Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: Højskolen, Højskolevej 11, Birk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.00-P17-1-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Landdistrikts-strategi for Herning Bibliotekerne 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe

Sagsresume

Herning Bibliotekerne sætter med Landdistrikts-strategien for Herning Bibliotekerne 2015-2018, fokus på at udvikle bibliotekstilbuddet over for børn og ældre borgere i landdistrikterne i Herning Kommune.

 

Der udvikles inden for tre overordnede indsatsområder: digital materiale distribution, skabelse af flere kulturelle events og læringsaktiviteter i de nære miljøer, samt udvikling af de selvbetjente biblioteker.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekernes mission er at give rum for mennesker i bevægelse og sikre viden til tiden, samt spille en central rolle i Herning Kommune for borgernes læring, borgernes kulturelle udfoldelser og demokratiske udvikling. Herning Kommune er geografisk en af landets største kommuner, og Herning by har et stort opland med centerbyer, landsbyer og særligt tyndtbefolkede landområder.


Tre indsatsområder
Med en landdistrikt-strategi sættes der de næste tre år særligt fokus på at udvikle bibliotekstilbuddet til de borgere der bor i disse områder. Der fokuseres på to særlige målgrupper, som der er mange af i centerbyer og landområderne: børn og de ældre medborgere: Børn skal møde og ”rammes” af kultur, litteratur og viden dér hvor de færdes i hverdagen, sådan at den bidrager til et godt og indholdsrigt børneliv. De ældre medborgere der har valgt at blive på landet trods måske besværligheder med afstande, skal også mulighed for at bruge litteraturen og deltage i kulturelle aktiviteter tæt på hjemmet.


Udgangspunktet er at biblioteket tænkes som en service, og ikke en fysisk enhed, som kan nå borgerne på mange måder og via mange kanaler, og der udvikles inden for tre overordnende indsatsområder:

 1. Materialedistribution (digitale materialer)

 2. Kulturelle aktiviteter og læringsindsatser (flere og i det nære miljø i samarbejde med frivillige)

 3. Udvikling af de selvbetjente biblioteker

 

De nye tilbud testes og afprøves særligt i den sydlige del af kommunen, hvor der p.t. er størst afstand til et fysisk tilbud.
 
Se bilag 1 & 2 for Landdistriktsstrategien samt oversigtskort over det fysiske bibliotekstilbud.


Borgernes i de berørte områder vil mærke indsatserne som en øget synlighed og dermed som en forbedret service, da de med stor sandsynligt vil opleve eller blive ”ramt af” nye initiativer fra bibliotekets side.

Økonomi

Indsatsområderne udfoldes og realiseres inden for bibliotekets eksisterende driftsramme. Både som en del af lokalbibliotekernes årlige handlemål, men også som en del af interne services-mål, f.eks. for Kommunikation og IT-drift. En medarbejder har endvidere specifikt 8 t/ugen afsat specifikt til realisering af indsatsområderne. Enkelte dele, som f.eks. markedsføring af det digitale bibliotek mv., søges finansieret via eksterne projektmidler. Jf. Landdistriks-strategien skal det vurderes hvorvidt det kunne give mening at lave Kibæk delvist selvbetjent ligesom de andre lokalbiblioteker; altså med længere åbningstider og mere selvbetjening. Dette kræver en økonomisk investering, i et SOL-system til registrering og overvågning af besøgende, der ikke kan finansieres inden for bibliotekets driftsramme, og derfor skal der potentielt afsættes midler til dette på investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Landdistrikts-strategien godkendes og midtvejs-evalueres i 2017

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres undervejs.
Landsbykontaktudvalget tilbydes at blive inddraget i fornødent omfang.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Alpi-Hallerne i Lind, projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Alpi-Hallerne (Lind Hallen) v/ fmd. Erling Mikkelsen søger om endelig godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.  

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2012-2015 er der i 2014 afsat et anlægstilskud på 10,278 mio. kr. til etablering af ny multihal i Lind, på betingelse af at hallen selv indsamler 4 mio. kr. Der er afsat et årligt supplerende driftstilskud på 155.000 kr. ifm. haludvidelsesprojektet.

 

Udvidelse og opgradering af Alpi-hallerne sker i tæt samspil og synergi med udvidelsen af Lind Skole med afsæt i et fælles programoplæg. Skole- og haldelen opføres dog som to selvstændige byggeprojekter, hvor den samlede beløbsramme til om- og tilbygning af Lind Hallen udgør 14,278 mio. kr.

 

Alpi-Hallerne er bygherre på halprojektet, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunens tilskud, hvor indsamlingen pt. har rundet de 3,950 mio. kr.

 

Jf. vedlagte projektforslag består projektet af en ny mutihal/samlingssal på 1.188 m2 i forbindelse med musiklokale med scene og tilhørende depot samt fitnessrum og foyer/ ophold. Haludvidelsen skaber gode muligheder for synergi og gensidig udnyttelse af lokaler i henholdsvis skole og hal, mere fleksibel haltid og mangfoldige anvendelsesmuligheder.
 

Hallen placeres nord for tennisbanerne med forbindelsesgang til skolen, så byggeriet hænger godt sammen og åbner sig mod og knytter an til omgivelserne med bl.a. nyt indgangsparti/ foyer og udendørs ophold.


Placering af hallen inddrager petanquebaner, som retableres inden for den samlede projektøkonomi,
 
Tilbygning til Alpi-Hallerne går hen over matrikelgrænser, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr., som afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

Samlet anlægsbudget for udvidelsen af Alpi-Hallerne udgør anslået 14,278 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune har bevilget 10,278 mio. kr. mod at hallen selv indsamler 4 mio. kr.

Alpi-Hallerne er så godt som i hus med alle indsamlede midler og anmoder om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægstilskud ifm. ønske om byggestart primo 2015.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte projektforslag til udvidelse af Alpi-Hallerne i Lind godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 10,278 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 10,278 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,278 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01, Haludvidelsesprojekt i Lind. Rådighedsbeløbet på 2,278 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,

 

at udgifter ifm. arealerhvervelsessagen på anslået 50.000 kr. afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne at der skabes mere plads i gennemgangen ved indgangspartiet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-7-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til etablering af hundetræningshal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Cevil Hundeførerforening, Herning afd. v/ fmd. Birthe Eriksen søger om tilskud til etablering af kold hal til hundetræning på Nakskovvej 15 i Herning.

Sagsfremstilling

DcH Herning er den næststørste lokalforening i Danmark og tegner jf. seneste indberetning 370 medlemmer. Foreningen holder til på adressen Nakskovvej 15, hvor der trænes på udearealer ifm. eksisterende klubhusfaciliteter. Foreningen har tilbud til alle hundeejere i Herningområdet.

 

Træningen i det sene efterår og vinter er imidlertid ofte indskrænket grundet vejrforholdene, som vanskeliggør fornuftig hvalpetræning. Klubben har derfor taget initiativ til ved egne midler at opføre en uopvarmet trænings-/ stævnehal, hvortil der er søgt Herning Kommune om byggetilladelse.

 

Budgetterede udgifter til opførelsen af hallen udgør jf. indhentet tilbud ca. 1,4 mio. kr. mod forventet 1,1 mio. kr.

 

DcH Herning søger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 300.000 kr. til dækning af merudgiften på 300.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der i forbindelse med den indledende dialog om opførelse af træningshal var lagt op til, at klubben selv kunne finde midler til hallen.

 

DcH's formueforhold jf. seneste regnskab:

 

 • Årets resultat: 72.938 kr.

 • Formue: 2.002.538 kr., heraf 1.419.645 kr. i likvid kapital.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen meddeles afslag af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds Jiu Jitsu søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Jiu Jitsu Klub v/ fmd. Klaus Rude søger om tilskud til nyt tag og udskiftning af loft i klubhusets træningslokale.  

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 15. december 2009, hvor det blev besluttet at bevilge et tilskud på 175.000 kr. svarende til 73% af de budgetterede udgifter.

 

Klubben har imidlertid ikke kunne finde finansiering for de sidste 27%. Ansøgningen genfremsendes til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Sunds Jiu Jitsu søger om tilskud til nyt tag på foreningens klubhus, idet tagbeklædningen er nedslidt.
 
Bygningen er opført i 1984. Samtlige tagplader er revnet og hullet.
 
Der har de senere år været foretaget udskiftning af de mest ødelagte tagplader og foretaget nødreparationer, hvor der ved hjælp af fugemasse er blevet repareret revner mange steder.
 
Situationen er efterhånden blevet uoverskuelig, hvor foreningen ofte er udsat for, at det regner ned gennem taget flere steder i bygningen med stor skade på inventar til følge.
 
Jf. indhentet tilbud pr. august 2014 udgør budgetterede udgifter ifm. udskiftning af tag og tagrender samt renovering af loft i træningslokale ca. 310.000 kr. incl. moms.
Prisen er incl. materialer og arbejdsløn, men ex. arbejdstimer til oprydning og nedrivning af loft i træningslokale, som udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
 
Sunds Jiu Jitsu har pt. tilsagn om tilskud fra fonde og erhvervsliv på 50.000 kr. såfremt renoveringen foretages og søger Herning Kommune om et ekstraordinært engangstilskud på 260.000 kr. incl. moms.
 
Kommunale Ejendomme har besigtiget Sunds Jiu Jitsu Klubs lokaler og foretaget en nærmere bygningsmæssig vurdering.
 
Det kan konkluderes, at tagpladerne er nedslidte/ knækkede og understøtter klubbens henvendelse omkring vand-indtrængen i træningslokalet. Det vurderes, at tagpladerne ikke kan holde til partiel reparation/ udskiftning, da de tilstødende placer vil knække ved dette indgreb.
 
Sunds Jiu Jitsu er optaget som medlemsforening under Idrætsrådet og tegner jf. seneste indberetning pr. 31/12-2013 i alt 35 medlemmer, heraf 21 under 25 år.
 
Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 35.000 kr. (2012) iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for området.

 

Formueforhold Sunds Jiu Jitsu pr. 31/12-2013:

 

 • Årets resultat: 6.205 kr.

 • Egenkapital: 148.362,87, heraf 1.048 i likvid kapital

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 260.000 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1258-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Uhre Motorsportscenter, godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægsbevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Uhre Motorsportscenter søger om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Uhre Motorsportscenter har i de senere år været i dialog med hhv. Herning og Viborg Kommuner om tilskud til etablering af nyt klubhus, som har resulteret i et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. fra Viborg Kommune og 0,5 mio. kr. fra Herning Kommune. Reserverede tilskud er afsat i anlægsinvesteringsoversigten for 2014 og 2015.

 

Tilrettet anlægsbudget for nyt klubhusbyggeri udgør 2,463 mio. kr.:

 

Klubhus
1,850 mio. kr
Arkitekt og byggetilladelse mm
0,270 mio. kr.
Køkken, inventar og tilslutning til forsyningsnet mv
0,343 mio. kr.
I alt
2,463 mio. kr.

 

Finansieringsplan:

 

Viborg Kommune
1,500 mio. kr
Herning Kommune
0,513 mio. kr
LAG Herning
0,200 mio. kr
Maersk
0,250 mio. kr
I alt
2,463 mio. kr

 

Hertil kommer eget arbejde på anslået 350.000 kr.:

 

Nedbrydning og bortskaffelse af gl. klubhus
120.000 kr.
Retablering af veje og p-pladser mv
180.000 kr.
Reetablering af gl. grund
50.000 kr.
I alt
350.000 kr.  

 

Jf. vedlagte skitseprojekt etableres 256 m2 klubhusbyggeri plus 79 m2 overdækket terrasse. Klubhuset indrettes med 96,5 m2 klublokale med tilstødende kantine, bad, omklædning og depot.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte skitseprojekt godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,513 mio kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at 0,513 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,213 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 035099 01, Klubhusbyggeri i Uhre. Rådighedsbeløbet i 2014 på 0,213 mio. kr. overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Spil Dansk Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Hernings deltagelse i Spil Dansk 2014 er vel overstået, og hvis Herning skal være Spil Dansk Kommune i 2015 kunne planlægningen med fordel igangsættes primo 2015.

Der gives en kort status/evaluering på dette års projekt, som sammen med dialog med Spil Dansk om fremtidige perspektiver, danner grundlag for projektgruppens anbefalinger vedr. 2015.

 

Sagen indeholder således også ansøgning om midler til afholdelse af Spil Dansk 2015.

Sagsfremstilling

Spil Dansk Kommune 2014 blev behandlet på KFU dagsorden d. 22. april 2014, hvor udvalget bevilligede midler til køb af Spil Dansk Kommune - guldpakken.

Efterfølgende nedsatte Kultur og Fritid en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Ensemble MidtVest, Herning Musikskole, DSI Swinging Europe, Den Jyske Sangskole, Herning Bibliotekerne, Kulturelt Samråd Herning og Staben Kommunikation (Herning Kommune).

 

Afsættet for Spil Dansk 2014 besluttede arbejdsgruppen skulle være, at der OGSÅ blev spillet dansk på andre steder end vanligt, for et andet publikum end vanligt eller i det hele taget på andre måder end vanligt.

 

Der blev afholdt 19 annoncerede Spil Dansk arrangementer i uge 44 i Herning Kommune i 2014, mens de forskellige talent- og skoleforløb, som også er en del af det at være Spil Dansk Kommune strækker sig en længere periode helt fra september og året ud. Især talentforløbet har fået rigtig god kritik af deltager og musikskolen. Ud over de annoncerede arrangementer blev der bl.a. afholdt pop up koncerter på banegården.

Medio november blev der afholdt et evalueringsmøde med Spil Dansks direktør, hvor arbejdsgruppen anbefalede, at Spil Dansk dagen hvert år kunne fokuseres med et tema - enten nationalt eller lokalt.

 

Arbejdsgruppen i Herning anbefaler, at indsatsen i 2015 fokuseres yderligere. En fokusering kræver en længere planlægningshorisont, hvorfor det også anbefales at igangsætte arbejdet lokalt i starten af året, trods det at kommunepakkerne endnu ikke forventes meldt ud på det tidspunkt.

 

Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at de deltagende institutioner hver især bidrager med en del personalemæssige ressourcer mv., og at der bør afsættes en mindre pulje til teknik, koda, forplejning, transport mv.,  

 

Økonomi

Herning Kommune købte både i 2013 og 2014 guldkommunepakken hos Spil Dansk for 35.000 kr. per år. Denne pakke indeholder et varieret udbud af koncerter, skoleforløb, kunstnermøder, talent- og masterclass forløb, samt en PR og kalenderplatform.

Spil Dansk Guldkommunepakken 2015 forventes at blive sammensat anderledes end tidligere år, bl.a. med frit valg af flere produkter istedet for en meget fast produktliste.

Prisen for en guldkommunepakke forventes at blive omkring 35.000 kr. igen.

Ud over selve prisen på Spil Dansk pakken viser erfaringerne fra 2014, at der bør afsættes et beløb til transport, forplejning, koda og evt. annoncering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering vedr. Spil Dansk 2014 i Herning tages til orientering.

 

at planlægningen af Spil Dansk 2015 påbegyndes primo 2015.

 

at der bevilliges 50.000 kr. til Spil Dansk 2015, hvoraf omkostningen til køb af Spil Dansk pakken, transport, koda, forplejning mv. afholdes.

 

at beløbet afholdes fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar tilføres 967.000 kr., hvoraf ca. 210.000 er disponeret jf. tidligere beslutninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Det Gamle Kommunekontor i Skarrild - "Skarrild Turist"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 
 

Note: sagen behandles d. 15. dec. i TMU.

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkær, Erik Skibsted

Sagsresume

Skarrild Turisthus, en del af "Det Gamle Kommunekontor" i Skarrild, Kirkepladsen 1, har siden 2009 fungeret som formidling af områdets attraktioner for områdets besøgende og turister. Det blev etableret af lokale ildsjæle i forbindelse med arbejdet for etablering af Nationalpark Skjern Å.
Siden 2012 har der ikke været en ordning omkring betaling driftsomkostninger til el, vand og varme.

Sagsfremstilling

Skarrild Turisthus blev etableret som en del af de aktiviteter og tiltag, som lagde op til etablering af Skjern Å Nationalpark, og formålet med Skarrild Turisthus var – og er stadig - at formidle områdets mange kunstværker, samt kulturhistoriske, naturmæssige og historiske steder og områder.

Skarrild Turisthus fik stillet ca. 25 m2 af ”Det Gamle Kommunekontor” i Skarrild til rådighed. Huset rummer også et dagplejerum, pensionistklub og lokalhistorisk arkiv. Disse forbrugsafgifter afholdes via andre kommunale områder.
VisitHerning ydede ved opstarten et tilskud til indretning og skiltning, men der har aldrig været tvivl om, at den strategiske beslutning, om at turistinformation i Herning Kommune foregår fra VisitHernings kontor i Herning og ikke decentralt, var gældende.
 
Teknik og Miljø, serviceområde 04, har i årene 2010 og 2011 afholdt omkostningerne til forbrugsafgifterne som en del af forvaltningens formidlingsbudget i forbindelse med Nationalpark Skjern Å. Efter at det ikke længere så ud til at være en mulighed, blev det meddelt folkene bag turisthuset. Driften af huset er på trods af denne besked fortsat.
 
Kultur og Fritid har været i dialog med folkene bag Skarrild Turistkontor med henblik på den fremadrettede drift af huset og med henblik på en fokusering af aktiviteter og indhold i formidlingen af den kulturhistoriske vinkel, samt den stedspecifikke kunst, der findes i området. Driften af Skarrild Turistkontor er udelukkende baseret på frivillig basis.


Huset besøges årligt af ca. 1000 gæster. De turister, der typisk besøger området, er vandrefolk, lystfiskere, skoler og efterskoler, cykelturister, kulturhistorisk interesserede og kanofarende.

Sammen med Skovsnogen Artspace arbejdes der for fremadrettet at undersøge muligheden for at anvende hele Det Gamle Kommunekontor i Skarrild som base for artists in residence.

Kultur og Fritid kontaktes, når ildsjælene er længere med idéudvikling, fysiske planer og finasieringsplan.

Økonomi

Der skyldes pr. 30. november 2014 i alt 38.565,05 kr. inkl. gebyrer.

Forbrugsafgifterne for turisthuset forventes fremadrettet at udgøre ca. 9.000 kr. pr. år
 
Forvaltningerne anbefaler, at Teknik og Miljø, serviceområde 04, finansierer den bagudrettede skyldige omkostning på 38.565,05 kr. inkl. gebyrer pr. 30. november 2014, mens Kultur og Fritid finansierer de fremadrettede omkostninger vedr. forbrugsafgifter på ca. 9.000 kr. årligt.
 
Skarrild Turisthus blev 13. september 2010 (pkt. 316) behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget besluttede som en særlig ordning, at yde bidrag til dækning af afholdte forbrugsudgifter i 2010.

 

Til orientering fremsendes sagen med samme ordlyd, men med flg. indstilling til Teknik og Miljøudvalgets behandling (samme dato som KFU behandling):

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
At der på grund af sagens særlige karakter og under hensyn til, at der også er fundet en fremadrettet og holdbar løsning, at der inden for SO 04, Grønne Områder, i 2015 bevilges et éngangsbeløb til afholdelse de bagudrettede forbrugsudgifter på 38.565.05,- kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges støtte fra 2015 og fremadrettet på 9.000 kr. årligt til betaling af forbrugsafgifter for lejemålet, Kirkepladsen 1b i Det Gamle Kommunekontor.

 

at midlerne ikke udbetales, men at udgiften afholdes af Kultur og Fritid efter faktura fra Kommunale Ejendomme

 

at udgiften fra 2015 og frem finansieres fra SO 15, Kultur, andre kulturelle opgaver.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Lokaler til de Ungdomspolitiske foreninger i Sølvhuset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De Ungdomspolitiske foreninger søger om lokaletilskud til Ungdomspolitisk fælleshus i Sølvhuset, Højskolevej 11, Birk.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt får Ventres Undgdom (VU) og Konservativ Ungdom (KU) lokaletilskud, mens de øvrige politiske foreninger ikke modtager noget lokaletilskud.

På et møde i Sølvhuset med Venstres Ungdom (VU), Liberal Alliance (LA), Dansk Folkeparti(DF), Konservativ (KU), Radikal Ungdom (RU), Kristendemokratisk Ungdom (KDUP) talte vi om mulighederne i huset. De Politiske Ungdomsforeninger udtrykte et stort ønske om at blive samlet i et fælles hus, så de blandt andet fik bedre muligheder for at have fælles debatskabende arrangementer.

 

Det er HUF(Hernings Ungdomspolitiske Fællesråd) som vil fremstå som lejer på kontrakten.

 

Før Sølvhuset kan tages i brug, skal der foretages en mindre ombygning, således at de fem største ungdomspolitiske foreninger, kan få hvert deres lokale/kontor i det nye fælleshus.
Der vil derudover være et fællesrum, køkkenfaciliteter og to toiletter til rådighed, som de alle kan benytte til egne og fælles arrangementer i foreningsregi.


Ombygningen/ændringerne er som følger:
Vægge og 3 nye døre med lås på 1. sal.
Opsætning af væg for opdeling i stueplan.
Nye laminatbordplader i køkkenet med vask.
Opvaskemaskine incl. tilslutning.


Planen er at de ungdomspolitiske foreninger kan flytte i Sølvhuset pr. 5. december 2014, og har lejemålet til ultimo 2019.

 

Prisen udgør 41.000 kr. plus moms for istandsættelse. Beløbet foreslås finansieret fra kontoen: Særligt lokaletilskud 374 00 206 08

 

Økonomi

                   

VU og KU modtager i dag et samlet lokaletilskud
kr. 71.000
I 2012 fik VU et lokaletilskud
kr. 27.000
I 2012 fik KU et lokaletilskud
kr. 44.000
Månedlig husleje i Sølvhuset er kr. 3000,- årligt
kr  36.000
Årlige forbrugsafgifter skønnes til ca.
kr. 30.000
Samlede lokaleudgifter i Sølvhuset
kr. 66.000
HUF søger om et lokaletilskud på 73 % til lokaleudgifterne på kr. 66.000,- svarende til 
kr. 48.180

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Ungdsomspolitiske Fællesråd modtager et lokaletilskud på 73 % af deres faktiske udgifter, svarende til ca. kr. 48.180.

 

at de får et engangsbeløb på kr. 41.000 til ombygning af lokalerne i sølvhuset til formålet.

 

at udgiften afholdes fra kontoen lokaletilskud 374 00 206 08

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FDF Aulum søger om tilskud til nye vinduer og døre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FDF Aulum søger om et tilskud på kr. 48.568,75 til udskiftning af døre og vinduer i kredshuset.

Sagsfremstilling

FDF Aulum v/formand Ellen Staal søger om tilskud til udskiftning af vinduer og døre på kredshuset, som ligger Rugbjergvej 18 i Aulum. Huset er opført i 1981 og de sydvendte vinduer og døre er nu så nedslidte, at de trænger til udskiftning.
 
Foreningen har 155 medlemmer og ledere, hvoraf 123 er under 25 år. Huset benyttes hver uge året rundt.
 
FDF Aulum har for 2013 modtaget kr. 54.000 i lokaletilskud.
 
Foreningens egenkapital er pr. 31/12 2013 på kr. 1.537.000 og de likvide midler udgør kr. 568.000.
 
FDF Aulum søger om et tilskud på kr. 48.568,75 incl. moms i henhold til indhentet tilbud. Foreningen er selv indstillet på at betale en del af beløbet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FOF søger om lokaletilskud til nye lokaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
      x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FOF søger om et ekstra årligt lokaletilskud på kr. 275.000 i forbindelse med flytning til nye lokaler.

Sagsfremstilling

FOF v/forstander Kirsten Bjørn-Thygesen har siden 1997 haft et lejemål i lokaler i Bredgade 27-33 på 740 kvm.

 

FOF har herudover undervisning på kommunens skoler, Huset no7, MCH Herning Kongrescenter, Herning Gymnasium, HF og VUC m.v.

 

Fra 2009-2014 har FOF haft en stigning i folkeoplysningsaktiviteter på 43 % i udbuddet af kurser til borgere i Herning Kommune. Der har i 2014 været afholdt over 600 kurser med ca. 8500 kursister. Dette har medført store lokalemæssige problemer - specielt i dagtimerne. Aldersgruppen 60+ er stigende, hvilket giver efterspørgsel på bl.a. bevægelseshold, sproghold og IT-kurser.

 

Herudover medfører den nye skolereform en begrænsning i brugen af lokaler på kommunens skoler.

 

FOF har behov for et større lejemål, som udover undervisningslokaler, også skal omfatte et undervisningskøkken. FOF har udviklet et projekt, som har til formål at undervise ældre (specielt mænd) til at kunne klare sig bedre og længere i eget hjem. Disse kurser foregår i formiddagstimerne. Der er søgt flere fonde til projektet og foreløbig er der tilsagn om kr. 150.000.

 

Efter i flere år at have undersøgt mulighederne for at finde nye lokaler er valget faldet på et lejemål på 1. sal i Dalgashus. Lejemålet er på ca.1000 kvm og med den centrale beliggende vil det skabe aktivitet ikke bare i huset men i hele midtbyen.

 

Der er for 2015 afsat en ramme på kr. 486.000 til lokaletilskud til aftenskolerne. Efter en godkendt fordelingsnøgle får FOF ca. kr. 270.000.

Lokaleudgifter for det nye lejemål beløber sig til kr. 1.018.000 årligt ekskl. husleje til administrationslokaler.

FOF søger om et ekstra tilskud på kr. 275.000 dvs. ialt kr. 545.000 årligt. Lejemålet træder først i kraft den 1. juli 2015, hvorfor der kun søges om kr. 137.500 i år 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 135.000 for 2015. Udgiften afholdes på kontoen for folkeoplysende voksenundervisning, kontonr. 372 00 10 304

 

at lokaletilskud på kr. 150.000 fra 2016 og årene fremover tages fra kontoen for folkeoplysende voksenundervisning, kontonr. 372 00 10 304.

 

at det resterende beløb på kr. 125.000 finansieres fra kontoen for særligt lokaletilskud.

Beslutning

Sagen trækkes fra dagsordenen

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-10-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Landsmesterskab i fodbold U8-U9 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fodboldafdelingen i Hodsager IUF ønsker at afholde Landsmesterskab for U8-U9 i DGI-regi. Stævner er for både piger og drenge.

Der forventes 400 børn, trænere og holdledere som deltagere i Landsmesterskaberne.

Hodager IUF ansøger om et tilskud på kr. 17.600 til at dække nogle af udgifterne i fobindelse med Landsmesterskaberne.

Sagsfremstilling

Hodsager IUF afholdte 16. august 2014 de Jysk/Fynske Mesterskaber i fodbold, og fik i den anledning en opfordring til at søge om værtsskabet for Landmesterskabet i 2016.

Det er DGI Landsmesterskaberne for U8-U9 (1.-2. klasse), og det er er både for piger og drenge.

 

Det forventes, at der vil deltage ca. 400 børn, trænere og holdledere, som aktive ved mesterskaberne, og de skal indkvarteres på Hodsager Multicenter og Hodsager Skole. Der deltager ca. 30 hold med 8 spillere på holdene. Den præcise dato for mesterskaberne er endnu ikke fastlagt, men det vil blive i uge 22 el. 23 i 2016.

 

Hodsager IUF stiller med 50-60 personer, som frivilligt mandskab. De skal løse opgaver som kridtfolk, kogekoner, brandvagt osv. Der ansøges om et tilskud til gennemførelse af Landsmesterskaberne på kr. 17.600, som skal dække følgende udgifter:

 

 • Leje af Hodsager Multicenter - kr. 10.000

 • Indmarch v. Herning Garden - kr. 5.000

 • 4 stk. bannere ved indfaldsveje til Hodsager - kr. 1.600

 • El/vand på skolen - Kr. 1.000

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen af principielle grunde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 20.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Aulum Møllelaug: Tilskud til reparation af møllevinger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Møllelaug v. formand Oskar Krogsgaard søger om tilskud til reparation af møllevinger efter stormskade.

Sagsfremstilling

Stormen ”Bodil” har beskadiget den del af møllevingerne hvorpå sejlet monteres

på Aulum Mølle. Den ene vinge er tilmed stærkt angrebet af råd og bør udskiftes snarest. Der er udført midlertidige forstærkning af den rådskadede del. Træet på den anden vinge ser ikke ud til at kunne holde mange år endnu.
 
For at skifte en af de to gennemgående vinger skal begge vinger afmonteret. En forholdsvis stor del af reparationsudgiften går til leje af kran. Det vil derfor, ifølge møllebygger Jens Jørgensen, være økonomisk fordelagtigt at udskifte begge vinger samtidig.
 
Kommunale Ejendomme v. Kjeld Rønnow har besigtiget og vurderet skadernes omfang.
 
Aulum Møllelaug forslår en deling af udgiften mellem Aulum Møllelaug og Herning Kommune, efter forsikringssummen er fratrukket.
 
Forvaltningen oplyser at Aulum Møllelaug, ifølge regnskab 2013 har
en likvid beholdning på kr. 665.402 og en egenkapital på kr. 665.002.

Økonomi

Samlet udgift for reparation af møllevinger beløber sig til kr. 300.000 + moms.
Forsikringen dækker kr. 93.000 + moms
Aulum Møllelaug's egenfinansiering er kr. 110.000 + moms
Kommunal Ejendomme dækker kr. 35.000 + moms
 
Rest finansiering er kr. 62.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges tilskud på kr. 35.000,-. Beløbet finansieres fra Service område 15,
Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto nr. 364 02 112 01, hvor der resterer kr. 86.774.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  
 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget