Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: via Skype

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ny kunst på Banegårdspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Lars Ravnemose

Sagsresume

I forbindelse med anlægsprojektet for den nye banegårdsplads i Herning blev en række kunstværker om- og genplaceret andre steder i kommunen. Der er tidligere afsat midler til ny kunst på Banegårdspladsen, som nu ønskes aktiveret i forbindelse med en ansøgning til Statens Kunstfond om økonomisk støtte til et nyt kunstværk.

 

Sagsfremstilling

Fra 2015-2017 foregik et større anlægsprojekt med ombygning og renovering af Herning Station og Banegårdspladsen. I forbindelse med projektet blev flere kunstværker fra pladsen omplaceret. Herunder blandt andet Eva Sørensens "Granitrelieffer" og Ingvar Cronhammars "Mirage". Der er planlagt genplacering for begge værker, hvor Eva Sørensens skulpturer forventes opsat i parken ved den nye politistation i Haraldsgade, mens "Mirage" placeres i den nyrenoverede Skulpturpark i Birk.

 

Et af fokusområderne for anlægsprojektet var at etablere en flot og funktionel banegårdsplads samt skabe en flot ankomst til byen. Der er på baggrund af genplaceringen af de tidligere benyttede kunstværker derfor ønske om at skabe et helt nyt kunstværk til området, som der tidligere er afsat midler til.

 

Forvaltningen anbefaler, at Statens Kunstfonds pulje "Kunst i det offentlige rum" søges om at indgå i projektet, da der gennem denne pulje kan opnås projekttilskud. Formålet med puljen er at give borgere mulighed for at møde kunst af høj kvalitet samt at virke igangsættende for kunstneres produktion. Puljen omfatter udvikling af specifikke kunstopgaver i tæt dialog mellem kunstner og modtager, hvor der er mod og rum til at udvide og udfordre opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum skal og kan være.

 

En ansøgning til puljen vurderes blandt andet på motivation og åbenhed, lokal forankring, tilgængelighed, høj kunstnerisk kvalitet samt egenfinansiering.

 

Forvaltningen vurderer, at kunstværket med den særlige placering på Banegårdspladsen kan afspejle den ankomstidentitet, som projektet har lagt op til, og værket skal derfor fungere som en markant markør for Banegårdspladsen. Udvælgelse af værk og kunstner træffes via et open call. Her benyttes Banegårdspladsen som lokation, og der opstilles en række kriterier for værket. Blandt andet bør det medtænkes, at et kommende værk alt efter placering på pladsen, ikke må belaste etagedækket til den underliggende p-kælder.

 

Det foreslås at processen faciliteres af forvaltningen, herunder at der etableres et passende projektudvalg til sparring og udvælgelse bestående af både kommunale repræsentanter samt kvalificerede fagpersoner fra kommunens kunstmiljø og kulturliv. 

 

Økonomi

Der resterer af Byplanudvalgets midler 659.000 kr. til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Forvaltningen foreslår, at der af disse disponeres 500.000 kr. til et nyt kunstværk til Banegårdspladsen samt 159.000 kr. til et lyskunstprojekt i krydset mellem Skolegade og Bredgade, jf. sag der også behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Det forventes at ansøge Statens Kunstfond om en fordobling af egenfinansieringen til ny kunst på Banegårdspladsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den foreslåede løsning anbefales overfor Byplanudvalget

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.02-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der fremlægges præsentation til Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget af forslag til lyskunstprojekt af kunstner Jacob Schokking til placering i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Bredgade (Herning Gågade) som en del af samlede Bymidteprojekt blev der arbejdet indgående med strækningen mellem Poulsens Plads og Torvet.

 

Arbejdet omfattede udover den generelle renovering også tre nedslagspunkter i gågadens forløb, hvoraf knudepunktet ved Skolegades afslutning og Bredgades start blev foreslået til et større lyskunstprojekt.

 

Det blev på Byplanudvalgets møde den 23. november 2015 besluttet at arbejde videre med projektet med det formål, at knytte det eksisterende vandelement på Skolegade og den renoverede gågade sammen ved hjælp af et lyselement i højden. Ud fra det fremlagte dispositionsforslag blev det besluttet, at der skulle indgås samarbejde med en kunstner om at skabe en stemningsfuld og nyskabende oplevelse til byrummet.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen på opfordring af Søren Taaning indledt dialog med billedkunstner og scenograf Jacob Schokking, der har produceret et skitseforslag til et lyskunstprojekt med udgangspunkt i placeringen ved Skolegade og Bredgade.

 

Jacob Schokking er en hollandsk billedkunstner bosat i Danmark, der siden starten af 1980’erne har arbejdet med forskelligartet installationskunst og visuelle udtryksformer. Igennem det tidligere produktionsselskab Holland House har han, sammen med videokunstner Ane Mette Ruge, produceret visuelle iscenesættelsesmetoder til blandt andet teater- og operaforestillinger på Det Kongelige Teater. Han har tidligere modtaget en Reumert som Årets Instruktør for to forestillinger samt Reumerts Særpris i 2002 for sin evne til at gå egne veje med afsæt i billedkunst og performance.

 

Værket tager udgangspunkt i en vinkelret geometri, fokuserede lysretninger og et foranderligt udtryk baseret på dagslys og mørke. Værket består af en række sammensatte aluminiumsprofiler med gemte LED-bånd.

 

Værket ændrer udtryk alt efter, hvilken vinkel man beskuer det fra, gemmer på skjulte H-formationer og angiver retninger på gaderne i krydset. Med sine forskellige lysflader ligger værket fint i tråd med andre lysprojekter i Herning Kommune, som eksempelvis lyssætningen ved motorvejsbroerne og den nye ankomsthal ved Jyske Bank Boxen. Det er på samme måde som det kendes fra lyssætningen på Jyske Bank Boxen også muligt at programmere farverne på lyset i værket, så det kan tilpasses i forbindelse med events og efter behov.

 

Det samlede værk er ca. 3 meter højt og 5 meter langt, og er designet til at hænge i højden midt i krydset mellem Skolegade og Bredgade. Værkets opsætning er blevet fagligt vurderet til at skulle monteres i tre master, da de omkringliggende bygningers facader ikke vil kunne holde til værkets vægt på i alt 184 kg. Lysretningen forsøges tilpasset, således det ikke generer områdets beboere og brugergrupper.

 

Økonomi

Værkets samlede budget lyder på 260.000 kr. Opsætning af værket inklusive master, fundamenter og wires, er vurderet til at koste ca. 140.000 kr., og dertil kommer skitseprojektet på 30.000 kr. I alt 430.000 kr. uden el-arbejde.

 

Udgifterne til værket på 260.000 kr. fordeler sig på 100.000 kr. til materialer, 80.000 kr. til aflønning af montageværksted samt 80.000 kr. i kunstnerhonorar.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Grundejerforening har tilkendegivet, at de ønsker at støtte projektet med 100.000 kr. Der er således en resterende udgift til værket på 330.000 kr. 

 

Der er resterer af Byplanudvalgets midler 659.000 kr. til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Forvaltningen foreslår, at der af disse disponeres 500.000 kr. til et nyt kunstværk til Banegårdspladsen samt 159.000 kr. til lyskunstprojektet i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at de resterende 171.000 kr. til værket finansieres af andre ikke disponerede midler til Herning C.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at lyskunstprojektet anbefales til Byplanudvalget

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

MidtVest Pigekor søger tilskud til korrejse til Californien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MidtVest Pigekors korudvalg fremsender ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til korets rejse til Californien i oktober 2020.

 

Sagsfremstilling

 

MidtVest Pigekor markerer i sæsonen 2020-21 korets 20 års jubilæum. Derfor er korrejsen til Californien den 7.-19. oktober i år planlagt i et længere format end normalt. MidtVest Pigekors korudvalg søger derfor om et forhøjet rejsetilskud til korets rejse.

 

Formålet med rejsen er endnu engang at indgå i et musikalsk samarbejde og kulturelt møde med Piedmont East Bay Childrens Choir (PEBCC), som MidtVest Pigekor i 2020 besøger for tredje gang. Korudvalget oplyser, at PEBCC arbejder på samme fokuserede niveau som Den Jyske Sangskole med hensyn til kor og dannelse af den enkelte sanger, hvorfor der er opstået et stærkt bånd og en god erfaringsudveksling mellem de to kor.

 

Der er planlagt et større program for MidtVest Pigekor, der blandt andet inkluderer fælles øvninger og -koncerter med PEBCC i kirker og venues samt koncerter og workshops på skoler i både San Francisco, Silicon Valley, Anchor Bay og Humboldt County. PEBCC oplyser i deres invitation til MidtVest Pigekor, at korene blandt andet skal arbejde med værket Nagasaki, der ærer ofrene for atombombningen i august 1945. Dette er en del af et fællestema omkring befrielse og frihed.

 

MidtVest Pigekors sangere vil indlogeres hos private for at sikre den kulturelle udveksling bedst muligt.

 

Udover udveksling mellem sangerne fra de to kor, vil der også finde en udveksling sted imellem ledelsen af de to kor til gavn for det fremtidige lokale arbejde hos Den Jyske Sangskole.

 

Rejsen må opfattes som en naturlig fortsættelse af korets internationale virke, hvor koret igennem årene har samarbejdet og udvekslet med elitekor i blandt andet Paris, Berlin, Filippinerne og Newfoundland, Canada.

 

Der er i alt 46 deltagere på turen, hvoraf 40 er sangere mellem 12-19 år.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at yde 200 kr. i tilskud per sanger til korrejser i Europa, og 400 kr. per sanger til oversøiske korrejser uanset rejsens længde.

 

Økonomi

Budgettet for korets rejse viser udgifter for 505.000 kr., hvoraf de største udgifter er rejseudgifter til fly og bus på i alt 350.000 kr. Hertil kommer udgifter på 70.000 kr. til forplejning, 75.000 kr. til hoteludgifter til korets personale og ledelse samt 10.000 kr. til dokumentation og PR.

 

Indtægterne udgør for nuværende 466.000 kr. med en manglende finansiering i budgettet på 39.000 kr. Indtægterne består af en egenbetaling på 200.000 kr. samt det ansøgte tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 16.000 kr. (40 sangere á 400 kr.) Dertil kommer et bevilliget tilskud på 50.000 kr. fra Ege Fonden, 25.000 kr. fra Carl Nielsen Fonden samt ansøgte tilskud på 175.000 kr. fra en række fonde, der endnu ikke er bevilliget.

 

Underskuddet på 39.000 kr. søges dækket gennem ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om forhøjet rejsetilskud samt yderligere egenfinansiering fra korets egne optjente midler.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et rejsetilskud på 16.000 kr. jf. tidligere beslutning om støtte på 400 kr. pr. sanger til oversøiske rejser
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb hvor der pr. 24. marts 2020 resterer 133.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturelt Samråd søger tilskud til Herning Børneteaterfestival 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2020.

 

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder Herning Børneteaterfestival 2020 den 6.-8. november. Hen over de tre festivaldage vil der præsenteres et væld af forskelligt børneteater i 14 af kommunens byer: Herning, Haderup, Hodsager, Aulum, Vildbjerg, Vind, Sinding, Ørre, Kølkær, Skarrild, Karstoft, Kibæk, Sdr. Felding og Ilskov samt i de tre byområder Holtbjerg, Brændgård og Gullestrup i Herning.

 

Formålet med festivalen er at præsentere et bredt udbud af professionelt børneteater for børn i hele Herning Kommune. Hertil kommer de kreative workshops og værksteder, der også er spredt ud over de deltagende byer og byområder.

 

I de senere år har festivalen haft ca. 4000 besøgende over de tre dage i snit, og forventer et lignende besøgstal i år. Det er gratis for børn og deres voksne at deltage i festivalen - både i forhold til at se forestillinger og deltage i de forskellige workshops. Kulturelt Samråd Herning ser under årets festival frem til at styrke samarbejdet med de omkringliggende oplandsbyer samt Teams Teaterskole, Herning Bibliotekerne, SPLYF, Museum Midtjylland og alle aktører omkring Kulturgården. Udover de professionelle aktører og det lokale kulturliv, afsætter også over 100 frivillige tid til at hjælpe under festivalen.

 

 

Økonomi

Budgettet for Herning Børneteaterfestival balancerer ved 426.300 kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 324.000 kr. til indkøb af forestillinger, 41.000 kr. til markedsføring, 41.300 kr. til materialer, 3.300 kr. til udlæg til aktører samt 16.700 kr. til forplejning.

 

Indtægterne består af 214.300 kr. i egenbetaling fra Kulturelt Samråd Herning og 162.000 kr. i statsrefusion. Dertil kommer de ansøgte 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Forvaltningen oplyser, at Kulturelt Samråd Herning i 2018 modtog et tilskud til Herning Børneteaterfestival på 50.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival 2020
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb hvor der pr. 24. marts 2020 resterer 133.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status på Kulturfest Herning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturfest Herning er planlagt til afvikling fra 6. – 13. juni 2020. Under normale omstændigheder ville Kultur- og Fritidsudvalget i april blive orienteret om fremdrift i planlægningen, få præsenteret det foreløbige program. Grundet den særlige situation bliver det i stedet en status på, hvad der er sat i bero, samt mulige scenarier for arbejdet den kommende tid.

Sagsfremstilling

Planlægningen af Kulturfest Herning har været i gang siden Kulturfest 2019 sluttede, men blev for alvor skudt i gang i december til kick off på Terminalen. Det arrangement var en stor succes, dels med mange og nye deltagere fra kulturlivet i bred forstand i Herning Kommune, dels med mange såede frø til nye og anderledes samarbejder mellem deltagerne. Frø som efterfølgende er blevet til planer om arrangementer, og har affødt ansøgninger til mikropuljen.

 

Status lige nu

 • En lang række aktører har budt ind med arrangementer, som de ikke kan færdiggøre grundet den aktuelle situation. Det gælder i høj grad de mange foreninger, som spiller ind med aktiviteter, men også for eksempel børnekarnevallet, LærDansks Kulturgrill / Brai (fællesspisning), samt et tværgående samarbejde omkring Kulturgården.
 • En række aktører, især de større kulturinstitutioner, har tilbud klar, eller har alternative planer klar. Dog skal der snart være en afklaring for de flestes vedkommende, for at de kan realiseres. Det gælder f.eks. tilbuddet til børnehaverne ”En båd for alle” fra Herning Billedskole og CHPEA-Museum, rullende formidling til skolerne fra Museum Midtjylland og et tilbud fra Swinging Europe til plejehjemene.
 • Planlægning og indgåelse af aftaler fra forvaltningens side er sat på stand by.
 • Landsbyprojektet, som handler om hvordan man via interessefællesskaber lokalt kan skabe fællesskaber på tværs af kommunen, er efter aftale med Den Jyske Sangskole aflyst i 2020. Der arbejdes i stedet på en større satsning med sangfællesskaber i 2021, som skal være banebryder for andre kunstneriske fællesskaber i Kulturfest Herning 2022. Altså et nyt to- eller treårigt projekt, hvor der arbejdes med væsentlig ekstern finansiering.   
 • Der kan ikke gennemføres markedsføring af årets kulturfest. På nuværende tidspunkt skulle markedsføringen være i gang eller lige på trapperne.

 

Scenarier

Der er betydelig usikkerhed om hvornår det igen bliver muligt at samle mange mennesker, og dermed om gennemførelsen af Kulturfest Herning. Der er desuden væsentlige overvejelser i forhold til, om, og i givet fald hvordan, det vil være passende med en fejring af kulturen oven på en krise af det omfang, vi ser lige nu.

 

Administrationen har med udgangspunkt i ovenstående, faglige vurderinger og input fra projektgruppens medlemmer udarbejdet følgende scenarier.

 

1: Kulturfest Herning afvikles som planlagt

Den planlagte Kulturfest kræver, at det igen er muligt at afvikle arrangementer med +3.000 publikummer / deltagere og at Danmark igen er åbent.

Kulturfesten vil så kunne afvikles med et åbningsarrangement inklusiv en stor koncert for unge på Kousgaards Plads, en afslutning til Rock i Aulum, samt en række programpunkter i løbet af ugen. Kvaliteten af arrangementerne bliver sandsynligvis ikke så høj, da der vil være mange benspænd i forhold til planlægning, udvikling og især samarbejdet på tværs. Nogle institutioner vil koncentrere kræfterne på at få driften tilbage efter krisen og dermed ikke deltage i Kulturfesten. Scenariet kræver, at vi de kommende uger laver bindende aftaler, med den risiko, at planerne skal aflyses og dermed vil økonomien være brugt.

 

Fordele: Borgerne har noget at se frem til. Der leveres indhold for de midler, som allerede er brugt, og hvor pengene ikke kan trækkes tilbage.

 

Ulemper: Usikkerheden om hvorvidt der stadig vil være påbud vedr. forsamlingers størrelse i Danmark. Det betyder bl.a. at pengene bruges uden sikkerhed for at få noget for dem. Nogle vil måske synes, at det er upassende at holde fest så tidligt efter så stor en krise. 

 

2: Kulturfest Herning 2020 aflyses (som helhed og brand), men elementer fra kulturfesten afvikles

Kulturfest Herning 2020 aflyses, men vender stærkt tilbage i 2021. Under forudsætning af at det er muligt at forsamles i nogen grad, er der dog elementer, som vil give mening at gennemføre – også ovenpå en krise, enten på det planlagte tidspunkt eller senere i løbet af sommeren. Det kunne f.eks. være føromtalte Kulturgrill / Brai, tilbuddet til børnehaverne og mindre arrangementer med fokus på fællesskab.

Kommunikativt vil der ikke være tale om Kulturfest Herning, men i stedet mere enkeltstående kulturelle begivenheder.

 

Fordele: Borgerne har noget at se frem til. Styrkelse af fællesskabet. Fokus på meningsfulde arrangementer. Der vil i høj grad blive leveret indhold for de midler, hvor der er indgået kontrakt / givet tilsagn, og hvor det ikke vil være muligt at trække økonomien tilbage. Den økonomiske usikkerhed formindskes i forhold til scenarie 1.

 

Ulemper: Der er usikkerhed om hvorvidt der stadig vil være påbud vedr. forsamlingers størrelse i Danmark. Det er ikke muligt at markedsføre arrangementer, før der er sikkerhed for at de kan gennemføres. Nogle vil måske synes, at det er upassende for en kommune at afholde fællesskabsarrangementer så tidligt efter en krise. Der er større økonomisk usikkerhed end i scenarie 3.

 

3: Kulturfest Herning 2020 aflyses

Kulturfest Herning 2020 aflyses, og ingen planlagte aktiviteter gennemføres.

 

Fordele: Den økonomiske usikkerhed minimeres. Usikkerheden hos aktørerne minimeres. Der er ikke risiko for, at borgerne synes, det er upassende med en kulturfest ovenpå en stor krise. Hvis det alligevel viser sig muligt at holde arrangementer i uge 24 vil kalenderen være åben for kommercielle/semi-kommercielle aktører og foreninger, der ikke har haft indtægter i nogle måneder.

 

Ulemper: Der er leveres ikke indhold for de penge, som allerede er disponeret og brugt.

 

Det kan også overvejes, om kulturfesten skulle flyttes til efteråret, men der er udfordringen, at ”alle” i forvejen flytter deres forårsarrangementer til efteråret, samt at kulturaktørerne først starter deres sæson op igen i løbet af august, og derfor ikke har tid til at forberede medvirken i kulturfesten.

Økonomi

Midlerne til årets kulturfest er disponeret. Der er tegnet kontrakt med band til afslutning i Aulum (i forbindelse med Rock i Aulum 13. juni), der er givet tilsagn om tilskud til UngHerning og børneåbning, der er lavet aftale med nogle kunstnere, ligesom der er givet tilsagn om tilskud for 43.000 kr. i mikropuljen. Midlerne vil ikke blive udbetalt, hvis aktiviteterne ikke gennemføres.

 

Men der er også kontrakter og aftaler, som vil medføre en omkostning uanset, om kulturfesten afholdes eller aflyses. I tilfælde af hel eller delvis aflysning vil forvaltningen arbejde på at minimere tabet, samtidig med at aftaler overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager status til orientering
at Kulturfest Herning 2020 aflyses i sin helhed, men at elementer af den planlagte kulturfest kan afvikles (scenarie 2)

Beslutning

Udvalget tager til efterretning, at Kulturfesten efter dagsordenens udarbejdelse er aflyst, som følge af Covid 19.

 

Sagsnr.: 19.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Formidling af natur og kulturhistorie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2020 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem til et fokus og et kvalitetsløft af formidlingen af naturen og kulturhistorien i Herning Kommune. Administrationen præsenterer her et forslag til en strategisk ramme for, hvordan midlerne kunne anvendes. Forslaget skal præsenteres på budgetseminaret i april.

Sagsfremstilling

Som en del af det seneste budgetforlig blev det besluttet at afsætte 500.000 kr. årligt fra 2021 til at øge kvaliteten af formidlingen af natur- og kulturhistorie gennem en ny og bedre måde at løse formidlingsopgaver på. Administrationen blev bedt om at komme med et forslag til, hvordan det kunne iværksættes. Forslaget skal præsenteres på budgetseminaret i april.

 

Målgruppen for indsatsen er primært Herning Kommunes borgere, sekundært områdets turister. Målet er, at flere får autentiske natur- og kulturhistoriske oplevelser.

 

Der findes i forvejen masser af formidling af natur og kulturhistorie i Herning Kommune. Institutioner, foreninger og kommunale afdelinger laver god og relevant formidling for borgerne. Formålet med denne indsats er dels at øge kvaliteten og udvikle den måde, der allerede laves formidling på - og samtidig formidle nye steder, som rummer en historie eller oplevelse, som det er relevant at skabe bedre formidling af.

 

Nytænkning og udvikling hjælpes på vej gennem samarbejder på tværs af fagligheder, institutioner, foreninger, ildsjæle, vidensinstitutioner osv., men med en naturlig sammenhæng i eksempelvis geografi, tema eller andet. Det kan også ske gennem en kobling af f.eks. bevægelse / formidling, sundhed / formidling osv. Og sidst men ikke mindst så er det vigtigt at initiativer og aktiviteter markedsføres, så de bliver synlige som tilbud til borgerne.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at indsatsen deles op i nedenstående hovedområder:

 

• Nyskabende formidling

Hovedformålet er, at støtte nyskabende formidling samt igangsætte konkrete aktiviteter og formidling af natur og kulturhistorie. Et eksempel kan være

digitalisering af dele af udstillingen i Søby Brunkulslejer eller styrket formidling af kulturarven i Ørre-området. For at optimere succesraten, er der vigtigt, at initiativer og aktiviteter er lokalt forankrede og derfor anbefaler administrationen, at projekterne skabes sammen med lokale aktører og relevante fagpersoner, så der sikres høj ensartet kvalitet i formidlingen.

Projekterne kan både blive iværksat på lokalt initiativ og på initiativ fra Herning Kommune. I vurderingen af hvilke projekter der skal igangsættes lægges der særligt vægt på nytænkning, kvalitet, målgruppe, blivende effekter mv.

 

Udpegning og styrket formidling af kulturhistorisk og natur

Med denne indsats ønsker vi at styrke formidlingen af nogle af de mange herligheder i Herning Kommune, som i dag ikke formidles godt nok. Der lægges op til årligt at udpege et nyt kulturhistorisk sted og et naturområde, som skal formidles bedre. Det vil være forskelligt hvilke initiativer der skal gøres, men eksempler på initiativer kan være vejskiltning, kortmateriale, formidlingsskilte og andre markeringer, for at gøre kulturhistorien og naturområder mere tilgængelige. Eksempler på områder der kan formidles, er Mørup Stenen, tjæreovnene ved Skarrild, kartoffelkælderen ved Hodsager og naturområdet omkring Svanholm Sø.

Områderne udpeges hhv. i samarbejde med Museum Midtjylland som har den kulturhistoriske kompetence i kommunen samt Natur og Grønne Områder i Herning Kommune, evt. i samarbejde med relevante eksterne naturinteressenter.

 

Aktiviteter og ture

Med indsatsen ønsker vi at understøtte konkret formidling af naturen og kulturhistorien. Derfor understøtter vi aktiviteter, udflugter og friluftguider, som kan formidle disse områder. Eksempler kan være, at vi får naturvejledere eller uddannede studerende til at formidle naturen og dyrelivet i Løvbakkerne og Præstbjerg Plantage eller støtter cykelture med formidling i Søby Brunkulslejer.

 

• Markedsføring

Hovedformålet med markedsføringen er at så mange som muligt ved, at oplevelserne findes, samt at informere om eksisterende og nye initiativer og aktiviteter. Der vil blandt andet skulle ske en tilpasning af HerningErKultur, så den også kan rumme "natur" som en oplevelseskategori.

 

De forventede effekter er en øget kvalitet af formidlingen af natur- og kulturhistorie i Herning Kommune samt en øget viden blandt borgerne om, at der findes spændende natur og kulturhistoriske oplevelser i området.

Økonomi

Budgettet er på 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem. Pengene foreslås disponeret med ca. 200.000 til indsatsen nyskabende formidling, 150.000 til udpegning og styrket formidling af kulturhistorie og natur, 100.000 til aktiviteter og ture samt 50.000 til markedsføring. Alt efter aktiviteter og indsatser kan der flyttes midler mellem de enkelte indsatsområder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til formidling af kulturhistorie og natur fremlægges på forårets budgetkonference 2020.

Beslutning

Tiltrådt. Budgetkonferencen er aflyst i sin tænkte form, men forslaget frembringes ved først kommende lejlighed.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-4-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til ph.d projektet "Kunsten at danse med sjælen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

SIND Herning-Ikast-Brande er i dialog med ph.d. stipendiat Anne Højgaard vedrørende mulig forankring på og samarbejde med lokale kulturinstitutioner i ph.d. projektet "Kunsten at danse med sjælen". Derfor ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 10.000 kr. som en del af projektets finansiering.

 

Sagsfremstilling

SIND Herning-Ikast-Brande ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til deltagelse i ph.d. projektet "Kunsten at danse med sjælen", der tager udgangspunkt i kunsten og kulturens indvirkning på psykiatrien. SIND Herning-Ikast-Brande vil, hvis projektet får lokal forankring i Herning Kommune, indgå som sparringspartner i projektet.

 

Projektet varetages af sygeplejerske cand.cur. og adjunkt Anne Højgaard, der med projektet ønsker at undersøge, om brugen af kunst og kultur på psykiatriske afdelinger kan medvirke til meningsfuldhed, trivsel og velvære for både patienter og medarbejdere.

 

Projektet stiller sig på skuldrene af meget tidligere forskning der peger på, at der er mangel på kunst og kultur i psykiatrien, og at kunst og kultur generelt spiller en aktiv rolle i den almene danskers hverdag. Således kan der ved indlæggelse opstå et tomrum, som er vigtigt at udfylde. På den baggrund ønsker projektet at udfordre vanetænkningen i tilgangen til både patienter og medarbejdere.

 

WHO påpeger, at psykisk sårbarhed som stress, angst og depression i løbet af 2020 forventes at ligge på andenpladsen over de mest generelle samfundsbelastende sygdomme på verdensplan. Projektet taler således også direkte ind i et øget fokus på de økonomiske omkostninger, der er forbundet med flere psykiatriske indlæggelser, behandlinger og rehabiliteringer af det enkelte menneske, hvor kunst og kultur muligvis kan være en vigtig positiv faktor at medtænke.

 

Helt konkret vil patienter og medarbejdere på udvalgte psykiatriske afdelinger blive inviteret til at deltage i mødet med forskellige kunstnere, kunstarter og hinanden. Der er fokus på en relationsopbygning igennem mødet omkring et fælles tredje. Denne metode kendes også fra konceptet Kultur på Recept, hvor kulturelle udtryksform benyttes til at give deltagerne en pause fra deres hverdag ved at fjerne fokus fra den enkelte deltagers psykiske sårbarhed.

 

Målet med projektet er at skabe en dokumentarfilm, der dokumenterer hvordan patienter og medarbejdere oplever, interagerer og reagerer igennem den kunstneriske proces. Udvalgte medarbejdere vil følges tæt for også at kunne dokumentere eventuelle afsmittende effekter på deres privatliv, og der vil udføres interviews med både patienter og medarbejdere.

 

For nuværende er ARoS kunstmuseum i Aarhus og Trapholt kunstmuseum i Kolding planlagt til at facilitere de kunstneriske processer, men SIND Herning-Ikast-Brande indgår i øjeblikket i dialog med Anne Højgaard om muligheden for deltagelse af lokale museer i Herning Kommune. Der har også været en forudgående dialog med Psykiatrisk Forskningscenter Vest i Herning, der ser positivt på en eventuel deltagelse i projektet.

 

Forvaltningen forventer, såfremt at projektet får lokal forankring, at indgå i løbende dialog med SIND Herning-Ikast-Brande omkring mulige samarbejdspartnere for projektet, og eventuelle synergier der måtte opstå imellem igangværende indsatser i kommunen.

 

Økonomi

Projektet forventer et udgiftsbudget på 2,9 mio. kroner. Uddannelsescenter Syd finansierer 1/3 del af projektets udgifter. Derudover er der ansøgt fondsmidler ved Augustinusfonden, som der fortsat afventes svar på. Der foregår løbende dialog med Region Syddanmark, der har udvist interesse for projektet, mens der afventes svar fra Region Midt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. som en del af den samlede finansiering for projektet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til SIND Herning-Ikast-Brandes deltagelse i ph.d. projektet "Kunsten at danse med sjælen"
at bevillingen er betinget af, at projektet får lokal forankring som eksempelvis samarbejde med et af kommunens museer og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb hvor der pr. 24. marts 2020 resterer 133.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.00.00-P22-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Oplæg til proces for ny idræts- og fritidspolitik til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budget 2019 blev det besluttet at udarbejde en ny idræts- og fritidspolitik. Forvaltningen fremlægger oplæg til procesplan for ny idræts- og fritidspolitik i Herning Kommune til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes aktuelle politik på idræts- og fritidsområdet blev udarbejdet i 2007 ifm. etablering af den nye udviklingsforvaltning By, Erhverv og Kultur. Der blev udarbejdet politikker på alle områder under BEK med henblik på at skabe størst mulig synergi på tværs af områderne og med sammenhæng til øvrige forvaltningsområder. På trods af, at de udarbejdede politikker er dynamiske og tiltænkt en vis levetid, er der grundet den generelle samfundsudvikling og specifikt i Herning Kommune behov for en ny idræts- og fritidspolitik, der i større grad tænker på tværs af hele kommunens virkefelt. Dette blev besluttet i forbindelse med budget 2019.

 

Den nye idræts- og fritidspolitik skal have afsæt i igangværende politiske tiltag og vedtagne politikker samtidig med, at den skal favne det nye og spirende/ nye tendenser og udfordringer i by-/ samfundsudviklingen. En politik, som understøtter en helhedsorienteret indsats ift. at løfte fælles velfærdsudfordringer og styrke sammenhængskraften og borgernes sundhed og trivsel.

 

I samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget tilrettelægges en proces, hvor der lægges vægt på en høj grad af tværgående deltagelse, dialog og borgerinddragelse. Formålet med inddragelsesprocessen er at styrke idræts- og fritidspolitikken, gøre den vedkommende for byens borgere og skabe størst muligt ejerskab og engagement.

 

Det er ambitionen at nå bredt ud og få inputs fra så bred skare som muligt via forskellige dialog og kommunikationsformer og etablere et forum, hvor borgene i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget kan kvalificere og diskutere de forskellige inputs.

 

Via samtaler og samskabelse er det målet at udarbejde en nyskabende og visionær idræts- og fritidspolitik, der stiller skarpt på aktuelle udfordringer og samtidig bygger oven på eksisterende politikker og strategier.

 

Forslag til procesplan 2020-2021

 

·        Strategiske overvejelser og procesplan for idræts- og fritidspolitikken forelægges KFU i april

·        Temaer, emner og metodikker for den videre proces fastlægges ifm. kick off i maj

·        Borgerinddragelsesproces i juni-september, herunder samtalesaloner mv. rundt om i bydele, på virksomheder, institutioner mm.

·        Opsamling på borgerinddragelsesproces i september-oktober

·        Udkast til ny idræts- og fritidspolitik forelægges KFU i nov og sendes i skriftlig høring i november-december

·        Tilretning af idræts- og fritidspolitikken og behandling i KFU i december samt ØKE og BYR til endelig vedtagelse i januar 2021.

 

Processen læner sig op ad erfaringerne med tilblivelsen af kulturpolitikken i 2016. Arbejdet organiseres med afsæt i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltningsområder. Arbejdsgruppen bistår med både input til og kvalificering af politikken over for Kultur og Fritidsafdelingen, som driver og skriver processen. Der inddrages ekstern hjælp til facilitering af fx. kick off, møder og arrangementer.

 

Med afsæt i folkeoplysningen som indsatsområdet vil følgende emner være oplagte at forholde sig til:

 

 • Folkeoplysningens rolle i samfundet, herunder også folkesundheden
 • Bevæg dig for livet, herunder den store grad af selvorganisering og individuel idrætsudøvelse
 • De frivillige folkeoplysende foreningers mulighed for udvikling og for at leve så nemt og ubureaukratisk som muligt
 • Facilitetsudnyttelse, både indendørs og udendørs
 • Bredde, talent og elite - sammenhæng, fødekæde og det hele menneske.

 

Der planlægges pt. i august og september i regi af Åben Skole en Åben Skole Festival og i september i regi af handleplan for Bevæg dig for livet en seniorkonference og en gadeidrætsevent, som det vil være oplagt at lade processen tappe naturligt ind i.

 

Økonomi

Jf. vedlagte oplæg til procesplan udgør budgetterede udgifter anslået 150.000 kr.

 

Beløbet dækker udgifter til kick off og workshops ifm. afholdelse af inddragelsesarrangementer samt udgifter til layout ifm. udarbejdelse af ny idræts- og fritidspolitik.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplæg til procesplan godkendes
at der bevilges et rammebeløb på 150.000 kr. til gennemførelse af proces og udarbejdelse af ny idræts- og fritidspolitik
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-7-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Stakroge Motion og Samvær søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Stakroge Motion og Samvær v./ Gösta Juul søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal forening med fokus på motion og socialt samvær.

 

Sagsfremstilling

Stakroge Motion og Samvær blev etableret på stiftende generalforsamling den 12. december 2019.

 

Foreningen har til formål at drive et foreningsbaseret motionscenter, hvorigennem der også kan skabes rammer for andre motionsformer med blandt andet udendørsaktiviteter og fokus på socialt samvær.

 

Foreningen er åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse i Aktivitetshuset i Stakroge.

 

Foreningen tegner pt. 30 medlemmer, hvoraf 10 medlemmer er under 25 år. 28 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune mens to medlemmer er bosiddende i Billund Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder under idrætsforeninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 1.000 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning 
at tilskuddet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.12-P24-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Biavler forening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven samt indgåelse af brugeraftale vedr. Løvbakkevej 30

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

Herning og Omegns Biavlerforening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven og indgåelse af brugeraftale vedr. Bakkegården beliggende Løvbakkevej 30 i Herning.

 

Sagsfremstilling

 

Foreningsgodkendelse

 

Herning og Omegns Biavlerforening blev etableret på stiftende generalforsamling den 29. oktober 1870, og kan i år fejre 150 års jubilæum.

 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet og interessen for bier og biavl igennem det sociale fællesskab.

 

Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 131 medlemmer over 25 år, hvor af 97 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune mens 18 er bosiddende i Ikast-Brande Kommune, 13 i Ringkøbing-Skjern Kommune, 3 i Silkeborg Kommune og 2 i Viborg Kommune.

 

Forvaltningen har i samarbejde med foreningen lavet udkast til tilrettede vedtægter. Foreningen oplyser, at dette udkast forventes vedtaget på førstkommende generalforsamling. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til vedtægterne.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under de blandede foreninger.  

 

Brugeraftale vedr. Løvbakkevej 30

 

Bakkegården er en kommunal bygning beliggende Løvbakkevej 30. Gården har tidligere været brugt af fritidsinstitutioner under Børn og Unge, men står nu ubenyttet hen. Bakkegården er af kulturhistorisk værdi og samtidig har en række foreninger ytret ønske om at benytte gården til ifm. klubaktiviteter og arrangementer.

 

Herning og Omegns Biavlerforening ønsker at overtage gården som klubhus. Herudover vil en række andre godkendte foreninger (fx Dansk Cyklistforbund, Herning afd., Herning Astronomi Forening og Herning Orienteringsklub), som primært har udendørs aktiviteter i Løvbakkeområdet, gerne være tilknyttet og kunne bruge lokalerne til evt. arrangementer.

 

Lokalerne i Bakkegården omfatter ca. 236 m2 fordelt på 2 opholdslokaler, køkken, kontor, mødelokale, bad/ toilet, depot samt stald, værksted og lade jf. vedlagte plantegning.

Lokalerne er egnet til foreningsformål og kan stilles vederlagsfrit til rådighed iht. folkeoplysningsloven. Årlige driftsudgifter udgør anslået 40.000 kr.

 

På baggrund af dialog med biavlerforeningen er der udarbejdet vedlagte udkast til brugeraftale, som kan indgås med forventet virkning fra 1. maj 2020.

 

Det skal bemærkes, at Kommunale Ejendomme pt. undersøger muligheden for et grønt alternativ til opvarmning af hovedejendommen i stedet for anlægget med fyringsolie. Der må derfor forventes at være besøg af håndværkere i en periode.

 

Der er ingen lokalplansmæssige hindringer for brug af Bakkegården til foreningsaktivitet. Jf. lokalplan 15.R5.2 må anvendelsen i delområde III (Bakkegården) være offentlige og rekreative formål. Foreningsaktivitet henhører under offentlige formål.

 

Bakkegården er placeret i et rekreativt område, hvor en af de nærmeste naboer er Løvbakke dyrehave, hvor der er en meget smuk varierende natur med heder, egekrat, overdrev, marker og nåleskov. Et anlæg af stier gør det muligt at gå en tur eller løbe rundt i hele dyrehaven. I tæthed nærhed af Bakkegården er der samtidig placeret Løvbakke Naturskole og Løvbakkehuset, der er nyopført i 2019 og er under opbygning med bl.a. en affaldsskole til undervisning og involvering af børn og unge. Der er allerede en tæt dialog mellem naturskolen og biavlerne – og der må samtidig forventes at opstå et tæt samarbejde med Løvbakkehuset omkring naturens funktioner nu og i fremtiden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning og Omegns Biavlerforening godkendes som folkeoplysende forening under forudsætning af, at udkast til nye vedtægter godkendes på førstkommende generalforsamling
at der bevilges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften finansieres under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreningen 
at udkast til brugeraftale vedr. Løvbakkevej 30 godkendes og indgås med virkning fra 1. maj 2020, hvor bygningen stilles til rådighed iht. folkeoplysningslovens bestemmelser 
at anslåede årlige driftsudgifter på ca. 40.000 kr. finansieres under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-8-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Mænds Mødesteder søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Mænds Mødesteder v./ Søren Stier Sørensen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitetsklub for mænd.

 

Sagsfremstilling

Mænds Mødesteder blev etableret på stiftende generalforsamling den 4. december 2019.

 

Foreningen har til formål at drive en trivselsklub for mænd, hvor man kan mødes om fælles interesser i et godt socialt miljø. Der laves blandt andet værkstedsarbejde, udendørsaktiviteter og motion. Derudover arrangeres der ugentligt datastue eller andre sociale aktiviteter både i og ude af huset. Foreningen udspringer af det landsdækkende koncept Mænds Mødesteder Danmark.

 

Foreningen er åben for alle mænd over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse i Aktivitetshuset i Stakroge.

 

Foreningen tegner pt. 10 medlemmer, hvoraf ingen er under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen for nuværende falder under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-11-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kibæk Fotoklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kibæk Fotoklub v./ Jørgen Vestergaard søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er et lokalt interessefællesskab med fokus på foto.

 

Sagsfremstilling

Kibæk Fotoklub er etableret på stiftende generalforsamling den 11. marts 2020, men har fungeret som interessefællesskab siden 2015.

 

Foreningen har til formål at danne et samlingssted for alle med interesse for fotografering, og som ønsker at udvikle sig og sine evner ved at deltage aktivt i foreningens sociale og fotorelaterede aktiviteter.

 

Foreningen er åben for enhver som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse i Alhuset i Kibæk.

 

Foreningen tegner pt. 14 aktive medlemmer samt 6 passive medlemmer. Alle medlemmer er over 25 år. Ni medlemmer er bosiddende i Herning Kommune mens tre medlemmer er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune og to medlemmer i Billund Kommune.

  

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

 

Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

 

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 312.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og i øvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Scene 7

Algebehandling af tagflade

2.000

Herning Musikskole

Algebehandling af ovenlys

1.500

Den Jyske Sangskole

Behandling af 2 stk. facadedøre i hårdt træ

1.500

Den Jyske Sangskole

Reparation af murværk ved trappeopgang

95.700

Herning Billedskole

Reparation af sokkelpuds

12.000

Huset no7

Reparation af sålbænke, fugt isolering af kælder, dræn, samt rens, reparation og behandling af pudset fremspring

66.000

I alt

178.700 

 

I alt ansøgninger for 178.700 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2020.

 

For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 312.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På opfordring fra forvaltningen ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 253.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

 

Dette har givet anledning til en ansøgning fra CHPEA om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til udvendig og indvendig vedligeholdelse.

 

Museet har med den nyeste udvidelse i 2015 oplevet en række udfordringer, som det bestræbes at komme i mål med i 2020.

 

Den mest presserende indsats omhandler museets adgang til nye lokaler i Angli. Her skal oprettes et helt nyt område for blandt andet museets administration, hvorfor der er behov for renovering samt opbygning af en museumsshop, reception, caféområde samt kontorer. Dertil kommer en reperation af en utæthed i freon-kølekredsen på museets ventilationsanlæg, som er en lovpligtig renovering.

  

Økonomi

Der er blevet fremsendt overslag fra museet på følgende opgaver:

 

 

Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet er på 198.000 kr. i 2020. Dertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år, som ikke er frigivet, på 55.000 kr., så rådighedsbeløbet i alt er på 253.000 kr.

 

Det må forventes, at der kommer flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i det kommende år. For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der derfor om en samlet anlægsbevilling på 253.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 253.000 kr. til ovenstående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020,
at anlægsudgiften på i alt 253.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. indgået budgetforlig for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

KLG har i samarbejde med de mange interessenter i lokalområdet taget initiativ til udvikling og etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind og omegn.

 

I henhold til udarbejdet skitseprojekt "Lind Outdoor" bygger projektet på et lokalt samarbejde med henblik på etablering af et udendørs multibanemiljø i Lind, som et naturligt samlingspunkt for boldspil, bevægelse, leg og motion året rundt. Et miljø som er åbent for alle og kan bruges af både skoler, foreninger, institutioner og borgere i området.

 

Derudover har projektet også et særligt socialt sigte med henblik på at tiltrække og fastholde teenagere i idrætten med tilbud om mere individuelle/ selvorganiserede bevægelsestilbud og samværsformer.

 

Projektet består af en kunstgræsbane (hvortil der jf. budgetforlig for 2017-2020 er bevilget 2,5 mio. kr. i 2019 - frigivet på Byrådsmødet den 27. august 2019) samt en lang række multibaneanlæg, træningsstationer, beach håndboldbane og faciliteter til ophold og samvær.

 

Multianlægget placeres i tilknytning til de eksisterende boldbaner og Alpi Hallerne på Kollundvej i Lind.

 

Samlede budgetterede udgifter udgør anslået 7,150 mio. kr. inkl. moms fordelt med 4,3 mio. kr. til kunstgræsbane og 2,85 mio. kr. til multianlæg. Lokalområdet bidrager med 1,8 mio. kr. til kunstgræsbanen og 0,850 mio. kr. til multianlægget via egenfinansiering, husstandsindsamling og tilskud fra diverse fonde. Herning Kommune har jf. budgetforlig for 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til multianlægget, heraf 0,250 mio. kr. vedr. p-forhold, som ikke er indregnet i anførte anlægsbudget og endnu ikke færdigplanlagt. Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. udbetales til Lind Outdoor.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031073 Lind Outdoor,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. på samme stednr. i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-5-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af 0,626 mio. kr. til renovering af lysanlæg, og projektet vil blive gennemført snarest muligt efter politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøgte på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2019 om støtte til udskiftning af lysanlægget på bane 7 og 8. Det eksisterende anlæg er opstillet i 1980, og ifølge sportscentret er soklerne revnede, master og lampehuse er i alvorligt forfald og kablerne til anlægget mørnede og tærede.

 

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2020-2023 at afsætte 0,626 mio. kr. ekskl. moms i 2020 til formålet, svarende til billigste tilbud på opgaven.   

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,626 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,626 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,626 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samme stednr. i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. til renovering af Herning Atletikstadion, således at projektet kan blive igangsat hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der i 2020 afsat 0,751 mio. kr. til Herning Atletikstadion vedr. nyt lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning i cricketburene.

 

Fordelingen af budgetbeløbet er flg.:

 • 0,376 mio. kr. vedr. renovering og ombygning af toiletter under sidetribunen, som ikke er blevet renoveret siden etableringen i starten af 1970'erne. De er i meget dårlig forfatning og ikke længere tidssvarende,
 • 0,250 mio. kr. vedr. nye net og belægning i cricketburene
 • 0,125 mio. kr. vedr. nye højtalere og flytning af forstærkeranlæg. Det er i øjeblikket nødvendigt at leje udstyr, når der er større stævner mv.

 

Det har gennem længere tid været et stort ønske fra brugerne at få gennemført disse forbedringer, og prioriteringen er foretaget på grundlag heraf.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,751 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion,

 

Det kan oplyses, at der er afsat 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af tribunebygningen mv., som er opført i 1969. Der vil blive anmodet om frigivelse af rådighedsbeløbet i en særskilt sag til Teknik- og Miljøudvalget som forventeligt vil omhandle renovering af tag, adgangsforhold, betonskader og facadebeklædning mv.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 0,751 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ørnhøj Hallen - tilskud til omfangsdræn og afløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den selvejende institution Ørnhøj Hallen ansøger om tilskud på 37.000 kr. til renovering af regnvandsafløb under multihallen og etablering af omfangsdræn ved hallen.

Sagsfremstilling

Ørnhøj Hallen har problemer med indtrængende vand i den nordlige del af Hallen. Vandet trænger ind under gulvet, således at der bl.a. står vand i rørene til banderne.

Etablering af omfangsdræn skulle kunne løse problemet, og der er indhentet tilbud på opgaven.

 

Ved mini-/multihallen er der tilsvarende problemer med regnvandsafløb og brønde, og der er ligeledes indhentet tilbud på denne opgave.

 

En bygningssagkyndig fra Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdene og anbefaler, at der foretages de beskrevne forbedringer.

 

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at der bevilges 37.000 til de foreslåede initiativer, og at udgiften finansieres fra halkontoen. Tilskuddet er inkl. moms, da hallen ikke er momsregistreret.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 37.000 kr. til omfangsdræn og regnvandsafløb mv.,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den selvejende Institution Multicenter Sunds ansøger om tilskud til udskiftning af tag og renovering af gulv i hal 1.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. vedr. tag og et tilskud på 0,248 mio. kr. vedr. gulv - i alt 1,037 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hal 1 ved Multicenter Sunds er opført i 1967 og har behov for en omfattende renovering. Centret ansøger derfor om tilskud til udskiftning af taget samt renovering af eksisterende gulv.

 

Taget er utæt og mange tagplader er møre og er midlertidigt repareret for at undgå vandgennemtrængning.

Det vurderes, at nuværende spær vil kunne klare yderligere efterisolering samt nyt tag - og der foreligger dokumentation fra ÅF Buildings Denmark.

 

Gulvet i hal 1 er fra 1986 og har i flere år trængt til afhøvling, ny opstregning og lakering. Hal 1 er med tilskuerpladser den fortrukne hal til afholdelse af kampe samt aktiviteter og danner bl.a. rammen for alle hjemmekampe for Sunds Seahawks Floorball Clubs ligahold. Gulvet er meget ujævnt og er flere steder nedslidt til rå træ med dybe ridser og slagmærker.

 

Økonomi

Multicenter Sunds har indhentet tre tilbud på udskiftning af tag og to tilbud på tagventilation - hvor billigste tilbud er på i alt 0,789 mio. kr. inkl. moms. Hallen er ikke momsregistreret på hal 1 og får således ikke momsen refunderet.

Der er indhentet to tilbud på renovering af gulv - hvor billigste tilbud er på 0,248 mio. kr. inkl. moms (samme momsforhold)

 

Udgiften på 0,789 mio. kr. vedr. tag kan finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller.

Udgiften på 0,248 mio. kr. vedr. gulv kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Multicenter Sunds formueforhold jf. regnskab 2019:

Årets resultat: -97.363 kr.

Egenkapital: 5.184.187 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 0 kr.

Multicenter Sunds modtager et årligt bloktilskud på 2.637.000 kr. (2020)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,789 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, til udskiftning af tag på hal 1 ved Multicenter Sunds,
at der bevilges et tilskud på op til 0,248 mio. kr. til renovering af gulv i hal 1,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2020
at udgiften på op til 0,248 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.03-P20-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med etablering af opvisningshal og skolebygning til Brændgårdskolens Talentklasser ved Sportscenter Herning er det vedtaget, at bygge et møde- og forsamlingslokale i forbindelse med opvisningshallen. Dette lokale vil med fordel kunne bygges større og dermed gøre udnyttelsen langt mere fleksibel. En udvidelse af dette lokale fra 200m2 til 373m2 vil betyde at op til ca. 375 personer kan samles – både til gavn for Brændgårdskolens Talentklasser og for Sportscenter Herning og deres brugere.

Prisen for udvidelsen vil være 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved udbuddet af byggeriet af opvisningshal og Brændgårdskolens Talentklasser var en af de udbudte optioner etablering af mødelokale til ca. 200 personer. Et sådant mødelokale havde vinderne af konkurrencen (KPC A/S) indtegnet på en relevant og central placering ved hallen og med kort afstand til den del af byggeriet hvor skolen placeres. Der blev på henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget (23/10 2019), Børne- og Familieudvalget (23/10 2019), Økonomi og Erhvervsudvalget (4/11 2019) og Byrådet (12/11 2019) møderne besluttet at tilkøbe denne option.

 

Efter godkendelsen af byggeriet har der vist sig et ønske om at udvide denne facilitet. Mødelokalets placering i byggeriet betyder, at det kan benyttes af en lang række aktører i byggeriet – og særligt hvis lokalet projekteres lidt større. Efter dialog med KPC viser det sig, at man for relativt få midler kan udvide lokalet med 173 kvm, så det samlet bliver 373 kvm., med plads til ca. 375 personer.

 

Med denne udvidelse kan lokalet for nuværende bruges af skolen til at samle alle elever, ligesom faciliteten kan øge muligheden for at afholde arrangementer for de professionelle aktører der skal benytte opvisningshallen, særligt for håndklubben HC Midtjylland, som har ytret et stort ønske om udvidelse af faciliteten. Et af formålene med en udvidelse af lokalet, vil således være at styrke håndboldklubbens muligheder for at øge indtjeningen, fordi de med et større mødelokale kan tilbyde bedre sponsorfaciliteter.

 

Det skal bemærkes, at en kommune gerne må opføre en facilitet med det formål at benytte faciliteten til blandt andet udlejning, når det, som her, sker i sammenhæng med et andet byggeri, jf. lovbekendtgørelse 1155. I dette tilfælde bygges lokalet i sammenhæng med hal og skole. Det skal bemærkes, at udlejning af faciliteten i givet fald skal ske på markedsvilkår.

 

Håndboldklubben HC Midtjylland ytrer kraftigt ønske om udvidelsen. Så meget, at håndboldklubben er indstillet på at indgå en bindende lejekontrakt for adgang til lejemålet de kommende ti år, for mindst 140.000 kr. om året.

 

Som det kan ses på vedlagte bilag, er lokalet placeret på 1. sal og fordi KPC`s udgangspunkt i tilbuddet har taget højde for ønsket om mødelokale til 200 personer, så er det fulde areal over omklædningsrummene i stueetagen ikke udnyttet. Derudover ligger den del af lokalet i en kile mellem den kommende opvisningshal og den kommende hal 2, hvilket gør at siderne allerede er projekteret til en eventuel udvidelse af mødelokalet.

 

Der henvises til, at en udvidelse af lokalet med fordel kan foretages under den igangværende projektering, så Brændgårdskolens Talentklasser og alle centrets øvrige brugere kan får adgang til et stort og multifunktionelt møde- og forsamlingslokale fra starten – og fordi en udvidelse i den nuværende projektering vil betyde en meget lille kvadratmeter pris (8670 kr. pr. m2) for udvidelsen på 173m2. Opføres faciliteten senere vil det betyde ca. en tredobling af prisen.

Økonomi

Den samlede anlægssum for udvidelsen vil være 1,400 mio. kr. Håndboldklubben HC Midtjylland er indstillet på at indgå en bindende lejeaftalen for lokalet på 140.000 kr. om året i ti år.

 

Anlægssummen skal fordeles over de to etableringsår, som er 2020 og 2021, med 700.000 kr. om året.

 

Anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. foreslås finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020,

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,400 mio. kr. med 0,700 mio. kr. i 2020 og 0,700 mio. kr. i 2021 til etablering og udvidelse af mødelokale i Sportscenter Herning, ny opvisningshal, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing,
at anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020.

Beslutning

Tiltrådt. Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Tarb Worm og Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. marts 2019 godkendt, at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5. Det har efterfølgende vist sig, at ejeren af ejendommen Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning. Forvaltningen foreslår derfor, i samarbejde med initiativtager til projektet, at gavlmaleriet placeres på ejendommen Skolegade 7.

    

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byplanudvalget, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm placeret på ejendommen Skolegade 7.

Sagsfremstilling

Gavlmaleri 2020

Det er på møde i den 18. marts 2019 godkendt at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5 til gavlmaleriet 2020. Da ejeren af Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning, skal der vælges en ny placering til gavlmaleriet, som skal stå færdig til Kulturfest Herning til juni 2020.

 

Forvaltningen samt initiativtager til projektet Steen Mikkelsen anbefaler, at gavlmaleriet placeres på ende-gavlen af ejendommen Skolegade 7. Der er lavet forhåndsaftaler med ejeren af ejendommen om placering af gavlmaleriet på denne gavl, og der er udarbejdet en skitse, som beskriver udtrykket af gavlmaleriet (se vedhæftet bilag).

 

Rasmus Balstrøm har i forbindelse med udvælgelsen af gavlmaleriet i 2019 udarbejdet flere skitser med græske motiver, og der er indgået en kontrakt om udførelse af gavlmaleriet i 2020 ud fra en af disse skitser. Skitsen med et græsk motiv skal tilpasses til den nye placering, og det foreslås at motivet er af guden Apollon.

Apollon er lysets og sangens gud i græsk mytologi. Da digtningen er styret af strenge krav til rytme og metrum, er han også mådeholdets og den lysende forstands gud. Han er musisk og festlig, men også krigerisk og hævngerrig. Motivet vil derfor passe godt ind i fortællingen om Kulturfest Herning 2020 med temaet ”En for alle” og Bymidtens kulturliv generelt. 

 

 

 

Rasmus Balstrøm

Den valgte kunstner er den anerkendte københavnske kunstner, Rasmus Balstrøm, som gennem sine mange år som street art-kunstner har forfinet og udviklet sin helt egen stil. Han er verdenskendt for sin teknik og sit mangfoldige udtryk, som kan være alt fra fantasifulde universer til diverse statements. Balstrøm føler, at det er hans ansvar at sætte spørgsmålstegn ved det, alle går og snakker om, og få folk til at grine i stedet for at pege fingre. Balstrøms kunst kan have et humoristisk og til tider rebelsk og provokerende udtryk, som skubber publikums grænser. Balstrøm var repræsenteret ved verdens største street art-museum i Amsterdam, og han har tidligere arbejdet sammen med nogle af de største legender som f.eks. OBEY og Jeff Hammilton.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byplanudvalget, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm med et græsk motiv af guden Apollon, placeret på ejendommen Skolegade 7.  

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Orientering om brugsaftale Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jesper Thomsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. marts 2019, pkt. 44, to brugsaftaler omhandlende sejlads på Knudmosesøerne. Forvaltningen har lavet revideret brugsaftalerne for årene 2020-30. I de reviderede brugsaftaler gives mulighed for at Herning Vandski og Wakeboardklub kan have helårsdrift på kabelbanen og at Herning Jetski klub og Herning Kommune sammen finder en mere simpel og mindre omkostningstung form for egenkontrol for, at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser.

 

Forvaltningen anbefaler at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte ved mødet 11. marts 2019 pkt. 44 to brugsaftaler med hhv. Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub. Brugsaftalerne gav klubberne lov til at sejle på Knudmosesøerne i sæson 2019. Disse brugsaftaler revideres nu efter møde med klubberne og indkomne borgerklager. Naboer til Knudmosesøerne blev den 29. marts 2019 inviteret til, senest den 6. januar 2020, at sende en mail, hvis de oplevede gener af sejladsen.

 

Der er indkommet to borgerklager i forhold til Herning Jetski Klubs sejlads i sæson 2019. De to borgerhenvendelser er sendt fra en nabo på vegne af alle naboer. Den første henvendelse omhandlede støj ved sejlads lørdag den 18. maj 2019. Borgeren bad om at få en kopi af støjloggen fra denne dag. Da sejladsen udelukkende fandt sted i tidsrummet mellem kl. 9-14, hvor der ikke skal støjlogges findes der ikke en log for sejladsen. Den anden henvendelse omhandlede spærring af grusvejen og badning i sø 2. Det blev indskærpet for Herning Jetski Klub, at deres aktiviteter ikke må spærre vejen, og at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er tilladt at bade i sø 2.

 

Der er indkommet 1 borgerklage i forhold til Herning Vandski og Wakeboard Klubs sejlads i sæson 2019. Det er efterfølgende afklaret med klubben.

  

Der blev holdt et opfølgende møde med Herning Jetski Klub og Herning Vandski og Wakeboard Klub den 23. oktober, hvor klubberne redegjorde for, hvordan sæson 2019 var forløbet. Begge klubber havde ønske om, at brugsaftalerne kunne forlænges og forslag til revideringer i brugsaftalerne for 2020. Disse forslag er så vidt muligt forsøgt indarbejdet i de reviderede brugsaftaler. Forvaltningen vurderer, at borgerhenvendelserne ikke giver anledning til yderligere hensyn til naboer og brugere end de, der allerede er indarbejdet i brugsaftalerne.

  

Væsentligste ændringer i de reviderede brugsaftaler, som begge er vedlagt sagen som bilag.

Herning Vandski og Wakeboard Klub ønsker at udvide deres sæson. Især efterårssæsonen er interessant, men de har også interesse i mulighed for helårs drift. I 2019 løb sæsonen fra 1. april - 31. oktober. I den reviderede aftale gives mulighed for drift af båd fra 1. april - 31. oktober og helårsdrift af kabelbane.

 

Herning Jetski Klub ønsker sig frigjort af krav om brug af ekstern støjkonsulent og ønsker i stedet at sejle i perioderne, hvor der er krav om støjlogning vha. egen indkøbt støjlogger. Afsnittet omkring egenkontrol er taget ud af brugsaftalen for at have større fleksibilitet i forhold til at finde en støjlogningsform, som er mere simpel og mindre omkostningstung for klubben og som samtidig kan godkendes af Herning Kommune i forhold til at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænser, som en beskyttelse af naboerne. Kravene til egenkontrol aftales med klubben inden for de muligheder brugsaftalen giver og kan løbende revideres.

 

Der lægges fra Herning Kommunes side op til at begge brugsaftaler løber i 10 år (til 2030). Det er muligt for både klubberne og Herning Kommune, at opsige aftalen før tid.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 9. marts 2020, pkt. 46:

at brugsaftalen for Herning Vandski og Wakeboard Klub godkendes

 

at brugsaftalen for Herning Jetski Klub godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 46:

 Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Orientering om status for kultur- og fritidslivet i forhold til corona-virus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges aktuel status for konsekvenser på kultur- og fritidsområdet som følge af coronavirus

Sagsfremstilling

Den aktuelle nedlukning af landet har store konsekvenser for kultur- og fritidslivet. Stort set alle aktiviteter er stillet i bero. På mødet redegøres for den aktuelle status.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Forvaltningen gennemgik de kendte konsekvenser af Covid 19 på kultur- og fritidsområdet. Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget