårlig forfatning flere steder, og der trænger vand ind i. Årsagen til oversvømmelser på grunden er forårsaget af et kollapset kloakrør.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Rideklub de senere år har været i økonomisk uføre primært som følge af dagligt ledelsessvigt, som har ført til manglende opstaldere, for mange uforudsete udgifter og manglende indtjening. Hertil kommer et tiltagende omfattende renoveringsbehov og lovkrav som følge af ny lov om hestehold, der gør, at klubbens fremtid og udviklingsmuligheder er kraftigt udfordret.

 

Klubben har iværksat en forskellige tiltag med henblik på genopretning af klubbens økonomi. Der er foretaget udskiftning af den daglige ledelse og antallet af fastansat personale i ridefysioterapien er reduceret. Herudover arbejdes der generelt på at holde udgifterne nede og øge indtjeningen samt øge det frivillige engagement blandt klubbens medlemmer.

 

Jf. seneste dialogmøde med forvaltningen den 20. juni 2019 har rideklubben fået styr på den daglige drift og er på vej tilbage i god gænge. Klubbens likviditet er dog fortsat presset.

 

Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje til ridehallen svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af den selvejende institution.

 

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer, heraf 154 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 708.000 kr. (2017) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven, dog inkl. særligt tilskud til vedr. tilsyn/ aflønning af rideanlægsbestyrer jf. KFU-beslutning af 18. maj 2005, pkt. nr. 62.

 

Der ydes ikke tilskud til staldfaciliteter og udearealer.

 

Herning Rideklub og Herning Ridehals økonomi for de seneste 3 år:

 

Herning Rideklub

2016

2017

2018

Årets resultat

-101.591 kr.

  -17.217 kr.

-373.621 kr.

Egenkapital

-209.040 kr.

-226.257 kr.

-599.878 kr.

Likvid kapital

     2.774 kr.

     1.100 kr.

           0 kr.

Herning Ridehal

 

 

 

Årets resultat

      55.074 kr.

     96.186 kr.

     93.822 kr.

Egenkapital

 1.979.266 kr.

 2.075.452 kr.

2.169.274 kr.

Likvide beholdninger

      75.259 kr.

       9.067 kr.

            0 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært tilskud på 312.500 kr. til udskiftning af tag på ridehaller og 41.250 kr. til udskiftning af kloakrør
at den samlede udgift på 353.750 kr. afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud, hvor der resterer 812.352 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opstart af nye lokaler i Hammerum - Gjellerup Hall'n

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ansøgning om tilskud til udgifter i forbindelse med ibrugtagning af de nye hal- og fritidsfaciliteter ved Hammerum - Gjellerup Hall'n og Lindbjergskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af de nye hal- og fritidsfaciliteter ved Hammerum - Gjellerup Hall'n og Lindbjergskolen er der opstået mulighed for tidligere ibrugtagning og indflytning end oprindeligt planlagt.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til indflytningsplan med mulighed for ibrugtagning af Spring-/Motorikhal i uge 43, og åbning af Kultursalen ca. 1. november 2019. Hvis faciliteterne tages i brug som foreslået, skal der findes driftsmidler til rengøring og forbrugsafgifter mv. for ibrugtagningstidspunktet til 31. december 2019. Fra 1. januar 2020

Et eventuelt tilskud vil blive udbetalt til Hammerum - Gjellerup Hall'n, som skal drifte de nye faciliteter.

Økonomi

Forvaltningen har i fællesskab med Hallen beregnet, at der er behov for 73.005 kr. til driftsudgifter resten af 2019, og udgiften kan finansieres fra halkontoen.

 

Det kan oplyses, at der i forbindelse med anlægsprojektet blev afsat 0,600 mio. årligt til øgede driftsudgifter for Hallen vedr. Spring- og Motorikhallen samt Kultursalen med virkning fra 1. januar 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 73.005 kr. til driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af hal- og fritidsfaciliteter i Hammerum - Gjellerup Hall'n i 2019,
at udgiften på 73.005 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-19 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Revision af Byrådets idrætsprisuddeling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Aase Andersen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Kirsten Bergmann, som foreslår ændringer i den måde Herning Byråd hædrer kommunens idrætsudøvere.

Sagsfremstilling

Hver år uddeler Herning Byråd hæderspriser for udmærkede idrætspræstationer i det forgange år. Priserne kan uddeles til idrætsudøvere, som er medlem af en forening der har hjemme i Herning Kommune, og som er tilsluttet et specialforbund under DIF.

Kriterierne for at modtage prisen er, at idrætsudøveren opfylder et af disse kriterier:

  • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)
  • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, NM, VM og OL for seniorer
  • Dansk rekord (senior) forudsat rekorden står ved årets udgang
  • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (seniorer)

 

Prisen uddeles i byrådssalen af borgmesteren, og udøverne modtager en gave fra Herning Kommune. Efterfølgende er der middag og taler i kantinen på rådhuset.

I år var der 98 deltagere, som modtog en idrætspris for deres indsats i 2018.

 

Ved samme anledning uddeles årets idrætslederpris. Denne blev stiftet i 1982, og uddeles til en idrætsleder, som har ydet en særlig indsats gennem lederarbejdet i en forening eller for idrætten i Herning Kommune generelt.

 

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Kirsten Bergmann, som er cheftræner i HGF AM. Hun foreslår, at uddelingen af idrætspriser udvides til også at hylde kommunens dygtigste talenter og aldersbetingede idrætsaktiviteter, som fx masterklasserne i atletik. Det er på baggrund af denne henvendelse udvalget bedes tage stilling til, om der skal iværksættes en revision af den måde idrætspriserne uddeles – og i hvilken form.

 

Der har tidligere været overvejelser om en omlægning af formen for prisuddelingen, med det resultat, at man fastholdt den nuværende model. Det er forvaltningens indtryk, at den nuværende prisuddeling er forbundet med traditioner, som mange deltagerne kvitterer positivt for og tilbagemeldingerne fra deltagerne er særdeles positiv: det er en hyggelig aften, og der er en stolthed over at modtage idrætsprisen i byrådssalen. I den nuværende konstruktion er der ind i mellem udfordringer med plads, når mange idrætsudøvere skal hyldes i byrådssalen.

 

Ud over Herning Kommunes idrætspriser, så har Herning Idrætsråd siden 2018 uddelt fire idrætspriser i forbindelse med deres repræsentantskabsmøde. Her uddeles priser til årets idrætsforening, årets unge idrætsleder, talentprisen og en frivilligpris. I Herning Kommune regi uddeles der også årligt en kulturpris, prisen for frivilligt arbejde, handicapprisen og en bygningspræmieringspris.

 

Hvis det ønskes at undersøge mulighederne for nytænkning af Byrådets Hæderspriser, så anbefaler forvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at foreslå nye modeller. Arbejdsgruppens sammensætning foreslås at være en aktiv idrætsudøver, en repræsentant fra klubberne, en medarbejder fra Kultur- og Fritid samt Kultur- og Fritidschefen.

Økonomi

Udgifter til afholdelse af det nuværende arrangement beløb sig i 2019 til 87.600 kr. 2019 var et særligt dyrt år på grund af mange deltagere. Tidligere har udgiften være mellem 70-80.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe med den foreslåede sammensætning, som skal komme med forslag til nytænkning af Byrådets Hæderspris

Beslutning

Tiltrådt, med ønsket om at arbejdsgruppen kan suppleres efter behov.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering om status for Vildbjerg Netværks Cafe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har bedt om en orientering for status på Vildbjerg Netværks Cafe (VNC).

 

Sagsfremstilling

VNC blev godkendt som folkeoplysende forening på KFU's møde den 18. juni 2018, pkt. 104.

 

Foreningen har til huse i lejede lokaler hos Hotel Vildbjerg, der frem til januar 2020 stilles vederlagsfrit til rådighed mod, at foreningen selv afholdte udgifter til renovering af lokalerne. De renoverede lokaler slog dørene op den 14. juni 2019.

Der arbejdes i øjeblikket på at indgå en fast lejeaftale med Hotel Vildbjerg, der forventeligt ligger klar i løbet af efteråret.

 

Foreningen har haft mobiliseret en række frivillige kræfter mellem 15-70 år til hjælp med renoveringsarbejdet, og har desuden indsamlet midlerne til renoveringen gennem sponsorater og fonde. Renoveringen har blandt andet omfattet lys, lyd, lofter, el, murer- og maleropgaver samt en tagrenovation. På KFU's møde den 26. november 2018, pkt. 161 blev foreningen godkendt til at modtage 25.000 kr. i særligt lokaletilskud til renovering. Midlerne er øremærket til renovering af lokalets tag og arbejdet forventes udført inden efterårsferien. På samme møde besluttede KFU, at engangsbeløbet ikke er præjudicerende for evt. lokaletilskudsansøgning fra 2020 og fremover, idet der kan anvises andre egnede lokaler.

 

Foreningen tæller i øjeblikket 34 betalende medlemmer.

 

Foreningens aktiviteter omfatter på nuværende tidspunkt blandt andet rullehockey, e-sport, spillecafe, kreative aktiviteter, foto, fællesspisninger, filmaftner, "Ildsjæle" for unge med iværksætterdrømme og stilleaftner med yoga og meditation. Der er etableret samarbejde med Vildbjerg Skole samt DGI, hvor foreningen vil være med til at udbrede et landsdækkende projekt for Unicykling. Dertil kommer, at foreningen håber at kunne etablere et Outdoor-tilbud med familieaktiviteter, shelterture og vandreture.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-7-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen FRISK søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen FRISK - Friluftsliv, Idræt, Samvær og Kreativitet v./ Lisbeth Rodenberg søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Foreningen FRISK blev etableret på stiftende generalforsamling den 13. februar 2019.

 

Foreningens formål er at støtte og fremme lokalinteressen, og give børn og andre interesserede et aktivt tilbud i fritiden. Foreningen ønsker at give medlemmerne lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

 

Foreningen kan optage enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 14 aktive medlemmer, der alle er under 25 år. 13 af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune, og et medlem er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

Foreningen tegner derudover også 40 passive medlemmer, hvor et medlem er under 25 år. 39 af de passive medlemmer er bosiddende i Herning Kommune, mens et medlem er bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

 

Forvaltningen har forud for behandlingen været i kontakt med Jura, Herning Kommune der oplyser følgende: "I henhold til folkeoplysningslovens §4, stk. 3, nr. 5 skal en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Heri ligger at foreningen skal bygge på aktive medlemmer, hvor foreningens primære medlemsform er aktive og ikke passive medlemskaber".

 

Der forekommer en markant forskel på antallet af aktive og passive medlemmer. Dog er foreningen hovedsageligt økonomisk bygget på de aktive medlemmer, der alle betaler 1.000 kr. i måneden, mens de passive medlemmer betaler 100 kr. om året.

 

Forvaltningen bemærker, at foreningen opstår på baggrund af lukningen af den kommunale institution med børnehave og fritidsordning i Fasterholt den 1. marts 2019. Forud for lukningen har Børne- og Familieudvalget (BFU) på møde den 24. oktober 2018 godkendt opstart af den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd, der fungerer som daginstitution for 0-6 år. Der blev ikke indgået aftale om privat fritidshjem i institutionen.

 

På møde den 21. november 2018 blev BFU orienteret om, at bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd ønskede at oprette et privat fritidshjem. På baggrund af denne henvendelse har Center for Børn og Læring haft en forespørgsel ved Undervisningsministeriet omkring muligheden for at indgå aftale om privat fritidshjem uden kommunalt tilskud. Der oplyses, at vejledningen til dagtilbudsloven er gældende uagtet om Herning Kommune yder tilskud til privat fritidshjem eller ej. Ifølge vejledningen forudsætter etablering og drift af et privat fritidshjem, at der indgås aftale med Herning Kommune. Det er Herning Kommune, der afgør, om der indgås en aftale.

 

På baggrund af ovenstående, er det meddelt bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd, at beslutningen, jf. BFU's møde den 24. oktober 2018 om ikke at indgå aftale om privat fritidshjem, fastholdes.

 

Formanden for FRISK oplyser til forvaltningen, at man ikke ønsker skolebørnene passet i den kommunale daginstitution i Arnborg efter skole. Derfor er FRISK etableret som en frivillig forening, der laver forskellige aktiviteter for skolebørn i lokaler i Fasterholt, hvilket der er givet afslag til som privat fritidshjemstilbud. De aktive medlemmer er alle skolebørn, mens de passive medlemmer hovedsageligt er voksne, der bruger foreningen til at deltage i aktiviteter med børnene i dagligdagen.

 

 

Forvaltningens bemærkninger til vedtægter

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§3. Organisation:

Forvaltningen anbefaler, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§4. Generalforsamling:

Dagsordenen skal indeholde et punkt omhandlende godkendelse af budget for det kommende år. Dette kan eventuelt skrives sammen med den angivne dagsordens punkt 3.

Børn og unge bør have stemmeret, men kan lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

 

§6. Medlemskab:

Et medlem kan udelukkes, hvis det handler til skade for foreningen eller medlemmets opførsel strider imod foreningens vedtægter. Forvaltningen anbefaler, at dette præciseres i vedtægten.

 

§8. Vedtægtsændringer:

Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringer bør have 2/3 stemmeflerhed på en generalforsamling.

 

§9. Ekstraordinær generalforsamling:

En ekstraordinær generalforsamling kan udover på bestyrelsens ønske også indkaldes, hvis en række medlemmer fremsætter skriftligt ønske til bestyrelsen herom. Forvaltningen anbefaler, at antallet er 1/5.

 

§13. Opløsning:

Forvaltningen anbefaler følgende formulering i forbindelse med opløsningsparagraffen:

For at foreningen kan opløses kræves det, at 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt til en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ud af de fremmødte skal 3/4 stemme for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde almennyttige formål i den hjemmehørende kommune. Generalforsamlingen træffer ved opløsning beslutning om, hvem midlerne specifikt tilgår.

 

Forvaltningen gør yderligere generelt opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke må være sammenfald mellem foreningers bestyrelse og udlejer (herunder privatperson eller bestyrelse for selskab eller virksomhed.)

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at godkendte folkeoplysende foreninger har ret til vederlagsfrit at få stillet kommunale lokaler til rådighed til deres formål, hvis der findes egnede lokaler. I tilfælde om lokaletilskud, kan der jf. folkeoplysningslovens §25 undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen drøftes

 

Beslutning

Foreningen godkendes som folkeoplysende forening.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-P24-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Rytmisk Musik Herning sender vedtægtsændringer til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne blev godkendt af RMH den 29. april 2019.

 

Sagsfremstilling

RMH har den 2. maj 2019 fremsendt ønske om ændringer af deres vedtægter. Der er tale om en mindre omskrivning i formålsparagraffen samt en tilføjelse af en ny paragraf vedrørende alkoholbevilling.

 

§2 - Formål:

Tidligere:

Nuværende:

2.1. […] Foreningen arbejder bl.a. til fordel for

·        At formidle og drive egnede øvelokaler

·        At fremme mulighederne for talentudvikling indenfor amatørmusik

·        At formidle muligheder for samspil, kurser, nationale og internationale festivaler m.v.

·        At informere om relevant lovgivning på musikområdet

·        At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre instanser

2.1. […] Foreningen arbejder bl.a. til fordel for

·        At formidle og drive egnede øvelokaler

·        At fremme mulighederne for talentudvikling indenfor amatørmusik

·        At formidle sammenspilsmuligheder og mulighed for offentlig fremførsel af rytmisk musik

·        At informere om undervisningsmuligheder, kurser, nationale og internationale festivaler m.v.

·        At informere om relevant lovgivning på musikområdet

·        At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre instanser

 

Den væsentligste ændring omhandler tilføjelsen af formålet angående mulighed for offentlig fremførsel af rytmisk musik. Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger hertil.

 

§10 - Alkoholbevilling:

Tilføjelsen af den nye paragraf drejer sig om, at RMH i forbindelse med deres ansøgning om alkoholbevilling, har modtaget krav fra politiet om, at der tilføjes en paragraf til vedtægterne med ordlyden: "Jf. rest. lovens §16, lader foreningen sig ikke finansiere af nogen der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer." Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger hertil. 

 

Økonomi

Godkendelse af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye vedtægter godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Grow Op Festival 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Operaen i Midten søger om 60.000 kr. til køb af forestillinger i forbindelse med Grow Op Festival. Heraf vil der kunne opnås 30.000 i statsrefusion efterfølgende, så den reelle udgift vil udgøre 30.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om udvalget vil bevillige 30.000 kr. til Grow Op Festivalens events i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Operaen i Midten ønsker at præsentere børn i alle aldre for opera til lige netop deres aldersgruppe. Det betyder, at Herning Kommune tilbydes seks opera-dramatiske forestillinger i løbet af sidste uge i september 2019. Samme tilbud for Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune.

 

De seks forestillinger fordeler sig på tre forskellige forestillinger, som hver opføres to gange: 

 

  • ”Billederne Synger ” er kunstarternes ”crossover”, hvor maleriets storladenhed og sangens følelsesmæthed går hånd i hånd i denne nykomponerede opera om billedkunst og kærlighed.

I Herning foregår forestillingen i Kedelhallen på Tekstilmuseet, og den vises to gange for målgruppen, som er skolernes mellemtrin (3.-6. klasser). Produceret af Riotous Company (UK) med idé og instruktion af Pia Rosenbaum.

 

  • "Knud Romers ABC" er en underfundig og lærerig bogstavssafari, der med udgangspunkt i Knud Romers bogstavsfabler rusker alfabetet rundt og sammensætter det på ny. Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John Kørners billedkunstneriske dyreunivers og Bent Sørensens nykomponerede musik.

I Herning foregår forestillingen på Scene7, og den vises to gange for målgruppen, som er indskolingen (0.-3. klasser). Forestillingen er produceret af sART Danseteater, Den Fynske Opera og BaggårdTeatret.

 

  • "Nocturne for babyer og deres søvnige voksne" er en ny musikdramatisk forestilling, som inviterer babyer og småbørn til at opleve nordiske sange i nye arrangementer. Babyerne kan rocke med til de dybe toner fra kontrabassen, samt opleve forskellige percussion instrumenter og mange nye slags rangler! Der er tid og rum til at lege, kravle, danse, lave lyde, sove og drømme!

I Herning foregår forestillingen på Herning Musikskole, og den vises to gange for målgruppen, som er 0-3 (4)-årige og deres voksne. Forestillingen er produceret af Operaen i Midten i samarbejde med Scandinavian Singing Club (UK) og Riotous Company (UK).

 

Forvaltningen oplyser, at Grow Op festivalen og præsentation af andres musikdramatiske forestillinger ikke er en del af de forpligtelser Operaen i Midten har i den nuværende egnsteateraftale. Dog er en af forestillingerne en egenproduktion. Se nærmere under afsnittet "økonomi".

 

Forvaltningen oplyser, at KFU i oktober 2017 bevilligede 20.000 kr. i tilskud til Operaen i Midten og den første udgave af Grow Op Festivalen i 2017, hvor pengene bl.a. gik til MidtVest Juniorkors medvirken i Operaen i Midtens opsætning af Snehvide.

 

Operaen i Midten har tilsvarende søgt Ikast-Brande Kommune om 60.000 kr. (via Musikskolen, men også med planlagt statsrefusion) og Holstebro Kommune om 30.000 kr. i direkte tilskud (uden statsrefusionsmulighed). Struer Kommune søges også om et økonomisk bidrag.

 

Det bemærkes, at Operaen i Midten afholder udgifter / betaler kulturstederne i Herning Kommune for leje af lokaler, rengøring mv. inden for budgettet.

 

Økonomi

Budgettet for hele festivalen i alle fire kommuner balancerer ved 885.000 kr.

Udgifter til forestillinger udgør 715.000 kr., mens leje af spillesteder, teknik, rejseudgifter mv. udgør 170.000 kr.

På indtægtssiden udgør Operaen i Midtens egenfinansiering den største post med 635.000 kr. Det hænger sammen med, at forestillingen "Nocturne for babyer og deres søvnige voksne" er en egenproduktion, som indgår som en egenproduktion og dermed også produceres indenfor egnsteateraftalens rammer og økonomi.

Derudover kommer den resterende del af indtægterne fra fonde (Region Midt og Færch Fonden) og de deltagende kommuner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 60.000 kr. til Operaen i Midten til forestillinger i forbindelse med Grow Op Festival 2019 i Herning Kommune. 
at der søges statsrefusion for 30.000 kr., og at de resterende 30.000 kr. finansieres af Service Område 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-01-112-02, hvor der pr. 28. august resterer 225.364 kr.

Beslutning

Tiltrådt..

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ansøgning fra Herning Kirkes drengekor om støtte til tur til Østrig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Vesterager Pedersen

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekor fremsender en ansøgning om tilskud til korets tur til Østrig i oktober 2019.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud på 9.200 kr. til korets rejse til Østrig den 11. - 18. oktober 2019.

 

Herning Kirkes Drengekor er blandt andet inviteret af Graz Boys Choir med henblik på erfarings- og musikalsk udveksling samt præsentation af dansk korsang på højt niveau. Rejsen til Østrig er en fortsættelse af Herning Kirkes Drengekors internationale virke, idet koret igennem årene har samarbejdet musikalsk med fremtrædende kor fra blandt andet Trondheim med Nidarosdomens Guttekor, the Choir of St. Johns Chapel Cambridge, korene tilknyttet Salzburger Dom, St. Paul Chor i Kärnten og senest Boston Gay Men Chorus i New York.

 

Der deltager i alt 53 personer i 8 dage: 46 sangere på 9 - 25 år, 1 dirigent, 1 pianist, 1 korproducent og 4 voksne hjælpere.

 

Korets rejsekalender indeholder følgende:

 

Den 12. oktober: Fælleskoncert i Herz-Jesu-kirken i Graz sammen med Grazer Kapellknaben

Den 13. oktober: Deltagelse i gudstjeneste i Herz-Jesu-Kirken

Den 15. oktober: Afventer svar på forespørgsel hos Rotary i Klagenfurt om koncert

Den 16. oktober: Koncert i Klagenfurt Dom

  

Økonomi

Budgettet for korrejsen viser udgifter for 345.000 kr., hvoraf den største udgift er logi (hotel og vandrehjem til alle), som udgør 120.000 kr.

Andre store poster er forplejning, som udgør 100.000 kr. samt transport (bus) til 75.000 kr. Dertil kommer mindre poster til diverse (værtsgaver, sightseeing, uforudsete udgifter), dokumentation og PR.

 

Der er indtil videre opnået indtægter for 179.000 kr., heraf udgør egenfinansiering fra korsangerne 124.000 kr., indtjening fra servering i MCH 30.000 kr. og sponsorat fra Klaus Lytzhøft 25.000 kr.

 

Herudover ansøges Herning Kommune om et tilskud på 9.200 kr., svarende til 46 deltagere á 200 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde tilskud på 200 kr. per person til kor rejser.

 

Budgettet udviser herefter en manglende finansiering på 156.800 kr. Dækning af denne søges via fondsmidler eller dækkes af egenfinansiering. Egenfinansieringen består af midler indtjent ved afviklede koncerter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 9.200 kr. i tilskud til Herning Kirkes Drengekors rejse til Østrig i oktober 2019
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 29.08.2019 resterer 225.364 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tre lokale kunstnere søger tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tre lokale kunstnere søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2019.

 

Sagsfremstilling

Kunstner Birgit Kirke fremsender, i samarbejde med kunstner Hanne Schmidt Klemmensen og kunstner Ulla Gerd Christensen, den 22. august 2019 ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 10.000 kr. til promovering, annoncering og PR i forbindelse med den lokale deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2019.

 

Den Aarhus-baserede forening SPOR KUNSTEN - åbne værksteder danner rammen om den årligt tilbagevendende begivenhed af samme navn, hvor en række professionelle kunstnere i samme weekend åbner dørene til deres værksteder. Foreningen har eksisteret i 19 år, og det er første gang, hvor kunstnere fra Herning deltager. Arrangementet foregår i samarbejde med professionelle kunstnere fra henholdsvis Syd-Djurs, Aarhus, Skanderborg, Viborg, Horsens, Silkeborg og Herning. Arrangementet har i gennemsnit haft 72 deltagende kunstnere de sidste fem år samt et anslået besøgstal på 3500 pr. år.

 

Formålet med arrangementet er at mindske afstanden mellem kunstner og publikum samt at opmuntre og inspirere både unge kunstnere og kunstinteresserede til at deltage.

 

Hele arrangementet forløber over den 24. september - 6. oktober 2019. I Herning er arrangementets omdrejningspunkt weekenden den 5.-6. oktober, hvor de tre lokale kunstnere åbner deres private værksteder op for alle der måtte være interesserede. Her er det muligt at få et nærmere indblik i den kunstneriske arbejdsproces, og ikke mindst se nærmere på de enkelte kunstneres værker. Derudover omfatter arrangementet generelt en åbningstale i Aarhus den 24. september, en præsentationsudstilling på Godsbanen, Aarhus i hele perioden, udvalgte artist talks på Godsbanen, Aarhus den 3. oktober samt udstilling og formidling af arrangementet på lokale biblioteker i hele perioden. De tre kunstnere fra Herning er i dialog med Herning Bibliotek vedrørende hjælp til formidling.

 

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ønskes brugt til promovering, annoncering og PR. Der ønskes blandt andet annoncering på indfaldsvejsskiltene samt annonce i Herning Folkeblad.

 

Kunstnernes egenbetaling til arrangementet dækker over 1.000 kr. som bidrag til det officielle katalog samt arbejdstid og eventuelle udgifter i forbindelse med de åbne værksteder den 5.-6. oktober.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. til det lokale arrangement i weekenden den 5.-6. oktober i forbindelse med SPOR KUNSTEN
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 29.08.2019 resterer 225.364 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-5-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Forslag til mødekalender for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møde for 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Møderne fastsættes primært til mandage kl. 8.30 til kl. 12.00.

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke er møde i januar måned. Møderne er placeret i forhold fristerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Og at udvalgsmødet i april er tirsdag den 14. april - dagen efter påske og i juni er tirsdag den 2. juni efter pinsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Projektforslag til godkendelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget