Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: Herning Bibliotekerne, Mødelokale C, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fremtidens Idrætsfaciliteter, forskningsprojekt, afrapportering fase 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status over forskningsprojektets fase 1 til udvalgets orientering. Kommunerne har bidraget med deltagelse i en omfattende spørgeskemaundersøgelse.

 

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 24. oktober 2016, pkt. nr. 129, hvor det blev besluttet at afsætte et rammebeløb på op til 75.000 kr. til Herning Kommunes deltagelse i fase 2.

 

 

Sagsfremstilling

I perioden 2016-2018 gennemfører Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut et forskningsprojekt om ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’.

 

Projektet er det hidtil største af sin art i Danmark med 50 medvirkende kommuner, heriblandt Herning Kommune.

 

Baggrunden for forskningsprojektet er, at der i de senere år har været et stigende fokus på idrætsfaciliteter. Men man har hidtil ikke vidst ret meget om, hvorfor idrætsfaciliteter bruges forskelligt, hvorfor brugerne i forskellig grad er tilfredse, og hvorfor det også er meget forskelligt, hvor godt idrætsfaciliteter klarer sig økonomisk. Det er derfor undersøgelsens formål at belyse, hvilke forhold der har betydning for idrætsfaciliteters benyttelse, brugertilfredshed og økonomi. Undersøgelsen omfatter tre dele.

 

I 2016 (fase 1) har der været fokus på en kortlægning, hvor der er udsendt spørgeskemaer til kommuner og idrætsanlæg vedr. organisering og ledelse af idrætsfaciliteter. Dette med henblik på at skabe et overblik over, hvilke forskelle der er på området.

 

Fase 2 er igangsat primo 2017 og har til formål at få solide mål på, hvordan idrætsfaciliteterne præsterer på benyttelsesgrad, brugertilfredshed og økonomi. Dette foretages på et bredt udsnit af idrætsanlæg i 20 kommuner, herunder Herning. Dette vil i praksis ske ved, at idrætsanlæggenes præstationer måles ved hjælp af standardiserede metoder og dermed kan sammenlignes.  

 

Fase 3 er en mere dybdegående analyser af 10 idrætsanlæg fordelt på forskellige kommuner.

 

Det overordnende formål med projektet er først og fremmest at kvalificere kommunerne og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere faciliteterne og deres anvendelse. For det andet tager projektet sigte på at styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud for forvaltninger, personale på faciliteter, facilitetsbestyrelser og foreninger mm. For det tredje skal projektet give viden til at kunne udvikle ledelsesværktøjer, som ledere af idrætsfaciliteter kan bruge til at optimere realiseringen af den enkelte facilitets mål.

 

Projektet handler i store træk om at skabe ny viden og indsigt, som kan bruges til at udvikle idrætsfaciliteterne, så foreninger, skoler og borgere i endnu højere grad får glæde af faciliteterne.

 

Status fase 1:

 

Fase 1 er netop afsluttet. På baggrund af udsendte spørgeskemaer kan der bl.a. konkluderes følgende:

 

Kortlægning af idrætsanlæg

 

I størstedelen af landets kommuner er der siden 2011 etableret en række idrætsanlæg. Især kunstgræsbaner vinder frem. Ifølge kommunerne vil idrætsbyggeriet fortsætte.

 

Ud af 50 kommuner har 80% i perioden 2011-2015 etableret en bred vifte af forskellige idrætsanlæg. Det ser ud til, at etableringen af idrætsanlæg fortsætter, idet der i 67% af kommunerne er truffet beslutning om at bygge forskellige typer nye idrætsanlæg i perioden 2016-2019.

 

Meget få kommuner har besluttet at lukke idrætsanlæg (4%) eller skoler med tilhørende idrætsanlæg (2%). Til gengæld er der i 28% af kommunerne lukket skoler inden for de seneste 5 år, og det har medført en reduktion i antallet af offentlige idrætsanlæg.

 

Kunstgræsbanerne har vundet frem. I 58% af kommunerne er der i årene 2011-2015 etableret i alt 70 kunstgræsbaneanlæg. I 20% af kommunerne er der truffet beslutning om i alt at etablere yderligere 26 kunstgræsbaneanlæg.

 

I 46% af kommunerne er der blevet bygget i alt 47 haller/ multifunktionelle anlæg. Det ser ud til, at behovet for denne type anlæg endnu ikke er opfyldt.

 

Der er også blevet flere svømmeanlæg. I perioden 2011-2015 er der anlagt i alt 12 indendørs svømmeanlæg fordelt på 10 kommuner.

 

Samlet set tyder undersøgelsen på, at stigningen i idrætsanlæg fortsætter. Udbygningen af anlæg er fortrinsvis sket i de større byer/ bykommuner.

66% af kommunerne har svaret ja til, at der er truffet beslutninger om at etablere flere idrætsanlæg i perioden 2016-2019. Mange kommuner har fokus på at etablere store anlægstyper hovedsagelig multihaller og kunstgræsbaner.

 

Organisering af idrætsanlæg

 

Kortlægning, organisering og ledelse af idrætsanlæg er anskueliggjort i vedlagte bilag.

 

I forhold til organisering af idrætsanlæg viser undersøgelsen bl.a., at Danmark er delt ved Storebælt.

 

Hovedparten af kommunerne vest for Storebælt er fortrinsvis selvejende. Kommunerne øst for Storebælt har fortrinsvis kommunale anlæg.

 

Ledelse af idrætsanlæg

 

86% af lederne er mænd. 43% er mellem 50 og 59 år.

 

81% af lederne kommer typisk fra den lokale idrætsforening, hvor de har virket som formand, træner eller instruktør.

 

Lederne varetager meget forskellige opgaver alt efter type af anlæg, anlæggets størrelse og organisering.

 

Der er store forskelle på ledernes formelle uddannelsesbaggrund. 45% har en form for erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund.

 

En del af lederne har taget kurser eller efteruddannelse i ledelse enten internt i kommunen eller hos eksterne udbydere. 33% har ikke deltaget i nogen former for ledelseskurser.

 

Flertallet ansættes uden professionel erfaring fra branchen. Det kan give udfordringer for lederne, der skal udføre ledelse i et fritidsliv under forandring, hvor der samtid kommer mange nye ikke foreningsorganiserede brugergrupper til.

 

Det videre arbejde

 

Idræts- og fritidsbilledet er mangfoldigt og der kommer løbende nye aktiviteter til. Det gælder såvel organiseret som selvorganiseret og en ny generation af iværksættere vokser frem i forhold til at udvikle og omsætte nye teknologier til attraktive og målrettede produkter. Det er en løbende udfordring og balance at afspejle nye tendenser i nye rammer og støttestrukturer både i forhold til aktiviteter og faciliteter og sikre, at alle grupper i samfundet har mulighed for at være aktive og involvere sig.

 

Der er i de senere år kommet stadig flere aktører til, som bidrager til mangfoldighed, debat, og fokus på hele til at finde bedre løsninger til at imødegå strukturelle udfordringer på facilitetsområdet.

 

Fx. har Halinspektørforeningen i de senere år bredt sit sigte fra primært sociale og faglige sammenhænge til i endnu højere grad at bidrage med viden, rådgivning og kompetencer på feltet, som har manifesteret sig i etableringen af Videnscenter for Idrætsanlæg i 2012.

 

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening er ny aktør på banen siden 2014 med et ambitiøst sigte om at skabe ny faglighed og en stærkere stemme fra facilitetsledernes side.

 

I det brede billede af sektorer er der mange nyetablerede foreninger som fx. Groundsman Association Denmark (græs/ fodbold), Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Greenkeeper Association (golf), Den Nationale Platform for Gadeidræt (gadeidrætsfaciliteter), foreningsfitness mm., som byder sig til med viden og rådgivning.

 

DIF og DGI har ligeledes prioriteret et øget fokus på rådgivning og politisk lobbyarbejde på facilitetsområdet.

 

Lokale- og Anlægsfonden udvider i stigende grad sit sigte fra de "kreative mursten" til også at have fokus på samspillet med mennesker og miljøer, der får faciliteterne til at leve.

 

Tidssvarende idrætsanlæg og bedre drift, organisering og ledelse optager stadig flere aktører i den danske idrætssektor.

 

Der skal mange forskellige indsatser til, hvis idrætsanlæg skal forbedres, så de i højere grad matcher nutidens behov og bruges af flere til forskellige aktiviteter og i forskellige tidsrum.

 

Undersøgelsens videre arbejde er netop at bidrage med viden, inspiration og ledelsesredskaber til at forbedre fremtidens idrætsmiljøer.  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P24-2-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ilskov Friluftsbad, vedtægtsændring til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Ilskov Friluftsbad søger om godkendelse af nye vedtægter.

 

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Ilskov Friluftsbad har moderniseret badets vedtægter, som indbefatter mindre justeringer. Ændringer er opsummeret i nedenstående skema:

 

 Gamle vedtægter

 Nye vedtægter

 §6: Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år med heri indeholdt kontingent

4. Valg af formand til bestyrelsen

5. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til samme, jvf. vedtægternes §7

6. Valg af revisor

7. Evt.

 I § 6 er tilføjet foretaget følgende ændringer:

 

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab og budget for kommende år til godkendelse

Pkt. 4, 5 og 6 er sammenskrevet til pkt. 5: Valg iht. vedtægternes §7 (Ledelse, valgperiode og afstemningsmetode, herunder fremgår også valg af revisor og revisorsuppleant)

 

Der er tilføjet følgende passus efter dagsordenen:

 

Valgbar til bestyrelsen og suppleant er alle personer, som er fyldt 18 år.

Valg og afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan foretages, såfremt dirigenten finder det påkrævet, eller hvis blot en af generalforsamlingens deltagere kræver det. Det kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jf. §12.

§ 7 Ledelse

 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 3 suppleanter.

Af de 5 bestyrelsesmedlemmer udpeger Ilskov Idrætsforening og Herning Byråd hvert et medlem. Det af Herning Byråd udpegede medlem udpeges for hele den kommunale valgperiode.

 

Bestyrelsesarbejde er ulønnet.

§ 7: Ledelse, valgperiode og afstemningsmetode

 

Der vælges 5-9 medlemmer

Der udpeges ikke længere et medlem af hhv. Ilskov Idrætsforening og Herning Byråd.

Der vælges en bestyrelsessuppleant hvert år.

Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar, eller få del i institutionens evt. overskud. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for arbejde, som udføres ud over almindeligt bestyrelsesarbejde.

 

§ 8 Forretningsorden

§ 8 Forretningsorden

 

Følgende er tilføjet:

 

Der afholdes møder efter behov. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel med udsendelse af udførlig dagsorden for mødet. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 9 Tegningsregler

§ 9 Tegningsregler

 

Følgende er udeladt:

 

Optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver Herning Kommunes godkendelse.

 

 Forvaltningen har gennemgået udkast til nye vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger og krav til vedtægtsændring:

 

 • § 6: Indskriv i generalforsamlingens dagsorden valg af antal bestyrelsesmedlemmer på valg i hhv. lige og ulige år, valg af suppleanter og valg af revisor og revisorsuppleant.
 • §§ 6 og 7: Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.
 • § 9: Herning Kommune skal godkende lånoptagelse mm.

 

  

 Ilskov Friluftsbad modtager et årligt driftstilskud på 170.000 kr. (2017)

 

Der er ikke kommunal repræsentation i bestyrelsen for Ilskov Friluftsbad jf. Herning Kommunes gældende retningslinier for udpegninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye vedtægter godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger og krav til vedtægtsændring.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Tilskud til renovering af Haderup Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening søger om tilskud til renovering af Haderup Museum.

Sagsfremstilling

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening blev stiftet i 2010 med henblik på at drive Haderup Museum, som er en del af Herning Museum. Haderup Museum var tidligere en del af Holstebro Museum, men blev en del af Herning Museum ved kommunesammenlægningen i 2007.

 

Haderup Lokalhistorisk Museumsforening har ud over forskellige arrangementer som foredrag, udflugter og åbning af museet arbejdet på at forbedre bygningens stand. Dette i form af almindelig vedligehold, og ved at søge midler til de større reparationer, bygningen trænger til efter mange år, hvor den har stået mere eller mindre ubemærket hen i sin omskiftelige tilværelse.

Det er vigtigt, at bygningen er tæt for at kunne sikre en fast luftfugtighed og temperatur og dermed sikre genstande og møblement i udstillingen. I forbindelse med renovering har foreningen haft fokus på at holde bygningen i sit oprindelige udseende.

 

Foreningen har de sidste par år samlet midler til enkelte nye vinduer. Via et samarbejde med Borgerforeningen har foreningen sikret sig 54.000 kr., som anvendes til renovering af bygningens tag, og søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilsvarende beløb til yderligere renovering af bygningen, primært dennes vinduer.

 

Det planlægges at bestille 3 vinduespartier, og det forventes, at noget tømmer omkring vinduerne trænger til udskiftning.

 

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening er i 2017 bevilget et driftstilskud på 28.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud til renovering af Haderup Museum på 54.000 kr., som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer 610.714 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.12-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Timring Lokalhistoriske Arkiv søger om støtte til udgivelse af bog om Timring Sogn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Timring Sogns Borgerforening fremsender den 22. februar 2017 ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Timring Sogn.

Sagsfremstilling

Timring Sogns Borgerforening søger om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af en bog om Timrings historie og udvikling i 1900-tallet. Det er en opfølgning til bogen fra 2013: ”Timring – Brudstykker af et sogns historie i 1900-tallet”.

 

Bogen med arbejdstitlen "Flere brudstykker af Timring Sogns historie i 1900-tallet" vil omhandle sognets historie fra 1906 til 1970, foreningslivet, det daglige liv på en gård, mejeriets historie og Brugsens saga. Derudover vil erhvervslivet og de spændende personligheder som tidligere har befolket sognets hverdag få mere plads i den nye bog.

 

Bogen forfattes af Svend Aage Madsen, der tidligere har redigeret artikler til lokalbladet for Timring Sogn. Forfatteren har ved at gennemse de gamle sognerådsprotokoller fra perioden 1905 – 1970 og samtaler med beboere i Timring og Timring Arkiv nok materiale til at udgive bogen, som forventes at blive på ca. 200 sider. 

 

Det bemærkes, at forfatteren ikke modtager honorar for arbejdet. Trykomkostningerne til bogen er ca. 110.000 kr.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2013 blev der bevilliget et tilskud på 7.500 kr. til udgivelse af ”Timring - Brudstykker af et sogns historie i 1900-tallet”.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud til udgivelse af bog om Timring Sogn på 7.500 kr., som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. marts resterer 610.714 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Skibbild-Nøvling Idrætscenter - Ansøgning om tilskud til reparation og maling af gavle og loft i hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Skibbild-Nøvling Idrætscenter v/ formand Leif Risom ansøger om tilskud til reparation og maling af loft og gavle i hallen.

Sagsfremstilling

Skibbild-Nøvling Idrætscenter ønsker at få repararet og malet loft og gavle i hallen, idet det er i en dårlig forfatning. Arbejdet består i, at reparere huller og skader i den indvendige gavlbeklædning samt maling af loft, gavle, spær og radiatorer i en ny lysere farve.

Økonomi

Skibbild-Nøvling Idrætscenter søger om reparation og maling af loft og gavle i hallen. Beløb jf. tilbud lyder på 70.000 kr. ekskl. moms.

Det skal oplyses at Skibbild-Nøvling Idrætscenter er momsregistreret, og derfor kan få momsbeløbet refunderet.

Centeret modtager årligt 434.000 kr. i bloktilskud, og havde i 2015 et overskud på 5.000 kr. og en likvid formue på -59.000 kr.

Det forventes, at Centret kommer ud med et mindre underskud i regnskab 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 70.000 kr. til reparation og maling af loft og gavle i Skibbild-Nøvling Idrætscenters hal
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen (374 00 221-04)

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

KFUM Spejderne i Vildbjerg søger om tilskud til nyt tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KFUM Spejderne i Vildbjerg søger om tilskud på 84.000 kr. til nyt tag på spejderhuset Kalabassen.

Sagsfremstilling

KFUM Spejderne i Vildbjerg har foreningslokaler beliggende på Hjortsballevej 4 A i Vildbjerg. Huset er bygget omkring 1970 med en tilbygning, som er lavet i 1973. I 2014 blev taget på den oprindelige bygning udskiftet, hvortil Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 21.000 kr.  Taget på tilbygningen, som er et fladt tag, er i dårlig stand og trænger til udskiftning. Det nye tag bliver lavet med en lille rejsning, så problemet med, at der ofte står vand på taget fremover kan undgåes.

Endvidere søges der om et tilskud til ekstra isolering, som er et krav ved ombygning.

 

Foreningen har 117 medlemmer, hvoraf 100 er under 25 år.

 

Der ydes årligt et tilskud til Kalabassen på ca. 30.000 kr. i lokaletilskud.

 

Kommunale Ejendomme har vurderet taget og finder det nødvendigt med en udskiftning af det mere end 40 år gamle tag. Det giver god mening at ændre tagkonstruktionen til et tag med hældning. I samme forbindelse ændres afløb af regnvand til at blive ledt uden for bygningen, frem for som nu ind over bygningen.

I forbindelse med ombygningen kræver byggeloven en opgradering af isoleringen, så den opfylder de nugældende krav.

Kommunale ejendomme finder det indhentede tilbud i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

 

Foreningens egenkapital er pr. 31/12 2015 på -14.998,03 kr. og de likvide midler er på 655,88 kr.

 

KFUM Spejderne i Vildbjerg søger om et tilskud på 84.000 kr. incl. moms til nyt tag samt ekstra isolering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af udgiften på 84.000 kr. dvs. 42.000 kr. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter
at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06, hvor der pr. 20/2 2017 resterer 1.054.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab mm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. i budget 2017 til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

Idrætscentret er nu på plads med egenfinansiering på 586.000 kr. og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

Sagsfremstilling

Sørvad Kultur- og Idrætscenter er et velfungerende samlingssted for byens borgere og der arbejdes aktivt på at videreudvikle centret til aktuelle og fremtidige behov.

 

I den forbindelser har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner ud fra ønsker om at skabe bedre rammer for, at børn og unge frit kan mødes til bevægelse, leg og samvær.

 

Projektgruppens arbejde er mundet ud i forslag til en omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer opgraderes til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

 

Jf. vedlagte skitseforslag udgør budgetterede udgifter anslået 2,286 mio. kr. Centret bidrager med en egenfinansiering på 586.000 kr. via egne midler og indsamling. Herning Kommune har reserveret et anlægsbeløb på 1,7 mio. i budget 2017.

 

Sørvad Kultur- og Idrætscenter anmoder om, at skitseprojektet godkendes og reserveret anlægsbeløb frigives.

 

Økonomi

Udbetaling af anlægstilskuddet kan ske efter aftale med forvaltningen og indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Den sidste del af anlægstilskuddet vil blive henlagt til udbetaling ved projektets afslutning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender fremsendte skitseprojekt
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Opfølgning på mål for 2016 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for følgende serviceområder:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur
 
Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2016.
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2016 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2018, og i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidudvalget:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 14 - Biblioteker
Serviceområde 15 - Kultur
 
Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Nøgletal - relevante nøgletal for området
 • Økonomi - regnkabs- og budgettal 2015-2018 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer
   

Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog således, at der i perspektivnotatet for SO15 tilføjes et afsnit/pasus om både permanent eller midlertidig opstillet kunst i centerbyer, landsbyer og landdistrikter, gerne i samspil med lokalområderne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2016 til 2017 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår. 
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2016 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2016 til 2017. 
Beløbene er specificeret og begrundet i bilag vedlagt sagen.

 

Driftsregnskab:

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget: 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Et samlet mindreforbrug på 1,960 mio. kr., hvoraf 1,559 mio. kr. søges overført til 2017.

 • 1,317 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til selvforvaltningsaftaler vedr. svømmeanlæg, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og events.
 • 0,719 mio. kr. kan henføres til driftsbevilling vedr. nyt 50 meter bassin ved Herning Svømmehal. Beløbet søges overført til imødekommelse af opstartsudgifter samt usikkerheden omkring driftsøkonomien.
 • -0,338 mio. kr. kan henføres til projekteringsudgifter vedr. anlægsprojekter - udgifterne vil i 2017 blive dækket af frigivne anlægsbevillinger.

Herudover 0,196 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat), som ikke søges overført.

  

Serviceområde 14, Biblioteker:

Et samlet mindreforbrug netto på 0,506 mio. kr., som søges overført til 2017.

Herning Bibliotekernes selvforvaltningsområde viser et samlet mindreforbrug på 1,408 mio. kr. i 2016, hvorfra der skal fratrækkes 0,902 mio. kr. dækning af mindreindtægt vedrørende projekter i 2016.

De uforbrugte midler søges overført til bl.a finansiering af nye udlånsautomater, selvbetjente åbne-/lukke funktioner til hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne samt etablering af udendørs trappe til/fra P-plads ovenpå Biblioteket, Østergade 8.

 

Serviceområde 15, Kultur:
Et samlet mindreforbrug på i alt 4,525 mio. kr., og der søges om overførsel af 4,926 mio. kr. til 2017.

Overførslerne vedrører museer, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset, Stationen i Aulum samt andre mindre kulturelle opgaver. Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

Der har været underskud på konti vedr. bygningsdrift af Museumsgade og Nørregade 7 samt teaterrefusion - underskuddene er finansieret af den samlede budgetramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

 

 

Anlægsregnskab:

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 


Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der ansøges om overførsel på 49,394 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Fodboldeksperimentet etape 2, diverse haludvidelsesprojekter, kunstgræsbane i Sunds samt renovering af tage.

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter


Serviceområde 15, Kultur: 
Der ansøges om overførsel på 3.474 mio. kr.

Der foretages væsentlige overførsler vedr. vedr. Muesum Midtjylland (Textilforum), CHP-museet, øvecontainere, renovering af Museumsgade 32, Huset No7, Skovsnogen Artcenter (køb af skovareal) og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler med tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,
at der overføres 0,953 mio. kr. fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, stednr. 035094,
at der overføres 0,241 mio. kr. fra drift til anlæg, Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedr. fremtidig vedligeholdelse af Kousgaards Plads, nyt stednr.,

 

Beslutning

Tiltrådt, dog således, at de uforbrugte kr. 0,196 mio. vedr. Timeline overføres til drift af Historiens Hus.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-2-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevillinger vedrørende eksterne tilskud til udviklingsprojekter ved Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i sin egenskab som Centralbibliotek ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med kommunale, statslige og europæiske parter. Derudover har Herning Bibliotekerne ansøgt om tilskud til en række udviklingsprojekter. Herning Bibliotekerne har modtaget foreløbigt tilsagn om tilskud på i alt 1 mio. kr. til to udviklingsprojekter i 2017. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

 

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne har fået foreløbigt tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen og Europanævnet om tilskud på i alt 1 mio. kr. til følgende projekter.

 

Our Democratic Europe

"Our Democratic Europe" (ODE) er et EU projekt i regi af bibliotekerne i Polen, Belgien, Holland og Danmark. Projektet udspringer af projektet Demokratistafetten og gennemføres under Erasmus+. Der er bevilget i alt 0,5 mio. kr. til projektet i 2017. Heraf udgør bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen 440.000 kr. og Europanævnet har bevilget 60.000 kr. Der er på KFU møde den 12/9 2016 givet indtægts- og udgiftsbevillinger på 297.000 kr. vedrørende tilskud fra Erasmus+ til samme ODE projekt.

 

ODE bygger på dannelse af lokale demokratiklubber for unge mellem 14 og 18 år. Her indgår de unge i et action-leaning baseret læringsforløb i regi af bibliotekerne, med emner inden for event making, projektledelse, medieforståelse, procesfacilitering, medietræning mv. Målet er, at udvikle nye metoder til at engagere andre unge i demokratiet herhjemme og på tværs af grænser, samt udvikle anbefalinger til politikere i forhold til involvering af unge i beslutningsprocesser, bl.a. i forhold til EU Strategy 2020. Fra Danmark deltager bibliotekerne i Horsens, Holstebro, Viborg, Randers og Herning.

 

 

Open Library 2.0

Til projektet "Open Library 2.0" er der bevilget 0,5 mio. kr. i 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet med projektet er, at give bibliotekerne viden, kompetencer og erfaringer til at bringe det åbne bibliotekstilbud videre i omstillingen til fremtidens sammenskabte bibliotek (Bibliotek 3.0). Ambitionen med projektet er, at udvikle og afprøve en ny metode til biblioteksudvikling, der på én gang giver bibliotekerne strategisk afsæt til at udfolde det åbne bibliotekstilbud og operationelle redskaber til formidling, facilitering og brugerinteraktion.

  

Økonomi

Projektbevillingerne på i alt 1 mio. kr. er givet til udgifter i 2017. Det forventes af projekterne først kan regnskabs afsluttes i 2018, hvorfor tilskuddene på i alt 1 mio. kr. først forventes modtaget i 2018.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til udviklingsprojekterne med ekstern tilskud meddeles udgiftsbevilling på 1 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2017
at der til meddeles indtægtsbevilling på 1 mio. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 30. april 2017.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Centralbibliotekstilskud 2017 til Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2016-2019. Herning Bibliotekerne modtager i 2017 et samlet tilskud på 11.755.464 kr. Herning Bibliotekerne har i budgettet for 2017 et acontobeløb på 10.236.000 kr. hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2017 på 1.519.464 kr.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland. Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2016-2019. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget.

Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2017 et tilskud på:

Generelle opgaver 11.159.988 kr.

Sortering af materialer og kørsel     595.476 kr.

I alt 11.755.464 kr.

 

Der er i det oprindelige budget for 2017 afsat et acontobeløb på 10.236.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 1.519.464 kr. i 2017. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2017 vil være en tilsvarende merudgift på 1.519.464 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Der aflægges årligt regnskab til Kulturstyrelsen vedrørende centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksfunktionen meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1.519.464 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2017.
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.10-P00-2-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Kunsten i Herning - Registrering og placering af kunstværker (Fællesmøde mellem KFU og BYP)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunsten har altid haft en stor betydning for Herning, og som led i udviklingen af både Herning bymidte, centerbyerne og landsbyerne, er placeringen af kunstværker vigtigt for oplevelsen af Herning Kommune som et godt sted at leve, bosætte sig og besøge.

 

Registrering- og placeringsrapporten indeholder, ud over gængse oplysninger som kunstner, materiale, nuværende placering m.v., også mulighed for at Byplanudvalget, på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan prioritere mellem forskellige placeringsmuligheder for de af kunstværkerne, som enten står i depot eller hvor skulpturen ved den nuværende placering er vurderet at stå uhensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Registrering- og placeringsrapporten er både en opdatering, men også en fornyelse af ”Redegørelse for den kunstneriske udsmykning og placering på udendørsarealer i delområde I” af Mogens Breyen og Hans Edvard Nørregård-Nielsen fra 1996. Fornyelse og opdatering skal ses i lyset af af byen har forandret sig i løbet af de sidste 20 år og derfor kan ikke alle placeringer i kunstrapporten fra 1996 imødekommes.

 

Herning Kommune råder over en række kunstværker, som er placeret eller har stået i Herning bymidte. For øjeblikket er enkelte kunstværker, bl.a. som følge af gågade-projektet og banegårdsprojektet, placeret i depot.

 

Registrering- og placeringsrapporten har til formål at afdække, om de kunstværker, der er placeret i byen, står hensigtsmæssigt eller om kunstværket kan komme mere til sin ret på en anden placering, ved ny iscenesættelse eller i andre omgivelser.

 

Endvidere har rapporten til formål at angive mulige placeringer for de kunstværker, som for øjeblikket er placeret i depot.

 

Registrering- og placeringsrapporten gives en vurdering af, om kunstværket ved hjælp af enkelte virkemidler, som f.eks. en ny sokkel, belysning samt evt. rensning eller reparation (hvis det er nødvendigt), vil kunne få et nyt liv og dermed en mere synlig placering i bymiljøet.

 

Der spores en øget interesse fra bl.a. borgere, som ønsker at vide mere om de enkelte kunstværker, hvorfor der i sammenhæng med registrering- og placeringsrapporten bør igangsættes udarbejdelse af f.eks. et selvstændigt site under herning.dk, visitherning.dk og/eller evt.en pjece for Kunsten i Herning, som borgere og gæster m.v. kan printe fra hjemmesiden. Pjecen vil bl.a. indeholde et kort med placering samt en kort beskrivelse af det enkelte kunstværk. Eventuelt også en diskret skiltning ved skulpturene.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bedes vurderer de mulige placeringsforslag og indstille deres valg til placering/flytning af kunstværker til Byplanudvalget.

 

Byplanudvalget er blevet bedt om at vurdere, der hvor der er forslåede placeringsmuligheder, og prioritere dem i den foretrukne rækkefølge. De forskellige placeringer, er blevet gennemgået i samarbejde med Lotte Korshøj, Museumsleder ved Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, som har vurderet, at placeringsforslagene vil være en bedre placering end den nuværende eller, der hvor skulpturene står i depot, at forslagende til placeringer vil kunne fungerer for den enkelte skulptur. Lotte Korshøj har endvidere været med til at anbefale, hvorvidt de forskellige skulpturer har brug for ny iscenesættelse i form af ny sokkel, belysning m.v.

  

Ved flytning af en skulptur, vil det ofte være nødvendigt at inddrage kunstneren eller dennes efterladte, som er høringspart på den endelig placering.

 

Økonomi

For at sikre, at der er den nødvendige økonomi til afmontering, flytning, rensning, reparation, ny-opstilling, nye sokler, belysning, formidling m.v. vurderes det, at der skal afsættes et beløb på 100.000 kr. Beløbet deles ligeligt mellem tre konti; Herning C, Jubilæumsfonden og kontoen for Aktiviteter i Herning Midtby.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager Registrering- og placeringsrapporten til orientering,
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, udfra de fremlagte placeringsmuligheder, deres valg til placering/flytning af kunstværker til Byplanudvalget

Beslutning

Det indstilles til Byplanudvalget at:

 

 • Der ønskes en generel oplysningsskiltning ved alle skulpturerne.

 

Placeringer, genplaceringer og flytninger som i notatet, undtagen for nedenstående:

 

 • Herningstenen: Prisen og muligheden for en evt. flytning til Banegaardspladsen undersøges.
 • Double Form: HEART bedes komme med en udtales om placeringens muligheder i Birk eller ved Torvet ved Fuglsangsø. 
 • Kuben: Sjællandsgade/Silkeborgvej
 • Column: Strålerne skal fortsat friholdes fra byrumsinventar, dog kan fartdæmpende foranstaltninger som beskyttelse af værket opsættes.
 • Seated Woman og Willy Ørskovs bronzeskulptur skal have ny iscenesættelse og evt. placering på Torvet laves og genbehandles i forbindelse med projektering af Torvet. 
 • Mytologia: Såfremt Herningstenen genplaceres skal denne overvejes placeret i Kirsebærhaven.
 • Granitrelieffer af Eva Sørensen: Den rette placering blandt de tre foreslåede besluttes sammen med kunstneren.
 • Mirage: Placering ved Godsbanevej, Gl. Vejlevej og Museumsgade.
 • The Same for Everyone: Nuværende placering fastholdes eller skiftende placeringer i hele kommunen.

 

Derudover bør ”Uldkræmmeren” ved Textilforum med i registreringen og det skal undersøges hvor værket ”Den indre svinehund” opbevares, og denne skal der findes en egnet placering til.

 

Alle de besluttede placeringer og flytninger tager forbehold for endelige aftaler med de berørte kunstnere og grundejere.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget