Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. august 2017
Mødested: Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Rundvisning på Sportscenter Herning 14. august 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Mødet begynder med rundvisning og orientering om Sportscenter Herning og den kommende opvisningshal.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands regnskab for 2016 er godkendt på direktionsmøde den 3. maj 2017.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne: Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter og Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2016 et overskud på 3.780.725 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 1.974.059 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 5.754.784 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 3.780.725 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser et overskud på 3.389.298 kr. før henlæggelser. I løbet af 2016 er der anvendt 1.922.147 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 5.311.445 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 3.389.298 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Museet har aktiver for 19.329.424 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 16.347.023 kr. inklusiv henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles såedes, i t.kr.:

 

Egenkapital primo

1.988.895 kr.

Henlæggelse, gældsbrev

4.000.000 kr.

Henlæggeler til museerne i Herning Kommune

3.269.952 kr.

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

6.671.846 kr.

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

416.330 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2016

16.347.023 kr.

 

Henlæggelserne i 2016 er formålsbestemte og vedrører tidligere og indeværendes års udstillinger og fastlagte arkæolog opgaver. Henlæggelserne indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes. Desuden er de modtagne midler i 2016 til Transformationen henlagt til anvendelse i de efterfølgende år.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2016 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.056.000 kr.

  

Der er ikke modtaget årsberetning fra Museum Midtjylland.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet for 2016 godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Museum Midtjylland ansøger om udbetaling af de resterende 6,431 mio kr., der blev øremærket til skabelsen af Det Nye Textilforum i budgetforliget 2014-2017. 

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er i gang med en længere proces, der vil transformere Herning Klædefabrik til Det Nye Textilforum. Transformationen sker i flere etaper.

 

I budgetforliget 2014-2017 er der afsat 10,431 mio. kr. (2017-priser) til medfinansiering af museets transformation. Medfinansieringen er betinget af, at museet stiller med en egenbetaling efter krone til krone princippet.

  

Tidsplan:

Tidligere har transformationen været tænkt ind i en helt anden opdeling end nu. Oprindeligt skulle transformationen ske i tre etaper til en pris på 57 mio. kroner. Museet har dog valgt at gentænke transformationen samt lave en del besparelser på de oprindelige planer, således at budgettet nu bliver realistisk i forhold til indhentning af sponsorater o.l. Den nuværende transformation beløber sig til ca. 20,8 mio. kr. for Etape 1 samt Etape 2 - Fase 1.

 

Etape 1: Første etape er færdiggjort, da museet i midten af 2016 fik udbetalt 4 mio. kr. til renovering af museets udvendige facader, indvendig renovering af den vestlige del af bygningen samt et nyt ventilations- og varmesystem for hele klædefabrikken.

 

Etape 2 - Fase 1: Nu ønskes de resterende 6,431 mio. kr. udbetalt til første del af Etape 2, der omhandler opsætning af den helt nye udstilling i en af museets store haller til åbning i juni 2018. Der planlægges udbudsrunde for entreprenører ultimo august 2017.

 

Etape 2 - Fase 2: Musset ønsker i fremtiden at udvikle en fase 2 som tillæg til den nye udstilling. Der vil på sigt søges midler hjem til dette.

 

 Udstillingsrummet:

Den nye udstilling vil skabe et fuldstændig nyt og innovativt Textilforum, hvor både globalisering, digitalisering, fortid og fremtid er tænkt ind. 

Museumsdirektør Laura Liv Weikop skriver omkring grundprincipperne i museets transformation og sikring af kvaliteten i udstillingen:

 

"Et nyt tekstilmuseet // Nye udstillinger // Nye rammer // Store ambitioner

 

Et moderne, nytænkende og vedkommende museum som fortæller historien om den danske og især midt- og vestjyske tekstil- og modeindustri gennem innovative udstillinger, banebrydende formidlingsgreb, stemningsskabende scenografi og digitale og analoge installationer og interaktioner til et bredt publikum fra Danmark og udland; dét er ambitionen for den nye udstilling på Tekstilmuseet, som skydes i gang med 1. fases udstillingsåbning i juni 2018.

 

Målet er at lave en udstilling, der taler til et bredt og differentieret museumspublikum, som forventer, at der formidles intuitivt og levende, og at historien gøres vedkommende ved hjælp af personlige fortællinger, digitale medier, interaktioner osv. Ambitionen er derfor ikke kun at skabe hele Danmarks Tekstilmuseum, men i allerhøjeste grad også, at gæsten forlader museet med en større viden om den industrihistorie, der er grundlaget for det moderne velfærds-Danmark og med et helt nyt blik på de mange forskellige tekstiler, som vi møder overalt i vores hverdag - både før, nu og i fremtiden."

 

Vedhæftet findes bilag der præsenterer de idé- og skitsebaserede designprincipper bag den første del af etape 2, der altså bliver den nye udstilling i den ene af museets store haller. Designmaterialet er blevet til i samarbejde med firmaet Torden og Lynild, der består af en industriel designer samt en scenograf, som tidligere har samarbejdet med Det Kongelige Teater, Ragnarok - Rockmuseet i Roskilde, Københavns Universitet og Odense Bys Museer.

 

Som bilaget illustrerer, vil man se, at der i det nye udstillingsrum både er tænkt permanente og semi-permanente/fleksible udstillingsområder ind i opbygningen. Herudover bibeholder museet muligheden for at de besøgende kan få forskellige "hands-on" oplevelser med tekstil, og bibeholder herved både det taktile og interaktive element. 

Økonomi

 Midlerne til transformationen i Etape 2 - Fase 1 er fundet gennem eksterne midler som følger:

 

 

 

Hertil følger Museets grundsalg af Museumsgade 32 til 5 mio. kr. og deres egne henlagte midler fra 2016, der beløber sig til 906.550 kr.

Museet har derfor mulighed for at bidrage med en egenbetaling på 10.468.550 kr.

 

Museet har derfor til fulde opfyldt kommunens krav om at supplere hele Herning Kommunes bidrag på 10,431 mio. kr. efter et krone til krone princip.  

 

Herning Kommunes driftstilskud til Museum Midtjylland er uændret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,431 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360096 Museum Midtjylland

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,169 mio. kr. i 2017, samt 5,262 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 15, Kultur, samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-S49-1-17 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Støttemidler til åben skole samarbejder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Idrætsråd og Kulturelt Samråd søger i samarbejde 450.000 til en pulje for understøttende arbejde med den åbne skole.

Sagsfremstilling

Med afsæt i en minikonference afholdt d. 13. marts 2017 omkring den åbne skole, vurderede deltagende politikere og repræsentanter fra CBL, Kultur & Fritid, Herning Idrætsråd, Skolernes Idrætsudvalg m.fl., at der er behov for ressourcer til at understøtte samarbejder mellem kommunens grundskoler og det lokale kultur- og foreningsliv.

 

Behovet er tydeliggjort efter ophøret af Herning Idrætsråds pulje til åben skole samarbejder mellem grundskoler og lokale foreninger i Herning Kommune. I 2016 øremærkede Herning Idrætsråd 100.000 kr., og puljen viste sig at have stor succes. Puljen medførte at foreninger fik igangsat åben skole samarbejder med et stort antal klasser. Efter puljens ophør d. 31. december 2016 har foreningerne efterspurgt midler til at fortsætte eller igangsætte nye initiativer.

 

Idræts- og kulturforeningernes arbejde med den åbne skole afhænger af den frivillige arbejdskraft og de frivilliges mulighed for at stå til rådighed i skoletiden. En ny åben skole pulje vil, som et bidrag til foreningen sikre muligheden for frikøb af tabt arbejdsfortjeneste og økonomi til materialer der er nødvendige for undervisningen. Det er forvaltningens vurdering at en pulje på 200.000 vil svare til ca. 150 samarbejder.

 

Puljen vil herudover kunne afhjælpe skolernes udfordring med transport i forbindelse med åben skole forløb i samarbejde med eksterne partnere. Siden 2014 har vi haft stor glæde af kulturbussen, som har kunnet transportere elever til de større kulturinstitutioner i Herning Kommune. Med afsæt i de gode erfaringer herfra ønskes en bus, som kan transportere kommunens elever til foreningsaktiviteter og kulturoplevelser, som ikke ligger i skolens lokalområde. Arbejdet med den åbne skole i Herning Kommune er i øjeblikket begrænset af kommunens geografiske størrelse. En bus der kan transportere klasser til og fra åben skole forløb, vil give skolerne muligheden for at tilbyde eleverne nye og spændende eksterne læringsmiljøer samt meningsskabende kulturer.

 

Herning Idrætsråd og Kulturelt Samråd er gensidigt interesserede i et samarbejde omkring at løfte idræts- og kulturforeningers arbejde med den åbne skole. Samarbejdet på tværs af de to råd, Center for Børn og Læring og Kultur og Fritid skaber muligheden for et øget udbytte af skolernes indskrivning i den åbne skole.

 

Med afsæt i ovenstående positive erfaringer med henholdsvis Herning Idrætsråds åben skole pulje og Kulturbussen, søger Herning Idrætsråd i samarbejde med Kulturelt Samråd om 450.000 kr. årligt til at understøtte arbejdet med den åbne skole på kultur- og fritidsområdet.

Økonomi

Busordning: 250.000

Pulje til åben skole forløb: 200.000 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag af budgetmæssige årsager

Beslutning

Ansøgningen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget drøftelser.

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ideoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning den 19. juni 2017, pkt. nr. 70, præsenterer forvaltningen beslutningsoplæg vedr. udvikling af ”Blå Rum” ved Fuglsang Sø til udvalgets stillingtagen. 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte den 19. maj 2017 en studietur ud fra temaet ”Blå Rum”.

På studieturen besøgte udvalget henholdsvis Jels Søbad i Rødding, Vejen Kommune, Byg det op Broen/ Multibro i Kolding Kommune og Det flydende Kajakhus i Vejle Kommune.  

 

Formålet med turen var at indhente viden og inspiration vedr. udviklingstendenser og aktivt udeliv, og hvordan et aktivt udeliv ved bl.a. Fuglsang Sø og andre søer kan understøttes i tæt dialog med brugere, interessenter og fonde.

 

Udvalget besluttede i forlængelse heraf, at forvaltningen arbejder videre og præsenterer udvalget for et beslutningsgrundlag, herunder åbner dialog med fonde og andre forvaltninger i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter vedlagte idéoplæg med henblik på eventuelt videre tiltag

Beslutning

Udvalget beder om, at der arbejdes videre med ideoplægget, med henblik på indragelse af evt. nye interessenter, eksempler fra andre dele af landet og se på muligheder for at inddrage andre søer i Herning Kommune.

Resultatet præsenteres for udvalget på december mødet 2017.    

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Tilbagevendende kulturfest i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup, Sara Jørgensen

Sagsresume

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af udkast til implementeringsplan for kulturpolitikken på juni mødet 2017 fremsendes hermed projektgruppens forslag til ramme og økonomi for en årlig tilbagevendende kulturfest i Herning.

Sagsfremstilling

Med det formål at arbejde med de tværgående indsatser i kulturpoltikken har projektgruppen i tidligere sag foreslået, at rammen kunne være en årlig tilbagevendende kulturfest / kulturfestival i Herning. Med afsæt i kulturpolitikken, erfaringer fra tidligere kulturevents og med basis i tværkunstnerisk og -kulturelt samarbejde anbefaler projektgruppen følgende ramme for en sådan satsning.

 

Perspektiver i en tilbagevendende kultur-fest i Herning:

 

- Vi bygger videre på de gode erfaringer med at arbejde på tværs af institutioner og foreninger fra Off Road Kulturfestival-åbningen.

 

- Arbejdet med at lave en festival vil betyde nye netværk i kultur-og foreningslivet, og dermed nye muligheder for at lære af hinanden, hjælpe hinanden og involvere flere borgere og foreninger.

 

- En festival vil være en konkret anledning for kommunen til at hjælpe og understøtte nye samarbejder blandt kommunens kultur-interessenter.

 

- En tilbagevendende festival vil understrege det sammenhold, der er en af de styrker i kommunen, som fremhæves i branding-strategien for Herning Kommune.

 

- Erfaringer fra andre festivaler viser, at tilbagevendende events giver et højere økonomisk afkast hos servicefag og detailhandel end enkeltstående events.

 

- Ved Off Road-åbningen så vi flere børnefamilier blandt deltagerne end normalt for kulturarrangementer. En tilbagevendende festival kan bruges som løftestang for børns deltagelse i kulturlivet.

 

Kultursamarbejdets kulturfestival foregår hver 4. år. Hvis vi for alvor skal udnytte de gode erfaringer fra 11. april 2017, vil det være nødvendigt at lave et arrangement før 2021.

Ved at lave en kulturfestival, en ”Off Road 2.0”, hvert år, vil vi skabe en højere grad af genkendelighed om arrangementet blandt både borgere og de institutioner og foreninger, der skal bidrage.

Ved at placere en kulturfestival på et fast tidspunkt, eksempelvis den første lørdag i september, er der også genkendelighed og forudsigelighed for både deltagere og udøvere.

Indholdet af den årlige fest kan sagtens varieres fra gang til gang. Det kan ske ved at vælge forskellige temaer, eksempelvis børnekultur, ved at stille samarbejde på tværs af foreninger og institutioner som betingelse for støtte, eller ved at fokusere på forskellige grene af kulturen (musik, dans, teater, billedkunst) fra år til år.

Det er vigtigt, at der hvert år er en "højdespringer" eller et spektakulært indslag, så der også kunstnerisk sprænges rammer for, hvad der sker i Herning.

 

Udvikling og projektarbejdet bør foregå i tæt samarbejde med kulturinstitutionerne for at sikre ejerskab, kvalificering og engagement.

Økonomi

For at løfte sådan en opgave er det naturligvis nødvendigt med personaleressourcer.

Derudover skal der bruges midler til udvikling/fundraising, kunstnerisk indhold, skole/børneprojekt, opbygning/afvikling, puljer og markedsføring.

En sådan kulturfest bør finansieres af flere parter, hvoraf Herning Kommune kunne være hovedbidragsyder.  

Det vurderes, at der kan fundraises ekstra midler til kunstnerisk indhold, hvis der i forvejen afsættes midler til kunstnerisk indhold i projektet.

Projektgruppen anbefaler, at der afsættes et årligt beløb på minimum 500.000 kr. til afholdelse af ovennævnte omkostninger plus som basis for generering af fondsstøtte.

Perspektivering af økonomien

For at sætte ovennævnte i perspektiv kan det nævnes, at budgettet for Off Road åbningen i april beløb sig til 3 mio. kr. Dertil kom in kind ydelser i form af udført arbejde, lån af materialer uden beregning, kunstnerisk indhold fra Kultursamarbejdets medlemsinstitutioner mv. fra diverse samarbejdspartnere. Ud af de 3 mio. kr. kom de 1,5 mio. kr. fra Aarhus 2017 Fonden. Disse midler vil sandsynligvis blive svære at skaffe tilsvarende. Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og Statens Kunstfond bidrog med 100.000 kr. hver. Herning Kommune ydede i alt et bidrag på 1,2 mio. kr. plus nogle materielle ting via Brug Byen. Alene fyrtårnseventet på Torvet kostede ca. 2 mio. kr. med lys, lyd, skylinere og honorarer til kunstnere.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-10 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af vedtægtsændring for Rytmisk Musik Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) har sendt ændringer i vedtægterne til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Vedtægterne blev godkendt af RMH d. 31 maj 2017.  

Sagsfremstilling

RMH har i deres vedtægter, der er vedtaget på generalforsamling d. 31 maj 2017, ændret nedenstående:

 

 Tidligere vedtægter:

Nye vedtægter:

 

§4. Kontingent og leje af øvelokale:

 

4.1 Medlemskontingent for hhv. alm. – og bandmedlemsskab fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

4.1 Kontingent til RMH betales senest d. 1 marts hvert år.

4.2 Kun bandmedlemmer af RMH, der ikke er i kontingentrestance – hverken i forhold til alm. Eller bandmedlemskab – kan booke foreningens øvelokaler.

4.3 I tilfælde af restancer afbrydes adgangen til øvelokalet.

4.4 Medlemskontingent for hhv. alm. – og bandmedlemsskab fastsættes af generalforsamlingen.

4.5 Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

4.6 Bestyrelsen fastsætter priser på leje af øvelokaler.

 

 

§5. Generalforsamling:

 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj, og indkaldes skriftligt (evt. pr. mail) af bestyrelsen eller den rytmiske konsulent, med mindst 14 dages varsel.

 

5.3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

·         Valg af referent

·         Valg af dirigent

·         Formandens beretning

·         Godkendelse af regnskab og budget

·         Indkomne forslag

·         Fastsættelse af kontingent

·         Valg af bestyrelse

·         Valg af suppleanter

·         Valg af revisor og revisorsuppleant

·         Eventuelt

 

5.4 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

5.5 Dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse-

 

 

 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.

 

5.3 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel pr. mail til medlemmerne og via offentligt opslag på RMH’s facebookside.

 

5.4 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af næste års kontingent for hhv. alm. – og bandmedlemsskab

6. Fremlæggelse og debat om forslag til budget

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

5.5 Såfremt at der er indkommet forslag fra medlemmerne, bekendtgøres dagsorden inkl. indkomne forslag senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, pr. mail til medlemmerne og via offentligt opslag på RMH’s facebookside.

§7. Bestyrelsen

 

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst et flertal af medlemmerne er tilstede.

 

7.7 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

7.10 Den rytmiske konsulent deltager på bestyrelsesmøder. Konsulenten fungerer som sekretær på møderne.

 

 

 

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50 % af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformand.

 

7.7 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

 

7.10 Fjernet

 

§8. Den rytmiske konsulent

 

8.1 Den rytmiske konsulent ansættes af Rytmisk Musik Herning. Ansættelsesforholdet administreres af Herning Musikskole, således at konsulenten betales via Herning Musikskole.

 

8.2 Den rytmiske konsulents opgaver og ydelser til Rytmisk Musik Herning fastlægges i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og ifølge aftale med Herning Musikskole.

 

Den rytmiske konsulent skal endvidere opfylde krav/behov jf. brugeraftalen med Herning Kommune.

 

8.3 Rytmisk Musik Hernings betaling til Herning Musikskole for administration og bistand vedrørende den rytmiske konsulent fastsættes i en skriftlig samarbejdsaftale.

 

8.4 Den rytmiske konsulent repræsenterer foreningen udadtil.  

 

§8. Den rytmiske konsulent er fjernet og erstattet med Regnskab, der nu er §8.

§. 10 Tegning og hæftelse

 

10.3 Bestyrelsen bemyndiger den rytmiske konsulent til at foretage økonomiske dispositioner indenfor det godkendte budgets rammer vedr. den daglige drift.

Jf. fjernelse af tidligere §8. Den rytmiske konsulent er denne ny §.9.

Tidligere 10.3 fjernet

 

 Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

  •  §7 Bestyrelsen: Der indskrives, at ethvert medlem af bestyrelsen samtidig skal være medlem af foreningen.
  • Der tilføjes en paragraf omkring den administrative leder af Scene7, svarende til den tidligere §8 Den rytmiske konsulent.

Økonomi

Godkendelse af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye vedtægter godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Autogalleriet - Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Autogalleriet har fremsendt regnskab for 2016 til orientering ved Kultur- og Fritidsudvalget. 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Autogalleriet har på møde den 25. marts 2017 godkendt årsregnskab 2016.

 

Årsregnskabet udviser et mindre underskud på 11.108 kr. og en egenkapital efter årets resultat er overført på 83.113 kr.

 

Der har i forhold til 2015 været en væsentlig indtægtsstigning på standpladser samt en væsentlig nedgang i tilskud og sponsorater. Årets resultat for 2016 kan blandt andet forklares i en stigning i udgifter til husleje inkl. forbrugsafgifter på 87.965 kr. pga. en udvidelse af lejemålet. Under hensynstagen til, at indtægterne ved udvidelsen af lejemålet ikke er slået fuldt igennem i 2016, anser bestyrelsen resultatet for tilfredsstillende.

 

Autogalleriet Herning er en forening med 210 medlemmer og en udstilling med ca. 120 biler, motorcykler samt andre transportmidler. Autogalleriet afholder jævnligt arrangementer for medlemmer og interesserede borgere. Besøgstallet i 2016 lå på ca. 4.000 personer og hertil kommer besøg fra sponsorer, lokale virksomheder og foreninger, hvor der ikke opkræves entré.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune ydede i 2016 et årligt driftsstilskud på 54.000 kr., hvilket dog ikke fremgår særskilt af regnskabet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2016 tages til orientering

 

at Autogalleriet gøres opmærksom på, at driftstilskuddet fra Herning Kommune skal fremgå særskilt af regnskabet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Billedskole søger tilskud til Pop Op Billedskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Billedskole søger medfinansiering til projektet Pop Op Billedskole. 

Sagsfremstilling

Herning Billedskole ønsker at opstarte et nyt projekt, hvor Billedskolens aktiviteter rykkes ud af vante rammer til en række af kommunens landsbyer, hvor billedskoletilbud ikke eksisterer i forvejen. De deltagende landsbyer omfatter Haderup, Sørvad (Vinding), Ørnhøj, Kølkær, Ilskov og Skarrild.

 

Projektet omfatter både børnehavegruppen, skoleklasser samt Fritidsordning/SFO.

 

Projekt idé: Herning Billedskole ønsker at indrette den gamle Artibus til en Pop Op Billedskole. Billedskolen kommer efter aftale ud til de enkelte landsbyer med et planlagt forløb, og bussen bliver der i to dage. Her vil børnehaver bruge tilbuddet om formiddagen, skoleklasserne i de tidlige eftermiddagstimer og Fritidsordning/SFO efter skoletid. Der vil blive stillet forskellige opgaver med et fælles tema eller emne inden for et alderssvarende niveau. Efterfølgende får skoler og institutioner inspirations- og undervisningsmateriale, der skal bruges i forlængelse af deres deltagelse i forløbet.

 

Formål: Målgruppen for projektet er en stor gruppe børn, der i øjeblikket ikke benytter Herning Billedskoles nuværende tilbud. Ofte har den geografiske afstand og transportvanskeligheder lagt til grund herfor. Det er derfor formålet at bibringe netop disse børn nye kompetencer, erfaringer og oplevelser med billedkunst i Billedskolens regi. Børnenes kulturelle horisont vil udvides med et bredere kendskab til redskaber, materialer og teknikker. Det er et mål at børnene efterfølgende har et synligt produkt og resultat af deres arbejde. Gennem samarbejdet med skoler og institutioner er formålet også at inspirere til og igangsætte billedkunstneriske aktiviteter for børn i deres nærområde efterfølgende.

 

Praktik: Kultur og Fritid råder over den gamle Artibus, som Billedskolen ønsker at låne til formålet. Bussen indrettes som et rullende værksted med flytbare borde og bænke, der danner rammen for undervisningen. Herning Billedskole medbringer alle nødvendige materialer og faciliterer altså også undervisningslokalet via bussen. En chauffør kører på første dag af forløbet bussen ud til landsbyen, og den afhentes igen ved afslutningen af anden dag af forløbet. Herning Billedskole sørger for at stille undervisere til rådighed. De skoler og institutioner der indgår i samarbejde skal stille vand, toiletforhold og strøm til rådighed. Herudover skal der være en plads til bussen, hvor den må stå natten over.

 

Gennem projektet aktiverer Herning Billedskole den gamle Artibus til et nyt formål, og involverer herigennem ca. 1400 børn og unge fra kommunens landsbyer.

 

Projektperioden afvikles fra medio april henover maj, juni, august og september 2018.

 

Nærmere beskrivelse af projekt og budget vedhæftes som bilag. 

Økonomi

Herning Kommune ansøges om to tilskud af 51.460 kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Herning Billedskole stiller selv med 14.400 kr. og søger den resterende medfinansiering ved Statens Kunstfond.

 

 

Søgt støtte

Tilkendegivet støtte

Statens Kunstfond

175.980 kr.

 

Herning Kommune

102.920 kr.

 

Herning Billedskole

 

14.400 kr.

 

Det ansøgte beløb fra Herning Kommune samt Herning Billedskoles bidrag svarer til en medfinansiering på 40% af projektet. Denne støtte er en forudsætning for bevilling af støtte fra Statens Kunstfond. En godkendelse vil være en positiv tilkendegivelse til Statens Kunstfond, hvilket vil understøtte projektansøgningen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud til projektet på 102.920 kr. i 2017, som finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 8. august resterer 685.194 kr.

 

at udbetalingen af projektmidler er betinget af, at den resterende finansiering findes af Herning Billedskole

 

at Herning Billedskole får lov at låne den tidligere Artibus til projektets formål efter nærmere aftale med Kultur- og Fritidsafdelingen 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune - Årsberetning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Årsberetning 2016 for de Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den kommunale indsats i forhold til de 14 lokalarkiver forvaltes inden for serviceområde 14 Biblioteker. Lokalhistorisk Arkiv/Herning Bibliotekerne yder faglig råd og vejledning, varetager koordinerende funktioner, kompetenceudvikling og stiller it-værktøjer og it-infrastruktur til rådighed over for de enkelte arkiver.

 

Årsberetning 2016 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Beretningen viser de 14 arkivers aktiviteter.

 

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og formidling på digitale platforme, særligt arkiv.dk og Facebook.

 

I 2016 har der i lighed med 2015 været særlig fokus på digitalisering og digital formidling. På arkivet i Herning er der løbende tilknyttet seniorjobbere og personer i praktik/arbejdsprøvning, som arbejder med registrering i Arkibas af især fotos og avisartikler. På de øvrige arkiver er der ud over arkivlederen i varierende omfang tilknyttet frivillige og personer i arbejdsprøvning til at varetage digitaliseringsopgaven. Dette ses også af tilvæksten af antal registreringer i Arkibas. I 2016 har der samlet for alle arkiverne været en tilvækst på knap 13.000 registreringer i Arkibas. Borgerne får gavn af registreringerne via arkiv.dk, hvor de kan fremsøge især lokalhistoriske billeder. I 2016 har der været godt 96.000 visninger på arkiv.dk, hvilket er en vækst på godt 20.000 visninger ift 2015.

 

Lokalhistorisk arkiv i Herning har særligt fokuseret på at tage aktivt hånd om realiseringen af Historiens Hus. Arkivlederen her har funktion af daglig koordinator for Historiens Hus og er dermed ansvarlig for at få samarbejdet mellem foreningerne i Historiens Hus og de fælles fysiske rammer til at fungere. I 2016 har fokus været at få foreningerne godt på plads i huset og samarbejdsstrukturerne til at fungere. De fleste af foreningerne flyttede ind i 2016, så Historiens Hus med udgangen af 2016 bestod af: Lokalhistorisk arkiv, ASRA, Herning Husflid, Slægtshistorisk forening, Historisk Forening, Museum Midtjylland, Landsbylauget. Siden er sygehusmuseet flyttet ind.  I december 2016 blev det første fælles arrangement: Den officielle indvielse af Historiens Hus, afholdt med stor succes og 700 deltagere. Herudover er der gjort en indsats for at gøre huset egnet til de mange nye funktioner. Der er blevet installeret handicaptoilet, elevator og ved hjælp af fondsmidler er der blevet malet på 1. og 2. sal i hovedbygningen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Lokalhistorisk arkiv i Herning - Ændrede åbningstider pr. 1. september 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Lokalhistorisk arkiv i Herning ønsker at ændre åbningstiderne pr. 1. september 2017, så arkivet kan holde åbent samme dag som de foreninger, der er tilknyttet Historiens Hus.

Sagsfremstilling

Lokalhistorisk arkiv i Herning er en meget aktiv del af Historiens Hus. Foreningerne i Historiens Hus har besluttet at ændre deres respektive åbnings/besøgstider, således at torsdage fremover er fælles åbningsdag for Historiens Hus.

 

I forlængelse heraf ønsker lokalhistorisk arkiv i Herning at ændre de nuværende åbningstider, så arkivet kan holde åbent hele torsdagen og dermed kunne servicere besøgende i hele det tidsrum, hvor der er aktiviteter i de øvrige dele af Historiens Hus.

 

De nuværende åbningstider er:

Tirsdag: 9-13

Torsdag: 15-18

 

Den foreslåede åbningstid pr. 1. september 2017 er:

Torsdag kl.10-17

 

Den nuværende ordning med at man kan booke en tid udenfor de fastsatte åbningstider fortsætter, ligesom man også fortsat vil kunne komme i kontakt med arkivet alle dage via telefon og mail.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget godkender forslaget om ændret åbningstid for Lokalhistorisk Arkiv i Herning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Bass-ment 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Foreningen Kontrast fremsender d. 22. juni ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af BASS-MENT d. 7. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast søger om et tilskud på 25.000 kr. til musikarrangementet BASS-MENT, der i 2016 fik et tilskud på 10.000 kr. fra Herning Kommune.

 

BASS-MENT foregår i Herning Kommunes P-kælder og har hvert år et specifikt tema. I 2017 er det et kunstnerisk "black and white" tema, som adskiller sig fra de normalt faverige psytrance fester. Kontrast vil lave forskellige interaktive kunstinstallationer med mange lyseffekter som gør hele oplevelsen mere sanselig, hvor både høre-, syns- og følesansen kommer i spil.

Musikken til BASS-MENT er år for år af forskellig elektronisk karakter, og i 2017 er genren Psytrance. Det er hvert år kontrasts mål at skabe en unik event, som man ikke finder andre steder.

I år er følgende navne på plakaten: Phaxe, Morten Granau, Querox og Audiomatic.

 

Kontrast ønsker igen i år at afholde arrangementet i P-kælderen v/Rådhusgården, hvor det også blev afholdt i 2016.

 

Kontrast vil blandt andet markedsføre arrangementet via annoncer og plakater i byen.

 

Kontrast oplyser, at de er modstandere af stoffer og gerne vil gøre op med myten omkring elektroniske musikevents skal ledsages af hårde stoffer.

Økonomi

Budgettet balancerer ved 70.000 kr. Udgifterne består af honorar til musikere på 20.000 kr., udgifter til barindkøb, markedsføring, dørvagt m.m. på 30.000 kr. og leje af lyd og lys på 20.000 kr.

Indtægterne består af baromsætning på 20.000 kr., entréindtægter på 16.000 kr., egenfinansiering på 9.000 kr., samt ansøgt tilskud på 25.000 kr. ved Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af BASS-MENT 2017, som finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 27. juni resterer 685.194 kr.
at Kontrast gøres opmærksom på, at denne bevilling udelukkende handler om økonomi. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal søges seperat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Sub-Urban Festival 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Foreningen Kontrast fremsender d. 22. juni ansøgning om tilskud på 75.000 kr. til afholdelse af endagsfestivalen "Sub-Urban Festival".

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast ansøger om tilskud på 75.000 kr. til afholdelse af endagsfestivalen "Sub-Urban Festival" på Rådhusgårdens parkeringsplads ved Kontrast lørdag d. 2. september 2017.

 

Kontrast har bygget konceptet for en en-dags-festival op i gennem de seneste seks år. Målet med festivalen er at give Hernings borgere oplevelser og inspiration gennem et unikt og alternativt tiltag, og samtidig give upcoming bands en scene at spille på. De sidste seks års festivaler har haft forskellige temaer og i år er temaet hiphop genren. Kontrast vil supplere upcoming bands med et par anerkendte navne for at tiltrække et større publikum. I år spiller blandt andre Kaka, Eebz, Gio og Pharfar samt seks mindre kunstnere. Sideløbende med musikken, vil der være forskellige hiphop-inspirerede workshops i gården blandt andet skating, gaffiti og rap-battles. Selvom dette års festival primært appellerer til folk tilknyttet hiphopkulturen, forsøger Kontrast at gøre arrangementets genre så bred som mulig, så flere får lyst til at deltage.

 

Kontrast planlægger at bruge hele Rådhusgårdens P-plads til festivalen. Pladsen indrettes med boder, bar, telte, toiletter og scene udendørs, mens der også er en scene, bar og hyggekrog inde i Kontrast.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem personer fra Kontrast, som hver har sit ansvarsområde.

 

Kontrast ønsker toiletter stillet til rådighed og Rådhusgårdens P-plads lukket uden adgang for beboere på dagen.

Der gøres opmærksom på, at Rådhusgårdens P-plads ikke udelukkende er kommunal, men også indeholder private p-pladser. Det betyder, at P-pladsen ikke kan lukkes en hel dag uden videre. Forvaltningen vil være behjælpelig med reservation af alternative P-pladser til beboerne. Beboerne skal spørges og acceptere de alternative P-pladser og at gården skal lukkes af, for at P-pladsen kan lukkes en hel lørdag.

Hvis afvikling i Rådhusgården ikke viser sig mulig, vil forvaltningen forsøge at finde en anden egnet lokation.

Økonomi

Budgettet balancerer ved 110.500 kr. Udgifterne består af honorar til kunstnere på 41.500 kr., udgifter til barindkøb, vagter, crew T-shirts m.m. på 41.000 kr. og de resterende 28.000 kr. er afsat til lyd, lys og scene m.m. Der er ikke afsat midler til toiletvogne, da Herning Kommune søges om at stille dem til rådighed.

Kontrast har af indtægter budgetterer med et tilskud fra Herning Kommune på 50.000 kr., egenfinansiering på 5.000 kr. og baromsætning på 25.000 kr. Derudover har Kontrast søgt Nordea-Fonden om 25.000 kr. og 6.000 kr. forventes modtaget i donationer. På grund af usikkerhed om tilskud fra Nordea-fonden, ansøges Herning Kommune i stedet om tilskud på 75.000 kr.

 

Forvaltningen bemærker, at der ved tidligere, lignende arrangementer er fremkommet naboklager, og at arrangøren ikke har levet op til aftaler i forbindelse med tidsfrister og orientering til naboer. Derudover bemærker forvaltningen, at der til Kulturelt Samråd er fremsendt ansøgning til nærværende arrangement, men med divergerende budget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der med henvisning til forvaltningens bemærkninger gives afslag på ansøgningen

Beslutning

Der indstilles kr. 15.000. Beløbet er lavere end tidligere, fordi der ved tidligere lignende arrangementer er fremkommet naboklager, og at arrangøren ikke har levet op til aftaler i forbindelse med tidsfrister og orientering til naboer.

 

Beløbet gives under forudsætning af, at de indgået aftaler med forvaltningen og myndigheder overholdes.

 

Hvis ikke planlægning og afvikling af eventen forløber bedre kan udvalget ikke imødekomme en evt. ansøgning for 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Projekt ved Sunds skole og multicenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på deres møde den 13. marts 2017 godkendt anlægsbevilling til et forskønnelsesprojekt ved Sunds skole og multicenter.

 

Forvaltningen har herefter haft en dialog med Sunds multicenter som vil bidrage med 50.000 kr. til projektet.

 

Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget med ansøgning om anlægsbevilling til projektet på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen i Sunds er der under emnet "ung i Sunds", afsat midler til at igangsætte et projekt, som skaber bedre forhold for børn og unges i aktivitet i området, binder skole og hal bedre sammen og forskønner udearealerne.

 

Projektet har været drøftet i områdefornyelsens borgergruppe og de helt overordnede ønsker og ideer for området er drøftet på en workshop med de involverede parter, Sunds skole og Multicenter Sunds. De overordnede temaer for projektet er på den baggrund, bedre forhold for de bløde trafikanter, parkering, sammenhæng mellem skole og multicenter samt generel forskønnelse af udearealerne.

 

Efterfølgende har Herning Vand henvendt sig da de i 2017 skal i gang med en kloakrenovering af Idrætsvej, mellem skolen og hallen. Samtidig forventes områdefornyelsen afsluttet med udgangen af 2017, hvorfor et projektet skal igangsættes nu.

 

 

 

Projektforslag:

Idrætsvej gøres smallere og der etableres parkering langs et stykke af vejen. Vejen renoveres i hele sin længde. Der etableres bedre cykelforhold langs vejen. En fællessti på begge sider af vejen afgrænses mod kørebanen med kantsten. Der etableres ”kiss and ride” med afsætning på skolesiden, ligesom skolebusserne også sætter af på skolesiden, dermed undgås det at der kommer for mange krydsninger på Idrætsvej.

 

Ved skolen etableres en hævet flade (30 km zone) som sammenbindende element mellem skole og multicenter. På skolesiden etableres der et kunstigt landskab med bakker, mønster, træer med stauder og bænke. Mønstret går over den hævede flade og binder skolen sammen med hallen. Som supplement hertil etableres der ny belysning med større karaktergivende lysmaster med spots, som markerer forbindelsen mellem skole og multicenter. Dermed bliver området bedre oplyst i de mørke timer og ankomsten markeres bedre.

 

Der foreslås ekstra parkering på græsarealet syd for multicenterets parkering. Parkeringsarealet etableres med grus belægning. Parterne har ønske om at der etableres asfalt på arealet, samt etableres vejadgang fra syd. Der er forvaltningens vurdering at det ikke er muligt at finde økonomi i projektet til asfalt, men at det med tiden altid kan etableres på grusset.

 

Projektet er økonomisk et fælles projekt mellem Områdefornyelsen, Forskønnelsespuljen,

Vej og Trafik, Natur og Grønne områder, Sunds skole og Børn og unge og muligvis Multicenter Sunds. Det er et projekt som skaber synergi mellem flere forskellige partere og brugere.

 

Overordnet budget er som følgende:

Områdefornyelsen 350.000 kr.

Forskønnelsespuljen 350.000 kr.

Sunds skole/Børn og unge 95.000 kr. Derudover etablere skolen selv ny cykelparkering

Natur og grønne områder 50.000 kr.

Budget i alt er 845.000 kr. Derudover kommer vejafdelingens bidrag som omhandler hele

Idrætsvej med nyt vejprofil, fortov/cykelsti samt hævet flade.

 

I henhold til skitseforslag vurderes den samlede anlægssum at være at ca. 950.000 kr.

Såfremt der skal prioriteres i projektet, udgår en etablering af grusparkering syd for multicenteret, dels da ikke direkte hører under Områdefornyelsen og Forskønnelsespuljen, og dels da det pt. ikke ser ud til af Multicenter Sunds bidrager økonomisk til projektet.

Projektet forventes igangsat hurtigst muligt med færdiggørelse efterår 2017.

 

Projektmidler fra Kultur- og Fritidsudvalget: 

Projektet er i juli igangsat og det har vist sig at det et muligt at etablere et asfaltbelagt parkeringsareal ved hallen, tidligere et forslåede grusareal hvor der ikke har været økonomi hertil. Sunds multicenter vil bidrage med 50.000 kr. til projektet og det foreslås at Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes bidrager med 50.000 kr.

 

På arealerne ved hallen er der således følgende elementer i projektet:

Ny lysmast

Grafik på asfalten

Ny bænk ved indgangen

Asfalteret p-plads på det tidligere græsareal 16-20 p-pladser

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kutur- og Fritidsudvalget bevilliger 50.000 kr. til projektet.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

CHPEA, HEART og Søby Brunkulsmuseum - Medfinansiering af brune turistoplysningstavler ved motorvejene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelths museum (CHPEA), HEART og Søby Brunkulsmuseum er i foråret 2017 blevet godkendt af Vejdirektoratet til at få opstillet brune turistoplysningstavler ved motorvejene. De ansøger nu om kommunal medfinansiering på 2/3 af den samlede udgift. Forvaltningen foreslår, at halvdelen af den kommunale andel finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb og den anden halvdel finansieres af Turisme og oplevelser på Erhvervsområdet.  

Sagsfremstilling

CHPEA, HEART og Søby Brunkulsmuseum var en del af en fælles ansøgning angående opstilling af turistoplysningstavler til det Midtjyske Regionale Udvalg i februar 2017. I april måned blev alle tre institutioner godkendt som beskrevet nedenstående:

 

CHPEA:

CHPEA ansøgte om at få to tavler på Rute 15 – Afkørsel 14 i nord- og sydgående retning. Udvalget er positivt indstillet overfor CHPEAs tavle til frakørsel 14, i sydgående retning, på Midtjyske Motorvej. Dispensationsansøgning om placering af tavlen i sydgående retning.

Der gives afslag på frakørsel 14, i nordgående retning, på Midtjyske Motorvej pga. den trafiksikkerhedsmæssige vurdering. 

 

Status: Afventer svar på dispensationsansøgning. Har endnu ikke modtaget faktura.

  

HEART:

HEART ansøgte om at få to tavler på henholdsvis Rute 15 – Afkørsel 40 i vestgående retning og Rute 18 – Krydset mellem Midtjyske Motorvej og Messemotorvejen. Udvalget er positivt indstillet overfor HEARTs skilte til frakørsel 40, i begge retninger, på Herningmotorvejen.

Dispensationsansøgning om placering af den østgående tavle.

 

Ansøgningen om placering af en tavle ved frakørsel Herning Syd på Midtjyske Motorvej, har udvalget valgt at give et afslag. Denne placering ikke er logisk, idet man skal køre fra mod Messemotorvej for at komme til attraktionen mod vest.

 

Status: Afventer svar på dispensationsansøgning. Har endnu ikke modtaget faktura.

  

Søby Brunkulsmuseum:

Søby Brunkulsmuseum har allerede et skilt placeret på Rute 18 – Frakørsel 12 i nordgående retning. Dette er ansøgt om flyttet til Rute 18 – Afkørsel 13 nordgående retning. Derudover er der ansøgt om et nyt skilt på Rute 18 – Afkørsel 13 i sydgående retning. Udvalget er positivt indstillet overfor Søby Brunkulsmuseum, og at tavlen ved frakørsel 12 i nordgående retning på Midtjyske Motorvej, flyttes til frakørsel 13, i nordgående retning, på Midtjyske Motorvej.

Udvalget har også givet tilladelse til en tavle ved frakørsel 13 i sydgående retning på Midtjyske Motorvej.

 

Status: Tilladelser og fakturaer er sendt til Søby Brunkulsmuseum. Vejdirektoratets økonomiafdeling har forlænget betalingsfristen for Søby Brunkulsmuseum frem til 1. september og skiltene bliver først opsat efter betalingen er modtaget i Vejdirektoratet. 

Økonomi

Da kun Søby Brunkulsmuseum har modtaget faktura på henholdsvis opsætning af nyt skilt samt flytning af nuværende skilt, er der rettet henvendelse til Vejdirektoratet, der har oplyst de omtrentelige priser for henholdvis CHPEA og HEART.

 

Institutionerne ansøger nu om kommunal medfinansiering på 2/3 af den samlede udgift på 291.592,50 kr (fratrukket moms for de momsregistrede). Nedenstående priser fra Vejdirektoratet beror på et skøn og den faktiske udgift kan derfor afvige. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at der til den kommunale andel afsættes op til 250.000 kr., og at halvdelen af den kommunale andel, 125.000 kr., finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb og den anden halvdel på ligeledes 125.000 kr. finansieres af Turisme og oplevelser på Erhvervsområdet.

Tilskuddet er betinget af, at institutionerne ligeledes finansierer 1/3 af den faktiske udgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 1/3 af den samlede udgift for hver institution, dog maksimum 125.000 kr., som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31.07.2017 resterer 685.194 kr.

 

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at der bevilliges et tilskud på 1/3 af den samlede udgift for hver institution, dog maksimum 125.000 kr., som finansieres af SO20, Erhverv, Turisme og oplevelser, funktion 06.48.62.

 

at tilskuddene er betinget af, at institutionernes egenfinansiering ligeledes udgør 1/3 af den samlede udgift.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A21-1-12 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Orientering om Boligsocial Helhedsplan 2017 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander, Grethe Willemoes

Sagsresume

Boligområderne Holtbjerg og Lyngbyen, udgør to af kommunens største koncentrationer af almene boliger. Borgerne, der er bosat i de to boligområder er udsatte på flere parametre, fx er der i nogle områder op til 5 gange så mange borgere i udsatte positioner i disse områder end Herning Kommune som gennemsnit.

Boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo, Landsbyggefonden og Herning Kommune er sammen om en ny boligsociale helhedsplan for perioden 2017 -2021, i hvilken der planlægges et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne. Alle forvaltningsområder i kommunes er del af dette arbejde.

 

Forebyggelsesudvalget har besluttet, at yde den årlige økonomisk støtte på 0,410 mio. kr. årligt i perioden 2017 – 2021 til at udvikle forebyggende boligsocialt arbejde på Holtbjerg og i Lyngbyen, som Landsbyggefonden foreskriver. Social og Sundhedsudvalget har godkendt Helhedsplanen på deres møde d. 21/6.

Sagsfremstilling

Kommunen, boligorganisationer og politi har over de sidste 5 år fulgt udviklingen i boligområderne Holtbjerg og Lyngbyen med varierende intensivitet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en boligsocial helhedsplan for boligområdet Lyngbyen fra 2012 – 2016 samt en mindre forlængelse vedr. opsøgende gadearbejde i perioden 2016 – 2017. Begge dele har haft en synlig effekt, men der er stadig lang vej igen, og behov for at sætte ind med forebyggende tiltag.

 

Der er særligt tre områder, der har vagt bekymring i områderne hos kommune, boligorganisationer og politi. Det drejer sig om:

1.    Kriminalitetsudviklingen især blandt yngre/ unge mennesker i områderne, som ifølge politiet forventes at stige.

2.    Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller fravær af kompetencegivende uddannelse blandt beboerne, hvilket bl.a. ses i, at over 8 % af kommunens borgere på overførselsindkomst er bosat i disse områder, til trods for at kun 2 % af kommunens borgere bor her.

3. Store udfordringer med at løfte opgaven som forældre for mange af områdets familier. Således er andelen af aktive sager hos kommunens Børne- og familieafdeling oppe på mellem 20 og 40% af børnene, mod 9% i kommunen som gennemsnit.

 

For alle tre områder er der store forebyggende potentialer ved at sætte ind nu.

 

Kommune, boligselskaberne Lejerbo og Fællesbo, politi og Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de kommende 4 år har følgende formål:

”At styrke boligområdernes sociale kapital og sammenhængskraft, fremme tryghed og trivsel blandt beboerne, øge uddannelsesniveauet og antallet af unge i uddannelse samt medvirke til at bryde den negative sociale arv i udsatte familier. Helhedsplanen skal desuden bidrage til større sammenhæng og samarbejde mellem de to boligområder og det øvrige Herning”.

 

Arbejdet fordeler sig inden for 4 delområder, hvor forebyggelse af øget negativ udvikling er omdrejningspunkter:

1.    Tryghed og trivsel

2.    Kriminalpræventiv indsats

3.    Uddannelse og beskæftigelse

4.    Forebyggelse og forældreansvar

 

Der er udarbejdet en organisering der har til formål at sikre, at de planlagte indsatser udføres med de forventede effekter. I denne organisering er samtlige forvaltningsområder i kommunen repræsenteret, og kan dermed løbende følge og præge arbejdets udvikling. Den brede organisering sigter også mod ejerskab i forhold til drift af indsatserne, når projektmidlerne ophører.

 

Som noget særligt med denne helhedsplan arbejdes der allerede nu, intensivt på at sikre forankringen og ejerskabet af de forebyggende indsatser der udvikles og afprøves i helhedsplanen, rundt om i kommunens driftenheder. I praksis betyder det, at der arbejdes med fremskudt UU-vejledning, frikøb af en børne- og familiemedarbejder, særlige ferie- og weekend aktiviteter hos UngHerning, etablering af forebyggelsesforum med deltagelse fra både SSP, skoler, dagtilbud, Center for Børn og Forebyggelse samt helhedsplanen. Derudover har Herning Kommune formuleret en forventning om, at der i helhedsplanen arbejdes på at integrere områderne i den øvrige del af Kommunen, herunder indtænke samarbejde med Kommunens store frivillige sektor. Alt sammen elementer, der skal lette driftsoverdragelsen ved helhedsplanens afslutning i 2021.

 

Organisering, indsatser, succeskriterier og evalueringsstandarder fremgår af vedlagte bilag 1, der består af helhedsplanens strategiske samarbejdsaftale. Dette dokument er styringsdokumentet for den boligsociale helhedsplan, og udarbejdet i tæt samarbejde mellem Landsbyggefonden, Herning Kommune samt Fællesbo og Lejerbo.

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen i forhold til boligsociale indsatser. Fonden bidrager med 75% af de samlede udgifter, de forventer den social genopretning vil koste, under forudsætning af, at det resterende beløb finansieres lokalt af kommune og boligselskaber.

 

Den samlede økonomi i den fire-årige periode er 15,284 mio. kr. Fordelingen mellem Landsbyggefonden, Herning Kommune og Lejerbo/Fællesbo foreslås på følgende måde efter Landsbyggefondens principper for medfinansiering af helhedsplaner.

 

Tabel 1. Fordeling af finansieringen af boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel 2017 – 2021. (mio. kr)

 

 

År 1

(Mio. kr.)

År 2

(Mio. kr.)

År 3

(Mio. kr.)

År 4

(Mio. kr.)

I alt

(Mio. kr.)

Landsbyggefonden

2.812.500

 

2.812.500

 

2.812.500

 

2.812.500

 

11.250.000

Lejerbo/Fællesbo

546.000

 

546.000

 

546.000

 

546.000

 

2.184.000

Herning Kommune

462.500

462.500

462.500

462.500

1.850.000

I alt

3.821.000

3.821.000

3.821.000

3.821.000

15.284.000

 

Som det fremgår tegner Fællesbo og Lejerbo sig sammen for knap 0,350 mio kr. mere end Herning Kommune. Men med ovenstående fordeling lever Herning Kommune op til Landsbyggefondens krav om medfinansiering, samtidig med at vores indflydelse har samme vægt som boligselskaberne.

 

Forebyggelsesudvalget har besluttet at yde kr. 0,410 mio. kr. årligt over den fire-årige periode. Den resterende del af den kommunale medfinansiering realiseres via Kultur og Fritid, som stiller Kulturama til rådighed for de boligsociale aktiviteter på Holtbjerg. Dette beløber sig til 0,056 mio kr. årligt svarende til husleje. Derudover bidrager samtlige forvaltninger med deltagelse i møder og nærmere aftalte aktiviteter, som også fremgår af bilag 1, den strategiske samarbejdsaftale.

 

Det samlede budget for Plads til Forskel 2017 -2021 fremgår af bilag 2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget