Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 15. april 2013
Mødested: Studsgaard Gl. Mejeri, Momhøjvej 6-8, Studsgaard

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune – årsrapportering 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Året 2012 har for de lokalhistoriske arkiver i Herning været præget af særlig indsats omkring digital kompetenceudvikling blandt arkivlederne samt arkivlederuddannelsen.

Sagsfremstilling

Årsrapport 2012 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Rapporten viser de 14 arkivers besøgstal i 2012 sammenlignet med 2011. Årsrapporten viser en fremgang for næsten alle arkiver. Den gennemsnitlige stigning for alle arkiverne er på 16 %.
 
Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.
 
I 2011 blev der sat gang i arbejdet med Arkibas, og der har været i 2012 været afholdt kurser i dette.
 
Der har i 2012 været afholdt flere moduler på arkivlederuddannelsen, og dette forventes at fortsætte i 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.10-P05-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om Bibliotekernes Brugerundersøgelse 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmuss Cassøe

Sagsresume

Rambøll og Kulturstyrelsen gennemførte i 6, 2013 en benchmarkundersøgelse af brugertilfredsheden på 179 lokale biblioteker fordelt på 42 biblioteksvæsener, herunder Herning Bibliotekerne.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen fortæller, ud over tilfredshed, om sammensætningen i bibliotekets brugere, herunder køn, alder og uddannelse. 
Undersøgelsen viser bl.a. at den typiske bruger er en kvinde mellem 35 og 54 år uden hjemmeboende børn. Derudover har Herning Bibliotekerne en relativt høj andel af brugere som er yngre mænd med en mellemlang uddannelse som anvender internettet meget, men bruger ikke personalet ret meget. Fælles for de to brugersegmenter er at de er mere kritiske overfor biblioteket end gennemsnittet.
 
Til trods for at Herning Bibliotekerne har en høj andel af kritiske brugere, fremgår det at Herning Bibliotekerne scorer rigtig højt over hele linjen. Således er 93 % af brugerne tilfredse med den service de får af bibliotekets personale, og 91 % af brugerne mener at personalet er synligt og opmærksomt.
 
Det fremgår desuden af undersøgelsen at 60 % af deltagerne oplever at de bruger lokalbibliotekerne mere efter de er blevet delvist selvbetjente.
 
Herning Bibliotekerne kan konkret anvende undersøgelsen som et redskab til at udvikle biblioteket og gennem sammenligning med andre biblioteker lære af de gode erfaringer andre har gjort sig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Studsgård Borgerforening søger om tilskud til modernisering af det gamle mejeri i Studsgård

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Studsgård Borgerforening v/ Jens Bjerre, Jens Skifter og Susanne Poulsen fremsender ansøgning om tilskud til modernisering af det gamle mejeri i Studgård mhp. indretning og anvendelse til nyt lokalt kulturhus/ moderne forsamlingshus.

 

Repræsentanter fra Studsgård Borgerforening deltager på mødet ifm. fremlæggelse af sagen.

Sagsfremstilling

Visionen er at omdanne det gamle mejeri til et nyt og moderne kulturhus for Studsgårds borgere.
 
Mejeriet skal blive byens nye samlingssted med plads til mange forskellige sociale, idrætslige og kulturelle aktiviteter. En multifunktionel ramme, som åbner sig mod omgivelserne og inddrager de omkringliggende udearealer i en sammenhængende helhedsplan.
 
Det gamle mejeri skal være.

 • Studsgårds kulturelle centrum

 • Ramme for iværksætteri,

 • En væsentlig del af Studsgårds identitet

 
Samlet anlægsbudget udgør anslået 12 mio. kr.
 
Forslag til finansieringsplan:

 • Egenfinansiering/ eget arbejde  1,0 mio. kr.

 • Herning Kommune  3,0 mio. kr.

 • Lokale og Anlægsfonden    2,5 mio. kr.

 • LAG-midler  0,5 mio. kr.

 • Fondsmidler  5,0 mio. kr.

 • I alt 12,0 mio. kr.

 
Årligt driftsbudget (forbrug, rengøring, administration, forsikring, markedsføring mv.) udgør anslået ca. 40.000 kr. og forventes at være selvbærende via indtægter fra udlejning, arrangementer, koncerter mv.
 
Med afsæt i vedlagte skitsetegninger fremlægger og uddyber repræsentanter fra Studsgård Borgerforening projektets visioner på udvalgets møde den 15. april 2013. 

Studgård huser i dag en minihal, som er fyldt godt op med skole- og børnehaveidræt i dagtimerne, gymnastik i eftermiddagstimerne samt yoga og badminton om aftenen.

Samtidig benyttes hallen til bespisnings af skolens elever i hverdagen, fester i weekender samt højtidligheder som guldbryllupper, jubilæer og
begravelser i hverdagene.

 

Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til Studsgård Minihal på 129.000,- kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen medtages ifm. budgetdrøftelserne for 2014.

Beslutning

Udvalget er indstillet på at arbejde videre på sagen.
Følgende skal afklares i den videre proces:

 • den lokale opbakning præciseres,

 • drift økonomien ønskes belyst grundigere,

 • opbakning fra fonde og by- og boligministeriet afklares,

 • spørgsmålet vedr. p-pladser afklares

 • tilsagn vedr. anvendelse af anlægget, verificeres.

 

Så fremt disse punkter afklares tilfredsstillende er udvalget indstillet på, at fremsende forslaget til budgetforhandlingerne om et anlægstilskud på op til 3 mio.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til multibane i Ilskov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Multibaneudvalget under Ilskov Idrætsforening v/ Rikke Poulsen søger om tilskud til indkøb af bander på udendørs multibane samt idrætsrekvisitter.

Sagsfremstilling

I 2000 blev der bl.a. med tilskud fra Herning Kommunes daværende Folkeoplysningsudvalg og Skole- og Kulturudvalg etableret en ny udendørs multibane i forbindelse med etablering af Ilskov bytorv.


Multibanen blev i sin tid etableret i form af en asfaltbane uden bander.
I de senere år har der imidlertid været et stort ønske om at få etableret bander rundt om banen med henblik på en større udnyttelse til flere forskellige idrætsaktiviteter.


Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter ifm. indkøb og opsætning af bander anslået 50.000 kr. ex. moms. Hertil kommer udgifter til klargøring af banen, boring af huller mm, som udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.


Banderne er lavet af galvaniseret stål og plastplanker og danner ramme om en 14 x20 multibane.

 

Multibaneudvalget  søger om et tilskud på 50.000 kr. til indkøb og opsætning af bander samt indkøb af idrætsrekvisitter (bolde, hockeystave, overtrækstrøjer mv.) på 12.500 kr.


Jf. KFU den 18. juni 2007 , pkt. nr. 99, KFU den 26. oktober 2009, pkt. nr. 138 og KFU den 29. oktober 2012, pkt. nr. 128 er der bevilget tilskud til etablering af multibaner i hhv. Vind, Ørnhøj og Haderup svarende til ca. 1/4 af de budgetterede udgifter.


Der bevilges ikke tilskud til indkøb af idrætsrekvisitter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 12.500 kr. svarende til 1/4 af de budgetterede udgifter  i forbindelse med indkøb og opsætning af bander

 

at der henvises til Idrætsrådets tilskudsordning om idrætsrekvisitter

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Etablering af fitnesscenter i tilknytning til Arnborg Hallen, frigivelse af anlægstilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2013-2016 har Herning Byråd afsat et rådighedsbeløb på 974.000 kr. til etablering af foreningsbaseret fitnesscenter i tilknytning til Arnborg Hallen.

Hallen fremsender projekt til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og anmoder om, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Jf. vedlagte skitsetegninger fremlægges planer for tilbygning af 194 m2 i tilknytning til de eksisterende omklædningsrum.
 
Budgetterede udgifter i forbindelse med byggeriet udgør anslået 2,269 mio. kr.

 
Jf. medsendte finansieringsplan udgør eget bidrag 620.000 kr. incl. 275.000 kr. vedr. provenue ifm. frivillig afløsning under halinspektørens barsel. Der er bevilget tilskud fra LAG på 325.000 kr., og søges om optagelse af rentefrit lån i DGI på 350.000 kr.  Herning Kommune har jf. budgetforlig afsat 974.000 kr. i 2013.

 

Fitnesscentret drives på foreningsbasis med frivillige instruktører og som en selvstændig afdeling tilknyttet Arnborg Idrætsforening.

 

Herning Kommune har bevilget et afledt driftstilskudsbehov på 50.000 kr. fra og med 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 974.000 kr. ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, sted nr. 318 099
 
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 974.000 kr. på samme stednr. i 2013

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ung Event søger om tilskud til Liv i Vildbjerg 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Jane Madsen fremsender på vegne af Ung Event den 15. marts 2013 ansøgning om tilskud til Liv i Vildbjerg 2013.

Sagsfremstilling

Jane Madsen søger på vegne af Ung Event om tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af talentkonkurrence i forbindelse med Liv i Vildbjerg på parkeringspladsen ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter lørdag den 10. august 2013 fra kl. 10.00 - 24.00.

 

Den tilsendte ansøgning til behandling af sagen er en kopi af ansøgningen til Kulturelt Samråd Herning.

 

Formålet med Liv i Vildbjerg er at udbrede kulturen i de mindre byer i Herning
Kommune. Dette gøres ved at lave en anderledes event, hvor samarbejde og involvering af lokalbefolkningen er i fokus, således at lokalbefolkningen måske fremover selv tager initiativ til lignende arrangementer.

 

Målgruppen for arrangementet er meget bred og rummer alle lige fra de mindste til de ældste, de unge og familierne i Vildbjerg.

 

Liv i Vildbjerg byder på en spændende, anderledes og sjov dag med aktiviteter lige fra bagagerumsmarked og bordfodboldturnering til ponyridning, street art, ansigtsmaling, "Danmarks længste snobrød", en bamse, der deler slik ud til børnene og jazz kvartet.

Efter en hyggelig eftermiddag vil der være grillaften med helstegt pattegris leveret af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

 

Som en anderledes afslutningen på dagen, vil der være en talentkonkurrence, hvor 5 udvalgte bands fra Herning Kommune skal dyste om 2 dage i Rytmisk Musik Hernings studie i Herning og en koncert på Rockstjernen i Herning senere på året.

Fra talentkonkurrencen starter og resten af aftenen vil området være hegnet ind og gæsterne skal betale entré på 50 kr.

Målet med denne konkurrence er at skabe samhørighed mellem Vildbjerg musikalske vækstlag og Rytmisk Musik Herning, og det er til denne del af arrangementet, der søges om 5.000 kr.

 

Efter talentkonkurrencen vil der være koncert med The Slaugtherhouse 5.

 

Budgettet for Liv i Vildbjerg udviser et underskud på 22.250 kr., som der er søgt underskudsgaranti om hos Kulturelt Samråd Herning.

Der er indtægter for 22.025 kr. fra entré, salg af drikkevarer og tilskud fra Handelsforeningen, Handelsbanken, Carlsberg, Rockstjernen, Nordea og Ringkøbing Landbobank. Der er også søgt tilskud hos Vindmøllefonden.

Udgifterne løber op i 44.275 kr. De største udgifter er til sceneteknik, forsikring af gæster og markedsføring.

Der ansøges om tilskud på 5.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 5.000 kr. til Liv i Vildbjerg 2013

 

at beløbet finansieres fra SO 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 281.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Rockstjernen søger om tilskud til Herning Upcoming Festival 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Chris Blaize fremsender på vegne af Rockstjernen den 17. marts ansøgning om tilskud til Herning Upcoming Festival 2013.

Sagsfremstilling

Chris Blaize søger på vegne af Rockstjernen om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Herning Upcoming Festival i gården ved Nørregade 7 den 16. og 17. august 2013.

 

Den tilsendte ansøgning til behandling af sagen er en kopi af ansøgningen til Kulturelt Samråd Herning.

 

Formålet med Herning Upcoming Festival er at skabe tiltag til de unge af de unge og samtidig at støtte upcoming bands fra Herning Kommune ved at give dem et stort publikum på en proffessionel scene.

 

Arrangementet henvender sig til de 16-40 årige og består af to dage med masser af musikalske og kreative input, hvor socialisering og sammenvær blandt unge er i fokus.

Udover den musikalske oplevelse, byder Herning Upcoming Festival også på forskellige boder og workshops. Der vil være mad- og slikboder, barer og flere forskellige aktiviteter, som f.eks. tombola, øl pong og en multibane bod med forskellige øvelser.

Boderne er arrangeret i samarbejde med D'FUNK og Kylling & co.

 

Budgettet udviser et underskud på 15.000 kr., som der er søgt underskudsgaranti om hos Kulturelt Samråd Herning.

Der er indtægter for 51.000 kr. fra entré, salg af drikkevarer og tilskud fra Carlsberg/Tuborg, Ikast Bio og Rockstjernen. Der er også søgt tilskud hos Crazy Daisy og Musikkens Venner.

Udgifterne løber op i 66.000 kr. De største udgifter er til sceneteknik, vagter og markedsføring.

Der søges om tilskud på 10.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. til afholdese af Herning Upcoming Festival 2013

 

at beløbet finansieres fra SO 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der resterer 281.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FDF Kibæk søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FDF Kibæk søger om tilskud til nyt tag på kredshuset i Kibæk

Sagsfremstilling

FDF Kibæk er en kristelig børne- og ungdomsorganisation, som i dag har 111 medlemmer fordelt på FDF'ere, tambourkorps, orkester og ledere.

 

Foreningslokalerne er beliggende Landsbyparken 4 i Kibæk. Huset er bygget i 1963 og er løbende renoveret med bla. a. nye hancicapvenlige toiletter, vinduer i en del af huset og nyt køkken. Taget, som er fra opførelsestidspunktet, er nedslidt, og der trænger vand ind på et mindre område. Taget ønskes udskiftet med en nyt eternittag.

 

Kredshuset er i brug 3 dage om ugen samt enkelte week-ender i løbet af året. I begrænset omfang bliver huset lejet ud til familiearrangementer, dog kun til personer med tilknytning til FDF Kibæk. Lejeindtægten har de sidste par år ligget på mellem kr. 2.500 og kr. 7.000.

 

Foreningen modtager hver år ca. 80.000 i lokaletilskud.

 

Kommunale Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og konstateret utætheder i overlæg på tagpladerne. Problemet kan løses ved udskiftning af tagplader i et begrænset område, men da taget er omkring 50 år gammelt, må det forventes, at afskalninger og revner vil udvikle sig til hele taget i løbet af få år.

Kommunale Ejendomme anbefaler, at hele taget udskiftes og finder det indhentede tilbud i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

 

FDF Kibæk søger om et tilskud på kr. 190.700,- incl. moms.

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af den manglende finansiering på kr. 190.700,- dvs. kr. 95.350,-. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-481-11 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til projektet SONAR under Kulturfestival Bølgen 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune ansøger i samarbejde med musikerne Lars Greve og Kresten Osgood Herning Kommune om 21.000 kr. til projektet SONAR under Kulturfestival Bølgen 2013.

Sagsfremstilling

Projekt SONAR ønskes afviklet som del af Kulturfestival Bølgen fra den 18. august til 19. oktober 2013 i kulturregionens 7 kommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing Skjern, Struer, Lemvig og Skive Kommuner).

 

I festivalperioden vil de to professionelle jazzmusikere Lars Greve (saxofonist) og Kresten Osgood (slagtøj) besøge Herning Kommune én dag og spille 5 improvisationskoncerter på atypiske steder i kommunen.

 

Koncerterne vil have en "hemmelig" og overraskende karakter og vil ofte finde sted i det offentlige rum. Koncerterne er gratis.

Eksempler på atypiske koncertsteder kan fx. være: i toget, supermarkedet, på gågaden, Biblioteket, sprogskolen, i svømmehallen eller i en daginstitution.

Efter hver koncert vil borgerne kunne gå i dialog med musikerne om koncertoplevelsen.

Projekt SONAR improviserede koncerter ønsker at hive benene væk under borgernes hverdag og give en uventet positiv kulturel oplevelse af høj kvalitet.

 

Koncerterne vil blive fulgt af landsdækkende og lokale medier. P8-jazz har tilkendegivet interesse for at producere en daglig radioreportage for hver af kommunernes koncerter. Derudover har adskille magasiner og lokale medier tilkendegivet stor interesse for projektet.

 

Det samlede budget for SONAR er på 167.000 kr.

 

Herning Kommune ansøges om 21.000 kr.

Beløbet vil dække udgifter til honorar, forplejning og transport for musikerne på koncertdagen.

 

Hver af kommunerne i kulturregionen er blevet ansøgt om 21.000 kr. i tilskud. Langt størsteparten af kommunerne behandler ansøgningen om tilskud til SONAR i april.

 

SONAR har modtaget 20.000 kr. i tilskud fra Kultursamarbejdets Festivalpulje

.

Projekt SONAR falder fint i tråd med kriterierne for tilskud fra Herning Kommunes aktivitetspulje i forbindelse med Kulturfestival Bølgen. SONAR har bølgen som tema, er tværgeografisk, er synlig og åben for publikum, er ikke-kommerciel og koncerten i Herning Kommune vil profilere kommunen.

 

På møde mandag den 18. marts 2013 behandlede Kultur og Fritidsudvalget ansøgninger om tilskud fra aktivitetspuljen. Efter uddeling af tilskud til de indkomne ansøgninger resterer der 37.000 kr. i aktivitetspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 21.000 kr. i tilskud til projekt SONAR fra Herning Kommunes aktivitetspulje i forbindelse med Kulturfestival Bølgen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø34-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ansøgning om tilskud til udstillingen Carl Henning Pedersen 100 år

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl Henning Pedersen og Else Alfelt Museum ansøger Herning Kommune om tilskud til markedsføring af udstillingen Carl Henning Pedersen 100 år.

Sagsfremstilling

I anledning af Carl-Henning Pedersens 100 års fødselsdag september 2013 realiserer Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum og ARKEN en stor retrospektiv udstilling, der sætter et fornyet fokus på den anerkendte danske Cobra kunstners liv og værk.

 

Udstillingen åbnede på ARKEN 2. februar 2013 og vil 22. september 2013 åbne i Herning.

 

Udstillingen hylder Carl-Henning Pedersen og hans kunst på ekstraordinær vis. I udstillingen understreges hans store betydning og placering i dansk såvel som international kunsthistorie.

Carl-Henning Pedersen er æresborger i Herning Kommune.

 

Samarbejdet mellem Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Mueum og ARKEN  har foruden udstillingen udmøntet sig i et omfangsrigt og forskningsbaseret katalog. Ambitionen har været at kaste lys over sider af Carl-Henning Pedersens kunst, der hidtil har undveget det kunsthistoriske blik.

 

I forbindelse med udstillingen tilbyder de to museer særlige formidlingstilbud, der på forskellig vis inddrager børn og unge.

Museerne tilbyder i hele udstillingsperioden omvisninger og foredrag. Herudover er der i samarbejde med DR produceret en film om Carl-Henning Pedersen, der også vises på udstilingen.

 

Den anerkendte komponist Fuzzy har til udstillingen skabt et unikt musikværk. Fuzzy har hentet inspiration i ti af Carl-Henning Pedersens værker og skabt ti musikstykker, der ledsager billederne i udstillingen.

 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museums samlede budget for udstillingen er 413.763 kr.

Heraf udgør udgifter til selve udstillingen 236.000 kr., transport 40.000 kr., formidling 40.000 kr. og markedsføring 97.763 kr.

 

Færch-fonden har bevilget 100.000 kr. til udstillingen.

Museet har ansøgt diverse fonde og legater om tilskud.

I Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museums kommunale driftstilskud er der ikke afsat midler til udstillinger.

 

Museet ansøger Herning Kommune om tilskud til markedsføringen af udstillingen.

 

Forvaltningen vurderer, at et ekstraordinært tilskud til markedsføringen af udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år vil bidrage til øget opmærksomhed om museet og dets samlinger og profilere Herning Kommune.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud til markedsføring af udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år på 25.000 kr. fra serviceområde 15, kultur, Kultur og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der resterer 281.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-S49-1-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Forslag til ny fordelingsnøgle vedr. lokaletilskud til aftenskolerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På grund af ændrede forudsætninger for den hidtidige fordelingsprocent til lokaletilskud til aftenskolerne fremlægger forvaltningen forslag til ny fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Iflg. folkeoplysningslovens § 23 yder kommunalbestyrelsen lokaletilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler til undervisning for voksne, såfremt der ikke kan anvises et egnet lokale. Bestemmelsen gælder ikke for faglokaler og lokaler med særligt udstyr eller lignende.
Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre beløbsgrænse.
Der er i 2013 afsat kr. 480.000,- i budgettet til lokaletilskud til aftenskoleundervisning.
 
Beløbet har tidligere været fordelt efter en fordelingsnøgle, som var udregnet på grundlag af de faktiske udgifter til lokaler.


Oprindelig fordelingsnøgle:
 
AOF 35%
FOF 35%
Herning Aftenskole 20%
Øvrige aftenskoler 10%
 
Forudsætningerne for fordelingsnøglen har på nuværende tidspunkt ændret sig, således at de faktiske udgifter ikke længere står i forhold til tilskudsprocenten.
 
Med udgangspunkt i aftenskolernes faktiske lokaleudgifter på nuværende tidspunkt  foreslås følgende ny fordelingsnøgle:
  
AOF 25%
FOF 50%
Herning Aftenskole 25%
 

Der reserveres forlods kr. 10.000 til øvrige aftenskoler


Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2013 og fortsætter indtil forudsætningerne ændres væsentligt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at nyt forslag til fordelingsnøgle godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Billedskoles flytning fra Knudsvej til Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Kurt Lauritsen, Leo Pedersen

Sagsresume

Herning Billedskole skal jf. budgetforliget i 2012 flytte fra Knudsvej 12 til Nørregade 7. Der er ikke fulgt bevillig til ombygning og flytning med beslutningen. Hermed forelægges budget for ombygning og flytning, samt anvisning af finansieringsmulighed.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforliget for 2013 og overslagsårene indgået i oktober 2012 er det besluttet, at Herning Billedskole skal flytte fra nuværende lokaler på Knudsvej 12 og ind på en etage på Nørregade 7.

Placeringen i huset er beslutttet at skulle være, hvor Kulturellen pt. har administrations og mødelokaler.
 
Etagen skal ombygges så der i alt bliver 4 store undervisnings-/aktivitetslokaler, hvor der kan undervises og arbejdes med billedkunst.

Denne indretning er nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem de forskellige hold, samt antallet af lærere, Billedskolen råder over og har ressourcer til. Hvis de nuværende lokaler skulle bibeholdes, ville der skulle påregnes større driftsomkostninger til lærerer på grund af yderligere opdelinger af holdene (Herning Billedskole har ikke driftsmidler til dette). Den ønskede holdstørrelse er som på Knudsvej, og vurderes at være optimal i forhold til ressourceforbruget.

Til hvert nyt lokale skal der ske en sammenlægning af to eksisterende lokaler. Sammenlægningen udføres så indretningen og anvendelsesmulighederne bliver flexible i forhold til Billedskolens aktiviteter, ligesom kvaliteten af lyset i lokalerne er en vigtig parameter for Herning Billedskole.

Der er ikke afsat midler til nye gulve, lofter, maling af vægge mv., udelukkende den nødvendige reparation i forbindelse med nedrivning af vægge vil blive udført.

Der er tale om en ombygning, hvor de - for Billedskolen - mest nødvendige forhold bliver realiseret.
 
Udover undervisnings-/aktivitetslokaler etableres kontor, tekøkken og depot, ligesom der lovmæssigt skal etableres brandsikring på etagen. Denne får også funktion af forområde til eksisterende toilet.

Stålvaske og store dele af inventaret fra Knudsvej medbringes til Nørregade, ligesom Herning Billedskole anvender egne opsparede midler til nyt reolsystem, som kan sikre, at der er tilstækkelig depotplads på etagen. 


Ombygningen projekteres af lokalt rådgivningsfirma (Arkitec) og udbydes som hovedentreprise.
 
Projektering udføres i april måned, udbud i april/maj måned, og ombygningen udføres i juni/juli/august måned.
 
Ombygningsbudget 750.000 kr.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budgetforliget ikke anvist finansiering for ombygning af Nørregade, således Herning Billedskole kan bruge lokalerne, ligesom der heller ikke blev afsat midler til flytning af inventar mv.

Det blev besluttet, at et evt. provenu fra salget af Knudsvej 10-12 skal overføres til "indretning af gårdrummet Nørregade 7", som fremgår af investeringsoversigten.

Knudsvej 10-12 kan tidligst sættes til salg, når der er fundet egnede lokaler til Herning Husflid, hvilket forventes på plads i indeværende halvår.

 

Forvaltningen foreslår, at ombygningen mv. for ialt 750.000 kr. finansieres fra stednr. 360099, "indretning af gårdrummet Nørregade 7", hvor der i investeringsoversigten 2014 er afsat 1.325.000 kr. Det fremgår af budgetforliget at provenuet for salget af Knudsvej 10-12 skal bruges på at realisere planerne for nyt gårdrum for Nørregade 7.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2013 til serviceområde 15, Kultur, nyt stednr. på 750.000 kr. vedr. flytning af Billedskolen og indretning af lokaler i Nørregade 7.
at anlægsudgiften finansieres/lånes af rådighedsbeløb på 1.325.000 afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 til indretning af gårdrummet Nørregade 7.
at provenuet fra salg af Knudsvej 10-12 tilføres stednr. 360099, når salget er gennemført jf. budgetforliget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Operaen i Midten - årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2012 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur og Fritidsudvalgsmøde den 18. marts 2013.

 

Årsregnskabet for 2012 udviser et overskud på 45.226 kr. mod et overskud på 122.895 kr. i 2011.

 

Operaen i Midten har aktiver for 690.471 kr. og egenkapitalen er efter overførsel af årets resultat på 180.257 kr.

 

I 2012 har Operaen i Midten haft øgede forestillingsomkostninger, hvilket har betydet, at årets positive resultat ikke er så stort som i 2011.

 

I ledelsesberetningen angives det, at Operaen i Midten forsat vil forvalte de økonomiske rammer bedst muligt, således at der også kan realiseres et positivt resultat og gennemføres holdbare kunstneriske forestillinger i 2013. Operaen i Midten er vedblevet med at udvikle sine aktiviteter. Der er derfor forventning om, at teaterets produktioner vil bidrage positivt i forhold til fremtidig indtjening. Det er ledelsens opfattelse, at den nødvendige likviditet for gennemførelse af det kommende års aktiviteter er tilstede.

 

Det er revisorens opfattelse, at Operaen Midtens årsregnskab for 2012 giver et retvisende billede af operaens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med regnskabsloven. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskud fra Herning Kommune til Operaen i Midten på 846.367 kr. i 2012 er korrekt medtaget i regnskabet

 

Regnskabet og årsberetning for 2012 er godkendt af den tilsynsførende kommune, som er Holstebro Kommune.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2012 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

HEART årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab og revisionsprotokol 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab er godkendt på bestyrelsesmøde 28. februar 2013.

 

Årsregnskabet for 2012 udviser et underskud på -486.813 kr. og efter forbrug af henlæggelser er årets resultat -164.903 kr. HEARTs henlæggelser udgør herefter 0 kr.

 

HEART har aktiver for 2.467.059 kr. og en egenkapital efter årets resultat er

overført på  -418.335 kr.    

Årsagen til museets negative årsresultat kan henføres til:

 • Erhvervelse og opførelse af Bjørn Nørgaards skulptur "Le Monde est Plat". Skulpturen er erhvervet i forbindelse med Socle du Monde biennalen "Involver" i 2012. Ultimo 2012 er erhvervelsesværdien opgjort til 792.000 kr. Museet har fået finansieret 300.000 kr. fra Ny Carlsbergfonden. Hertil er der desuden anvendt museets henlæggelser fra tidligere år på ialt 322.000 kr. Dermed er der en udgift til årets regnskab på ialt 170.000 kr. til værket.

 • Museet har i året afholdt omkostninger på ialt 299.000 kr. til fragtomkostninger vedr. udstillingen Indian Highway, der blev afholdt i 2010. Museet havde afsat 60.000 kr. i 2010 til skyldige fragtomkostninger, men ved afregning af fragt for udstillingen er der omkostninger på ialt 359.000 kr., altså 299.000 kr. højere end det afsatte i 2010. Dette har i 2012 påvirket regnskabet negativt med 299.000 kr.

 

I 2011 blev HEART kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. På baggrund af Kulturstyrelsens anbefalinger, har HEART i 2012 igangsat udarbejdelsen af en strategiplan for 2013 - 2015 for museets virksomhed, reorganiseret museets økonomiafdeling og opløst selskabet Socle du Monde Aps. Socle du Monde biennalen er herefter blevet en del af HEARTs virksomhed.

 

I HEARTs budget for 2012 var udgifter i forbindelse med 2012 Socle du Monde biennalen "Involver" ikke indregnet. De store regnskabsmæssige afvigelser i årsregnskabet på andre driftsindtægter, personaleomkostninger, udstillinger og samlinger skal ses i denne sammenhæng.      

 

HEART overtog i 2011 driften af museets cafe, hvilket har betydet øget omsætning.  Museet forventer, at cafeens succes fortsætter i 2013, da private og virksomheder begynder at få øjnene op for mulighederne for at afholde særlige arrangementer på HEART.

 

HEARTs samlede besøgstal for 2012 var 24.620 gæster, hvoraf 12.844 var betalende gæster. I 2011 var museets besøgstal 27.700 gæster.

 

Udover Socle du Monde biennalen "Involver" havde HEART i 2012 to store udstillinger: Ingvar Cronhammers "Mørkets hjerte" og fotoudstillingen "Tro, håb og kærlighed - Jakob Holdts Amerika". De to sidste udstillinger trak hovedparten af årets besøgende, hvorimod biennalen trak meget få besøgende.  

 

Udarbejdelsen af HEARTs strategiplan i 2012 har medført en kategorisering af museets udstillingskoncept i History, Future og Design, hvilket lanceres i udstillingsprogrammet for 2013.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men gør opmærksom på følgende:

 • Museet har en meget presset likviditet. Revisionen har for det kommende regnskabsår fået forevist budget 2013, samt fået forevist en grovberegning over det forventede likviditetsflow. Denne udviser en stram likviditet.

 • For at museet har likviditet til at gennemføre de budgetterede aktiviteter, er det derfor væsentligt, at museet realiserer budgettet for 2013. Derfor skal museet for det kommende år være meget opmærksom på at få sikret sig tilskud til udstillinger, samt at få flere deltagere i HEART Club for virksomheder mv.

 • Det er vigtigt at man forsat arbejder på at få tilskud til den ikke finansierede del af skulpturen "Le Monde est Plat" af Bjørn Nørgaard. Får man fremskaffet tilskud hertil vil det påvirke likviditeten positivt for 2013.

 • Det er revisionens anbefaling, at der fortsat skal være fokus på at spare på omkostningerne, så museet for det kommende år, kan skabe overskud og dermed genetablere egenkapitalen.  

 

HEART har fremsendt en redegørelse for, hvordan museet påtænker at sikre et positivt resultat for 2013:

 • HEART udarbejder et revideret budget for 2013 med det mål, at museets overskud bliver på 450.000 kr. - således egenkapitalen reetableres.

 • For 2013 -2015 modtages for hvert af årene fondstilskud på 1. mio. kr. til FUTURE udstillingsprogrammet. Hvilket betyder, at museet fortsat kan gennemføre sit udstillingsprogram og formidlingsaktiviteter for børn og unge i 2013.  

 • Besparelser foretages på lokaler, kommunikation og administration. Museet har drøftelser med leverandører for at finde billigere løsninger.

 • Medarbejdernes opgaver og arbejdstid gennemgås for at reducere brugen af timelønnet personale.

 • Personalereduktion på fastansatte medarbejdere vil gå udover museets aktiviteter. Men museet vil gennemføre en reduktion, hvis museet ikke får positivt udfald om støtte fra fonde til udstillinger mv.

 

Herning Kommune har i 2012 ydet et tilskud til HEART på 6.848.000 kr. Tilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART herunder lokaler til Ensemble MidtVest, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse af udearealerne tilknyttet det tidligere kunstmuseum i Angligården.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget understreger over for HEART, at der er fortsat tæt fokus på økonomistyringen, således at der i regnskab 2013 og frem arbejdes på en rekonstruktion af egenkapitalen og et positivt årsresultat.

 

at forvaltningen holder tæt dialog med HEART og minimum hvert kvartal følger op på museets økonomi.

 

at årsregnskab 2012 godkendes med kritik af museets regnskabsunderskud for 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2012 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2012 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets område udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.

Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2012 til 2013 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og restrådighedsbeløb vedr. anlæg til det efterfølgende regnskabsår.

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2012 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af budgetbeløb fra regnskabsår 2012 til 2013.

Beløbene er specificeret og begrundet i vedlagte bilag.  

 

Drift: (1.000 kr.)

Serviceområde
Restbudget
Ønskes overført
11 Idræt og Fritid
-5.599
-5.599
14 Biblioteker
7.331
7.331
15 Kultur
3.709
3.709
I alt
5.441
5.441

Bemærkninger til overførsler vedr. drift:


 Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Et samlet merforbrug på 5.599.000 kr. som kan henføres til endnu ikke afregnede eksterne tilskud fra Sport Event Danmark, Region Midtjylland, M-Fonden, og Dansk Bordtennis Union m.fl. i.f.m. slutafregninger vedr. Giro d'Italia og EM i Bordtennis

Merforbruget overføres til 2013 og udlignes af de eksterne tilskud, som har afventet Kommunens regnskabsaflæggelse.

I ovennævnte overførsel er der indregnet et mindreforbrug  på 539.000 kr.som hovedsageligt vedrører bevillinger til ikke afsluttede renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt selvforvaltningsaftaler vedr. DGI-huset og øvrige events.
 
På serviceområde 14, Biblioteker:

Som decentral enhed har Herning Bibliotekerne i princippet saldooverførsel.

Herning Bibliotekerne har i 2012 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 7,331 mio. kr. Heraf er 3,5 mio. kr. saldooverførsler fra tidligere år som i 2013 anvendes til finansieringen af det nye hovedbibliotek i Østergade. Herudover indgår der i det samlede mindreforbrug, merindtægter vedrørende gebyrer og ydelser udført for andre biblioteker.
I forbindelse med beslutningen om flytning af hovedbiblioteket til Østergade 8, blev der indført et stop for indkøb og udskiftning af inventar, it mv. som en følge af usikkerheder omkring mulighederne for genbrug af eksisterende inventar og behovet for nyindkøb af tilpasset inventar til det nye hovedbibliotek i Østergade 8.

Herning Bibliotekerne har derudover en række uafsluttede projekter, hvortil der er modtaget statstilskud til dækning af lønomkostninger til projektstyring mv.

 

Serviceområde 15, Kultur:

Der ansøges om overførsel af i alt 3.709.000 kr. som vedrører teatre, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Aktivitetshuset Nørregade, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Der henvises til vedlagte bilag.

 


Anlæg: (1.000 kr.)

Serviceområde
Restbudget
Ønskes overført
11 Idræt og Fritid
5.253
5.083
14 Biblioteker
29
0
15 Kultur
1.161
1.169
I alt
6.443
6.252

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 


Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Der overføres bl.a. beløb vedr. etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Tjørring Boldbaner etape 2 samt anlægstilskud til 2. etape af fodboldeksperimentariet.

Restbeløbet (ikke overført) på 191.000 kr. kan henføres til momsmæssige forhold mv. og søges ikke overført.
 

Serviceområde 15, Kultur:

Der overføres der væsentlige beløb vedr. Scene 2 og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.
 
Med hensyn til afslutning af en række anlægsregnskaber henvises til referat fra Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 18.02.2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Madlavning, ernæring og samvær

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Christmann Ramgsaard

Sagsresume

FOF søger om tilskud til projekt ”Madlavning - ernæring og samvær, FOF køkken for enlige ældre og andre udsatte grupper”. Der søges om i alt 80.000 kr. til igansætning af projektet, der skal ses som et nyt ”folkeoplysningskøkken”.

Sagsfremstilling

Ensomhed og forkert ernæring er ikke forbeholdt ældre eller socialt udsatte mennesker. Alligevel er der blandt disse grupper lidt flere, der oplever ufrivillig ensomhed og forkert ernæring end andre mennesker. Dette kan for ældre mennesker skyldes en livssituation, hvor risikoen for at miste fx. en ægtefælle er større, og hvor muligheden for at omstille sig til en ny tilværelse og etablere nye sociale relationer er vanskeligere. For socialt udsatte kan det skyldes marginalisering og manglende evne til egenomsorg.

 

Formålet med projekt madlavning, ernæring og samvær er at afholde madkurser, som gør deltagerne bedre i stand til at varetage deres daglige madlavning og øge deres viden om god og ernæringsrigtig mad. Dette med henblik på forhåbentlig at forbedre deres sundhed, sociale netværk og gøre deltagerne mere selvhjulpne. Målet er at nå en gruppe af ældre og socialt udsatte borgere, som kommunen endnu ikke eller kun i mindre grad har kontakt med for at gøre dem mere selvhjulpne i længere tid, end de ellers ville have været.
 
Gennem etablering af forskellige hold á ca. 12 deltagere over et 10 ugers forløb mødes deltagerne 1 gang om ugen i tidsrummet 10-13 i FOF-regi, hvor undervisningen varetages af diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller lignende. Deltagerne forbereder mad og spiser sammen.
 
Det forudsættes, at projektet iværksættes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mad og måltider, hvor projektet kan være med til at opfylde anbefalingerne ”Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov” samt ”Handleplan for mad og måltider i forbindelse med madservice til ældre borgere, inkl. madudbringning”.


Forudsætningen for afholdelse af kurserne er, at der er mulighed for at modtage lokaletilskud til aktiviteterne i henhold til Folkeoplysningsloven og midler til etableringen af undervisningen.  

 

Det er første gang, at man på en struktureret og særlig måde bruger Folkeoplysning i en forebyggende indsats.

Økonomi
FOF søger om i alt 80.000 kr. til madlavningskurserne.
 
Kultur- og Fritidsudvalget
Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 ydes der lokaletilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler til undervisning for voksne, såfremt der ikke kan anvises et egnet lokale. Bestemmelsen gælder ikke for faglokaler og lokaler med særligt udstyr eller lignende. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre beløbsgrænse. Der er i 2013 i Herning Kommune afsat kr. 480.000,- i budgettet til lokaletilskud til aftenskoleundervisning. Beløbet har tidligere været fordelt efter en fordelingsnøgle, som er udregnet på grundlag af de faktiske udgifter til lokaler.
 
Forudsætningerne for fordelingsnøglen har på nuværende tidspunkt ændret sig, således at de faktiske udgifter ikke længere står i forhold til tilskudsprocenten.
Forslag til ny fordelingsnøgle jf. særskilt punkt på udvalgets dagsorden bevirker en stigning i lokaletilskud til FOF på 45.000 kr. (fra 190.000 kr. til 235.000 kr.)
 
Forebyggelsesudvalget
Forebyggelsesudvalget søges om 40.000 kr. til udgifter i forbindelse med etableringen af undervisningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 40.000 som et engangstilskud. Beløbet finansieres fra SO11, konto for lokaletilskud til Aftenskoleundervisning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

DSI Swinging Europe - regnskab 2012 til orientering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender d. 2. april regnskab og årsrapport for 2012 til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen har endvidere modtaget revisorprotokollatet.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe har i 2012 haft en travlt år med et væld af aktiviteter og udvidelse af organisationen med yderligere tiltag for at sikre fremtidig eksistens og drift.

 

DSI Swinging Europe har opdelt regnskabet i de forskellige projekter, og disse gennemgås efterfølgende. Herning Kommunes støtte specificeres ikke ud på de enkelte projekter i denne gennemgang, men nævnes generelt afslutningsvist.

 

EJO og Play!Ground er det europæiske talentarbejder, den årlige tour rundt i Europa, samt det danske talentarbejder med Bo Stief som tovholder, og disse to projekter har et budget, der balancerer på 2.563.113 kr., som primært finansieres via Europapalamentet (1,1 mio. kr.), kulturaftalen statslige midler fra overgangsordningen (657.000 kr.), Kunststyrelsen (180.000 kr.), EBU (297.000 kr.) og øvrige sponsorer/koncerter (244.000 kr.).

 

UnderGround er dansk talentarbejder, hvor der arbejdes med vækstlaget under Play!Ground. Dette projekt er udelukkende finansieret via Region Midtjylland (200.000 kr.) og fonde/deltagerbetaling (21.000 kr.)

 

Europæisk kulturkonference blev ud over tilskuddene fra Herning Kommune finansieret via tilskud fra Region Midt (350.000 kr.) og deltagerbetaling (68.000 kr.).

 

ArtEpi har i opstartsfasen modtaget 40.000 kr. i støtte fra Kultursamarbejdet. Øvrig finansiering henføres til regnskabet for 2013, som er afviklingsår for Art Epi.

 

IASJ Jazz Meeting er i opstartsfasen finansieret udelukkende af Herning Kommune. Restfinansiering henføres til regnskabet for 2013.

 

Blood, Sweat, Drum+Bass udviser en balance på 606.000 kr. Af væsentlige bidragydere er Kunststyrelsen (200.000 kr.), Århus Kommune (100.000 kr.) og forbund/koncertbetalinger (198.000 kr.).

 

ASIA - Dansk musik i Kina 3.0 er primært finansieret via Statens Kunstråd med 125.000 kr.

 

Den samlede drift for DSI Swinging Europe viser et overskud for 2012 på ialt 118.212 kr, som overføres til egenkapitalen. På baggrund af underskuddet i 2011, som blev indarbejdet i driften for 2012 udgør egenkapitalen således pr. 31.12.2011 8.266 kr.

 

Herning Kommune har i 2012 støttet DSI Swinging Europe med 620.000 kr., hvorfra der modregnes 105.000 kr. i husleje for Nørregade 7d, tagetagen.

Ud over ovennævnte har Herning Kommune støttet kulturkonferencen på HEART i juni med 200.000 kr. (ØKE) og 80.000 kr. (KFU). Konferencen var arrangeret af DSI Swinging Europe.

 

Revisionen giver ikke anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og årsberetning for 2012 tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fremtidsperspektiver for DSI Swinging Europe

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 2013