Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 12. september 2016
Mødested: Herning Musikskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Udkast til kulturpolitik til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup og Sara Jørgensen

Sagsresume

Den inddragende proces i forbindelse med en ny kulturpolitik er gennemført, og der foreligger nu udkast til en ny kulturpolitik. På baggrungd af processen er der endvidere udarbejdet et omfattende idékatalog, som kan danne grundlag for kommende handlingsplaner inden for området.

 

Kulturkonsulent Pia Worm deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Processen i forbindelse med en ny kulturpolitik har i forår og sommer dannet grundlag for en åben og alsidig dialog med både borgere og fagpersoner fra Herning Kommune, internt i Herning Kommune og med indspark ude fra. Der har været gennemført arrangementer/samtaler med flg.: gymnasieklasser, Ældrerådet, Handicaprådet, Social og Sundhed, Ungdomsforeningen Kontrast, åbent borgermøde, Landsbykontaktudvalget, kulturelle foreninger via Kulturelt Samråd Herning, emne i DemokratiStaffetten (unge), Natur og Grønne områder, familier ved Liv i Sdr. Anlæg, Centerbykontaktudvalget, kulturlederne i flere omgange, bibliotekets brugere og ansatte, gæster på Team og den Jyske Sangskole via idétavle, medarbejdere i BEK og Lokalhistorisk Arkiv. Derudover er der kommet skriftlige input fra deltagere i arrangementer, alle forvaltninger og også et par uopfordrede.

 

Resultatet er blevet et udkast til en ny kulturpolitik, som har overskriften "Kultur hver dag".

Det har den, fordi kultur spiller en stor rolle for menneskers trivsel og tilfredshed. Kultur defineres i denne forbindelse som kultur, kunst, biblioteker, folkeoplysning og så videre. Alt det, som er med til at gøre os til hele mennesker.

Nøgleord i udkastet er nærhed, fællesskab, dannelse og viden. Men det er også mod - til at stræbe efter det ypperste og give plads til det skæve.

 

Kulturpolitikken er inddelt i tre temaer:

  • Når kultur er løftestang, som handler om alt det kultur kan bruges til - uden at være det primære formål
  • Når vi skaber kultur, som handler om skaberprocessen i alle niveauer - fra hobby til professionelt
  • Når kultur rører os, som handler om de særlige og unikke øjeblikke, hvor vi bliver rørt. Det er både de store i oplevelser, men også de nære og mindre

 

Dertil kommer en indsats, som går på tværs af temaerne:

  • Vi tænker på tværs, som handler om synergi, formidling og større værdi for borgerne og Herning Kommune. Alt sammen som en konsekvens af mere arbejde på tværs - både internt og eksternt

 

Udkast til kulturpolitik er på et strategisk niveau. Der foreligger et fyldigt og konkret idékatalog, som understøtter udkastet sammen med den nye kulturpolitik der danner grundlag for de kommende års handlingsplaner.

 

Det vurderes, at der er en meget god sammenhæng både til Herning Kommunes vision og den nye brandigstrategi.

Udkastet vil kunne understøtte alle værdier i brandingstrategien. Og når politikken udmøntes vil den kunne levere kvalitativ indhold til brandingen af Herning.

 

Udkastet er ikke grafisk bearbejdet. Det vil ske efter politisk behandling.

 

Efter vedtagelse af en ny kulturpolitik skal forvaltningen igangsætte arbejdet med handleplaner / udmøntning af politikken.

 

Vedtagelse af kulturpolitikken har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkast til ny kulturpolitik for Herning Kommune godkendes
at forvaltningen igangsætter arbejdet med udmøntning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udkastet til kulturpolitikken anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Maria Blicher Jepsen  

Indtægtsbevilling til eksterne tilskud til udviklingsprojekter på Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I sin egenskab som Centralbibliotek har Herning Bibliotekerne ansvaret for en række løbende projekter i samarbejde med statslige og europæiske parter. Derudover har Herning Bibliotekerne ansøgt om tilskud til en række udviklingsprojekter.

 

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn om tilskud på i alt 1.077.000 kr. til 3 udviklingsprojekter. Indtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter.

 

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne har fået tilsagn fra Kulturstyrelsen og EU Erasmus+ om tilskud på i alt 1.077.000 kr. til nedenstående projekter.

 

Free-style Danmarkskanon:

Formålet med projektet er gennem en samlet indsats og fælles fodslag på otte biblioteker at skabe øget opmærksomhed omkring Danmarkskanonen, få skabt refleksion og debat samt indsamlet flere brugeres bud på danskhed og danskernes immaterielle værdier.

 

Herning Bibliotekerne samarbejder med bibliotekerne i Hedensted, Ikast-Brande, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg og Århus.

 

Indtægterne fra staten til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges revideret regnskab ved afslutningen af projektet.

 

Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud på 147.000 kr. til projektet, som løber fra august til november 2016. Alle indtægter og udgifter forventes afholdt i projektperioden.

 

Den samlede egenfinansiering på 98.000 kr. i projektperioden afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

 

Kompetence på distance:

I projektet etablerer de 6 centralbiblioteker i fællesskab én platform for, en ramme om og indholdselementer i et digitalt kompetenceudviklingstilbud til alle landets biblioteker. Tilbuddet bliver efter projektperioden en integreret del af centralbibliotekernes kompetenceudviklingstilbud og kan ses som et fleksibelt digitalt supplement til de nuværende traditionelle ”fysiske” kompetenceudviklingskurser. Målet med det digitale kompetenceudviklingstilbud er helt overordnet at styrke biblioteksansattes uddannelses- og kompetenceniveau – ved at gøre adgangen til at modtage ny viden og læring mere fleksibel, nem og hurtig.

 

Herning Bibliotekerne samarbejder med bibliotekerne i Aalborg, Gentofte, Odense, Roskilde og Vejle.

 

Indtægterne fra staten til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges revideret regnskab ved afslutningen af projektet.

 

Kulturstyrelsen yder et samlet tilskud på 633.000 kr. til projektet, fordelt med 179.000 kr. i 2016 og 454.000 kr. i 2017. Alle indtægter og udgifter forventes afholdt i projektperioden.

 

Den samlede egenfinansiering på 539.000 kr. i projektperioden afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

 

Our Democratic Europe:

Our Democratic Europe sætter fokus på udvikling af unges demokratiske kompetencer og deltagelse – og ikke mindst beslutningskraft og indflydelse på eget liv og fremtid.

 

Deltagerne er unge i alderen 14-19 år fra Polen, Holland, Belgien og Danmark. Herhjemme med deltagelse af 8 midtjyske kommuner.

 

I løbet af det næste 1,5 år skal de unge med hjælp fra kommunernes biblioteker indgå i lokale klubtilbud, hvor de klædes på med viden om og værktøjer til at agere i demokratiske fællesskaber, inddrage andre unge, facilitere debat- og dialogaktiviteter samt opnå indflydelse gennem beslutningstagere og medier. Udvælgelsen af deltagere foretages af bibliotekerne i samarbejde med de lokale skoler, ungdomsorganisationer og foreninger.

 

Klubarbejdet skal munde ud i 4 regionale seminarer, som de unge selv arrangerer og samles om. Seminarerne fungerer som optakter til 4 internationale seminarer, hvor de unge på skift besøger hinandens lande og diskuterer emner fra EU 2020 strategien sammen med politiske beslutningstagere. Seminarerne planlægges af hvert enkelt land i koordinering med de øvrige lande.

 

Projektet afsluttes i 2018 med at deltagernes anbefalinger samles og overbringes til EU parlamentet. Projektet er forankret under Demokratistafetten i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017 og støttes midler fra EU Eramus+. Projektledelsen varetages af Herning Bibliotekerne.

 

Herning Bibliotekerne samarbejder regionalt med bibliotekerne i Holstebro, Horsens, Randers, Skanderborg, Struer, Syddjurs, Viborg og internationalt med bibliotekerne i Roeselare (Belgien), Zeeland/Middelburg (Holland) og Gdansk (Polen).

 

Indtægterne fra EU Erasmus+ til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der afrapporteres ved afslutningen af projektet.

 

EU Erasmus+ yder et samlet tilskud på EUR 39.970 svarende til ca. 297.000 kr. til projektet dedikeret til rejseudgifter og afholdelse af 4 internationale seminarer. Alle indtægter og udgifter forventes afholdt i årene 2016-2018.

 

Øvrige udgifter i projektperioden afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på Serviceområde 14, Folkebiblioteker.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at   der til udviklingsprojekterne med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 404.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2016
at   der til udviklingsprojekterne med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 642.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2017
at   der til udviklingsprojekterne med eksterne tilskud meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 31.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018
at   de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 30 . september 2016 til Byrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Skibbild-Nøvling Idrætscenter - Ansøgning om belysning på P-plads.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skibbild-Nøvling Idrætscenter v/ formand Leif Risom ansøger om dækning af omkostninger til renovering af pladsbelysningen på parkeringspladsen ved Skibbild-Nøvling Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Skibbild-Nøvling Idrætscenter ønsker at få renoveret pladsbelysningen på parkeringspladsen ved centeret, idet det er i en meget dårlig forfatning. Arbejdet består i en udskiftning af lysarmaturer på de nuværende 8 standere, samt vægmontering af 2 lysarmaturer til oplysning af stien, der går langs centeret. Stien er meget benyttet og er på nuværende tidspunkt ikke oplyst.

 

Parkeringspladsen er placeret på Herning Kommunes matrikel, mens stien er placeret i skellet mellem Herning Kommune og Skibbild-Nøvling Idrætscenters matrikel.

 

Vej og trafikafdelingen ved Herning Kommune oplyser, at pladsbelysningen ikke hører under den offentlige gadebelysning.

 

Økonomi

Skibbild-Nøvling Idrætscenter søger om dækning af omkostningerne til renovering af belysningen på parkeringspladsen. Beløb jf. tilbud lyder på 42.866 kr. ekskl. moms.

Det skal oplyses at Skibbild-Nøvling Idrætscenter er momsregistreret, og derfor kan få momsbeløbet refunderet.

Centeret modtager årligt 434.000 kr. i bloktilskud, og havde i 2015 et overskud på 5.000 kr. og en likvid formue på -59.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 42.866 kr. til renovering af pladsbelysningen på parkeringspladsen ved Skibbild-Nøvling Idrætscenter
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen (374 00 221-04)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Feldborg Hallen søger om tilskud til reparation af tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Selvejende Institution Feldborg Hallen søger om tilskud til reparation af tag.

Sagsfremstilling

Feldborg Hallens tag er konstateret utæt. Det bevirker, at der trænger vand ind i hallen og ned på halgulvet.

 

Utæthederne er midlertidigt afhjulpet med plastik overdækning, så gulvet ikke lider skade.

 

Jf. besigtigelse og indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til udbedring af skader anslået 28.500 kr. incl. moms.

 

Hallen søger om tilskud til dækning af denne udgift.

 

Herning Kommunes Ejendomsafdeling har besigtiget taget på Feldborg Hallen og tilhørende servicebygning.

 

Taget på servicebygningen er meget mos og algebelagt, og der er begyndende afskalninger på hele tagfladen. Restlevetid vurderes til 3-5 år.

Hallens tag er i bedre stand. Mos og algebelægning er begrænset, og der er små tegn på begyndende afskalning. Restlevetid vurderes til 5-8 år.

Ejendomsafdelingen anbefaler at ansøgte reparation på hallens tag iværksættes nu.

 

Feldborg Hallens formueforhold jf. regnskab 2015:

 

Årets resultat: 487 kr.

Egenkapital: 7.555.169 kr.

Likvid beholdning: 0 kr.

 

Feldborg Hallen modtager et årligt bloktilskud på 616.000 kr. (2016).

 

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 28.500 kr.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, rådighedsbeløb på haltilskudskonto

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.12-P00-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Oplæg til regelforenkling vedr. adgang til kommunale lokaler for ikke godkendte foreninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af igangsat proces om regelforenkling er det besluttet at arbejde videre med regelforenkling i forhold til krav om foreningsgodkendelse i forbindelse med lån af kommunale lokaler.  

 

Forvaltningen fremlægger oplæg til regelforenkling vedr. adgang til kommunale lokaler for ikke godkendte foreninger.

Sagsfremstilling

Jf. folkeoplysningslovens §3 skal den frie folkeoplysende virksomhed være etableret med en vedtægt jf. lovens §§ 4 og 5 og være godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget for at kunne få anvist et kommunalt lokale. Dette vanskeliggør at imødekomme forenings-/ folkeoplysningslignende aktiviteter for eksempel i sundhedsfremme- og integrationsindsatser til trods for, at det giver god mening, og der er ledig lokalekapacitet.

 

En administrativ vurdering uden krav om politisk godkendelse som folkeoplysende forening vil smidiggøre tværgående indsatser.

 

Kultur og Fritid samt Sundhed og Ældre fremlægger i samarbejde med Frivilligcenter Herning oplæg til løsningsmodel til administrativ udmøntning.

 

Oplægget tager udgangspunkt i følgende:

 

1.

Frivilligt socialt arbejde i foreningsregi

Kan være medlem af Frivilligcenter Herning

Kan søge midler via servicelovens §18.

 

2.

Frivillige folkeoplysende foreninger

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget

Kan søge tilskud via folkeoplysningsloven

 

3.

Overvejende sociale foreninger med enkelte idrætsaktiviteter

Medlem af Frivilligcenter Herning, men skal ikke godkendes af Kultur og Fritidsudvalget

Kan søge midler via servicelovens §18.

Kan få lejlighedsvis adgang til lån af kommunale lokaler

 

4.

Overvejende idrætsforeninger med socialt/ integrations sigte

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget

Kan også være medlem af Frivilligcenter Herning af hensyn til mulighed for sparring og samarbejde

Kan søge tilskud via folkeoplysningsloven, men ikke §18 puljen.

 

Modellen tænkes som et arbejdsredskab til at indplacere nye foreninger på ”den rette hylde”.

 

For at imødekomme sociale foreningers behov for lejlighedsvis lån af kommunale faglokaler, idrætshal eller svømmehal foreslås en model, hvor disse foreninger søger om lån af lokaler gennem Frivilligcenter Herning. En model hvor Frivilligcenter Herning får adgang til lokalebookingsystemet Conventus og aftaler med Kultur og Fritid i det omfang, der fortsat er ledig lokalekapacitet efter den årlige lokalefordeling til de godkendte folkeoplysende foreninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender oplæg til regelforenkling vedr. adgang til kommunale lokaler for ikke godkendte foreninger til administrativ udmøntning.

Beslutning

Sagen udsættes.

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø40-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Beat 'em up 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomshuset Kontrast v/Patrick Jakobsen fremsender ansøgning om tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af Beat 'em up 2016.

Sagsfremstilling

Musikarrangementet Beat 'em up er en freestyle rap konkurrence under hip hop genren, som henvender sig til upcoming rappere i Herning. Lignende arrangementer ses normalt i større byer som København og Århus, men Herning har med bl.a. Ungdomshuset Kontrast, Kulturfabrikken og Scene 7 en potentiel stor publikumsinteresse for sådan et arrangement.

 

Beat 'em up afholdes i år for tredje gang den 22. oktober forventeligt på Scene7 i Nørregade. Beat 'em up startede i 2014, hvor arrangementet blev afholdt for egne midler. I 2015 udvidede arrangøren bl.a. ved at invitere professionelle kunstnere. Her modtog arrangementet et tilskud fra Ungepuljen på 5.000 kr.

 

Antallet af deltagere og publikummer er steget fra 73 i 2014 til 122 i 2015. På grund af den store interesse udvides arrangementet yderligere i 2016, hvor der inviteres en større kendt kunstner til selve konkurrencerne, samt et mindre upcoming band til at spille bagefter.

 

 

Økonomi

Budgettet udviser et lille underskud på 4.600 kr. Der er i alt udgifter for 45.600 kr., hvoraf de væsentligste poster er i alt 32.000 kr. til kunstnere, 4.000 kr. til T-shirts med tryk, i alt 3.200 kr. til reklame, 2.000 kr. til dørmand og 2.000 kr. til forplejning.

De budgetterede indtægter udgør i alt 41.000 kr. Egenbetalingen i form af entré på dagen udgør 6.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 35.000 kr.

 

Udover de i budgettet nævnte indtægter og udgifter, bliver der, ligesom de forrige år, søgt flere sponsorater. Sponsoraterne er oftest præmier til vinderne af de forskellige konkurrencer. I 2015 blev der indsamlet sponsorater for ca. 7.500 kr. Sponsorerne var Q tattoo, Race Skatershop, Adrenalin og Tattoofashion.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Beat 'em up 2016, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 17. august resterer 142.994 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Feldborg BMX søger om tilskud til nyt system til tidtagning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Feldborg BMX v/ fmd. Tina Boman Gylling og Feldborg Hallen søger om tilskud til indkøb og installation af transpondersystem til tidtagning.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste år har Feldborg BMX været toneangivende i dansk BMX og har afholdt mesterskaber bl.a. DM, NM og Landspokal-løb.

 

Feldborg BMX har kørere i landsholdstruppen, og det lokale anlæg har ry for at være et af de bedste i landet.

 

Et godt ry, et højt ambitionsniveau og store sportslige resultater kræver imidlertid et til stadighed tidssvarende idrætsanlæg.

 

Udfordringen er pt., at såfremt klubben fortsat vil afholde mesterskaber, er der behov for at investere i indkøb og installering af et nyt transpondersystem til tidtagning på klubbens 2 BMX baner (udendørs og indedørsbane)

 

Klubben har indhentet tilbud på system med faste installationer til begge baner samt decoder, som kan flyttes mellem banerne alt afhængig af hvilken bane, der skal bruges til løb.

 

Budgetterede udgifter til indkøb af det samlede transpondersystem udgør ca. 72.000 kr. incl. moms og ex. installation, som klubben selv bidrager med. Herning Kommune søges om et tilskud på 72.000 kr.

 

Feldborg BMX tegner jf. seneste indberetning 57 medlemmer, heraf 19 over 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 3.620 kr.(2015) til drift af klubhus i tilknytning til udendørsanlæg.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2015:

 

Årets resultat: -63.601 kr.

Egenkapital: 118.029 kr. lig med likvid kapital.

 

Feldborg Hallens formueforhold jf. regnskab 2015:

 

Årets resultat: 487 kr.

Egenkapital: 7.555.169 kr.

Likvid beholdning: 0 kr.

 

Feldborg Hallen modtager et årligt bloktilskud på 616.000 kr. (2016).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 72.000 kr.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-203-06 særligt lokaletilskud, hvor der pr. 31.08.2016 resterer 540.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Orkesterrejse - El Rico Mambo

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender ansøgning om tilskud til El Rico Mambos orkesterrejse til Berlin i september.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles mamrimbaorkester blev i forbindelse med kommunesammenlægningen rigere idet "El Rico Mambo", som var tilknyttet Trehøje Musikskole, blev en del af Herning Musikskole.

 

El Rico Mambo er et tværkommunalt samarbejde - nu mellem Herning og Vejle Musikskoler.

 

Marimbaorkestret er meget brugt, både lokalt i Herning Kommune, men også i hele kulturregionen, nationalt og internationalt. Orkestret har gæstet både Italien, Spanien og Tyskland, hvor rejsen går til igen i år.

 

Orkestret vil i løbet af rejsen optræde forskellige steder i Berlin, ligesom turen naturligvis også indeholder sociale elementer.

 

Der deltager både lærere, elever og forældre fra Herning og Vejle Musikskoler i rejsen.

 

Budgettet for hele rejsen udviser et mindre underskud på 1.046 kr. Der er udgifter for i alt 62.446 kr., hvoraf størstedelen er udgifter til transport på 27.344 kr., herefter udgifter til indkvartering på 24.102 kr, 10.000 kr. til forplejning og 1.000 kr. til diverse.

Der er indtægter for i alt 61.000 kr., hvoraf hver kommune bidrager med 5.000 kr., i alt 10.000 kr., støtteforeningens bidrag udgør 37.000 kr., egenbetaling for voksne udgør 4.000 kr., egenbetaling for elever udgør 8.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 2.400 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget yder jvf. almindelig praksis et tilskud på 200 kr. per elev til korrejser i Danmark og Europa.

 

Der deltager i alt 16 elever på rejsen, hvoraf 12 elever er fra Herning Musikskole, hvilket efter normal praksis giver et tilskud på 2.400 kr.

Eleverne fra Vejle Musikskole modtager ikke tilskud fra Herning Kommune.

 

På grund af særlige omstændigheder, har formandskabet været nød til at behandle ansøgningen forud for Kultur- og Fritidsudvalgets møde. Formandskabet besluttede at bevillige et tilskud på 200 kr. per deltager, i alt 2.400 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalet tiltræder formandskabets beslutning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-7-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Børneteaterfestival 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 24. august ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2016.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd Herning afholder Herning Børneteaterfestival over tre dage i november. Fredag den 4. er det omegnsbyerne Haderup, Skarrild, Kibæk, Aulum, Vildbjerg og Vind, samt i år to nytilkomne byer Sdr. Felding og Sinding, der danner rammen om professionelt børneteater og kreative værksteder. Lørdag den 5. og søndag den 6. afholdes festivalen i nogle af Hernings kulturinstitutioner; Team Teatret, biblioteket, Danseinstituttet Familien Nielsen, Herning Kirke og hele Kulturgården i Nørregade 7.

 

Formålet med festivalen er at præsentere professionelt teater for børn i Herning Kommune. Ud over professionelt teater tilbyder alle lokationer også forskellige kreative værksteder, f.eks. sminkeværksted, sokkeværksted og malerværksted, hvor børn kan være sammen med deres voksne. Alle aktiviteter og forestillinger er gratis.

 

Der er ca. 100 frivillige hjælpere engageret i løbet af de tre dage i de ni byer.

Økonomi

Budgettet for Herning Børneteaterfestival balancerer ved 284.000 kr. De væsentligste udgifter er 194.000 kr. til forestillinger, 25.000 kr. til annoncering og radiospots, 18.000 kr. til programmer, 15.000 kr. til forplejning og materialer, samt 10.000 kr. til porto.

På indtægtsiden budgetteres med Kulturelt Samråd Hernings egenbetaling på 137.000 kr. og 50% statsrefusion på teaterforestillinger på 97.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om det resterende beløb på 50.000 kr.

 

Kulturelt Samråd Herning modtog i 2015 et tilskud til Herning Børneteaterfestival på 35.000 kr.

 

Udgiften til materialer udgør 1.500 kr. per omegnsby, hvilket giver en stigning på i alt 3.000 kr. til Sdr. Felding og Sinding, hvorfor forvaltningen anbefaler et tilskud på kr. 38.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 38.000 kr. til afholdelse af Herning Børneteaterfestival 2016, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der per 29. august resterer 142.994 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 25. juli til 30. august 2016.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 25. juli til 30. august 2016.

 

Der er i perioden bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

  • Teaterforestilling for teenagere på 6-8 klassetrin med udgangspunkt i temaet pubertet. Med udgangspunkt i temaet vil de unge selv udarbejde manuskript og arrangement. Planlægning, manuskriptskrivning, øvning og visning foregik sidst i sommerferien. Planen er at forestillingen efterfølgende tilbydes til kommunens skoler. Forestillingen blev vist første gang den 29. juli, hvor interesserede blev inviteret via Facebook. De unge har søgt Ungepuljen om midler til rekvisitter, kostumer og transport. Der er bevilliget 2.000 kr. til Kasper Jensen.

 

Der er tidligere bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet:

  • Foredrag og dialog om ytringsfrihed af, for og med unge. Der er bevilliget 5.000 kr. til Max Pedersen.
  • Workshop om udvikling af synthesizer, og hvordan lyd er omkring og kan tvinges ud af alt. Workshoppen skal indeholde en byggedel, hvor deltagerne bygger deres egen synthesizer med kabler, tuber, rør og indpakning. Derudover kommer der et liveshow fra en kunstner, som har bygget hele sit liveshow op omkring hjemmelavede modulære systemer og synthesizers. Der er bevilliget i alt 5.000 kr. Morten Mandsberg.
  • Sommerkulturaktiviteter i Gullestrup for unge fra hele kommunen i juli. Der laves to uger i træk aktiviteter for unge, hvor formålet er det kulturelle møde borgerne imellem. Der er bevilliget 3.000 kr. til Jasira Hussein.
  • Yoga- og bæredygtighedsevent i Sdr. Anlæg den 27. august. Et arrangement i anlægget, hvor unge præsenterer unge for yoga, vegansk mad, boder hvor unge kan sælge deres kreative udfoldelser, workshops med meditation og indisk musik, elektronisk og akustisk musik, sitarspiller mv. Der er bevilliget op til 5.000 kr. til Ditte Lykke.

 

 Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 30.000 kr. af Ungepuljen for 2016.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Danske Folkekor - Landsstævne 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Folkekor fremsender den 6. juli ansøgning om tilskud til afholdelse af Landsstævne 2017.

Sagsfremstilling

Efter stort ønske fra Vestjyske Folkekor, afholder Danske Folkekor sit Landsstævne 2017 på Herning Gymnasium den 25. - 27. maj 2017.

 

Landsstævnet strækker sig over tre dage med prøver, hvortil der hvert år bliver skrevet nyt musik af høj kvalitet. I 2017 bliver musikken skrevet af Jakob Høgsbro, som er landskendt for korværker og kompositioner.
For at alle har mulighed for at skabe bekendtskab med værket før landsstævnet, afholdes der forprøver. I Herning afholdes forprøven på Den Jyske Sangskole. Der søges ikke tilskud til forprøverne.

 

Stævnet afsluttes med en festkoncert, hvor Jakob Høgsbro dirigerer det store kor under hovednummeret, som er den nyskrevne musik. Desuden dirigerer Jesper Grove Jørgensen en afdeling med danske sange, og der bliver arrangeret en lille selvstændig afdeling med de lokale strygere.

 

Stævnet tiltrækker sædvanligt ca. 300 deltagere. Der er lavet aftaler med de lokale hoteller, campingpladser og vandrehjem, da deltagerne ofte gerne tager familien med, som kan nyde den pågældende bys attraktioner.

 

Alt vedrørende hotelreservationer, trykning af indbydelser og programmer, catering, podier, lys, lyd og scene indkøbes hos lokale leverandører. Ligeledes er det frivillige fra Vestejyske Folkekor, der står for alt det praktiske.

Der reklameres for Herning by i det kommende nummer af Musikmagasinet, som er et magasin udgivet af den samlede danske klassiske amatørmusik i Danmark.

Økonomi

Budgettet for landsstævnet udviser et underskud på 75.000 kr. Der er udgifter for i alt 318.500 kr., hvoraf 66.500 kr. er til noder, 55.000 kr. til lokaler, scene og podier, 54.000 kr. til honorarer, 30.000 kr. til møder og planlægning, 30.000 kr. til PR, 25.000 kr. til ophold og forplejning, 9.000 kr. til transport og 9.000 kr. til evaluering, forsikring og kontorartikler.

På indtægtssiden budgetteres med i alt 203.500 kr., hvoraf 125.000 kr. er deltagerbetaling, 62.500 kr. er deltagerbetaling for noder og 16.000 kr. er fra billetsalg.

Der søges om tilskud fra Nordea-fonden, samt underskudsgaranti hos Kulturelt Samråd. Herning Kommune ansøges om tilskud til at dække noget af det budgetterede underskud på 75.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr. til leje af lokaler, scene og podier under afholdelse af Danske Folkekors Landsstævne 2017, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, i 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2017.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2017.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30 ligesom i tidligere år.
Januar 23
Februar 20
Marts 13
April 18 - tirsdag efter påske
Maj 22
Juni 19
August 14
September 25
Oktober 30
November -
December 4

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 88.04.08-P20-6-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Projekt Ny Holing - Rumprogram og bedømmelsesudvalg

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget