Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2015
Mødested: HEART, Birk Centerpark 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.00.00-A00-10-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Servicetilbud og åbningstider på de lokalhistoriske arkiver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

På baggrund af ændringer i brugernes brugsmønstre foreslår Herning Bibliotekerne flere nye servicetiltag gennemført, samt ændrede betjente åbningstider i Herning og Aulum.

Der vil fremover være mulighed for at booke en arkivar uden for arkivernes normale betjente åbningstider. For faste brugere af Historiens Hus og arkivet i Herning vil der desuden blive mulighed for udvidet selvbetjent adgang, som det i forvejen kendes fra de delvist selvbetjente biblioteker.

 

De fremtidige åbningstider foreslås derudover således:

Herning: tirsdag 9:00-13:00 og torsdag 15:00-18:00

Arkivet foreslås ferielukket mellem jul og nytår.

Aulum: mandag 13:00-17:00

Arkivet foreslås ferielukket mellem jul og nytår og i arkivarens øvrige ferier.

 

Det foreslås at ændringerne træder i kraft 1. januar 2016

Sagsfremstilling

Ændret brugeradfærd omkring de lokalhistoriske arkiver i Herning og Aulum, betyder at der er behov for andre og mere fleksible servicetilbud som i højere grad er målrettet brugernes nuværende behov. Flere og flere henvendelser til de lokahistoriske arkiver sker desuden via mail og telefon, ligesom efterspøgslen for digitaliseret materiale stiger.

 

Herning Bibliotekerne foreslår derfor en mere fleksibel adgang til arkiverne, således at det fremover vil være muligt at booke en arkivar til personlig vejledning og hjælp uden for de normale betjente åbningstider. I Historiens hus i Herning vil der desuden være mulighed for at de faste brugere kan anvende udvalgte faciliteter uden for den betjente åbningstid, på samme måde som det i dag kendes fra de selvbetjente biblioteker.

 

De lokalhistoriske arkiver i Herning og Aulum vil fremover have følgende åbningstider:

 

Herning: tirsdag 9:00-13:00 og torsdag 15:00-18:00

Aulum: mandag 13:00-17:00

Der vil være ferielukket mellem jul og nytår. I Aulum vil der desuden være lukket i arkivarens øvrige ferier

 

I Historiens Hus i Herning holdes der desuden åbent hus den 1. torsdag i hver måned, hvor Lokalhistorisk arkiv ligeledes vil have betjent åbningstid.

 

De nuværende åbningstider er således:

Herning: mandag samt torsdag 15:00-19:00 og fredag 12:00-15:00

Aulum: mandag 13:00-17:00 og torsdag 14:00-19:00

 

De ændrede åbningstider svarer til en reduktion på 9 betjente timer ugentligt.

 

Ændringerne vil give personalet bedre muligheder for at tilrettelægge aktiviteterne omkring de lokalhistoriske arkiver så de passer med de arbejdsopgaver der ligger i digitalisering af arkivalier, således at de er i langt højere grad vil være tilgængelige på de platforme som brugerne forventer. Ændringerne vil derudover give brugerne øgede muligheder for at benytte lokalerne og faciliteterne på andre tidspunkter end det har været muligt hidtil.

 

Ændringerne vil træde i kraft d. 1. januar 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de ændrede servicetilbud og åbningstider på lokalarkiverne i Herning og Aulum godkendes og træder i kraft d. 1. januar 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P27-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af kontrakt mellem Aarhus 2017 Fonden og Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Maria Kringelholt Nielsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aarhus 2017 sekretariatet har fremsendt kontrakt vedrørende Herning Kommunes engagement i Aarhus 2017. Sagen har tidligere været behandlet af Byrådet 21. juni 2011.

Sagsfremstilling

Aarhus meldte sig i 2008 som kandidat for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Den officielle ansøgning blev sendt i september 2011, og Aarhus blev i august 2012 udnævt til en af de Europæiske Kulturhovedstæder i 2017.

Projektet er planlagt til at løbe i årene 2013 til 2018, men naturligvis med hovedvægten af aktiviteter i 2017. Alle strategiske projekter og linjer i projektet er besluttet på nuværende tidspunkt.

 

En væsentlig parameter i Aarhus' ansøgning er samarbejdet på tværs af hele Region Midtjylland. Derfor har alle kommuner været inddraget i arbejdet på institutions- og embedsmandsniveau. Kommunerne blev bedt om tilsagn om økonomiske bidrag forud for ansøgningen. Aarhus 2017 sekretariatet havde udarbejdet en økonomimodel, hvor kommunerne blev inddelt i forskellige klynger. Herning kom i klynge 1, som består af kommuner med større byer. Det blev foreslået, at disse skulle betale 65 kr. per indbygger i kommunen, svarende til 5.56 mio. kr. Ud over økonomien skulle Herning Kommune endvidere bidrage med 0,88 årsværk i medarbejderressourcer til Aarhus 2017 sekretariatet.

Byrådet behandlede henvendelsen fra Aarhus 2017 på Byrådsmødet 21. juni 2011, hvor det blev besluttet, at Herning Kommune deltager i Aarhus 2017, at Herning Kommune ønsker en ny drøftelse af finansieringsprincippet, at finansieringen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013-2018, og at der skal fremsendes en ny sag, når det konkrete tilskud til Aarhus 2017 Fonden kendes.

De øvrige 17 kommuner i regionen godkendte de fremsendte anmodninger.

 

Der blev i september 2011 afholdt møde mellem Aarhus Kommune og Herning Kommune (udvalgsformænd og kulturchefer) og i december 2011, hvor også Region Midt var repræsenteret. Det blev aftalt, at Herning Kommune deltager i Aarhus 2017 via projekter, og at Herning Kommune udbetaler bidrag direkte til projekterne. Det blev også aftalt, at Herning Kommune ikke sender medarbejdere til Aarhus, men anvender medarbejderressourcer i tilknytning til projekterne i Herning Kommune. Herning Kommunes institutioner skulle behandles på lige vilkår med de øvrige kommuners med hensyn til at søge Fonden om midler, idet Fonden jo også indeholder den del af finansieringen, som er statslig, regional og sponsoreret/fondstilsagn.

Det er først nu blevet muligt at blive enige om udkastet til en kontrakt.

Kontrakten foreligger hermed til godkendelse.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet en liste over væsentlige projekter og tiltag, som med fordel kunne være en del af Aarhus 2017 programmet. Det er bl.a. en videreudvikling af Socle Du Monde, åbning af Kulturfestival Off Road i april 2017, byudviklingsprojekter under Urban Lab med flere. Der er i budgetterne allokeret midler til disse projekter. Projekterne får et tilskud på i alt 5,6 mio. kr., som det også er angivet i aftalen.

 

I kontrakten angives det at både Aarhus 2017 sekretariatet og Herning Kommune har mulighed for at afvise projekter.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise andre egnede projekter, som kan finansieres indenfor den allerede ekstisterende ramme.

Derfor har forvaltningen været i dialog med programdirektøren og programteamet for Aarhus 2017.

På møde mellem Aarhus 2017s programteam og Herning Kommune den 18. november blev det aftalt, at flg. projekter indgår på listen over Herning Kommunes bidrag til Aarhus 2017 Fonden: Rethinking Socle Du Monde / Cobra, Off Road 2017 Festival, Off Road 2017 Festivalåbning, som også er fuldmåneevent, Demokratiets Søjler og Urban Lab-projekter. Projekterne på listen indeholder finansiering direkte fra Herning Kommune på i alt 5,6 mio. kr.

 

Udgifterne til medarbejderressourcer og projekter afholdes indenfor Herning Kommunes allerede afsatte budgetter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at kontrakten mellem Aarhus 2017 Fonden og Herning Kommune godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med udmøntningen heraf indenfor rammerne af den nævnte projektliste

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dagmar Bio søger om øget driftstilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dagmar Bio henvender sig 21. oktober med henblik på en afklaring af driftstilskud for 2016 og fremadrettet.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om Dagmar Bio fremadrettet skal have 25.000 kr. (eller et lignende beløb) pr. år i ekstra driftstilskud, samt i givet fald hvordan tilskuddet skal finansieres.

Sagen har tidligere været behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) den 7. februar 2012 og den 13. marts 2015.

Sagsfremstilling

KFU behandlede i marts i år en ansøgning om en forhøjelse af det ordinære driftstilskud til Dagmar Bio. Udvalget besluttede at bevillige 25.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb i 2015, samtidig med at udvalget ville arbejde for, at der findes et lignende beløb i årene fremover.

Dagmar Bio har nu henvendt sig til forvaltningen med henblik på en afklaring af årene 2016 og fremadrettet.

 

Dagmar Bio er et kulturhus i Sdr. Felding, hvor aktiviteterne er møder, rundvisninger, strikkeklub, biografklub, kunstudstillinger, arrangementer for skole og daginstitution og koncerter.

Bestyrelsen for Dagmar Bio har stået for en større renovering af bygningen som blev genindviet i 2014, mens anden etape lige nu søges finansieret via fonde mv.

Bestyrelsen ønsker at finde en mere holdbar løsning med hensyn til rengøring og vedligehold. Huset rengøres lige nu udelukkende af frivillige, og der er ikke midler til vedligehold af bygningen.

Der er brugt mange timer og penge på at sætte den gamle bygning i stand, og bestyrelsen vil gerne sikre et minimum af rengøring af huset, så det ikke forfalder igen. Bestyrelsen ønsker, at de mange frivillige har tid og overskud til at sørger for, at der er aktiviteter i huset.  

Økonomi

Dagmar Bio har sendt regnskabet for 2014. Regnskabet viser indtægter for i alt 455.000 kr. inkl. tilskud fra Herning Kommune. Der er tilsvarende udgifter for 387.165 kr. Det giver en bruttoindtjening på knap 69.000 kr. i 2014. Efter anlæg, småanskaffelser og finansielle omkostninger er der er overskud på 35.000 kr. Den primære aktivitet i regnskabet er koncertvirksomhed.

Herning Kommunes tilskud til Dagmar Bio var i 2014 48.000 kr. i generelt driftstilskud

Dagmar Bios egenkapital udgjorde per 31. december 2014 28.930 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2015 ud over driftstilskuddet på 48.000 kr. ekstraordinært 25.000 kr. i generelt driftstilskud, således at det samlet set udgjorde 73.000 kr. Hertil kommer, at Jubilæumsfonden bevilligede 50.000 kr. til anden etape af ombygningen af huset.

 

Forvaltningen oplyser, at Jubilæumsfonden tidligere på året vedtog, at Dagmar Bio kunne søge Jubilæumsfondens årlige pulje til vedligehold af kulturhuse.

 

Udvalget skal tage stilling til, om Dagmar Bio skal have forhøjet deres driftstilskud med 25.000 kr. til i alt 73.000 kr. pr. år. Hvis Udvalget beslutter at forhøje driftstilskuddet, skal der tages stilling til finansieringen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges yderligere 25.000 kr. i driftstilskud per år til Dagmar Bio i 2016 og fremadrettet.
at tilskuddet finansieres af Service Område 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.12-P27-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Regional spillestedsansøgning til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Fermaten sender den 26. november ansøgning om at være regionalt spillested i 2017-2020. Fermaten vil gerne have Herning Kommunes godkendelse og anbefaling, samt tilkendegivelse af økonomisk støtte i aftaleårene, inden ansøgningen sendes til Statens Kunstråds Musikudvalg.

Sagsfremstilling

Den gældende aftale mellem Foreningen Fermaten (Fermaten), Statens Kunstråds Musikudvalg (Musikudvalget) og Herning Kommune (Kommunen) om drift af det regionale spillested Fermaten udløber den 31. december 2016.

Musikudvalget har derfor igangsat en proces med dialog, ansøgning og aftale.

Fermaten og forvaltningen har haft løbende dialog, og Fermaten har nu fremsendt udkast til ansøgningen til Kommunens godkendelse.

Denne ansøgning danner grundlag for Musikudvalgets vurdering af, hvilke spillesteder, der skal være en del af den nye regionale spillestedsaftale.

 

Musikudvalget har i forhold til den ny aftale valgt at forlænge de fem strategiske indsatsområder, som også var en del af den gældende aftale:

  • Koncertvirksomhed
  • Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer
  • Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
  • Eksternt samarbejde
  • Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning

Fermaten har i ansøgningen konkrete projekter og tiltag inden for alle indsatsområder. Der er tale om overordnede indsatser og strategier, som konkretiseres og gøres operationelle senere i processen.

Fermaten ønsker at forpligte sig til at afholde 110 koncerter per år i forhold til de 125 koncerter, spillestedet er forpligtet til i den nuværende aftale. Antallet af koncerter blev opjusteret i den gældende aftale (2013-2016) i forhold til den tidligere (2009-2012). Nedjusteringen i antallet af koncerter bør ses som et ønske om at kvalificere koncertvirksomheden og fokusere på de øvrige fire indsatsområder. Forvaltningen har ingen bemærkninger til dette.

Forvaltningen har peget på flg. som Kommunes forventninger i den kommende aftale:

  • at Fermaten fremstår som en tydelig, stærk og professionel samarbejdspartner for det øvrige musikliv og kulturliv generelt i Herning og regionen.
  • at Fermaten er synlig i området på forskellig vis, både som spille sted, men også som partner i andre kulturelle begivenheder og sammenhænge, hvor det giver mening for Fermaten og for samarbejdspartnerne.
  • at Fermaten fortsat er bevidst om det ansvar, der følger med at være en af de førende på sit felt i sit geografiske område, for eksempel med hensyn til vækstlaget, samarbejde og udvikling af det rytmiske musikliv generelt.

 

Kommunen skal sende en erklæring i forbindelse med Fermatens ansøgning om at blive regional spillested i 2017-2020. Erklæringen skal indeholde en række punkter, blandt andet en godkendelse og anbefaling af ansøgningen, erklæring om tilskud i aftaleperioden og Kommunens forventninger.

Ansøgning med diverse bilag og erklæringen sendes til Musikudvalget af Fermaten senest 29. februar 2016.

Musikudvalget udpeger de regionale spillesteder i april/maj 2016, hvorefter der er en dialog med kommuner og spillesteder om evt. justeringer.

I november indsendes de justerede strategier, som godkendes af Musikudvalget, hvorefter rammeaftalen kan underskrives af alle parter i november/december 2016.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens ansøgning om at være regionalt spillested i 2017-2020 godkendes og anbefales

 

at forvaltningens forslag til forventninger til Fermaten i den kommende aftale godkendes

 

at der gives tilsagn om et årligt tilskud i årene 2017-2019 på 1.759.000 kr. per år (2016-tal), med forventning om samme tilskudsniveau i 2020.

 

at beløbet finansieres inden for Service Område 15, Kultur, Musikdrift, hvor midlerne er afsat i budgettet for 2016 og overslagsårene

 

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, De små Klinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De Små Klinger, Lind og omegns cykelklub v/ Finn Lau Nielsen søger om gokendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

De små klinger er en motionscykelklub, som er etableret den 10. april 2001. Foreningen har til formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke motionscykling og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til motionscykling.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 78 medlemmer heraf 1 under 25 år. Der betales kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Der afholdes fast træning flere dage om ugen både i landevejssæsonen og mountainbike sæsonen med start fra ALPI Hallerne i Lind. Herudover deltager klubbens medlemmer løbende i forskellige motionscykelløb. Endeligt arbejdes der på at etablere et fuldt udbygget mountainbike spor på volden ved motorvejen ved MCH og Lind.

 

Klubben tegner pt. hovedsaglig kun mandlige medlemmer, men er i opstartsfasen med etablering af et kvindehold, seniorhold og juniorhold.

 

Forvaltningen har forud for behandling af sagen gennemgået foreningens vedtægt, som ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.100 kr.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07

 

at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget bemærker det uhensigtsmæssige ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Krogh deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P21-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Godkendelse af videoovervågning i Herning Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Svømmehal søger om godkendelse af videoovervågning i forbindelse med det nye svømmehalsbyggeri på Brændgårdvej i Herning.

Sagsfremstilling

Med lovændringen af juli 2007 blev der åbnet mulighed for, at offentlige myndigheder i større omfang kan foretage videoovervågning både udvendigt og indvendigt i offentlige bygninger. Optageudstyr fungerer fuldautomatisk både med hensyn til optagelse, lagring på kommunale server og sletning efter 14 dage.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker Herning Svømmehal som supplement til livreddere, at opsætte overvågning over alle bassiner. Endvidere ønskes overvågning af forhal og gangarealer.

 

Hvis ikke der etableres videoovervågning og skal være livreddere ved alle bassiner og gangarealer medfører dette en meget stor driftsudgift, som vil forøge svømmehallens driftsudgifter med anslået 875.000 kr. årligt. Samtidig er kameraovervågning i kombination med livredning er den bedste metode til at forebygge og minimere risikoen for drukneulykker.

 

Livreddere i kamerarummet kan se bassinerne på TV skærme. Kameraøjet ser mere end det menneskelige øje grundet kamerahøjden.

 

Politimyndigheden har godkendt kameraovervågning og livredderbemanding.

 

Jf. forudgående dialog med Herning Kommunes IT afdeling og indhentet tilbud udgør investering i kameraudstyr anslået 100.000 kr. Årlige driftsudgifter udgør anslået 10.000 kr.

 

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er det besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale bygninger. Direktøren for det enkelte forvaltningsområde indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde. Udgiften afholdes inden for den enkelte forvaltnings budgetområde.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur og Fritid indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at videoovervågning i Herning Svømmehal godkendes

 

at udgiften afholdes under afsat anlægs- og driftsbudget til Herning Svømmehal.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Fredensborg kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget