Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: TEAMS-MØDE

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af pilotprojekt hos Museum Midtjylland vedrørende skoletjeneste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X


Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Museum Midtjylland ansøger Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget om medfinansiering til et nyt og målrettet toårigt pilotprojekt omkring historiske skoleforløb for alle kommunens 3. klasses elever samt en styrket undervisningstjeneste.


Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Børne- og Familieudvalget godkender og igangsætter projektet.


Sagsfremstilling

Museum Midtjylland arbejder i forvejen tæt sammen med mange af kommunens skoler og institutioner. I 2019 var blandt andet mere end 400 børnehavebørn igennem et målrettet undervisningsforløb i konceptet ”Museum for dig!” på Frilandsmuseet og Tekstilmuseet i Herning. I dette koncept fik børnene blandt andet lov til at høre historiske fortællinger, se autentiske genstande og selv prøve kræfter med fortidens teknikker. I forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 forsaget af COVID-19 gik Herning Kommune og museet også sammen om nye tilbud til skolerne, hvor der henover ca. fem uger deltog 1.664 skolebørn i et skoleforløb ved de arkæologiske udgravninger i Snejbjerg. Blandt andet med baggrund i erfaringer fra de eksisterende forløb, er der nu ønske om at styrke og formalisere museets tilbud yderligere i form af en formaliseret undervisningstjeneste.


En ny og styrket undervisningstjeneste består i hovedtræk af følgende to punkter:


1. Målrettet opstartsforløb til historieundervisningen for hele 3. årgang.

Målet er at aktivere og involvere en hel årgang ved at tale direkte ind i skolernes historiefag, når 3. klasse påbegyndes. Fokus ligger på dannelse af børnene, udvidelse af deres lokalhistoriske forståelse samt et brugbart afsæt for historieundervisningen. Forløbet skal finde sted på Tekstilmuseet i Herning. Forud for forløbet modtager hver klasse en film, der forbereder dem til besøget. Se bilag for mere information om indholdet i undervisningsforløbet.


2. Opbyggelse af en formaliseret undervisningstjeneste.

Målet er at opbygge en formaliseret undervisningstjeneste, der kan komme alle kommunens børn og unge til gavn med afsæt i alle Museum Midtjyllands besøgssteder. Som udgangspunkt igangsættes en toårig projektperiode, med henblik på eventuel forlængelse. Desuden vil potentialet for yderligere aktiviteter i regi af undervisningstjenesten blive beskrevet.


Pilotprojektet vil overstige kulturbussens kapacitet. Da der er erfaring for, at adgang til transport er afgørende for udbredelsen af et sådan tilbud, er denne en integreret del af projektet.

Økonomi

Pilotprojektets samlede økonomi er 1,2 mio. kr. i den samlede afprøvningsperiode på 2 år. Finansieringen dækker over udgifter til løn, undervisningsmaterialer, transport m.v.


Finansiering:


Skoleåret 2021/2022


Museum Midtjylland

300.000 kr.

Børne- og Familieudvalget

150.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

150.000 kr.


Skoleåret 2022/2023


Museum Midtjylland

300.000 kr.

Børne- og Familieudvalget

150.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

150.000 kr.


Finansieringsmodellen er tilrettelagt efter dialog med Børn og Unge. Børne- og Familieudvalget har udvalgsmøde den 10. marts, og udvalgets indstilling vil derfor være kendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Børne- og Familieudvalget igangsætter det beskrevne pilotprojekt,
at der bevilliges et tilskud på 300.000 kr. fordelt på 150.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022,
at bevillingen er betinget af, at der efter projektperioden fremsendes evaluering af indsatsen til forvaltningen,
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 4. marts 2021 resterer 573.814 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser vedr. The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx
x


x


Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Deep Forest Art Land - Skovsnogen anmoder om udbetaling af 0,3 mio. kr. i 2021 til en forundersøgelse med henblik på at kvalificere fundraising processen vedr. projekt Shelter.


Byrådet har i budgetforliget for 2021-2022 afsat 5 mio. kr. i 2022 til The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen.


Der anmodes om fremrykning og frigivelse af 0,3 mio. kr. i 2021 til forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Deep Forest Art Land - Skovsnogen (DFAL) har gennem de seneste par år haft en markant fremgang af publikum. De anslår, at der i 2020 var 70.000 besøgende i skoven i Døvling. DFAL ønsker at give publikum en bedre ankomst til området, og man arbejder derudover på at bedre forholdene for de kunstnere, der hvert år producerer værker og laver kunstformidling i skoven.


På den baggrund iværksatte DFAL i 2019 en proces for at afdække behovene. Det gjorde man i samarbejde med EFFEKT arkitekterne, og det har resulterede i en foreløbig behovsanalyse og skitseforslag. Formålet var at danne sig det første overblik og overslag for det videre arbejde.


Arbejdet anskueliggjorde, at der var tre behov, som skulle opfyldes: produktion, læring/formidling og forplejning. Med udgangspunkt i de tre behov skitserede EFFEKT arkitekterne The Shelter, som består af et stort cirkelformet overdække med mødesteder, værksted, spisested og toiletforhold i særskilte satellitter under. Overdækket fungerer samtidig som et dæk, som publikum kan gå ud på og få en anden oplevelse af skoven, eller det kan fungere som samlingssted i godt vejr, scene for performance, musik og talks og meget mere.

The Shelter bliver DFALs nye ankomstområde med de ovennævnte funktioner, og det samlede projekt indeholder desuden parkerings- og adgangsforhold mv.

The Shelter opfylder de afdækkede behov, men er i kraft af sin form og idé også en integreret del af DFALs egenart. The Shelter forventes i sig selv at generere yderligere publikum på grund af sin spektakulære arkitektoniske udtryk.


Der er nu behov for at komme et spadestik dybere i forhold til at opsummere projektet og udarbejde et byggeprogram for The Shelter med henblik på at konkretisere projektets forudsætninger og indgå i dialoger med yderligere fonde. Det indeholder følgende:

 • sammenfatning af budget, tidsplan og byggeprogram, herunder verificering af budget, anlægs- og driftsøkonomi.
 • udarbejdelse af destinationsstrategi med analyser af marked, brugergrupper mv.
 • myndighedsdialog vedr. placering (å-beskyttelseslinje / vurdering af alternativ placering).
 • landmåling, samt registrering af geotekniske og miljømæssige forhold.
 • specificering af funktionsprogram med tekniske kravsspecifikationer (brugerbehov, kapacitet fleksibilitet og robusthed i byggeprogram).
 • krav til bæredygtighed.
 • placering af projekt med revurdering af tilgængelighed, adgangsforhold, kobling til stisystem, varetransport, redning etc.
 • kobling af The Shelter til andre funktioner omkring bygningen.
 • afklaring af vertikal og horisontal konstruktion af tagfladen / integrering af design af overdækning og bygning.


Arkitektfirmaet anbefaler at sammenfatningen af byggeprogram og forundersøgelser igangsættes nu, med henblik på at få konkretiseret projektinterne og -eksterne forudsætninger og på at verificere projekt- og driftsøkonomi forud for fondsansøgninger, således at disse søges på solidt grundlag.


DFAL er i dialog med Lokale og Anlægs Fonden (LOA), som har givet tilsagn om at afholde omkostninger til ingeniører (COWI) og andre rådgivere for at kvalificere og prissætte projektet mod at DFAL bidrager med arkitekter til at tilpasse og præcisere projektet i samarbejde med ingeniørerne.


EFFEKT arkitekter anslår, at byggeprogram og forundersøgelse samlet koster 0,5 mio. kr., heraf udgør arkitektdelen 0,3 mio. kr. eksklusiv moms. Herning Kommune anmodes om udbetaling af 0,3 mio. kr. i 2021 til arkitektdelen.


Økonomi


Jf. budgetforliget for 2021-2022 udgør budgettet for projektet i alt ca. 30 mio. kr.


Der er afsat 5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 03.


Herning Kommunes bidrag til projektet gives under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern finansiering.


Der anmodes om fremrykning og frigivelse af 0,3 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til forundersøgelse vedr. projekt The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt fremrykning af tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til 2021 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 03 Skovsnogen Deep Forest Art Land.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Disponering af midler til formidling af natur og kulturhistorie i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRXX
Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Elsebeth Houe

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der afsat 500.000 kr. årligt til et kvalitetsløft af formidlingen af natur og kulturhistorie i Herning Kommune. Forvaltningen præsenterer her et oplæg til fordeling af midlerne for 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der blev som en del af budgetforliget 2020 afsat 500.000 kr. årligt med formålet at løfte formidlingskvaliteten af den lokale natur og kulturhistorie. Ligeledes ønskedes det undersøgt, om formidlingsopgaverne kunne løses på en ny og bedre måde.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 14. april 2020 forvaltningens forslag til en overordnet fordeling af de 500.000 kr., hvilket blev præsenteret på den efterfølgende budgetkonference. Der blev øremærket 200.000 kr. til nyskabende formidling, 150.000 kr. til styrket formidling, 100.000 kr. til aktiviteter og ture samt 50.000 kr. til markedsføring. Forvaltningen fremlægger nu forslag en fordeling af midlerne for 2021.


En projektgruppe på tværs af Kultur og Fritid og Natur og Grønne Områder har i løbet af januar og februar 2021 arbejdet med et kommissorium for den tværgående organisering med baggrund i den tidligere vedtagne og overordnede fordeling af midlerne. Indsatsen vil som godkendt på budgetkonferencen i 2020 få politisk ophæng hos Kultur- og Fritidsudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget vil orienteres løbende. Selve projektledelsen varetages af Kultur og Fritid.


Det vil fortsat være en projektgruppe på tværs af Kultur og Fritid og Natur og Grønne Områder, der arbejder indgående med indsatsen. Der kan til enhver tid indkaldes faglig ekspertise og yderligere samarbejdspartnere til projektgruppens arbejde alt efter konkrete projekter og behov.


Konkrete projekter for 2021
Projektgruppen har været i løbende kontakt med relevante aktører for indsatsen. Dette har udmundet i to konkrete projektforslag, der anbefales som indsatsens fokusområder for 2021.


Der er udvalgt to fokusområder med henblik på at sørge for en solid opstart og levedygtighed på begge projekter, og for at opsamle erfaringer til gavn for fremtidige projekter. Projektgruppen er allerede på nuværende tidspunkt i dialog med andre aktører som fx Søby, der kan være potentielle aktører i 2022.


Natureventyr
Natureventyr er en appløsning, der ved brugen af GPS-teknologi gør formidling af udvalgte områder mulig uden fysisk skiltning. Appen er målrettet børnefamilier og børn mellem 3-9 år. Via appen oplæses et natureventyr skabt til det område, som brugeren befinder sig i. Med appen i hånden bliver Præstbjerg plantage fx til Elverlandet, og en hule mellem træets rødder bliver indgangen til en hemmelig verden. Brugeren bliver involveret som en aktiv del af fortællingen, og der formidles udover eventyret også viden om både naturen og kulturhistorien i området. Et kort i appen aktiverer kapitlerne, når brugeren bevæger sig tæt på, og hvert kapitel tager udgangspunkt i de ting, som der kan ses, høres og røres ved netop der, hvor brugeren står.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås et opstartssamarbejde med projektet om seks eventyr på tværs af kommunen. Genbrug og Affald, Center for Børn og Læring samt Bevæg dig for livet har udvist interesse for projektets tilgang til både bevægelse og læring, og samarbejdet bliver således på tværs af forvaltninger.


Der er for nuværende følgende lokationer i spil til projektet, som projektgruppen arbejder videre med ift. nærmere udvælgelse: Affaldseventyr i Søby, Sinding-Ørre, Løvbakkerne, Præstbjerg, Svanholm Sø, Knudmosen og Birk Centerpark.


Den samlede omkostning for opstart af seks eventyr beløber sig til 135.000 kr. Det anbefales, at der ud af indsatsens midler øremærkes 80.000 kr. til projektet. De resterende 55.000 kr. forventes at skulle findes på tværs af forvaltningssamarbejdet mellem Genbrug og Affald, Center for Børn og Læring samt Bevæg dig for livet. Finansieringen dækker over skabelsen af de seks eventyr, licens de første to år samt PR og markedsføring med blandt andet materiale til sociale medier, trykklare filer, illustrationer til farvelægning og katalog med kreative aktiviteter.


De fire hjørnesten – kulturhistorisk formidling i Sinding-Ørre
Projektet drives af og forankres hos den lokale borgerforening i Sinding-Ørre og tager udgangspunkt i skabelsen af en større sammenhængende rute igennem lokalområdet med formålet at formidle både den mangfoldige natur og kulturhistorie. Der arbejdes henholdsvis med større og mindre vandre- og cykelruter samt en defineret fortællerute, hvor der sættes særligt fokus på formidlingen af de lokale historier.


Projektet dækker over to sideløbende etaper i en form for opstartsprojekt, og der peges ydermere også på to fremtidige etaper med et udviklingsperspektiv.


Etape 1 dækker over etableringen af en sammenhængende vandre- og cykelrute på ca. 20 km. En stor del af ruten befinder sig på allerede etablerede stier og offentlige arealer, hvor der dog er behov for at tænke i bedre sammenhæng og muligvis opdatering af anlæggelsen. Dialogen med private lodsejere i området varetages af borgerforeningen. Ruten planlægges blandt andet til at føre brugerne forbi Nybro, åen, Helenes Hus, udsigtstårnet ved Ovstrup Hede, Ørre Kirke, forsamlingshuset og jernalderbopladsen med arkæologiske fund ved Ørregårdene.


Etape 2 dækker over arbejdet med en vedkommende og nyskabende formidling af områdets interessante naturrige og kulturhistoriske nedslagspunkter. For at skabe et stærkt formidlingsperspektiv etableres der et samarbejde mellem borgerforeningen og det lokale projekt Fortællerejsen (Travel Tales). Begge parter har et ønske om at løfte og kvalificere formidlingen af den fælles midt- og vestjyske historie. Fortællerejsen arbejder med levende digitale fortællinger, der formidles via en appløsning. Formidlingen tager udgangspunkt i de lokale historier og personbårne fortællinger, som kendetegner området, og der er dermed en synergi i at tænke borgerforeningens lokalkendskab og viden sammen med Fortællerejsens faglige kompetencer.


Bag Fortællerejsen står den lokale historiker Charlotte Lindhardt samt det lokale lydfirma KOMO. Projektet omfatter også et samarbejde med Museum Midtjylland, der sikrer en stærk faglig forankring. Museet har været involveret løbende i det forudgående projektarbejde, og museet anbefaler at der i tillæg til den digitale formidling også tænkes i understøttelse af de udvalgte nedslagspunkter i form af fysisk skiltning.


Fremtidige udviklingsmuligheder i projektet dækker over etape 3 og 4 der henholdsvis omhandler forbedringer omkring den gamle inspektørbolig ved Ørre Naturskole (eksempelvis etablering af cykelstation til glæde for cykelturister) samt sammenbinding af ruten med andre ruter i det midt- og vestjyske.


Fortællerejsen har fremsendt et budget på 154.970 kr. Det anbefales, at der ud af indsatsens midler øremærkes 100.000 kr. til projektet med forventning om, at eventuel yderligere finansiering skal ske via fondsansøgninger. Fortællerejsens finansiering dækker over både research, honorering til Museum Midtjylland, lydoptagelse og -produktion, honorering til speak samt appudvikling og licens.


Derudover anbefales det, at der reserveres yderligere 150.000 kr. af indsatsens midler øremærket til det omfattende arbejde med at styrke sammenbinding af hele ruten, og eventuelt behov for opdateret anlæggelse og udvidelse af stier. Derudover skal der i midlerne medtænkes skilteformidling i samme standard som Natur og Grønne områders nuværende skiltning. Det forventes også, at der af disse midler skal afholdes udgifter til frikøb af Fortællerejsens ressourcer i forhold til produktion af tekstmateriale til fysiske skilte for at sikre en stærk sammenhæng mellem det digitale og fysiske produkt. Det forventes, at eventuelt yderligere behov for finansiering skal ske gennem fondsansøgning.


Mikropuljen

Det anbefales at de 100.000 kr. afsat til aktiviteter og ture fremadrettet afsættes til en mikropulje varetaget af projekt- og chefgruppen. Der er på forhånd nedsat en række puljekriterier, som midlerne kan uddeles efter. Midlerne uddeles løbende over hele året.


Der fokuseres i første omgang på initiativer i Løvbakkerne, hvor der er etableret kontakt med foreninger, Genbrug og Affald, Naturfamilier, Kulturfest mv.


Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper samt private og offentlige aktører. Selvorganiserede grupper og private aktører kan søge puljen til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med lokale aktører, så et lokalt ejerskab sikres. Den primære driver forventes at være frivillige og lokale ildsjæle, men der kan alternativt købes eksterne aktører til events.

Økonomi

Der er årligt afsat i alt 500.000 kr. til løft af formidlingen af den lokale natur og kulturhistorie. Der er tidligere truffet beslutning om, at midlerne disponeres med 200.000 kr. til nyskabende formidling, 150.000 kr. til styrket formidling, 100.000 kr. til aktiviteter og ture samt 50.000 kr. til markedsføring.


Det anbefales, at midlerne i 2021 fordeles således:


Nyskabende formidling


Natureventyr – 80.000 kr.

Fortællerejsen i Sinding-Ørre – 100.000 kr.

Ikke disponerede midler – 20.000 kr.


De ikke disponerede midler reserveres midlertidigt til understøttelse af eventuelle tiltag der måtte opstå igennem året.

Styrket formidling


Formidlingsprojekt i Sinding-Ørre – 150.000 kr.

Aktiviteter og ture


Mikropulje – 100.000 kr.

Markedsføring


Der reserveres fortsat 50.000 kr. til markedsføring under indsatsen, men midlerne øremærkes ikke til konkret udmøntning. Kortlægning og model i forhold til eksisterende flader undersøges. Der kan anvendes midler fra denne del af puljen til annoncering.


Den samlede udgift på 480.000 kr. finansieres af afsat budget på 500.000 kr. til natur- og kulturhistorisk formidling.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 80.000 kr. øremærket til Natureventyr,
at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 100.000 kr. øremærket til Fortællerejsens arbejde med digital formidling i Sinding-Ørre,
at der af indsatsens midler disponeret til styrket formidling afsættes 150.000 kr. øremærket til Sinding-Ørres formidlingsprojekt med etablering af vandre-, cykel- og fortællerute,
at der af indsatsens midler disponeret til aktiviteter og ture fremadrettet afsættes 100.000 kr. øremærket til en mikropulje til formålet jf. sagens vedlagte kriterier,
at den samlede udgift på 480.000 kr. finansieres af afsat budget på 500.000 kr. til natur- og kulturhistorisk formidling.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 82.000 kr. til vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).


Sagsfremstilling

Fugerne mellem de keramiske fliser og i vinduerne i den tresidede prismebygning på CHPEA trænger til udskiftning. Fugernes dårlige stand betyder, at der nu kommer regnvand ind i Prismesalen på museet. For at sikre værkerne der udstilles i salen, er det presserende at få oprettet skaderne.


CHPEA har i samråd med Kommunale Ejendomme udvalgt entreprenører til opgaven.


Økonomi

Der er indhentet tilbud på 16.850 kr. for fuger mellem vinduerne samt et overslag på 65.000 kr. for arbejdet med fugerne mellem de keramiske fliser. Overslaget dækker over både materialer, lønudgifter og liftleje.


I alt beløber udskiftning af fuger sig til 81.850 kr.


Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet for 2021 er 201.000 kr. Den resterende del af midlerne prioriteres og fremsættes til godkendelse senere på året.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 82.000 kr. i 2021 til ovenstående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052,


at anlægsudgiften på i alt 82.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.03-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Gavedokument for overdragelse af 26 malerier af Carl-Henning Pedersen til Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges et gavedokument mellem Sidsel Ramson og Herning Kommune om overdragelse af 26 værker af Carl-Henning Pedersen til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum, Herning Kommune til godkendelse.


Sagsfremstilling

Sidsel Ramson har truffet beslutning om at overdrage 26 værker af Carl-Henning Pedersen til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum og dermed Herning Kommune med virkning pr. 1. februar 2021.


Herning Kommunes advokat har udarbejdet et gavedokument på overdragelsen. Den sker på vilkår, der følger gavedokumentet af 19. marts 1975 med efterfølgende tillæg.


Ifølge gavedokumentet er værkerne Herning Kommunes og museets ejendom, og kan ikke sælges eller pantsættes. Herning Kommune og museet har ansvar for opbevaring og bevaring af værkerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at gavedokumentet godkendes


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Udskillelse af Herning Musikskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen og Herning Musikskole fremsætter fælles ønske om udskillelse af Herning Musikskole fra Herning Kommune med henblik på at blive en fuldt ud selvejende institution.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte om forvaltningen i samarbejde med musikskolen kan arbejde videre med processen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med Herning Musikskole og fremsætter hermed fælles ønske om udskillelse af Herning Musikskole fra Herning Kommune.


Herning Musikskole er en selvejende institution, men har i en årrække samtidig figureret som en integreret del af Herning Kommune, da musikskolen anvender Herning Kommunes økonomisystem og køber lønadministration hos Herning Kommune.


Ovenstående blev iværksat tilbage i 2010, hvor musikskolen havde store budgetmæssige udfordringer, og der var et ønske om at forvaltningen i samarbejde med musikskolen skulle forsøge at løse de økonomiske udfordringer.

I dag har Herning Musikskole et restbudget pr. 31.12.2020 på ca. 1,3 mio. kr., der figurer som en overførsel i Herning Kommunes økonomisystem.


Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Musikskolen drives i dag som selvejende institution, men kan i nogle henseender opfattes som kommunal. Derfor er der nu ønske om, at musikskolen bliver fuldt ud selvejende.


Forvaltningen oplyser, at en del kommuner i Danmark i vid udstrækning driver musikskolerne som kommunale institutioner.

I Herning Kommune har vi dog god erfaring med at drive selvejende institutioner, og derfor er der et fælles ønske om at vælge den selvejende model.


I praksis vil det blandt andet betyde, at Herning Musikskole skal udskilles fra Herning Kommunes økonomisystem og anskaffe et nyt system, samt revidere vedtægter og driftsoverenskomst med Herning Kommune så det afspejler den ønskede situation fremadrettet.


Herning Musikskole har fortsat mulighed for at købe lønadministration hos Herning Kommune.


Kultur- og Fritidsudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen i samarbejde med Herning Musikskole skal arbejde videre med udskillelsen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at udskille musikskolen til en fuldt ud selvejende institution

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.01-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af Herning Kommunes udtrædelse af Danmarks Fotomuseums bestyrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen anbefaler til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, at Herning Kommune udtræder af Danmarks Fotomuseums bestyrelse og en række øvrige vedtægtsparagraffer på baggrund af museets nuværende status.


Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 26. april 2016 behandlet Danmarks Fotomuseums ansøgning om afvikling af museets drift. Det blev på mødet vedtaget, at museet kunne videreføre museets drift frem til udgangen af 2017. Museet fik stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed, og modtog derudover et tilskud på 150.000 kr. til gennemførelse af fotoudstillinger.


Efterfølgende behandlede Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2017 en række vedtægtsændringer på baggrund af den tidligere sag. Ændringerne bestod i hovedsag af, at Herning Kommune på alle måder blev udskrevet af vedtægterne. Blandt andet omfattede det to politiske udpegninger til museets bestyrelse. Det blev dog på mødet besluttet, at Herning Kommune fortsat skulle optræde med minimum et medlem i bestyrelsen, da der var usikkerhed omkring museets ophør og dermed fortsat blev ydet tilskud og stillet lokaler til rådighed.


Danmarks Fotomuseum har nu i en årrække ikke eksisteret som fysisk museum, og er dermed også fraflyttet de tidligere kommunale lokaler. Ligeledes ydes der ikke længere tilskud til museets drift, da de ikke er hjemmehørende i Herning Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen, at der henstilles til den nuværende bestyrelse, at Herning Kommune træder ud af bestyrelsen. Det samme gælder for en række andre paragraffer på nær opløsningsparagraffen. Da Herning Kommune i en længere årrække har ydet tilskud til museet og dets samling, er det ikke hensigtsmæssigt, at Herning Kommune skrives ud af paragraffen omhandlende ophør og disponering over museets eventuelle formue. Såfremt museet får hjemmehørende i en anden kommune, kan der indgås dialog om nærmere adskillelse fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anbefalingen om udtrædelse af Danmarks Fotomuseums bestyrelse samt bestemmelser om øvrige vedtægtsparagraffer godkendes


Beslutning

Sagen udsættes, idet det undersøges om det er muligt at sikre at vedtægtsændringer fortsat skal godkendes af Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Opfølgning på mål 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget opfølgning på de politiske års mål for 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for følgende serviceområder:

 • Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
 • Serviceområde 14 - Biblioteker
 • Serviceområde 15 - Kultur


Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at opfyldelsen af de opstillede mål har været en udfordring på grund af COVID-19 nedlukningen, men at der så vidt muligt fortsat arbejdes videre med indfrielse af målene.


Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2020.

Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2020 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, bliver behandlet i særskilt sag.


I forlængelse af det toårige budgetforlig for 2021-22, udarbejdes der ikke nye mål for 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske års mål for 2020 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2020 og ønsker til overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til 2021 samt 2022 og 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 med overordnede bemærkninger, og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 samt 2022 og 2023 forelægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.


Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførselssagen 2020-2021, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindre forbrug på 21,591 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 21,591 mio. kr. overført til 2021, -2,000 mio. kr. til 2022 og 0,691 mio. kr. til 2023.


Tabel 1 - samlet drift:
Regnskabet for 2020 vedrørende anlæg viser et samlet mindre forbrug på 34,404 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 31,915 mio. kr. overført til 2021.

Det ikke overførte beløb kan henføres til afsluttede anlægsregnskaber behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. februar 2021, pkt. 9.


Tabel 2 - samlet anlæg:Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet, og nærmere specifikation af overførselsønskerne, er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor. Yderligere specifikationer fremgår af bilag vedlagt sagen.


Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.


Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 11,609 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:


Tabel 3 - drift, Serviceområde 11, Idræt og Fritid:Afvigelserne kan henføres til flg. forhold:

 • 3,082 mio. kr. vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads, hvoraf 2,165 mio. kr. overføres til anlægskonti
 • 5,858 mio. kr. vedr. eventområdet mv., hvoraf 4,300 mio. kr. vedr. aflyste/udsatte events tilbageføres til Eventpuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • -2,000 mio. kr. vedr. manglende indtægt til VM i Ridesport - overføres til 2022, hvor indtægten modtages
 • 2.928 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte bevillinger på idrætshal- og foreningsområdet
 • 0,600 mio. kr. vedr. COVID-pulje
 • 1,141 mio. kr. vedr. projekter mv., herunder Bevæg dig for Livet og tilskud fra DBU til projekt.


Serviceområde 14, Biblioteker:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 0,043 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:


Tabel 3 - drift, Serviceområde 14 Biblioteker:Afvigelserne kan henføres til flg. forhold:

 • -0,351 mio. kr. vedr. projekter med ekstern finansiering, hvoraf har der været netto mindre indtægter på 0,351 mio. kr.
 • 0,308 mio. kr. vedr. selvforvaltningsområdet, hvor der har været netto mindre udgifter på 0,308 mio. kr.


Serviceområde 15, Kultur:
Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 10,025 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:


Tabel 3 - drift, Serviceområde 15 Kultur:Afvigelserne kan henføres til flg. forhold:

 • 0,042 mio. kr. vedr. CHPEA-Museet
 • 0,517 mio. kr. vedr. Teater, herunder børneteater
 • 1,309 mio. kr. vedr. Musikskolen
 • 1,123 mio. kr. vedr. Kulturudvalgets Rådighedsbeløb
 • 0,454 mio. kr. vedr. Historiens Hus - bidrag til renovering af huset, som overføres til anlæg
 • 1,074 mio. kr. vedr. Huset No7
 • 0,596 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning - opsparing til renovering af tag
 • 0,274 mio. kr. vedr. Alhuset
 • 0,280 mio. kr. vedr. Stationen i Aulum
 • 1,179 mio. kr. vedr. kulturarrangementer, herunder kulturaftalemidler
 • 0,294 mio. kr. vedr. Kulturelt Samråd
 • 0,495 mio. kr. vedr. Kulturfest Herning
 • 0,910 mio. kr. vedr. Talentmidler, herunder bevilget beløb til projekt pigefodbold i Vildbjerg
 • 0,163 mio. kr. vedr. Skovsnogen, projekt
 • 0,396 mio. kr. vedr. Kultur på Recept
 • 0,305 mio. kr. vedr. Aftenskoleundervisning
 • 0,400 mio. kr. vedr. COVID-pulje
 • 0,214 mio. kr. vedr. diverse mindre forbrug


Der er hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler - anlæg:


Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2020 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:


Tabel 4 - anlæg, specificeret:
Afvigelserne kan henføres til flg. ikke afsluttede projekter:

 • 6,923 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2021
 • 9,136 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg og Kousgaards Plads
 • 4,000 mio. kr. vedr. halprojekt Nordvest Hallen
 • 1,032 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 0,926 mio. kr. vedr. Lind Outdoor
 • 2,430 mio. kr. vedr. Blå Rum
 • 1,524 mio. kr. vedr. tag og fag
 • 1,549 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,000 mio. kr. vedr. etablering af MTB-Spor
 • 1,056 mio. kr. vedr. renoveringsprojekter atletikstadion og omklædningsrum
 • 0,319 mio. kr. vedr. renovering CHPEA-museet
 • 0,864 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler kulturinstitutioner
 • 0,506 mio. kr. vedr. renovering af Historiens Hus
 • 0,207 mio. kr. vedr. øve containere
 • 0,443 mio. kr. vedr. diverse mindre projekterØkonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser:


De i sagen anførte overførsler foretages med flg. bemærkninger og bevillingsmæssige konsekvenser:

 • 2,165 mio. kr. vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads overføres til anlægskonti på Serviceområde 11, Idræt og Fritid
 • 0,691 mio. kr. vedr. Bevæg dig for Livet overføres til 2023 på grund af senere igangsættelse og begrænset aktivitet på grund af COVID-19
 • 4,300 mio. kr. vedr. aflyste events tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen - jf. ØKE-beslutning af 15. juni 2020, pkt. 171 - Challenge Denmark - World Cup i Dressur - Ice Horse Festival - Taekwondo Pomsae VM 2020 - Red Bull Drift Shifters
 • 0,454 mio. kr. vedr. Historiens Hus overføres til anlægskonto på Serviceområde 15, Kultur vedrørende renovering af Historiens Hus. Der meddeles samtidig anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,454 mio. kr. i 2021
 • -2,000 mio. kr. vedr. indtægt til VM i Ridesport 2022 overføres til 2022, hvor indtægten modtagesIndstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabsresultatet for 2020 og de overordnede bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning,
at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes,
at de i sagen beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Natur og Ungdom Herning søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Natur og Ungdom Herning v./ Birgitte Falkensgaard søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal naturforening med fokus på udeliv.


Sagsfremstilling

Natur og Ungdom Herning er stiftet på etablerende generalforsamling den 3. februar 2021.


Foreningen har til formål at fremme børns, unges og deres familiers interesse og forståelse for naturen og miljøet, samt at styrke deres lyst til at engagere sig i deres lokalsamfund og foreningens demokratiske liv. Foreningen afholder forskellige aktiviteter med fokus på udeliv, og laver gerne aktiviteter ude i alt slags vejr og på alle tider af døgnet. Foreningen holder til omkring Løvbakkerne i Herning.


Foreningen er åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen tegner pt. 32 medlemmer, hvoraf 12 er under 25 år. Alle medlemmer er bosat i Herning Kommune. Foreningen falder ind under de blandede foreninger.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§4. Medlemmer:

Det er efter normal praksis, at et medlem kan indmeldes ved at kontakte lokalforeningen og ikke landsforeningen. Det er også lokalforeningen der modtager kontingent, der i øvrigt skal fastsættes på den årlige generalforsamling i lokalforeningen. Dette skal fremgå som et særskilt punkt i dagsordenen. Dette bedes tilrettet.


§5. Foreningens ledelse:
Forvaltningen bemærker, at formand og kasserer ikke bør være på valg samme år, da det kan betyde videns tab for foreningen. Det kan derfor med fordel præciseres i vedtægterne.


Valgbarhed til Natur og Ungdom Hernings bestyrelse er 13 år. Forvaltningen bemærker, at formand og kasserer altid bør være myndige, hvilket er i strid med den senere angivne §8. Økonomi, tegning og hæftelse. Forvaltningen ønsker nærmere dialog med foreningen om dette.


§7. Generalforsamlingen:

Jf. rettelse til paragraf 4 bør fastsættelse af kontingent fremgå som særskilt punkt på dagsordenen.


I forhold til indkaldelsesfrister, da anbefaler forvaltningen at en generalforsamling indkaldes med en frist på fire uger. Forslag til emner behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde i rimelig tid. Her anbefaler forvaltningen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Dagsorden med eventuelt indkomne forslag skal fremsendes i rimelig tid til foreningens medlemmer. Forvaltningen anbefaler senest otte dage før afholdelse.


§8. Økonomi, tegning og hæftelse:
Forvaltningen ønsker nærmere dialog med foreningen vedrørende tegningsret for umyndige bestyrelsesmedlemmer.


§9. Ekstraordinær generalforsamling:

Forvaltningen anbefaler, at en ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.


§10. Vedtægtsændring og opløsning:

Forvaltningen anbefaler at vedtægtsændring og opløsning adskilles til hver deres paragraf, da disse ikke kræver samme stemmelighed eller procedure.


Vedtægtsændringer kan fremlægges til forslag jf. tidligere omtalte tidsfrister på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, og kan vedtages med 2/3 stemmeflerhed. Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer".


Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud som udgangspunkt tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Natur og Ungdom Herning godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 1.200 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstarts- og medlemstilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-17-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Faldskærmsklub søger om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Faldskærmsklub søger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud til klublokaler beliggende Skinderholmvej 31, Herning.


Sagsfremstilling

Herning Faldskærmsklub søger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud til klublokaler og faciliteter beliggende på Skinderholmvej 31 i Herning. Lokalerne er ejet af det private faldskærmscenter Dropzone Denmark.


Foreningen oplyser, at de har et godt samarbejde med Dropzone Denmark omkring events i området og brug af deres faciliteter, men også i forhold til foreningens almene aktiviteter. Foreningen oplyser, at der derudover også er et godt samarbejde med andre aktører i området som eksempelvis Herning Motorflyveklub, hvor der blandt andet ofte koordineres lufttid mellem aktørerne.


Foreningen oplyser til forvaltningen, at man ser et stort potentiale i samarbejdet på tværs, da mange andre faldskærmsklubber i Danmark er økonomisk presset på grund af de store udgifter forbundet med leje og drift af fly, adgang til godkendt udstyr samt uddannelse af mandskab som eksempelvis piloter og 1’ere, der lovmæssigt skal være til stede på pladsen og holde opsyn i forbindelse med spring. I samarbejdet med Dropzone Denmark er mandskabet til rådighed for foreningen, og derudover har foreningen en særaftale for dens medlemmer omkring rabat på flyvning og leje af godkendt udstyr.


Herning Faldskærmsklub har eksisteret siden 2015, men fik i 2020 en helt ny bestyrelse efter langvarige problemer med driften. Der er nu rettet op og lagt en ny linje for foreningen, og foreningen blev godkendt som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. december 2020. Foreningen tegner i øjeblikket 28 medlemmer. Foreningen oplyser, at man ved godkendelsen som folkeoplysende forening havde 47 medlemmer. Der har på grund af COVID-19 været et større frafald, hvor en del medlemmer ikke har tilmeldt sig på ny ved sæsonstart, fordi aktiviteten er en del af nedlukningen. Det er dog foreningens klare forventning, at de tidligere medlemmer blot afventer at melde sig ind igen, til det igen bliver muligt at afvikle aktiviteten.


Foreningen har også i 2020 benyttet sig af Dropzone Denmarks faciliteter, men har ikke haft indgået en formaliseret lejekontrakt, og derudover har aktiviteten også være sporadisk på grund af COVID-19. Der foreligger nu udkast til en lejekontrakt gældende fra 2021.


Lejekontrakten omfatter et privat indendørs klublokale på 30 kvm. Derudover får foreningen også fri adgang til faciliteter som eksempelvis hangarhallen, hvor de kan øve sig i pakning af udstyr samt lave øvelser på rullebræt. Det gælder også badefaciliteter, som stilles til rådighed som en del af huslejen. Når foreningen tæller mange medlemmer på én gang som eksempelvis i forbindelse med sikkerhedsdage op til sæsonstart stiller Dropzone Denmark også caféområde til rådighed for foreningen. De faciliteter der stilles yderligere til rådighed for foreningen, er for Dropzones private kunder kun tilgængelige som en del af den pakke der betales for ved booking af spring.


Der er fastsat en årlig lejeudgift på 43.625 kr. samt el og vand til 20.000 kr. I alt en årlig udgift på 63.625 kr. Jf. lejekontrakten er udgiften låst for de næste tre kalenderår, og vil kun reguleres, hvis medlemstallet stiger til 100+ medlemmer.


Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et lokaletilskud på 46.446 kr. svarende til 73% af den samlede lejeudgift jf. gældende lokaletilskudsordning.


Foreningen har på grund af COVID-19 endnu ikke kunne afholde den årlige generalforsamling, men fremsender et årsregnskab for 2020 i udkast. Dette udviser et årsresultat på -5.004 kr. og en kassebeholdning på 49.110 kr. ved årsskiftet. Foreningen oplyser til forvaltningen, at regnskabet ikke er komplet retvisende, da Dropzone Denmark har ydet rabat på huslejen, hvilken derfor ikke fremgår som udgift som den vil i 2021.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et lokaletilskud på 46.446 kr. svarende til 73% af den samlede lejeudgift på 63.625 kr. jf. gældende lokaletilskudsregler
at udgiften til lokaletilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Forlængelse af vintersæsoner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Michelle Marie Østergaard Johnsen, Mette Skærbæk, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Der fremsættes forslag om at tilbyde foreningslivet en forlængelse af vintersæsonerne indtil sommerferien, som en slags erstatning for den lange periode med nedlukning.

Sagsfremstilling

Foreningslivet er, som mange andre områder i vores samfund, hårdt ramt af restriktioner i forbindelse med COVID-19. Siden marts 2020 har særligt fritidsaktiviteter indendørs været præget af restriktioner og begrænsninger i aktivitetsudøvelsen. I denne omgang er alle indendørs aktiviteter lukket ned fra nytår – og indtil videre til og med 5. april 2021.


Flere steder i foreningslivet er der et ønske om at forlænge vintersæsonerne, så noget af det tabte kan indhentes. Samtidig har DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og KL bedt kommunerne overveje, hvilke muligheder der er for at tilbyde foreningerne, at de kan forlænge sæsonerne.


Forvaltningen har desuden været i dialog med Herning Idrætsråd og Kulturelt Samråd Herning som også bakker op om en forlængelse af mulighederne for vinteraktiviteterne. For de kulturelle foreninger er der som udgangspunkt ikke tale om opdelte sæsoner men om helårs aktivitet, hvorfor en sæsonforlængelse ikke berører dem betydeligt.


For Herning Kommunes del vil det være en overvejelse, som binder sig op på adgangen til indendørs faciliteter.


De fleste steder vil en forlængelse af sæsonen betyde, at der skal gives adgang til lokaler i en længere periode end normalt. Det er i langt de fleste tilfælde uproblematisk. Der kan komme situationer sidst på skoleåret, hvor der må flyttes rundt eller i værste fald sluttes aktiviteter lidt tidligere, for eksempel hvis lokaler på skolerne skal indrettes til eksamener eller andet.


På idrætsområdet har Kultur og Fritid været i kontakt med hallerne i kommunen, og for dem er det uproblematisk at forlænge sæsonerne, så de indskrevne aktiviteter kan fortsætte indtil sommerferien. Det vil potentielt betyde en betydelig højere aktivitet i maj og juni, men det udlignes af den mindre aktivitet i årets første måneder.


Kultur og Fritid har ligeledes været i dialog med svømmehallerne, og alle synes det er en god idé at forlænge vintersæsonen. I Herning Svømmehal er der Aqua Camp i uge 26 og 31, såfremt det bliver åbnet op for indendørs aktiviteter.


På Herning Isstadion vil isen normalt blive fjernet med udgangen af april. Her vil der i givet fald være tale om at beholde isen på banen med de økonomiske følger, der er på det. Både Herning Skøjteløberforening og Herning Ishockey Klub ser meget gerne en forlængelse af sæsonen, lige som muligheden for offentligt skøjteløb i maj og juni formentlig kan være en stor hjælp til den hårdt ramte økonomi i Herning Skøjteløberforening, da det er dem, der står for skøjteudlejning mm.


Økonomi

En forlængelse af vintersæsonerne i kommunale lokaler, de selvejende haller og i svømmehallerne vil ikke have økonomiske konsekvenser for udvalget.


En forlængelse af sæsonen på Herning Isstadion vil koste op til 150.000 kr. om måneden. Det koster ca. 90.000 om måneden at drifte is-anlæg og udføre nødvendig rengøring. Dertil kommer mandetimer til is-kørsel mm., som normalt i vintersæsonen beløber sig til 60.000 kr. om måneden. Dette beløb kan blive lavere, hvis belægningen trods alt bliver lidt mindre i maj og juni end i den normale sæson.

Udgiften kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tilbyde foreninger med aktivitet i kommunale lokaler, at de efter ønske kan forlænge vinteraktiviteterne indtil sommerferien,
at opfordre de selvejende haller i Herning Kommune til at tilbyde deres brugerforeninger muligheden for at forlænge vintersæsonerne indtil sommerferien,
at udgiften på op til 300.000 kr. vedr. forlængelse af sæsonen på Herning Isstadion finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid , Fælles Formål.


Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

MTB teknikbane i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med Herning Kommunes Mountain Bike satsning ønsker Kibæk MTB at etablere en MTB teknikbane.
Derfor ansøges der er om tilskud til etablering af teknikbanen på 230.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er besluttet i budgetforliget for 2021.

Sagsfremstilling


Med ønsket om at få flere til at begynde på MTB sporten, skabe større sikkerhed for udøverne og give rytterne et større udbud af MTB muligheder, ønsker Kibæk MTB at etablere en teknikbane. Banen ønskes placeret på mellem fodbold stadion og Kibæk IF´s materialehus på Lyngholms Allè. Teknikbanen vil således også komme til at fungere som naturligt samlingssted for områdets MTB ryttere. Placeringen kan ses på kortet nedenfor.


En teknikbane er idel for nye ryttere til at øve balance og kontrol med cyklen, samtidig kan teknikbanen benyttes af mere erfarende ryttere til at blive endnu bedre til mange af MTB sportens finesser. Med en teknikbane så tæt på Momhøje Sporet vil endnu flere brugere få gavn af de kommende faciliteter. Både de helt lokale ryttere samt ryttere fra et større geografisk område.


Banen bygges af et professionelt MTB sporbygger firma med hjælpe fra de frivillige i Kibæk IFs underafdeling, Kibæk MTB. MTB-afdelingen har ca. 80 medlemmer, som i forvejen står for vedligeholdelsen af Momhøje-sporet, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningens frivillige arbejde betyder et billigere projekt og ikke mindst så får Kibæk IF uundværlig viden om fremtidig vedligeholdelse af teknikbanen.


Økonomi

Kibæk MTB har modtaget et tilbud på 200.000 kr. fra sporbygger firmaet Bob og Leth for anlægget.

Derudover ønskes en anden topbelægning, så banen er nemmere at vedligeholde. Dette toplag af f.eks. granit har en merpris på 30.000 kr.


På denne baggrund søger Kibæk MTB et tilskud på 230.000 kr. til etablering af MTB teknikbane

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at såfremt der indhentes de nødvendige tilladelser, som landszonetilladelse mm., så bevilliges der 230.000 kr. til etablering af teknik bane.
at udgiften på 230.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085, Etablering af MTB-spor.

Beslutning

Tiltrådt.

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-58-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Forlængelse af lejekontrakt mellem Herning Kommune og Herning Tenniscenter til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Tenniscenter v/ Bendy Ulrichsen søger 30 årig forlængelse af eksisterende lejeaftale vedr. H.P. Hansens Vej 6 A, matrikel nr. 2 ch og en andel af 2y Herningsholm, Herning Jorder.


Mindre tilretninger til lejekontrakt af 20. december 1978 jf. nyt tillæg 4 (som erstatning for tillæg 1, 2 og 3) fremlægges til udvalgets godkendelse.


Sagsfremstilling

Herning Tenniscenter, H.P. Hansens Vej 6 A i Herning har indgået lejemål med Herning Kommune vedr. matrikel nr. 2 ch og en andel af 2y, Herningsholm, Herning Jorder jf. vedlagte bilag.


Det lejede ønskes forlænget med 30 år til udløb den 31.12.2052.


Kontrakten tilrettes jf. tillæg 4 for mindre ændringer, som ikke længere er gældende.


Følgende fra lejekontrakt af 1978 udtræder

Følgende træder i kraft


Herning Kommune forestår ren- og vedligeholdelse af vejareal og parkeringsplads, herunder belysningerHerning Kommune ren- og vedligeholder vej og p-plads på matrikel nr. 2ch, Herningsholm, Herning Jorder


Øvrige betingelser i lejekontrakten af 1978 fortsætter uændret. Kontrakttillæg af 1992 fortsætter uændret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender 30 årig forlængelse af eksisterende lejeaftale med Herning Tenniscenter med anførte rettelser jf. tillæg 4 som erstatning for tidligere tillæg 1,2 og 3.

Beslutning

Tiltrådt

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Genbehandling af ansøgning om tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 1. februar 2021, pkt. 3 behandlet en ansøgning fra arbejdsgruppen bag KMF 336 - Klassisk Musikfestival, der ansøgte om økonomisk støtte til en ekstraordinær gennemførelse af festivalen for 9. gang i tidsrummet 31. oktober - 14. november 2021. Festivalen afholdes normalt hvert andet år, og blev senest afviklet i 2020. Ansøgningen fik afslag.


Ansøgningen fremstilles nu til genbehandling, og der indstilles et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den blandt andet består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.


KMF 336 blev afholdt for første gang i 2004, og har siden 2012 været afholdt fast hvert andet år. Den seneste festival blev afholdt i efteråret 2020, men måtte i høj grad tilpasses efter de gældende corona-restriktioner. Det blev derfor besluttet, at den planlagte opførelse af Niels W. Gades "Elverskud" skulle udsættes til et senere tidspunkt. Arbejdsgruppen har besluttet, at det nu er ønsket at afholde den 9. udgave af KMF 336 allerede efter et år, hvor "Elverskud" vil fungere som åbningskoncert.


KMF 336 2020 rummede 50 arrangementer, hvoraf 32 foregik i Herning Kommune. Det anslås, at besøgstallet var omkring 3.000 personer, hvilket er 2/3 i forhold til tidligere års festivaler. Arrangørerne forventede dog den noget lavere deltagelse på grund af Covid-19. På trods et lavere deltagerantal deltog i alt 431 personer i afslutningskoncerten, hvoraf en usædvanligt stor andel var børn. Dette menes at være et resultat af de operaværksteder, der blev afholdt på otte skoler i lokalområdet. Operaværkstederne blev i 2020 udviklet specielt til KMF 336 af sanger og musiker Mariann Mikkelsen.


Arbejdsgruppens beslutning om en ekstraordinær festival i 2021 er blandt andet truffet for at styrke kulturlivet efter nedlukningen. Det sker dog også for at opprioritere den klassiske musik i lokalområdet. Dette anses som essentielt blandt andet fordi musikforeningen Dacapo, der tidligere har arrangeret symfonikoncerter i Herning Kommune, er blevet nedlagt samt at Ikast-Brande er udtrådt af samarbejdet omkring Ensemble MidtVest ved årsskiftet.


Arbejdsgruppen vil igen i år sørge for en fælles markedsføring af festivalen, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne. Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musikalske aktiviteter så mange steder som muligt i de to kommuner.


I 2021 er det målsætningen, ligesom det var i 2020, at gennemføre flere aktiviteter for børn og unge. Det drejer sig blandt andet om en gentagelse af operaværksteder på lokale skoler. Derudover satser KMF fortsat på at præsentere lokale kunstnere og talenter - herunder blandt andet deltagere fra talentkonkurrencen Unge Sangere i Ikast.


Åbningskoncerten forventes at afholdes den 31. oktober 2021 i MCH Herning Kongrescenter. Koncerten består af "Elverskud" samt anden dansk musik ved Ensemble MidtVest, pianist Ulrich Stærk, solister og et stort amatørkor.


Afslutningskoncerten afholdes den 15. november under titlen "Operettegalla". Her er indgået aftale med de to lokale sangere tenor Anders Kampmann og baryton Morten Frank Larsen, der medbringer deres ægtefæller sopranerne Frederikke Kampmann og Lone Rasmussen. Koncerten afholdes forventeligt i Ikast-Brande Kommune.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget blev på møde den 1. februar 2021, pkt. 3 ansøgt om et tilskud på 75.000 kr. til ekstraordinær afholdelse af KMF 336 – Klassisk Musikfestival 2021. Der blev givet afslag på ansøgningen. Arbejdsgruppen bag KMF ansøger nu i stedet om et tilskud på 30.000 kr. svarende til det tilskud, som Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune har bevilliget på møde den 09. marts 2021, pkt. 4. under forudsætning af, at afslutningskoncerten blev afholdt i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune var ansøgt om tilskud på 50.000 kr.


Der er endnu ikke færdiggjort regnskab for KMF 2020, men det oplyses at regnskabet for KMF 336 2018 resulterede i et overskud på 20.373 kr.


Indtægterne for KMF 336 2021 består af 30.000 kr. ansøgt ved Herning Kommune, 30.000 kr. bevilliget ved Ikast-Brande Kommune, 100.000 kr. bevilliget fra Kulturelt Samråd Herning, 15.000 kr. ansøgt ved Kulturelt Samråd Ikast-Brande, øvrige indtægter som eksempelvis billetsalg til 178.260 kr. samt ansøgninger på i alt 225.000 kr. til sponsorer og fonde. Der er indtil videre modtaget 35.000 kr. i bevilling fra Statens Kunstfond.


Foruden ovenstående bidrager Herning Kommune hvert år også fast med 56.740 kr. til KMF 336 ud af de tidligere overgangsordningsmidler.


Udgifterne for KMF 336 2021 består af 170.000 kr. til markedsføring, 140.000 kr. til åbningskoncerten, 165.000 kr. til afslutningskoncerten, 120.000 kr. til øvrige aktiviteter og 105.000 kr. til fundraising, møder, regnskab mv.


Budgettet for KMF 336 2021 er på 700.000 kr., og udviser med en formindskelse af kommunale tilskud et underskud på 65.000 kr. Det forventes, at udgifter og fondsansøgninger kan tilpasses for at dække dette.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 30.000 kr. til en ekstraordinær afholdelse af KMF 336 – Klassisk Musikfestival 2021

Beslutning

Tiltrådt

Lone Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget