Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. september 2015
Mødested: Herning Svømmehal, Brændgårdvej 20, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning i Herning Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Leder af Herning Svømmehal Jan Knudsen giver en rundvisning og giver en orientering om nybyggeriet.

Beslutning

Udvalget blev vist rundt som afslutning på mødet.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 18.15.12-P00-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Principfordeling af timer i Herning Svømmehal fra 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til principfordeling af timer i Herning Svømmehal fra 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelsen af Herning Svømmehal med nyt 50 meter bassin og 2 nye undervisningsbassiner fremlægger forvaltningen i samarbejde med Herning Svømmehal oplæg til fordeling af vandtid til henholdsvis offentlig og foreningsbrug jf. vedlagte oversigt.

 

Med udvidelsen er følgende bassiner til rådighed:

 

 • Familiehal 24 x 8 meter
 • 25 meter bassin 25 x 12,5 meter
 • Springbassin 12 x 12,5 meter
 • 50 meter bassin 50 x 25 meter
 • 2 undervisningsbassiner á 12 x 10 meter
 • Udendørsbassin 25 x 12,5 meter

 

Hovedtræk i principfordelingen:

 

 • Familiehal, springbassin og udendørsbassin har offentlige badegæster som primære brugere
 • 25 meter bassin deles mellem henholdsvis offentlig badning og skole/foreningsbrug
 • 50 meter bassin deles mellem henholdsvis offentlig badning og skole/ foreningsbrug
 • De 2 undervisningsbassiner har foreninger, skoler og institutioner som primære brugere

 

Svømmehallen vil være åben for alle brugere på hverdage kl. 6-21 og weekend fra 8-16. Sauna og motionsrum er ligeledes åben i alle timer.

Der vil i alle åbningstider være mulighed for banesvømning for motionssvømmere.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender oplæg til principfordeling

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Opfølgning på budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med udgangs punkt i budgetforliget for 2016 vedr. ekstranordinært tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, skal der sker en priotering af midlerne kr. 500.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der sker en fordeling af ekstraordinært tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

Beslutning

Det indstilles at det ekstraordinære årlige tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedes beløb fordeles til Operaen i Midten’s Talentlinje under musikdramatisk Teaterskole kr. 200.000 og til fremtidssikring af Skovsnogen Artspace kr. 290.000.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Oplæg til proces for ny kulturpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til procesplan for en ny politik for kultur- og biblioteksområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) godkendelse.

Økonomi

Herning Kommunes nuværende politikker blev lavet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Det er derfor besluttet, at alle politikker skal have et eftersyn.

På kultur- og biblioteksområdet har meget ændret sig siden 2007: dele af de nuværende kultur- og bibliotekspolitikker er ikke længere relevante, mange elementer er realiseret, og nogle har vist sig ikke at være mulige eller ønskelige.

 

Derfor foreligger nu et forslag til en procesplan for en ny kultur- og bibliotekspolitik.

 

Planen er inddelt i følgende aktive faser (se også mere udførligt i det vedhæftede bilag):

 • Kick Off (12-12), hvor KFU sætter rammen for resten af processen og for den nye politik:

o   Får input/inspiration

o   Taler om og beslutter hvilke emner, der er vigtige at få med i den nye politik

o   Begynder på visionen

 • Vi hører - og lytter, hvor de mennesker, som er interesseret i og/eller har en holdning til en ny kulturpolitik høres. Det sker via arrangementer, som målretter sig mod de forskellige grupper. Følgende grupper skal høres: kulturinstitutionerne, det kulturelle foreningsliv, biblioteket, bibliotekets brugere, ”borgerne” eller rettere de grupper/mennesker, som Kick Off viser hen i mod som vigtige partnere og aktører på den kulturelle scene.
 • KFU skærer til, hvor KFU præsenteres for output fra hele processen. Diskussion af emner, udsagn og ønsker.
 • KFU behandler politisk

 

Tidsplanen viser et forløb fra januar til juni 2016 med Kick Off ultimo januar 2016.

 

Det er vigtigt, at ejerskabet til en ny kulturpolitik sikres. Derfor bør der også være afsat tid til reel inddragelse mellem de forskellige elementer i processen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkastet til procesplan for ny kulturpolitik godkendes

 

at forvaltningen arbejder videre ud fra den samlede procesplan, herunder udarbejder konkret program for Kick Off til godkendelse af KFUs formandsskab.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om ekstraordinært tilskud til renovering af klubfaciliteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Åskov Golfklub v/ fmd. Kristian Jakobsen søger om tilskud ombygning af gammel ejendom til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenomsarealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling er i vækst med pt. 55 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og åben skole. Endvidere er der etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Budgetterede udgifter til ombygningen udgør anslået 241.500 kr. incl. moms. Klubben forventer selv at kunne bidrage med ca. 75.000 kr. i form af værdi af eget arbejde. Resten søges via tilskud fra Herning Kommune og diverse fonde. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af nye lokaler.

 

I forbindelse med ibrugtagning af den nye ejendom søger klubben om at få sat hastighedsbegrænsnings skilte op på Sandetvej, idet vejen går igennem klubbens baner, og alle spillere og gæster skal passere den offentlige vej 3 gange på en golfrunde.

 

Åskov Golfklub tegner pt. 510 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr.

 

Klubbens formueforhold:

 

 • Årets resultat 45.412 kr.
 • Egenkapital 778.984 kr. Likvide beholdninger: kassekredit pr. 31.07.2015 udgør -228.622 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer.

 

 Forvaltningen oplyser, at der resterer et rådighedsbeløb på 950.000 kr. på konto for Særligt lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen med henvisning til, at ejendommen er erhvervet inden kommunen har modtaget ansøgning

 

at klubbens nuværende lokaletilskud forbliver uændret

 

at anmodning om opsætning af hastighedsbegrænsning på Sandetvej videresendes med anbefaling til behandling i Teknik og Miljøudvalget.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Tennis Center søger om tilskud til ny belægning i tennishallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Tennis Center v/ forretningsfører Bendy Stockmal søger om ekstraordinært engangstilskud til udskiftning af belægning i tennishallen på H.P. Hansensvej 6 A i Herning.

Sagsfremstilling

Kunstgræsbelægningen i hallen er nedslidt som følge af mange års intensiv brug. Hallen benyttes gennem hele vinterhalvåret i tidsrummet 8.30-21.30 med en udnyttelsesgrad på 85%.

 

I stedet for etablering af ny kunstgræsbelægning har tennisklubben ønske om, at banen omlægges til en hardcourt bane, der består af en tyk gummikerne, som males med maling med sand i.

 

Denne type bane er noget dyrere, men har til gengæld en væsentlig længere holdbarhed. Fordelen er, at banen ikke som normalt kunstgræs skal udskiftes efter 10 år, men kun skal genmales for at blive som ny igen. Genmaling koster ca. 100.000 kr.

 

Planen var oprindeligt at skifte belægningen i 2018, hvor der er afsat midler til etablering af hal 2, men banen er pt. så nedslidt, at det ikke kan vente til da.  

Budgetterede udgifter vedr. udskiftning af belægning udgør anslået 385.000 kr. incl. moms. Tenniscentret har selv mulighed for at bidrage med 150.000 kr. Der søges Herning Kommune om et tilskud på 235.000 kr.

 

Samlet anlægsudgift til ny hal incl. udskiftning af gulv i begge haller udgør 2,235 mio. kr. Herning Kommune har reserveret et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. i 2018. Klubben finansierer selv resten via opsparende midler og tilskud fra diverse fonde mm.

 

Tenniscenteret oplyser, at udskiftningen af belægning i den gamle hal vil reducere udgifterne til det nye halprojekt med ca. 225.000 kr., idet der i den samlede anlægsøkonomi til hal 2 er indregnet etablering af nyt gulv i begge haller.

 

Herning Tennisklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer, heraf 69 under 25 år. Klubben betaler en årlig husleje til Herning Tennis Center på 484.000 kr., hvortil Herning Kommune yder et årligt lokaletilskud på 353.320 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for idrætsområdet.

 

Formueforhold Herning Tenniscenter

 

 • Årets resultat 33.238 kr.
 • Egenkapital 311.889 kr. Heraf likvide midler: Kassekredit 30.213 kr.

 

Formueforhold Herning Tennis Klub

 

 • Årets resultat -61.726 kr.
 • Egenkapital: 304.829 kr. Likvid kapital 461.481kr. Kortfristet gæld 169.962 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægstilskud til tennishallen fastholdes i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Det bemærkes, at klubben kan vælge at udskifte belægningen i hal 1 for egne midler nu og fratrække beløbet den forventede egenfinansiering til det samlede haludvidelsesprojekt i 2018.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til lystfiskerfestival 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til afvikling af Skjern Å Lystfiskerfestival 2016.

Sagsfremstilling

Lystfiskerforeningen af 1926 arrangerer i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug og andre lystfiskerforeninger langs Skjern Å - "Skjern Å Lystfiskerfestival".

Lystfiskerforeningen af 1926, som er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune, afholdte i 2014 lystfiskerfestival for første gang. Festivalen blev en stor succes og ønskes derfor gentaget den 28. og 29. maj 2016.

 

Lystfiskerfestivalen finder sted i Skarrild, ved Skjern Å, og der forventes mellem 800 og 1500 besøgende. Der vil være foredrag og udstillinger og fokus vil være på natur, vilde laksefisk og lystfiskeri. Blandt aktørerne er Danmarks Center for Vildlaks, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, knivmagere, pileflettere og kendte fluebindere og fluekastere fra ind- og udland. Herudover afholdes auktion, hvor overskuddet bl. a. skal gå til ophjælpning af vildtfiskebestanden i Skjern Å gennem avlsarbejde og etablering af nye gydepladser.

 

Borgerforeningen i Skarrild støtter festivalen med opsætning af 2 mindre telte samt flagning og oprydning. Frivillige fra foreningen og lokalsamfundet i Skarrild bakker op omkring festivalen med arbejde, udlån af lokaler, jord til p-plads m.m.

 

Herning Kommune støttede lystfiskerfestivalen i 2014 med kr. 10.000 samt udgiften til toiletvogne.

 

Der søges om et tilskud på kr. 25.000. Herudover søges om tilskud til opstilling af toiletvogne og containere til affald samt afhentning heraf.

 

Det kan oplyses, at Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget en underskudsgaranti på kr. 25.000.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. på konto for Fællesformål kontonr. 370-01-309-07

 

at der bevilget et tilskud til dækning af opstilling af 2 toiletvogne og 1 container til affald samt afhentning heraf. Udgiften dækkes af konto for Fællesformål kontonr. 370-01-309-07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Filmværksted søger om tilskud til undervisning og udvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Filmværksted sender 10. august ansøgning om tilskud på i alt 65.000 kr. til filmundervisning i perioden oktober 2015 til april 2016 (lærerhonorar + materialer), organisatorisk arbejde, ideudvikling, annoncering og administration.

 

Sagsfremstilling

Herning Filmværksted har siden opstarten i efteråret 2013 fungeret dels som et åbent værksted, hvor alle har adgang. Dels som en filmskole, hvor primært unge har modtaget undervisning. Derudover bruger Herning Ungdomsskole også Filmværkstedets tekniske udstyr (indkøbt i fællesskab). Herning Filmværksted har fået indrettet sig i de nye lokaler i Huset No7, hvor også Herning Fotoklub er flyttet ind.

Herning Filmværksted er stadig i opstartsfasen, men dog på vej mod en mere organiseret form. Filmværkstedet har hele tiden anvendt honorerede undervisere, mens der også er almindelig privat sparring omkring film, når medlemmerne mødes.

Filmværkstedet søger om tilskud til både undervisningsforløb, idéudvikling af internationalt filmprojekt og administration/markedsføring.

Undervisningsforløbene retter sig mod de 9-12 årige og de 9-15 årige og handler om både film og animation.

Beløbet til "Inter Teater" er udelukkende til idéudvikling, etablering af samarbejdspartnere, kommunikation, forhandlinger osv. Altså ikke til projektindhold.

Administration og markedsføring handler om udvikling af Filmværkstedet, etablering af hjemmeside, administrativt arbejde i forbindelse med brandig/strategiarbejde, arbejde med 70 års jubilæet for befrielsen og planlægning af kursus/undervisning.

Økonomi

Der sendes et budget over udgifter på i alt 80.850 kr. Heraf er 38.025 kr. udgifter til fem undervisningsforløb (honorar og materialer). Der er også budgetteret med 7.500 kr. til lærerhonorar i forbindelse med sommerferieaktiviteter. Dertil kommer idéudvikling og realisering af "InterTeater" 20.000 kr. (aflønning af bestyrelsesmedlem + rejseomkostninger), markedsføring 9.000 kr., organisatorisk arbejde og administration 8.200 kr. (primært aflønning af bestyrelsesmedlem)

På forespørgsel har Herning Filmskole også sendt et indtægtsbudget. Det består udelukkende af deltagerbetalingen i de fem forløb (sommerferieaktiviteter er gratis) og udgør 15.600 kr.

Udgifter for undervisningsforløb minus deltagerbetalingen udgør 22.425 kr.

Herning Filmskole søger om et tilskud på 65.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har tidligere bevilliget følgende beløb til Herning Filmværksted

 • 82.000 kr. til indkøb af teknisk udstyr - december 2013
 • 30.000 kr. til undervisningsforløb (seks forløb) 2014/2015 - august 2014
 • 1.500 kr. i opstartstilskud i forbindelse med foreningsgodkendelse - april 2015

 

Der blev i 2014 besluttet, at bevillingen ikke kunne danne præcedens for yderligere ansøgninger.

 

Forvaltningen oplyser, at der ikke er tradition for aflønning af bestyrelsesmedlemmers arbejde i forenings- eller institutionslivet i Herning Kommune, ligesom det vurderes, at der er mulighed for ekstern finansiering af rejser mv. fra lokale fonde.

Herning Kommune yder i forvejen tilskud til sommerferieaktiviteter, og der er ikke præcedens for, at der ydes tilskud til foreninger/institutioner, der deltager i ordningen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 25.000 specifikt til undervisningsforløb og markedsføring i sæsonen 2015/16, som finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 25. august resterer 319.784 kr.

 

at beslutningen ikke har præjudicerende virkning

 

at der bevilges 25.000 kr. specifikt til undervisningsforløb

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-7-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfonds ønsker vedtægtsændringer. Ansøgningen modtaget den 4. maj 2015

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond vedtægtsændringerne begrunder de ønskede vedtægtsændringer med, at de vil sikre bestyrelsen et bredere fundament for det fremtidige virke. Samtidig er vedtægterne tilrettet det tidligere udtrykte ønske om, at kommunen kun ønsker at udpege et medlem fremover.

 

 

Vedtægtsændringerne består af tre ændringer:

 

1. (ændring af §13) Istedet for, at Herning Byråd udpeger de tre medlemmer som bestyrelsen skal bestå af, ønsker man en bestyrelse på 7 medlemmer.

Disse skal udpeges af:

 

a. Herning Byråd (1 medlem)

b. Ledelsen på Herning HF og VUC (1 medlem)

c. Medarbejderne på Herning HF og VUC (1 medarbejderrepræsentant)

d. Kulturelt Samråd Herning (1 medlem)

e. CHPEA Museum (1 medlem)

f. Herningegnens Lærerforening (1 medlem)

g. Midtjysk Skole- og Kulturfond (1 medlem)

 

2. (ændring af § 16) er en konsekvensrettelse af punkt 1, det vil sige at i teksten går fra "Herning Byråd" til "de udpegede organisationer".

 

3. (ændring af § 17) Istedet for at afholde tre bestyrelsesmøder om året, vil man gerne nøjes med to møder om året.

 

Det er således et principielt spørgsmål om ændringer af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Dette har bestyrelsen særskilt spurgt til hos Civilstyrelsen (Simon Cardel Langeland) som ingen bemærkninger havde til dette.

 

Det tilrådes at vedtægtsændringerne først træder i kraft efter næste kommunalvalg, på grund af det udpegede byrådsmedlemmers nuværende poster i bestyrelsen. 

 

Herning Kommune får dermed mindre indflydelse i bestyrelsen.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes

 

at ændringerne træder i kraft efter Byrådets vedtagelse

 

at Kultur- og Fritidvalget indstiller, at Ulrik Hyldgaard(V) indtræder i bestyrelsen

 

at Herning Seminariums Kunstfond herefter fremsender tilrettede vedtægter til endelig godkendelse i Civilstyrelsen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om Madværksted

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Clark

Sagsresume

Status om byggeri og opstart af Madværkstedet til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der på Serviceområde 15, Kultur afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet". Byggeriet blev projekteret og midlerne blev frigivet på Byrådsmøde d. 22. juni.

Byggeriet blev igangsat, og den nye café skulle jf. tidsplanerne stå klar 1. oktober. Åbningen var planlagt til 20. november.

 

Ultimo august går entreprenøren konkurs og kan ikke færdiggøre byggeriet. Der foregår nu en afklaring med henblik på, at en anden entreprenør overtager og færdiggør byggeriet. Det betyder, at aflevering af byggeriet forsinkes. Der foreligger endnu ikke nogen ny tidsplan. Åbningen er udskudt.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 2.270.000 kr. per år på Serviceområde 15, Kultur til drift af Madværkstedet. Formålet med Madværkstedet er dels at fungere som kulturhuscafé, dels at være arbejdsplads for ca. 30 primært langtidsledige flexjobbere, og dels at være med til at profilere Huset No7.

 

Per 1. juni blev der ansat en leder af Madværkstedet, som hidtil har arbejdet med indhold, indretning, menu, arbejdsopgaver og processer og fysisk planlægning af den nye café.

 

Før sommerferien blev der sammen med jobcentret aftalt en proces- og tidsplan for at finde og ansætte de ca. 30 flexjobbere med henblik på arbejdsstart 1./15. oktober. Det er besluttet, at processen fortsættes som aftalt, men at der for flere af flexjobbernes vedkommende er bedre tid til samtaler og hygiejnekursus. Nogle af flexjobberne vil starte før Madværkstedet er klar. Det vil være i tilfælde, hvor det giver mening i forhold til, hvad de kan eller de opgaver, de skal løse fremadrettet.

 

Der er nedsat en politisk følgegruppe for driften af Madværkstedet. Den indkaldes til første møde inden opstart af caféen.  

 

Punktet er til orientering på Beskæftigelsesudvalgets dagsorden den 16. september.

Økonomi

Der vil inden årets udgang blive foreslået en regulering af dette års driftstilskud, således at midlerne føres fra Serviceområde 15 til Serviceområde 17. Dette er en kompensation for, at det budgetterede mindre forbrug på ledighedsydelsesområdet ikke er realiseret, da Madværkstedet ikke er i drift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status for Madværkstedet tages til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 14. september 2015:

Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget