Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Café Maven, Nørregade 7 - genbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Esper Sørensen, Per Havn, Ulla Høy Henriksen, Line Hillerup, Pia Colstrup, Leo Pedersen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Genbehandling af sag vedr. café i Huset No7. Der er udarbejdet notat jf. de ønskede uddybninger. Beskæftigelsesudvalget foreligges den oprindelige sag og notatet den 11. juni. Der orienteres om Beskæftigelsesudvalgets beslutning og bemærkninger på mødet.

 

Som en del af revitaliseringsprocessen af Huset No7 har der, på politisk anmodning, været arbejdet med planer om etablering af en café i kulturhuset.

Arbejdet har udviklet caféen i en retning, så der er væsentlig flere interessenter end oprindeligt.

Formålet med caféen er at skabe et "hjerte" til Huset No7, at skabe en arbejdsplads for et væsentlig antal langtids ledige/sygemeldte fleksjobbere med integration på arbejdsmarkedet, inklusion i samfundet og øget livskvalitet til følge, samt at give herningenserne et tilbud, som ikke findes i forvejen.

Sagen beskriver idé, praktik, drift og anlæg og forholder sig til de juridiske aspekter med henblik på budgetbehandling af drifts- og anlægsudgift.

Projektet er udviklet på tværs af forvaltninger og afdelinger.

Café Maven er en arbejdstitel.

Den planlagte ombygning af Huset No7 indeholder ikke café.

 

Ombygningen af Huset No7 eksklusiv café pågår i 2014 og rumprogram inkl. tidsplan forelægges KFU i særskilt sag.
 
Kulturkonsulent Pia Worm deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

En kulturhuscafé i Huset No7 har tidligere været behandlet på KFU dagsorden, senest d. 2. dec. 2013 pkt. 149, hvor virksomhedsplan og retningslinjer for Huset No7 blev behandlet og godkendt.
Udvalget besluttede, at forvaltningen og kulturhuslederen i samarbejde med SSB skulle arbejde videre med planerne om café som socialt iværksætteri, sideløbende med at planerne for ombygningen af selve huset pågår.  

Med udgangspunkt i den politiske beslutning og dialog på tværs af organisationen, har fokus i arbejdet været de helt lokale forhold og ønsker internt i Herning Kommune, men projektet er beriget udefra med dialog, indhentning af erfaringer og sparring med lignende caféer/tiltag i andre kommuner, bl.a. Café Utopia i Holstebro.
Kernen i socialøkonomiske virksomheder er en socialøkonomisk forretningsmodel, der skaber synergi imellem social værdiskabelse og indtjening.
Resultatet af arbejdet foreligger hermed til politisk behandling.  

 

Formålet med caféen

Café Maven skal drives som en form for socialøkonomisk café, og formålet med caféen er:

 • at etablere en kulturhuscafé, som understøtter aktiviteter i Huset No7, skaber mere aktivitet, er husets mødested, venterum, "hænge-ud-sted" osv. Kulturhusets hjerte.

 • at etablere en arbejdsplads, hvor gruppen af marginaliserede langtids sygemeldte eller ledige fleksjobbere kan komme i arbejde, blive socialt integrerede og få en højere livskvalitet, og dermed blive et større aktiv for samfundet.  

 • at tydeliggøre Huset No7's profil som et lokalt kulturhus, der tager hensyn - både til mennesker, men også til miljø og bæredygtighed.

 

Kulturhuscafé

Talrige erfaringer fra hele landet (og Europa i øvrigt) viser, at et kulturhus uden café yderst sjældent bliver et velfungerende og levende kulturhus. Caféen er vigtig som mødested for kulturhusets brugere, gæster og medarbejdere. Det er det uformelle hjerte i et kulturhus, og ofte det sted som udtrykker kulturhusets formål tydeligst – gennem indretning, men også i høj grad gennem stemning, aktivitet og de besøgende/kulturhusets brugere.

Café Maven bliver derudover også et mødested for alle aktørerne i Nørregade 7-gården (Billedskolen, Rockstjernen, Musikskolen, Sangskolen, Garden, DSI Swinging Europe, Filmskolen) og vil dermed formodentlig påvirke samarbejdet yderligere i positiv retning. Caféen skal også ses som et aktiv i forhold til gårdrummet i Nørregade 7 (Kulturgården), som renoveres i nær fremtid. Biblioteket er ligeledes en vigtig del af samarbejdet.  

 

Arbejdsplads for mennesker med særlige behov

Beskæftigelsesafdelingen samarbejder med mange små og store virksomheder om rekruttering af fleksjobbere, og det fungerer for langt størstedelen af målgruppen rigtig fint. Café Maven er dog et kærkomment initiativ, da det især for mennesker med psykiske barrierer er svært at finde egnet fleksjob/skånejob, herunder også at fastholde beskæftigelsen, når helbredet svigter.

Café Maven vil kunne beskæftige op til 35 personer med særlige behov. For at gøre driften mulig og få optimal effekt af tilbuddet skal den minimale arbejdstid, eller rettere tilstedeværelsestid være minimum 15 timer per uge, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder en reel arbejdsindsats svarende til under halvdelen.

Målgruppen er ledige fleksjobbere, altså mennesker med varige arbejdsbegrænsninger, men dog en arbejdsevne, som kan fungere, når der tages særlige hensyn. Målgruppen vil ikke blive visiteret til at være på Café Maven, men henvist til en jobsamtale af Beskæftigelsesafdelingen.

Helt konkret forventes størstedelen af medarbejderne at blive langvarigt ledige/sygemeldte flexjobbere, som har vist sig vanskelige at integrere eller fastholde i beskæftigelse.

Café- og kantinedrift er yderst velegnet arbejde til mennesker med særlige behov på grund af den høje grad af manuelle opgaver og mulighed for inddeling i små/mindre og overskuelige områder.  

 

Et aktiv for Herning Kommune

Café Maven vil blive et sted, som skaber sammenhæng og øget livskvalitet for mange mennesker. Den vil blive udslagsgivende i forhold til, at Huset No7 bliver et aktivt og levende kulturhus, samt der vil være en profilering med hensyn til bæredygtighed, der søges indarbejdet i alle nye tiltage, idet det er fokusområde i Herning Kommune.  

 

Café Maven - det konkrete og praktiske

Cafémiljøet bliver indrettet med plads til ca. 50 spisende gæster af gangen (inkl. et mindre ude-serveringsområde, som etableres på den nuværende repos). Caféen vil blive indrettet med hyggelige kroge/hjørner, hjemligt miljø og sammenhæng til Huset No7s øvrige funktioner.

Faciliteter til personale omklædning forefindes i huset i forvejen og kan umiddelbart anvendes.

På menukortet vil der være caféretter / lette retter / buffet, kaffe/kage, hvor fokus er de gode råvarer, dyrket lokalt og økologisk - hvor det er muligt.

Prislejet bliver - og skal være markedspris, og der må ikke konkurreres på prisen med byens øvrige aktører på caféområdet (se i øvrigt afs. vedr. de juridiske aspekter).

Café Mavens produktionskøkken vil blive dimensioneret i forhold til caféens størrelse, samt forventning om servicering af møder/arrangementer i Huset No7 og gårdens aktører. Køkkenet vil blive specielt indrettet til at tage hensyn til medarbejderne, herunder give muligheder for afskærmning, ekstra plads (flere om de samme funktioner), øgede hæve-sænkefunktioner mv.

Den fysiske placering bliver i stueniveau i den nyeste del af hovedbygning (mod Nygade), Nørregade 7, hvor der er overvejet muligheder for vareindlevering, affaldshåndtering og nødvendig teknik (ventilation mv.).  

 

Organisering

Organisatorisk og økonomisk er Café Maven en del af Huset No7.

Der ansættes en medarbejder (titel: kok eller restaurantchef), som er uddannet kok og har særlige kompetencer eller erfaringer indenfor arbejdet med mennesker med særlige behov. Det er kokken, som har ansvaret for den daglige drift af caféen, og han/hun refererer til kulturhuslederen, som har det overordnede ansvar for driften og økonomien.

På grund af den sårbare medarbejdergruppe, skal der ansættes en psykiatrifaglig eller pædagogisk medarbejder, som har fokus på arbejdsmiljø, vagtplaner, den enkelte medarbejder osv. Det er vigtigt, at arbejdspladsen ikke betragtes som et ”tilbud”, og derfor er det også vigtigt, at denne person er ”praktisk arbejdende” sammen med de øvrige ansatte.

Dertil kommer de sårbare medarbejdere, som vil være på arbejdspladsen i kortere eller længere perioder, på varierende tidspunkter og med forskellig antal timer per uge.  

 

Driftsøkonomi

Økonomien i driften bliver tredelt:

 • Omsætning af cafédrift. Driften generer helt eller delvist midler til en faglig ansat medarbejder.

 • Kapacitetsomkostninger/ejendomsomkostninger. Kultur- og Fritid bidrager med ejendomsudgifter i forbindelse med lokalerne (vedligehold, varme, vand mv.)

 • Personaleomkostninger - fagpersonale og sårbare ansatte.

 

Den samlede omsætning budgetteres at blive ca. 1,1 million kr. Jf. erfaringer fra andre steder vil en sådan omsætning kunne generere et overskud på op mod 550.000 kr., når caféen har været i drift en årrække. Dette vil kunne finansiere lønnen helt eller delvist for en person svarende til kokken eller den pædagogiske medarbejder. I regnestykket kalkuleres med 450.000 kr. per år, da det vurderes som et mere realistisk bud de første år.  

 

De samlede ejendomsomkostninger til lokaler, vedligehold, varme, vand, renovation mv. er anslået at andrage 390.000 kr. per år. Beløbet fremkommer via erfaringer fra Kolorittens cafédrift, aktuelle omkostninger ved bygningsdrift i Huset No7, samt erfaringer opnået ved indgåelse af forpagtningsaftale vedr. café i det nye bibliotek. Alle kendte omkostninger til ejendomsomkostninger i forbindelse med cafédrift i Huset No7 afholdes inden for Kultur- og Fritids eksisterende økonomiske ramme.  

 

Personaleomkostninger bør ses i to grupperinger:

 • Det faglige personale, som er den uddannede kok, den pædagogiske medarbejder, og hvis der viser sig behov og mulighed for yderligere og egenfinansieret arbejdskraft på normale vilkår. I forhold til en kommercielt drevet café er den pædagogiske medarbejder et tillæg.

 • Og medarbejdere med særlige behov, som er fleksjobbere, (førtids-)pensionister, skånejobbere og andre med særlige behov. Det er tanken, at Café Maven er for de svageste i disse grupper, altså dem der ikke umiddelbart kan findes egnede virksomhedsordninger/aftaler til.

 

Det faglige personale anslås at medføre en omkostning på ca. 900.000 kr. for kokken/lederen og den pædagogiske medarbejder per år. Det forudsættes jf. erfaringer fra Café Utopia og andre, at den daglige drift/omsætning i caféen kan genere nok overskud til helt eller delvist at finansiere en af medarbejderne.  

 

Gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere er særligt interessant i denne sammenhæng, da det er en vanskelig gruppe at fastholde i beskæftigelse i alm. flexjobordninger, ligesom det økonomiske aspekt med bortfald af statsrefusionen for denne gruppe efter 18 måneder, bør tages i betragtning.

Café Mavens ansættelse af borgere fra gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere vil genere en mindre udgift på beskæftigelsesområdet.

Antallet af borgere i denne gruppe er større end 35, som ville kunne ansættes i Café Maven.

Det forudsættes, at de udgifter, Herning Kommune alligevel skulle afholde til ledighedsydelse til disse ledige, indregnes i driften af caféen.

Der kunne tilsvarende opstilles besparelsespotentiale hver gang f.eks. en ledig ansættes ved kommunen, hvilket ikke resulterer i, at der overføres lønmidler fra SO17 til driftsenheden.
Det skal derfor være Herning Kommunes lyst og velvilje til at drive cafevirksomheden baseret på socialøkonomiske forretningsmodeller, der tilsiger denne løsning, idet forretningsidéen ikke selvbærende kan finansiere den sårbare arbejdskraft. 

Herning Kommune regnestykket – driftsøkonomisk overblik
Hvis driftsøkonomien for Café Maven ses som en helhed forvaltningerne og serviceområderne på tværs fremkommer flg. resultat. 


[image] 
 
Forudsætningen for regnestykket er, at de sårbare ansatte i Café Maven er fleksjobbere på Ledighedsydelse (LY) over 18. mdr.  

 
I forhold til udgifterne, vil kapacitetsomkostningerne til Café Maven kunne afholdes inden for rammen af SO15, hvilket betyder et mindre behov for finansiering.  
 
Den ordinære drift af kulturhuscaféen forventes ligeledes helt eller delvist at kunne finansiere en af de faglige medarbejdere (kok el. pæd. Medarbejder). Det beløb er anslået til 450.000 kr.  
 
På grund af bortfald af statsrefusionen for fleksjobbere med over 18 måneders ledighed på ledighedsydelse, kan realiseres en økonomisk gevinst, når de er i flexjob, hvilket udløser refusion, som ikke er tidsbegrænset. Den besparelse Herning Kommune opnår ved beskæftigelse af 35 fleksjobbere beløber sig til 3.245.300 kr. per år.  
 
For Herning Kommune som helhed er Café Maven en økonomisk fordel.  
 
For borgeren er resultatet også særdeles positivt, ud over værdien af at gå på arbejde, få kolleger, og nye input, opnås en skattepligtig merindtægt i det opstillede regnestykke på 4.754 kr. pr. md. Den økonomiske gevinst ved øgede skatteindtægter er ikke medregnet i Herning Kommune Regnestykket.  
 
Konklusion på driftsøkonomien 
Det kan konkluderes, at hvis de økonomiske aspekter ved drift af Café Maven ses som en helhed i Herning Kommune, vil driften af Café Maven medføre en mindre udgift for Herning Kommune total.
 
Den samlede driftsudgift på 2.730.000 kr. per år vil kunne finansieres af den opnåede besparelse på SO17 og afholdelse kapacitetsomkostning på SO15.
Derudover vil der være mindre forbrugte midler, som kan disponeres på anden vis.
 
Der vil skulle ske en omplacering af midler fra SO17 (besparelse ved beskæftigelse af fleksjobbere på LY over 18 måneder) til SO15, hvor driften af kulturhuscaféen er forankret.
 
Driftsøkonomien er forbundet med en vis usikkerhed, da det er svært på forhånd at forudsige antal gæster, spild, mv. Udgangspunktet for arbejdet har derfor været Café Utopias regnskab (som størrelsesmæssigt forventes at være sammenlignelige, der vil dog være forskelle i forhold til hvor tunge medarbejderne med særlige behov er), dialog med lederen der, samt erfaringer fra Skiftesporet.  
 
Anlægget af Café Maven
Huset No7 vil i løbet af 2014 gennemgå en delvis ombygning, hvor der bl.a. vil blive etableret øvelokaler, værkstedsgang, filmskole, administration/booking, legeområde og projektarbejdspladser. Der er allerede lavet forbedringer af mødelokaler, ombygget til Herning Billedskole, mens Huset No7 vil forestå forbedringer af andre dele af huset. Der er i denne bevilling ikke afsat midler til etablering af café, og da al inventar mv., som var i den eksisterende Kolorit-café/køkken er medtaget til deres nye lokaler, er der ikke noget brugbart tilbage. Derudover er det nødvendigt at flytte caféen til den nye del af hovedbygningen på grund af, at lyden i høj grad forplanter sig i den gamle skolebygning, hvor der i stedet placeres mere stille aktiviteter (værksteder mv.).
Caféen vil ikke blive etableret inden for den allerede afsatte bevilling, da den ikke er beregnet til café, ligesom den heller ikke vil kunne dække omkostningen.
Der er udarbejdet et økonomisk overslag, som indeholder pris på: indretning af produktionskøkken inkl. særlige hensyn/afskærmning/mere plads, køl/frys, caféområde til ca. 50 personer, al inventar (der anvendes også genbrug), ventilation/udsugning, fedtudskilning og arkitekt/rådgivning.
Overslaget lyder på i alt 3,5 million kr. eks. moms.  
 
Det juridiske aspekt
Café Maven er såkaldt accesorisk virksomhed, det vil sige, at cafédriften ikke er den primære virksomhed, men derimod en drift som naturligt følger en lovlig kommunal aktivitet. I dette tilfælde som understøttende aktiviteterne i Huset No7, samt som et livskvaliteshævende tilbud til mennesker med særlige behov.
Da alle produkter i caféen sælges til markedspris, vil caféen ikke være konkurrenceforvridende.
For en del år siden fik Herning Kommune en tilsynsafgørelse på, at den café, der tidligere var i huset var lovlig. Tilsynet godkendte caféen, herunder også at der kunne prisdifferentieres (medarbejdere, medlemmer), dog således at "folk fra gaden" altid betaler markedsprisen.  
 
Virksomheder, der drives efter socialøkonomiske forretningsmodeller har oftest to kundegrupper:

 • En eller flere kundegrupper, der betaler for de produkter eller ydelser, som socialøkonomiske virksomheder producerer. Denne kundegruppe omfatter både privatpersoner, virksomheder og kommuner – i dette tilfælde drejer det sig om kulturhuscafédrift.

 • En eller flere kundegrupper, der betaler eller på anden måde bidrager til, at socialøkonomiske virksomheder kan skabe den sociale forandring. Disse kundegrupper omfatter også både privatpersoner, virksomheder og kommuner.

 

 

Indstilling til KFU mødet d. 12. maj:

 • at sagen overføres til budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene med henblik på en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2015, samt en driftsbevilling til cafédrift på 2.730.000 kr. per år for 2015 og fremadrettet.

 

Beslutning

Udsat. Med henblik på at sagen belyses yderligere.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen overføres til budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene.

Beslutning

Sagen tages til orientering og notatet og Beskæftigelsesudvalgets beslutning vedlægges for evt. medtagelse i budgethandlingerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.02.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Reglement for lokaleudlån ved Hovedbiblioteket i Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Det nye Hovedbibliotek i Østergade 8 har et mødelokale samt et IT-undervisningslokale som kan lånes af foreninger, aftenskoler og borgere m.fl. i Herning kommune. Lokalerne supplerer og komplementerer de to andre kommunale tilbud om lokalelån. Herning Bibliotekerne har udarbejdet et reglement for anvendelse af mødelokalerne.

Sagsfremstilling

Lokaleudlån ved Kultur- og Fritid samt Huset no. 7:
I Herning Kommune kan godkendte foreninger, aftenskoler, politiske organisationer mv. hjemmehørende i kommunen jf. Folkeoplysningslovens §21 og §22, låne lokaler på fag- og klasseskoler på kommunens skoler verderlagsfrit. Der må ikke tages entre ved disse arrangementer. Foreningerne kan også mod gebyr benytte gymnastiksale, svømmehaller og salene i DGI-huset. Én gang årligt kan foreninger m.fl. ansøge Kultur og Fritid i BEK om lokalerne for en sæson, men de kan også søge ad hoc.
Det andet kommunale tilbud er i Huset no. 7, hvor også ikke-godkendte foreninger kan låne og booke lokaler pr. sæson og ad hoc. Lokalet er jf. nr. 7’s reglement gratis at låne for foreninger, politiske organisationer og grupper tilhørende i Herning Kommune, hvis arrangementet eller virksomhed har et alment, kulturelt eller oplysende sigte. Øvrige institutioner og erhvervsvirksomheder i eller med tilknytning til Herning Kommune kan leje lokaler mod betaling. Her kan der endvidere mod betaling lånes lys og lydudstyr mv.
Mødelokaler på Hovedbiblioteket i Østergade 8:
Det nye hovedbibliotek i Østergade 8 har to mødelokaler, som også kan bookes og lånes. Bibliotekernes formål er jf. Biblioteksloven at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og dette formål skal overordnet afspejles i de aktiviteter, der finder sted i mødelokalerne.
Mødelokale 101 er på 64 m2 og er undervisningslokale med en fast bordopstilling med 18 pc-arbejdspladser. Her er en interaktiv projektor. Dette lokale er til it-undervisningsaktiviteter. Dette lokale kan fortrinsvis lånes af aftenskoler, læringsinstitutioner og foreninger hjemmehørende i Herning Kommune, hvis arrangement har et IT- og/eller læringsmæssigt sigte. Også ikke-godkendte foreninger eller andre grupper af borgere kan låne dette lokale, hvis den aktivitet der skal finde sted, har omdrejningspunkt i IT-undervisning eller læring. Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter, eller af kommercielle virksomheder. En forening kan ved reservering af lokaler for én sæson normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til den samme aktivitet.
Mødelokale 102 er på 64 m2 og er indrettet med en fleksibel bord- og stoleopstilling. Her er plads til op til 50 personer, når disse sidder på stolerækker. Her er projektor og lærred.
Dette lokale er primært til foredrags- og klubaktiviteter. Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter, eller virksomheder af kommerciel karakter. Dette lokale kan bookes af, også ikke godkendte, foreninger og grupper af borgere, hvis arrangementet har et alment, kulturelt eller oplysende sigte. Som udgangspunkt skal disse arrangementer desuden være åbne, og endvidere må der ikke tages entre.
 
Lokalerne kan bookes på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke selv anvender dem fra 8.00-21.00 mandag-torsdag, samt 8.00-17.00 fredag-søndag. Booking af sæson foregår to gange årligt i juni og december samt ad hoc telefonisk én gang pr. måned kl. 9.00-9.30 den sidste fredag i måneden. Datoerne og kontaktoplysninger udmeldes på bibliotekets hjemmeside, hvor der også henvises til de andre kommunale lokaleudlån.
Det er til enhver tid op til Biblioteket at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på lån af lokaler falder inden for bibliotekets formål og dermed kan stilles til rådighed.
Personen der booker skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.
 
For at få adgang til mødelokalerne i bibliotekets selvbetjente tid tidlig morgen og aften, skal deltagerne i arrangementerne i lokalerne være oprettet som lånere, for at kunne anvende bibliotekets adgangssystem.
 
Den person der booker, er ansvarlig for lokalets stand; det skal afleveres i den stand det blev overtaget i. Lokalerne lånes med standardudstyr og opstilling. Hvis brugerne ønsker det anderledes, forestår man selv for en ny opstilling. Der ydes ikke pedel- eller IT-hjælp i lokalerne. Når en forening eller lign. skal anvende IT-udstyret eller selv tilslutte udstyr i mødelokale 101, skal vedkomne før arrangementet booke en tid hos bibliotekets ”Book en IT-nørd” og blive instrueret i udstyret.
 
Der er mulighed for at tilslutte teleslyngeanlæg i begge rum. Hvis der er behov herfor, skal det angives ved reservation af lokalet.
 
Lokalerne videoovervåges.
 
Lokalerne er gratis at låne, og aflysning skal senest ske dagen før arrangementet. Ved gentagen manglende aflysning, kan man udelukkes fra lån.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at reglementet godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.01.02-A26-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Parkeringspladser ved det nye hovedbibliotek i Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne råder efter ombygningen af Østergade 8 over i alt 71 parkeringspladser.
 
Parkeringspladserne foreslås disponeret således:
 
Tærræn 2 pladser reserveret til bibliotekets egne biler,
samt 9 pladser til 3 timers parkering fra kl. 8-18 (svarende til Smedegades p.plads)
Mellemdæk: 10 pladser reserveret til langtidsparkering
P-dæk 9 pladser til langtidsparkering,
31 pladser til 3 timers parkering fra kl. 8-18 (svarende til Smedegades p.plads)
10 pladser til gæster og kursusdeltagere med gæstekort

Sagsfremstilling

De 71 parkeringspladser i Østergade 8 er fordelt med 50 pladser på bygningens p-dæk, 11 plader i terræn samt 10 pladser på mellemdækket. Pladserne foreslås disponeret i henhold til ovenstående.
 
P-pladserne på mellemdækket administreres af Herning Bibliotekerne, og der laves en ordning med reservering af gæstekort til møde- og kursusdeltagere.
 
Parkeringspladserne tilknyttes den eksisterende parkeringskontrol i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget til anvendelse af de tilgængelige parkeringspladser godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.03.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Anvendelse af afsatte midler til uforudsete driftsudgifter i Østergade 8

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med købet og ombygningen af Østergade 8 til Herning Bibliotekernes nye moderne hovedbibliotek, blev der afsat 367.000 kr. i 2013 samt 700.000 kr. i 2014 og frem til uforudsete etablerings og driftsudgifter. Herning Bibliotekerne anmoder om at anvende en del af disse til drift af ejendommen Østergade 8, Brændgårdvej 2 samt etablering og flytning af lokalhistorisk arkiv til Museumsgade 32.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske beslutning om Herning Kommunes køb af Østergade 8, og ombygning af ejendommen til nyt hovedbibliotek for Herning Bibliotekerne, blev det vedtaget at udgifterne til købet skulle dækkes ved en reduktion af Herning Bibliotekernes budgetramme med 1.700.000 kr.
 
De løbende driftsudgifter i Østergade 8 skulle endvidere afholdes indenfor Herning Bibliotekernes egne budgetrammer. Der blev dog afsat 367.000 kr. i 2013 samt 700.000 kr. i budgettet for 2014 og frem til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften af det nye Hovedbibliotek i Østergade 8, samt fraflytningen af det nuværende Hovedbibliotek på Brændgårdvej 2 mv.
 
De identificerede merudgifter og mindreindtægter i forhold til de nuværende budgetrammer er således:

Drift

 • Det har ikke været muligt at indgå aftale om forpagtning af cafearealet til de oprindeligt anslåede 1.600 kr. pr. m2. Desuden er åbningen blevet flyttet fra maj til august, hvilket har mindsket forpagtningsafgiften væsentligt i 2014.

 • Rampen til p-dækket i Østergade 8 har en hældning der gør det nødvendigt at opvarme denne i vintermånederne i stedet for at salte den, og dette var ikke indkalkuleret i driftsbudgettet.

 • Der er flere udgifter til el i Østergade 8 end oprindeligt skønnet i projektet: der er installeret 3 elevatorer i og derud over er der en væsentligt øget digital eksponering. Elforbruget i bygningen forventes derfor at stige omkring 10 % i forhold til det oprindeligt skønnede elforbrug, svarende til 8,5 kr. pr. m2.

 • Lokalhistorisk arkiv flytter i sommeren 2014 til Museumsgade 32, hvilket medfører øgede udgifter til drift af Lokalhistorisk Arkiv. Der er i dag driftsudgifter vedrørende Lokalhistorisk arkivs andel af Brændgårdvej 2 på i alt 150.000 kr. Disse forventes i Museumsgade 32 at udgøre i alt 240.000 kr. Hertil kommer andel af fællesområder som anslås at udgøre 60.000 kr., svarende til ca. 1/4 del af de samlede udgifter.

 

 
2014
2015
2016 + overslagsår
Drift
 
 
 
Mindreindtægt, forpagtningsafgift på cafeareal
109.000
47.000
47.000
Opvarmning af rampe til p-dækket
35.000
35.000
35.000
Øget elforbrug i Østergade 8
50.000
50.000
50.000
Merdriftsudgifter, Lokalhistorisk arkiv
150.000
150.000
150.000
Forventede merudgifter / mindreindtægter, drift i alt
344.000
282.000
282.000

 

 
Etableringsudgifter

 • Efter flytning af biblioteket til Østergade 8, vil der være en del inventar tilbage i bygningen, som skal ryddes af Herning Kommune, Drift, hvilket anslås at udgøre 100.000 kr.

 • Flytning af Lokalhistorisk arkiv er ikke medregnet i de oprindelige budgetter. Dette forventes udført af Herning Kommune, Drift, hvilket anslås at udgøre 100.000 kr.

 • Nedlægning og etablering af fiberforbindelse og netværk i Museumsgade 32 er en nødvendighed for at drifte Lokalhistorisk Arkiv som en del af Herning Bibliotekerne og Herning Kommune. Udgiften hertil udgør ca. 120.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser:

 
2014
Etableringsudgifter
 
Tømning af Brændgårdvej 2
100.000
Flytning af lokalhistorisk arkiv til Museumsgade 32
100.000
Etablering af fiberforbindelse og netværk i Museumsgade 32
120.000
Forventede merudgifter til etablering i alt
320.000

 

I alt udgør de uforudsete drifts og etableringudgifter således:

 
2014
2015
2016 + overslagsår
Uforudsete udgifter
 
 
 
Driftsudgifter
344.000
282.000
282.000
Etableringsudgifter
320.000
 
 
 
 
 
 
Forventede merudgifter i alt
664.000
282.000
282.000

 

Afsat budget på 367.000 kr. i 2013 er ikke disponeret pt. og er overført til budgetår 2014. Beløbet forbliver afsat på Serviceområde 14 Biblioteker til afholdelse af eventuelle driftsudgifter for ejendommen Brændgårdvej 2 efter bibliotekets fraflytning. Fremtiden for biblioteksbygningen på Brændgårdvej er under afklaring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at 664.000 kr. anvendes til de i sagen beskrevne formål i 2014. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 i 2014,

 

at 282.000 kr. anvendes til de i sagen beskrevne formål i 2015 og frem. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 i 2015 og frem,

 

at resterende budget på henholdsvis 36.000 kr. i 2014 samt 418.000 kr. i 2015 og frem på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 tilfalder de likvide aktiver,

 

at sagen fremsendes Økonomi og Erhvervsudvalget til orientering. 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Kulturfabrikken søger tilskud til klatrevæg og skum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturfabrikken fremsender ansøgning om tilskud til opførelse af høje klatre vægge samt skum til springgrav.
Kulturfabrikken søger om kr. 225.000,- svarende til 50% af den samlede anlæsgssum til klatrevægge og kr. 50.000,- til skum.

Sagsfremstilling

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. november 2013, blev der bevilget et tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af streeteventen "Herning Sk8 Contest" med 3 arrangementsdage i perioden den 24. januar til 26. februar 2014. Eventes er succesfuldt afholdt.
 
Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 17. februar 2014, blev foreningen godkendt som
tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.
 
Kulturfabrikken modtager lokaletilskud i 2014.
 
Kulturfabrikkens formål er at sætte Herning på street kulturens landkort og afholde konkurrencer, events og arrangememter indenfor street kulturens mange stilarter såsom skateboard, inliner, klatring, street basket, parkour, breakdancing, bicycle trail mv.
 
Forvaltningen vurderer, at faciliteten er etableret succesfyldt og der er stor interesse for medlemmer, skoler m.fl. Foreningen vokser og tæller pt. 258 medlemmer. Der kommer ca. 70 til 80 brugere dagligt.
 
Forvaltningen oplyser der foreligger udkast til lejeaftale for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2019. I perioden indtil 1. januar 2018 svarende til kr. 75,- pr. kvm. der efter kr. 90,- pr. kvm. eksl. moms.
 
Forvaltningen oplyser, at Kulturfabrikken har etableret sig i bygningskomplekset på midlertidig basis.
 
Såfremt hallerne ændrer anvendelsen til idrætsformål på mere permanent basis, skal der forventeligt udarbejdes ny lokalplan. Foreningerne vil fortsat kunne huses i fabrikshallerne på dispensation, mens dette arbejde pågår.

Der skal ligeledes foretages en nærmere undersøgelse af bygnings- og brandmæssige krav grundet ændret anvendelse og ændret status af haller fra hhv. fabrikshal til idrætshal.   

Økonomi

Kulturfabrikken søger om tilskud på 225.000,- udelukkende til materialer i forbindelse med etableringen af 125 m2 høje klatrevægge. Egenfinansieringen (frivilligt arbejde) udgør ca. 50%. Normal pris pr. m2 væg er 3 til 3.500,- Kulturfrabrikken bygger for 1.800,- kr. pr. m2.

Normal pris er derfor 437.000 kr. Halvdelen udgør 218.750 kr.

Kulturfabrikken søger om tilskud til køb af skum til springgrav på kr. 50.000,-.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 218.750 kr. fra SO 11, Idræt- og fritid, konto 374-00-203-06,
til etablering af høje klatrevægge, hvor der resterer 1.078.000 kr.

 

at der bevilges kr. 25.000,- til indkøb af skum til springgrav fra SO 11, Idræt- og fritid, konto 374-00-203-06, hvor der resterer 1.078.000 kr.

 

at midlerne kan udbetales, mod fremvisning af dokumentation for afholdte udgifter.

Beslutning

Udvalget tiltræder indstillingen under forudsætningen af, der findes en mere langsigtet løsning for tilstedeværelsen.

Kasper Ravn Fredensborg kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Åskov Rideklub, problematik i henhold til ny lov om hestehold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Åskov Rideklub søger om tilskud til lovliggørelse af eksisterende bygninger i forbindelse med lovliggørelse af staldanlæg set i lyset af ny lov om hestehold.

Henholdsvbis 160.000 kr. til nedrivning og 400.000 kr. til sambygning af eksisterende ridemiljø.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets temadrøftelser af rideklubber i Herning Kommune og besigtigelse af rideanlæg blev det jf. KFU den 24. juni 2013, pkt. nr. 92, besluttet at nuværende aftale med Åskov Rideklub tages op til revision og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse hermed.
 
Jf. opfølgende dialogmøde den 3. september 2013 blev konkluderet, at Herning Kommune indgår i en konstruktiv og åben dialog med klubben ift. at finde en fremadrettet løsning, hvor klubben undersøger forskellige scenarier for lovliggørelse/ nyopførelse/ omdisponeringer af eksisterende bygninger mv. ift. lovliggørelse af staldfaciliteter, idet det bemærkes, at Herning Kommune ikke ønsker at være staldejer.

 

Jf. møde med forvaltningen den 20. marts 2014 fremfører Åskov Rideklub 3 løsningsforslag jf. vedlagte skitsetegninger.

 

Alle forslag vedr. bygning af nye staldfaciliteter påtænkes opført i tilknytning til eksisterende ridehal. Budgetterede udgifter sammenbygning og stald udgør anslået 1,5 mio. kr. incl. moms. Hertil kommer udgifter støttefaciliteter, møddingsforhold mv. på i alt anslået 0,5 mio. kr.  Endvidere skal medregnes udgifter til nedrivning af gamle bygninger på anslået 160.000 kr. incl. moms. Samlede udgifter beløber sig til anslået 2,16 mio.

 

Åskov Rideklub søger om anlægstilskud på 400.000 kr. til sammenbygning og synergi med eksisterende ridemiljø, ridehal og rytterstue samt tilskud til nedrivning på 160.000 kr., i alt 560.000 kr. incl. moms.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens bestemmelser ikke gives tilskud til opførelse af staldfaciliteter.

 

Foreningen kan forventeligt selv finde finansiering på 100.000 kr. via egne midler, fonde og sponsorer samt lånoptagelse på 1,5 mio. kr.  i den selvejende institution Åskov Ridehal. Årlig låneydelse på ca. 108.000 kr.( v/ 20 årigt fast forrentet annuitetslån) finansieres med forventning om en markant medlemstilgang og rift om boksleje/ øgede lejeindtægter.  

 

Lånoptagelse i den selvejende institution kan forventeligt ske uden krav om kommunal garanti/ deponering, såfremt følgende forhold gør sig gældende:

 

 • Vurdering af ejendom på min. 2 mio. kr.

 • Tilfredsstillende drift og kapitalforhold for hhv. Åskov Rideklub og den selvejende institution Åskov Ridehal

 • Forlængelse af eksisterende lejeaftale på jord på min. 25 år

 • Udmatrikulering af grund med tilhørende bygninger

 

Det er den selvejende institution Åskov Ridehal som opfører og står som ejer af evt. nye staldbygninger.
 
Det betyder, at de eksisterende lejeaftaler og kontraktmæssige forhold mellem Herning Kommune og hhv. Åskov Rideklub og Åskov Ridehal skal tilpasses de faktiske forhold.

 

Der foreligger pt. følgende lejeaftaler indgået med Gl. Åskov Kommune og Åskov Rideklub:

 

 • Lejekontrakt vedr. Ejendommen Bjerrevej 73 (stuehus, garage, udbygninger, som pt. er indrettet til stald og lade)

 

Der foreligger følgende lejeaftale mellem Gl. Åskov Kommune og den selvejende institution Åskov Ridehal:

 

 • Areal på 7.375 m2, matr.nr. 13 ac, Sønderlandet, Sdr. Felding, hvorpå den selvejende instituion har opført en ridehal

 

Foreningen tegner jf. seneste indberetning pr. 31. december 2013 68 medlemmer, heraf 53 under 25 år.

 

Herning Kommune yder pt. et årligt lokaletilskud på 175.000 kr. til leje af ridehal.

 

Åskov Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2013:

 

Egenkapital: 89.657,- kr.  

Likvide beholdninger: 0,- kr.

 

Den selvejende institutuion Åskov Ridehals formueforhold:

 

Egenkapital: 533.489 kr., heraf indestående på 152.891 kr. og et kortfristet tilgodehavende på 360.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget genoptager sagen primo 2015 for vudering af, om der er råderum for konto for Særligt lokaletilskud i 2016.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af ny tennishal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Tenniscenter v/ forretningsfører Bendy Stockmal og formand Jannik Odgaard søger om tilskud til etablering af ny tennishal på H.P. Hansensvej 6A i tilknytning til eksisterende tennishal.

 

Sagen har senest været behandlet på KFU den 27. maj, pkt. nr. 63, hvor det blev besluttet at medtage sagen i budgetdrøftelserne for 2014-2017. Halprojektet blev ikke prioriteret i sidste års budgetdrøftelser.

Sagsfremstilling

Herning Tenniscenter og Herning Tennisklub fremsender fornyet ansøgning grundet stigende behov, som ikke bliver mindre ifm. klubbens mulighed for at indgå i et modelprojekt i samarbejde med Dansk Tennisforbund "moderklubber og vidensdeling i Tennisdanmark". Et klubudviklingsprojekt, hvor resultatet for de involverede klubber vil være

 

 • kvalitetsløft ift. medlemsfastholdelse og rekruttering

 • værktøjer til udvikling og styrkelse af den enkelte forening

 • bæredygtig foreningskultur

 

Klubben forpligter sig på et øget aktivitetsniveau og klubudviklingsstrategi med flere aktiviteter og udviklingsinitiativer til følge.

 

Projektets skal samtidig bidrage til at udvikle elitetilbuddet i klubben (pt. 2 nykårede jyske mestre i U16) mhp. at indgå i Herning Elite samarbejdet, hvor der allerede er indledt en positiv dialog om handlingsplan.

 

Klubben har ansat ny elitetræner, som samtidig er klubudviklingskonsulent for Dansk Tennis Forbund og har indledt et samarbejde med Herning Tennis Klubs bestyrelse mhp. strategiplan "vision 2020". Et klubudviklingsprojekt, som gennem sociale arrangementer og konkurrence skal sikre både bredden og eliten i Herning Tennis Klub.

 

Herning Tennisklub tegner pt. 210 medlemmer heraf 65 under 18 år. Klubben er i en positiv udvikling specielt på juniorsiden, hvilket betyder, at klubben i stigende grad mangler træningskapacitet særligt i vinter halvåret.

 

Tenniscentret råder pt. over én indendørshal, som den eneste i hele kommunen. Hallen benyttes derfor flittigt - også af omegnsklubber, når timerne til egne medlemmer er fordelt, men dækker langt fra klubbens behov for indendørstræning, som suppleres af træningstider i Sportscenter Herning og Gymnasiehallen.

Med henblik på at imødekomme behovet for optimale indendørs træningsforhold og fremme den aktuelle klubudvikling ønsker Herning Tenniscenter at opføre en ny tennishal i tilknytning til den eksisterende hal. Dette vil give den fornødne kapacitet og samtidig give mere luft til andre brugergrupper fx. øvrige tennisklubber/ omegnsklubber, skoler, institutioner mv. Samtidig får klubben mulighed for at lave flere aktiviteter og forbedre de nuværende trænings- og klubvilkår.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter i forbindelse med opførelse af ny tennishal anslået 2,235 mio. kr.

Herning Tennis Centers forslag til finansieringsplan:

 

 • Herning Tennis Center                                 510.000 kr.

    (heraf 400.000 kr. som nyt banklån)

 • Herning Tennis Klub, opsparende midler     250.000 kr.

 • Anlægstilskud Herning Kommune             1.475.000 kr.

 • I alt                                                            2.235.000 kr. 


Årlig afledte driftsudgifter udgør anslået 135.000 kr. til forbrug og vedligehold. Herning Tenniscenter afholder 50% af udgiften. De resterende 50% pålægges Herning Tennis Klub i huslejeforhøjelse, dvs. en årlig huslejeforhøjelse på 67.500,- kr., hvortil der søges om 73% lokaletilskud, svarende til en årlig merudgift for Herning Kommune på 49.275 kr.
 

Formueforhold:

 

Herning Tennis Klub har pr. 31. december 2013 en egenkapital på 366.555 kr. svarende til likvid formue.

 

Herning Tennis Center har pr. 31. december 2013 en egenkapital på 278.651 kr., heraf ca. 70.000 kr. i likvid formue.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages i forbindelse med budgetdrøftelserne.

Beslutning

Sagen tages til orientering til evt. budgetforhandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

HEART - Ansøgning om øget tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender den 13. maj 2014 ansøgning om øget årligt tilskud til museets drift på 500.000 kr.

Sagsfremstilling

HEART åbnede i 2009, men i løbet af 2010/11 måtte museet erkende, at ambitionsniveauet var højere end midlerne. Det var ligeledes svært, at trække støttemidler og publikum så langt mod vest. Derfor igangsatte museet i 2013 en 3-årig strategiplan med henblik på at styrke museet og skabe en positiv udvikling.
 
Rygraden i strategien er en inddeling af udstillingsprogrammet i tre hovedkategorier: history/future/design. Denne inddeling skal tiltrække et større lokalt og nationalt publikum, sikre langsigtet støtte fra sponsorer og/eller fonde samt bringe HEARTs og Hernings navn ud i verden. Med HEARTfuture udstillingerne ”This is a Landscape of Desire” af Jesper Just og ”All The Small Things” af Cory Arcangel har HEART bevist, at de kan producere udstillinger, som kan sendes i internationalt kredsløb og herved skabe samarbejder med andre kunstinstitutioner i udlandet.


Som et led i strategiplanen arbejder HEART med forskellige projekter, som skal styrke museets positive udvikling. Heraf kan nævnes:

 • HEART Corp.: Museets nye erhvervsklub. Skabt dels med henblik på øget indtjening og dels for at knytte det lokale erhvervsliv tættere på HEART.

 • ”På Sporet af Kunsten”: Nyt elektronisk læringsprojekt i museets skulpturpark, hvor læring og fysisk aktivitet kombineres.

 • ”Kultur er for alle”: Projekt i samarbejde med Herning Kommune og Oticon fonden, hvor skolebørn hentes og bringes til og fra kommunens kulturinstitutioner.

 • Deltagelse i et forskningsprojekt om konkret kunst, som er en væsentlig del af museets samling.

 • Socle du Monde: biennale, som HEART leder og kuraterer.

 

Siden åbningen af HEART i 2009, eksklusive midlerne til opførslen, har museet hentet ca. 30 mio kr. til drift og forøgelse af samlingen fra private fonde, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen samt gennem salg af udstillinger.
 
HEART forbereder store udstillinger i 2014-2017 med bl.a. Svend Wiig Hansen, Per Kirkeby og Andy Warhol. Dette er populære udstillinger, men også økonomisk krævende.


HEART søger om et øget årligt tilskud fra Herning Kommune, således de kan øge muligheden for at finde eksterne midler og give museet overskud til at udvikle udstillingsvirksomheden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen overføres til budgetforhandlinger.

Beslutning

Sagen taget til orientering til evt. budgetforhandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, haludvidelsesprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- & Kulturcenter v/ direktør Klaus S. Andersen søger om godkendelse af haludvidelsesprojekt samt fremrykkelse og frigivelse af bevilget anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der afsat et anlægstilskud på 10 mio. kr. til Vildbjerg Sports- og Kulturcenters haludvidelsesprojekt mod at centret selv indsamler 5,9 mio. kr.
Det nuværende samlede driftstilskud (6,052 mio. kr. brutto for 2014) til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt skolehallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter som følge af udvidelsen/ opgradering af sportscentret.
 
Sports- og Kulturcentrets nuværende faciliteter er fuldt udnyttet og centrets nuværende hal er ikke velegnet til afvikling af stævner under de eksisterende forhold.
 
Centret ønsker mulighed for at afholde og udvikle nye sportsevents og skabe flere fleksible anvendelsesmuligheder, herunder en større mangfoldighed af stævner og træningssamlinger, events, konferencer, udstillinger mv.
 
Den nuværende gl. skolehal nedslidt og uegnet til stævner.


Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fremsender vedlagte skitseprojekt til haludvidelsesprojekt til udvalgets godkendelse.
 
Halprojektet indeholder

 

 • ny haltilbygning i forbindelse med den eksisterende hal.

 • nyt fitness fitnesscenter (kommerciel del)

 • opgradering/ renovering af foyer, nyt vindfang med åbenhed og transparens

 • udvidelse af parkeringspladser. P-udvidelsen vil samtidig give nem adgang til hallerne via det nye vindfang.

 
Samlede anlægsbudget udgør 20,5 mio. kr. ex moms.
 
Finansieringsplan:

Indsamlede midler pt.                                    5,530 mio. kr.
Yderligere indsamling                                    0,470 mio. kr.
Herning Kommune                                      10,278 mio. kr.

Finansiering kommerciel del, lånoptagelse   4,222 mio. kr.
I alt                                                             
20,500 mio. kr.
 
Restfinansiering til kommerciel del forventes optaget via alm. realkreditbelåning med baggrund i indgået lejekontrakt for det nye fitnesscenter med årlig leje på 213.400 kr. Lånoptagelsen kræver ikke kommunal garanti eller deponering.
 
Det nuværende fitnesscenter er genudlejet til Midtvest Osteo- og Fysioterapi, der udvider aktiviteterne og samtidig sikrer, at Vildbjerg Sports- og Kulturcenters faste leje ikke falder.
 
Det er aftalt, at Herning Kommunes nuværende udgifter til drift af den gamle skolehal (ca. 420.000kr. i 2013) indgår i driften af hal 2. Dette betyder at opførelsen af hal 2 kan ske uden at påvirke driften af Vildbjerg Sports og Kulturcenter negativt.
 
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er så godt som i hus med alle indsamlede midler og fremsender endeligt projektforslag til godkendelse med en anmodning om at få fremrykket bevilget anlægstilskud i 2015 og 2016 til 2014 og 2015 med ønske om byggestart i august 2014.

Der er på Serviceområde 11, Idræt og Fritid afsat 5,139 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016.

 

Anlægstilskuddet vil blive udbetalt efter normal procedure. Tilskuddet udbetales i rater og sidste rate efter byggeriets endelige godkendelse.

 

Der er i samarbejde med Juridisk Afdeling foretaget flytning af skelgrænse i overensstemmelse med de fremtidige forhold.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte haludvidelsesprojekt godkendes

 

at anmodning om fremrykning af anlægstilskud på 5,139 mio. kr. fra 2015 til 2014 og 5,139 mio. kr. fra 2016 til 2015 godkendes og videresendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10,278 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 5,139 mio. kr. i 2014 og 5,139 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 10,278 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Indendørs BMX bane i Feldborg, projektgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Feldborg Hallen v/ fmd. Tina Lange-Kornbak søger om endelig godkendelse af halprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der i 2014 afsat et anlægstilskud på 4 mio. kr. til Feldborg Hallen ifm. etablering af indendørs BMX hal i tilknytning til den eksisterende hal mod at hallen selv indsamler 2 mio. kr. Der er bevilget et afledt forøget årligt bloktilskudsbehov på 86.000 kr.

 

Jf. vedlagte skitsetegninger består projektet af en uopvarmet hal med tilhørende omklædnings- tilskuer- og klubfaciliteter. Hallen indrettes i synergi med eksisterende faciliteter med en BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen opbygges af stampet jord med topping af knust granit. Svingende belægges med asfalt.

 
Hallens størrelse gør det muligt at etablere en banelængde på 305 m., hvilket opfylder mindstekravet til en udendørs BMX bane. Der findes pt. intet reglement for indendørs BMX baner.
 
Den påtænkte placering af hallen inddrager en boldbane, som Feldborg Haderup Idrætsforening har tilkendegivet, at de godt kan undvære. Der skal således ikke etableres erstatningsbane.
 

Tilbygning til Feldborg Hallen går over matrikelgrænsen, hvorfor der er behov for arealoverførsel/ erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.
 
Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.
 
Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.
 
Samlede udgifter ifm. arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre anslået 30.000 kr., som kan afholdes inden for projektets budgetramme.

 
Samlet anlægsbudget for BMX hal udgør anslået 6 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune har bevilget 4 mio. kr. mod at hallen selv indsamler 2 mio. kr.
 
Feldborg Hallen er tæt på at være i hus med alle indsamlede midler og anmoder om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægstilskud ifm. ønske om byggestart i august 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte skitseprojekt til bmx hal i Feldborg godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318089

 

at 4 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318089, BMX bane Feldborg

 

at udgifter ifm. arealerhvervelsessagen på anslået 30.000 kr. afholdes inden for projektets budgetramme.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-16-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Venskabsforeningen, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Venskabsforeningen v/ fmd. Ivan Blazevic søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Venskabsforeningen er en bosnisk dansk venskabsforening etableret den 27. august 2013.
 
Foreningen har til formål at samle bosnier og andre interesserede omkring forskellige sociale, idrætslige og kulturelle aktiviteter for herigennem at styrke fællesskabet og medlemmernes livskvalitet.
 
Venskabsforeningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 47 medlemmer, heraf 10 under 25 år. Alle medlemmer på nær 1 er bosat i Herning Kommune fortrinsvis i Kibæk og Sdr. Felding.
 
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Af fremsendte aktivitetsoversigt er der for den kommende sæson bl.a. ønske om at tilbyde

 • Lektiecafe og sprogundervisning

 • PC kurser for ældre

 • Sportsaktiviteter for både kvinder og mænd

 • Sociale og kulturelle møder og arrangementer, herunder særligt for personer som grundet krig lider af PTSD

 
Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • § 2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemsskab skal tydeliggøres

 • § 4 Generalforsamlingen: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende.

 • § 4, stk. 4: dagsorden for generalforsamlingen skal ligeledes indeholde godkendelse af det kommende års budget

 • § 6 Foreningens daglige ledelse: Bestyrelsen bør bestå af 5-7 medlemmer, hvor formand og kasserer skal være myndige og ikke være på valg samme år.

 • Tegningsret skal fremgå

 • § 10: Opløsning: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Evt. overskydende midler skal tilfalde almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for de blandede foreninger

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger

 

at foreningen opfordres til at tage kontakt til forvaltningen for evt. ønske om lån af  kommunale lokaler

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Digitalisering af luftfotos af Kulturregion Midt- og Vestjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sekretariatet for Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland fremsender 1. maj ansøgning om tilskud på 32.125 kr. til digitalisering af luftfotos af kulturregion Midt- og Vestjylland, som er et projekt fra det Kgl. Bibliotek til Kulturregionen.

Sagsfremstilling

Det Kongelige Bibliotek har mindst 3.7 mio. luftfotos fra hele Danmark i sine arkiver, som udgøres af dels lodfotos (fra oven og direkte ned) samt skråfotos (hvor man fra siden ser et sted, en bygning m.v.).

Det Kongelige Bibliotek har i 2010 modtaget en særbevilling på i alt 4.5 mio. kr. med henblik på at digitalisere de mange fotos, således at en meget større brugerkreds kan benytte og udnytte den viden de mange fotos indeholder. Herudover finansierer nationalbiblioteket udgifter til projektstyring mv. på ca. 0.5 mio. kr.
Digitaliseringen startede med Fyn og omliggende øer samt Bornholm. Dette arbejde er nu afsluttet.

Projekterne har vist sig at have endog meget meget stor interesse og bevågenhed blandt borgere og foreninger, som dels udnytter informationer fra fotografierne i forbindelse med slægts- og lokalhistorisk forskning, men også af faglig karakter i forbindelse med landskabsanalyser, kulturgeografiske studier, undersøgelser af jordforureninger og i projekter om naturgenopretninger anvendes den digitaliserede fotosamling i udstrakt grad.

For mange fotos vedkommende savnes informationer om indhold i fotos og omstændigheder omkring dem. Det viser sig, at borgere viser endog meget stor interesse for at hjælpe med oplysninger, som kan sted- og tids- og indholdsfæste de mange fotos, hvorved anvendeligheden forøges meget væsentligt.
Til projektet er udviklet en digital platform, hvor enhver borger i stand til på en enkel og meget tilgængelig måde at søge, fremfinde og kvalificere informationerne om de enkelte fotos – dels ved at placere den korrekt og dels ved at tilføje informationer om fx ejerforhold og særlige historier der tilknytter sig stedet.

Det Kongelige Bibliotek har nu henvendt sig til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, som gennem en årrække arbejder med digitalisering af fotos samt luftfotoarkæologi, og som derfor har ekspertviden på området omkring luftfotos og deres betydning og anvendelsesmuligheder med henblik på at gennemføre et projekt, hvor fotos vedr. kulturregion Midt- og Vestjylland digitaliseres og tilgængeliggøres for alle interesserede borgere og institutioner / organisationer.

Det Kongelige Bibliotek, som påtager sig at være juridisk enhed og regnskabsførende for projektet, vil for et samlet beløb på 1.3 mio. kr. kunne digitalisere sine ca. 225.000 luftfotos fra det geografiske område kulturregion Midt- og Vestjylland (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer) kommuner i Midt- og Vestjylland).

Budget for projektet sammensættes således:
· Det Kongelige Bibliotek bidrager med 1 mio. kr.
· Den tidligere amtsmuseumsforening for Ringkøbing Amt bidrager med 175.000 kr., hvilket er besluttet og bevilget i bestyrelsen herfor
· De 7 involverede kommuner bidrager med i alt 125.000 kr fordelt i henhold til indbyggertal i henhold til fordeling i gældende kulturaftale og som beskrevet i bilag til kulturudvalgets dagsorden. Herning skal herefter bidrage med 32.125 kr.

 

[image]

Det Kongelige Bibliotek fremhæver i forbindelse med projektet følgende:
· det giver borgere IT-succesoplevelser - herunder forholdsvis ældre, it-uvante borgere, hvilket er vigtigt og understøtter regeringens og statens digitaliseringsstrategier for kommunikationen mellem myndigheder og borgerne
· det understøtter borgere med interesse i og foreninger indefor lokalhistoriske emnefelter, som sjældent tilgodeses i øvrigt med offentlige tilskud
· at projektet er udviklet og dokumenteret succesfuldt
· at Det kongelige Bibliotek påtager sig al lancering og sikrer den fortsatte drift og udvikling af platformen. 

Holstebro, Struer, Lemvig og Ikast-Brande, Ringkjøbing/Skjern, Skive og Lemvig kommuner har bevilliget midler til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 32.125 kr. til projektet.

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. juni resterer 298.413 kr.  

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Gardens årsrapport for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Garden fremsender 8. maj regnskab, regnskabserklæring og revisionsprotokol til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Garden fremsender årsrapport for 2013. Årsrapporten indeholder årsberetning, revisorpåtegninge og regnskab. Derudover fremsendes også revisionsprotokollat.

 

Herning Gardens formål er at drive en garde for drenge og piger, for derigennem at fremme interessen for og udøvelsen af musik og tattoo. Herning Garden deltager i musikarrangementer, samlinger og konkurrencer i Herning Kommune, men også andre steder i landet. Med mellemrum arrangeres også ture til udlandet.

For at opfylde formålet arbejder bestyrelsen med flg.:

 • sikring af det økonomiske grundlag for Herning Gardens virkesomhed, anskaffelse og vedligeholdelse af instrumenter, uniformer, materiel og administration

 • tilrettelæggelse af medlemmerne af Herning Gardens uddannelse og opøvning, herunder planlægning, ledelse og organisering af gardens samlede virksomhed.

 

Herning Garden er en selvejende institution.

 

Herning Garden har i 2013 haft fokus på en tilpasning og justering af undervisning, drift og økonomi i det hele taget med henblik på, at Herning Kommunes tilskud fra 2014 halveres (jf. budgetforhandlingerne for 2013 og overslagsårene).

 

Herning Kommunes tilskud til Herning Garden var i 2013 434.000 kr. Dertil kommer at Herning Kommune stiller lokaler i Nørregade 7d vederlagsfrit til rådighed for garden.

 

Regnskabet viser en omsætning på 511.293 kr., hvilket er ca. 80.000 kr. mindre end i 2012. Nedgangen skyldes både en nedgang i kontingent og elevbetalinger og i spilleindtægter.

På omkostningessiden er totalen på samme niveau som året før, men garden har betalt mere i personaleomkostninger (garderchef, dirigent, undervisere mv.) og sparet noget på andre omkostninger (administration, ture, transport, undervisning på Herning Musikskole).

Resultatet før renter og afskrivninger blev et overskud på 58.635 kr. mod 100.008 kr. året før. Efter renter, afskrivninger og skal er årets resultat på 24.275 kr., hvor det i 2012 var 22.653 kr.

Årets resultat overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 308.085 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Gardens regnskab for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europes årsrapport for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab og regnskabserklæring og revisionsprotokol til orientering. Forvaltningen har endvidere modtaget revisorprotokallatet.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som har hjemsted i Herning Kommune.

 

Projektet Swinging Europe "flyttede" til Herning Kommune fra Ikast/Brande Kommune i 2009, og blev ved den lejlighed til en selvejende institution.

 

I 2009 var projektet en årlig workshop/opøvning og turne med talentfulde musikere fra hele Europa i hele Euro!pa (EJO), og den primære samarbejdspartner var EBU.Dertil kom det nationale PlayGroundLive for unge danske talenter. Finansieringen var primært EU kulturmidler og fonde.

 

Siden flytningen til Herning Kommune er der kommet en del projekter til portefølgen, og i 2013 var den total som følger:

 • EJO og Play!Ground, som det oprindelige projekt. Indtægter på ialt godt 1,5 mio. kr., hvoraf de fleste kommer fra de tidligere overgangsmidler (kulturaftalen), EBU og Statens Kunstråd. Den største omkostning er lønninger (primært til musikere) og  rejseudgifter. Underskud i 2013 på ca. 63.000 kr.  

 • Underground, som er det danske talentarbejde, hvor der arbejdes med vækstlaget under Play!Ground. Indtæter for ialt 175.000 kr., som kommer fra Herning Kommunes tilskud og Region Midtjylland. Primære omkostninger er lønninger og honorarer. Underskud i 2013 på ca. 36.000 kr.

 • ArtEpi, som var et projekt under Kulturfestival Bølgen. Det handlede om kulturel bæredygtighed, spændingsfeltet mellem kunst, kultur og videnskab, og kulturens indvirkning på mennesket. Indtægter på godt 470.000 kr., hvoraf de 286.000 kom fra Kultursamarbejdets Kulturfestival Bølgen og Herning Kommune. Omkostningerne var lønninger, materialer, forplejning og rejseudgifter. Underskud i 2013 på 33.000 kr. Dette projekt videreføres ikke.

 • IASJ, som er et internationalt møde for jazz musikere, konservatorier, dirigenter mv. blev i 2013 afholdt i Herning. Indtægter på ialt 595.000 kr. hvoraf de fleste kom fra Herning Kommune (tilskud og ekstra bevilling til arrangementet), deltagergebyr og Århus Kommune. Primære omkostninger var lønninger, honorar og rejseudgifter. Underskud i 2013 på 103.000 kr., som jf. bestyrelsen primært skyldes større omkostninger i forbindelse med David Liebmanns besøg. Udgifter, som Århus Musikkonservatorium havde lovet at påtage sig. Det løfte blev brudt, og Swinging Europe stod tilbage med et stort underskud. Konservatoriets medlem af bestyrelsen meldte sig efterfølgende ud, og der er i dag i stedet en repræsentant fra Syddansk Musikkonservatorium i bestyrelsen.

 • Blood, Sweat, Drum+Bass, som er et jazz orkester. Indtægter fra Statens Kunstråds Musikudvalg, Århus Kommune, Herning Kommune og koncertbetalinger på ialt 490.000 kr., mens der var omkostninger for 529.000 kr., som primært var honorarer og lønninger.  

 • ASIA, som er udbredelse af dansk musik i Asien, herunder danske musikeres muligheder i Asien. Indtægter for 336.000 kr. fra Henring Kommune, Statens Kunstråd og JazzDanmark. Udgifter på 419.000, som primært er lønninger, musikerstøtte og rejseudgifter. Underskud i 2013 på 83.000 kr.  

 • Grænseløs, som arbejder med integration gennem musik. Indtægter på 165.000 kr. fra Statens Kunstråd. Omkostninger på 165.000 kr. er primært lønninger, honorarer og PR/videomateriale. Resultat er balance (=0).

 

Swinging Europe mistede sidste år sit EU tilskud, ikke fordi projektet var blevet dårligere, men fordi mange andre aktører havde meldt sig på banen - aktører som blev tildelt tilskud - primært fordi de havde større volumen (flere penge, flere samarbejdspartnere, flere lande).

I kølvandet af beskeden fra EU havde Swinging Europe foretræde for KFU, hvor udvalget gav Swinging Europe frie hænder til at prioritere årets projekter - dog skulle der gennemføres en eller anden form for turné og der skulle udarbejdes en ny ansøgning mhp at få midler fra det nye EU kulturprogram: Creative Europe.

Derudover bevilligede Udvalget også ekstra driftsbevilling på baggrund af den udeblevne, men forventede EU bevilling.

Swinging Europe gennemførte turnéen med succes, og der blev i marts afsendt en ansøgning til EU, men ansøgning om 500.000 Euro per år i tre år. Der forventes svar på ansøgningen i september.  

 

Regnskabsmæssigt har Swinging Europe samlet set udgifter til projekter og aktiviteter i 2013 på ialt 4.138.000 kr., mens der samlet er indtægter for 3.801.000 kr., hvilket giver et samlet underskud på driften i 2013 på 337.000 kr.

Det er et utilfredsstillende resultat, men bestyrelsen anerkender, at organisationen for knappe midler har gennemført årets aktiviteter og formået at påbegynde EU ansøgningen (færdiggjort i 2014).

Bestyrelsen anfører den forventede, men ikke-opnåede EU tilskud, den ikke opfyldte aftale med Århus Konservatorium, stort pres på organisationen med sygemeldinger, afskedigelser og indkøb af bl.a. borgføringsassistance i en periode som grunde til underskuddet.

Til orientering udgjorde EU tilskuddet 1.100.000 kr. i 2012.

Bestyrelsen vurderer at underskuddet kan udlignes i de kommende års drift.

 

Revisonen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for DSI Swinging Europe tages til orientering.

 

at bestyrelsen for Swinging Europe anbefales at bringe balance i regnskabet, såledea at den negative egenkapital elimineres.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsfremstilling

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 30. januar til 31. maj 2014.

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:  

 • Ungeindsats i forbindelse med Vildbjerg Revyen 2014. Folkene bag revyen er Rasmus og Mads, som er to unge ildsjæle, der brænder for teater og revy, samt at gøre det tilgængeligt og nærværende for unge. De medvirkende i revyen er unge, ligeså er musikerne. Musikken er derudover ændret fra traditionel revy-vise musik til at være mere nutidig og ungdommelig mhp også at tiltrække det yngre publikum. Dertil kommer at markedsføringen også vil forgå på de sociale medier, via netværk osv., for på den måde at engagere og lokke de unge til. Der er bevilliget 5.000 kr. til Mads Aastrup.

 

 • Produktion af videoen "Funk Me Up" af Splitting Bamboo, samt release party med Splitting Bamboo og Sille Trolle på Kontrast 23. maj. Frederik Studsgaard har optaget og produceret musik og video med og for unge i Herning. Der er omkostninger til produktion og musik i forbindelse med release party. Der er offentlig adgang, og der opkræves entré. Der er bevilliget 5.000 kr. til Frederik Studsgaard.

 

 

Der er i indeværende år tidligere bevilliget flg. tilskud:

 • "Krazy to the Kore", streetarrangement, Dennis Gram Pedersen, 5.000 kr.

 

Der resterer efterfølgende 35.000 kr. af Ungepuljen for 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskoles Regnskab for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender 15. maj årsregnskab 2013, budget (2014 og 2015, samt overslag for 2016 og 2017), virksomhedsplan for 2015/2016, evaluering af virksomhedsplan for 2014/2015, samt revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget og bemærkninger til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollatet.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven, og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolens formål er flg.:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forusætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent

 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab

 • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højst. I 2013 gik ca. 1.200 elever til regelmæssig undervisning på Herning Musikskole.

 

Virksomhedsplan - status og fremtid

 

Musikskolen har i 2013 (og starten af 2014) arbejdet med følgende områder:

 • Musikskolens egen fokuslinje for talentelever. 6 elever gik på linjen i 2013.

 • Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. Åben Skole (projektet er forankret i BUF)

 • Etablering af Yamaha Blæserklasse på Gjellerupskolen, hvilket har affødt flere besøg i og af undervisningsminister og kulturminister.

 • Samarbejde med FastForward om etablering af fripladser til sårbare børn/unge.

 • Famlielytteklub i samarbejde med Herning Bibliotekerne. Fra 2014 deltager Ensembl MidtVest i samarbejdet.

 • Koncertfællesskab på Torvet med Ung Herning.

 • Aquarium - stort og spektakulært projekt under Kulturfestival Bølgen. Musikskolen blev i samarbejde med bl.a. Herning Billedskole omdannet til et flot akvarium med aktiviteter for børn og voksne i efterårsferien. Det blev et af Bølgens flagskibe.

 • Forarbejdet til etablering af talentklasser på Skolen på Sønderager sammen med Den Jyske Sangskole startede efter Byrådet bevilligede midler i forbindelse med budgetforliget.

 • Arbejdet med indkøb af øvecontainere påbegyndes jf. bevilling fra Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

Fokus for arbejdet i 2014/2015 bliver følgende:

 • Udarbejdelse af generel læreplan og redefinering af lærernes arbejdstid som en følge af den nye musiklov.

 • Samarbejde med flere skoler om undervisningsprojekter (åben skole eller undestøttende undervisning)

 • Udvide fokuslinjen

 • Implementering af IT på nogle undervisningområder

 • Synlighed, især med fokus på områderne uden for Herning by.

 • Projektuge med indspilning osv.

 • Deltagelse i samarbejdsprojekter på tværs af institutioner og kommuner.

 

 

Regnskab for 2013

 

Herning Musikskole havde ialt indtægter (ink. driftsbevilling) for 11,6 mio. kr. i 2013, som primært kom fra Herning Kommune, og dernæst fra elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

I samme periode var der udgifter for ialt ca. 10,8 mio. kr., hvor af langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger og IT, inventar og materiel.

Det giver et resultat på 842.476 kr. i overskud, som bestyrelsen foreslår overført til 2014 (se evt. afs. vedr. budget).

Herning Musikskoles egenkapital per 31. december 2013 var 914.513 kr.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6.552.000 kr. i 2013, mens der via rammen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet 1.169.000 kr. i statstilskud.

 

Revisionen gav ikke anledning til forbehold.

 

 

Budget for 2014-17

 

Herning Musikskoles budget viser budgettal for 2014 og 2015, samt oveslag for 2016 og 2017. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden. Der er anvendt fremskrivninger på udgiftssiden, samt taget højde for at lærestaben er foranderlig, hvilket pt betyder, at der er mange erfarne lærere, som aflønnes på de høje løntrin.

Der er ikke foretaget fremskrivning på indtægtssiden (ud over kommunale tilskud, hvor fremskrivningen er lavere end forventet i 2013), hvilket resulterer i, at driftsresultatet i 2014 forventes at gå i nul, mens der forventes underskud i de følgende år. Det betyder, at det oparbejdede overskud er brugt i 2017. Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. budgetudfordringerne. Gruppen består af musikskoleleder, bestyrelsesformand, et eller flere medlemmer udpeget af bestyrelsen, medarbejderrepræsentant og den administrative koordinator.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles regnskab for 2013 godkendes.

 

at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2015/2016 godkendes.

 

at Herning Musikskoles budget med anførte bemærkninger tages til orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-9-07 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Tiltag mod oversvømmelser på Herning Golfbane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Morten Koppelhus, Martin Skøtt, Pia Colstrup

Sagsresume

Formålet med projektet med forbedringer af Herning Golfklubs bane er at bidrage til at banen, i tilfælde af oversvømmelser, er spilbar i en længere periode hvert år, og at Herning Golfklub kan planlægge turneringer og fastholde klubbens mange medlemmer.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget inden for den ordinære driftsramme hver bidrager med 100.000,- kr. - svarende til 2/3 af de samlede anlægsudgifter på 300.000,- kr. under forudsætning af, at Herning Golfklub selv bidrager med 100.000 kr. - svarende til 1/3 af de samlede udgifter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede en henvendelse fra Herning Golfklub på mødet den 23. september 2013 (pkt. 226). Herning Golfklub ønskede en række initiativer, der pga. vandproblemer skal gøre det mere sikkert at spille på golfbanen året rundt. På mødet besluttede Teknik- og Miljøudvalget at afvente klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.


Herning Golfklub har lavet et katalog med konkrete forslag til forbedringer af banen. I kataloget ”Parkbanen 2014-2015” er der fremlagt forslag til baneforløb, ændringer og forbedringer. Forslaget er drøftet via møder med Herning Kommune og Herning Golfklub.

 

Herning Golfklub har opstillet deres eget budgetoverslag med en samlet opgradering af golfbanen, drivingrange og omkringliggende områder til en samlet pris på 797.127,- kr. fordelt på tre parter:

Herning Kommune  359.800 kr.

Eget driftsbudget     107.000 kr.

Fonde og lignende   330.327 kr.


Formålet med indsatsen til forbedring af selve golfbanen er, at fastholde klubbens ca. 1200 medlemmer og brugere samt foretage fysiske ændringer og justeringer på selve banen, der gør, at problemer med vand på banerne mindskes, og at banen derfor er spilbar i en længere periode hvert år. Der indgår i kataloget forslag om, at fugtige og ofte vandfyldte områder omdannes til egentlige søer, der indgår som en naturlig del af banen på lige fod med bunkers og lign. Samtidig ønskes nogle af banens eksisterende søer udvidet.

 

Den opgravede jord anvendes som fyld til at forhøje terrænet øvrige steder. Desuden søges der etableret kanaler til afledning, som gør, at vandet hurtigere trækker væk fra golfbanen.  

 

Ifølge kataloget ønsker Herning Golfklub, at Herning Kommune afholder udgifter for selve entreprenørarbejdet med flytning af jord, udvidelse af 3 eksisterende søer, ny gravning af 2 søer samt en etablering af kanalsystem mellem en række søer. Klubben bidrager til projektet ved at udføre arbejdet med finplanering af det opgravede fyld, retablering af baner herunder græssåning og plantning af træer m.m.  

 

Der har også været fremsat et ønske om at etablere et dige langs en del af Hammerum Bæk, men forvaltningen foreslår, at dette ønske udskydes, indtil vi har set effekten af de øvrige forslag, hvorfor det samlede projekt vurderes til en samlet pris på ca. 300.000 kr.  

 

I samarbejde med Herning Golfklub bliver der desuden nedsat nogle pejlerør, så vandstanden og grundvandstanden i området fremadrettet kan følges.  

Flere af de ønskede forslag kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen forventer at meddele disse i uge 27. Hvis der ikke indkommer klager i sagen, kan etablering af søer m.m. foregå efter uge 31 (ultimo juli).

 

Det er forvaltningens vurdering, at de ønskede forbedringstiltag på golfbanen, sammen med igangværende KLIT-projekt for et 2 ha stort regnvandsbassin i Birk, kan bidrage til, at baneanlægget bliver mere spilbart i en længere periode end hidtil. I øjeblikket arbejdes der på færdiggørelse af projektet i Birk.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at forbedringstiltaget med søer og kanaler kan udføres for 300.000 kr. og at dette kan finansieres ved, at beløbet deles i tre, så By, Erhverv og Kultur, Kultur- og Fritid og Teknik og Miljø hver betaler 1/3 - dvs. i alt 200.000,- kr. af de samlede entreprenøromkostninger.
 
Finansieringen sker for Teknik- og Miljøudvalgets vedkommende via det ordinære driftsbudgettet i 2014 på SO 04 Grønne Områder med hhv. 75.000 kr. fra budgettet til grønne områder SO 04, konto nr.: 020-01-555-05, og 25.000,- kr. fra budgettet til SO 04, Vandløb konto nr.: 071-00-510-03.
 
Finansieringen sker for Kultur- og Fritidsforvaltningens vedkommende  SO 11, Idræt og Fritid, konto nr.: 374-00-203-06 Særligt lokaletilskud og at Herning Golfklub bidrager selv med de resterende 100.000 kr. til realisering af det samlede budget.
 
Den fremtidige drift af søerne giver varetages af Herning Golfklub.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalgene under forudsætning af, at også Herning Golfklub bidrager med 100.000 kr. (svarende til 1/3 af de samlede udgifter), godkender den foreslåede partsfordeling, hvor Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med hver 100.000,- kr. svarende til 2/3 af de samlede udgifter.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-976-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Arealbytte mellem den Selvejende institution Snejbjerg Hallen og Herning kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune er i process med at anlægge ny skole i Snejbjerg, i den forbindelse udvider den selvejende institution Snejbjerg Hallen deres faciliteter.

 

For at kunne udnytte samspillet mellem hal og skole bedre i fremtiden, så er de 2 projekter tænkt sammen på en sådan måde, at der er direkte passage mellem hal og skole. Dette stiller nogle specifikke krav til det rent formelle, hvor det blandt andet er nødvendigt at lave en ejerlejlighedsopdeling. Således at de nye idrætsfaciliteter samt de eksisterende idrætsfaciliteter er én ejerlejlighed og den nye skolen er den anden ejerlighed.

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen overdrager hele matr. nr. 16s Snejbjerg By, Snejbjerg (de eksisterende 2 idrætshaller) til Herning kommune ved et mageskifte, hvor til kommunen samtidig overdrager den kommende ejerlejlighed nr. 1 (de eksisterende idrætshaller og de nye indendørs idrætsfaciliteter) til Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen.

 

Et salg af denne type er normalt omfattet af kommunens forpligtigelse til at sælge i offentligt udbud, men da salget sker til en institution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, så er salget omfattet af Bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2 stk. 2 nr. 6 som siger:

Stk.2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved:

nr. 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til,

Mageskiftet kan derfor i det konkrete tilfælde ske uden forudgående offentligt udbud.

 

Som nettobetaling for mageskiftet betaler Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen de indsamlede 4 mill kr til Herning kommune.

 

De samlede omkostninger, incl. udgifter til stempel og panthavere, skønnes at blive i størrelsesordenen ca. 400.000 kr + moms (stempel er dog momsfri).

 

I forbindelse med mageskiftet bør en række forhold aftales bl.a.om:
- Princippet for opdelingen i ejerlejligheder og grænserne for ejerlejlighederne.
- Fastlæggelse af fordelingstal for ejerlejlighederne (fordelingstallet fastlægger det indbyrdes ejerforhold af grunden og de indendørs fællesarealer)
- Der bør fastlægges særlige bestemmelser om beslutninger i ejerlejlighedsforeningen, for at sikre mindretallet mod uønskede ændringer af vedtægter og aftaler
- Udendørsarealer, pligter og rettigheder, herunder ret til at foretage tilbygninger og opføre særskilte bygninger
- Fordeling af ret og pligt til udvendig bygningsvedligeholdelse (hvis intet aftales påhviler det ejerforeningen at forestå og betale for al udvendig bygningsvedligeholdelse)
- Betaling af tilslutningsbidrag
- Praktiske forhold omkring drift af de indendørs fællesarealer
 
Det anbefales at Forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler om de ovenfor beskrevne forhold.

 

Sideløbende med den ovenfor beskrevne model, arbejder forvaltningen med en anden løsning, som er mindre omkostningstung end løsningen med mageskiftet. Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at anvende denne løsning, hvis det viser sig muligt. Resultatet vil blive det samme, en ejendom opdelt i ejerlejligheder, løsningen vil dog være en hel del billigere i omkostninger.

 

 

 

Økonomi

Den samlede udgift skønnes at være 400.000 kr. excl. moms.(Stempel er dog momsfri)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune indgår i det ovenfor beskrevne mageskifte.

 

at udgiften afholdes af anlægsbudgettet til projektet til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301071 Snejbjerg Ny Skole.

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler blandt andet om opdeling, grænser, fordelingstal vedrørende ejerlejlighedsopdelingen mv.

 

at forvaltningen bemyndiges til at anvende en billigere model, så længere at resultatet ender med 2 ejerlejligheder som beskrevet ovenfor i sagen.

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om etablerings- og lokaletilskud til indendørs atletikhal

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Orientering vedrørende Herning Svømmehal

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen