Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: Autogalleriet, Industrivej Syd 1A, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg på Autogalleriet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet starter med en rundvisning i Autogalleriet.

Beslutning

Orientering og rundvisning taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.09.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Navn til det nye lokalbibliotek på Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget har den 27. maj 2019 behandlet status og planer for det nye lokalbibliotek på Lindbjergskolen, som åbner januar 2020. Her blev beslutningen om navngivning af det nye lokalbibliotek udsat, indtil navnet på Hammerum-Hallen var kendt.

Sagsfremstilling

 

Efterfølgende er det besluttet, at Hammerum-Hallen skal hedde Hammerum-Gjellerup Hall´n.

 

Herning Bibliotekerne indstiller, at udvalget tager stilling til, om lokalbiblioteket skal hedde Hammerum-Gjellerup Bibliotek eller Lindbjerg bibliotek.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget beslutter hvad det nye bibliotek skal hedde.

Beslutning

Udvalget vedtager, at biblioteket navngives Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning - 2019 og 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status for Kulturfest Herning 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Kort evaluering af og glimt fra årets udgave af Kulturfest Herning - En opdagelsesrejse 2019.

 

Orientering om de første planer for Kulturfest Herning - En for alle 2020.

 

Projektleder for Kulturfest Herning, Pia Worm, deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status tages til orientering

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Næste års kulturfest finder sted 6. – 13. juni 2020 med temaet ”en for alle”. På baggrund af de opsamlede erfaringer, vendes programmet, så kulturfesten starter med et stort arrangement i Herning og slutter med rock i Aulum.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på Feldborg Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den Selvejende Institution Feldborg Hallen ansøger om tilskud til udskiftning af tag.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,971 mio. kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Feldborg Hallens tag er konstateret utæt, som bevirker, at der trænger vand ind i hallen og ned på halgulvet. Der er tidligere foretaget mindre midlertidige reparationer af taget, men det anses nu for nødvendigt med en udskiftning.

Taget er besigtiget og vurderet af Kommunale Ejendomme ved Herning Kommune, som anbefaler en udskiftning af taget.

 

I bloktilskudssagen den 17. december 2018 blev den forventede udskiftning af taget præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget reserverede 1 mio. kr. til opgaven med henblik på senere endelig vedtagelse.

 

Feldborg Hallen har indhentet tre tilbud på opgaven, og billigste tilbud er på 0,971 mio. kr. ekskl. moms. Hallen er momsregistreret og får således momsen refunderet.

 

Feldborg Hallen har samtidig forespurgt om muligheden for at udskifte hallens belysning til nyt LED-lys.

Udgift: 157.000 kr.

Forventet tilbagebetalingstid på ca. 10 år

Årlig driftsbesparelse på ca. 15.000 kr.

Der indhentes yderligere tilbud, og det bedste og billigste tilbud udvælges.

 

Feldborg Hallens formueforhold jf. regnskab 2018:

Årets resultat: -23.633 kr.

Egenkapital: 8.883.221 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 164.578 kr.

Feldborg Hallen modtager et årligt bloktilskud på kr. 658.000 kr.

Økonomi

Udgiften på 0,971 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, hvor der resterer 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,971 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller til udskiftning af tag på Feldborg Hallen,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2019,
at der bevilges et tilskud på op til 0,157 mio. kr. til udskiftning af hallens belysning,
at udgiften på op til 0,157 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen,
at det årlige driftstilskud til Feldborg Hallen nedsættes med 12.000 kr. svarende til ca. 85% af driftsbesparelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening søger om tilskud til renovering af foreningens klubhus.

Sagsfremstilling

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforenings klubhus oplever problemer med en ydermur i gavlen, som er dårlig og trænger til renovering. Konkret drejer det sig om fugerne mellem stenene, der er blevet dårlige og overliggere over to vinduer, der skal udskiftes. Denne del af klubhuset er opført i 1968.

 

Skaderne på muren er efterhånden af sådan en grad, at der er begyndt at trække fugt ind i muren, der er begyndt at blive synligt på indersiden af muren i form af fugtpletter.

 

Foreningen har selv fået ordnet fugerne omkring vinduerne ved hjælp af lokale frivillige.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på arbejdet, der samlet beløber sig til en udgift på 30.000 kr. Tilbuddene dækker ikke over evt. udskiftning af sten.

 

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforenings formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 103.100 kr.
 • Egenkapital: 1.051.680,74 kr.
 • Likvide beholdninger: 344.702,20 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 15.000 kr. til renovering af ydermur i klubhus,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kølkær Idræts- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til reparation af tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den selvejende institution Kølkær Idræts- og Kulturcenter ansøger om tilskud til reparation af tag.

Sagsfremstilling

Kølkær Idræts- og Kulturcenter har konstateret indtrængende vand fra loftet i et mødelokale. Man har fået undersøgt skaden, og det viser sig, at tagpap-taget på en del af bygningen er utæt, og vand har ødelagt loftet i mødelokalet.

 

Det vurderes, at tagpapet skal udskiftes, og skaderne på det eksissterende loft skal udbedres.

 

Centeret har indhendtet to tilbud på opgaven og en samlet udgift på 48.000 excl. moms. Centret er momsregistret på denne del af bygningen.

 

Bestyrelsen oplyser, at man netop har afsluttet en totalrenovering af toiletter ved indgangsområdet, således at der ikke er flere midler på centrets vedligeholdelseskonto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 48.000 kr. til reparation af tag og loft i Kølkær Idræts- og Kulturcenter
at udgiften på 48.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA) ansøger om tilskud til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på den runde bygning ved museet.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,986 mio. kr. til formålet.

 

Sagsfremstilling

CHPEA har registreret vand og fugt i den runde bygning og har derfor anmodet Kommunale Ejendomme om at besigtige bygningen, idet der er risiko for beskadigelse af værkerne på museet.

Kommunale Ejendomme vurderer, at taget er i så ringe stand, at det ikke er muligt at udføre egentlige reparationer på det. Derudover er der problemer med de runde ovenlys, hvor beslag og tætningsbånd er tæt på udtjente, og der er allerede nogle beslag, som er faldet af, og der ses begyndende råd i det bagvedliggende træ.

 

Det anbefales, at der foretages en udskiftning af både tagbelægning og ovenlys.

Økonomi

Kommunale Ejendomme har haft projektet i udbud, som viser en samlet udgift på 0,986 mio. kr.

 

Udgiften kan finansieres således:

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner.

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. CHPEA

0,586 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, renovering af Elia

 

Der er i øjeblikket opsparet 1,147 mio. kr. til maling mv. af skulpturen Elia, som foretages ca. hvert 10.-12. år - sidste gang i 2012/13 med en udgift på 0,780 mio. kr. Der henlægges i øjeblikket 0,102 mio. kr. om året til dette formål, og der vil således fortsat være midler til maling af skulpturen i 2023.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på CHPEA meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,986 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder. Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,786 mio. kr. i 2019 på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder,  
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 364098, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,200 mio. kr. på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,586 mio. kr. i 2019 fra fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, stednr. 364089 renovering af Elia.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Marken er mejet - ansøgning om tilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Styregruppen for arrangementet "Marken er mejet" ved projektlederne Rasmus Sommer og Morten Gram ansøger om tilskud på 30.000 kr. til en formidlende totaloplevelse.

Sagsfremstilling

Med totaloplevelsen, Marken er mejet (Arbejdstitel), vil arrangørerne gerne invitere publikum indenfor til en helt anderledes høstfest, i den høfyldte lade nord for Herning. Her vil publikum blive bænket til en aften fyldt med skuespil, sang, historieformidling og mad.

 

Maden bliver et gennemgående element der skal skabe rammerne for den fortælling, som skal sætte fokus på det landbrugssamfund vi kommer fra og det forhold vi har til landbruget og råvarerne i dag. Der kommer til at være fem anretninger som vil blive serveret med en forhistorie. Hver ret skal have et team der skal sætte fokus på et bestemt område inden for landbrug, kultur og/eller historie, f.eks. Opdyrkelse af Midtjylland, konventionelt landbrug, dansk madkultur, økologi, klima, lokalhistorie osv. Man vil bestræbe sig på, at maden udelukkende er lavet på danske råvarer og lokale råvarer.

 

Mellem hver ret bliver der et ”indslag” der igennem forskellige kunstneriske udtryk, skal formidle et tema og bygge bro til næste akt/ret og give publikum en oplevelse af at tingende går op i en højere enhed.

Det ” kunstneriske” indslag skal i lige så høj grad fylde mentalt som maden. Aktørerne vil være fra forskellige kulturforeninger. Målet er at publikum får en total oplevelse, der behandler forskellige temaer fra flere vinkler, og hvert element fra aftenen smelter sammen til en totaloplevelse.

 

Arrangementet afholdes 3 aftener (d. 26., 27., og 28. september 2019).  Hver aften med plads til ca. 100 publikummer.

 

Projektet regner med at tilknytte 75 frivillige og derudover 15 forskellige lokale foreninger og organisationer som samarbejdspartnere. Vi arbejder på et få et samarbejde mellem : Sinding-Ørre Borgerforening, Vildbjerg Amatør Teater, Vildbjerg folkedans, LITLA, Møltrup, Kulturskabet, Herning Sangskole, Landbrug og Fødevare, Teaterkompagniet, Sørvad Amatør Teater, Økologi Danmark, Lokale landbrug m.m.

Økonomi

Projektet er budgetteret med udgifter på i alt 136.500 kr. og indtægter på i alt 111.500 med et indregnet tilskud på 30.000 kr. fra Herning Kommune. Underskuddet på 25.000 kr. er ansøgt dækket med en underskudsgaranti ved Kulturelt Samråd. En evt. støtte kan finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 27. juni 2019 resterer 257.564 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen drøftes

Beslutning

Der bevilges 10.000 kr. til arrangementet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Mød mig i mørket"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kulturkompagniet i Herning har den 1. juni 2019 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 5.000 kr. til teaterprojektet "Mød mig i mørket".

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturkompagniet i Herning ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til teaterformidlingsprojektet "Mød mig i mørket". Projektet afvikles den 29. august 2019 ved Rind Kirke og den 5. september 2019 ved Grove Kirke.

 

Projektet handler om formidling af historier og fortællinger tilknyttet til kirkerne og deres tilhørende kirkegårde. Teksterne bag projektet bygger på research af blandt andet Leif Sepstrup (Slægtshistorisk Forening Herning) suppleret med information fra slægtsforskningsarkiver. Konceptet er det samme for de to forestillinger, men indholdet baseres på den enkelte kirkes historie.

 

Ved Rind Kirke møder publikum blandt andet pårørende til soldater ved fronten i 1864, Kjælle Kasper samt en soldat der synger datidens viser. Ved Grove Kirke vil der blandt andet være fortælling om Ane Marie Laursen. Ane Marie blev kendt som hedens sidste eneboer via museumsforstander H.P. Hansen, der til sidst købte Ane Maries hus, lod det flytte og genopføre ved Herning Museum.

 

Der vil være 8-10 skuespillere involveret i de to forestillinger, og der er skrevet sange og tekster specielt til begge forestillinger.

 

Kirsten Aastrup er instruktør på projektet, der ledes af Jørgen Rasmussen og Kathrine Skjønnemann Poulsen.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med menighedsråd og præster ved de to kirker. Begge forestillinger er åbne for alle med gratis entré.

  

Økonomi

Budgettet for projektet balancerer ved 33.600 kr.

 

Udgifterne består af 14.600 kr. til diverse materialer, 2.500 kr. i honorar til instruktør, 6.000 kr. til lyd og strøm, 3.000 kr. til PR, 3.500 til kørsel, 1.500 kr. til forplejning samt 2.500 kr. til diverse.

 

Indtægterne består af 5.000 kr. i egen supplering fra Kulturkompagniet i Herning samt 4.000 kr. fra meninghedsrådene tilsammen. Hertil kommer det ansøgte tilskud på 5.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende midler søges finansieret hos Dansk Amatørteater Samvirke (DATS) samt enkelte fonde.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til Kulturkompagniet i Herning til afvikling af projektet "Mød mig i mørket" på betingelse af, at den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 27. juni 2019 resterer 257.564 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vestjyske Folkekor søger tilskud til afholdelse af 130-års jubilæum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen

Sagsresume

Vestjyske Folkekors bestyrelse har den. 7 maj 2019 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afholdelse af korets 130-års jubilæum i 2021.

 

Sagsfremstilling

Vestjyske Folkekor skal i 2021 afholde deres 130-års jubilæum. Planlægningen af hele jubilæet har pågået siden efteråret 2017, og Kultur- og Fritidsudvalget søges nu om tilskud forud for den videre planlægning.

 

Vestjyske Folkekor er en kreds under Danske Folkekor for amatørsangere, der i alt består af seks kredse. Den vestjyske kreds dækker geografisk fra Salling i nord, Viborg i øst til Ribe i syd. Der er i alt 460 medlemmer i kredsen fordelt på 11 kor.

 

Jubilæet kommer til at strække siger over to øvedage - henholdsvis den 20. oktober 2020 i Skive samt den 16. januar 2021 i Grindsted. Selve jubilæet fejres i Herning den 27. februar 2021. Der er udvalgt en kapelmester samt fem dirigenter til afviklingen. Det drejer sig om kapelmester John Skou samt dirigenterne Erling Lindgren, Ole Jørgensen, Sisse Skovbakke, Anja Brejner Højgaard og Niels Rahbech.

 

Formålet med jubilæet er en fejring af musikken men også en fremvisning af korenes kunnen. Det forventes yderligere, at deltagelse i jubilæet vil kunne udvide de forskellige kors repertoire og sangteknikker.

 

 

Økonomi

Budgettet for jubilæet beløber sig til i alt 154.680 kr.

 

Udgifterne går til aflønning af kapelmester og dirigenter til en samlet udgift på 90.000 kr. Dertil kommer udgifter til musikere og lydmand på jubilæumsdagen på i alt 29.375 kr., leje af lokaler i Skive, Grindsted og Herning til i alt 7.000 kr., podier til 10.000 kr., samt administrative udgifter, marketing, forplejning og lignende til i alt 18.305 kr.

 

På indtægtssiden forventes en deltagerbetaling på 250 kr. fra minimum 250 medlemmer. For nuværende giver det en indtægt på 62.500 kr. Dertil kommer en entré pris på 25 kr. per publikum, hvor der budgetteres med 50 personer. Dette giver en indtægt på 1.250 kr. Den samlede indtægt ligger på 63.750 kr.

 

De resterende midler forventes finansieret gennem fondsansøgninger og sponsorater.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af Vestjyske Folkekors 130-års jubilæum i 2021 på betingelse af, at den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 27. juni 2019 resterer 257.564 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til arrangementet New Breed Festival

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Amir Rehman har pr. 27. maj 2019 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 25.000 kr. til en-dags festivalen "New Breed Festival".

 

Sagsfremstilling

"New Breed Festival" har tidligere været afholdt i 2007-2009 under foreningen Kontrast. Den afholdes igen den 5. oktober 2019 med privat arrangør.

 

Festivalen arrangeres som et tilbud til det musikalske vækstlag. Der stilles en platform til rådighed for up-coming artister med mulighed for at optræde live for et publikum i en festival-setting. Målet er, at der i blandt de spirende musikere således kan skabes et netværk af kontakter og samarbejdspartnere på tværs. Foruden muligheden for at optræde live, vil hvert enkelt band også blive repræsenteret med en sang på en live-plade, der vil produceres som en form for dokumentation for arrangementet. Et værk af kunstneren Quang Ramsing, skabt under et tidligere afholdt arrangement af samme arrangør, vil benyttes som cover-art på pladen.

 

Arrangøren oplyser i den fremsendte ansøgning, at der vil indbydes journalister og talentspejdere til festivalen samt andre relevante personer.

 

Programmet bygges op omkring følgende 10 bands og DJ's: Vanity, The Choristers, Bløm, Orientalle, Kong Creed, Jodebode, Odd Lottery, Zinity, DJ Basseline3000 og DJ DiscJunkie.

 

Festivalen afholdes hos Åben Kirke, Olufsgade 10 i Herning. Der er indgået aftale om, at alt køb og salg i baren varetages af Åben Kirke, hvorfor der ikke sælges alkohol på matriklen.

 

Der betales en entré på 80 kr. pr. person, og den lokale pub Murphys sponsorerer en øl-billet til de 100 første.

 

Arrangøren har kontaktet Herning Bibliotek, der vil være behjælpelige med markedsføring af festivalen.

 

Økonomi

Budgettet for festivalen balancerer ved 51.000 kr.

 

Indtægterne består af 16.000 kr. i entréindtægter (80 kr. pr. person ved 200 personer), 5.000 kr. i egenfinansiering, et ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 25.000 kr. samt et ansøgt tilskud fra Statens Kunstfond på 5.000 kr. Sidstnævnte tilskud er endnu ikke bevilliget. Forvaltningen er blevet oplyst, at arrangøren privat afholder den supplerende egenfinansiering på 5.000 kr.

 

Udgifterne består af 20.000 kr. samlet til de 10 bands/DJ's, 6.000 kr. til forplejning, 8.000 kr. til lokaleleje ved Åben Kirke, 8.000 kr. til leje af lys og teknik, 2.000 kr. til markedsføring, 3.000 kr. til foto og film, 2.000 kr. til Facebook, 1.000 kr. til KODA-udgifter samt 1.000 kr. til scenografi og interiør.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at budgettet ikke er færdigt, da der bl.a. endnu ikke er medtænkt udgifter til tryk af vinyler. Der forventes at søge fonde til denne udgift.

 

Forvaltningen gør yderligere opmærksom på, at der på det fremsendte PR-materiale reklameres for arrangørens private firma. Forvaltningen anbefaler at dette fjernes.

 

Forvaltningen har tidligere opfordret privatpersoner til at fremsende ansøgning gennem en forening for at sikre, at et eventuelt overskud fra arrangementet går til et alment nyttigt formål. Udfordringen ved at støtte privatpersoners arrangementer er, at et evt. overskud ikke bruges almentnyttigt - ligesom det er én person der bærer den økonomiske risiko. Desuden er forankringen og den opsamlede erfaring ved et arrangement forankret hos én person.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget principielt drøfter, hvorvidt udvalget vil støtte én-dags festivaler arrangeret af privatpersoner eller virksomheder
at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at yde støtte, drøfter med hvilken maksimal andel af budgettet der støttes

Beslutning

Udvalget ønsker at fremme kulturelle arrangementer skabt af private og virksomheder efter konkret vurdering med op til 10.000 kr.

 

Arrangementet New Breed Festival bevilges 5.000 kr., såfremt det i hovedtræk gennemføres som beskrevet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til arrangementet Bølgelængde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Amir Rehman har den 27. maj 2019 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 18.000 kr. til arrangementet "Bølgelængde".

 

Sagsfremstilling

Arrangementet er et en-dags event med både musik, kunstworkshop og poetry slam. Formålet er at skabe nye oplevelser for publikum, hvor det er muligt at stifte bekendtskab med kulturelle genrer, som ikke nødvendigvis altid præsenteres samlet. Arrangementet afholdes den 14. september 2019 med privat arrangør.

 

Programmet bygges op omkring det lokale band Kong Creed samt de københavnske bands Catch the Breeze og Molly. Dertil kommer kunstworkshop ved Quang Ramsing og poetry slam ved blandt andre Thomas Thisted. Kunstworkshop vil afholdes løbende under koncerterne, hvor publikum skal supplere kunstneren med ord og input til værket. Det færdige produkt anvendes til cover-art til indspillet materiale fra de deltagende bands under eventet "New Breed Festival" i oktober 2019.

 

Arrangementet afholdes hos Terminalen på Godsbanevej, der stiller lokaler til rådighed. Der er indgået aftale om, at alt køb og salg i baren varetages af Terminalen.

 

Der betales en entré på 50 kr. pr. person, og den lokale pub Murphys sponsorerer en øl-billet til de 100 første.

 

Arrangøren har kontaktet Herning Bibliotek, der vil være behjælpelige med markedsføring af arrangementet.

 

Økonomi

Budgettet for arrangementet balancerer ved 24.000 kr.

 

Indtægterne består af 4.000 kr. i entréindtægter (50 kr. pr. person ved 80 personer), 2.000 kr. i egenfinansiering samt et ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 18.000 kr. Forvaltningen er blevet oplyst, at arrangøren privat afholder den supplerende egenfinansiering på 2.000 kr.

 

Udgifterne består af 10.000 kr. samlet til aflønning af bands, 6.000 kr. til aflønning af poetry slam-artister, 4.000 kr. til forplejning af kunstnere og crew, 2.000 kr. til leje af lys og teknik, 1.000 kr. til markedsføring samt 1.000 kr. til KODA-udgifter.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at budgettet ikke er færdigt, da der bl.a. endnu ikke er taget højde for aflønning af Quang Ramsing. Tillige oplyses det til forvaltningen, at der endnu ikke indgået endelig kontrakt med de forskellige bands, hvorfor aflønning af disse er et bud.

 

Forvaltningen gør yderligere opmærksom på, at der på det fremsendte PR-materiale reklameres for arrangørens private firma. Forvaltningen anbefaler at dette fjernes.

 

Forvaltningen har tidligere opfordret privatpersoner til at fremsende ansøgning gennem en forening for at sikre, at et eventuelt overskud fra arrangementet går til et alment nyttigt formål.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at beslutningen følger den principielle beslutning truffet under punkt 88

Beslutning

Arrangementet Bølgelængde bevilges 5.000 kr., under forudsætning af, at arrangementet i hovedtræk gennemføres som beskrevet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til arrangementet Beat 'em up 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Patrick Jakobsen har pr. 7. juli 2019 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 20.000 kr. til arrangementet Beat 'em Up 2019.

 

Sagsfremstilling

Beat 'em Up er et musikarrangement bestående af en freestyle rapkonkurrence med tilhørende liveoptrædener under hip-hop genren. Arrangementet henvender sig til upcoming rappere i Herning Kommune samt personer interesserede i musikgenren. Arrangementet afholdes den 2. november 2019 med privat arrangør.

 

Dette er fjerde gang, at arrangementet afholdes. Beat 'em Up blev afholdt for første gang i 2014 for egne midler. I 2015 udvidede arrangørerne ved at invitere professionelle artister. Her modtog arrangementet et tilskud fra Ungepuljen på 5.000 kr. Senest blev arrangementet afholdt i 2016 i samarbejde med Kontrast, hvor det modtog 10.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Antallet af deltagere og publikum steg fra 73 i 2014 til 122 i 2015. Der budgetteres derfor med et publikumstal på 100 personer til dette års arrangement.

 

Arrangementet afholdes på Terminalen på Godsbanevej i Herning.

 

Økonomi

Budgettet for arrangementet udviser et mindre underskud på 5.000 kr. med en indtægt på 27.000 kr. og en udgift på 32.000 kr.

 

Indtægterne består af 5.000 kr. i entréindtægter (50 kr. pr. person ved 100 personer), et ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 20.000 kr. samt en selvfinansiering på 2.000 kr.

Kulturelt Samråd er søgt om underskudsgaranti på dækning af 5.000 kr. Ansøgningen til Kulturelt Samråd er endnu ikke behandlet.

 

Udgifterne består af i alt 21.500 til artister og DJ, 1.500 kr. til dørmand, 4.000 kr. til forplejning, 2.500 kr. til lokaleleje, 2.000 kr. til markedsføring og 500 kr. i KODA-udgifter. Der endnu ikke lavet endelig aftale med de indkøbte artister og DJ.

 

Forvaltningen har tidligere opfordret privatpersoner til at fremsende ansøgning gennem en forening for at sikre, at et eventuelt overskud fra arrangementet går til et alment nyttigt formål.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at beslutningen følger den principielle beslutning truffet under punkt 88

Beslutning

Arrangementet Beat ’em up 2019 bevilges 5.000 kr., under forudsætning af, at arrangementet i hovedtræk gennemføres som beskrevet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.10-P20-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

KLG i Lind anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,807 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og KLG har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Lind, hvor KLG så skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,807 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,307 mio. kr. fra KLG efter fradrag af moms. KLG har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse snarest muligt.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,807 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Lind.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318097 i 2019,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,307 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra KLG, indbetalingen medfinansierer anlægsudgiften,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde beslutningen, idet der bygges en bane med gummigranulat. Borgerlisten ønsker en mere miljøvenlig løsning.

 

Sagsnr.: 29.12.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Status på Herning Kommunes fritidspasordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Theilgaard Nikolajsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger statusorientering af Herning Kommunes Fritidspasordning på anmodning fra Forebyggelsesudvalget. Sagen behandles i Forebyggelsesudvalget den 19. august 2019.

 

Sagsfremstilling

Siden foråret 2013 har Herning Kommune tilbudt fritidspas og fritidsvejledning til børn og unge med formålet at hjælpe fritidsinaktive børn i gang med en fritidsaktivitet. Projektet startede som en tværgående forebyggelsesindsats under navnet Fast Forward, men blev i 2015 en koordineret del af Playmakerfunktionen varetaget af Kultur og Fritid.

 

Playmaker er en samlende paraplyfunktion, der understøtter det tværfaglige samarbejde mellem forskellige forebyggende indsatser, og sikrer synergi mellem initiativerne. Playmaker varetager foruden Fritidspas også Åben Skole og ferieaktiviteter i samarbejde med Herning Idrætsråd, samt deltager i forskellige udvalg og initiativer for udsatte børn og unge på tværs af forvaltninger.  

 

Pr. 20. juni 2019 har der været 551 børn igennem Fritidspas. Henholdsvis:

 • 65 i 2013
 • 78 i 2014
 • 76 i 2015
 • 145 i 2016
 • 94 i 2017
 • 66 i 2018
 • Foreløbigt 27 i 2019

 

De mest populære aktiviteter er fodbold, svømning og gymnastik. Derudover kommer der også flere ansøgninger til kampsport som jiu-jitsu, judo og karate. I løbet af 2019 er der også kommet en spirende interesse for e-sport. Denne er dog ikke så udbredt endnu, men på baggrund af e-sportens udvikling forventes en stigning i antallet, der søger denne slags aktivitet.

 

Der er som hovedregel 1.500 kr. til rådighed pr. barn. Disse midler kan i nogle tilfælde række i et år og i andre tilfælde dække for flere, da det afhænger af den valgte aktivitets omkostning. Eksempelvis kan der være forskel på prisen for forskellige sportsgrene, men også mellem de enkelte klubber indenfor samme område. Igennem efteråret 2018 og frem til nu er der lavet forsøgsordning med forældredelbetalinger. Dette bruges i tilfælde, hvor barnet har forbrugt det mulige kontingent, og hvor kontaktpersonerne vurderer, at familien godt selv kan varetage betaling af aktiviteten i mindre bidder. I disse tilfælde betaler Fritidspas hele kontingentet til foreningen, og forældrene afdrager et mindre månedligt beløb til Fritidspasordningen.

 

Forvaltningen har fortsat samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK) omkring deres mentorordning. Mentorordningen er en længevarende relation mellem en frivillig voksen og barnet, hvor barnet kan få en god støtte i hverdagen. Mentorordningen er ikke udelukkende baseret på fritidslivet, men kan benyttes i tilfælde, hvor der er et yderligere behov. Lige så er der fortsat samarbejde med Red Barnet om følgevenneordningen, hvor voksne frivillige i en kortere periode kan hjælpe til omkring barnets opstart i en fritidsaktivitet. En følgeven gives med henblik på at lære familien og barnet selv at komme afsted til aktiviteten. Igennem dette samarbejde er der også en tilknytning til Dansk Boldspil-Union (DBU).

 

Der arbejdes fortsat sammen med alle skoler i kommunen, samt kommunens socialrådgivere og familieguider. Dertil kommer et tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner på Holtbjerg, på Brændgård og i Gullestrup. Administrationen vurderer, at de tætte samarbejder er værdifulde, fordi de letter kommunikationen i forhold til børnene, aktiviteterne m.m. Dette kommer blandt andet til udtryk i fastholdelsen af børnene og dialogen om eventuelle genansøgninger.

 

Kort før sommer, samt i efteråret, igangsættes en fælles informationskampagne for Åben Skole og Fritidspas. De forskellige skoleledernetværk præsenteres for begge ordninger for at understøtte, at ordningerne holdes i frisk erindring og dermed benyttes, når der er behov. Derudover igangsættes der efter sommer også et samarbejde med kommunens AKT-lærere (Adfærd, kontakt og trivsel), der fremadrettet bliver fritidspasambassadører på egne skoler, på samme måde som SI-repræsentanterne (Skolernes Idrætsudvalg) er for Åben Skole. Dette vil lette kommunikationen omkring eventuelle nye tiltag samt sikre, at de forskellige lærere altid ved, hvem de kan kontakte ved spørgsmål omkring fritidspasordningen.

Økonomi

Fritidspas har et fast årligt budget på 107.000 kr. (100.000 kr. i 2013-tal med årlig fremskrivning).

 

Pr. 20. juni 2019 er der for året forbrugt 25.000 kr. på kontingentstøtte samt indkøbt for 4.000 kr. udstyr. Dertil kommer en indtægt på knap 9.000 kr., der består af forældredelbetalinger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-2-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2018 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 25. marts 2019. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Struer.

 

Årsregnskabet for 2018 udviser et overskud på 211.040 kr. Egenkapitalen er pr. 1. januar 2019 på 214.312 kr.

 

Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud indenfor rammerne af egnsteateraftalerne med henblik på at bevare størst mulig kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.

 

I henhold til egnsteateraftalen, som gælder for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020, skal teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger indenfor opera og/eller musikdramatik.

Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatres position som førende indenfor opera for børn og unge, at understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.

 

Egenproduktionerne i 2018 var Kærlighed Unlimited (Hosekræmmeren), som blev vist 12 gange for 1.532 publikummer i hjemstedskommunerne. Desuden blev forestillingen Er Gud hjemme? genopsat, og blev vist 10 gange for 892 publikummer i hjemstedskommunerne, ligesom den var på turné i hele landet med i alt 16 opsætninger og 1.496 publikummer.

Teatret har fortsat samarbejdet med Den Jyske Opera og skabt to outreach projekter i forlængelse af børneoperafestivalen Grow op!

 

Derudover har teatret medvirket i kulturaftaleprojektet Kulturspirerne samt WASO'P et tværfagligt projekt, der tager en musikdramatisk tilgang til naturfaglige emner med udgangspunkt i folkeskolen.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune på 915.596 kr. i 2018 er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2018 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - Årsrapport 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender årsregnskab til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab inklusiv opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokollat for 2018.

Årsregnskabet for 2018 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde den 27. februar, samt på Foreningen Fermatens ordinære generealforsamling den 13. marts 2019.

 

Fermatens mål for 2018 var:

 • Lejlighed udfases fra administrationen og udlejes
 • Nyt administrationsområde med Backstage 2
 • Ny scene 2, Tuborg Lounge
 • Investering i ny teknik på Fermaten
 • Fortsat stram økonomisk styring
 • Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige
 • Videreudvikling af markedsføringsstrategien

 

Den nye Lounge Scene var ved årsskiftet stadig under etablering, men stod klar i foråret 2019. De resterende mål er nået til fulde.

 

I 2019 er Fermatens mål:

 • Etablering af den nye Lounge Scene
 • Fortsat stram økonomisk styring
 • Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige
 • Videreudvikling af markedsføringsstrategien
 • Udvikling af vækstlaget i regionen
 • Musik ude af huset
 • Udvikling af andre arrangementer til Lounge Scenen

 

Fermaten havde i 2018 indtægter på alt 8.142.722 kr., hvilket er knap 2 mio. kr. mindre end 2017 og knap 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. De væsentligste poster er entréindtægter på godt 4 mio. kr., tilskud fra Herning Kommune på 1,808 mio. kr., tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg på 1,619 mio. kr. og bardrift på godt 1,4 mio. kr. De øvrige indtægter kommer fra sponsorer, medlemskontingenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.

 

I 2018 havde Fermaten udgifter på i alt 8.604.182 kr. Heraf udgør direkte kunstnerrelaterede udgifter 2.795.514 kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end 2017 og knap 0,2 mio. kr. mere end budgetteret.

 

Både indtægter og udgifter er væsentligt højere end budgetteret, men der ses dog en fin sammenhæng mellem de to. Afvigelserne giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

 

Årets resultat inden hensættelser er -461.460 kr., mens resultat overført til egenkapital er -270.438 kr. Resultatet er i tråd med det forventede. Underskuddet skyldes en række planlagte investeringer - blandt andet i teknisk udstyr og ombygning af et lokale på 1. sal til lounge og en ny scene.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2018 3.249.099 kr., mens der er hensat 1.658.371 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen. Revisor vurderer at den nuværende egenkapital udgør et sikkert grundlag for den fortsatte drift under forudsætning af, at der stadig opnås de statslige og kommunale tilskud.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2017-2020 forpligter Fermaten til pr. år at afholde 110 koncerter, heraf 42 små koncerter (under 50 solgte billetter), 53 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 15 store koncerter (over 300 solgte billetter). Fermaten har afholdt 140 koncerter i 2018, hvilket er 4 mindre end året før. Der er i 2018 afholdt 55 K1 koncerter, 71 K2 koncerter og 14 K3 koncerter.

 

Antallet af betalende gæster udgjorde i 2018 15.089, hvilket er et fald på 2.614 publikummer i forhold til 2017, hvor der var 17.703 betalende gæster.  

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. september 2019.

Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen Fermatens årsregnskab inkl. årsberetning godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Swinging Europe - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab for 2018 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune.

 

Oprindeligt var projektet en årlig workshop/opøvning og turné med talentfulde musikere fra hele Europa, med EBU som primær samarbejdspartner. Finansieringen kommer primært fra Kulturfonde og foreninger samt Herning Kommune. Omsætningen i 2018 er på 1,865 mio. kr.

 

Med udgangen af 2018 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:

 

 • InVitationLab
  Indtægter på 70.000 kr. fra Herning Bibliotekerne til projektledelse.
 • Culture Shox
  Indtægt på 15.296 kr. fra Erasmus+ puljen, samt hensættelser fra tidligere år på 45.000 kr.  
 • Nimpe
  Modtaget tilskud på 132.203 kr., hvoraf 10.000 kr. er hensættelse fra tidligere år 2018. Udgifter på i alt 142.135 kr. til rejser, hotel, forplejningmaterialer, Qiumper og Linecheck.
 • Play!Ground Live Nordic
  Indtægter på 55.000 kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond og 34.500 kr. fra Nordisk Kulturfond. Samtidig var der hensættelser fra tidligere år på 91.500 kr. Udgifter for i alt 73.463 kr. til kost og logi, rejser, ekstern management, diverse og fotograf.
 • Play!Ground Live

Modtaget tilskud 60.000 kr. fra Kultulstyrelsen og 19.842 kr. vedr. salg af koncerter. Udgifter på 108.021 kr. til honorar, rejseudgifter, kost og logi samt 30.000 kr. afsat til Kulturhovedstad    

 • Kulturfest Herning

          Indtægt på 3.914 kr. og udgift på 3.914 kr.

 • Projekt filmfremvisning

          Indtægt på 5.000 kr. og udgift på 4.152 kr.

 

 

Projekterne i 2018 resulterer i et overskud på 200.570 kr.

 

Samlet set udviser regnskabet et overskud på 39.187 kr., som er overført til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -206.732 kr.

 

Swinging Europe arbejder på at opretholde den positive udvikling mod en positiv egenkapital ved fortsat indtjening gennem nationale og internationale projekter, mens de samtidig skærer organisationen ind til benet. Swinging Europe forventer et overskud i 2019.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune udgør i alt 661.000 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2018 for DSI Swinging Europe tages til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Ensemble MidtVest - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender årsregnskab for 2018, samt budget for 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVests bestyrelse godkendte årsregnskabet for 2018 samt budget for 2020 den 9. maj 2019.

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner; Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Regnskabet udviser et overskud på 151.981 kr., som kan henføres til større billetindtægter.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 135.512 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold, men anbefaler dog vedrørende interne kontroller, at ensemblet ændrer procedurer med henblik på at imøde kontrolmæssige svagheder.

 

Koncerter og publikum

Ensemble MidtVest har i forhold til 2017 skruet lidt ned på det samlede antal produktioner og koncerter. I alt 10 produktioner og 114 koncerter. Antallet af koncerter er meget højere end hvad der er fastlagt i rammeaftalen (62 koncerter). Trods det høje aktivitetsniveau er det dog kun lykkedes Ensemble MidtVest at spille 7 koncerter i udlandet (fastlagt i rammeaftalen: 10).

Der blev i 2018 spillet 62 koncerter i de fire ejerkommuner.

 

Mod 8.656 publikummer i 2017 var antallet i 2018 10.158. Denne stigning skyldes i høj grad de to projekter med meget høje publikumstal: juleprojektet i december, og projektet med opera og operette arie i oktober.

Skolebørn til skolekoncerter udgjorde 1.550 publikummer mod 2.107 publikummer i 2017 og 1.600 publikummer i rammeaftalen.

 

Aktiviteter

Ensemble MidtVest har været aktive på flere områder for at brande i ind- og udland, lokalt og nationalt. Ensemblet har i løbet af 2018 blandt andet haft følgende aktiviteter:

Den tyske slagtøjsspiller og komponist Johannes Fischer tog del i Ensemble MidtVests sommerfestival på Nørre Vosborg, hvor vi også havde premiere på hans nye værk ”Dark Songs (Gesualdo revisited)” bestilt af Ensemble MidtVest. Den tyske oboist Blanca Gleisner, den franske hornist Hervé Joulain og den danske bassist Ditlev Damkjær deltog også på festivalen.

I efteråret tog opera-superstjernen Bo Skovhus del i et projekt sammen med os, ligesom pianisterne Søren Rastogi og Christina Bjørkøe, og bassist Ditlev

Damkjær også gjorde det.

2018 var året, hvor Ensemblet satte punktum for et flerårigt samarbejde med

den internationale anerkendte fagottist Sergio Azzolini.

I 2018 udgav Ensemble MidtVest en CD; den fjerde i en række med udvalgt kammermusik af Niels W. Gade. Ensemble MidtVest var også nomineret til P2 Prisen i 2018.

 

Budget 2020

Ensemble MidtVests fremsendte budget for 2020 udviser et overskud på 23.808 kr., som er godkendt af bestyrelsen.

 

Herning Kommune har jævnfør rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2018-2020 budgetteret med et tilskud på 1.441.961 kr. (2018-niveau). Udgifter vedrørende ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som Heart modtager fra Herning Kommune.

Tilskuddet fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er i aftalen budgetteret med 5.475.600 kr. (2018-niveau).

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der skal forhandles ny rammeaftale med Statens Kunstfond fra 2021. Ikast-Brande Kommune har i seneste budgetforlig besluttet ikke at støtte Ensemble MidtVest efter indeværende rammeaftales udløb, og der arbejdes i øjeblikket med at undersøge mulige fremtidige strategier med tilhørende budgetter i balance.

Økonomi

Herning Kommune ydede i 2018 et tilskud til Ensemble MidtVest på 1.441.960 kr. Udgifter vedrørende drift af ensemblets lokaler på Heart er indarbejdet i det tilskud, som HEART modtager fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, hvorfor indstillingen sendes til de øvrige kommuner og Kunststyrelsens Musikcenter til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for 2018 godkendes
at budgettet for 2020 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag for 2018 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse den 26. marts 2019.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og op. Eleverne udvælges i et samarbejde med skolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Den Jyske Sangskole har udarbejdet følgende "Vision 2018", som de ønsker at realisere i 2018:

 • I 2018 er vi et fysisk sanghus i Herning, som rummer Sangens Hus, Den Jyske Sangskole, netværket SyngDanmark og andre sangaktører, der ønsker at fremme sangen i Danmark. Huset er anerkendt som et kreativt, attraktivt og visionært fællesmiljø for sang, fysik såvel som organisatorisk.

Sangens Hus: Vi har gennem et stærkt og fokuseret arbejde skabt et mærkbart løft af sangen i Danmark, der har ført til en forankring af Sangens Hus som en national institution.

Den Jyske Sangskole: Vi er anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau.

SyngDanmark: Vi er et langtidsholdbart, inspirerende og energifuldt netværk af lokalt og regionalt forankrede sangkraftcentre, der tilsammen dækker Danmark bredt.

 

Regnskabet udviser et overskud på 100.583 kr. i 2018.

 

Der var i alt indtægter for godt 18,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på godt 3,64 mio. kr., Nordea Fonden på godt 3,69 mio. kr., Ole Kirks Fond på 2,25 mio. kr., Kulturministeriet på godt 2,6 mio. kr. og A.P. Møller Fonden på godt 1,8 mio. kr.

 

Udover økomomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for Den Jyske Sangskole.

 

Regnskabet vist i 2018 udgifter for godt 18,2 mio. kr., som består af projektomkostninger på 5,6 mio. kr., undervisningsomkostninger på 6,1 mio. kr., kommunikations- og markedsføringsomkostninger på 0,9 mio. kr., administrationsomkostninger på 3,1 mio. kr., møde og transportomkostninger på 1,6 mio. kr. og personaleomkostninger på 0,7 mio. kr.

 

Både indtægter og udgifter var meget tæt på det forventede i budget 2018.

 

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2018 1.525.595 kr., hvor der samme dato året før var 1.425.012 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten 2018 for Den Jyske Sangskole tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.08.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Billedskole - Årsrgnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Billedskole fremsender den 9. april 2019 årsberetning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2018 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Billedskoles årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning for 2018 blev godkendt af bestyrelsen på møde den 12. februar 2019 og på generalforsamlingen den 21.

marts 2019.

 

Regnskabet udviser et underskud på 13.209 kr. mod et overskud på 113.957 kr. i 2017.

Herning Billedskole havde pr. 31. december 2018 en egenkapital på 543.105 kr.

 

I 2018 havde Herning Billedskole indtægter for 2.207.854 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgjorde 1.038.000 kr. (lederløn og ordinært drifttilskud). Herudover stiller Herning Kommune lokaler vederlagsfrit til rådighed.

Andre indtægter var elevbetalinger på 349.685 kr., arrangementer og kurser for 103.468 kr., skoleprojekter for 228.208 kr., Kulturspirerne for 62.277 kr., Kultur på recept for 147.316 kr., og Pop Op Billedskole for 278.900 kr.

På udgiftsiden udgør lønninger/honorar inklusiv lederløn på 1.415.576 kr. den væsentligste post. Andre eksterne omkostninger udgør 138.486 kr. og består af f.eks. småinventar, annoncer og brochurer, sekretærbistand, revision og ferniseringer.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Billedskole har i flere år været involveret i blandt andet Teaterfestival, Kultur i Mørket, konfirmandhold, sommer- og efterårsbilledskole, midnatsmaleri, maratontegning og engleværksted for børn og voksne.

 

I 2017 startede Herning Kommune projektet "kultur på recept", der er et tilbud til alle borgere i alderen 18-64 år, der er ramt af stress, angst eller depression og er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygmelding. Det har været en stor succes. Der har været fyldt op på holdene, og deltagerner har fået noget ud af forløbet. Deres selvtillid er vokset, og der er blevet mere udadvendte. Den succesfulde start er fulgt op af flere kurser, bl.a. et kursus i samarbejde med Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum.

 

Herning Billedskole er med i Kulturspirerne, som er et treårigt forløb, hvor Musikskolen, Sangskolen, Operaen i Midten, Balletskolen i Holstebro, Tryllestaven i Tarm og Herning Billedskole samarbejder med udvalgte børneinstitutioner. Målet er at skabe rammer for kunstneriske oplevelser og udfoldelser i 3-5 åriges hverdag. Projektet er i gang med det sidste år.

 

Som en del af Herning Kommunes åben skole projekter har Herning Billedskole tilbudt skoler at indgå i kortere eller længere forløb i samarbejde med lærerne.

 

Årets største nyskabelse var det mobile værksted Pop Op Billedskole, hvor en værkstedsbus kørte ud til skoler i kommunens yderområder. Børn fra børnehaver, skoleklasser og SFO'er samt andre interesserede børn deltog i spændende udendørsprojekter med skulptur og installationer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapport og beretninger 2018 for Herning Billedskole tages til orientering

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicecheckes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019 med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

For kultur- og fritidsområdet er der i planstrategien lagt særligt vægt på kulturens betydning for vores dannelse og for at opnå højere grad af livskvalitet – både til hverdag gennem indretningen af byrum og stiforløb, i de forskellige tilbud for børn og unge i skoler- og daginstitutioner og de mange faciliteter kommunen har at byde på både i foreninger og selvorganiseret, men også for det, der ligger udover det sædvanlige, herunder de frivilliges hjælp, et bredt udbud af arrangementer, forestillinger, events mv.

 

Kulturelle aktiviteter samt vores fritidstilbud øger sundheden i befolkningen. Planstrategien indeholder et kulturafsnit under udviklingstemaet ”Det gode liv”, som tager afsæt i Kulturpolitikken, der er vedtaget i oktober 2016. Blandt referencerne til nyere initiativer på området nævner planstrategien Herning Kommunes arbejde som ”Bevæg Dig For Livet”-kommune, det sammenhængende mountainbike-spor rundt om Herning og projektet "Det Blå Rum" ved Fuglsang Sø.

 

Derudover skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ske en udpegning og opdeling af landskabet i funktioner blandt andet i forhold til, hvor der skal være produktionslandskab, byudvikling samt natur- og rekreative arealer, som en del af arbejdet med Grønt Danmarkskort. Det bliver derfor særligt vigtigt, at der på kultur- og fritidsområdet tages stilling til prioritering af de forskellige indsatser og vægtningen i forhold til den ønskede udvikling af kommunen.

 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget noterer sig med glæde, at kultur har en fremtrædende placering i afsnittet om det gode liv. Udvalget anerkender ligeledes afsnittet, der handler om idrættens påvirkning på folkesundhed, men opfordrer til, at foreningslivet, både på idræts- og det øvrige fritidsområdet, hvor omkring 50.000 af kommunens borgere er medlem, fremhæves på samme måde som et særligt aktiv i Herning Kommune, ligesom kommunens aktive valg og investering i et meget højt niveau på faciliteter til idræt og fritid bør fremgå.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget