Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 12. juni 2013
Mødested: Textilforum, Vestergade 20, Herning - Fællesmøde med Børne- og Familieudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om endelig kontraktindgåelse Snejbjerg ny Skole- og Halbyggeri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ole Thorn Madsen, Morten Koppelhus

Sagsresume

Efter udbud og konkurrence godkender Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, på et fællesmøde, d. 19. november 2012, valget af totalentreprenør til Snejbjerg ny Skole- og Halbyggeri, på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.

 

Hermed fremsendes sagen nu til Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, for godkendelse af den endelige kontrakt med angivelse af ændringer i forhold til byggeprogrammet.

 

Det samlede budget, dateret 28. maj 2013, samt forslag til ændringer, dateret 28. maj 2013, er vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

Den samlede anlægsramme på 175.096.000 kr. blev fastlagt af Byrådet, den 23. august 2011, og udgør i 2013-priser 177.480.000 kr.
 
På mødet den 19. juni 2012, tiltræder Byrådet, i pkt. 176, Byggeprogram for Snejbjerg Skole- og halbyggeri, med den ændring, at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, der vurderes at blive 3.000.000 kr., tillægges anlægsrammen til finansiering af en SFO. Denne sag behandles særskilt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2013.
  
Af Byrådets godkendelse af programoplægget, den 23. august 2011, fremgår det, at de 4 mio. fra indsamlingen i lokalområdet, tillægges den samlede anlægsramme.
 
Den samlede anlægsramme udgør 177,480 mio. kr.: I denne anlægsramme er endnu ikke indarbejdet

  • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, pkt. 101, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år, og

  • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning. Administrationen foreslår, at den selvejende institution sætter ejendommen til salg. Det anbefales, at en ejendomsmægler udbyder ejendommen til salg for den selvejende institution for at opnå bredest mulig eksponering. Herning kommunes administration vil understøtte processen. Salgsprovenuet kan først opgøres efter udbudsprocessen. En tidligere ejendomsmæglervurdering er 3 mio. kr. for ejendommen. Det er dog uvist, hvad et salg af ejendommen kan indbringe.

Hvis de indsamlede midler og ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24 indarbejdes, vil den samlede budgetterede bruttoanlægsudgift for byggeriet inkl. SFO være i alt 184,480 mio. kr. eller netto 177,480 mio. kr.:

 

 
Udgift
Indtægt
Godkendt anlægsramme
177,480 mio. kr.
 
Indsamlede midler Hallen
   4,000 mio. kr.
- 4,000 mio. kr.
Mæglervurdering Drejet 24
   3,000 mio. kr.
- 3,000 mio. kr.
Forventet økonomisk ramme
184,480 mio. kr
- 7,000 mio. kr.

 
Det udarbejdede og endelige budgetforslag viser, at det er muligt at rumme anlægsudgiften til en SFO til en samlet værdi på 10,990 mio. kr. inden for den samlede budgetramme, efter indarbejdelse af salgsprovenu i henhold til ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24, 7400 Herning. Såfremt ejendommen mod forventning ikke sælges, eller hvis provenuet bliver mindre, vil det samlede byggeri blive tilpasset disse nye forudsætninger. Salgsprovenuet indarbejdes først bevillingsteknisk, når salget er gennemført, og det endelige provenu er opgjort.
 
En styregruppe og diverse arbejdsgrupper har i "work-shop's" siden arbejdet med at kvalificere byggeprogrammet i samarbejde med entrepenøren, C.C. Contractor, med henblik på udarbejdelse af kontrakt og detaljeret budget for byggeriet.
Der er herefter fremkommet forslag til følgende ændringer. Detaljeret gennemgang findes i bilaget til denne sag.


1. Hal 3, bevægelsessale og foldevægge

2. Bevægelsessale – motorik (se bilag)

3. Anretterkøkken – tilpasset funktion (se bilag)

4. Belægning i det store torv – linoleum/gummi/træ (se bilag)

5. Facader – gylden/sort-grå (se bilag)

6. Inventar – økonomi

7. Udsmykning
 
Ændringerne er behandlet og godkendt af styregruppen.
 
Herefter er der udarbejdet et samlet budget.
 
Endelig underskrift af kontrakt forventes umiddelbart efter den 12. juni 2013. Første spadestik er planlagt til onsdag, den 19. juni 2013 kl. 10.00.
 
I 2013 er der frigivet 46.005.000 kr. på sted nr. 301071, Snejbjerg Skole.

 

Børn og Familieudvalget og lederen af Kommunale Ejendomme deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte projektændringer, samt udgifter til myndighedskrav

 

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger direktøren for Børn og Unge til at indgå endelig kontrakt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag