Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. september 2020
Mødested: Fermaten, Smallegade 4, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering og besøg hos Fermaten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering og eventuel rundvisning ved spillestedleder Rikke Andersen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.01-G01-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Etablering af midlertidig scene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De danske musikscener er fortsat stærkt begrænset i deres virke, på baggrund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Fermaten og FOF søger om støtte til etablering af en ny midlertidig scene på Terminalen, som kan sikre gennemførelse af større arrangementer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 er de danske spillesteder underlagt en lang række begrænsninger, som gør det umuligt at gennemføre en række planlagte koncerter. Afstandskrav og begrænsninger i den fysiske indretning gør det svært at udnytte fx Fermatens lokaler. Det har den konsekvens, at huset højst kan have 170 gæster mod normalt 720. Samme udfordringer er FOF ramt af på en række af deres arrangementer. Derfor søger de to institutioner om støtte til etablering af en ny covid-venlig scene på Terminalen i Herning.


Terminalens multihal kan indrettes, så der kan være plads til 400 tilskuere. Under de restriktioner, som forventeligt gælder i hvert fald til 31. oktober, er det tilladt at gennemføre kulturelle arrangementer for op til 500 deltagende. Forudsætningen er, at det foregår siddende og inden for en række regler om afstand mm. Setupet på Terminalen muliggør gennemførelse af en række populære arrangementer i både Fermatens og FOFs regi. Dermed understøtter det de to institutioners mulighed for at skabe omsætning og overskud. Dette kan igen understøtte muligheden for at gennemføre andre mindre arrangementer.


I første omgang er Fermaten og FOF interesseret i at lave den midlertidige scene fra medio september og til ultimo november. Evt. længere, hvis restriktionerne ikke lempes. For Fermatens vedkommende betyder det, at de gerne vil gennemføre arrangementer med Jan Gintberg, Annika Aakjær, Jacob Taarnhøj, Electric Guitars feat. Sanne Salomonsen, tre koncerter med Jonah Blacksmith, Artigeardit og Hugorm på Terminalen. For FOFs er det i første omgang relevant at placere koncerter med Søs Fenger, Birthe Kjær og Stig Rossen på den midlertidige scene.


Ud over Fermaten og FOF har også Kontrast udvist interesse i at deltage med indhold på en evt. midlertidig scene. Setupet vil også kunne benyttes af andre interesserede kulturaktører, på lige vilkår med Fermaten og Terminalen.

Økonomi

Forslaget indebærer, at der opsættes scene, lys, lyd og stole i multisalen på Terminalen, i første omgang i perioden fra medio september til udgangen af november. Lyd, lys og scene kan indlejes for 83.000 kr. for hele perioden. Dertil komme stole til en forventet lejeudgift på 15.000 kr.


I forbindelse med hvert arrangement skal betales en leje til Terminalen på 7.000 kr., til dækning af udgifter, som strøm og rengøring. Arrangørerne vil, efter aftale med Terminalen, selv sørge for udskænkning i forbindelse med arrangementerne, herunder også evt. nødvendige tilladelser og bevillinger.


FOF og Fermaten søger om støtte til indleje og opsætning af udstyr, mod at de – og evt. andre interesserede – afregner dagslejen for lokalerne direkte med Terminalen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at etableringen af en midlertidig scene støttes med 98.000 kr, som dækker leje af scene, lyd, lys og stole
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 1. september 2020 resterer 563.380 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Der reserveres desuden 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, så forvaltningen bemyndiges til en evt. forlængelse af konstruktionen. Udvalget ønsker at diskutere en evt. forlængelse af konstruktionen i foråret 2021 sidst på året.

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: - Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender årsregnskab 2019 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab inklusiv opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokollat for 2019.

Årsregnskabet for 2019 er godkendt af den samlede bestyrelse og på Foreningen Fermatens ordinære generalforsamling den 26. maj 2020.


Fermatens mål for 2019 var:

 • Etablering af den nye Lounge Scene
 • Fortsat stram økonomisk styring
 • Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillig
 • Videreudvikling af markedsføringsstrategien
 • Udvikling af vækstlaget i regionen
 • Musik ude af huset
 • Udvikling af andre arrangementer til Lounge Scenen


I 2019 kunne Fermaten åbne den nye Lounge Scene på spillestedets 1. sal. Loungen har i løbet af året lagt lokale til sponsor-arrangementer i forbindelse med koncerter, samt en koncert med den polsk-argentinske jazz-duo Joanna Kucharczyk og Marcelo Woloski.

Trods åbning, mangler Lounge Scenen stadig en bar, som vil blive etableret i 2020. Derudover vil der blive brugt en del ressourcer på markedsføring, således at publikum, sponsorer og samarbejdspartnere bliver bekendt med de nye muligheder.


De resterende mål er nået til fulde.


Fermaten var igen i 2019 en del af arbejdsgruppen bag Kulturfest Herning, hvor der blandt andet blev afviklet en stor udendørskoncert på Kousgaards Plads, med hovednavnet Benal, som sluttede Kulturfesten af med en koncert for knap 3000 mennesker. Foruden den store koncert brugte Fermaten Kulturfest Herning som en anledning til at afprøve nye koncertformer, skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af kulturlivet og række ud til andre områder og byer udenfor Herning.


I 2020 er Fermatens mål:

 • Videreudvikling af markedsføringsstrategi og branding
 • Gennemførelse af Moorjazz Festival
 • Fortsat fokus på talentarbejde
 • Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige
 • Fortsat stram økonomisk styring


Fermaten havde i 2019 indtægter på i alt 8.303.803 kr. De væsentligste poster er entréindtængter på 2.283.534 kr., tilskud fra Herning Kommune på 1.841.000 kr., tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg på 1.585.321 kr. og bardrift på 1.472.558 kr. De øvrige indtægter kommer fra sponsorer, medlemskontigenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.


I 2019 havde Fermaten udgifter på i alt 8.438.335 kr. Heraf udgør kunsterudgifter 2.804.909 kr., lokaleudgifter på 1.878.083 kr., øvrige spillestedsrelaterede udgifter på 1.624.004 kr. og løn til fastansatte på 1.559.969 kr.


Årets resultat inden hensættelser er -134.532 kr., mens resultat overført til egenkapital er -272.560 kr. Underskuddet skyldes en række planlagte investeringer, blandt andet teknisk udstyr samt etablering af Lounge Scenen.


Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2019 3.256.278., mens der er hensat 1.796.400 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen. Revisor vurderer at den nuværende egenkapital udgør et sikkert grundlag for den fortsatte drift under forudsætning af, at der stadig opnås de statslige og kommunale tilskud.


Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2017-2020 forpligter Fermaten til pr. år at afholde 110 koncerter, heraf 42 små koncerter (under 50 solgte billetter), 53 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 15 store koncerter (over 300 solgte billetter). Fermaten har afholdt 139 koncerter i 2019, hvilket er 1 mindre end året før. Der er i 2019 afholdt 47 små koncerter, 76 mellemstore koncerter og 16 store koncerter.


Antallet af betalende gæster udgjorde i 2019 16.040, hvilket er en stigning på 951 publikummer i forhold til 2018.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


Herning Kommunes er ansvarlige for at godkendelse af regnskabet, årsregnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser indsendes til Kulturstyrelsen. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, som Herning Kommune videresender til Kulturstyrelsen.


Forvaltningen bemærker, uafhængigt af behandlingen af årsrapporten for 2019, at Fermaten i april 2020 er genudpeget som regionalt spillested for en ny fire årig periode af Statens Kunstfond.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Foreningen Fermatens årsregnskab inkl. årsberetning godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Swinging Europe - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab for 2019 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune. Swinging Europe arbejder nationalt og internationalt med kunstneriske og kulturelle projekter, med en primær indsats, der omfatter kultur, musik og talentudvikling centreret omkring unge i alderen 18 til 25 år.


Swinging Europe havde i 2019 indtægter på 2,632 mio. kr. og udgifter for 2,593 mio. kr., således at årets resultat var 38.784 kr. Egenkapitalen er pr. 31.12.2019 på -167.949 kr. efter overførsel af årets resultat.

Swinging Europe arbejder på at opretholde den positive udvikling mod en positiv egenkapital ved fortsat indtjening gennem nationale og internationale projekter.


Tilskud fra Herning Kommune på 671.000 kr. og fra Kulturaftalen på 665.788 kr., samt udgifter til løn og personale, lokale og administration på 1,364 mio. kr. udgør den samlede basisøkonomi. Herudover består regnskabet af en projektøkonomi, hvor der særskilt aflægges regnskab for hvert enkelt budget. Finansieringen kommer primært fra kulturfonde og andre offentlige instanser.


Ved udgangen af 2019 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:


 • PlayGround Nordic - Young Nordic Stars

Indtægter på 50.000 kr. fra Ege Fonden, 424.758 kr. fra Nordisk Kulturkontakt, 170.000 kr. fra Nordisk Kulturfond, 50.000 kr. fra Statens Kunstfond, 110.000 kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond samt 25.000 kr. fra Gustaf Packaléns Mindefond. Hensættelse til kommende år på 421.000 kr. Udgifter på i alt 409.699 kr. til honorar, rejseudgifter, kost og logi, leje af lokaler, arrangementer og diverse.

 • Jazzen på Genvisit

Modtaget tilskud på 277.000 kr. fra Region Midtjylland samt 50.000 kr. fra fonde. Udgifter på i alt 326.909 kr. til revision, liveoptagelse af koncert, videodokumentation,
markedsføring, opfølgning af mini-tour rundt i regionen, kørsel, Artists-in-residence i regionen, diverse, honorar, projektledelse, kapelmestre og pædagogisk musikkonsulent.

 • Mosaic

Modtaget tilskud på 72.000 kr fra Holstebro Kommune som hensættes til kommende år. Udgifter på i alt 40.055 kr. til honorar, kost og logi, rejseudgifter, leje af lokaler, partnermøde og porto.

 • Erasmus+ HumArts

Modtaget tilskud på 78.500 kr. fra Kulturstyrelsen samt 100.000 kr. fra Roskilde Fonden. Derudover er der modtaget 221.619 kr. fra Styrelsen for forskning og undervisning. Udgifter på i alt 410.581 kr. til honorar, administrationsudgifter, Kickoff i Herning, Workshop i Tyrkiet, videodokumentation, markedsføring af projekt, materialer og leje i forbindelse med filmproduktion samt diverse.

 • Liberty

Indtægt på 200.747 kr. fra Creative Europe heraf hensættelse på 190.000 kr. til kommende år. Udgifter på i alt 20.682 kr. til rejseudgifter, kost og logi samt omkostninger vedrørende Kickoff møde.

 • Nimpe

Modtaget tilskud på 123.925 kr. Udgifter på i alt 12.730 kr. til rejseudgifter, kost og logi, materialer, Qiumper og Linecheck.

 • Play!Ground Live/Kulturhovedstad

Ingen indtægter, men anvendt hensættelse på 30.000 kr. fra 2018. Udgifter på i alt 21.271 kr. til honorarer, materialer, rejseudgifter, kost og logi.

 • Kulturfest Herning

Indtægt på 12.510 kr. og udgifter på 12.510 kr.

 • MoorJazz Festival 2019

Andel af overskud på 11.641 kr.

 • Donationer

Modtaget 125 kr.


Projekterne i 2019 resulterer samlet set i et overskud på 41.164 kr.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2019 for DSI Swinging Europe tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble Midtvest - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: - Kristina Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsrapport for 2019.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler, og støttes af fire kommuner Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande samt Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik. Ikast-Brande Kommune har meddelt, at de forlader ejerkredsen pr. 1. januar 2021.


Ensemble MidtVests bestyrelse har godkendt årsrapport for 2019 den 14. august 2020. Regnskabet udviser et overskud på 566.315 kr., som kan henføres til lavere lønudgifter til ledelse, administration og kunstnerisk produktion efter nyansættelser, en deltidsorlov samt midlertidig vakant stilling i forbindelse med rekruttering. Samtidig har der ikke været investeret i større nyanskaffelser.


Egenkapitalen er pr. 31. december 2019 på 701.827 kr. efter overførelse af årets resultat. Det har været bestyrelsens ønske at styrke egenkapitalen, på baggrund af den nye økonomiske situation, når Ikast-Brande Kommune udtræder af ejerkredsen 1. januar 2021.


Den eksterne revison har ikke givet anledning til forbehold.


Koncerter og publikum

Ensemble MidtVest har hævet det samlede antal koncerter, fra 114 i 2018 til 133 i 2019. Antallet af koncerter er meget højere end, hvad der er fastlagt i rammeaftalen (90 koncerter). Det eneste punkt, hvor ensemlet ikke fuldt ud når rammeaftalens mål er på antallet af koncerter i udlandet, hvor der kun er spillet 6 koncerter, mod en forventning på 10 i rammeaftalen. I stedet har ensemblet i forbindelse med deres udlandsturné deltaget i talks og andre formater, som erstartning for koncerterne.


Antal publikum i 2019 var 11.668, mod 10.158 publikummer i 2018. Heraf udgjorde skolebørn til skolekoncerter 2.445 i 2019, mod 1.550 publikummer i 2018, og 1.600 publikummer i rammeaftalen. Stigningen skyldes, at der tidligere kun er talt deciderede skolekoncerter. Nu tælles alle koncertaktiviteter rettet mod børn og unge, herunder også workshops, masterclasses og offentlige børne- og familiekoncerter i lokalområderne.


Aktiviteter

Ensemble MidtVest har aktivt brandet sig på flere områder i ind- og udland, lokalt og nationalt. Året startede med den årlige vinterfestival "Vintertoner", afholdt i Herning, og i samarbejde med lokale aktører, herunder et lokalt yogastudie, DGI-Huset, MidtVest Pigekor, Herning bibliotek, Lind Sognehus og Herningsholm Museum. Dermed bød festivalen blandt andet på en musikalsk museumsomvisning, en svømmeoplevelse til tonerne af en klassisk improvisation, en yogakoncert og en musikgudstjeneste.


Dernæst bød året på en række projekter for i mindre lokalsamfund (herunder Thorsminde, i Holstebro; Thyholm i Struer; og Nørre Snede i Ikast-Brande), hvor en del af ensemblet optrådte og samarbejdsprojektet "Morgendagens Stjerner" i selskab med studerende og talenter i lokalområdet samt et samarbejde med Orkester MidtVest.


I april deltog Ensemble MidtVest i det officielle program i forbindelse med Sonning Prisen, hvor Hans Abrahamsen blev hædret som årets modtager. Ensemblet deltog i opførelsen af prisvinderens kammermusik i samarbejde med Esbjerg Ensemble.


I maj tog ensemblet på turné i USA og Canada, hvor de gav seks koncerter i bl.a. New York, Seattle og Vancouver. Udvalgte koncerter blev ledsaget af artist talks, som gav mulighed for at fortælle det amerikanske publikum om den "Danske Basisensemblemodel", herunder den unikke måde at finansiere og formidle klassisk musik i landets yderområder og sætte lokalområder, ejerkommunerne samt Statens Kunstfond på verdenskortet.


Herefter deltagelse i en række kommunale fællesaktiviteter, bl.a. i et samarbejde med amatørkor i Struer Kommune og senere i samarbejde med Team Teatret i forbindelse med Kulturfest Herning.


Sæsonen sluttede med udsolgte koncerter på Nørre Vosborg kammermusikfestival, hvor ensemblet optrådte sammen med cellist Anders Brantelid.


I anden halvdel af året præsenterede Ensemble MidtVest deres seneste CD med værker af den legendariske danske komponist Per Nørgaard efterfulgt af improvisationskoncerter på bl.a. Klosterlund Museum i Ikast-Brande.

Desuden deltog ensemblet i Herning Opera Festival 2019, som var den første af sin slags.


Året sluttede med opførelsen af Händels "Messias" i samarbejde med Herning Kirkes Drengekor og Skt. Clemens Drengekor, hvor både koncerterne i Århus og Herning var udsolgt.


Økonomi

Herning Kommune ydede i 2019 et tilskud til Ensemble Midtvest på 1.468.000 kr. Udgifter vedrørende lokaler på HEART på 1 mio. kr. er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.


Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2019 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Deep Performens Art Walk 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) behandlede i august en ansøgning om tilskud til projektet Deep Performence Art Walk. Udvalget bevilligede 75.000 kr. til projektet i indeværende år. KFU besluttede endvidere, at forvaltningen sammen med Deep Forrest Art Land Skovsnogen (DFAL) skulle undersøge mulighederne for at udbrede projektet, så endnu flere af kommunens børn ville få glæde af det. Der foreligger nu en model for en udbredelse af projektet, samt tilhørende økonomi til udvalgets behandling.

Sagsfremstilling

"Deep Forest Performance Art Walk" er en forestilling og et tværæstetisk kunstnerisk projekt med formidlingskarakter. Det er DeLeónCompany’s vision at skabe kontakt, særligt til det unge publikum, gennem publikumsformatet workshop-forestilling-dialog og deres fysisk-abstrakte danseforestillinger, der tilføjer et performativt element til kunstværkerne i skoven.

Det performative element koreografers af DeLeónCompany´s kunstneriske ledelse, Jens Schyth og Stina Strange og udføres af 5 dansere, 1 musiker samt elever fra Dansk Talentakademi. Danserne vil forholde sig til bestemte kunstværker og den omgivende natur, så et sanseligt rum opstår i samspillet mellem dansen, musikken, kunsten og naturen og giver publikum en indgangsvinkel til, hvordan vi som mennesker kan forholde os kreativt og fordomsfrit overfor hinanden.


Turen rundt er 3,5 km og vil vare mellem en time og fem kvarter. I forbindelse med skoletilbud er der efterbehandling i form af refleksionsøvelser og danseworkshop med bevægelse og kropslig oplevelse.


Deep Performance Art Walk blev i august udbudt til 5 skoler i Herning Kommune via kulturbussen. Afviklingen i august blev jf. aftale med forvaltningen justeret, således at der i høj grad var fokus på afprøvning, tilpasning og udvikling af konceptet med henblik på at kunne tilbyde projektet til alle børn på en hel årgang i Herning Kommune i løbet af 2021.


Forvaltningen er i dialog med Børn og Unge, som vurderer, at deltagelse i projektet vil være gavnligt og udbytterigt for skolebørnene. De vil gerne indgå i en dialog om yderligere udvikling og udvælgelse af klassetrin i løbet af efteråret 2020.


Projektet skal midtvejsevalueres medio 2021 med henblik på eventuel tilpasning af den resterende del af afviklingerne, at udlede læring af projeket, værdi for skolebørnene og DFAL, samt give bud på, hvordan DFAL kan bruge læringen i sin fremadrettede praksis i arbejdet med skolebørn.

Økonomi

DFAL har udarbejdet et nyt budgetoverslag, hvor projektet udbredes til en hel årgang. Der er samlede udgifter for 350.000 kr., hvoraf kunstnerhonorarer udgør 172.500 kr. I forhold til det oprindelige budget er der justeret på antal artwalks, antal artwalks per dag, forberedelserne, og dele af udviklingen er sket i forbindelse med afvikling projektet i august.


Efter forvaltningens henvendelse med henblik på afklaring af mulighederne for en udbredelse af projektet, har DFAL sammen med kunstnerne justeret projektet, således at dele af de fundraisede midler overføres til forberedelse af forårets projekt, hvorfor det kan lade sige gøre for de ansøgte midler.


Herning Kommune søges om 200.000 kr. til at sikre udbredelse af projektet til en hel årgang i kommunen i løbet af 2021.

Derudover kommer en udgift på op til 100.000 kr. til transport af skoleelever ud til DFAL.


Til det samlede kunstneriske program i 2020 har DFAL opnået tilsagn om støtte fra 15. juni Fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Midtjysk Skole- og Kulturfond. Der er desuden søgt om tilskud fra Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden. Disse og flere fonde søges med henblik på 2021.


DFAL modtager årligt et driftstilskud på 306.000 kr. (2020) fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 200.000 kr. til DFAL Skovsnogen til afholdelse af omkostninger i forbindelse med en udbredelse af kunstprojektet "Deep Performance Art Walk" til en hel årgangs elever i Herning Kommune i 2021
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 1. september 2020 resterer 563.380 kr.
at der bevilliges 50.000 kr. til transport af skolebørn fra skolerne til DFAL, som ligeledes finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 1. september 2020 resterer 563.380 kr.
at Børn og Unge forvaltningen anmodes om at dække de resterende 50.000 kr. til transportudgifter i forbindelse med tilbuddet til skolebørnene.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-4-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Trehøje Kunstforening søger tilskud til kunstkort, annoncering og legat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: - Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender ansøgning om tilskud til kunstkort, annoncering og legat.


Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til Trehøje Kunstkort 2020, der er et postkort påtrykt et værk af årets udvalgte kunstner. Tilskuddet skal dække annoncering, tryk af kunstkort samt et legat på 5.000 kr. til årets kunstner, Lillian Mølgaard Pedersen.


Af det medsendte regnskab fremgår det, at kunstforeningen i 2019 havde et underskud på -6.354,18 kr. Foreningens egenkapital pr. 31. december 2019 var på 57.278,45 kr.


Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 26. november 2007 besluttet, at legatet ikke skulle føres videre i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen. I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud således, at foreningen selv står for uddeling af legatet. Kunstforeningen har fået tilskud til kunstkort, annoncering og legat årligt i årene 2007-2019. Sidste år fik foreningen et tilskud på 7.500 kr.


På grund af udbruddet af Covid-19 har Kunstforeningen Trehøje aflyst to udstillinger i 2020, og det har tillige ikke været muligt at udnævne årets kunstner som planlagt. Denne er netop blevet udnævnt, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget nu ansøges om støtte til rejselegat, kunstkort og annoncering til en samlet udgift på 12.978 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 7.500 kr. i tilskud til Kunstforeningen Trehøjes årlige kunstnerlegat, kunstkort og annoncering
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 1. september 2020 resterer 563.380 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.01.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til udgivelse af kunstbogen "Levende Stene"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forfatterne Dorte Fogh og Annette Østergård ansøger om tilskud til udgivelse af kunstbogen "Levende Stene" om billedhugger Laila Westergaards virke. Kunstneren har blandt andet skabt værker til Herning Handelsskoles Erhvervsakademi, Gullestrup Kirke og senest udsmykning til den kommende hospitalskirke i Gødstrup.


Sagsfremstilling

Forfatterne Dorte Fogh og Annette Østergård ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til udgivelse af kunstbogen "Levende Stene", der tager udgangspunkt i billedhugger Laila Westergaards værker og virke. Bogen udgives på forlaget Eksistens.


Billedhugger Laila Westergaard er uddannet på Det Jyske Kunstakademi, og har udstillet på flere museer i hele Danmark samt i både Tyskland og Italien.


"Levende Stene" bygges op om analyser og fotografier af knapt 100 værker udført af kunstneren siden 1990. Omdrejningspunktet er vandkunst, hvor blandt andet hendes første udsmykningsopgave "Solen den første" til Herning Handelsskoles Erhvervsakademi i 1996 og døbefonten "Hænder" til Gullestrup Kirke i 1998 behandles. Derudover omfatter bogen også kunstnerens hovedværk, der består af indretning og udsmykning af den kommende hospitalskirke i Gødstrup. Denne forventes indviet den 28. marts 2021, hvor bogen udkommer samme dag.


Økonomi

Forlaget Eksistens anslår de samlede udgifter til udgivelse af 500 eksemplarer af "Levende Stene" til 131.500 kr.


Udgifterne omfatter 40.000 kr. til sats og redaktion, 45.000 kr. til tryk og indbinding, 5.000 kr. til grafiker, 5.000 kr. til korrektur, 7.500 kr. til indscanning af fotomateriale, 24.000 kr. til billedrettigheder samt 5.000 kr. til reklame. Ingen af de to forfattere modtager honorar for deres arbejde, og en lang række af bogens fotografer har også afstået fra at modtage honorar.


Indtægterne udgør for nuværende 49.000 kr. Velux Fonden har doneret 20.000 kr., Lemvig Kommune har givet tilsagn om 4.000 kr. mens private donorer står for 25.000 kr. Der er yderligere søgt finansiering hos en lang række fonde, som Ege Fonden og Becket-Fonden, hvor der endnu afventes svar.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. betinget af, at den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 1. september 2020 resterer 563.380 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering om pulje til sommerferieaktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X


Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard, Katrine Sig Treldal Hansen

Sagsresume

Regeringen og Folketingets partier afsatte som følge af COVID-19 en pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Herning Kommune fik i den forbindelse tildelt 3,315 mio. kr. til sommeraktiviteter i sommerferien 2020 eller i direkte forlængelse heraf.


Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om formålet og retningslinjerne for puljen, samt hvilke aktiviteter der er blevet afviklet.


Sagsfremstilling

I slutningen af juni modtog Herning Kommune 3,315 mio. kr. til afvikling af sommerferieaktiviteter i sommerferien 2020 eller i direkte forlængelse heraf. Dette er efterfølgende blevet præciseret som værende ca. en måned efter eleverne er startet i skole igen.


Puljen kunne benyttes til sommeraktiviteter, som kunne bestå af:

 1. Undervisningsaktiviteter
 2. Opskalering af eksisterende tilbud
 3. Nye kommunale tilbud
 4. Tilbud i samarbejde mellem kommuner, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner med videre.


Aktivitetsforløbene kunne både have et fagligt/undervisningsrelateret og et socialt/trivselsmæssigt sigte. Begge ville samtidigt kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.


Målgruppe

Målgruppen for aktiviteterne var børn og unge i alderen 6-17 år. Denne målgruppe inddeltes i tre grupperinger. Gruppe A var børn og unge, hvor sommeraktiviteter vurderedes at være kriminalpræventivt. Gruppe B var børn og unge, hvor der af faglige eller sociale årsager vurderedes et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Gruppe C var øvrige børn og unge.


Aktiviteterne

I løbet af sommeren 2020 blev der afholdt i alt 116 forskellige aktiviteter. Nogle af disse er blevet afholdt flere gange. Omkring 10.237 børn og unge har deltaget i de forskellige aktiviteter. Derudover har UngHerning været i kontakt med 2528 unge i deres opsøgende gadeplansarbejde.


Ud af alle aktiviteterne har der på Kultur- og Fritidsområdet i alt været 74 forskellige aktiviteter fra i alt 34 forskellige aktører. En lille andel af disse aktiviteter er gentagelser fra allerede planlagte aktiviteter under Aktiv Ferie varetaget af Herning Idrætsråd. Aktiviteterne har spændt over alt fra fodbold, kampsport og e-sport til kreativt håndarbejde, kulturelle workshops, museumsbesøg, koncerter og udflugter. Se bilag for en nærmere beskrivelse af aktiviteterne.


Da puljen har kunnet bruges til aktiviteter for børn og unge i umiddelbar forlængelse af sommerferien, afvikles der stadig enkelte aktiviteter. Dette betyder, at alle juniorklubber og ungdomsklubber er startet kontingentfrit tre uger tidligere end normalt. Derudover har UngHerning oprettet kajakkurser for børn og unge i UngHernings heltidsundervisning, de udsatte boligområder samt åbne kurser for kommunens børn og unge. Slutteligt har UngHerning forlænget deres forebyggende arbejde i form af opsøgende gadeplansarbejde.


Derudover er der igangværende aften- og weekendaktiviteter arrangereret af Plads til Forskel. Dette omfatter blandt andet en opskalering af en allerede planlagt sommerfest samt aktiviteter i forbindelse med åbningen af Brændgård Aktivitetsklub.


Økonomi

Herning Kommune har modtaget 3,315 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Disse er foreløbigt placeret på SO12, Folke- og Ungdomsskoler. Midler til at dække udgifter afholdt på SO11, Idræt og Fritid, forventes flyttet i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. Beløbet estimeres til omkring 1,6 mio. kr.


Det skal bemærkes, at uforbrugte midler skal tilbagebetales. At der er uforbrugte midler skyldes, at nogle aktiviteter var billigere, end der var budgetteret med samt at enkelte aktiviteter blev aflyst grundet for få tilmeldte.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Ansøgning om tilskud til udvidelse og vedligeholdelse af MTB spor i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Kurt Lauritsen

Sagsresume

Cykelmotionsklubben ”De små klinger” i Lind har gennem en årrække etableret et 8 km lang MTB-spor i udkanten af Lind – grænsende op mod motorvejen. ”De små klinger” ønsker af udvide sporet, så det bliver længere, men også udviklet, så der laves parallelle spor i forskellige sværhedsgrader. Derudover er der ønske om etablering af en teknikbane, hvor nye MTB-ryttere kan øve sig og mere garvede ryttere kan træne færdigheder. Desuden søges der midler til vedligehold.

Sagsfremstilling

I august 2020 blev det nye MTB-spor i Lind officielt indviet. Sporet er 8 km langt og anlagt af foreningen "De Små Klinger". Foreningen ønsker nu at udvide sporet yderligere, fordi den første del er en stor succes. Sporet bliver flittigt benyttet. Der er opsat måler på ruten og der er registreret 1500 gennemkørsler pr måned. De fleste brugere kører 1-2 omgange, mens enkelte kører 3-4 omgange på en træning – hvilket betyder, at der er 500 – 800 brugere pr. måned. Nogle benytter naturligvis sporet flere gange på en uge.


Udvidelse af sporet

For at gøre sporet endnu mere attraktiv for både nye og erfarende ryttere, ønsker ”De små klinger” at udvide sporet med ca. 800 meter, samt lave parallelle spor på udvalgte strækninger. De parallelle spor bygges i forskellige sværhedsgrader, så sporet som helhed kan udfordre så mange niveauer at ryttere som mulig. Udvidelsen vil blive certificeret af DCU`s og DGI`s registrerings system ”On-Trail”, som bedømmer sværhedsgraden (som man kender det fra skipister) og dermed også blive markedsført via denne registrering. Denne registrering er allerede fortaget på det eksisterende spor. Udvidelse vil blandt andet komme til at bestå af forskellige elementer som træramper, stenforhindringer mm. Tilskuddet skal dække materialer, indlejring af maskiner og entreprenørhjælp. Derudover kommer mange timers frivillig arbejdskraft.

Prisen for udvidelsen er beregnet til kr. 126.000.


Teknikbane

Med ønsket om at få flere til at begynde på MTB sporten ønsker ”De små Klinger” at etablere en teknikbane i tilknytningen til MTB-sporet. En teknikbane er ideel for nye ryttere til at øve balance og kontrol med cyklen, samtidig kan teknikbanen benyttes af mere erfarende ryttere til at blive endnu bedre til mange af MTB sportens finesser. Med en teknikbane vil det samlede anlæg appellere til endnu flere brugere. Banen bygges af et professionelt MTB sporbygger firma med hjælp fra ”De små klingers” frivillige og MTB7400, som er en gruppe af MTB-rytter på tværs af Herning Kommune. Der udarbejdes et projektforslag og konkret tilbud, som indsendes til forvaltningen til godkendelse.

Prisen er for teknikbane er estimeret til kr. 195.000.


Vedligeholdelse

For at MTB-sporene og teknikbane skal have en lang levetid og forblive attraktiv for brugerne søges der om midler til fremtidigt vedligehold og anlæg af redskabsskur. Ved etablering af et redskabsskur vil vedligeholdelsesarbejdet gøres meget nemmere for de frivillige. På nuværende tidspunkt skal der bruges meget tid og mange ressourcer på transport af diverse redskaber fra de frivilliges hjem til sporet. For ikke at skæmme naturen og samtidig lave skuret indbrudssikker ønskes det at benytte en 20 fods container, som bygges ind i en af skrænterne.

Udover de mange frivillige timer der bruges på vedligehold af sporene, så kræver det også indkøb af materialer samt indlejring af maskiner og reparation af buskryddere, motorsave, slåmaskiner og pladevibratorer.

Pris for anlæg af redskabsskur: kr: 45.000.

Årlig omkostning ved ordinært vedligehold: kr. 15.000.


Forvaltningen finder projektet meget attraktivt. Alle de beskrevne initiativer passer rigtig godt ind i Herning Kommunes satsning på fremme af MTB-sporten. For relativt få midler kan standarden på MTB-sporet i Lind højnes betragteligt. Samtidig kan sporet gøres mere alsidigt for alle niveauer af ryttere og samtidig forbedre mulighederne for nye MTB-udøver kan starte i trygge omgivelser på teknik-banen. Det er ligeledes vigtigt at understrege at MTB-spor bliver slidt og kan i visse områder (f.eks i skov) let gro til med grene fra træer og buske, samt græs. For at sikre at investeringerne i diverse MTB-anlæg skal have en lang levetid, er efterfølgende vedligeholdelse en vigtig del. Derfor ses de forslåede foranstaltninger vedr. vedligeholdelse som en god løsning, således at vedligeholdelses opgaven for ”De små klinger” kan gøres mere nemmere for alle de frivillige.

Økonomi

Den samlede udgift for anlæg af de elementer der er beskrevet er 366.000 kr. De Små Klinger rejser selv 31.000 fra fonde mv., og søger dermed Herning Kommune om støtte på 335.000 kr.


De Små Klinger ansøger samtidig Herning Kommune om et årligt driftstilskud til vedligeholdelse af sporet på 15.000 kr.


De beskrevne projekter lever både indholdsmæssigt og økonomisk op til den principielle retning der blev godkendt på byrådsmødet den 22. juni 2020, hvor der blev frigivet 1 mio. kr. i 2020 til formålet.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller,

at der bevilges 335.000 kr. til udvidelse af MTB-sporet, anlæg af teknikbane og etablering af reskabsskur
at beløbet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085 (Etablering af MTB-spor)
at der bevilges 15.000 årligt til vedligeholdelse af sporet, som i 2020-2022 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085 og fra 2023 fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-G00-1-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Lind Kroket - ansøgning om tilskud til klubhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Lind Kroket ansøger om tilskud på 68.500 kr. til flytning og etablering af nyt klubhus ved ALPI Hallerne og boldbanerne i Lind.

Sagsfremstilling

Lind Kroket er en klub for efterlønnere/pensionister i alderen 66-86 år. Foreningen er etableret som Lind Petanque og Kroket i 1999, og i 2007 blev aktiviteterne adskilt, så Lind Kroket blev en selvstændig forening. Foreningen har 19 medlemmer, som mødes to gange om ugen i dagtimerne, samt deltager i turneringer og stævner i de nærliggende byer. I 2018 deltog foreningen i DM i kroket og vandt holdturneringen.


Lind Kroket mistede i april 2020 deres klubhus, der har til huse i ALPI Hallernes container. Årsagen til dette var, at containeren skulle fjernes i forbindelse med udvidelse af parkeringspladsen. Som erstatning er foreningen tilbudt lokale i hallens tidl. motionslokale i kælderetagen. Men den løsning er ikke dækkende for foreningen, blandt andet fordi flere medlemmer ikke kan gå på trapper, og udstyret til kroket opbevares på vogne, som det i følge foreningen ikke er muligt for medlemmerne at transportere mellem kælder og spilleareal.


Derfor har Lind Kroket har lavet en aftale med Erhvervsskolen om, at de kan bygge det nye klubhus, og herudover skal klubben selv sørge for følgende:


 • transport af klubhus
 • støbning af sokkel
 • montering af vinduer og dør
 • indvendig beklædning og isolering
 • loft og maling m.m.
 • tag på klubhuset
 • fliser og læhegn


Lind Kroket har modtaget et tilskud på 25.000 kr. fra en anonym sponsor som ville bidrage til klubhuset.


Lind Kroket vurderer, at de med det nye klubhus nemmere kan skabe nye aktiviteter, som fx en aftenspilledag, ta' en ven med til et prøvespil med efterfølgende socialt samvær og grill hygge og herudover vil foreningen tilbyde skoleklasser undervisning i kroket. Kroket er desuden en af de aktiviteter, som kan understøtte arbejdet med seniorer i Bevæg Dig For Livet regi.

Økonomi

Budget og finansieringsforslag vedr. projektet:


Budget og finansiering

Beløb

Materialer

118.000

Arbejdsløn

10.000

Samlet udgift

128.000Egenfinansiering

24.500

ALPI Hallerne

10.000

Sponsor

25.000

Ansøgt tilskud

68.500

I alt

128.000


Lind Krokets formueforhold jf. regnskab 2019:

 • Årets resultat: 840 kr.
 • Egenkapital: 6.558 kr.
 • Likvide beholdninger: 6.558 kr.


Et tilskud på 68.500 kr. kan finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-8-15 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

VK Heden søger om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

VK Heden søger om nyt lokaletilskud til lejemål hos CrossFit Herning.


Sagsfremstilling

VK Heden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om lokaletilskud til lejemål beliggende Åkirkebyvej 3 i CrossFit Hernings lokaler.


Foreningen er en lokal vægtløfterklub, hvor medlemmerne flere gange ugentligt mødes til træning. VK Heden blev godkendt som folkeoplysende forening i 2015, men har i en årrække været i bero. Nu er foreningen reetableret, og forvaltningen har gennemset de fremsendte vedtægter uden yderligere bemærkninger. Foreningen tegner i øjeblikket 16 aktive medlemmer samt 5 trænere, hvoraf 8 medlemmer er under 25 år. Foreningen har efter godkendelse fra forvaltningen søgt om optag under Herning Idrætsråd.


Det ønskede lejemål dækker over otte vægtløftningsplatforme med tilhørende udenomsareal anslået til cirka 50 kvm. Arealet må benyttes under de aftalte træningstider, og dækker også over brugsretten til en lang række redskaber. Derudover er der inkluderet mulighed for afholdelse af seminarer, åben skole forløb, stævner og lignende efter nærmere aftale med CrossFit Herning.

Økonomi

Den årlige husleje udgør 8.400 kr. svarende til 700 kr. i måneden. Der ansøges om et lokaletilskud på 73% tilskud iht. folkeoplysningsloven samt gældende bestemmelser for lokaletilskudsordningen på området. Forvaltningen oplyser, at der i øjeblikket er en pågående lovliggørelsessag i forbindelse med ulovligt bygningsforhold på ejendommen.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et årligt lokaletilskud på 6.132 kr. til VK Hedens lejemål på Åkirkebyvej 3, 7400 Herning under forudsætning af, at de planmæssige forhold bringes i orden
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til idrætsforeninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.07-P27-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Samarbejdsaftale

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget