Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.00.00-P00-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende instituion Aulum Fritidscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

De kommunale institutioner Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad søges overdraget til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med bistand fra Juridisk Afdeling søgt klarlagt, under hvilke forudsætninger Herning Kommune kan overdrage bygninger og inventar fra hhv. Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.
 
Det følger af praksis, at i de tilfælde hvor Herning Kommune lovligt yder driftstilskud, er det muligt at overdrage fast ejendom, under forudsætning af, at ejendommen overdrages på et gaveskøde med tilbagefaldsklausul, såfremt den selvejende institution ophører med at eksistere eller hvis institutionens formålsparagraf ændres væsentligt eller hvis det kommunale driftstilskud ophører.
 
Den selvejende institution forpligtes til ikke at optage lån i ejendommen uden kommunens forudgående godkendelse og forpligtes til behørigt at vedligeholde bygningerne og sikre at ejendommen benyttes iht. det tilskudsberettigede formål.
 
Vilkår for overdragelsesaftale aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af kommunens advokat.


Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. Værdien heraf anslås til 10 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Den bogførte værdi i Herning Kommunes balance er pr. 31.12.2011 ca. 2,7 mio. kr.

 

De af Juridisk Afdelings anslåede handelsomkostninger ifm. overdragelsen (advokat, tinglysning og udmatrikulering) udgør ca. 100.000 kr.

 
Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til Aulum Fritidscenter, hal og svømmehal på i alt 2.798.000 kr. i 2013 (hhv. 584.000 kr. til frtitidscentret, 1.572.000 kr. til hallen og 642.000 kr. til friluftsbadet). Overdragelsen medfører ikke ændringer i tilskudsniveauet.

Herning Kommune har kontraktlige bindinger med Aulum Fritidscenter om drift af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad frem til og med 31.12.2012 jf. indgået driftsaftale.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse af overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter jf. gældende regler og med sædvanlig tilbagefaldsklausul

 

at halvdelen af udgiften til handelsomkostninger mv. dvs. ca. 50.000 kr. afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud i 2013 under forudsætning af, at Aulum Fritidscenter selv afholder den anden halvdel på ca. 50.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådet.

 

Sagsnr.: 18.20.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sport2Go, samarbejdsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. indgået budgetforlig for 2013-16 blev Herningmodel vedr. Aktiv fritid for alle børn og unge godkendt med 2 af 4 indsatser hhv. fritidspas/ fritidsvejledning og Sport2Go. Opfølgning på fritidspas/ fritidsvejledning blev fremsat og præsenteret på KFU den 17. december 2013. Forvaltningen fremlægger opfølgning på Sport2Go til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Sport2Go er et initiativ, som skal fremme unges idrætsdeltagelse og retter sig mod de 12-25 årige, som gives mulighed for at købe et fleksibelt idrætspas til en favorabel pris. Passet giver åben adgang til forskellige ugentlige idrætstilbud i aktivitetsperioder á 12 ugers varighed. Der afholdes en aktivitetsperiode pr. halvår.
 
Formålet med indsatsen er, at unge bliver både mere idrætsaktive og mere foreningsaktive samt at idrætsforeningerne i de to kommuner geares til i højere grad at kunne rumme de unges behov for mere fleksible idrætstilbud.


Metoden med fleksibel idræt giver ubegrænset adgang til min. 20 forskellige idrætstilbud på ugentlig basis. Idrætsaktiviteterne kan være udbudt af idrætsforeninger, idrætsfaciliteter og kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter, f.eks. fitnesscentre.

 

Det samlede mål for den tværkommunale indsats i Herning og Ikast Brande Kommuner er 750 Sport2Go pas i perioden 2013-14.  

Økonomien udgør i den 2 årige opstartsperiode 525.000 kr. Hertil kommer udgifter til løn mm. til projektledere, som dækkes af de to kommuner og DGI som en del af den daglige drift.
 
Herning og Ikast-Brande Kommune bidrager med hhv. 100.000 kr. og 50.000 kr. DGI bidrager med 150.000 kr. Deltagerbetaling udgør 225.000 kr. (køb af fritidspas).


Sport2Go forventes at være selvfinansierende fra og med 2015.

 

Jf. dialogmøder mellem Kultur og Fritid, DGI Midtjylland og Ikast- Brande Kommune er rammer for samarbejdet omkring Sport2Go ved at være på plads, og samarbejdsaftale forventes underskrevet medio januar 2013.

 
Processen omkring implementering af Sport2Go pågår i foråret 2013 med forventet opstart/ køb af fritidspas pr. 1 april 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at samarbejdsaftalen tiltrædes og Sport2Go igangsættes.

Beslutning

Indstilling tiltrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Ensemble MidtVest ansøger om tilskud til tekstilkoncerten "Klangstoffer"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest ansøger Kultur og Fritidsudvalget om 25.000 kr. i tilskud til tekstilkoncerten ”Klangstoffer” den 10. og 11. april 2013.

Sagsfremstilling

Tekstilkoncerten ”Klangstoffer” er et samarbejde mellem Ensemble MidtVest, HEART, komponist Henrik Riis og designer Henrik Vibskov.
 
Med inspiration fra og udgangspunkt i de lyde og rytmer, som de gamle strikkemaskiner
fra museet Textilforum i Herning frembringer, skabes i ”Klangstoffer” en tekstilkoncert eller en art tekstilinstallation, som publikum kan gå på opdagelse i både visuelt og auditivt. Konkrete maskinlyde transformeres og ’destilleres’ til rytmer og motiver af komponist Jakob Riis og forplanter sig i Ensemblets klassiske musikinstrumenter. Via improvisation trækker Ensemble MidtVests musikere paralleller til de rytmer og motiver industrimaskinerne frembringer.Henrik Vibskov designer tekstilkoncertens scenografi og musikernes koncerttøj.
 
”Klangstoffer” opføres i Herning den 10. og 11. april 2013 som del af Hernings 100 års købstadsjubilæum. Derudover vil "Klangstoffer" også blive opført juni 2013 i København til Athelas New Music Festival.
 
Foruden de 2 tekstilkoncerter i Herning afholdes på HEART en workshop for TEKOs studerende samt tekstilrelaterede værksteds-aktiviteter for skoleelever på mellemtrinnet. Gennem dette tværæstetiske formidlingsprojekt, får eleverne mulighed for at omsætte deres auditive og visuelle indtryk til egne billedkunstneriske produkter. Formålet er, med udgangspunkt i oplevelsen af Henrik Vibskovs og Ensemble MidtVests totalinstallation, at gøre Hernings historie som tekstilby inspirerende og nærværende. 


Ensemble MidtVest ansøger om 25.000 kr. i støtte til materialer og produktion af scenografi og koncerttøj til ”Klangstoffer”.
.
Det samlede budget for ”Klangstoffer” er på 425.009,75 kr.
 
Ensemble MidtVest bidrager selv med 50.000 kr. til projektet. Herning Kommunes Købstadsjubilæumsfond og Nordea Fonden har bevilget henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr. Derudover ansøges Kunstrådets Musikudvalgs basisensemblepulje om 100.000 kr. Ensemblet forventer at modtage 50.000 kr. i indtægter fra koncerthonorar og salg af billetter. Indtægter fra fonde og legater budgetteres til ca. 170.000 kr..
 
Administrationen vurderer, at ”Klangstoffer” er en nyskabende tekstilkoncert, hvor Ensemble MidtVest og HEART udforsker nye tværkunstneriske veje med kombinationen af tekstil-design og klassisk musik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. i tilskud til "Klangstoffer" fra Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb for 2013, hvor der resterer 523.145 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af at projektet realiseres.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-2-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets hæderspris 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for udmærkede idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted i byrådssalen tirsdag, den 26. februar 2013.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

 

Indstillingerne har hidtil været uddelt efter følgende kriterier:

 

  • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)

  • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.

  • Dansk rekord (senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.

  • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (senior).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men kun den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Det skal bemærkes, at 4 idrætsudøvere har deltaget ved De Olympiske Lege i London.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Lasse Norman Hansen, Herning Cykle Klub, deltagelse ved OL (guldmedalje)

Mathias Møller Nielsen, Herning Cykle Klub, deltagelse ved OL

Knud Erik Sørensen, Lind Skytteforening, dansk mester

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mester

Henrik Rasmussen, Lind Skytteforening, dansk mester

Ove Skinnerup, Lind Skytteforening, dansk mester

Poul Nykjær, Lind Skytteforening, dansk mester

René Sloth Kandelsdorff, Lind Skytteforening, dansk mester

Mogens Bertelsen, Lind Skytteforening, dansk mester

Håkan Nyblom, Herning Brydeklub, deltagelse ved OL

Frederik Bjerrehus, Herning Brydeklub, deltagelse ved EM

Pernille Pødenphant Søndergård, BTK Midtjylland, dansk mester

Arne Boye-Møller, Herning Svæveflyveklub, dansk mester

Brian Uhre Lassen, Herning Svæveflyveklub, dansk mester

Carsten Pedersen, Herning Cricket Club, deltaget på landsholdet

Michael Pedersen, Herning Cricket Club, deltaget på landsholdet

Jacob Larsen, Herning Cricket Club, deltaget på landsholdet

Rie Hedelund, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Frans Rasmussen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Michael B. Pedersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Knud Kjellerup, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Jakob Poulsen, FC Midtjylland, deltagelse på landsholdet

Jesper Juelsgård, FC Midtjylland, deltagelse på landsholdet

Kim Ibsen, Ørre Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Kristian Larsen, Ørre Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Rikke Mæng, Ørre Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Casper Lidegaard, Herning Karate Klub, dansk mester

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Ole Arndt, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Lubos Pisar, Blue Fox, dansk mester

George Sørensen, Blue Fox, dansk mester

Rasmus Knudsen, Blue Fox, dansk mester

Lasse Lassen, Blue Fox, dansk mester

Lasse Sandgaard, Blue Fox, dansk mester

Casper Pedersen, Blue Fox, dansk mester

Thomas Spelling, Blue Fox, dansk mester

Joachim Linnet, Blue Fox, dansk mester

Oliver Björkstrand, Blue Fox, dansk mester

Patrick Björkstrand, Blue Fox, dansk mester

Emil Kristensen, Blue Fox, dansk mester

Patrick Madsen, Blue Fox, dansk mester

Bjørn, Østergaard, Blue Fox, dansk mester

Rasmus Nielsen, Blue Fox, dansk mester

Morten Lie, Blue Fox, dansk mester

Mitch Ganzak, Blue Fox, dansk mester

Mathias Pedersen, Blue Fox, dansk mester

Anders Overmark, Blue Fox, dansk mester

Anders Poulsen, Blue Fox, dansk mester

Nikolaj Pagh, Blue Fox, dansk mester

Thomas Vestergaard, Svæveflyveklubben SG-70, deltaget ved VM

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, deltagelse ved OL

Kristoffer Hayes, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Rasmus K. Thomsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Mads Pind Jensen, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Lasse Pihl, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Stefan Graversen, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Steven Nash, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Andreas Stokholm, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester

Mads Lang, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester (junior)

Thomas Berg, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester (junior)

Lasse Smedegaard, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester (junior)

Eske Kiel, Gjellerup Sdr. S. G. & I. , europamester (junior)

Casper Honoré Holm, Herning MotoCross, nordisk mesterskab (junior)

Louise Egetorp, FCM Håndbold, verdensmester U18 (junior)

Rikke Jensen, FCM Håndbold, verdensmester U18 (junior)

Sofie Olsen, FCM Håndbold, verdensmester U18 (junior)

Trine Troelsen, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Lærke Møller, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Line Jørgensen, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Susan Thorsgaard, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Louise Svalastog, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Fie Woller, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

Trine Østergaard, FCM Håndbold, deltagelse på landsholdet

 

Gavebeløbet til en 1. gangs prismodtager er på kr. 300,- og herefter stigende med kr. 50,- pr. gang, således at  en 2. gangs prismodtager får en gave til en værdi af kr. 350,- osv.

Disse beløb er aldrig blevet reguleret, hvorfor forvaltningen foreslår, at beløbet hæves med kr. 100,-, således at beløbet til en 1. gangs modtager starter på kr. 400,-.

Merudgiften forventes i gennemsnit at beløbe sig til kr. 6.000,- pr. år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovenstående idrætsudøvere som prismodtagere

 

at gavebeløbet hæves med kr. 100,- pr. prismodtager.

 

at udgiften afholdes på kontoen for fælles formål kontonr. 370 01 309 07, hvor der resterer

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
 
Det indstilles at nyt udvalg, i hver valgperiode, vurderer om listen over idrætsgrene er fyldestgørende.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-379-08 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sekretariatet for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har anmodet Herning Kommune om bidrag på 45.000 kr. til opstarts og administrationsopgaver i 2013.  

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde 21. juni 2011 Herning Kommunes deltagelse i kulturhovedstadsprojektet fra 2013 til 2018.

Siden 2009 har Herning Kommune været del af en regional styregruppe, der samarbejder med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om at sikre en regional dimension afAarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Herning Kommune bidrager til Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 med en række projekter, som udgør Herning Kommunes økonomiske bidrag til Aarhus 2017 Fonden.  

 

Af Herning baserede projekter i Kulturhovedstadsprojektet er bl.a. Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museums kunstbus, MCH Timeworld og biennalen på HEART - Socle du Monde.


Aarhus forventer, at 2013 bliver et konsolideringsår, hvor Aarhus 2017 fondens bestyrelse, direktion og sekretariat skal nedsættes og adskillige projekter i gangsættes.    

Til opstarts- og administrationsopgaver i 2013 i forbindelse med Kulturhovedstadsprojektet anbefaler administrationen, at Kultur og Fritidsudvalget afsætter 45.000 kr. i 2013 fra serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidudvalgets Rådighedsbeløb.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 45.000 kr. fra serviceområde 15, Kultur, Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb i 2013, hvor der resterer 523.145 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-4-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2013

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- Fritidsudvalget