Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: A2 - BEK mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Snejbjergs Kirkes Kor søger om tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg Kirkes Kor fremsender 5. januar ansøgning om tilskud til deltagelse i Folkekirkens Ungdomskor Landsstævne i Aarhus fra 1.-5. juli 2015.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Kirkes Kor søger om tilskud til deltagelse i FUK Landsstævne i Aarhus i juli.

Der søges om tilskud til delvis betaling af korets 13 medlemmers stævneafgift på 1.300 kr. per person. Alle kormedlemmer går på 4.-7. klassetrin, og da stævneafgiften er steget meget giver det udfordringer for nogle af korets medlemmer selv at afholde den udgift.

 

Formålet med deltagelse i korstævnet er at synge samme og lære af sangere fra andre kor og dirigenter. Derudover forventes deltagelse at styrke fællesskabet, sammenholdet og stabiliteten i koret, som for blot et år siden kun bestod af fire medlemmer.

Korets dirigent og en forælder vil også deltage i stævnet.

 

Folkekirkens Ungdomskor Landsstævne er for foreningens medlemmer i hele Danmark. Der deltager ca. 500 sangere mellem 10 og 25 år i et firedages forløb med prøver, sociale aktiviteter og afsluttende med en koncert i koncerthuset i Aarhus den sidste dag.

Økonomi

Budgettet for Snejbjerg Kirkes kors deltagelse i FUKs Landsstævne er ialt 20.850 kr., som udgøres af stævneafgift for sangerne på 16.900 kr., stævneafgift for forælder (750 kr.), transport (1.200 kr.) og diverse udgifter til bus/mad på 2.000 kr.

 

Koret har tilmeldt sig stævnet og betalt depositum.

 

Praksis for tilskud til korrejser er, at der ydes et tilskud til udenlandske rejser svarende til 200,- kr. per udøvende sanger/musiker, og til oversøiske rejser et tilskud svarende til 400 kr. per udøvende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke er praksis for at give tilskud til rejser/stævner i Danmark, derfor meddeles der afslag til Snejbjerg Kirkes Kor.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

CHPEA ansøger om midler til markedsføring af Henry Heerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum (CHPEA) ansøger om 75.000 kr. til markedsføring af landsdækkende udstilling om kunstneren Henry Heerup.

Sagsfremstilling

I september 2015 vil CHPEA markere åbningen af deres nye tilbygning med en stor retrospektiv udstilling om kunstneren Henry Heerup (1907-93). Afsættet for udstillingen, som er den hidtil største af sin art, er et samarbejde mellem tre museer: CHPEA, Heerup Museum og Sorø Kunstmuseum samt ph.d. stipendiaterne Kerry Greaves (USA) og Jens Tang Kristensen (DK).  

 

Hvert museum præsenterer hver sin udstilling, der tilsammen skaber et tiltrængt visuelt overblik over Heerups kunstneriske virke med værker fra ind- og udland. Ambitionen for udstillingen er at skabe ny faglig viden og formidle spændende nye vinkler for et bredt publikum.  

 

Det samlede udstillingsbudget er på 2.385.000 kr. De tre museer bidrager med en egenfinansiering på samlet 360.000 kr. Restfinanseringen kommer fra forskellige fonde.

 

Til udstillingen er der afsat 390.000 kr. i budgettet til kommunikation og markedsføring, hvoraf der ansøges om 75.000 kr. til markedsføring af udstillingen i Herning.

 

Forvaltningen bemærker, at der i CHPEAs budget ikke er afsat midler til udgifter til særudstillinger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til markedsføring af udstillingen om Henry Heerup fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der resterer 628.994 kr.

Beslutning

Der bevilges 50.000 kr. til markedsføring af udstillingen om Henry Heerup.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

DGI Midtjylland søger om tilskud til gymnastikstævne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DGI Midtjylland søger om tilskud til afholdelse af stort gymnastikstævne i dagene 10.-12. april 2015 i MCH Messecenter Herning.

Sagsfremstilling

DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness er i gang med at arrangere et stort juniorstævne for aldersgruppen 13-18 år. Der forventes at deltage mellem 1.800 og 2.000 gymnaster fra hele landet.
 
Ansøgningen er vedlagt budget på 1.632.000 kr. Udgiften finansieres hovedsaglig via deltagerbetaling og budgettilskud fra DGI. Der budgetteres med et underskud på 55.500 kr. hvortil der søges om tilskud fra Herning Kommune.
 
DGI Midtjylland lavede et tilsvarende stævne i Ikast Brande Arena i 2013, hvor DGI oplyser, at Ikast Brande Kommune bevilgede gratis overnatning på byens skoler til en værdi af ca. 60.000 kr.
 
DGI Midtjylland ønsker, at deltagerne, ifm. afholdelsen af stævnet i Herning, skal overnatte i MCH Messecenter Herning i 2 dage til en pris på 55,- kr. pr. person (jf. tilbud fra MCH), dvs. anslået 110.000 kr. ved 2.000 deltagere.
 
Forvaltningen oplyser, at gældende gebyrordning for overnatning på skoler tager højde for større stævner, hvor gebyret nedgradueres i takt med en stigende antal deltagere.
En udregning efter denne model vil reducere DGI Midtjyllands udgifter til overnatning med 48.500 kr. og reducere et budgetteret underskud på 55.500 kr. til 7.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at DGI Midtjylland tilbydes overnatning på skoler jf. gældende gebyrregler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kærbo Rideklub søger om tilskud til udskiftning af lys i ridehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kærbo Rideklub og Holing Ridecenter v/ Peter Nowack søger om tilskud til udskiftning af lys i ridehal på kr. 36.472

Sagsfremstilling

Rideklubben ønsker at gennemføre en udskiftning af rideanlæggets lysstofrør til ny LED belysning, hvorved der opnås en levetid på 50.000 timer svarende til en 4 dobling af eksisterende lyskilders levetid. Samtidig vil udskiftningen reducere det nuværende energiforbrug med ca. 60%.
 
Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter vedr. udskiftning af lys i ridehallen ca. 36.472 kr. med en årlig energibesparelse på ca. 16.777 kr. til følge.

En evt. udskiftning af lys i ridehallen vil medføre en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 12.247 kr.
 
Kærbo Rideklub tegner jf. seneste indberetning 87 medlemmer, heraf 61 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 345.000 kr. (2013).
Klubbens formueforhold jf. regnskab 2013

 • Årets resultat - 50.838 kr.
 • Egenkapital -118.692 kr.
 • Likvide beholdninger 1.535 kr.

 

Holing Ridecenters formueforhold jf. regnskab 2013:

 • Årets resultat   35.638 kr.
 • Egenkapital   3.868.560 kr.
 • Likvide beholdninger  0 kr.

 
Forvaltningen oplyser, at der jf. KFU den 20. januar 2014, pkt. nr. 9, og KFU den 17. marts 2014, pkt. nr. 27, blev bevilget et tilskud på 61.000 kr. til udskiftning af lys i ridehaller (svarende til 50% af de budgetterede udgifter) til hhv. Herning Rideklub og Hammerum Rideklub mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på hhv. 64.000 kr. i Herning og 58.000 kr. i Hammerum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 18.236 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter ifm. udskiftning af lys i ridehaller mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 12.247 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatret - nye egnsteateraftaler for 2016 + 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune udløber per 31. december 2015. Jf. denne aftale skal der senest 1. april 2015 fremsendes politisk godkendt forslag til ny aftale til Kulturstyrelsen.

På grund af ny lovgivning på egnsteaterområdet fremsendes to aftaler: en et-årig gældende for 2016, samt en ny fireårig gældende for 2017-2020.

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2014 vedtaget ny lovgivning på egnsteaterområdet, som betyder at alle egnsteateraftaler skal afsluttes pr. 31.12.2016, hvorefter alle aftaler vil få ensartede 4-årige kadencer.

Dette medfører at den variable statsrefusions-procent kan fastlægges for 4 år ad gangen, hvilket vil betyde større budgetsikkerhed for kommunerne. På finansloven afsættes årligt en pulje til egnsteatervirksomhed. Den pulje deles mellem egnsteatrene i forhold til, hvor stor det kommunale tilskud til de enkelte teatre er. Der optages pt løbende nye egnsteatre, hvorfor refusions-procenten er varierende. Fra 2017 vil der udelukkende blive optaget nye egnsteatre hvert fjerde år, og refusions-procenten vil lægge fast for en fireårig periode. Herning Kommune kalkulerer med en refusions-procent på ca. 40. Den netop oplyste procentsats for 2015 er 38,5 %, hvilket er den laveste sats siden ordningen blev indført.

Den nye lovgivning præciserer endvidere forhold vedr. professionel teatervirksomhed, husleje samt at der fremover kun ydes statsrefusion af egnsteatres primære aktiviteter, som er produktion af professionel scenekunst.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har Team Teateret og Herning Kommune jf. den gældende egnsteateraftale, som udløber per 31. december 2015, udarbejdet forslag til en ny et-årig aftale for 2016 og en ny fire-årig for 2017-2020. Kulturstyrelsen har meldt ud, at de ikke forventer store ændringer i forhold til krav til indhold i aftalerne fra 2017-2020, da fokus vil blive selve synkroniseringen. Det forventes ændret fra 2021 og fremadrettet.

Kulturstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en et-årig og en ny fire-årig aftale.  

Forslagene skal politisk godkendes og fremsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april.  

Staten er ikke part i aftalerne, da statens refusion tilgår Herning Kommune. Aftalerne tager afsæt i en skabelon, som Kulturstyrelsen har udarbejdet.

 

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke. Herunder skal det nævnes, at aftalen danner grundlaget for, at Herning Kommune kan modtage statsrefusionen.

 

Til grund for de nye aftaler lægger Team Teatres reviderede strategi.

Team Teatrets hovedprodukt er stærke forestillinger med substans og stillingtagen. Målgruppen, dækningsområde og kendskabet til Team udvikles og styrkes gennem egne produktioner, presse og samarbejde. Der fokuseres målrettet på et yngre segment, bl.a. via nye medier og større nærvær i lokalmiljøet.

Team Teateret vil arbejde med lokal kulturel udvikling i Herning, styrke byens teatervækstlag, øge tilstedeværelsen i de offentlige rum og samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og kulturaktører.

Team Teatrets profil skal være og signalere kvalitet og kunne rumme både det yngre og modne publikum. Der skal arbejdes med den hele oplevelse fra p-plads til mødet med kunsten i teatret. Team Teatret vil spille en rolle kulturpolitisk rolle og markere sig som kompetent kulturaktør. Der fokuseres på faglige kompetencer og interesser, og samarbejdet med teatrets personale og bestyrelse opprioriteres.

 

Dertil kommer kunstneriske planer for henholdsvis 2016 og 2017-2020. Planen for 2016 er mere specifik og konkret, da dele af repertoiret allerede er planlagt, mens planen for 2017 har et mere overordnet sigte. Det sker efter fælles aftale, da begge parter vurderer muligheden for at agere i en kunstnerisk kontekst og udvikling for udslagsgivende for teatrets succes.  

Økonomi

Økonomisk betyder aftalerne en fortsættelse af Herning Kommunes engagement på uændret niveau i forhold til i dag.

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 % af det kommunale tilskud til teatre.

Nedenstående tabeller viser de økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ved indgåelse af aftalen.

Alle tal er 2015 tal, og der vil for det kommunale tilskuds vedkommende ske en fremskrivning i henhold til den kommunale fremskrivning for lignende områder.

 

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune jf. nedenstående tabel. Huslejen fremskrives med samme procentsats som tilskuddet.

Aftalen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

 

Aftalerne er godkendt af Team Teatrets bestyrelse den 20. januar 2015.

 

Støtten til Team Teatret afholdes i henhold til de i budgettet for 2016 og overslagsårene afsatte midler til formålet. Midlerne er placeret på Service Område 15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkast til egnsteateraftalene for 2016 og for 2017-2020 mellem Team Teatret og Herning Kommune godkendes under forudsætning af, at Kunststyrelsen godkender aftalen.

 

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig færdig med Kulturstyrelsen inden for de gældende økonomiske rammer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Under forudsætning af at ordningen med statsrefusion fortsætter.  

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Egnsteateraftale for 2016 for Operaen i Midten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale melllem Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune og Operaen i Midten udløber per 31. december 2015. Jf. denne aftale skal der senest d. 1. april 2015 fremsendes politisk godkendt aftale til Kulturstyrelsen. Forslag til en ny et-årig aftale foreligger hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2015.
 
Politisk godkendt forslag til en ny aftale skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2015.
 
Teatrets bestyrelse har godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2016 per mail den 26/1 (2 svar), den 27/1 (4 svar) og den 29/1 (1 svar).

 
Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producerede professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i teaterlovgivningen.
 
Folketinget har i 2014 vedtaget ny lovgivning på egnsteaterområdet, som betyder at alle egnsteateraftaler skal afsluttes pr. 31.12.2016, hvorefter alle aftaler vil få ensartede 4-årige kadencer. Dette medfører at den variable statsrefusions-procent kan fastlægges for 4 år ad gangen.
 
Den nye lovgivning præciserer endvidere forhold vedr. professionel teatervirksomhed, husleje samt at der fremover kun ydes statsrefusion af egnsteatres primære aktiviteter, som er produktion af professionel scenekunst.
 
Som baggrund for forslaget til ny egnsteateraftale har Kulturstyrelsen gennemført en evaluering af Operaen i Midten. Teatret fik en meget fin evaluering med følgende anbefalinger:

 1. at teatrets vedtægter ændres således, at de lokalpolitiske udpegninger sker fra egne rækker, dvs. kulturudvalg eller byrådenes midte og
 2. at deltagerkredsen bør drøfte muligheden for at øge det kommunale driftstilskud og/eller at udvide ejerkredsen med henblik på ad den vej at øge tilskudsgrundlaget.

 

Vedtægtsændringen er godkendt af alle kommuner og vil træde i kraft fra førstkommende byråds-konstituering.
 
Holstebro Kommune har som tilsynsførende undersøgt muligheder for at øge driftstilskud som beskrevet i punkt 2, dels gennem administrative drøftelser i ejerkredsen og dels ved en analyse af Ensemble Midt Vest’s bestræbelser for at inddrage andre kommuner i sin ejerkreds, hvilket ikke er lykkedes. På den baggrund vurderer Holstebro Kommune, at der i aftalen for 2016 ikke kan skabes grundlag for at realisere anbefalingen, men at bestræbelsen kan genvurderes i forhold til en efterfølgende egnsteateraftale for perioden 2017-2020.
 
 

Økonomi

Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleåret 2016 identisk med driftstilskuddet for 2015 fremskrevet med den almindelige fremskrivningsprocent udmeldt af Kommunernes Landsforening (2.0 %).  

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne.  

Herning Kommunes andel udgør i 2016 915.597 kr. svarende til 42,1 % af det samlede tilskud.

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

Forslaget til egnsteateraftele for 2016 kan med det nuværende refusionsniveau afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme på SO15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2016-31.12.2016 til godkendelse i Byrådet med anbefaling.

 

at aftalen godkendes under forudsætning af, at aftalen godkendes af de øvrige aftalekommuner og i Kulturstyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.
Det afsatte rådighedsbeløb er i alt kr. 612.000 pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedr. diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på kr. 612.000, idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.
 
Der er på nuværende tidspunkt registreret flg. ansøgninger og opgaver:

 • Brandtrappe i Huset No7 - 200.000 kr. (nyt krav fra Beredskab)
 • Nye vinduer ud mod Nørregade i Huset No7, planlagt udført i forbindelse med ombygningen - 160.000 kr.
 • Nyt alarmsystem på CHPEA - 140.000 kr.
 • Reperation af skader på gulv i Rockstjernen - 15.000 kr.
 • Automatisk varmestyring på Rockstjernen - 30.000 kr.
 • Mindre ombygning i forbindelse med udvidelse af Sangskolens medarbejderstab - 30.000 kr.

I alt ansøgninger for 575.000 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 612.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, kultur, stednr. 364099 i 2014, som vil blive overført til 2015 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. januar til 28. januar 2015.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Splyf, Muzak (amatørteaterforeninger for unge) og uorganiserede unge har søgt om tilskud til opsætning af "Slavepiskerens Datter" i forbindelse med Unicefby Herning. De medvirkende i stykket er unge mellem 12 og 30 år, og stykket handler om børns rettigheder - i dette stykke visualiseret ved arbejdsvilkårene for børn på en fyrværkerifabrik. De unge mennesker planlægger, at forestillingen er en del af åbningen for Unicef By Herning, ligesom den skal turnere rundt i skolerne i kommunen som en del af projektet. Der er bevilliget 5.000 kr. til Rasmus Sommer.  

 

Der er i indeværende år ikke tidligere bevilliget tilskud.

 

Der resterer efterfølgende 45.000 kr. af Ungepuljen for 2015.

Beslutning

Taget til orientering. 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haludvidelsesprojekter i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. forligskredsdrøftelser med efterføglende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt nr. 429, fremsættes udfordringer og løsningforslag vedr. driftstilskud til halprojekter i hhv. Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Ifm. haludvidelsesprojekterne i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg har der vist sig forskellige udfordringer ifm den fremtidige drift af halprojekterne. Udfordringer med tilhørende løsningsforslag er skitseret herunder:

Hal

Udfordring

Løsning

 

Aulum

Mangler anslået 337.000 kr i årligt driftsbudget.

Lånegaranti på 4,5 mio. kr. konverteres til et anlægstilskud, hvilket frigør en årlig rente- og afdrags- belastning på 254.000 kr., som tilføres driften af Aulum projektet.

 

Vildbjerg

Fordyrelser af projektet og afledt øget lånefinansierings

behov, som dels kræver kommunal garanti og deponering, dels at kommunen ikke kan støtte den kommercielle del af centret

Den kommercielle del finansieres via egne indsamlede midler samt merbelåning, og Herning Kommune yder et supplerende anlægstilskud til den almennyttige del på 4,2 mio. kr. Anlægstilskud frigør 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån, som tilgår Snejbjerg projektet jf. nedenstående.

 

Snejbjerg

Mangler efter eget skøn 909.000 kr. i årligt driftsbudget.

Ovennævnte driftstilskudsbeparelse/ frigørelse af 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån i Vildbjerg tilføres Snejbjerg Hallens driftsbudget.

Endvidere tilføres drifts- og vedligeholdelsesmidler vedr. idrætsfaciliteter på Snejbjerg gl. Skole, anslået 204.000 kr. (185.000 + 19.000).

Endeligt tilgår lejebetaling på 54.000 kr. vedr. Aulum Fritidscenters leje af ekstra haltimer på Aulum Friskole driften af Snejbjerg projektet.

Dette frigør i alt et samlet driftstilskud på 471.000 kr. til drift af Snejbjerg projektet.

 

Økonomi

 

Jf. ovenstående er er behov for anlægstilskud på i alt 8,7 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. som allerede er afsat til deponering og som konverteres til anlæg. Der findes yderligere 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for 2016 og 2017.

 

Anlægstilskuddene fordeles med

 

 • 4,2 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Vildbjerg
 • 4,5 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum

 

Driften holdes neutral, men medfører en omplacering af midler

 

 • Der flyttes 213.000 fra bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 185.000 kr. fra drift af Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 19.000 kr. fra udvendig vedligehold a Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 54.000 kr. fra Særligt lokaletilskud vedr. Aulum Fritidscenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 471.000 kr. finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

I 2015 vil ovenstående omplaceringer have virkning fra 1. august 2015 og blive foretaget med 5/12-dele af beløbene.

 

Haludvidelsesprojektet i Vildbjerg er i proces og forventes afsluttet 1. halvår 2015, hvorfor anlægstilskuddet på 4,2 mio. kr. søges frigivet på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318085, Haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,

 

at anlægsudgiften på 4,2 mio kr. finansieres af likvide midler i 2015, idet der henvises til, at der findes 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for årene 2016 og 2017 jvf. beslutning i forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt. 429,

 

at 4,5 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsoversigten til deponering  i forbindelse med haludvidelsesprojekt i Aulum konverteres til anlægstilskud på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 05, Haludvidelsesprojekt i Aulum,

 

at bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter reduceres med 89.000 kr. i 2015 og 213.000 kr. i 2016 og frem,

 

at der overføres 77.000 kr. i 2015 og 185.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 12, drift af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 8.000 kr. i 2015 og 19.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 03, udvendig vedligeholdelse af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 22.000 kr. i 2015 og 54.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud til  Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 196.000 kr. i 2015 og 471.000 kr. i 2016 og frem finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

at sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  
 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget