Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: Herning Vandski & Wakeboard Klub, Haugevej 1, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Evaluering Team Herning cykelhold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ellen Aavad Holm

Sagsresume

Evaluering af Team Herning cykelhold fremsendes til udvalgets orientering.

 

Opfølgningen knap tre år efter cykelturen til Paris i 2015 viser, at de unge i langt overvejende har kunnet fastholde de positive forandringer, deltagelsen på Team Herning har bevirket.

Sagsfremstilling

 

Baggrund

 

Team Herning er en forening, der blev stiftet i 2014 af initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning. Foreningens formål er at fremme sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov. Målgruppe er i unge alderen 14 til 16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Konkret sker dette ved, at de unge forbereder sig til og gennemfører en cykeltur til Paris.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes 100.000 kr. fordelt over en toårig periode.

 

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i alt 60.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2.

 

Som en forudsætning for bevilling af tilskud i 2015 skal foreningen Team Herning gennemføre en evaluering af det første cykelhold for hermed at få mere viden om de langsigtede effekter.

 

Evaluering af cykelholdet Team Herning 2014/2015

 

Evaluering er gennemført i maj/juni 2018 og omfatter de 15 unge, som gennemførte cykelturen til Paris i 2015.

 

Formålet med evalueringen er, at belyse langtidseffekterne og hvilken betydning, det har for de unge i alderen 14-16 år at deltage på cykelholdet Team Herning. Spørgsmålet er i hvilket omfang har de unge kunnet fastholde de positive forandringer, og hvilken betydning indsatsen haft fremadrettet og indtil nu.

 

Evaluering viser, at der på rekrutteringstidspunktet i 2014, var tale om en gruppe unge, med forskellige udfordringer i forhold til deres sundhed såvel helbredsmæssigt som i forhold de mentale og sociale aspekter. Ligeledes var der flere forhold, som påvirkede deres uddannelsesparathed i en negativ retning. Generelt var der tale om en gruppe unge mennesker med meget forskellige vilkår og muligheder for støtte og opbakning i hverdagen.

 

Opfølgningen knap tre år efter cykelturen til Paris i 2015 viser, at de unge i langt overvejende har kunnet fastholde de positive forandringer, deltagelsen på Team Herning har bevirket. Der er især nogle unge, hvor det har haft en meget stor betydning for deres muligheder for uddannelse, forbedring af sundhed og deres sociale relationer, både i familien, i skolen og med venner. De unge fremhæver, at de har lært at sætte mål, fået en øget tro på egne evner og formået at bruge disse kompetencer på andre områder af deres liv fx sport og uddannelse.

 

Ud af de 15 unge er 11 i gang med en ungdomsuddannelse, en er i et afklaringsforløb på Herning Produktionsskole, en er i fuldtidsarbejde, en er ved militæret og en er ikke uddannelse eller arbejde. 

 

Resultaterne er uddybet i vedlagte evalueringsrapport.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at rapporten tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning Team Herning Cykelhold 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ellen Aavad Holm

Sagsresume

Team Herning ansøger Herning Kommune om et tilskud på 250.000 kr. til etablering af det tredje cykelhold, som skal cykle til Paris i sommeren 2019.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes 100.000 kr. fordelt over en toårig periode.

 

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i alt 60.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2.

 

En evaluering af langtidseffekterne, i forhold til de unge som cyklede til Paris i sommeren 2015, behandles som særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Team Herning blev stiftet i 2014. Foreningens formål er at bidrage til sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov fx på grund af vægtproblemer, social isolation eller manglende voksen støtte. Målgruppen er unge i alderen 14-16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Team Herning søger om tilskud på 250.000 kr. til etablering af det tredje cykelhold, som sammen med en gruppe frivillige voksne skal forberede og gennemføre en cykeltur til Paris i sommeren 2019. I perioden frem til turen til Paris, arbejdes der med fysisk træning og styrkelse af de unges personlige udvikling. Alle unge får tilknyttet en mentor, som har kontakt til den unge og dennes familie gennem hele forløbet.

 

I foråret 2018 er der gennemført en rekrutteringsproces i samarbejde med ledelse og lærere på skoler med 7-9 klassetrin i Herning Kommune.

 

Efterfølgende har Team Herning afholdt et informationsmøde med de unge og deres forældre. I samråd med den unge og dennes forældre vurderes det, om det er et relevant tilbud for den unge at deltage i.

I alt 22 unge er klar til at starte forberedelserne til turen til Paris.

 

Projektet gennemføres via en gruppe frivillige i Team Herning. Alle voksne betaler selv alle udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter og cykelturen til Paris.

 

Udgifterne i forbindelse med de 22 unges forberedelse og tur til Paris er på ca. 550.000 kr.

 

Udgifterne søges dækket via sponsorater, fondsbevillinger og støtte fra Herning Kommune.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der i lighed med 2016 og 2017 bevilges et tilskud på i alt 60.000 kr. fordelt på hhv. 2018 og 2019 under forudsætning af, at Forebyggelsesudvalget bevilger som minimum et tilsvarende beløb
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt – Lone Nielsen kan dog ikke tiltræde passus om forebyggelsesudvalget.

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-5-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Al Amal søger godkendelse som forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Al Amal v./ Mimoun Bouterfas søger om optagelse som forening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal aktivitetsklub.

 

Sagsfremstilling

Foreningen er etableret på stiftende generalforsamling den 18. april 2018.

 

Foreningen har til formål at udbyde en blandet aktivitetsliste med mulitkulturelt islæt. Der afholdes madaftener, der tager udgangspunkt i medlemmernes forskellige etniciteter for at præsentere de forskellige kulturer for hinanden. Målet er at skabe bro mellem kulturer med fokus på aktiviteter, hvor alle kan være med. Der laves sociale arrangementer, organiseres lektiecafé, organiseres forskellige sportsarrangementer m.v.

 

Foreningen er åben for alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 24 medlemmer. 16 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune, 4 medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2 i Esbjerg Kommune og 2 i Kalundborg Kommune. 9 medlemmer er under 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, og der er ikke yderligere bemærkninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes 
at der bevilliges et grundtilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 900 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning 
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-4-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Lokalforeningen SIND søger om tilskud til afvikling af Sindets Dag 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lokalforeningen SIND Herning Ikast-Brande søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af Sindets Dag 2018 den 8. oktober.

 

Sagsfremstilling

Over hele verden markeres Sindets Dag 2018 den 10. oktober via forskellige events, initiativer og arrangementer. Årets tema er unge og psykisk sundhed.

 

På landsplan står foreningen SIND og dennes lokalforeninger for separate markeringer, der alle vil falde på netop den 10. oktober eller dage umiddelbart omkring denne dato. Lokalforeningen i Herning Ikast-Brande ønsker at afholde dette års event den 8. oktober på Herning Bibliotek.

 

Arrangementet i Herning vil blive en blanding af musikalske og andre kulturelle indslag fra blandt andet Mathilde Falch og Anders Lund Madsen, samt debatter og workshops med fokus på at udbrede kendskabet til psykisk sårbarhed m.v.

 

I alt deltager 12 foreninger eller organisationer på selve dagen. Foruden SIND Herning Ikast-Brande og Herning Bibliotek drejer det sig om Headspace, Ung Mod 24-7, SIND Pårørenderådgivning, Job-banken, Selvhjælp Herning, Herning Kommune, FIFS Herning (Foreningen Idræt for Sundhed), Socialpsykiatrien, Minihøjskolen samt Bedre Psykiatri.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud til afholdelse af eventet på 30.000 kr.

 

Økonomi

Det fulde budget lyder på i alt 107.000 kr. og fordeler sig som følger:

 

Musikalske indslag:

 

Mathilde Falch

6.000 kr.

Mads Bille og Kristian Andersen

5.000 kr.

Ensemble MidtVest

Ukendt

Minihøjskolen

Ukendt

 

 

Foredrag o.l.:

 

Workshop ved PsykInfo

1.000 kr.

”Recovery” – Workshop ved Knud Birk

4.000 kr.

“Medicin eller ej” – Workshop ved Peter Gøtsche og Poul Videbæk

24.000 kr.

Hovedtaler – Anders Lund Madsen

37.000 kr.

 

 

Markedsføring af Sindets Dag 2018

20.000 kr.

 

 

Leje af borde og stole

5.000 kr.

 

 

Økonomisk buffer

5.000 kr.

 

 

I alt

107.000 kr.

 

Finansieringen søges hovedsageligt dækket via 30.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget samt ansøgning om tilskud fra Økonomi- og Erhvervsudvalget og §18-midler. Dertil kommer et billetsalg til Anders Lund Madsen på 50 kr., der dog hovedsageligt vil dække kaffe og kage til de deltagende. I alt kan der være 150 deltagende på Herning Bibliotek.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om en finansiering på 40.000 kr., mens §18 ligeledes ansøges om 30.000 kr. I alt en samlet finansiering på 100.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr.  
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 7. august 2018 resterer 411.482 kr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-6-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dagmar Bio fremsender vedtægtsændring til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dagmar Bio sender vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der ønskes en sproglig præcisering af vedtægterne, da disse i øjeblikket forpligtiger foreningen Dagmar Bio til at få årsregnskabet revideret ved registreret eller statsautoriseret revisor. Man er som forening i Herning Kommune kun forpligtiget til at få sit regnskab revideret på denne måde, hvis man modtager et kommunalt tilskud på over 300.000 kr. Dette er ikke tilfældet med Dagmar Bio, hvorfor man nu ønsker, at ændre i vedtægten.

 

Nuværende vedtægt

Ny vedtægt

§8: Dagmar Bios regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

§8: Dagmar Bios regnskab revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Vedtægtsændringen er vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. juni 2018, og skal efterfølgende godkendes på kommende repræsentantskabsmøde.

 

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

 

Økonomi

Vedtægtsændringen har ingen økonomiske betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringen godkendes under forudsætning af godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vedtægtsændringer for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland har på generalforsamlingen den 19. april 2018 godkendt nye vedtægter, som forinden blev godkendt i bestyrelsen den 16. marts 2018.

Vedtægtsændringerne omfatter foreningens formål og medlemskreds. Herudover er der foretaget ændringer af teknisk karakter.

 

Efter de nye vedtægter er formålet

"gennem samarbejde at understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland."

og at "understøtte udviklingen gennem fælles og/eller publikumsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne mødes og inspirerer, udvikler og udfordrer hinanden på tværs af faggrænser med mere."

 

Med hensyn til medlemskredsen ændres ordet "kultursteder" til "kulturaktører" og det understreges at "paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner ikke kan optages som medlemmer."

 

Medlemskredsen er på nuværende tidspunkt. de syv kommuner i Midt- og Vestjylland (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer) samt mere end 70 kulturaktører i disse kommuner.

 

I henhold til vedtægternes §10 stk. 3 skal de syv kommuners kulturudvalg godkende vedtægtsændringer for at de er gyldige.

 

Kultursamarbejdets sekretariat har udarbejdet et dokument som viser de hidtil gældende vedtægter samt de nye vedtægter, således at de let kan sammenlignes. Dokumentet er bilag på sagen.

 

Forvaltningen anmoder på denne baggrund om, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

 

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til vedtægtsændringer

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturaftale for Midt- og Vestjylland - tillægsaftale 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den gælden kulturaftale, mellem kulturministeren og de syv midt- og vestjyske kommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer) udløber 31.12.2018.

Kulturministeren har iværksat et eftersyn af konceptet for kulturaftalerne.

Derfor har ministeren besluttet, at i alt 9 af i alt 13 kulturaftaler skal forlænges i ét år med et såkaldt tillægsaftale.

Denne sag omhandler udelukkende Herning Kommunes andel af de fælleskommunale midler, som Kultur- og Fritidsudvalget skal bevillige.

Sagsfremstilling

Tillægsaftalen fortsætter den gældende kulturaftales vilkår og betingelser.

Det betyder, at der lægges op til, at kulturaftalens syv projekter fortsætter udviklingsarbejdet i yderligere et år, at de udpegede indsatsområder (Kulturlaboratoriet, Mødet mellem Mennesket, kunsten og kulturen, Talentudvikling og breddeinitiativ samt Skabende kunst og kultur) fortsættes og at det statslige projekttilskud på 2.125.000 kr. fastholdes i 2019.

 

Alle projekter har meddelt, at de kan og vil fortsætte og udvikle deres projekt i 2019 (tillægsaftalen) under forudsætning af, at de modtager midler svarende til beløbet i 2018 fra fælleskommunale midler og fra kommunale midler.

 

Lokal medfinansiering er en forudsætning for den statslige bevilling, ligesom det kræves, at statslige tilskud modsvares ligeligt af lokale midler. Lokale midler defineres som al ikke-statslige midler.

 

Den politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene i de syv medlemskommuner (kulturaftalens øverste myndighed), har på møde den 8. juni 2018 besluttet at anbefale, at de syv medlemskommuner til de fælleskommunale midler hver bidrager med 2 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til beløbet i den gældende kulturaftale.

 

De fælleskommunale midler udgør i 2018 i alt fra de syv kommer 666.000 kr., afrundet fordelt mellem kommunerne således:

Herning 174.000 kr., Holstebro 115.000 kr., Ikast-Brande 82.000 kr., Lemvig 42.000 kr., Ringkøbing-Skjern 115.000 kr., Skive 94.000 kr. og Struer 44.000 kr.

 

Den politiske styregruppe besluttede desuden at anbefale, at hjemstedskommunerne medfinansierer projekter hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i den politiske styregruppe den 29. oktober 2014, som var ”at kommunerne bør medfinansiere projekter, der er hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, således at der sikres god lokal forankring også økonomisk.”

 

Projekterne vil snarest fremsende konkrete ansøgninger til hjemstedskommunerne herom inkl. projektbeskrivelser og budget for projekterne i tillægsaftalen 2019.

 

Sekretariatet for kulturaftale har tidligere udarbejdet en oversigt over den gældende aftales projekters økonomi og finansiering. Oversigten er vedlagt sagen som bilag til orientering.

 

Den gældende kulturaftale kan ses på https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kulturaftaler/kulturregioner/midt-og-vestjylland/

 

Økonomi

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommunes andel af de fælleskommunale midler til kulturaftalen i 2019 er afsat i "budget 2018 og overslagsår" på Serviceområde 15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger 2 kr. per indbygger, svarende til 174.000 kr. i 2019 til fælles kommunale midler i tillægsaftalen for Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2019.
at beløbet finansieres af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale, konto 364-02-180-01.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø42-1-18 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet for 2017 samt budget for 2019 den 28. maj 2018.

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner; Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Regnskabet udviser et underskud på 218.148 kr., som kan henføres til udskiftning i ledelsen, mindre fundraising, barslende medarbejdere, færre billetindtægter, udgifter til projekter, der mangler funding og udgivelse af et stort antal CD'er.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på -16.469 kr.

 

Det er bestyrelsens plan at få genskabt egenkapitalen så hurtigt som muligt, blandt andet ved ikke at genbesætte en deltids musikerstilling (1/3), før egenkapitalen er genskabt.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold, men anbefaler dog vedrørende interne kontroller, at ensemblet ændrer procedurer med henblik på at imøde kontrolmæssige svagheder.

 

Koncerter og publikum

Ensemble MidtVest har i forhold til 2016 skruet lidt op på det samlede antal produktioner og koncerter. I alt 12 produktioner og 116 koncerter. Antallet af koncerter er meget højere end hvad der er fastlagt i rammeaftalen (84 koncerter). Trods det høje aktivitetsniveau er det dog kun lykkedes Ensemble MidtVest at spille 3 koncerter i udlandet (fastlagt i rammeaftalen: 10).

Der blev i 2017 spillet 91 koncerter i de fire ejerkommuner.

 

Publikumstallet er samlet set lidt lavere end i 2016. Det er faldet fra 11.516 i 2016 til 10.890 i 2017, hvilket skyldes en national og international tendens til, at det generelle billetsalg til klassiske koncerter er faldet, samt at det har været nødvendigt at aflyse julekoncerten, men arbejdet med denne genoptages i mindre konstellation i 2018.

Skolebørn til skolekoncerter udgjorde 2.107 publikummer mod 2.486 publikummer i 2016 og 2.500 publikummer i rammeaftalen.

 

Aktiviteter

Ensemble MidtVest har været aktive på flere områder for at brande i ind- og udland, lokalt og nationalt. Ensemblet har i løbet af 2017 blandt andet haft følgende aktiviteter:

Fejret 200-året for Niels W. Gades fødsel med et stort antal koncerter, heriblandt også i samarbejde med Den Danske Strygerkvartet.

Gæstet Tyskland to gange. Både i forbindelse med Usedom Musikfestival og koncert i Sasel-Haus i Hamborg.

Koncert med Charles Neidich og øvrige koncerter i samarbejde med Carsten Dahl og Sergio Azzolini.o

CD-udgivelser indenfor alle musikalske ekspertiseområder, herunder; Gades samlede værker, Tangology, Mozart/Dvorak og værker af Hans Abrahamsen. Sidstnævnte nomineret til P2-prisen 2018.

Økonomi

Herning Kommune ydede i 2017 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.374.266 kr. Udgifter vedrørende drift af ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner og Kunststyrelsens Musikcenter til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet godkendes
at der udtrykkes bekymring over, at der igangsættes aktiviteter der medfører et negativt regnskabsresultat
at det forventes at der tages initiativer til at genskabe egenkapitalen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af resterende rådighedsbeløb til renovering af Vildbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. til renovering af Vildbjerg Svømmehal.

 

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. i 2018 til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Byrådet vedtog på mødet den 17. april 2018, pkt. 87 at frigive 5,1 mio. kr. til projektet på baggrund af tilbud og overslag udarbejdet af MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojektet er der opstået en lang række ekstraarbejder som har medført, at den samlede udgiftsum nu beløber sig til 5,511 mio. kr., og at genåbningen af svømmehallen er udskudt i 2-3 måneder. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter skal som udgangspunkt betale udgifter ud over Herning Kommunes anlægstilskud på i alt 5,497 mio. kr.

 

Rådgiver har fremsendt en redegørelse vedr. de opståede ekstraarbejder, der hovedsageligt kan henføres til forhold, som er blevet synlige, efter man har fjernet de eksisterende fliser på sider og bund i bassinnerne. Dette har betydet, at man har været nødsaget til at afhugge det tidligere afretningslag og etablere et nyt. Herudover er der ekstraarbejder vedr. ombygning af returvandsrender.

 

Forvaltningen udtrykker forundring over, at der efter rådgivningen opstår uforudsete udgifter i den størrelsesorden.

Økonomi

Der er et resterende ikke frigivet rådighedsbeløb i anlægsbudgettet på 0,397 mio. kr. i 2018 vedr. projektet, som kan anvendes til de beskrevne ekstraarbejder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Renovering af Vildbjerg Svømmehal, stednr. 031078,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, hvor der resterer 0,397 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 08 i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med følgende tilføjelse:

At udvalget udtrykker kritik af, at der efter rådgivning er opstået uforudsete udgifter i den størrelsesorden.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Prøveperiode med sejlads på Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Cecilie Helene Rosenberg, Jesper Thomsen, Monica K. Hansen, Dan Overgaard

Sagsresume

Kultur og Fritid ønsker i samarbejde med Teknik og Miljø ved hjælp af en støjlogning i en prøveperiode på 2 måneder at undersøge muligheden for at flytte Herning Jetski Klubs sejlads til Knudmosesøerne.

 

Forvaltningerne anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Jetski Klub sejler i dag på Holtbjerg Sø, som er en bynær badesø, og som bl.a. af denne grund ønskes fredeliggjort. Herning Jetski Klub har selv ytret ønske om at flytte deres sejlads til Knudmosesøerne. Herning Vandski og Wakebord Klub sejler i forvejen på Knudmosesøerne, og det er muligt, at de to klubber fremadrettet kan have samdriftsfordele fx.i form af fælles klubfaciliteter mm.

 

Figur 1: Kort med Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne.

 

Da der er en bolig i umiddelbar nærhed af søen, er der blevet udarbejdet en støjrapport. Rapporten viser, at maskinerne støjer mere end forventet. Det kan evt. skyldes, at maskinerne blev ført af en lokal junior danmarksmester, som kan sejle med mere fart og i en længere periode end de almindelige klubmedlemmer. Det anbefales, at der gives en midlertidig tilladelse til sejlads på Knudmosesøerne i en prøveperiode fra 1. september - 30. oktober. I denne periode opsættes en støjmåler, og der laves en støjlogning af den faktuelle støjbelastning.

 

Der har været holdt møder med begge klubber, og de har hver fremlagt deres ønsker til sejlperioder, -dage og -tidsrum. Sejladsen i prøveperioden vil være som følger: 

 

Figur 2: Skema over driftstider i prøveperioden.

 

Det betyder i grove træk, at Jetski Klubbens nuværende træningstider er uændrede ift. tidligere sejlads på Holtbjerg Sø. Herning Vandski og Wakeboard Klub indstiller sejlads med motorbåd i de tidsrum, hvor jetski klubben fremadrettet får tider på Knudmosesøerne. Kabelbaneaktivitet er uændret.

 

De nærmeste naboer vil blive orienteret om prøvesejladsen. Hvis den løbende logning under prøvesejladsen viser, at de vejledende støjgrænser overskrides i et givent tidsrum (dag, aften eller weekend), vil der automatisk blive givet besked til Herning Jetski Klub. Sejladsen med jetski/vandscooter vil derefter blive indstillet og først genoptaget senere. Hvis der eksempelvis viser sig at være problemer med støjen fra sejladsen en given aften, så indstilles sejladsen omgående og genoptages først tidligst den efterfølgende dag.

 

På baggrund af resultatet af prøvesejladsen vil forvaltningen opstille mulige driftsscenarier og præsentere disse for klubberne på et møde. Derefter skal der politisk tages stilling til, hvilke vilkår, der skal fastsættes for sejlads på Knudmosesøerne og Holtbjerg Sø. 

Økonomi

Udgifter til støjlogning beløber sig til 14.000 kr. ex. moms og afholdes i fællesskab af Kultur og Fritid og Natur og Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

DGI Huset

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget