Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: Herning Bibliotek, mødelokale A 1. sal (Fællesmøde med Børn- og Ungeudvalget)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup fremsendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

 

For så vidt angår idrætsarealer og sammenbygning med Hammerum Hallen godkendes dette i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Programoplæg for den nye skole i Hammerum/Gjellerup foreligger nu til politisk godkendelse.

 

Oplægget er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem administrationen, de eksisterende skoler og Hammerum Hallen.  

 

Fokus i arbejdet har været på indhold og organisering af den nye skole. Målet har været at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Også synergieffekterne skole og hal imellem og skolens betydning for lokalområdet i Hammerum og Gjellerup har været prioriteret højt i arbejdet.

 

Resultatet er fundamentet til en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og nyskabende.

 

Programoplægget vil blive præsenteret nærmere på mødet.

 

Jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 med deltagelse af forligskredsens parter er der truffet endelig beslutning om placering af skolen på et byggefelt nord for Hammerum Hallen. Samtidig er der besluttet etablering af en ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej, som placeres på Gjellerup-siden af byggefeltet.

 

Plan og trafikforhold fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, som skal godkendes politisk forud for projektkonkurrence. Arbejdet er igangsat og den nye lokalplan forventes at foreligge til politisk behandling i januar 2016.

 

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:

 

  • Januar 2016 Politisk behandling af lokalplan
  • Maj-juni 2016 Politisk behandling af byggeprogram
  • Februar-marts 2017 Licitation
  • April-maj 2017 Politisk behandling af projekt
  • September 2017 1. spadestik/byggestart
  • Januar 2020 Ibrugtagning

 

 

Økonomi

Den oprindelige anlægsramme for projektet er 200 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014. Hertil kommer yderligere 6,750 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 til dækning af skønnede merudgifter ved flytning af byggefeltet samt etablering af ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej. Den samlede anlægsramme udgør således 206,750 mio. kr.

 

I investeringsoversigten for budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 2,847 mio. kr. i 2016, 56,970 mio. kr. i 2017 og 51,970 mio. kr. i 2018 - i alt 111,787 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger jfr. beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis den 8. december 2014 og den 20. april 2015.

 

 

Eva Kanstrup, Karen Skyum, Erik Søgaard og Ingelise Thune deltager under behandling af sagen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at programoplægget for så vidt angår idrætsarealer og sammenbygning med Hammerum Hallen godkendes.

 

at programoplægget i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indtilling tiltrådet med følgende bemærkninger:

  • KFU og BFU ønsker et nyt fællesmøde i efteråret i 2015
  • Der arbejdes videre med en evt. placering af Hammerum Bibliotek i Hammerum Hallen
  • Der arbejdes videre med en afklaring af driften mellem skole og hallen, særlig med fokus på skolens brug af hallens omklædningsfaciliteter
  • Der arbejdes videre med den endelig udformning af udendørs idrætsanlæg, særlig med fokus på placering af fodboldbaner og antal af kunststofbaner

 


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 15. juni 2015:
Lone Nielsen og Ingelis Sander

Bilag