Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A2 - BEK mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Stationsbygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Stationen i Aulum ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og omforandring af den gamle stationsbygning i Aulum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med  budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene afsatte Herning Byråd midler til etablering af et forenings- og kulturhus i Aulum Stationsbygning. Der blev afsat 140.000 kr. om året til drift fra 2015 og 500.000 kr. til anlægsopgaver. Sidstnævnte søges frigivet.

Foreningen Stationen vil i høj grad anvende bygningen til at fremme frivilligt arbejde samt åbne lokalerne op for frivillige aktiviteter af forskellig art. Det er vigtigt for Foreningen, at aktiviteterne ikke konkurrerer med eksisterende tilbud i Aulum, men skaber merværdi for borgerne.

Stationsbygningen ønskes bl.a. anvendt til følgende:

 • Mødelokaler
 • Søndagscafé / seniorcafé
 • Åben PC-café
 • Netværksgrupper
 • Babycafé for forældre på barsel
 • Åben børne/unge klub
 • Nørkle- og syklubber
 • Kortklubber
 • Børneloppemarked
 • Musikalske events for børn
 • Musik/sang aftener
 • Workshops for unge kunstnere
 • Udstillinger

Foreningen har allerede kontakt til mange frivillige, som vil stå for aktiviteterne i bygningen og møder generelt stor opbakning til projektet.

Bygningen trænger til både ind- og udvendig renovering. Udgifterne hertil er budgetteret til 790.000 kr.

Foreningen har samlet fået tilsagn om 790.000 kr. Henholdsvis fra Herning Kommune med 500.000 kr. og 290.000 kr. fra fonde m.v. Foreningen vil fortsat søge nye fonde i 2015 ligesom de selv skaffer finansiering til indkøb af inventar, belysning og låsesystem.

Bestyrelsen for foreningen har fået skriftligt tilsagn fra 21 personer, som ønsker at bidrage med frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen. Bestyrelsen har en forventning om, at den frivillige arbejdskraft kan bidrage til projektet med et ikke uvæsentligt beløb.

Der vil blive udarbejdet en brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. eksl. moms til serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr.
i 2015 på Serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083.

 

at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bestyrelseskursus for kulturinstitutionerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Musikskole ansøger om tilskud på 13.166 kr. til et kursus for alle bestyrelsesmedlemmer i alle kulturinstitutioner i Herning Kommune. Formålet med kurset er at øge bestyrelsernes kompetencer.

Sagsfremstilling

I november mødte KFU Herning Musikskole, og i den forbindelse fortalte musikskolens leder og bestyrelsesformand om mulighederne og planerne for et kursus for bestyrelsesmedlemmer i kulturinstitutionerne. Det vil øge medlemmernes kompetencer og kvalititen i bestyrelsernes arbejde.

Herning Musikskole har kontaktet Pluss Leadership A/S. Med udgangspunkt i de lokale bestyrelsers udfordinger har de i fællesskab sammensat et halvdagsprogram. Kurset afholdes i april.

Formålet med kurset er at blive skarpere på:

 • Bestyrelsens opgaver (strategisk ledelse, kontrol, sikring af ledelse og organisering)
 • Bestyrelsens ansvar
 • Rollefordeling mellem bestyrelse og daglig ledelse
 • Samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse

Alle kulturinstitutioner i Herning Kommune inviteres til kurset. Der regnes med 50 deltagere. Hvis der ikke tilmeldes 50 deltagere vil Herning Musikskole enten aflyse arrangementet eller sætte betalingen per deltager op.

Økonomi

De samlede udgifter til kurset er 35.666 kr. Der er følgende poster:

 • 25.666 kr. i honorar/kørsel  til konsulentfirma
 • 5.000 kr. til materialer
 • 5.000 kr. til forplejning

På indtægtssiden regner Herning Musikskole med følgende poster:

 • 50 deltagere af 250 kr. = 12.500 kr.
 • 10 institutioner (har givet tilsagn) af 1.000 kr. = 10.000 kr.

Det betyder, at der er 13.166 kr., som ikke er finansieret. Herning Musikskole søger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om dette beløb.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes et tilskud på 13.166 kr. til bestyrelsesseminaret.

 

at tilskuddet kun ydes hvis kurset bliver afholdt.

 

at tilskuddet finansieres fra kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer 584.884 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering: Ny skole i Hammerum/Gjellerup - status og organisering af det videre arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status og organisering i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup.

 

Sagen har ligeledes været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. december 2014 et ideoplæg vedrørende ny skole i Hammerum/Gjellerup og samtidig, at arbejdet med udarbejdelse af programoplæg blev igangsat i henhold til byggestyringsreglerne i Herning Kommune.

 

Status pr. medio februar 2015 er, at arbejdet er påbegyndt med følgende organisering:

 

Styregruppe:

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø¸ (formand)

Preben Siggaard, chef for CBL (næstformand)

Bo Meldgaard, leder af skoleområdet CBL

Skoleleder - endnu ikke udpeget

Medarbejderrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant - endnu ikke udpeget

Morten Koppelhus, kultur- og fritidschef

Anne Marie Muff Grønkjær, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme

Ingelise Thune Laursen, bygherrerådgiver i Kommunale Ejendomme

 

Arbejdsgruppe:

Ingelise Thune Laursen, bygherrerådgiver i Kommunale Ejendomme (projektleder)

Bo Meldgaard, leder af skoleområdet CBL

Karen Skyum, skoleleder Hammerum Skole

Erik Søgaard, skoleleder Gjellerupskolen

Medarbejderrepræsentant Hammerum Skole - endnu ikke udpeget

Medarbejderrepræsentant Hammerum Skole - endnu ikke udpeget

Peter Schultze, medarbejderrepræsentant Gjellerupskolen

Karen Margrethe Clauber, medarbejderrepræsentant Gjellerupskolen

Helle Rasmussen, fritidskonsulent i Kultur og Fritid

Peter Wissing, halinspektør Hammerum Hallen

 

Arbejdsgruppen suppleres ad hoc med relevante interne fagpersoner fra Planafdelingen, Jura, Koncern Økonomi, Vej, Trafik og Byggemodning m.fl.

 

Da Børn og Unge er bygherre på projektet, er det forvaltningen, der har hovedansvaret for håndtering af forskellige interessenters inddragelse i processen.  

 

Både styre- og arbejdsgruppe er dog sammensat således, at der er en bred repræsentation på tværs af forvaltninger for i størst mulig grad at sikre, at alle synspunkter og interesser inddrages i arbejdet. Det vil være naturligt, at arbejdsgruppemedlemmerne undervejs i processen inddrager eget bagland, hvor det findes relevant, og en væsentlig del af interessenternes inddragelse forventes derfor at ske ad den vej.

 

Tidsplanen for arbejdet er tilrettelagt således, at programoplæg for den ny skole kan forelægges på Børne- og Familieudvalgets møde den 24. juni 2015 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. august 2015 og Byrådet den 25. august 2015.

 

I beslutningen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014 indgik, at lokalområdet skulle have mulighed for indsamling til opgradering af den planlagte skolehal samt at der skulle indledes drøftelser med Hammerum Hallens bestyrelse omkring muligheder for samdrift mellem skole og hal, herunder af cafeteria/skolebod. Disse to punkter er igangsat med forankring i Kultur og Fritid.

 

Endvidere blev besluttet, at alternativ placeringsmulighed mod Tolstedsvej skulle beregnes og drøftes i forbindelse med udarbejdelse af programoplægget. Arbejdet skulle ske med inddragelse af bestyrelserne for henholdsvis Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Hammerum Hallen og eventuelle andre berørte parter. Arbejdet med afdækning af faktuelle forhold omkring den alternative placering er i gang. Bestyrelserne m.fl. vil blive inddraget på dialogmøde(r) senere i forløbet.

 

Endelig blev det besluttet, at stillingtagen til afvikling af de eksisterende skoler i Hammerum og Gjellerup skulle ske i forbindelse med den politiske behandling af programoplægget. Opgaven med afdækning af mulige scenarier er forankret i Økonomi, Personale og Borgerservice og ligeledes igangsat.

 

Sagen har ligeledes været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering den 25. februar 2015.

 

Efter sagen har været fremlagt for Børne- og Familieudvalget, er der truffet beslutning i forligskredsen om placering af skolen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Hernings forslag til nyt kulturpriskoncept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender den 21. januar forslag til et nyt koncept for uddeling af Herning Kommunes Kulturpris. Forslaget omhandler prisen for 2015, som efter normal praksis skal uddeles i foråret 2016. Forslaget til nyt koncept skal nu drøftes af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Kommunes Kulturpris (herefter Kulturprisen) blev indført i 1990. Det er Byrådet, der uddeler prisen. I vedtægterne står der, at "prisen gives som en påskønnelse af kulturelle aktiviteter i Herning Kommune i det forløbne år eller gennem et længere tidsrum". Det er kulturprisudvalget, der er ansvarlig for at vælge modtageren og uddele prisen. Kulturprisudvalget består af Borgmesteren, Kulturudvalgsformanden, Viceborgmesteren, Kulturchefen, formanden for KSH og en person udpeget af KSH. Det er Byrådet (Byrådets konto, Service Område 20 Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE)), der betaler kulturprisudvalgets udgifter (møder, selve prisen, uddeling af prisen og annoncering). Kultur og Fritid er ansvarlig for sekretær betjening.

Retningslinjer og en liste over tidligere kulturprismodtagere er vedlagt som bilag.

 

Status

De seneste år er Kulturprisen blevet uddelt på denne måde:

 • Borgerne får mulighed for at komme med forslag til, hvem der skal modtage Kulturprisen. Der annonceres i februar/marts, og der er frist omkring 1. april.
 • Kulturprisudvalget mødes i starten af april. De vælger, hvem der skal modtage Kulturprisen.
 • Uddelingen foregår ved en højtidelighed i Byrådssalen i slutningen af april. Borgmesteren holder tale og overrækker prisen på 10.000 kr., blomster og et diplom.  Så er der lidt at spise og drikke i Rådhusets kantine. Her er det muligt for andre at sige noget, og der er nogle gange et kunstnerisk indslag. Inviterede til uddelingen er Byrådet, KSHs forretningsudvalg, lederne af alle kulturinstitutioner i Herning Kommune og tidligere modtagere af Kulturprisen. Alle inviteres med ledsager. Modtageren af Kulturprisen kan invitere 6-10 personer.  

  

Forslag til nyt koncept

Formålet med det nye koncept er at gøre borgerne mere opmærksome på den brede vifte af aktiviteter og arrangementer i kommunens kulturliv.

KSH foreslår, at der uddeles tre priser i stedet for en. Den nuværende pris fastholdes, men der uddeles også en "Udviklingspris" (nytænkning, overraskelse eller upcoming) og en pris for "Årets Kulturoplevelse". Den gives til et arrangement, der har gjort stort indtryk på publikum. Alle priser skal være på 10.000 kr.

Konceptet består af flere elementer:

 • Forslag til prismodtagere. Borgerne foreslår prismodtagere i december og januar. Dene del er vigtig, for borgernes deltagelse skaber ejerskab og opmærksomhed.
 • Kulturprisudvalget nominerer tre kandidater og vælger vinderne.
 • Kulturpriserne uddeles ved et show med kulturelle indslag fra året, der er gået. Det kan være forestillinger, koncerter, udstillinger og så videre. Showet skal kædes sammen af en professionel konferencier. Showet skal være for alle, som er aktive og interesserede i kommunens kulturliv.

 

KSH foreslår følgende organisering og fordeling af opgaver.

 • Kulturprisen skal være et samarbejde mellem kulturlivet, KSH og KFU.
 • KSH styrer og producerer eventen, mens planlægningen går på skift mellem kulturinstitutionerne.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs. Denne arbejdsgruppe beslutter tema, indhold og underholdning.
 • PR og nominering skal kommunikationsafdelingen ved Herning Kommune have ansvaret for. 

 

Forvaltningen oplyser, at der hvert år uddeles to kulturpriser i Kultursamarbejdet for Midt- og Vestjylland. Bibliotekerne uddeler en kulturpris, Herning Folkeblad uddeler en kulturpris og altså også Herning Kommune.

Økonomi

KSH har sendt et budget for det nye koncept. Det viser udgifter for i alt 200.000 kr. per år. De største poster er PR og markedsføring 75.000 kr., Kulturpriserne 30.000 kr., konferencier 25.000 kr og underholdning 20.000 kr. Oveni kommer en række mindre poster, som fremgår af bilaget. KSH foreslår udgifterne ved det nye koncept delt ligeligt mellem KSH og KFU.

 

Forslaget betyder altså en årlig ekstraudgift for Herning Kommune på ca. 90.000 kr. (Der afholdes nu godt 12.000 kr. årligt fra ØKE).

 

Forvaltningen oplyser, at udgifterne i forbindelse med Herning Kommunes Kulturpris betales af Byrådets konto. Det er kulturpris udvalget, der beslutter modtager og dato for uddeling. KFU kan anbefale Kulturprisudvalget, at der skal vedtages et nyt koncept for uddeling af kulturprisen. Der kan ikke anvises finansiering for det nye koncept.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til det nye koncept drøftes

Beslutning

Sagen udsættes til drøftelse med Kulturel Samråd. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tidsbegrænset lolaletilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HGF A/M søger om midlertidigt lokaletilskud i perioden 20. januar til 31 marts 2015.

Sagsfremstilling

HGF Atletik og Motion v/ fmd. Kirsten Bergmann søger om midlertidigt lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af nyt lejemål til indendørs atletiktræning på forsøgsbasis.

Lejemålet omhandler 2.268 m2 fordelt på 2 uopvarmede lagerhaller plus mandskabsrum på Mørupvej 1, hvor Kulturfabrikken holder til i tilstødende haller.

Den samlede leje for de godt 2 mdr.s husleje udgør ca. 23.234 kr., hvortil klubben søger om 73% lokaletilskud.

 

Klubben har indgået lejeaftalen med henblik på at afprøve, om lejemålet er egnet på mere permanent basis.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag, idet fremtiden for Kulturfabrikken er uafklaret.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Rytmisk Musik Herning søger om midler til genindvielse og örientering om ændring af navn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) søger om et tilskud på 4.000 kr. til at lave en event den 20. marts. Eventen skal markeren, at der er sket store ændringer og fornyelser af RMH.

RMH orienterer samtidig om ændring af bygningens navn (Nørregade 7b) fra Rockstjernen til Scene7.

Sagsfremstilling

Genindvielse af Rockstjernen

RMHs formand sender den 26. februar ansøgning om tilskud på 4.000 kr. til en 12-timers event for at genindvie Rockstjernen den 20. marts.

RMH har i år valgt en ny bestyrelse, som har kastet sig ind i kampen for at gøre Rockstjernen til et mere lækkert, indbydende og levende sted. Der er brugt mange frivillige timer på at male og sætte i stand indvendigt. RMHs tidligere leder Kent Fløe valgte at stoppe ved årsskiftet. Og den nye leder Jakob Birkeholm er klar som ny leder fra 1. april.

RMH vil gerne markere, at lokalerne har fået en make-over, sige tak for indsatsen til Kent Fløe og byde Jakob Birkeholm velkommen til jobbet.

Eventen vil bestå af en musik, taler og kaffe/kage, pølser og så videre undervejs. Seks-syv af de bands, som øver på Rockstjernen, vil spille i løbet af dagen. De skal ikke have betaling for at medvirke. Eventen markedsføres via facebook, Herning Folkeblad og plakater i Herning og de fem centerbyer.

 

RMH regner med at skulle bruge 6.220 kr. Pengene skal bruges på forplejning af bands og frivillige, pynt, Koda, velkomstdrink, kaffe, frugt og pølser. RMH søger KFU om 4.000 kr., yder selv et tilskud til eventen og søger sponsorer.

 

Forvaltningen oplyser, at RMH har været ramt af færre indtægter fra medlemmerne. Det er primært fordi, der har været færre øvelokaler til rådighed. Det skyldes ombygningen af Huset No7, hvor der før var øvelokaler i den gamle skolebygning. De er nedlagt, og der åbnes snart nye øvelokaler i kælderen på Huset No7. De vil blive officielt indviet sammen med Huset No7 og Madværkstedet i oktober 2015, men de bliver taget i brug, så snart byggeriet er færdigt (foråret 2015). Forvaltningen anbefaler derfor, at der ydes et tilskud til denne event.

 

Ændring af bygningens navn

RMH ønsker at ændre navnet på Nørregade 7b fra "Rockstjernen" til "Scene7".

Den nye bestyrelse for RMH er meget optaget af at forny foreningen, skabe forandring og ny energi. En del af den udvikling og forandring er nyt indhold i foreningen, øget sammenhold, mere ejerskab og en ny identitet. Bestyrelsen ønsker at signalere "nye tider". En af de mere synlige måder at gøre det på er ved at ændre navnet på bygningen.

Bygningen (Nørregade 7b) har tidligere heddet Scene ll, og bestyrelsen har overvejet at bruge det navn igen. Men det vil referere til noget, som har været. Bestyrelsen har derfor foreslået at genbruge "Scene", men erstatte ll med et 7-tal. 7-tallet henviser til nummeret på hele karreen. Det falder godt i tråd med, at Huset No7 også bruger tallet aktivt. Det vil skabe sammenhæng i gården.

 

Det er en enig bestyrelse, der står bag. Medlemmerne bakker op om det nye navn, og samarbejdspartnerne i gården har ingen indvendinger mod det nye navn.  

 

Forvaltningen oplyser, at Rockstjernen er øvelokaler og et spillested for amatørmusikken - ikke for professionelle bands.

 RMH har i løbet af de seneste måneder været set efter i sømmene, og den nye bestyrelse har været meget grundig. Det har de primært for at sikre, at det fundament RMH nu bygges på er sikkert og stabilt. I den proces har bestyrelsen også kigget på vedtægterne. Foreningen er godkendt under navnet Øveforeningen Galaxen, og sendte i 2009 udkast til vedtægter for Forenignen Rytmisk Musik Herning. Disse vedtægter er ikke godkendt af Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes et tilskud på 4.000 kr. til eventen den 20. marts 2015

 

at beslutningen ikke kan danne grundlag for lignende ansøgninger og bevillinger i fremtiden

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. marts resterer 584.884 kr.

 

at ændring af navnet på bygningen Nørregade 7b fra "Rockstjernen" til "Scene7" tages til orientering

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af opfølgning på mål for 2014 samt drøftelse vedr. nye mål for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Pia Trab Worm, Tilde Mønsted, Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2014 til godkendelse.

I forlængelse heraf ønskes drøftelse vedr. input til nye mål for 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udgangspunkt i de udarbejdede perspektivnotater.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning på følgende serviceområder:

 • Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
 • Serviceområde 14 - Biblioteker
 • Serviceområde 15 - Kultur

 
Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2014.
 
Udvalget skal samtidig komme med input til nye mål for 2016 for de tre serviceområder, idet der tages udgangspunkt i de tidligere godkendte perspektivnotater (sag vedr. mulighedskatalog og perspektivnotater)

Endelig behandling og godkendelse af de nye mål for 2016 vil ske i forbindelse med behandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2016-2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2014 godkendes.

 

at udvalget prioriterer emner fra perspektivnotaterne til udarbejdelse af nye mål for 2016.

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt, idet forvaltningen skal arbejde videre med emnerne fra perspektivnotaterne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Konkurrence udsættelse - til drøftelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Peter Dalsgaard

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag om, at der ikke igangsættes en udlicitering af idrætsområdet og torvedriften, og at Kultur og Fritid fortsætter en helhedsorienteret driftsmodel i samarbejde med Driftsafdelingen.
 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 12. maj 2014 emner for mulig konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering indenfor udvalgets resortområde.

Udvalget pegede på området vedr. stadion- og idrætsanlæg, som omfatter vedligeholdelse af kommunens udendørs idrætsarealer, herunder græsslåning mv.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2014 et samlet oplæg til konkurrenceudsættelse og anmodede administrationen om at arbejde videre med en kvalificering af forslagene.

 I det videre arbejde er der fremkommet flg. kommentarer:

DRIFT er kommunens egen entreprenørenhed, hvor der arbejdes efter en helhedsorienteret driftsmodel. Det betyder, at der måles på flere parametre bl.a. økonomi, kvalitet, medarbejdertilfredshed og borger/brugertilfredshed. I praksis betyder det, at DRIFT som virksomhed, skal vedligeholde bl.a. idrætsarealer i en given kvalitet, være konkurrencedygtige, have kvalificerede og tilfredse medarbejdere og levere en ydelse, som giver værdi hos borgeren/brugeren.
Kvaliteten håndteres via DRIFTs kvalitetskoncept, som er ens for både ekstern og intern opgaveløsning.
 
Grønne områder ”idrætsgræs” 
Siden 2001 har Herning Kommune konkurrenceudsat 30% af driften af kommunens grønne områder. Der er i en 10 årig periode (frem til 2010) udarbejdet kontrolbud fra DRIFT. Fra og med 2011 har DRIFT selv forestået udliciteringen.
 
De seneste 4 år har græsklipningen af grønne områder (”idrætsgræs”) i hhv. Lind, Snejbjerg og Tjørring været udført af private entreprenører. Det betydet at DRIFT kan benchmarke mod den bedste entreprenør i markedet i forhold til kunne levere en sammenlignelig ydelse målt på kvalitet og omfang.

Erfaringerne viser, at DRIFT kan udføre opgaverne 16% billigere i samme omfang og kvalitet.
 
Det skal bemærkes, at det kun græsklipningen, som har været udbudt, da græsplejen (gødskning, vertidræn, vertikal skæring m.m.) har vist sig at være for ufleksibel at udbyde i forhold til at have adgang til det rigtige udstyr på de optimale tidspunkter. Omfanget af udbuddet har i 2011-2014 været 647.000 kr. pr. år, og den direkte besparelse ved at hjemtage opgaven vil udgøre 150.000 kr. pr. år.
 
Torvet 
Vedligeholdelse af Torvet administreres af Kultur- og Fritidsafdelingen, men udgifterne betales fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets konti.

Arbejdsopgaverne på Torvet omfatter bl.a. følgende renhold, efterfylding af fuger, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af træer, gødskning, vanding, hækklipning, pasning af kummer samt snerydning mv. En del af opgaverne foregår uden for almindelig arbejdstid.
 
Torvedriften er en kompleks opgave, hvor omfanget er begrænset, men hvor risiko og bevågenhed er stor. En opgave med betydelige koordinerende opgaver i forhold til events, arrangementer og tværgående samarbejde.

Nuværende drift iht. kontrakt udgør kr. 490.656, hvoraf der vil fragå kr. 40.000 som følge af B&O-grundens ændrede anvendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke igangsættes en udlicitiering af idrætsområdet

 

at de nuværende udbudte græsslåningsopgaver hjemtages med en årlig besparelse på 150.000 kr.

 

at torvedriften fortsætter i sin nuværende form, men bidrager med 40.000 kr. i årlig besparelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om, at der ikke foretages udlicitering på idrætsområdet, men at der leveres samlet en besparelse på 190.000 kr.

 

Sagsnr.: 18.15.15-P19-1-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Herning Custom Car søger om tilskud til nyt lejemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Custom Car Club v/Morten Feldt Espensen søger om tilskud til nyt lejemål.

Sagsfremstilling

Herning Custom Car Club er en godkendt folkeoplysende forening, som i øjeblikket har lejede lokaler på Teglvænget 131 B. Foreningen har i øjeblikket 141 aktive medlemmer, hvoraf 102 er over 25 år - heraf 11 ledere/bestyrelsesmedl.

 

Foreningens lokaler er på ca. 700 m2. med en årlig husleje på 120.000 kr. excl. forbrugsafgifter, som udgør ca. 35.000 kr.

 

Foreningen ønsker at flytte til nye lokaler på Teglvænget 89 pr. 1/7 2015. Lejemålet er på ca. 1.061 m2 med en årlig husleje på 115.000 kr. Indtil 31/12 2018 får lejer 50% rabat på huslejen, dvs at den årlige husleje kun bliver på 57.500 kr. i første 3½ år. Herefter stiger huslejen til 115.000 kr. + en årlige regulering på 2.500 kr. Forbrugsafgifterne forventes at ligge på samme niveau som tidligere.

 

De årlige lokaleudgifter udgør således ca. 92.500 kr. de første 3½ år, hvorefter udgifterne stiger til 152.500 kr. Der søges om 73 % lokaletilskud. Der gøres opmærksom på, at foreningen bliver reduceret for medlemmer over 25 år p.t. ca. 65% samt nedsættelse af tilskuddet på grund af få aktivitetstimer. Ved den årlige regnskabsafslutning korrigeres for den faktiske procentsats.

Tilskuddet har de seneste år ligget på ca. 20.000 kr. årligt, og med ovenstående reducering af tilskuddet, forventes det, at tilskuddet kan fastholdes på det nuværende niveau.

 

Herudover søger foreningen om et tilskud til istandsættelse af de nye lokaler. Der skal indrettes køkken, toiletfaciliteter, nye døre, vinduer, elinsttallationer m.m, hvilket er budgetteret til 176.500 kr.

 

Foreningens likvide midler udgør pr. 31/12 2013 16.500 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Custom Car Club er optaget som medlemsforening under De blandede Foreninger.

 

Lokalplanen giver mulighed for at bygningen anvendes til foreningsformål, men foreningen er i gang med at undersøge om det kræver byggetilladelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning om tilskud til nyt lejemål godkendes iht. folkeoplysningslovens bestemmelser under forudsætning af godkendelse fra byggesagsafd.

 

at udgiften afholdes under Serviceområdet 11, Idræt og Fritid, kontonr. 374 00 212 05 lokaletilskud

 

at der gives 71.500 kr. i tilskud til indretning af lokalet, hvilket svarer til 50% af den forventede udgift fratrukket udgiften til løst inventar.

Beslutning

Det tiltrædes, at ansøgning om tilskud til nyt lejemål godkendes i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser under forudsætning af godkendelse fra byggesagsafd.

 

Det tiltrædes, at udgiften afholdes under Serviceområdet 11, Idræt og Fritid, kontonr. 374 00 212 05 lokaletilskud.

 

Det tiltrædes, at der gives 20.020 kr. i tilskud til indretning af lokalet.

Beløbet svarer til den nuværende andel af unge medlemmer under 25. år (28%).

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dagmar Bio søger om øget driftstilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den selvejende institution Dagmar Bio (Dagmar Bio) søger om en forhøjelse af driftstilskuddet fra 48.000 kr. per år til 92.000 kr. per år. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal tage stilling til, om ansøgningen eventuelt skal tages med i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Dagmar Bio er et kulturhus i Sdr. Felding. Aktiviteterne i huset er møder, rundvisninger, strikkeklub, biograf klub, kunstudstillinger, julefest, arrangementer for skole og daginstitution og koncerter. Bestyrelsen for Dagmar Bio har stået for en større renovering af bygningen. Den blev genindviet i 2014.

Bestyrelsen ønsker, at finde en mere holdbar løsning med hensyn til rengøring og vedligehold. Huset rengøres nu udelukkende af frivillige, og der er ikke midler til vedligehold af bygningen. Der er lavet en aftale mellem Dagmar Bio og ejer af bygningen, som fastslår at vedligehold skal laves af Dagmar Bio.

Der er brugt mange timer og penge på at sætte den gamle bygning i stand, og bestyrelsen vil gerne sikre et minimum af rengøring og vedligehold af huset, så det ikke forfalder igen. Bestyrelsen vil gerne, at de mange frivillige har tid og overskud til at sørge for, at der er aktiviteter i huset.

Økonomi

Dagmar Bio har sendt regnskabet for 2013 og budget for 2014 sammen med ansøgningen. Der er ikke udarbejdet regnskab for 2014 endnu.

Budgettet for 2014 viser indtægter (salg, koncerter, tilskud og sponsorater) for 282.000 kr. Der er i samme år direkte udgifter for 306.000 kr. Det giver et brutto underskud på 24.000 kr. Der er i budgettet afsat 25.000 kr. til vedligehold. Efter påbud fra revisor er huslejen til Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn ApS steget med 12.000 kr. per år.

Dagmar Bio har per 31. december 2014 ca. 29.000 kr. i egenkapital. Dertil kommer to donationer fra private, som er øremærket til renovering af toiletter (50.000 kr.) og genskabelse af det oprindelige neonskilt (10.000 kr.)

Herning Kommune giver i 2015 48.000 kr. i generelt tilskud til Dagmar Bio. Disse midler er afsat på Service Område 15, Kultur.

Dagmar Bio søger om en forhøjelse af driftstilskuddet til 92.000 kr. per år. En forhøjelse af driftstilskuddet vil altså betyde, at der kommer til at mangle 44.000 kr. per år. Dette beløb kan ikke afholdes inden for rammen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Dagmar Bios ansøgning om forhøjelse af driftstilskuddet med 44.000 kr. Beløbet tages fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der resterer 585.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 25.000 kr. for 2015 fra rådighedsbeløbet.

Udvalget vil arbejde for, at der findes et lignende beløb i årene fremover.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe for Madværkstedet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Madværkstedet i Huset No7 (tidl. Café Maven) skal være i drift i løbet af 2015. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Beskæftigelsesudvalget (BSK) skal hver udpege to medlemmer til den politiske følgegruppe for Madværkstedet.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene blev der afsat midler til etablering og drift af en form for socialøkonomisk virksomhed, Madværkstedet. Formålet med Madværkstedet er at drive en kulturhuscafé og have en rummelig arbejdsplads for langtidsledige flexjobbere. Madværkstedet har gennem hele processen været et projekt på tværs af forvaltninger.

Der blev under udvalgenes (KFU og BSK) behandling af sagen inden budgetforhandlingerne udtrykt ønske om at følge projektet tæt.

Derfor blev det foreslået, at der skulle nedsættes en politisk følgegruppe bestående af to medlemmer af KFU, to medlemmer af BSK, Beskæftigelseschefen og Kultur- og Fritidschefen. Lederen af Huset No7 og eventuelt den daglige leder af Madværkstedet deltager på møderne. Mødefrekvensen er en til to møder årligt, hvor driften af Madværkstedet følges.

Den politiske følgegruppes opgaver er at fastlægge og justere rammerne for den daglige ledelse af Madværkstedet og den administrative følgegruppes arbejde. Det gælder for alle ikke-lovbundne områder, som for eksempel prisfastsættelse, forretningsorden, forretningsområde, omsætningsmuligheder og op- og nedjustering af drift.

 

For at sikre at det praktiske samarbejde mellem afdelinger og forvaltninger kommer godt i gang nedsættes også en administrativ følgegruppe. Den skal bestå af lederen af Huset No7, eventuelt den daglige leder af Madværkstedet, en medarbejder fra Kultur og Fritid og en medarbejder fra Beskæftigelsesafdelingen. Andre kan deltage på møderne ad hoc. Mødefrekvensen er minimum fire gange årligt eller efter behov.

 

Den fysiske ombygning

Midlerne til rådgivning og projektering af ombygningen er frigivet, og arbejdet forventes udsendt i licitation i uge 15-17 dette år. Byggestart forventes at blive først i juni, mens der er planlagt aflevering af det samlede byggeri 1. september.

 

Driften

Madværkstedet er planlagt at skulle i drift fra 1. oktober 2015. Forretningsplanen for Madværkstedet bør snarest kommer på plads. Det er nødvendigt for både indretning, ansættelse af leder og pædagogisk medarbejder og planlægning af ansættelse af flexjobbere.  

Den politiske følgegruppe bør etableres snarest for på den måde at kunne følge Madværkstedet fra starten.

 

 

Økonomi

Midlerne til etablering og drift af Madværkstedet er placeret på Service Område 15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der udpeges to medlemmer af KFU til den politiske følgegruppe for Madværkstedet

 

at sagen oversendets til BSK med henblik på udpegning af to medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget til den politiske følgegruppe for Madværkstedet

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger formand og næstformand.

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2014 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2014 til 2015 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår.
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2014 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2014 til 2015.
Beløbene er specificeret og begrundet i bilag vedlagt sagen.

 

Driftsregnskab:

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget: 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. kan henføres til selvforvaltningsaftaler for DGI-Huset Herning, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og islænderheste-event.

1,2 mio kr. kan henføres til bevillinger vedr. ikke afsluttede aktiviteter og renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt overførsel vedr. Herning Svømmehal.

Herudover 0,43 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat) og øvrigt restbudget på 0,57 mio. kr., som søges overført til finansiering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal jf. Byrådsbeslutning af 11. november 2014, hvor det blev besluttet, at overskydende midler ved regnskabsafslutningen for 2014 skal finansiere udendørs bassinet.

  

Serviceområde 14, Biblioteker:

Afvigelsen skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskelle vedrørende regional kursuspulje, fælles kompetenceudvikling, tomgangsdriftsudgifter vedrørende Brændgårdvej 2 og udviklingsprojekter som ikke er afsluttet i 2014 på i alt 987.000 kr.

De resterende afvigelser på 546.000 kr. udgøres hovedsageligt af afvigelser på bygningsdrift og vedligeholdelse samt andre mindre afvigelser.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på i alt 4,6 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til finansiering af udendørs bassin.

Overførslerne vedrører museer, teatre, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

 

 

Anlægsregnskab:

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 


Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der ansøges om overførsel på 34,7 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Tjørring Boldbaner etape 2, haludvidelsesprojekter i Sdr. Felding, Tjørring og Vildbjerg, 50-meter svømmebassin ved Herning Svømmehal, Feldborg BMX samt renovering af tage.

Den forholdsvis store overførsel på 24 mio. kr. vedr. 50-meter svømmebassinet skyldes forskydning i tidsplanen for projektet.
 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Der ansøges om overførsel på 4,2 mio. kr. vedr. det nye hovedbibliotek.

Det nye hovedbibliotek i Østergade 8 blev taget i brug 29. august 2014, og der var pr. 31.12.2014 stadig uafsluttede punkter vedrørende bygningen, hvorfor anlægsregnskabet først vil blive afsluttet i 2015.


Serviceområde 15, Kultur:
Der ansøges om overførsel på 3,2 mio. kr.

Der overføres væsentlige anlægsbeløb vedr. CHP-museet, øvecontainere, Museumsgade 32, Kultur på Hjul, Scene 2, Huset No7 og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.  

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,

 

at der overføres 1,6 mio. kr. af overførslerne fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, stednr. 035094

 

at der overføres 1,2 mio. kr. af overførslerne fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, etablering af nyt 50-meter bassin og udendørs bassin, stednr. 031095

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Indtægtsbevilling til eksterne tilskud til drifts- og udviklingsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek har Herning Bibliotekerne i flere år haft ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med Kulturstyrelsen. Derudover har Herning Bibliotekerne ansøgt om tilskud til en række udviklingsprojekter.

 

Herning Bibliotekerne har i 2015 modtaget tilsagn om tilskud på i alt 4.478.205 kr. til 3 driftsprojekter og 4 udviklingsprojekter. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

Sagsfremstilling

Driftsprojekter:

 

Herning bibliotekerne har igen i 2015 fået tilsagn fra Kulturstyrelsen, Kultursamarbejdet og Danskernes Digitale bibliotek om tilskud på i alt 2.190.349 kr. til drift af nedenstående projekter.

 

 • E-kurser.nu:

Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som går dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen.

Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har for 2015 givet tilsagt om et samlet tilskud på 226.998 kr. til projektet, som løber over 6 måneder.

Projektperioden er reduceret i forhold til tidligere år, da det forventes at der findes alternative driftsmidler, som kan ansøges i foråret 2015 via Danskernes Digitale Bibliotek.

 

 • Kulturspot:

Herning Bibliotekerne har siden 2000 drevet internetkulturkalenderen www.kulturspot.dk. Kulturspot har til formål at give regionens borgere bedre adgang til information om kulturarrangementer på tværs af kommunegrænserne. Herning Bibliotekernes opgaver omfatter redaktion af hjemmesiden og Facebooksiden samt ugentlige udtræk af den landsdækkende KultuNaut Database til den trykte arrangementskalender.

Den nuværende aftale løber i 5 måneder og gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. maj 2015, og Kultursamarbejdet yder et samlet tilskud på 363.351 kr. til projektet.

 

 • Biblioteksvagten:

Herning Bibliotekerne har siden 1999 drevet Biblioteksvagten.dk, som er de danske bibliotekers fælles spørgetjeneste på nettet. Med udgangen af 2004 blev Biblioteksvagten forankret i "Foreningen Biblioteksvagten", med Herning som administrerende bibliotek - og den opgave har biblioteket varetaget siden.

Danskernes Digitale Bibliotek yder for 2015 og 2016 et samlet tilskud på 1.600.000 kr. til projektet, fordelt med 800.000 for 2015 og 800.000 for 2016.

 

Udviklingsprojekter:

 

Herning bibliotekerne har i 2015 fået tilsagn fra Kulturstyrelsen, Aarhus 2017 og Danskernes Digitale Bibliotek om tilskud på i alt 2.687.856 kr. til nedenstående projekter.

 

 • DemokratiStafetten:

Projektet arbejder med at forny bibliotekets rolle som demokratisk samlingssted, særligt i forhold til unge.

18 biblioteker, unge og en række eksterne parter samarbejder om at iværksætte en både fysisk og virtuel stafet som på skift når regionens kommuner og slutter ud i en samlet regional ungdomsfestival i regi af Aarhus 2017. Undervejs afprøves demokrati fremmende aktiviteter i et samspil mellem unge, biblioteket og foreninger og erfaringerne videregives med stafetten fra en kommunes unge til den næste.

Kulturstyrelsen yder et tilskud på 1.323.000 kr., og Aarhus 2017 yder et tilskud på 750.000 til projektet, som forventes afsluttet i 2017.

 

 • L.Æ.S:

Projektet har til formål at gentænke bibliotekets rolle som litteraturformidler i et partnerskab med folkeskolerne samt at øge løsningen blandt målgruppen af forældre.

Projektets skal skabe brugerdreven innovation blandt skolebørn, herunder danne grund for en facilitering af løsning bland forældre, således at de "travle familier" i højere grad vil anvende løsning som en del af "underholdningen"

Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud på 148.000 kr. til projektet, som forventes afsluttet i 2015.

 

 • Biblioteket i City:

Projektet har til formål at skabe øget fokus på biblioteker placeret i city-zoner, og herigennem føde city-brugerne til at opdage bibliotekets eksisterende og nyudviklede tilbud. Dette skal ske gennem øget samarbejde med butikker og detailhandel, for derigennem at opnå en større sammenhæng mellem city-miljøet og biblioteket.

Projektet skal desuden medvirke til at skabe en platform for udvikling af fælles formidlings- og markedføringstiltag mellem biblioteket og detailhandlen i city.

Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud på 301.400 kr. til projektet, som forventes afsluttet i 2015.

 

 • Tilknytning af eKurser.nu til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB):

Projektet har til formål at udvikle en teknisk løsning for den eksisterende open-source e-læringsportal eKurser.nu, således at portalens produkter og e-kurser kan forankres i DDBs infrastruktur og på lokale DDB hjemmesider.

Projektet vil give mulighed for at de biblioteker som er tilknyttet DDB kan indlejre enkelte udvalgte e-kurser på deres lokale hjemmesider. Bibliotekernes brugere vil dermed opleve e-kurserne som tilbud fra deres lokale biblioteker.

Danskernes Digitale Bibliotek yder et samlet tilskud på 165.456 kr. til projektet, som forventes afsluttet i 2015.

 

Generelt:

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud til drifts- og udviklingsprojekter på i alt 4.878.000 kr. fordelt over projektperioderne. Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares derfor af tilsvarende merudgifter.

Den samlede egenfinansiering for drifts- og udviklingsprojekterne udgår i alt 2.290.000 kr. i projektperioden afholdes blandt projekternes deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til drifts- og udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 4.078.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2015

 

at der til drifts- og udviklingsprojekter med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 800.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2016

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2015 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

 

Sagsnr.: 18.20.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til 3 årigt GAME program

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

GAME ved programchef Mikkel Selmer søger om tilskud til 3 årigt GAME program med aktiviteter i Holtbjerg og Lyngbyen.

Der søges udelukkende om 65.000 kr. i tilskud til 2015.

Sagsfremstilling

GAME er en non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basket, dans, fodbold og parkour i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet.

 

Fra januar 2015 lancerer GAME et nyt ambitiøst 3 årigt program, der er en udbygning af GAME's eksisterende aktiviteter med endnu mere fokus på lokal forankring og kapacitetsopbygning.

Det er stadig aktiviteterne, der er omdrejningspunkt, men fokus er rettet mod at uddanne lokale frivillige unge, så de selv bliver i stand til at stå for aktiviteterne.

Programmet er navngivet GAME playmaker og introducerer en ny lokal struktur via ungedrevne GAME afdelinger.

 

Indsatsen i det nye program retter sig dels mod de 16-25 årige og dels de 8-16 årige.

 

Den primære målgruppe er de 16-25 årige fra Holtbjerg og Lyngbyen. Gennem et udvidet uddannelsesprogram indgår de unge som frivillige instruktører og ledere i deres eget boligområde.

Den yngre sekundære målgruppe er de 8-16 årige, som eksponeres for positive rollemodeller og inkluderes i et aktivt fællesskab.

 

For begge målgrupper er målet via indsatsen at uderstøtte en mere aktiv livsstil, forbedret selvværd og fysisk sundhed.

 

GAME har siden 2009 lavet aktiviteter i Holtbjerg og siden 2012 i Lyngbyen. Gennem årene er der opbygget et godt samarbejde med boligselskaberne og ungeteams omkring aktiviteterne, som løbende har styrket deltagelsen. Det giver en godt grundlag at bygge den nye indsats på.

 

De boligområder, hvor GAME laver aktiviteter kaldes for GAME Zoner. Der differentieres mellem hovedzoner og sattelitzoner.  I hovedzonen rekrutteres og uddannes op til 10 playmakere og afholdes Street GAME. I sattelitzonen uddannes op til 4 playmakere.

 

Ansøgningen er vedlagt budget. GAME playmaker program er sikret en grundfinansiering i en 2 årig periode 2015-2016 via Satspuljen og Sundhedsministeriet.

 

Herning Kommune søges om et tilskud på 65.000 kr. fordelt med 50.000 kr. til hovedzone i Holtbjerg og 15.000 kr. til sattelitzone i Lyngbyen.

 

Den resterende finansiering dækkes ind via deltagergebyr, fonde og sponsorater mv.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 65.000 kr.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FOF søger om tilskud til nye lokaler

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  
 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget