Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: Glascontainer på Torvet, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.01.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Digitale tilbud på Herning Bibliotekerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne forbedrer servicen for borgerne indenfor bibliotekets digitale tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne oplever en stigende interesse for bibliotekets digitale tilbud til borgerne. Det drejer sig om flg. tilbud: download af e-bøger, lydbøger, musik og computerspil samt streaming af film.


Biblioteket vil gerne imødekomme borgernes efterspørgsel og vælger derfor at tilføre området flere økonomiske ressourcer. Praksis hidtil har været at biblioteket samlet set haft begrænsning på hvor mange downloads borgerne kunne få hver måned. Denne overordnede begrænsning fjernes nu. Borgerne vil derfor fra 1. oktober 2013 møde et digitalt tilbud, som matcher brugernes behov. Denne model er ny i folkebibliotekssektoren. Biblioteket forventer at den dels øger brugernes tilfredshed med de digitale tilbud, dels sætter nye standarder for håndteringen af digitale tilbud i de danske folkebiblioteker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 19.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lokalhistorisk Arkiv i Herning – projekt: digitalisering af glasnegativer og papirfotos og registrering af avisartikler i Arkibas.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

I 2013/14 har Herning Bibliotekerne igangsat en særlig indsats for at få digitaliseret arkivets papirfotos og glasnegativer. Projektet er igangsat dels for at bevare indholdet for eftertiden og dels for at kunne formidle billederne digitalt efterfølgende. Derudover er igangsat projekt med retrospektiv registrering af avisartikler fra Herning Folkeblad.

Sagsfremstilling

Lokalhistorisk Arkivs hovedopgave omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand.
Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.
 
Arkivets billeder, både papirfotos og glasnegativerne, er ikke digitaliseret. Papirfotos opbevares i metalskabe i arkivet og glasnegativerne opbevares i trækasser i kælderen under arkivet. Hverken papirfotos eller glasnegativer er derfor umiddelbart tilgængelige for brugerne af Lokalhistorisk Arkiv.
 
Registreringen af avisartiklerne fra Herning Folkeblad og arkivets papirfotos og glasnegativer er første skridt på vejen til at gøre en del af Hernings historiske materiale tilgængelig for et bredere publikum og vil sikre at indholdet bevares bedst muligt for eftertiden.
 
Papirfotos indscannes og lægges efterfølgende ind i Arkibas, som er et IT-styret arkivsystem, hvori lokalarkiverne kan registrere alle de arkivalier, som de er i besiddelse af. Avisartiklerne registreres også i Arkibas.
Lokalhistorisk Arkiv i Herning har ca. 200.000 glasnegativer. I første omgang koncentreres indsatsen derfor om en generel indscanning af negativerne. Efterfølgende skal disse også gøres tilgængelige i Arkibas.

Økonomi

Udgiften til projektet finansieres indenfor rammen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-9-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fight Center Herning, foreningsgodkendelse og lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fight Center Herning v/ fmd. Kedde Møller søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven samt et årligt lokaltilskud.

Sagsfremstilling

Fight Center Herning er etableret den 18. juli 2013 og har til formål at være samlingspunkt for "material arts", som er en blanding af forskellige kampsportsformer som fx. boksning og motions kickboksning mm. og herigennem skabe gode sportslige og sociale rammer for foreningens medlemmer.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 90 medlemmer, heraf 74 under 25 år. 2/3 af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Den sidste 1/3 kommer fra omegnskommunerne.

 

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet udgør pt. 300,- kr. pr. måned dog 200,- kr. pr. måned for studerende.

 

Foreningen ønsker at fremme samarbejdet med foreninger og institutioner for børn med adfærdsvanskeligheder, som en god ramme, hvor der er plads til alle, og hvor der er god mulighed for at afreagere, være sammen med andre og få positive oplevelser/ succes oplevelser.

 

Foreningen holder til på Sandagervej 10 i Herning, hvor foreningen råder over en 786 m2 stor lagerhal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der betales en årlig leje udgør 117.900 kr. Hertil kommer ålige forbrugsafgifter på 60.000 kr. Der søges om et årligt lokaletilskud på 129.867 kr. svarende til 73% af 177.900 kr.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2. Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal tydeliggøres

 • §3. Medlemskab: God ide at medtage afsnit om, hvordan ind- og udmeldelse foregår evt. henvise til foreningens hjemmeside, hvis en sådan haves

 • §4. Generalforsamling. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering el. opslag på bibliotek eller lignende

 • §7. Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 stemmer for ændringsforslaget

 • §8. Opløsning. Opløsningsparagraf skal uddybes. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune

 • §7. Økonomi. Tegningsret for foreningens skal fremgå.

 
Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 9.600 kr.iht. gældende aktivitetstilskudsordning

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

at der forudsat optagelse under Idrætsrådet bevilges et årligt lokaletilskud på 129.867 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til foreninger

Beslutning

Foreningen godkendes.
Opstartstilskuddet bevilges.
Der skal undersøges muligheder for alternative lokaler inden lokaletilskuddet bevilges.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Håndbolddommerklub, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Håndbolddommerklub v/ Per Bredgaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.    

Sagsfremstilling

Herning Håndbolddommerklub har fremsendt vedlagte vedtægt til godkendelse i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.
 
Foreningen har til formål at samle håndbolddommere til orientering om reglerne mhp. at opnå god dommervirksomhed til højnelse af håndboldspillet, dels at fremme det sociale samvær dommere imellem.
 
Som medlemmer kan optages enhver med gyldigt dommerkort.

 

Foreningen tegner pt. 45 medlemmer, heraf 4 under 25 år. Ud af de 45 medlemmer er 36 bosiddende i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:


Det er overordnet forvaltningens opfattelse, at foreningens formål ikke er hjemmehørende under folkeoplysningsloven, idet dommervirksomhed betragtes som en støtteaktivitet til den primære idrætsaktivitet, hvortil der ydes tilskud til bl.a. dommerhonorar. Samtidig er den ikke åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål.
 
Herudover bemærkes bl.a.:

 

 • Foreningens regnskabsår skal følge kalenderåret

 • Procedure for vedtægtsændring skal fremgå

 • Anvendelse af foreningens evt. overskydende midler ved ophør skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune

 
Jf. folkeoplysningslovens § 14 er formålet med det frie folkeoplysende foreningsarbejde at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Det skal fremgå af formålet, at foreningens virke er at fremme demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab. En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen meddeles afslag på ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold ti folkeoplysningsloven, idet foreningens formål ikke kan godkendes som folkeoplysende virksomhed i Herning Kommune. Samtidig er den ikke åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål

 

at håndbolddommerforening og lign. principielt ikke godkendes som tilskudsberettiget virksomhed i Herning Kommune, idet det betragtes som en støtteaktivitet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til Nytårsløbet 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg Motion v/ Bjarne Fonnesbech og Herning Løbeklub v/ Gert Kristensen søger om tilskud til Nytårsløbet 2013 i anledningen af løbets 25 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Nytårsløbet er et af Danmarks ældste løb med officiel tidtagning og finder sted nytårsaftens dag med mellem 800 -1.000 deltagere, som løber halvmaraton.

 

I anledningen af løbets 25 års jubilæum vil arrangørerne gerne gøre lidt ekstra ud af løbet og markedsføring heraf bl.a. i form af løbe t-shirts og omdelt folder i Herning Folkeblad, som fortæller Herning historien om nytårsløbet mv.

 

Arrangementet understøttes af en motionsfest/ event som fejrer og markerer dagen.

 

Ansøgningen er vedlagt budget på 161.900 kr. Deltagerbetaling udgør 120.000 kr. Hertil kommer forventede sponsorater på 12.000 kr.  Herning Kommune søges om et tilskud på 37.900 til en ekstraordinær PR-indsats for løbet.

 

Klubberne bidrager selv med frivillig arbejdskraft.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 10.000 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Udendørs fitness i Vind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vind Idrætsforening v/ Ditte Knudsen Andersen søger om tilskud til etablering af udendørs fitness i Vind.

Sagsfremstilling

Den lokale idrætsforening ønsker at etablere et udendørs fitness anlæg i tilknytning til Landsbycenter Vind.

 

Landsbycentret er byens samlingssted med klubhus og multisal mv. samt tilstødende udearealer med bl.a fodboldstadion, legeområde, multibane, petanque bane, FDF faciliteter, shelters mv.

 

Et udendørs fitness anlæg vil give byens borgere en ny og tidssvarende idrætsfacilitet og mulighed for såvel organiseret som selvorganiseret træning/ motion i hverdagen.

 

Anlægget består af 4 fitness maskiner (combimaskiner til både styrke og kondition) fra Scandi Trend. Anlægget overdækkes, så det også er attraktivt at bruge træningsredskaberne i regnvejr og skabe gode muligheder for ophold og samvær ifm. træningen.

 

Anlægget er frit tilgængeligt og målrettet alle byens borgere. Man behøver således ikke at være medlem af idrætsforeningen for at benytte anlægget.

 

Idrætsforeningen er tovholder på projektet og sørger for den løbende vedligeholdelse mv.

 

Ansøgningen er vedlagt budget på ca. 129.000 kr. incl. moms:

 

 Fitness maskiner incl. levering og montering
 
 83.531 kr.
 Overdækning ex. montage
 
 30.000 kr.
 Fundament til overdækning
 
   6.750 kr.
 Klargøring af areal
 
   4.900 kr.
 Belægningssten
 
   3.800 kr.
 I alt
 
128.981 kr.

 

Hertil kommer udlægning og afretning af sand samt nedlægning af fliser, som udføres ved frivillig arbejdskraft.

 

Der er bevilget tilskud fra LAG Herning på 30.000 kr. Idrætsforeningen bidrager selv med 25.000 kr. Der søges om tilskud til hele eller dele af restfinansiering på 73.981 kr., idet der samtidig søges tilskud fra diverse fonde.

 

Forvaltningen oplyser, at udvalget jf. KFU den 26. april 2011, pkt. nr. 44, bevilgede et tilskud på 150.000 kr. til etablering af udendørs motionstræfpunkt i Vildbjerg ud af et samlet anlægsbudget på 582.000 kr. (heraf 120.000 kr. i egenbetaling). Tilskuddet har ikke præjudicerende virkning.

Tilskud på 150.000 kr. blev bevilget under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 37.000 kr. svarende til 50% af restfinansiering

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

HFH søger om lokaletilskud sæson 2013/14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Forenede Håndboldklubber (HFH) v/ fmd. Malene Aksglæde søger om lokaletilskud for sæson 2013/14 til U16-U18 holds afvikling af træningstimer og kampe i MCH hal B.

Sagen har senest været behandlet den 27. august 2012, hvor det blev besluttet at yde et årligt lokaletilskud til HFH og Hauge på i alt 219.100 kr. Dog således at tilskuddet kun gælder for 2012/13.

Sagsfremstilling

HFH fremsender fornyet ansøgning om lokaletilskud for sæson 2013/14 grundet fortsat manglende træningstid i Sportscenter Herning.

 

Foreningen ønsker at arbejde videre med et udvidet fokus på talentudviklingen for U16-U18 drengene, således at man i U16-U18 afdelingen kan træne tæt op ad HCM i MCH's hal B.

 

Der er for 2013/14 planlagt 414 timer (træning + kampe) á 725 kr. svarende til i alt 300.150 kr. ex moms, hvortil der søges om 73% lokaletilskud. Dvs. et årligt lokaletilskud på 219.110 kr. for den forestående sæson.

 

HFH har i august 2011 og august 2012 fremsendt tilsvarende ansøgning om lokaletilskud til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget har ønsket at tage stilling for et år ad gangen. Der er for sæson 2011/12 og 2012/13 bevilget et årligt lokaletilskud på hhv. 193.000 kr. og 219.100 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 219.110 kr. (svarende til 73% af 300.150 kr. ex moms) i forbindelse med afvikling af U16-U18 træning og kampe i MCH hal B i sæson 2013/14

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idræt

 

at ansøgning om lokaletilskud fremadrettet behandles som efterretningssag

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vestjyske Folkekor søger om støtte til korarrangement i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjyske Folkekor v/Annette Fousing fremsender 24. juli ansøgning om støtte på 6.500 kr. til afholdelse af arrangement med professor Jim Daus Hjernøe 26. oktober.

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor søger om støtte til afholdelse af arrangement med Jim Daus Hjernøe 26. oktober. Arrangementet er et heldagsarrangement, som starter med en workshop for medlemmer af Vestjyske Folkekor med forventelig 60-70 deltagere. Formålet med workshoppen er at dygtiggøre og give medlemmerne en stor musikalsk oplevelse med Jim Daus Hjernøe i spidsen.

 

Jim Daus Hjernøe er professor i rytmisk korledelse på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Aalborg, og han er desuden leder af det professionelle vokalensemble "The New Voxnorth". Han er en erfaren herre, idet han har været instruktør på mange stævner og workshops i hele Europa.

 

Workshoppen afholdes i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, hvor interesserede også kan opleve kor og dirigent.

 

Arragementets samlede omkostninger forventes at være 19.000 kr., mens der er indtægter for 12.500 kr. Vestjyske Folkekor søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på de resterende 6.500 kr.

 

Udvalget bevilligede i 2012 4.700 kr. i støtte til et lignende arrangement med Ole Jørgensen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges støtte til på 4.700 kr. til Vestjyske Folkekor til afholdelse af arrangementet.

 

at beløbet afholdes fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 149.016 kr.

Beslutning

Udvalget bevilger kr. 6.500,-
Udvalget gør opmærksom på det er uden præjudicerende virkning.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum ansøger om tilskud til lyrikkonkurrence

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum ansøger om 4000 kr. til en lyrikkonkurrence inspireret af Carl-Henning Pedersens kunst.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstillingen "Carl-Henning Pedersen 100 år" afholder Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Læreruddannelsen i Silkeborg to lyrik konkurrencer: en for lærerstuderende og en for Herning Kommunes skoler.

 

Carl-Henning Pedersen skrev lyrik gennem hele sit liv. Tit illustrerede eller akkompagnerede Carl-Henning Pedersen sine digte med egne billedelementer.

Digtene i de to lyrikkonkurrencer skal være inspireret af et eller flere af Carl-Henning Pedersens værker og skal være indenfor en af følgende genrer: tegnedigte, musikdigte eller multimediedigte (blandingsformer af tekst, lyd og billede).

 

Carl-Henning Pedersens lyrik har ikke tidligere være i fokus i forbindelse med museets formidling. Museet ønsker i sin formidling af Carl-Henning Pedersens lyrik, at inddrage

musikeren Fuzzys musikværk, der er del af udstillingen "Carl-Henning Pedersen 100 år".

Dermed skabes mulighed for et tværfagligt projekt, der inkluderer fagene musik, dansk og billedkunst. Museet vil dermed udvide sit formidlingsfokus til flere af folkeskolens fag.

 

Lyrikkonkurrencen for de lærerstuderende afholdes fra den 20. september til den 9. oktober. Museumsinspektør Andrea Rygg Karberg (ARKEN) og Vicky Kjær Søndergaard Sørensen (CHPEA Museum) vil holde oplæg for de studerende om Carl-Henning Pedersens kunst og lyrik. De studerendes færdige lyrik og kunstværker fremvises og præmieres den 9. oktober på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum. Denne event bruges desuden som oplæg til lokale lærere, der deltager i konkurrencen for skoleklasser.

 

Konkurrencen for skoleklasser afholdes den 11. november til den 11. december. Denne er placeret således at lærerstuderende, som deltog i konkurrencen tidligere, kan deltage med deres praktikklasser. Børnenes lyrik kunstværker udstilles på Herning Bibliotek fra den 25. november til den 11. december. Den 11. december præmieres vinderne på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum.

 

Det samlede budget for lyrikkonkurrencerne er: 11.500 kr.

Heraf udgør museets egenfinansiering til projektet 7500 kr.

 

Der ansøges om 4000 kr., der bl.a. vil gå til honorar og forplejning til Andrea Rygg Karberg og bustransport af de lærerstuderende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 4000 kr. til lyrikkonkurrencen fra Serviceområde 15, Kultur og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb 2013, hvorfra der resterer 149.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-G01-2-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Afholdelse af MGP-workshop 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra Chris Kroer Jensen på vegne af DR/KODA omkring samarbejde og afholdelse af en ud af seks MGP-workshops den 7. november, som en optakt til MGP-finalen primo 2014.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra Chris Kroer Jensen på vegne af DR/KODA omkring samarbejde og afholdelse af en MGP-workshop den 7. november.

 

Ambitionen med MGP-workshops er, at flere børn rundt i landet skal have større og længere glæde af den årlige musikalske børnebegivenhed.
Alle sange, der kommer ind i forbindelse med MGP, skal være lavet af de børn, der melder sig til. Børnene må få hjælp til indspilninger og idéudvikling af for eksempel deres musiklærer eller forældre, dog må der aldrig være tvivl om, hvorvidt tekst og musik er børnenes eget.

 

Udover Herning er følgende byer blevet tilbudt og har sagt ja til at afholde MGP-workshops: Næstved, Odense, Hjørring og København.

 

Som medarrangør skal vi stille 3 relevante/egnede lokaler til rådighed med minimum plads til 25 børn i hvert lokale, 3 musiklærere, der kan bistå de 3 coaches på dagen, samt forplejning til deltagerne og MGP-crewet.
Vi skal ligeledes synliggøre begivenheden lokalt på eksempelvist skolerne, biblioteket og musikskolen.

 

Der er rettet henvendelse til Herning Musikskole v/Ole Vels Poulsen, som gerne vil være med omkring projektet, samt stille lokaler til rådighed og være behjælpelig med at finde 3 musiklærere.

 

Budget

 
                                      antal
                á kr.
              i alt kr.
Pedeludgift
                                   8 timer
              200,00
               1.600,00
3 musiklærere
 8 timer x 3 lærere = 24 timer
              450,00
             10.800,00
Forplejning
                                  60 børn
              150,00
               9.000,00
Forplejning
             15 personer (crewet)
              150,00
               2.250,00
Samlede udgifter
 
 
             23.650,00

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 23.650 kr. til afholdelse af MGP-workshop i Herning, som finansieres fra SO15, Kultur, Kulturudvagets rådighedsbeløb, konto 364 02 112 01, hvor der pr. d.d. resterer 149.016 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-481-11 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

EventCreators og Rockstjernen ansøger om tilskud til kunstgraffiti arrangement i regi af Kulturfestival Bølgen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Eventcreators og Rockstjernen ansøger om tilskud på 6000 kr. til kunstgraffiti arrangement i regi af Kulturfestival Bølgen.

Sagsfremstilling

Fra den 7. oktober til 13. oktober lægger Rockstjernen hus til en stor udstilling med unge kunstnere og kreative ildsjæle.

Eventcreators og Rockstjernen har inviteret 10 unge kunstnere til at komme og pryde Rockstjernen med deres kunst. Det er alt fra kunstgraffiti til grafisk fremstilling af lys og lydbølger.Gennemgående tema er, at kunstværkerne alle omhandler noget med bølger.

 

Udstillingen er del af Kulturfestival Bølgen, og afholdes i samme uge, som Herning Musikskole afvikler deres "Aquarium" projekt.

Aquarium projektet afvikles også som del af Kulturfestival Bølgen. Projektet er et samarbejde mellem Herning Billedskole, Nanovision og Herning Musikskole. Hovedfokus i Aquarium projektet er musik / lyd, billede og farver.

 

EventCreators og Rockstjernen ønsker med deres udstilling at vise de 10 unges kunstværker, men også invitere alle aldersgrupper til at komme og eksperimentere, lege og lære nyt om kunst og bølger.

 

EventCreators og Rockstjernen anslår, at det samlede budget for udstillingen er 15.000 kr.

Der ansøges om 6000 kr., tilskuddet skal primært gå til materialer.

 

På møder mandag den 18. marts 2013 samt 15. april 2013 behandlede Kultur og Fritidsudvalget ansøgninger om tilskud fra aktivitetspuljen i regi af Kulturfestival Bølgen. Efter uddeling af tilskud til de indkomne ansøgninger resterer der 16.000 kr. i aktivitetspuljen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 6000 kr. til EventCreators og Rockstjernen fra Herning Kommunes aktivitetspulje i forbindelse med Kulturfestival Bølgen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.06-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til teaterprojekt om Abildå Brunkulslejre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturskabet og Kulturkompagniet har fremsendt ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til teaterstykket "Kulstykket".

Sagsfremstilling

Kulturskabet ønsker at opføre teaterstykket "Kulstykket" i Abildå Brunkulslejre til august 2014.  

Med teaterstykket ønsker de at vise, hvordan livet i en brunkulslejr var i starten af 1950´erne.

 

Forfatter Lotte Kjærup har i teaterstykket indarbejdet autentiske historier fortalt af de gamle kulbisser og deres efterkommere. John Frosch komponerer musikken til stykket.

 

Formålet med teaterprojektet er at samle mange deltagere fra alle dele af kommunen og gennem praktisk samarbejde synliggøre og udvikle teaternetværket i Herning Kommune. Initiativgruppen forventer, at teaterstykket vil involvere omkring 150 aktører, som vil dygtiggøre sig både foran og bagved scenen.

 

Det samlede budget for teaterstykket er på 450.000 kr.

Initiativgruppen bag teaterstykket ansøger Herning Kommune om 100.000 kr. og påtænker at ansøge Kulturelt Samråd Herning om en underskudsgaranti på 100.000 kr.

Der budgetteres med indtægter fra entre på 150.000 kr., sponsorater på 40.000 kr., fortjeneste for salg i boder på 15.000 kr. og indtægter fra annoncer på 25.000 kr.

 

Ansøger oplyser, at på nuværende tidspunkt har Kulturskabet bidraget til projektet med 20.000 kr.

 

Kulturskabet modtog i 2010 Herning Kommunes kulturpris på 10.000 kr. De 10.000 kr. indgår som del af de 20.000 kr., som Kulturskabet har investeret i teaterprojektet.

 

Forvaltningen finder, at der med "Kulstykket" er lagt op til et spændende projekt, som kan inddrage amatørteater interesserede i hele kommunen. Teaterstykket vil medvirke til at fremme kendskabet til brunkulstiden i Herning Kommune, da tilskueren vil få en levende og dramatisk oplevelse af dagligdagen i brunkulslejren.

Forvaltningen oplyser, at Kultur og Fritidsudvalget 23. februar 2009 behandlede ansøgning fra Kulturskabet og kulturkompagniet om tilskud til teaterprojektet "Besættelse" ved Tjæreovnene ved Skarrild. Der blev ansøgt om 100.000 kr. fra Herning Kommune. Kultur og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 75.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb under forudsætning af at projektet blev gennemført.

Kulturelt Samråd Herning bevilgede en underskudsgaranti til teaterprojektet.

Stykket "Besættelse" blev en succes, teaterstykket endte med at give et økonomisk overskud på 14.984 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 75.000 kr. til teaterprojektet "Kulstykket" under forudsætning af, at projektets gennemføres. Der kan ikke forventes yderligere støtte til teaterprojektet fra Kultur og Fritidsudvalget.
at tilskuddet afholdes fra Serviceområde 15, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb i 2013 hvorfra der resterer 149.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

TimeLine, procesplan 2013-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger proces og realiseringsplan for 2013-2014 vedr. projekt TimeLine til udvalgets orientering.

 

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 17. december 2012, pkt. nr. 162, hvor forvaltningen fremlagde opsamlende notat for projekt TimeLine som afsæt for det videre proces.
 
Udvalget bemyndigede forvaltningen til at arbejde videre iht. centrale hovedkonklusioner og anbefalinger til videre proces.

Sagsfremstilling

I forlængelse af forundersøgelsens anbefalinger fortsættes i perioden september - december 2013 et intensivt udviklingsarbejde mhp. udarbejdelsen af en realiseringsplan for projekt TimeLine i 2014. Arbejdet tager afsæt i følgende konkrete produkter:

 

 • En helhedsplan/ rammeplan for TimeLine, der i hovedlinier beskriver/ visualiserer projektets 1. etape og sikrer, at TimeLine projektet ses i sammenhæng med omkringliggende områder, igangværende og kommende projekter og politiske målsætninger

 

 • Et åben mose arrangement i samarbejde med lokale aktører mhp. forankring, ejerskab og bæredygtighed i overensstemmelse med fremtidige behov

 

 • Et åben tegnestue koncept, hvor lokale aktører sammen med udvalgte rådgivere bidrager til udvikling af konkrete nedslag/ aktivitetsfelter og fungerer som ambassadører for projektet

 

 • Et program for et fælles knudepunkt/ fælleshus/ basisfaciliteter, der støtter op om området og rummer forskellige nødvendige basisfaciliteter

 

Tilsammen bidrager ovenstående punkter til en helhedsplan/ realiseringsplan, hvor TimeLine søges gennemført i tæt samarbejde med rådgivningsfirmaet CarlbergChristensen (del af tidligere Hausenberg), arkitekt og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg, lokale aktører og udvalgte eksperter samt involverede fonde hhv. Lokale og Anlægsfonden samt Realdania i 2014.

 

Udarbejdelsen af endeligt forslag til helhedsplan/ realiseringsplan afholdes indenfor afsat budgetramme for 2013 og fremlægges til udvalgets godkendelse ultimo 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Rideklubber i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Sagen genoptaget fra mødet den 14. juni 2013.

 

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidige tiltag for rideklubberne i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse vedr. rideklubber i Herning Kommune jf. KFU den 18. juni 2012, pkt. nr. 78, har forvaltningen i samarbejde med Idrætsrådet og Kommunale Ejendomme foretaget en opfølgning på tidligere spørgeskemaundersøgelse og besigtiget rideanlæg set i lyset af fremtidige krav jf. lov om ny hestehold.
 
Sammenfatning af besigtigelsen:
 

Haderup
Problemer med lys i den lille stald og problemer med loftshøjde i den store stald. Der kan etableres lysbånd i den lille stald. Lofthøjden kræver ændring af konstruktionen for at leve op til kommende lovgivning.
 
 
Hammerum
Problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Selvpasserstalden har delvist problemer med boksstørrelse
 
 
Herning
Problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Gl. stævnehal har utidssvarende boksstørrelse. Problemer med afløb fra gulve i boksene. Indeklima skal undersøges nærmere. Delvist problemer med loftshøjde i en enkelt stald, kan løses ved fx. at nedlægge en hal og indrette til stald => udsugningsproblem. Problem med vand på folde => folde er et stort problem
 
 
Hodsager Happy Horse
Kritisk bygningsmasse. Dårligt tag, bl.a. hul i taget. De fleste stalde har problemer med lysforhold, kan løses med etablering af lysbånd. Delvist problemer med lofthøjde i bokse jf. kommende lovkrav
 
 
Kærbo
Masterplan Holing medfører flytning af rideanlæg på sigt. Problem med lofthøjde i bokse. Boksstørrelse skal kontrolleres nærmere. Rør i enkelt boks, kan nemt rettes. Problem med tagkonstruktionens søjler i bokse.
 
 
Åskov
Staldfaciliteter kritisk tilstand, nedslidt bygningsmasse, store revner i murværk og dårlige fuger, taget er gammelt og lappet flere steder. Nedrivning og etablering af nye staldfaciliteter kan bedre svare sig end renovering af eksisterende staldfaciliteter. Loftshøjde problematisk, små lavloftede stalde, flere bokse er under mål og i dårlig stand/ sammenflækkende bokse, knækkede plexiglasplader. Stålsøjler i bokse, søjler som bærer loftkonstruktionen. Ujævnt gulv i bokse og gange. Problemer med lys i den lille stald Indeklima skal undersøges nærmere

 

Jf. ovenstående sammenfatning er følgende rideanlægs staldfaciliteter kritiske:

 • Hodsager Happy Horse og

 • Åskov

 

I Hodsager ligger i forvejen et rideanlæg. Anlægget er generelt i orden og opfylder kravene frem til 2016. Herefter kræves en ombygning af stalde, anslået af udlejer til ca. 1,9 mio. kr. Udlejer foretager ombygningen, men kræver huslejeregulering overfor klubben. Forvaltningen kan ikke yde supplerende tilskud som følge af forøgede lejeudgifter vedr. staldfaciliteter.


Nærmeste rideanlæg til Åskov Rideklub er Sdr. Omme, som ligger i nabo kommunen i en afstand af ca. 14 km.

 

Dialogmøde med idrætsrådet og rideklubberne


Forud for udvalgets behandling af sagen har forholdene og opfølgning på spørgeskemaundersøgelse været drøftet med idrætsrådet og kommunens rideklubber på fælles dialogmøde den 10. juni 2013.

 

Konklusion fra mødet:

 

Klubberne har taget opfølgningen til orientering.

 

På idrætsrådets initiativ nedsættes et rideklubsforum med afholdelse af netværksmøder 2 gange årligt.

 

Det blev drøftet, om kortlægning af problemer ifm. bygningsniveua som følge af ny lov om hestehold evt. kan ske i dialog med Kommunale Ejendomme.

 

Drøftelse af videre udviklingstitag for ridesporten i Herning Kommune sker i nedsatte rideklubsforum/ dialogforum.

 

Forvaltningens konklusion 


De kommunale bygninger i Åskov, som rideklubben har indrettet til hestestald mm. lever ikke op til gældende lovgivning/ er ikke længere egnet til formålet. Nuværende kontrakt med Åskov Rideklub tages op til revision, og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold.
 
Lokaletilskud til Hodsager Happy Horse bringes til ophør parallelt med klubbens opsigelsesvarsel jf. indgået kontrakt med udlejer, idet der i forvejen findes velfungerende ridefaciliteter i lokalområdet.

 


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 24. juni 2013, pkt. 92:

at nuværende aftale med Åskov Rideklub tages op til revision, og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse hermed  

 

at lokaletilskud til Hodsager Happy Horse bringes til ophør parallelt med klubbens opsigelsesvarsel jf. indgået kontrakt med udlejer, idet der i forvejen findes velfungerende ridefaciliteter i lokalområdet.

  Kultur- og Fritidsudvalget, 24. juni 2013, pkt. 92:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at beslutningen vedr. Happy Horse stilles i bero.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturhuset i Nørregade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tidsplan for udarbejdelse virksomhedsplan for Kulturhuset i Nørregade jf. tidligere beslutning fremlægges.

 

Der foreligger nu en tidsplan for udarbejdelse af en virksomhedsplan for Kulturhuset i Nørregade.

 • august og frem - dialog med/høring af gårdens aktører med henblik på synergier, samarbejder og ønsker. Herunder udbredelse af det fra junimødet politiske godkendte navn for matriklen og kulturhuset - No.7

 • september og frem - forandringsproces med medarbejderne, hvor der er fokus på ressourcer og målsætning.

 • september-november - sparring omkring indhold og fysiske rammer. De fysiske rammer holdes for sig, men de kommer naturligvis til at afspejle de behov, som indholdet/aktiviteterne afstedkommer.

 • december - Kultur- og Fritidsudvalget foreligges virksomhedsplanen

 
Kulturhuslederen udarbejder virksomhedsplanen i tæt samarbejde med forvaltningen, og det understreges, at den kommende virksomhedsplan skal ses som et rammesættende redskab for den videre udvikling af huset.

Beslutning

Sagen er taget til orientering, dog præciseres det, at det jf. dialogen på KFU mødet i maj, er Kulturhuset selv, der bemyndiges til at vælge et navn til Kulturhuset.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevillinger fra Ungepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden indtil 10. september 2013.

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Pop Up musik i Glascontaineren på Torvet (Aarhus 2017 containeren) om eftermiddagen 12. september. Der opstilles borde/stole, rammer for hygge, tre lokale bands spiller i løbet af eftermiddagen - også på kryds af de forskellige bands. Der er bl.a. omkostninger til lyd. Der er bevilliget 3.000 kr. til tovholder Jane Nielsen.

 • Punkevent i Kontrast om aftenen 12. september. Amir Rehman blev med kort varsel tilbudt fire internationale punkbands, som alligevel var i Danmark, og derfor kunne "komme forbi" relativt billigt. Der er omkostninger til lyd, honorar mv.. Der er bevilliget 5.000 kr. til tovholder Amir Rehman.

 
Der resterer efterfølgende 42.000 kr. af det disponerede beløb til Ungepuljen

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget