Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg hos Aulum Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering og besigtelse af Aulum Fritidscenter.

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Tirsdagsklubben

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tirsdagsklubben søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Tirsdagsklubben et etableret i januar 2005 og er en kirkelig børne- og ungdomsforening henvendt til børn i aldersgruppen fra 4 til 10 år. Foreningen er hjemmehørende i Hammerum i Herning og tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

 

Foreningens formål er at fortælle om den kristne tro gennem forskellige sociale, kulturelle og kreative aktiviteter.

 

Foreningen er åben for alle kontingentbetalende børn og ledere, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Tirsdagsklubben tegner pt. 15 medlemmer mellem 5 og 10 år. Foreningen har tilknyttet et netværk af 3 faste ledere, 1-2 ung-ledere og 6 hjælpeledere.  

Børnene indgår i klubbens ledelse via et børneråd.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå.

§4 Medlemmer: Procedure for ind- og udmeldelse bør fremgå evt. med henvisning til foreningens hjemmeside. Indmeldelse kræver underskrift af forældre eller værge.

§7 Børneråd (bestyrelse, børnene repræsenteres ved forældre eller værge): Bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, min. 3 personer. Kassereren er en del af bestyrelsen. Revisor må ikke være en del af bestyrelsen. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

§6 "Årsfest" (generalforsamling): Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende. Børnene repræsenteres ved forældre eller værge. Det bør fremgå hvor mange, der skal vælges til bestyrelsen.

§ 9 Opløsning: Formulering ok, dog bør det tydeliggøres, at evt. overskydende midler tilfalder almennyttigt formål i Herning Kommune.

 

Forvaltningen bemærker, at der jf. vedlagte notat udarbejdet af advokatfirmaet Horten er foretaget en juridisk vurdering af religiøse foreninger og tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, herunder at der ydes støtte til en forening, hvis formål er forkyndelse af et religiøst budskab. Det vil sige, at et religiøst betinget formål sidestilles med andre folkeoplysende formål. Der kan dog ikke ydes støtte til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger, herunder afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse.

 

Forvaltningen har været i dialog med KL, som er bekendt med Horten notat og opfatter det som et hæderligt notat. Dermed mener KL, at Herning Kommune kan godkende kirkelige børne- og ungdomsforeninger, hvor forkyndelse indgår i formålsparagraffen så længe, foreningerne lever op til de folkeoplysende krav/ regler om folkeoplysende foreningsarbejde.  Dvs. at der kan ydes støtte, hvis der er tale om forkyndelse, undervisning og aktiviteter, som bygger på et almennyttigt idegrundlag, åbenhed, fællesskab, aktivt medborgerskab og demokratiforståelse. KL bemærker dog kommunernes ret til at sætte rammer for, hvad der kan godkendes som tilskudsberettiget virksomhed efter loven.

 

Herning Kommune har pt. 35 godkendte kirkelige børne- og ungdomsforeninger, hvor forkyndelse indgår i ca. halvdelen af foreningernes formålsparagraffer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 3.000 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-212-05, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Belyses med et notat fra kommunens eksterne advokat og sendes i grupperne med henblik på tilbagemelding til KFU, hvorvidt man fremover skal godkende foreninger, som tilskudsberettiget foreninger hvis forkyndelse er en del af formålet.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsregnskab 2015 og revisionsprotokol, samt budget 2017.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2015 er godkendt på direktionsmøde den 3. maj 2016.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner og består af afdelingerne: Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter samt Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2015 et overskud på 364.986 kr. før henlænggelser. I løbet af året er der anvendt 3.298.716 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 3.663.702 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 364.986 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser et overskud på 1.108.339 kr. før henlæggelser. I løbet af 2015 er der anvendt 2.555.363 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 3.663.702 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 1.108.339 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Museet har aktiver for 12.071.558 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 7.266.298 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således i t.kr.:

 

Egenkapital primo

 1.988.895

Henlæggelser til Museerne i Herning Kommune

3.650.428

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

1.602.072

Henlæggelser til Museerne i Ikast-Brande Kommune

24.903

Egenkapital i alt pr. 31.12.2015

7.266.298

 

Henlæggelserne i 2015 er formålsbestemte til udstillinger og fastlagte arkæolog opgaver. Desuden er de modtagne midler i 2015 til transformationen henlagt til anvendelse i efterfølgende år.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2015 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.131.000 kr.

 

Budgettet for 2017 udviser et underskud på 1,2 mio. kr., som dækkes af henlæggelserne. Underskuddet skyldes de budgetterede udgifter til transformationen, da indtægten hertil er fordelt over flere år.

 

Der er ikke modtaget årsberetning fra Museum Midtjylland.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2015 godkendes
at budgettet for 2017 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

  • at der vedr. driften forventes et samlet mindreforbrug på 7,490 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 8,106 mio. kr.
  • at der vedr. anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 36,818 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 7,918 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder: drift og anlæg

.

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 7,490 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførslerne/genbevillingerne fra 2015.

Det tilstræbes at holde overførslerne uændret ved udgangen af 2016, men der forventes i 2016 et forbrug på ca. 0,6 mio. kr. af disse overførsler, bl.a. vedr. igangsætningen af drift af det nye 50 meter bassin i Herning Svømmehal, hvilket giver en mindre udfordring i forhold til sanktionslovgivningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der et samlet mindreforbug i 2016 på 36.818 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter, bl.a. 16,4 mio. kr. vedr. Holing-projektet, og 5,2 mio. kr. vedr. udskydelse af Timeline, samt 4,7 mio kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg.

Øvrige mindre afvigelser fremgår af bilag vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2016. og i Byrådet den 29. august 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Regelforenkling inden for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om foreslåede temaer til regelforenkling i By, Erhverv og Kultur, gældende for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På Budgetkonferencen 25. april 2016 blev Byrådet præsenteret for temaer, som administrationen har indsamlet i forbindelse med processen omkring regelforenkling.

 

De temaer, som har med vores område at gøre, og som administrationen i By, Erhverv og Kultur ønske at arbejde videre nu, kan primært gruppers under følgende overskrifter:

  • Andet
  • Information
  • Procedure
  • Økonomi

 

Forslagene er markeret med grønt i vedhæftede skema. Derudover er der nogle forslag, som administrationen eventuelt kan arbejde videre med senere samt forslag, som administrationen vurderer, at der ikke skal arbejdes videre med nu. Disse er markeret med henholdsvis gult og rødt i skemaet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevillinger fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 10. juni til 1. august 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 10. juni til 1. august 2016.

 

Der er i perioden bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

  • Sommerkulturaktiviteter i Gullestrup for unge fra hele kommunen i juli. Der laves to uger i træk aktiviteter for unge, hvor formålet er det kulturelle møde borgerne imellem. Den første aktivitet er staffet / stjerneløbsaktivitet, hvor det handler om at prøve forskellige lege og udfordringer fra forskellige lande forskellige steder i området. Den anden aktivitet er en madkonkurrence for unge, hvor de unge hver i sær laver mad og bedømmes af hinanden. Begge arrangementer er åbne for alle unge fra hele kommunen. Byens Hus i Gullestrup er sponsor på dele af udgifterne. Der er en lille deltagerbetaling på 10-20 kr. per person. Omkostninger til aktiviteterne udgøres af indkøb og leje af materialer.Der er bevilliget 3.000 kr. til Jasira Hussein.
  • Yoga- og bæredygtighedsevent i Sdr. Anlæg den 27. august. Et arrangement i anlægget, hvor unge præsenterer unge for yoga, vegansk mad, boder hvor unge kan sælge deres kreative udfoldelser, workshops med meditation og indisk musik, elektronisk og akustisk musik, sitarspiller mv. Formålet med arrangementet er dels at øge fokus på yoga, østens kultur, kreativitet og bæredygtighed, men også at starte en gavecirkel, som tager udgangspunkt i "community" tankerne, om at dele sine kundskaber med hinanden uden brug af penge. Der søges andre sponsorer og deltagerne forventes også at bidrage. Der er bevilliget op til 5.000 kr. til Ditte Lykke.

 

Der er tidligere bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

  • Foredrag og dialog om ytringsfrihed af, for og med unge. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Ejvind Hansen vil tale med de unge mennesker om sin nye bog "Kugleregn møder Kuglepen". Arrangøren regner med 50-100 deltagende unge, og han vil blandt andet besøge ungdomsuddannelserne for at reklamere for arrangementet, ligesom der vil blive aktivitet på de sociale medier. Foredrag og dialog finder sted i april, og det bliver sandsynligvis afviklet på biblioteket. Honorar og gebyr til forlag udgør 5.000 kr. Der er gratis adgang til arrangementet.Der er bevilliget 5.000 kr. til Max Pedersen.
  • Workshop om udvikling af synthesizer, og hvordan lyd er omkring og kan tvinges ud af alt. Workshoppen skal indeholde en byggedel, hvor deltagerne bygger deres egen synthesizer med kabler, tuber, rør og indpakning. Derudover kommer der et liveshow fra en kunstner, som har bygget hele sit liveshow op omkring hjemmelavede modulære systemer og synthesizers. Der kalkuleres med 15-20 deltagere til byggedelen, mens liveshowet åbnes for flere deltagere / publikummere. Arrangementet finder sted den 11. juni og afholdes på Kontrast. Der er bevilliget 2.000 kr. til afholdelse af omkostninger forbundet med kunstneren (honorar, rejse, overnatning). Derudover er der bevilliget op til 3.000 kr. til materialer. Tilskuddet er bevilliget til Morten Mandsberg.

 

 

 Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 32.000 kr. af Ungepuljen for 2016.

 

at

orienteringen tages til efterretning

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget