Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 12. maj 2014
Mødested: Kulturfabrikken, Mørupvej 1-5, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Rundvisning og orientering om Kulturfabrikken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning og orientering om Kulturfabrikken ved repræsentanter fra Kulturfabrikken.

Beslutning

Taget til efterrtning.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Café Maven, Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Esper Sørensen, Per Havn, Ulla Høy Henriksen, Line Hillerup, Pia Colstrup, Leo Pedersen og Steen Dahl Pedersen

Sagsfremstilling

En kulturhuscafé i Huset No7 har tidligere været behandlet på KFU dagsorden, senest d. 2. dec. 2013 pkt. 149, hvor virksomhedsplan og retningslinjer for Huset No7 blev behandlet og godkendt.

Udvalget besluttede, at forvaltningen og kulturhuslederen i samarbejde med SSB skulle arbejde videre med planerne om café som socialt iværksætteri, sideløbende med at planerne for ombygningen af selve huset pågår.
 
Med udgangspunkt i den politiske beslutning og dialog på tværs af organisationen, har fokus i arbejdet været de helt lokale forhold og ønsker internt i Herning Kommune, men projektet er beriget udefra med dialog, indhentning af erfaringer og sparring med lignende caféer/tiltag i andre kommuner, bl.a. Café Utopia i Holstebro.

Kernen i socialøkonomiske virksomheder er en socialøkonomisk forretningsmodel, der skaber synergi imellem social værdiskabelse og indtjening.

Resultatet af arbejdet foreligger hermed til politisk behandling.
 
Formålet med caféen
Café Maven skal drives som en form for socialøkonomisk café, og formålet med caféen er:

 • at etablere en kulturhuscafé, som understøtter aktiviteter i Huset No7, skaber mere aktivitet, er husets mødested, venterum, "hænge-ud-sted" osv. Kulturhusets hjerte.

 • at etablere en arbejdsplads, hvor gruppen af marginaliserede langtids sygemeldte eller ledige fleksjobbere kan komme i arbejde, blive socialt integrerede og få en højere livskvalitet, og dermed blive et større aktiv for samfundet.  

 • at tydeliggøre Huset No7's profil som et lokalt kulturhus, der tager hensyn - både til mennesker, men også til miljø og bæredygtighed.

 
Kulturhuscafé
Talrige erfaringer fra hele landet (og Europa i øvrigt) viser, at et kulturhus uden café yderst sjældent bliver et velfungerende og levende kulturhus. Caféen er vigtig som mødested for kulturhusets brugere, gæster og medarbejdere. Det er det uformelle hjerte i et kulturhus, og ofte det sted som udtrykker kulturhusets formål tydeligst – gennem indretning, men også i høj grad gennem stemning, aktivitet og de besøgende/kulturhusets brugere.
Café Maven bliver derudover også et mødested for alle aktørerne i Nørregade 7-gården (Billedskolen, Rockstjernen, Musikskolen, Sangskolen, Garden, DSI Swinging Europe, Filmskolen) og vil dermed formodentlig påvirke samarbejdet yderligere i positiv retning. Caféen skal også ses som et aktiv i forhold til gårdrummet i Nørregade 7 (Kulturgården), som renoveres i nær fremtid. Biblioteket er ligeledes en vigtig del af samarbejdet.
 
Arbejdsplads for mennesker med særlige behov
Beskæftigelsesafdelingen samarbejder med mange små og store virksomheder om rekruttering af fleksjobbere, og det fungerer for langt størstedelen af målgruppen rigtig fint. Café Maven er dog et kærkomment initiativ, da det især for mennesker med psykiske barrierer er svært at finde egnet fleksjob/skånejob, herunder også at fastholde beskæftigelsen, når helbredet svigter.
Café Maven vil kunne beskæftige op til 35 personer med særlige behov. For at gøre driften mulig og få optimal effekt af tilbuddet skal den minimale arbejdstid, eller rettere tilstedeværelsestid være minimum 15 timer per uge, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder en reel arbejdsindsats svarende til under halvdelen.
Målgruppen er ledige fleksjobbere, altså mennesker med varige arbejdsbegrænsninger, men dog en arbejdsevne, som kan fungere, når der tages særlige hensyn. Målgruppen vil ikke blive visiteret til at være på Café Maven, men henvist til en jobsamtale af Beskæftigelsesafdelingen.
Helt konkret forventes størstedelen af medarbejderne at blive langvarigt ledige/sygemeldte flexjobbere, som har vist sig vanskelige at integrere eller fastholde i beskæftigelse.
Café- og kantinedrift er yderst velegnet arbejde til mennesker med særlige behov på grund af den høje grad af manuelle opgaver og mulighed for inddeling i små/mindre og overskuelige områder.
 
Et aktiv for Herning Kommune
Café Maven vil blive et sted, som skaber sammenhæng og øget livskvalitet for mange mennesker. Den vil blive udslagsgivende i forhold til, at Huset No7 bliver et aktivt og levende kulturhus, samt der vil være en profilering med hensyn til bæredygtighed, der søges indarbejdet i alle nye tiltage, idet det er fokusområde i Herning Kommune.
 
Café Maven - det konkrete og praktiske
Cafémiljøet bliver indrettet med plads til ca. 50 spisende gæster af gangen (inkl. et mindre ude-serveringsområde, som etableres på den nuværende repos). Caféen vil blive indrettet med hyggelige kroge/hjørner, hjemligt miljø og sammenhæng til Huset No7s øvrige funktioner.
Faciliteter til personale omklædning forefindes i huset i forvejen og kan umiddelbart anvendes.
På menukortet vil der være caféretter / lette retter / buffet, kaffe/kage, hvor fokus er de gode råvarer, dyrket lokalt og økologisk - hvor det er muligt.
Prislejet bliver - og skal være markedspris, og der må ikke konkurreres på prisen med byens øvrige aktører på caféområdet (se i øvrigt afs. vedr. de juridiske aspekter).
Café Mavens produktionskøkken vil blive dimensioneret i forhold til caféens størrelse, samt forventning om servicering af møder/arrangementer i Huset No7 og gårdens aktører. Køkkenet vil blive specielt indrettet til at tage hensyn til medarbejderne, herunder give muligheder for afskærmning, ekstra plads (flere om de samme funktioner), øgede hæve-sænkefunktioner mv.
Den fysiske placering bliver i stueniveau i den nyeste del af hovedbygning (mod Nygade), Nørregade 7, hvor der er overvejet muligheder for vareindlevering, affaldshåndtering og nødvendig teknik (ventilation mv.).
 
Organisering
Organisatorisk og økonomisk er Café Maven en del af Huset No7.
Der ansættes en medarbejder (titel: kok eller restaurantchef), som er uddannet kok og har særlige kompetencer eller erfaringer indenfor arbejdet med mennesker med særlige behov. Det er kokken, som har ansvaret for den daglige drift af caféen, og han/hun refererer til kulturhuslederen, som har det overordnede ansvar for driften og økonomien.
På grund af den sårbare medarbejdergruppe, skal der ansættes en psykiatrifaglig eller pædagogisk medarbejder, som har fokus på arbejdsmiljø, vagtplaner, den enkelte medarbejder osv. Det er vigtigt, at arbejdspladsen ikke betragtes som et ”tilbud”, og derfor er det også vigtigt, at denne person er ”praktisk arbejdende” sammen med de øvrige ansatte.
Dertil kommer de sårbare medarbejdere, som vil være på arbejdspladsen i kortere eller længere perioder, på varierende tidspunkter og med forskellig antal timer per uge.
 
Driftsøkonomi
Økonomien i driften bliver tredelt:

 • Omsætning af cafédrift. Driften generer helt eller delvist midler til en faglig ansat medarbejder.

 • Kapacitetsomkostninger/ejendomsomkostninger. Kultur- og Fritid bidrager med ejendomsudgifter i forbindelse med lokalerne (vedligehold, varme, vand mv.)

 • Personaleomkostninger - fagpersonale og sårbare ansatte.

 
Den samlede
omsætning budgetteres at blive ca. 1,1 million kr. Jf. erfaringer fra andre steder vil en sådan omsætning kunne generere et overskud på op mod 550.000 kr., når caféen har været i drift en årrække. Dette vil kunne finansiere lønnen helt eller delvist for en person svarende til kokken eller den pædagogiske medarbejder. I regnestykket kalkuleres med 450.000 kr. per år, da det vurderes som et mere realistisk bud de første år.
 
De samlede
ejendomsomkostninger til lokaler, vedligehold, varme, vand, renovation mv. er anslået at andrage 390.000 kr. per år. Beløbet fremkommer via erfaringer fra Kolorittens cafédrift, aktuelle omkostninger ved bygningsdrift i Huset No7, samt erfaringer opnået ved indgåelse af forpagtningsaftale vedr. café i det nye bibliotek. Alle kendte omkostninger til ejendomsomkostninger i forbindelse med cafédrift i Huset No7 afholdes inden for Kultur- og Fritids eksisterende økonomiske ramme.
 
Personaleomkostninger bør ses i to grupperinger:

 • Det faglige personale, som er den uddannede kok, den pædagogiske medarbejder, og hvis der viser sig behov og mulighed for yderligere og egenfinansieret arbejdskraft på normale vilkår. I forhold til en kommercielt drevet café er den pædagogiske medarbejder et tillæg.

 • Og medarbejdere med særlige behov, som er fleksjobbere, (førtids-)pensionister, skånejobbere og andre med særlige behov. Det er tanken, at Café Maven er for de svageste i disse grupper, altså dem der ikke umiddelbart kan findes egnede virksomhedsordninger/aftaler til.

 
Det faglige personale anslås at medføre en omkostning på ca. 900.000 kr. for kokken/lederen og den pædagogiske medarbejder per år. Det forudsættes jf. erfaringer fra Café Utopia og andre, at den daglige drift/omsætning i caféen kan genere nok overskud til helt eller delvist at finansiere en af medarbejderne.
 
Gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere er særligt interessant i denne sammenhæng, da det er en vanskelig gruppe at fastholde i beskæftigelse i alm. flexjobordninger, ligesom det økonomiske aspekt med bortfald af statsrefusionen for denne gruppe efter 18 måneder, bør tages i betragtning.
Café Mavens ansættelse af borgere fra gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere vil genere en mindre udgift på beskæftigelsesområdet. Antallet af borgere i denne gruppe er større end 35, som ville kunne ansættes i Café Maven.
Det forudsættes, at de udgifter, Herning Kommune alligevel skulle afholde til ledighedsydelse til disse ledige, indregnes i driften af caféen.
Der kunne tilsvarende opstilles besparelsespotentiale hver gang f.eks. en ledig ansættes ved kommunen, hvilket ikke resulterer i, at der overføres lønmidler fra SO17 til driftsenheden.

Det skal derfor være Herning Kommunes lyst og velvilje til at drive cafevirksomheden baseret på socialøkonomiske forretningsmodeller, der tilsiger denne løsning, idet forretningsidéen ikke selvbærende kan finansiere den sårbare arbejdskraft. 


Herning Kommune regnestykket – driftsøkonomisk overblik

 
Hvis driftsøkonomien for Café Maven ses som en helhed forvaltningerne og serviceområderne på tværs fremkommer flg. resultat. 

 

[image]

 

Forudsætningen for regnestykket er, at de sårbare ansatte i Café Maven er fleksjobbere på Ledighedsydelse (LY) over 18. mdr.  

 

I forhold til udgifterne, vil kapacitetsomkostningerne til Café Maven kunne afholdes inden for rammen af SO15, hvilket betyder et mindre behov for finansiering.  

 

Den ordinære drift af kulturhuscaféen forventes ligeledes helt eller delvist at kunne finansiere en af de faglige medarbejdere (kok el. pæd. Medarbejder). Det beløb er anslået til 450.000 kr.  

 

På grund af bortfald af statsrefusionen for fleksjobbere med over 18 måneders ledighed på ledighedsydelse, kan realiseres en økonomisk gevinst, når de er i flexjob, hvilket udløser refusion, som ikke er tidsbegrænset. Den besparelse Herning Kommune opnår ved beskæftigelse af 35 fleksjobbere beløber sig til 3.245.300 kr. per år.  

 

For Herning Kommune som helhed er Café Maven en økonomisk fordel.  

 

For borgeren er resultatet også særdeles positivt, ud over værdien af at gå på arbejde, få kolleger, og nye input, opnås en skattepligtig merindtægt i det opstillede regnestykke på 4.754 kr. pr. md. Den økonomiske gevinst ved øgede skatteindtægter er ikke medregnet i Herning Kommune Regnestykket.  

 

Konklusion på driftsøkonomien 

Det kan konkluderes, at hvis de økonomiske aspekter ved drift af Café Maven ses som en helhed i Herning Kommune, vil driften af Café Maven medføre en mindre udgift for Herning Kommune total.

 

Den samlede driftsudgift på 2.730.000 kr. per år vil kunne finansieres af den opnåede besparelse på SO17 og afholdelse kapacitetsomkostning på SO15.

Derudover vil der være mindre forbrugte midler, som kan disponeres på anden vis.

 

Der vil skulle ske en omplacering af midler fra SO17 (besparelse ved beskæftigelse af fleksjobbere på LY over 18 måneder) til SO15, hvor driften af kulturhuscaféen er forankret.

 

Driftsøkonomien er forbundet med en vis usikkerhed, da det er svært på forhånd at forudsige antal gæster, spild, mv. Udgangspunktet for arbejdet har derfor været Café Utopias regnskab (som størrelsesmæssigt forventes at være sammenlignelige, der vil dog være forskelle i forhold til hvor tunge medarbejderne med særlige behov er), dialog med lederen der, samt erfaringer fra Skiftesporet.  

 

Anlægget af Café Maven

Huset No7 vil i løbet af 2014 gennemgå en delvis ombygning, hvor der bl.a. vil blive etableret øvelokaler, værkstedsgang, filmskole, administration/booking, legeområde og projektarbejdspladser. Der er allerede lavet forbedringer af mødelokaler, ombygget til Herning Billedskole, mens Huset No7 vil forestå forbedringer af andre dele af huset. Der er i denne bevilling ikke afsat midler til etablering af café, og da al inventar mv., som var i den eksisterende Kolorit-café/køkken er medtaget til deres nye lokaler, er der ikke noget brugbart tilbage. Derudover er det nødvendigt at flytte caféen til den nye del af hovedbygningen på grund af, at lyden i høj grad forplanter sig i den gamle skolebygning, hvor der i stedet placeres mere stille aktiviteter (værksteder mv.).

Caféen vil ikke blive etableret inden for den allerede afsatte bevilling, da den ikke er beregnet til café, ligesom den heller ikke vil kunne dække omkostningen.

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, som indeholder pris på: indretning af produktionskøkken, køl/frys, caféområde til ca. 50 personer, al inventar (der anvendes også genbrug), ventilation/udsugning, fedtudskilning og arkitekt/rådgivning.

Overslaget lyder på i alt 3,5 million kr. eks. moms.  

 

Det juridiske aspekt

Café Maven er såkaldt accesorisk virksomhed, det vil sige, at cafédriften ikke er den primære virksomhed, men derimod en drift som naturligt følger en lovlig kommunal aktivitet. I dette tilfælde som understøttende aktiviteterne i Huset No7, samt som et livskvaliteshævende tilbud til mennesker med særlige behov.

Da alle produkter i caféen sælges til markedspris, vil caféen ikke være konkurrenceforvridende.

For en del år siden fik Herning Kommune en tilsynsafgørelse på, at den café, der tidligere var i huset var lovlig. Tilsynet godkendte caféen, herunder også at der kunne prisdifferentieres (medarbejdere, medlemmer), dog således at "folk fra gaden" altid betaler markedsprisen.  

 

Virksomheder, der drives efter socialøkonomiske forretningsmodeller har oftest to kundegrupper:

 • En eller flere kundegrupper, der betaler for de produkter eller ydelser, som socialøkonomiske virksomheder producerer. Denne kundegruppe omfatter både privatpersoner, virksomheder og kommuner – i dette tilfælde drejer det sig om kulturhuscafédrift.

 • En eller flere kundegrupper, der betaler eller på anden måde bidrager til, at socialøkonomiske virksomheder kan skabe den sociale forandring. Disse kundegrupper omfatter også både privatpersoner, virksomheder og kommuner.

 

Beslutning

Udsat.
Med henblik på at sagen belyses yderligere.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Rumprogram for ombygning af Huset No7, Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Line Hillerup

Sagsresume

Rumprogram for ombygningen af Huset No7, Nørregade 7a foreligger hermed til godkendelse.

 

Kulturkonsulent Pia Worm deltager i punkets behandling.

Sagsfremstilling

Nærværende sag omhandler udelukkende ombygningen af Huset No7.

I henhold til formålet med de afsatte midler i budgettet, skal de anvendes til renovering af bygningen og indretning af øvelokaler.

I rumprogrammet gøres rede for, hvilke etager og områder, der er i spil. Der er ikke lavet økonomiske overslag, hvorfor der heller ikke er prioriteret i rumprogrammet.

Forvaltningen prioriterer indretning af to-tre øvelokaler, mens andre områder i Huset No7 er mere åbne for prioritering i løbet af det videre arbejde.

 

Samtidig med ombygningen af Huset No pågår flg. i Nørregade 7

 • renovering af gårdrummet "Kulturgården for ALLE".

 • indkøb af blivende øvecontainer/pavillon til placering i gården, plus indkøb af en midlertidig container, som i løbet af 2015 skal på rundtur i hele kommunen.

 • Forstadier til etablering af socialøkonomisk kulturhuscafé, Café Maven, i Huset No7 (seperat sag på samme møde som denne sag).

 

Der er fokus på at udnytte synergi mellem de fire projekter for på den måde at generere mest mulig værdi for pengene.

 

Rumprogram for ombygning af Huset No7

Herning Billedskole bor som en selvstændig institution/kulturskole på 1. salen i den gamle skolebygning (se evt. bilag med etageoversigt). Den etage er ombygget og indrettet til Billedskolen, og indgår ikke i denne ombygning.

Huset No7 har selv udført nyindretning og let renovering af mødegangen (ny bygning 1. sal), og der ønskes ingen ændringer af lille sal og tidl. Underground (tagetagen i gammel bygning), hvorfor disse to etager heller ikke indgår i rumprogrammet.

Udgangspunktet for udarbejdelse af rumprogrammet har været virksomhedsgrundlaget for Huset No7, som blev godkendt af KFU i december 2013.

Rumprogrammet indeholder beskrivelser af, hvilke funktioner, der ønskes på de forskellig etager.

 

Den gamle skolebygning

 • Parterre - 1er gangen skal indeholde filværksted/skole, projektrum inkl. mødelokaler, legerum for mindre børn og pesonaleomklædning for cafépersonale (sidstnævnte omklædningsfacilitet er ikke en del af dette projekt).

 • Stuen skal indeholde flexible værksteder (glas, keramik, maler og frit (eks. perler, syning, smykker) og personalerum for al personale i Huset No7 (både adm. og det kommende cafépersonale. Dette rum er inkluderet i dette projekt).

 • 1. salen indeholder Herning Billedskole - ikke dette projekt.

 • Tagetagen rummer bl.a. lille sal - skal ikke ombygges.

 

Mellembygning

Der ønskes generelt en seperation af toiletrummene, så det bliver lidt mere "privat". Derudover ønske en lysning af trappe-/elevatorrummet, som pt fremstår mørkt og meget orange.

 

Den nye bygning

 • Kælderen skal indeholder pt varmestyring, pedelkontor og -værksted, samt to øvelokaler, som bibeholdes. I resten af kælderen indrettes yderligere 2-3 øvelokaler og et depotrum. Der lades rum til teknik vedr. café (ventilation og fedtudskiller) være ubenyttet. Indretning af dette er ikke en del af dette projekt.

 • Stuen skal indrettes til administration, kundebetjening, produktionskøkken og café. Produktionskøkken og café er ikke en del af dette projekt.

 • 1. sal er indrettet til mødelokaler, og der er ikke behov for ombygning.

 • 2. sal er festsalen. Der ønskes en optimering af lokalet mht. akustik og visuelt udtryk.

 

Tidsplan for ombygningen af Huset No7

Efter udvalgets behandling af rumprogrammet er tidsplanen som følger:

Uge 17-21 Udarbejdelse af skitseprojekt

Uge 22-23 Projektgranskning

Uge 23-24 Udarbejdelse af hovedprojekt

Uge 25-27 Udsendelse i licitation

8. juli Licitation

18. aug. Behandling i KFU

18. aug. Behandling i ØKE

26. aug. Behandling i BYR

1. sep. Byggestart

1. feb. 15 Aflevering af det samlede byggeri

1. mar. 15 Ibrugtagning

 

Kulturkonsulent Pia Trab Worm deltager under punktets behandling. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at rumprogrammet godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Åbningstider på hovedbiblioteket i Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Punktet genoptages fra udvalgsmødet den 22. april 2014, hvor punktet blev udsat.

 

Der foreligger nu det oprindelige forslag samt yderligere 3 forslag til åbningstider på hovedbiblioteket i Østergade 8.

Sagsfremstilling

De nuværende åbningstider har været gældende siden 1. april 2012, og disse revideres og udvides i forbindelse med åbningen af biblioteket i Østergade 8. I det oprindelige forslag var foreslået en ugentlig udvidet åbningstid til 80 t/uge, der nu foreslås øget med 6 t/uge til en åbningstid på 86 t/uge.  


Fra 10 - 18 på hverdage og 10-15 om lørdagen vil borgerne blive budt velkommen og betjent af højt kvalificeret personale. Det vil være muligt for borgerne at booke hjælp fra specialister i litteratursøgninger, informationssøgninger inden for specielle interesseområder eller IT-hjælp af forskellig slags. Om søndagen, hvor det traditionelt mest er børnefamilier der anvender biblioteket, vil der være én børneformidler til stede i tidsrummet 10 – 15.
 
I den selvbetjente åbningstid fra 8-10 og 19-22 mandag – torsdag kan der være personale tilstede, som varetager andre opgaver end den direkte betjening af borgerne. De vil bl.a. stå for afviklingen af læseklubber, bogcafeer og andre arrangementer.
 
Tidsrummet 18-22 mandag – torsdag samt lørdag og søndag vil der være 2 ansatte fra vagtselskab til stede, hvoraf en har gennemgået grundkursus for vagtfunktionærer. Vagten har opsyn med hele biblioteket og skal sørge for at biblioteket bliver lukket forsvarligt kl. 22 og kl. 18. Vagtselskabet har opsynet med sorteringsrobotten til aflevering af materialerne og tømning af fyldte vogne. Vagtselskabets ikke-vagtuddannede personale beskæftiger sig udelukkende med materialehåndtering, herunder fremfinding, udlån og nedpakning af materiale til de øvrige folkebiblioteker i Region Midt til kørselsordningen.


[image]

Biblioteket har lukket påskelørdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt øvrige helligdage. 


Finansiering af ekstra udvidede åbningstider 


Forslag 1
Den oprindeligt foreslåede udvidelse af udgør en udgift på 523.000 kr. årligt, som budgetmæssigt afholdes indenfor den nuværende ramme.
 
Forslag 2
Omkostningerne til den ekstra udvidelse af åbningstiderne, herunder søndagsåbent i hele året, og heraf følgende behov for udvidet vagttjeneste udgør 20.000 kr. pr. måned. Den udvidede åbningstid søndag medfører desuden at der vil være behov for personale til påpladssætning, fremfinding og opfyldelse af reservationer på materialer til egne lånere på søndage fra 10 – 15, hvilket anslås til at udgøre 6.000 kr. pr. måned. Hertil kommer en børneformidler hver søndag, som for sommerhalvåret udgør 48.000 kr. I alt 360.000 kr. årligt.
 
Sammenlagt udgør de samlede udvidede åbningstider i Ø8 nu dermed 883.000 kr. årligt.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansering af meromkostning kr. 360.000 årligt indenfor Serviceområde 14.Forslag 3
Alternative åbningstider for biblioteket kunne eksempelvist være mandag – torsdag 8.00-21.00 samt 8.00-17.00 fredag-søndag. Den samlede omkostning for dette vil udgøre 653.000 kr.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansering af meromkostning kr. 130.000 årligt indenfor Serviceområde 14.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Hovedbibliotekets åbningstider og finansiering godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Udvalget vedtager forslag 3.
Udgiften finansieres inden for egen ramme, SO 14.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Tilskud til DBU`s VM Tour

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DBU søger om tilskud på kr. 50.000,- til afvikling af DBU`s VM Tour, som indeholder DM i Streetfodbold, VM i straffespark, fejring af DBU`s 125 års jubilæum, samt storskærm hvor der vises kampe fra VM i Brasilien. Arrangementet afvikles på Torvet i Herning.

Sagsfremstilling

DBU afvikler for 4. år i træk danmarksmesterskaberne i streetfodbold, og pga af VM i fodbold i Brasilien og Dansk Boldspils Unions 125 års jubilæum er konceptet udvidet således at hver af de 9 afvilkingsbyer har besøg af eventet i 2 dage. Der er lavet endelig aftale med flg. byer: København, Esbjerg, Helsingør, Aalborg og Aarhus. DBU er i dialog med flg. byer: Slagelse, Nykøbing F, Vejle, Fredericia, Odense og Køge.

For Hernings vedkommende tilbydes lørdag den 28. juni og søndag den 29. juni fra ca. kl. 11.00 - 22.00 begge dage.

DBU´s VM Tour 2014 indeholder:

 • Indledende runde i DM streetfodbold, hvor finalerunden afvikles i Fælledparken, København. Turneringen spilles i 4 rækker for U15 drenge, U15 piger, U18 drenge og U18 piger. Der er fri tilmelding for alle.

 • Historiefortælling om DBU´s 125 års jubilæum, hvor den enkelte borger bla kan blive fotograferet med EM pokalen fra 1992.

 • VM straffesparkskonkurrence med kåring af lokal bymester, som inviteres til VM finalen i København. Fri tilmelding for bogere mellem 15-40 år.

 • De VM kampe, der afvilkes i Brasilen, de pågældende dage, transmiteres direkte på storskærm, som TV2 hoster og leverer.

 • Fodboldfest med fodboldforlystelser, musik, konkurrencer og underholdning, som er gratis for alle.

 

Formålet med arrrangementet er:

 • at give mulighed for ny/anderledes form for fodbold.

 • at henvende sig til unge, der pt ikke spiller i klub.

 • at møde de unge på deres præmisser

 • at give Herning Kommunes borger mulighed for aktiv underholding, samvær og bevægelse.

 

Herning Kommune videreformidler invitationer til skoler/institutioner, samt hjælper med markedsføring på forskellige platforme.

Herning Kommune stiller Herning Torv,nattevagt, toiletter og strøm gratis til rådighed. Hvilket svar til en værdig på ca. kr. 5.000,-.

 

DBU levere komplet set-up og eventafvikling.

Økonomi

DBU søger om tilskud på 50.000,- til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på kr. 50.000,- som finanseres fra serviceområde 11 - Fællesformål

 

at Torvet incl. strøm, nattevagt og toiletfaciliter stilles til rådighed til en værdi af ca. 5.000,- som ligeledes finanseres fra serviceområde 15 - kultur

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2014.
Sammenfattende viser opfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedr. driftsudgifterne og et merforbrug på 22,6 mio. kr. på anlægsudgifterne i forhold til det korrigerede budget inden overførsel af uforbrugte midler fra 2013.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
 

[image]

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 7,4 mio. kr. (mindreforbrug) som kan specificeres således:
 
Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. kan henføres til slutafregninger vedr. EM i Svømning, som er modsvaret af et tilsvarende merforbrug i 2013.

Den sidste 1 mio. kr. kan henføres til midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver (Vandkulturhuset m.fl.).
 
Serviceområde 14, Biblioteker:
Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og merforbruget forventes finansieret af overførsel af tilsvarende beløb i uforbrugte midler fra 2013.

 

Serviceområde 15, Kultur:

Der forventes et merforbrug vedr. Musikskolen, som vil forbruge 0,2 mio. kr. af Musikskolens uforbrugte midler, som vil blive overført fra 2013.
 
 
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbug i 2014 på 22,6 mio. kr., som kan henføres til flg. projekter:

 

Nyt hovedbibliotek:

Merforbrug på 64,5 mio. kr. kan henføres til etablering af nyt bibliotek, men den nuværende merudgift i 2014 vil blive finansieret af projektets uforbrugte midler fra 2013.

 

50-meter svømmebassin:

Mindreforbrug på 30 mio. kr. kan henføres til projektet vedr. etablering af nyt 50-meter bassin ved Herning Svømmehal, hvor ca. halvdelen af etableringsudgiften først vil blive forbrugt i 2015.

 

Øvrige projekter:

Mindreforbrug på 12 mio. kr. kan henføres til projekter, som først forventes gennemført/afsluttet i 2015 - bl.a. udbygning af Lind Hallen

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 2.094 mio. kr. til en række projekter i 2014 kr., og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.094.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2014.

 

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 2.084.000 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.084.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2014.  

 

 • Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum - etablering af tunnel mellem det nuværende museum og Angligården - behandlet på Byrådsmøde den 19. juni 2012. Fondsbestyrelsen for Museet ønsker nu at overdrage 18,182 mio. kr. til projektet, svarende til netto 15 mio. kr. efter fradrag af gavemoms (17,5%). Der skal derfor foretages en forhøjelse af anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på yderligere 2,8 mio kr. fra 13,2 mio. kr. til i alt 15 mio kr. netto på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360098. Det skal bemærkes, at projektet og forhøjelsen af bevillingerne er budgetneutralt for Herning Kommune.

 

 

Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. april 2014, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag pr. 31. marts 2014, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Budgetforslag 2015-2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Mappe med bilag udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015-2018 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


Budgetforslaget skal fremsendes til Koncern Økonomi senest den 31. maj 2014 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2014-priser, 1.000 kr.):
[image]

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2014 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden.
Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget

 • Mål

 • Driftsbemærkninger

 • Takstoversigt

 • Ændringsskemaer

 
Budgetmaterialet tager udgangspunkt i de økonomiske rammer, som blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 7. april 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det samlede budgetforslag for serviceområderne 11, 14 og 15 indeholdende mål, driftsbemærkninger, takstoversigt og ændringsskemaer samt bilag med kommentarer til budgetforslaget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

De grønne spejdere i Vildbjerg søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De grønne spejdere i Vildbjerg søger om et tilskud på kr. 42.125,- til udskiftning af tag på spejderhuset Kalabassen.

Sagsfremstilling

De grønne spejdere i Vildbjerg søger om tilskud til udskiftning af taget på spejderhuset Kalabassen, som er beliggende Hjortsballevej 4 A i Vildbjerg. Huset er bygget omkring 1970 og taget, som er et eternittag, er neslidt og trænger til udskiftning.

 

Foreningen har i dag 110 spejdere og ledere, hvoraf hovedparten er børn og unge under 25 år. Spejderhuset er i brug hele året.

 

De grønne spejdere modtager hvert år ca. 40.000 i lokaletilskud.

 

Kommunale ejendomme har vurderet taget, som er kraftig begroet med mos. Mosset er medvirkende til at nedbryde tagets overflade, da rødderne gror ind i tagpladerne og derved gør dem gennemtrængelig for vand.

Taget vil ikke kunne tåle en afrensning af mos med efterfølgende overfladebehandling.

Vurderingen er, at taget inden længe bliver utæt og det anbefales derfor, at taget udskiftes snarest.

Kommunale ejendomme finder det indhentede tilbud i overensstemmelse med de faktiske udgifter, idet asbestplader skal hånteres efter særlige regler.

 

Foreningens egenkapital er pr. 31/12 2013 på kr. 9.417 og de likvide midler på kr. 11.517.

 

De grønne spejdere i Vildbjerg søger om et tilskud på kr. 42.125. Prisen er indeholdt udgiften til bortskaffelse af de gamle tagplader.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af udgiften på kr. 42.125,- dvs. kr. 21.063,-. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgifter afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06, hvor der pr. 28/4 2014 resterer kr. 1.078.000.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

GAME søger om tilskud til gadeaktivitetsprogram i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
   x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

GAME søger om et tilskud på kr. 25.000 til gadeidræt og gadeaktiviteter i Lyngbyen, Gullestrup.

Sagsfremstilling

GAME er en non-profit organisation, der arrangerer gadeidræt og gadeaktiviteter i 32 udsatte boligområder fordelt over hele landet. Aktiviteten kaldes Your GAME programmet.

 

Programmets formål er:

 • at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil

 • at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres selvværd og notivere dem til at tage samfundsmæssigt ansvar

 • at bidrage til en positiv udvikling i boligområdet som helhed

 • at sikre lokal forankring af gadeidrætsaktiviteter i boligområdet

 

GAMEs aktivitetsprogram dækker ugentlige træninger i en af de aktiviteterne, som GAME tilbyder. I Lyngbyen er det dans, der efterspørges, hvorfor det er denne aktivitet, der tilbydes.

En sæson er på min. 30 træningsgange over en periode på 4 - 8 mdr.

Lyngbyen er en satelitzone med Holtbjerg som hovedzone, hvortil der er tæt samarbejde.

 

GAME har stor fokus på at uddanne unge fra forskellige udsatte boligområder - kaldet Play Makers.

PlayMakers uddannes til at være rollemodeller og tage ansvar i eget boligområde - i første omgang i forhold til GAME aktiviteterne. Efterfølgende er der GAME praktik i 2 mdr. i en af zonerne. I år er 38 unge igennem uddannelsen.

Uddannelsen er med til at sikre den lokale forankring. 

Programmet har tidligere været financieret af projekt Plads til forskel, men dette tilskud er bortfaldet. 

Det ansøgte tilskud dækker udgifter til koordinering og aflønning af dansetræner, deltagelse i Street Game på Holtbjerg, Finals i København samt PlayMakeruddannelsen.

 

Der søges om et tilskud på kr. 25.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 25.000 til aktiviteter i Lyngbyen

 

at tilskuddet financieres fra Fælles formål, kto. nr. 370 01 309 07, hvor der resterer kr. 350.000.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.06-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vildbjerg Amatørteater søger om tilskud til Vildbjerg Revyen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Amatørteater ved Mads Aastrup fremsender 15. april ansøgning om 15.000 kr. i tilskud til Vildbjerg Revyen 2014

Sagsfremstilling

Vilbjerg Amatørteater ønsker at genoptage gamle traditioner for lokale, amatøropsætninger i Vildbjerg med Vildbjerg Revyen 2014, som opføres 20.-22. november.

Førhen var der både revy og dilletant forestillinger i byen, men de seneste år har der været større fokus på idrætsarrangementer og de mere kreative arrangementer trænger til at komme i fokus, mener aktørerne bag Vildbjerg Revyen 2014.

 

Formålet med Vildbjerg Revyen er at sætte fokus på Vildbjerg som by, den lokale identitet og sammenholdet i byen. Derudover ønsker gruppen at bidrage til debatten, give friske inspark og levere et godt grin til publikum.

Aktørerne er lokale kræfter, da både skuespillere, instruktør, musiker, lys- og lydansvarllige kommer fra det midtjyske område, primært Vildbjerg, Tjørring og Snejbjerg.

Vildbjerg Amatørteater opførte revy i 2013, hvilket var en stor succes, og man ønsker derfor at gentage konceptet med lidt flere ambitioner, og deraf følgende højere omkostninger.

Økonomi

Det samlede budget for Vildbjerg Revyen 2014 er 62.000 kr.

På udgiftssiden er de væsentligste omkostninger: Scenografi+håndværker (9.500 kr.), lys (8.000 kr.), tekster (6.000 kr.), kostumer (5.000 kr.), PR/tryk (4.500 kr.) og kørsel (4.000 kr.).

På indtægtssiden er de væsentligste indtægter: entrè (der kalkuleres med 200 publikummer, som hver betaler 125 kr. i entré = 25.000 kr.), tilskud fra Herning Kommune (15.000 kr. = denne ansøgning) og tilskud fra fonde (15.000 kr.).

Forvaltningen har forespurgt på indtægter fra barsalg, og der er efterfølgende oplyst, at Hotel Vilbjerg stiller lokalerne til rådighed mod til gengæld at få indtægter ved salg i forbindelse med arrangementet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere udbetalt tilskud til opførsel af revyer, lokale dilletantforestillinger eller musicals.

Der blev i 2006 givet en underskudsgaranti til Krejler-revyen, Herning, som ikke kom til udbetaling.

Der opføres rundt om i kommunen et større antal revyer, dilletant- og musicalforestillinger, som ikke modtager kommunalt tilskud. Flere af dem har lige så store omkostninger eller større end Vildbjerg Revyen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet det teaterprojektet "Besættelse", som var et amatør egnsspil, med visse profesionelle elementer (musik, manus mv.), ligesom udvalget også støtter "Kulstykket" i 2014. Begge disse opsætninger er arrangeret af Kulturskabet, og der er i begge tilfælde fokus på samarbejdet mellem amatørteatrene på tværs i kommunen, ligesom der er professionelt islæt som udviklingsgenerator for amatørskuespillere, assistenter m.fl.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan forventes flere lignende ansøgninger, hvis der gives tilskud til denne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Skovsnogen Artspace søger om tilskud til "Rite of Passage"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skovsnogen Artspace v/Søren Taaning og René Schmidt vil afholde den international festival for samtidskunst ”Rite of Passage” og søger om et tilskud på 80.000 kr. Ansøgning fremsendes 24. marts 2014.

Sagsfremstilling

”Rite of Passage” er en festival for nordisk stedsspecifik samtidskunst og er et udviklingsprojekt som en del af Skovsnogen Artspace. Festivalen udspiller sig i de sidste to uger af juli måned op til ferniseringen lørdag d. 2 august.
”Rite of passage” betyder et ritual som symbolsk markerer transformationen fra en tilstand til en anden. Gennem kunstnernes arbejde i skoven bliver både værk og kunstner konfronteret med skovens naturlige processer og transformationer. Værkerne opstilles permanent - og som forskel til andre projekter i det offentlige rum, så SKAL tiden og forandringen være en del af, - og påvirke kunstværket. Det vil derfor være muligt for publikum, at følge værkerne i mange år fremover, indtil naturen helt har nedbrudt dem.
Som besøgende vil man juli måned kunne følge arbejdet med værkerne og møde de deltagende kunstnere; Veronika Brovall (S), Charlie Roberts (Nor), Roland Perssons (S), Clemens Behr (D), Hartmut Stockter (DK), Anastasia Ax (D), Jonas Liveröd (S). Publikum opfordres til at gå i dialog med kunstnerne, og der vil på forskellig vis blive arbejdet for det direkte møde mellem kunstnere, publikum og lokalområdet.
Skovsnogen Artspace er Danmarks største oplevelsespark for kunst og det anslås at der i 2013 har været 5000 besøgende. Skovsnogen Artspace blev i 2013 optaget som ”et af de mest signifikante kunstprojekter i 2013” af kuratorholdet bag årbogen Ny Dansk Kunst 13.
Ambitionen bag Skovsnogen Artspace er at videreudvikle stedet som en international seværdighed med kunst af høj kvalitet og med fri og offentlig adgang 24 timer i døgnet. En realisering af ”Rite of Passage” er en væsentlig del i arbejdet med at realisere dette.
Festivalens samarbejdspartnere er den svenske billedkunstner og kurator Jonas Liverød, Visit Herning samt Karstoft og Skarrild Borgerforeninger.

Økonomi

Det samlede budget for ”Rite of Passage” er 440.000 kr.
Udgifterne er primært honorar til billedkunstnere 140.000, men også produktionsomkostninger til kunstværker (materialer, håndværkerbistand) på 110.000 kr., dertil kommer omkostninger til rejseomkostninger, overnatning, projektstyring og formidling. Statens Kunstfond har bevilget 80.000 kr. Dertil kommer egenfinansiering, sponsorater og frivillige bidrag på 120.000 kr.
Der mangler således finansiering for 240.000 kr.
Skovsnogen Artspace søger Kultur- og Fritidsudvalget om 80.000 kr.
Der er søgt finansiering for de resterende 160.000 kr. via fonde og sponsorater.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til "Rite of Passage"

 

at midlerne finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. maj resterer 240.413 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermatens årsrapport for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fermaten fremsender 27. marts årsrapport, samt ledelseserklæring for 2013 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab, ledelsesberetning, revisionsprotokol, samt opgørelse over koncerter fordelt på kategori for 2013.

Årsregnskabet for 2013 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 3. marts, samt på Foreningen Fermatens ordinære generalforsamling d. 12. marts 2014. 

Fermatens mål for 2013 var stram økonomistyring, fejring af 25 års jubilæum, frivilligkulturen, medarrangør af "Herning Rocker" og forbedringstiltag af huset i Smallegade 4. Alle punkter er gennemført tilfredsstillende.

 

I 2014 er Fermatens mål fortsat stram økonomistyring, udvikling af digitale løsninger og platforme, udvikling og videreuddannelse af frivilligt personale herunder ø-tur, samt forbedringer af huset (nyt internet mv.). Målene for 214 falder i tråd med formål og visioner, der er aftalt i den regionale spillestedsaftale.

Jf. aftalen medvirker Fermaten til at give byens pladser og rum liv i form af udendørsarrangementer, og det bør fortsat prioriteres.

 

Fermaten havde i 2013 indtægter i forbindelse med musikdrift på ialt 6.324.468 kr. (stigning på ca. 250.000 kr. i forhold til 2012, og ca. 500.000 kr. mere end budgetteret for 2013), hvoraf væsentlige poster er entréindtægter på knap 2 millioner kr., tilskud fra Herning Kommune på godt 1,7 millioner kr., knap 1,7 millioner kr. og sponsorater og arrangementsbidrag på 625.000 kr.

 

På udgiftssiden af musikdrift havde Fermaten udgifter for ialt 5.435.842 kr (80.000 kr. mere end i regnskabet for 2012, og knap 400.000 kr. mere end budgetteret). De væsentligste poster er: honorar musikere på 2,2 millioner kr., løn mv. til personale på 1,45 millioner og annoncer/reklameudgifter på 0,7 millioner.

 

Både indtægter og udgifter er højere end budgetteret, og der ses en fin sammenhæng mellem de to, hvorfor afvigelserne ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Årets ordinære resultat inden hensættelser er 365.161 kr., mens årets ordinære resultat er 230.394 kr. Der var i 2013 ekstraordinære udgifter i forbindelse med lydproblemerne på 190.700 kr. (nedskrivning af værdi af erhvervet lejlighed), så årets resultat ender på 39.694 kr. mod budgetteret 35.000 kr.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2013 2.081.902 kr., mens der er hensat 1.196.067 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2013-2016, forpligter Fermaten til at afholde 125 koncerter, heraf 35 små koncerter (under 50 solgte billetter), 62 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 28 store koncerter (over 300 solgte billetter).

Fermaten har afholdt 127 koncerter i 2013. Der er afholdt lidt flere små koncerter end målsætningen, mens der var lidt færre mellemstore koncerter. Der er afholdt det aftalte antal store koncerter.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest 30. juni 2014.
Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og til Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og ledelsesberetningen godkendes.
 
at forvaltningen aftaler fremsendelse af div. materialer, herunder godkendelsen med Fermaten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Aulum Stationsbygning - forslag til fremtidig anvendelse samt ansøgning om tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Borgerforening og den nystiftede forening Stationen fremsender forslag til fremtidig anvendelse af Aulum Stationsbygning samt ansøgning om tilskud.

Sagsfremstilling

Aulum Borgerforening og den nystiftede forening Stationen ønsker, at Aulums gamle stationsbygning, som er en af byens få markante bygninger, bevares og sikres vedligeholdt.

Der understreges dog, at en istandsættelse giver mest mening, såfremt bygningen får et indholdsmæssigt formål, til hvilket de fremlægger forslag.
Foreningen Stationens formål er:

”At bevare den gamle stationsbygning i Aulum og samtidig fremme frivilligt arbejde ved at stille gode fysiske rammer til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, der driver frivilligt arbejde i Herning Kommune af kulturel, social, oplysende og fritidsmæssig art”. 

 

Renovering af stationsbygningen
Borgerforeningen samt foreningen Stationen fremhæver bygningens historiske og arkitektoniske kvaliteter.
Aulum Stationsbygning fra 1904 er tegnet af den danske arkitekt Heinrich Wenck. H. Wenck var statsbanernes chefarkitekt fra 1894-1921, hvor han fik opført ca. 150 stationsbygninger, heriblandt stationerne i Aulum, Holstebro samt Københavns Hovedbanegård. Bygningen har, trods enkelte ombygninger, bevaret mange af de arkitektoniske kvaliteter, som var karakteristisk for H. Wenck.
 
Først og fremmest ønskes en vedligeholdelse og renovering af selve bygningen, således den sikres mod forfald. Særligt trænger tag og udhæng til reparation og vinduerne skal males. Indvendigt trænger bygningen også til renovering.  

 

Forslag til fremtidig anvendelse
Borgerforeningen og Foreningen Stationen ønsker med Aulums stationsbygning at skabe rammer, som kan rumme mange forskelligartede aktiviteter og være et samlingssted for kommunens borgere – på tværs af aldersmæssige, kulturelle, sociale og foreningsmæssige barrierer.
 
Det er i høj grad vigtigt, at kunne fremme frivilligt arbejde samt give mulighed for benyttelse af lokalerne til så mange frivillige aktiviteter som overhovedet muligt. Det er ligeledes væsentligt, at tilbuddene ikke ”konkurrerer” med allerede eksisterende tilbud i Aulum.
Man håber, at et nyt sted vil åbne op for nye muligheder og hermed give merværdi for de mennesker, der bor i Aulum.
 
Følgende idéer er blevet drøftet til bygningens fremtidige anvendelse:

 • Mødelokaler

 • Søndagscafé / seniorcafé

 • Åben PC-café

 • Netværksgrupper

 • Babycafé for forældre på barsel

 • Åben børne/unge klub

 • Nørkle- og syklubber

 • Kortklubber

 • Børneloppemarked

 • Musikalske events for børn

 • Musik/sang aftener

 • Workshops for unge kunstnere

 • Udstillinger

 

Flere af ovenstående idéer til aktiviteter forudsætter frivillig arbejdskraft. Derfor har Borgerforeningen og Foreningen Stationen været i kontakt med flere frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner. Flere har givet positive tilbagemeldinger bl.a. Aktiv Aulum, Ældresagen, Dansk Røde Kors, Unge Kunstnere, Aulum Borgerforening samt flere enkeltpersoner. 

Ingen af de nævnte foreninger er godkendt som folkeoplysende forening med afsæt i folkeoplysningsloven.

 

 

Udgifter
Borgerforeningen og Foreningen Stationen har lavet beregninger, som viser, at der skal bruges ca. 700.000 kr. på at istandsætte bygningen og indrette den til mødelokaler. Heraf skal der bruges ca. 180.000 kr. til den udvendige vedligeholdelse.
Der er ikke medtaget udgifter til inventar i prisoverslaget, da det forventes at der helt eller delvist kan anskaffes brugt inventar. Projektet forudsætter bygningsmyndighedens godkendelse.
Det udarbejdede budget for driftsudgifterne er bygget på et skønnet forbrug, idet ejendommen har stået ubenyttet hen. De samlede driftsudgifter lyder på 140.000 kr.  

 

Finansiering
Der søges om tilskud fra Herning Kommune til både renoveringen samt driften af Aulum Stationsbygning.
 
Til renovering af bygningen søges der om et tilskud fra Herning Kommune på minimum 500.000 kr.
De resterende penge forventer foreningen, at kunne indsamle via fonde, lokale pengeinstitutter og lokale klubber. De forventer ligeledes at kunne spare penge igennem frivillig arbejdskraft og rabatter på køkkeninventar og hårde hvidevarer fra lokale leverandører.
 
 
Der ønskes et årligt tilskud fra Herning kommune til driften af Aulum Stationsbygning, som er budgetteret med 140.000 kr. Såfremt der løbende skulle komme udgifter, vil foreningen selv finansiere disse via medlemskontingent, sponsorater o.lign.
 
Borgerforeningen og Foreningen Stationen ønsker at arbejde hen imod samme model, som man har i Den Gule Bygning i Vildbjerg og i Aulum Mølle, hvor Herning Kommune fortsat ejer bygningen, men overdrager brugsretten til den nyetablerede forening Stationen via en samarbejds- og brugsaftale med Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen overføres til budgetforhandlinger med henblik på indarbejdelse i 2015 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

HEART årsregnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab og revisionsprotokol fra 2013 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 19. marts 2014.

 

Årsregnskabet for 2013 udviser et overskud på 384.220 kr. og har ikke foretaget henlæggelser.

 

HEART har aktiver for 1.753.093 kr. og en egenkapital på -34.115 kr. efter årets resultat er overført.

Museets egenkapital er med årets resultat forbedret fra -418.335 kr. til -34.115 kr. og forventes yderligere forbedret i 2014, jf. fremsendte budget.

 

I ledelsesberetningen henføres HEARTS positive udvikling til, at der i 2013 har været en stigning i antal betalende gæster. I 2013 var der 12.100 betalende gæster mod 9.900 i 2012. Derimod var der et fald i det samlede antal gæster, som i 2013 var på ca. 22.850 gæster mod 24.800 gæster i 2012. HEART Cafe har forbedret resultatet ved en reduktion af lønomkostninger i året. Shoppen har ligeledes forbedret sit resultat.

 

HEART har envidere sat den nye strategiplan for 2013-2015 i anvendelse, hvor den nye udstillingskategori HEARTfuture havde debut med Jesper Justs udstilling "This is a Landscape of Desire" samt John Kørners udstililng "Caught". Sidstenævnte blev en publikumssucces og blev derfor forlænget. HEARTfuture blev støttet af Det Obelske Familiefond. Derudover havde HEART udstillingen "Super 100 - 100 superværker fra samlingen" i forbindelse med Hernings 100 års købstadsjubilæum.

 

Der er desuden nedsat en styregruppe med henblik på at totalrenovere skulpturparken, hvilket falder i god tråd med museets ønske om at etablere en "discovery sti", hvor motion og læring om kunst kombineres. Hertil har Kulturstyrelsen givet tilsagn om 500.000 kr. til udvikling af en undervisningsapp.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men gør opmærksom på, at museets likviditet er meget presset. Revisionen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på at spare på omkostningerne, så museet for det kommende år kan skabe overskud og dermed reetablere egenkapitalen.

 

Herning Kommune har i 2013 ydet et driftstilskud til HEART på 6.980.000 kr. Drifttilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder lokaler til Ensemble MidtVest, incl. udearealerne samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården.

 

HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2013 for HEART godkendes.

 

at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Den Jyske Sangskoles årsrapport for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender 3. april årsrapport, ledelseserklæring, aftale med revisionsselskab, bilag til årsrapport og revisionsprotokol for 2013 til orientering.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse 19. marts 2014.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

På sangskole går primært børn og unge - fra 3. klasse og ældre. Eleverne udvælges i et samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

Visionen for Sangskolens arbejde i 2013 har været flg. fire områder:

 • Undervisning af unge sangere (der undervises ca. 220 børn, unge og enkelte voksne på Sangskolen hver uge).

 • Udvikling af kor og kormiljøer (de to kor: MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor, som er tilknyttet Sangskolen sikres kontinuerlig udvikling)

 • Sangprojekter (Projekter som fremmer sangen i Danmark, herunder skolesang, kirkesang og talentudvikling)

 • Støttefunktioner (funktioner som gør, at sangmiljøer kan fungere, udvikles og optimeres)

 

I 2014 arbejdes videre med udvikling af ovennævnte områder, herunder er Sangskolen også aktiv i forhold til etablering af de musiske talentklasser på Skolen på Sønderager.

 

Regnskabet viser et overskud på 141.289 kr. i 2013, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til et underskud på 220.166 kr. i 2012.

 

Der var i alt indtægter for godt 9 millioner, hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på ca. 2,2 millioner, mens andre væsentlige indtægter var fra Den Obelske Familiefond på 2 millioner, Ole Kirks Fond, samt statstilskud på 830.000 kr. Dertil kommer 405.000 kr. fra overgangsordningen (fra Kulturministeriet).  

Ud over økonomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen Nørregade 7d til rådighed for Sangskolen.

 

Regnskabet viste i 2013 udgifter for 8.938.000 kr., hvoraf de væsentligste poster var: markedsførings- og udviklingsomkostninger på 4,8 millioner, lønninger og undervisningsomkostninger på 2,9 millioner kr. og administrationsomkostninger på 1,2 millioner.

 

Både indtægts- og udgiftssiden var væsentlig højere end budgetteret, men da der ses en fin sammenhæng, giver det ikke anledning til bemærkninger.

 

Egenkapitalen udgjorde per 1. januar 2014 161.195 kr., hvor der samme dato året før var en egenkapital på 19.906 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte årsregnskab tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Danmarks Fotomuseum Årsregnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum fremsender den 26. marts 2014 årsrapport samt revisionsprotokol for 2013 til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Fotomuseums regnskab for 2013 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 17. marts 2014.

 

Regnskabet udviser et overskud på 24.813 kr. Efter henlæggelser på 20.000 kr. (til ny registreringsdatabase) er overskudet på 4.813 kr.

 

Danmarks Fotomuseum havde ved årets udgang i 2013 en egenkapital på 551.838 kr.

 

I 2013 blev Danmarks Fotomuseum besøgt af 4.557 gæster, hvilket er en mindre fremgang i forhold til besøgstallet i 2012 på 4.270 gæster. Det gode sommervejr havde negativ indflydelse på besøgstallet. Derimod fik museet en fremgang i besøgstallet igennem sit bidrag til Hernings 100 års Købstadsjubilæum med fotoudstillingen "En by i bevægelse", som særligt var populær blandt de lokale borgere og uddannelsesinstitutionerne i byen. Skolekonflikten i april bevirkede, at flere skoler måtte aflyse deres besøg.

 

Vestkystturisterne udgør fortsat den største gruppe besøgende. Museets brochure, der vurderes som det mest effektive markedsføringsredskab, har været målrettet distribueret via turistbureauer, udvalgte seværdigheder samt campingpladser i Midt- og Vestjylland.

 

I 2013 har fotomuseet afholdt 6 udstillinger:

 • Stages - fotografier og installationer ved den litauiske fotograf Algis Griskevicius.

 • En by i bevægelse - fotoudstilling i forbindelse med Hernings 100 års købstadsjubilæum. Et samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv Herning.

 • Årets Pressefoto - de bedste billeder fra danske pressefotografer.

 • Seascape - fotograf René Roalf udstiller hav-landskaber.

 • Across the Atlantic Ocean - fotoudstilling til kulturfestival BØLGEN.

 • Reflexion - fotograf Claus Peuckert og det iscenesatte portrætfotografi.

 

Derudover har museet i 2013/2014 for anden gang afviklet sin censurerede fotoudstilling med titlen "Til kanten...". Arbejdet med udstillingen staretde i august 2013 og de antagne værker blev udstillet fra 8. februar - 20. april 2014.


Det er stadig fotomuseets væsentligste mål at øge besøgstallet gennem markedsføring overfor udvalgte brugergrupper: turister og det voksne publikum, fotohistorisk interesserede samt billed- og kunstinteresserede. Udstillingsplanen for 2014 indeholder et varieret program af billedudstillinger, som skal synliggøre museet og trække et bredere publikum til.

Derfor har Museets bestyrelse, ledelse og grafiker haft en kritisk gennemgang af udstillingsfaciliteterne med henblik på en forbedring af indretning, farver, lys, indhold og formidling.

 

Danmarks Fotomuseum vil fortsat i 2014 bestræbe sig på at have en stabil drift og en sund økonomi.

Danmarks Fotomuseum fortsætter sit visionsarbejde med henblik på en udarbejdelse af museets strategiske grundlag, som skal munde ud i en handlingsplan.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Dog bemærkes den manglende funktionsadskillelse, hvor hvervet som bogholder og kasser varetages af samme person. Derfor er det vigtigt, at der iværksættes rutiner, som kompenserer for dette.

 

Herning Kommune ydede i 2013 et tilskud til Danmarks Fotomuseum på 823.000 kr. incl. tilskud til formidling.

Herning Kommune stiller lokalerne, museumsgade 28, der huser Danmarks Fotomuseum, til rådighed.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2013 for Danmarks Fotomuseum tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Grønt Regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt grønt regnskab som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.


Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune fra den 16. maj 2014: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895


”Grønt Overblik” er 24. april 2014 behandlet i Direktionen, der står for ledelsens evaluering af grønt regnskab.


Grønt Overblik indstilles til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab
Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål som byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at vi lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.
 
Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.
 
Endelig er det en af vores forpligtelser som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.
 
At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 
Væsentlige overordnede temaer fra Grønt regnskab 2013: 

Klima og energi
CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere. Når det ikke går hurtigere, skyldes det blandt andet øget udledning fra transporten. Her ses den samme tendens i kommunen som geografisk område og i kommunen som virksomhed.
 
De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herningvirksomheder med støtte fra kommune og energiselskab 24 % CO2 over 3 år, og øgede samtidig deres konkurrenceevne.
 
Kommunalt byggeri
Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav når vi bygger, kan vi sikre sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.
 
I 2013 brugte vi bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering, og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

Borger- og erhvervssamarbejde
Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendige og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle. Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.
 
Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!

 

Energiforbrug og CO2 udledning – Haller og kulturelle bygninger.
Nedenstående skemaer viser gennemsnitsforbruget af el, vand og varme pr. m2 samt den samlede CO2 udledning pr. angivne år for henholdsvis haller og kulturelle bygninger.

 

[image]

 

For hallernes vedkommende ses et fald i både el- og vandforbrug fra 2007 til 2013, mens varmeforbruget til gengæld viser en stigning. En mulig årsag til det stigende forbrug af varme kan være at vintrene 2011-12 og 2012-13 var særligt strenge. Udledningen af CO2 er dog mindsket markant fra 2009 til 2013.

 

[image]

 

Med hensyn til kulturelle bygninger holder vandforbruget sig stabilt hen over årene. Stigningen i el-forbruget skyldes bl.a., at Herning Bibliotekerne i forbindelse med selvbetjeningsservice fra 2011 har udvidet åbningstiderne i filialerne, men med den nye LED-belysning i filialerne må der her forventes et fald i el-forbruget fremadrettet. Varmeforbruget i de kulturelle bygninger ser ud til at holde sig nogenlunde konstant hen over årene. CO2-udledningen er - i lighed med hallerne - mindsket fra 2007 til 2013.

 

Der er vedlagt et bilag med specifikationer for den enkelte hal og kulturelle bygning (søjlediagrammer).

 

Den samlede fordeling af CO2-udledningen for Herning Kommunes egne ejendomme i 2013 fremgår af nedenstående figur. Den største udleder er skolerne, som samtidig udgør 39 % af bygningsmassen. Hallerne udleder 18 % og de kulturelle bygninger 9 % af den samlede CO2-udledning.

[image]

CO2-udledningen for Herning Kommunes egne ejendomme er reduceret med 13,9 % i forhold til 2007. Dette sker primært på grund af mere vedvarende energi i el-produktionen og sekundært på grund af energibesparelser. Vi er derfor stadig langt fra målene om 3,5 % årlig reduktion og 25 % reduktion i 2015 af CO2-udledningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at  Kultur- og Fritidsudvalget godkender Grønt Overblik - det grønne regnskab for 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.”

 

Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb. Det videre forløb tager sig således ud:
1. Behandling i ØKE den 29. april 2014
2. Udsendelse til fagudvalg
3. Tilbage til ØKE den 16. juni
4. Behandling i BYR den 24. juni 2014
5. Igangsættelse af proces


Denne sagsfremstilling adresserer punkt 2 i processen - fagudvalgsbehandlingen.

Sagsfremstilling

”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.” Således er det besluttet i det seneste budgetforlig.
Den bagvedliggende tanke er, at konkurrence om offentlige serviceydelser flytter opgaven hen, hvor den bliver va-etaget bedst og billigst. En mere effektiv arbejdsdeling mellem den offentlige og private sektor betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.
Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene skal på banen med det formål at fagudvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen, idet denne suppleres efter behov, og tragtmodellen og tankerne fra notatet i øvrigt
Tragtmodellen
Den konkrete vurdering af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Det afgørende er, at der vælges en tilgang, som sikrer en systematisk vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen om de enkelte opgaver i kommunens opgaveportefølje. I det følgende præsenteres ”tragtmodellen” som er et af de konkrete værktøjer, der kan anvendes til at sikre en systematisk vurdering af mulighederne for at konkurrenceudsætte bestemte opgaver og samtridig det værktøj der anvendes i Herning Kommunes proces
Alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Det er derfor nødvendigt at vurdere de enkelte opgaver i relation til en række interne og eksterne forhold. Tragtmodellen kan i den sammenhæng fremhæves som et muligt værktøj. Modellen sætter fokus på centrale vurderingskriterier og opstiller en vurderingsrækkefølge, der kan bidrage til at sikre en målrettet og struktureret gennemgang af konkurrenceudsættelsesmulighederne på det enkelte serviceområde.
I bilag 1 præsenteres tragtmodellen nærmere.
Bedst og billigst
Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for kommunen, hvis den medfører samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentlig opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, når man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.
Produktivitetskommissionen bemærker at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse at serviceniveauet ikke glider.
Kontrolbud Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen som skaber besparelser, når der påvises lavere priser ved udlicitering. Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået betydelige besparelser i den offentlige sektors egne bud (såkaldte kontrolbud), og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid. Samtidig er det centralt, at der skabes en reel og ligeværdig konkurrence, så et offentligt monopol ikke afløses af en situation med privat monopoltilstand.   Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.
Proces Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces – ikke mindst som følge af kravene i EU’s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet.   Udbudsprocessen tager ½ til et år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.   I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.   Det foreslås afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer.

 

Kommentarer til Kultur- og Fritidsudvalgets område:

 

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid - budget på 97,1 mio kr.: 

Stadion og Idrætsanlæg:

Budgettet vedr. stadion- og idrætsanlæg på ca. 8 mio kr. anvendes til kommunens udendørs idrætsarealer, herunder græsslåning, skatter, afgifter, lysanlæg, mål og net.

Arbejdsopgaverne varetages af Herning Kommunes driftsafdeling og omfatter græsklipning, gødskning, vertikalskæring mv.

Driftsafdelingen foretager deludbud på ca. 10% af græsslåningsopgaven for at sikre, at man er konkurrencedygtig på opgaverne.

Erfaringerne viser, at driftsafdelingen er fuldt ud konkurrencedygtig og faktisk billigere og bedre.

Det kan ligeledes oplyses, at enkelte foreninger/centre har selvforvaltningsaftaler.

Svømmehaller:

Vedr. DGI-huset Herning kan det oplyses, at Herning Kommune betaler et privat selskab for at drifte Vandkulturhuset - 7,6 mio kr netto..

Herning Svømmehal drives derimod som en kommunal svømmehal med et budget på 7,0 mio kr.

Foreninger:

Tilskud til det frivillige foreningsarbejde udgør ca. 8 mio kr. og udbetales bl.a. som aktivitetstilskud til foreninger indenfor idræt, spejdere, kirkelige, politiske og øvrige blandede foreninger.

Hovedparten af opgaverne på dette område løses af frivillige foreningsledere m.fl., men det kan nævnes, at opgaven vedr. booking af lokaler, medlemsregistrering og indberetning af lokaletilskudsansøgninger sker i samarbejde med en privat aktør (Conventus)

Lokaletilskud:

Bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre mv. udgør ca. 44 mio. kr. netto og udbetales som et årligt driftstilskud, som herefter administreres og prioriteres af de selvejende institutioner, som juridisk set er private foretagender.

Lokaletilskud til foreninger udgør ca. 10 mio kr. (netto) og udbetales som tilskud til udgifter vedr. egne eller lejede lokaler samt tilskud til vedligeholdelse efter ansøgning.

Eventområdet:

Afholdelse af events er ofte et samspil mellem idrætsforbund, MCH og Herning Kommune med forskellige finansieringskilder.

 

Serviceområde 14 - Biblioteker - budget på 39 mio. kr.:

På biblioteksområdet er materialehåndteringen i vid udstrækning allerede udliciteret, og umiddelbart kan der ikke ses andre muligheder end en yderligere udlicitering af opgaverne omkring materialehåndtering såsom påpladssætning mv.  

 

Serviceområde 15 - Kultur - budget på 46,7 mio kr.:

På kulturområdet er langt den største del af tilskuddene lovbestemte vedr. museer, teater og musikskole ligesom en lang række af tilskud til andre kulturelle ogaver er tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer eller underskudsgarantier til foreninger på kulturområdet.

Aftenskoleområdet er et takstreguleret område med et budget på 4 mio kr., som i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser udbetales til folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter emner for udlicitering indenfor udvalgets ressortområde og fremsender disse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget peger på udgifter vedr. stadion- og idrætsanlæg på ca. 8 mio kr. der anvendes til kommunens udendørs idrætsarealer, herunder græsslåning, skatter, afgifter, lysanlæg, mål og net som muligt emne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget