Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 11. maj 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 30.10.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Status for Covid-19 på kultur- og fritidsområdet og beslutning om fastholdelse af tilskud på kultur- og fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget får orientering om hjælpepakker på kultur- og fritidsområdet, og skal desuden tage stilling til fastholdelse af aktivitets-, lokale- og driftstilskud til lokale aktører på kultur- og fritidsområdet. På mødet orienteres yderligere om status på udvalgets område.

 

Sagsfremstilling

Som følge af nedlukningen på baggrund af Covid-19 pandemien blev alle aktiviteter på kultur- og fritidsområdet sat i stå. Dette har store konsekvenser for aktører på begge områder, hvor både kulturinstitutioner, idrætsaktører og foreningslivet er presset økonomisk og udviklingsmæssigt. Nedlukningen betyder også aflysning af en lang række arrangementer som for eksempel Herning Rocker, Vildbjerg Cup, HFH’s påskecup, Kibæk Cup, en række ridestævner, cykelløb og flere øvrige arrangementer og stævner.

 

Aktørerne på kultur- og fritidsområdet er generelt bekymrede for de langvarige konsekvenser af nedlukningen. Det drejer sig blandt andet om frygten for et fald i besøgs- og publikumstal i kulturlivet, der vil have stor betydning for entréindtægter og salg, hvilket har effekt på udviklingsmulighederne for den enkelte institution. Dertil kommer frygten for et fald i nuværende og fremtidige medlemstal på foreningsområdet, der kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte forening samt have stor påvirkning på folkesundheden i et større perspektiv. Det anses derfor som særdeles vigtigt at holde liv i både kultur- og fritidslivet, så der sikres et godt fundament for dannelse, oplevelser og de mange fællesskaber fremadrettet.

  

For at imødekomme de økonomiske problematikker i kultur- og fritidslivet har regeringen fremlagt en række hjælpepakker på området. Det drejer sig både om pakker på erhvervsområdet men også initiativer særskilt på kultur- og fritidsområdet.

 

Hjælpepakkerne der kan benyttes på kultur- og fritidsområdet, omfatter blandt andet:

 • Kompensation for aflyste arrangementer med et forventet deltagerantal på +350 personer
 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
 • 50 mio. kr. til de frivillige folkeoplysende foreninger

 

Generelt for mange af ordningerne afventes der i øjeblikket tilpasninger og opdateringer samt udmøntninger, aktstykker og bekendtgørelser, hvorfor der fortsat kan ske ændringer på området. Senest er nødpuljen på 50 mio. kr. til foreningslivet blevet udmøntet med fordeling mellem DGI og DIF, DUF og Firmaidrætten.

 

Som tillæg til de statslige hjælpepakker og ordninger kommer en direkte opfordring fra Kulturministeren i samråd med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd til, at kommuner i denne ekstraordinære situation også fastholder udbetalingen af budgetterede aktivitets- og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Herved afbødes de afledte virkninger af de mange aflysninger på området. Konkret betyder det, at kommunerne fortsat udbetaler eller fremrykker allerede bevilligede tilskud til de aktører, hvis aktiviteter som følge af Covid-19 er blevet aflyst.

 

Ligeledes ses der i øjeblikket fra regeringen og gældende styrelser bort fra aktivitetskravet på grund af Covid-19 for aktører der modtager statstilskud. Således rammes aktørerne kun på tabt omsætning, og ikke også på deres driftstilskud, når de er nødsaget til at aflyse aktiviteter og arrangementer.

 

Forvaltningen henstiller til, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om en fastholdelse af henholdsvis Herning Kommunes budgetterede driftstilskud samt budgetterede aktivitets- og lokaletilskud som lokale aktører er stillet i udsigt både på kultur- og fritidsområdet, på trods af at aktivitetsniveauet daler i perioden. 

 

På fritidsområdet vil det betyde, at aktivitetstilskuddet fastholdes ud fra de planlagte aktiviteter, og at lokaletilskuddet udbetales som hidtil, uagtet at der i Covid-perioden ikke har været gennemført de planlagte aktiviteter.

 

På kulturområdet vil det betyde, at Herning Kommune lige som staten ser bort fra aktivitetskravet som forudsætning for tilskud, og desuden fastholder de budgetterede driftstilskud til institutionerne.

 

På aftenskoleområdet fastholdes udbetalingen af støtte baseret på gennemsnittet af de sidste tre års aktiviteter som hidtil, og der ses bort fra aktivitetskravet i Covid-perioden. Støtten til aftenskolerne vil normalt være afhængigt af aktiviteterne i de tre foregående år. Faldet i aktiviteter påvirker således også fordelingsnøglen for tilskuddet i 2022. Dette håndteres i forbindelse med fordelingen af tilskuddet for 2022 til efteråret 2021.

 

På alle områder tages der højde for, at der ikke kompenseres for udgifter/indtægter, der allerede er kompensationsdækket i andre ordninger.

 

Økonomi

Som beskrevet ovenfor mangler hjælpepakkerne, der er specifikt målrettet kultur- og fritidsområdet, fortsat i vid udstrækning udmøntning, aktstykker og administrationsgrundlag.

 

Det vurderes, at der under alle omstændigheder, vil blive behov for lokale hjælpepakker - særligt på foreningsområdet. Der er dog behov for yderligere belysning af de økonomiske konsekvenser på hele kultur- og fritidsområdet, og størrelsesordenen vil i nogen grad også kunne afhænge af nedlukningens tidsperspektiv. Lokale hjælpepakker bør i øvrigt målrettes som et supplement til de statslige hjælpepakker.

 

En fastholdelse af aktivitets-, lokale- og driftstilskud vil ikke have økonomisk konsekvens for Herning Kommune, idet der lægges op til at fastholde de tilskud, som allerede er budgetteret. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at de budgetterede aktivitets-, drifts- og lokaletilskud til aktører på fritidsområdet fastholdes, uagtet aktivitetsniveau for Covid-perioden  
at Herning Kommune ser bort fra aktivitetskravet til kulturinstitutionerne, og fastholder de budgetterede tilskud til institutionerne  
at tilskuddet til aftenskolerne fastholdes som budgetteret, og at der tages stilling til fordeling af rammen for 2022 til efteråret 2021
at der på alle områder tages der højde for, at der ikke kompenseres for udgifter/indtægter, der allerede er kompensationsdækket i andre ordninger.

 

 

Beslutning

Tiltrådt. Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer samtidig medlemmerne af de frivilligt drevne fritids- og idrætstilbud til så vidt muligt at fastholde deres kontingentbetaling til klubberne.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Gårdkoncerter på plejehjemmene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget to henvendelser vedr. afvikling af koncerter på Herning Kommunes 16 plejecentre. En fra Troels Hansen og Jens Jepsen og en fra DSI Swinging Europe. Der er en lille forskel i pris, og den ene har en lokal sponsor. Beløbet vil være cirka 50.000 kr. + transport og forplejning for begge koncepter. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal bevilliges midler til afvikling af koncerter på plejecentrene i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Corona-krisen påvirker borgerne, og for nogle af de allermest sårbare; de ældre, er det et stor pres, dels at frygte smitte, men bestemt også at måtte undvære besøg af pårørende. Der er fortsat restriktioner i forhold til besøg på plejehjemmene for at mindske smittespredningen og passe godt på de ældre på centrene. Det er der mange, der kerer sig om. Også kunstnere, musikere og artister, som gerne vil gøre en forskel og give de ældre en god musikalsk oplevelse, så de måske glemmer ensomhed og utryghed for en stund. På den baggrund har forvaltningen modtaget to henvendelser specifik rettet mod de 16 plejecentre i Herning Kommune.

 

Gårdkoncerter på plejehjem v/Jens Jepsen

Jens Jepsen, som er initiativtager til projektet, er selv professionel musiker og anerkendt aktør i og omkring dansk musikliv. Han tog sammen med andre profiler fra forskellige musikmiljøer initiativ til at søge TrygFondens akutpulje med henblik på at lave gårdkoncerter på plejehjem. TrygFonden støttede projektets udvikling og opstart med 187.500 kr. De udviklede efterfølgende et koncept, hvor en musiker giver en eller flere små koncerter udenfor plejehjemmene, mens personalet sørger for, at de ældre enten køres udenfor, eller har mulighed for at følge med i vinduerne. Musikeren medbringer selv al nødvendigt udstyr, bl.a. en strømkilde udviklet i samarbejde med Roskilde Festival. Derudover er musikerne nøje udvalgt i forhold til deres musikfaglighed, deres evner til at agere i anderledes rammer og ikke mindst deres evne til at levere en musikalsk oplevelse for de ældre.

Det projektet tilfører er dels en garanti for, at de musikere, der kommer ud på plejehjemmene, er udvalgt til netop det plejehjem ud fra musikalsk baggrund og personlige kompetencer, dels logistikken og teknikken, som gør det muligt, at der ikke er nogen direkte personlig kontakt eller kontakt til det fysiske plejehjem, samtidig med at de ældre får en både personlig og nærværende musikalsk oplevelse.

Følgende byer er allerede med i projektet: Hillerød, Helsingør, Hørsholm, Sorø, Tåstrup, Åbenrå, Odense og Bornholm, mens der lige nu foregår dialog med yderligere cirka 15 kommuner i hele landet.

Det var egentlig intentionen, at der i videst muligt omfang engageres lokale musikere fra vores egen region, dog med det primære mål er at sikre størst mulig oplevelse og værdi for publikum på plejecentrene. Det er senere oplyst, at der ikke vil blive anvendt lokale / regionale musikere.

 

Plejecenterkoncerter v/DSI Swinging Europe

DSI Swinging Europe har budt ind med netværk og koordinering af koncerter til plejecentrene i Herning Kommune. De vil gerne tilbyde en musikalsk oplevelse til de ældre på plejecentrene. I dialog med plejecentrene (digitalt naturligvis) vil de planlægge koncerter, så de ældre på centrene får mulighed for at se og opleve musikken live. Det betyder, at på nogle plejehjem vil én koncert på en time være passende og mulig, mens det andre steder måske er mere passende med 2-4 mini-koncerter af kortere varighed, men forskellige steder på plejehjemmets udeareal. DSI Swinging Europe vil udelukkende engagere musikere / artister fra lokalområdet / Midt- og Vestjylland. Musikerne vil blive udvalgt specielt til opgaven, så det sikres at både personlige kompetencer og genrer passer til det ældre publikum. Artisten medbringer selv alt nødvendigt udstyr, dog skal der efter aftale være adgang til en strømkilde.

DSI Swinging Europes formål er at skabe rammerne for kulturprojekter med base i musikken, men de har ikke musikere ansat. De vil bidrage med projektkoordinering og honorere musikerne jf. gældende tariffer.

 

For begge projekter gælder at alle koncerter afvikles jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og musikerne er på intet tidspunkt i personkontakt med hverken personale eller beboere. Herning Kommune sørger for den indledende kontakt til plejecentrene, hvorefter projektholder overtager den praktiske planlægning direkte med plejecentrene. Al koordinering foregår digitalt.

 

Sundhed og Ældre er meget interesseret i at modtage plejecenterkoncerter.

 

Forvaltningen oplyser, at kulturinstitutionerne i Herning Kommune også byder ind i forhold til kulturelle udendørs aktiviteter på plejecentrene. Blandt andre planlægger Ensemble MidtVest klassiske koncerter på udvalgte plejecentre. Dette inden for deres formål og budget.

 

Økonomi

Gårdkoncerter på plejehjem v/Jens Jepsen

Prisen for afvikling af 1-4 gårdkoncerter per plejecenter i Herning Kommune var 5.000 kr. plus transport per plejecenter. Det vil for de 16 plejecentre give 80.000 kr. plus transport. Efterfølgende har projektholderen opnået tilsagn om sponsortilskud fra Salgskompagniets lokale kontor i Herning, samt lavet aftale med musikerne om en rabat på 650 kr. per koncertsted. Det betyder, at udgiften for Herning Kommune bliver 3.100 kr. plus transport og forplejning. Det bliver i alt 49.600 kr. plus transport og forplejning. Der afholdes gårdkoncerter to steder per dag for at begrænse transportudgifterne, og forplejning kunne være en tallerken mad fra plejehjemmets køkken eller musikeren kan selv sørge for at købe en sandwich. I prisen er alt udstyr, strømforsyning mv. inkluderet. I alt anslås, at projektet vil koste 65.000 kr.

 

Plejecenterkoncerter v/DSI Swinging Europe

Prisen for afvikling af 1-4 koncerter per plejecenter i Herning Kommune er 3.100 kr. plus transport. Det vil for de 16 plejecentre give 49.600 kr. plus transport. I prisen er alt udstyr, honorar mv. inkluderet. I alt anslås, at projektet vil koste 55.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der som minimum betales en såkaldt tarif plus transport til professionelle musikere. Tariffen er p.t. på 2.345 kr. inkl. feriepenge + transport og forplejning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 55.000 kr. til DSI Swinging Europe til dækning af omkostninger til afvikling af 16 plejecenter-koncerter i Herning Kommune.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 27. april 2020 resterer 1.013.260 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.04.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Etablering af yderligere p-pladser ved Skovsnogen - Deep Forest Artland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michal Gammelager Kristensen, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Skovsnogen - Deep Forest Artland (Skovsnogen) søger om hjælp til etablering af yderligere cirka 25 parkeringspladser. Arbejdet vil koste ca. 69.000 kr. eksklusiv moms. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om udvalget vil bevillige midler til udførelse af arbejdet.

Sagsfremstilling

Skovsnogen har siden etableringen for knap 10 år siden udviklet sig til at være en attraktion, som dagligt besøges af publikum. Særligt i forbindelse med events, ferier / helligdage med godt vejr og i disse særlige Corona-tider, hvor borgerne har fået et større behov for at opholde sig interessante steder udendørs, har der været mange mennesker i Skovsnogen.

De mange mennesker i sig selv er ikke et problem, da Skovsnogen er et meget stort område, og de besøgende er gode til at overholde sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Udfordringen opstår, når mange biler skal parkere på en gang, da der i tilknytning til Skovsnogen kun er en p-plads med plads til cirka 15 biler, samt en buslomme på Sdr. Ommevej. Det betyder, at de mange biler så holder i rabatten på Døvlingvej. En vej som i forvejen er smal. Myndighederne har vurderet, at krav vedr. passage af for eksempel udrykningskøretøjer overholdes, men det er til stadighed en ulempe for de omkringboende borgere, at passagen er smal. Der er også landbrug i området, og f.eks. traktorer kan ikke passere, når der holder biler visse steder i rabatten.

 

På baggrund af ovenstående har Skovsnogen længe ønsket at udvide den eksisterende p-plads fra 15 biler til 40 biler. Den nuværende p-plads gøres bredere og længere, og en lille del af skoven inddrages dermed til parkeringsareal. Desuden vil ind- og udkørsel blive separeret.

 

Det vurderes, at en udvidelse med plads til 25 ekstra biler vil kunne afhjælpe behovet for p-pladser på almindelige hverdag og weekends for nuværende. I forbindelse med events, ferie og helligdage med godt vejr, samt i andre helt særlige situationer vil der også fremadrettet være for få p-pladser.

 

Foto: Skovsnogens ankomstområde med visualisering af ønsket p-plads.

 

Ovenstående skitse viser hvordan det ønskede parkeringsområde indrettes. Der vil blive indkørsel fra vest, markering af "båse" så pladsen udnyttes optimalt, og udkørsel i øst. Der indrettes 32 pladser. Markeringen tæt på vejen var oprindelig tænkt alene som en buslomme, men den etableres i stedet til parkering for almindelige personbiler med angivelse af 8 "båse". Bilerne holder også på skrå der. Det giver i alt 40 parkeringspladser mod de nuværende 15.

Til orientering forefindes en buslomme på Sdr. Ommevej, som busserne anvender nu og altså fortsat skal benytte.

Den nuværende p-plads er i venstre side af det markerede.

 

Skovsnogen arbejder på etablering af en ny modtagelse inklusiv parkering med ud- og indkørsel fra Sdr. Ommevej, men det er et omfangsrigt projekt, hvorfor realisering må påregnes nogle år fra nu.

 

Ud over arbejdet med at få etableret flere p-pladser er der iværksat mere skiltning i forhold til parkering i rabatten, så det sikres, at der udelukkende holdes i den ene side af vejen. Trafik & Vej ved Herning Kommune har ud over vejledning også bidraget med skiltning.

Økonomi

Etablering af de ekstra parkeringspladser koster jf. indhentet tilbud 68.800 kr. eksklusiv moms. Beløbet dækker fjernelse af træer/rødder, forberedelse af arealet med gummiged, samt køb og udlægning af stabilgrus inklusive levering. Der er forespurgt på endnu et tilbud, men det er ikke modtaget ved dagsordensfristens udløb.

 

Skovsnogen har i indeværende år afholdt udgifter på cirka 10.000 kr. til flytning af jordvold med henblik på forbedring af mulighederne for en mere smidig afvikling af trafikken på vejen.

 

Skovsnogen - Deep Forest Artland er ikke momsregistreret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges op til 69.000 kr. eksklusive moms til etablering af ekstra p-pladser ved Skovsnogen.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 27. april 2020 resterer 1.013.260 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Trehøje Golfklub søger om tilskud til opgradering af dræn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Trehøje Golfklub v/ Jørgen B. Jørgensen søger om tilskud til en mindre udvidelse af nuværende dræn på golfklubbens østbane.

Sagsfremstilling

Golfklubben har navnlig i efteråret 2019 og de 2 første måneder af 2020 oplevet usædvanlige store regnmængder og ønsker derfor at optimere og fremme udnyttelsen af baneanlægget gennem opgradering af dræn og derved afhjælpe, at vandet ledes væk fra banen.

 

Renoveringen omhandler 4 huller på klubbens østbane henholdsvis hul 3, 5, 6 og 7.

I løsningen er der taget højde for at få det optimale udbytte af investeringen ved at sikre, at de nye dræn kan renses.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med opgradering af dræn udgør anslået 185.000 kr. inkl. moms. Golfklubben bidrager selv med værdi af eget arbejde, maskiner og redskaber på anslået 25.000 kr. Grundet en presset økonomi og faldende indtægter både på Greenfee (gæsteindtægter) og sponsorer, som følge af Covid-19, ser klubben sig pt. ikke i stand til at bidrage med en højere egenfinansiering. Herning Kommune søges om et tilskud på 160.000 kr.

  

Trehøje Golfklub har ansøgt Teknik og Miljø, Natur og Grønne Områder om tilladelse til projektet.

 

Forvaltningen oplyser, at golfklubber som udgangspunkt modtager tilskud i henhold til folkeoplysningsloven/ gældende tilskudsordning for idrætsområdet, hvor Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har fastsat et årligt lokaletilskud på 89.000 kr. til Trehøje Golfklub. Der ydes ikke tilskud til baneanlæg eller jordleje. Klubberne drifter selv baneanlæg.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at det beskrevne projekt vedr. dræn hører ind under den drift, som golfklubben selv varetager.

 

Der er tidligere bevilget et ekstraordinært tilskud til Herning Golfklub, som en del af en større vandplan i forbindelse med at aflede vand fra Herning midtby via Herningsholm Å, som løber gennem golfbanen, som dermed også tjener som klimatilpasningsareal. Golfklubben fik i den forbindelse bevilget tilskud til hævning af terræn jf. KFU den 20/6-2016. Sagen indgik i budgetdrøftelserne, hvor der i budget 2017 blev afsat 305.000 kr. ud af et samlet budget på 700.000 kr. vedr. den såkaldte vandplan 2.

 

Teknik og Miljø vurderer ikke, at der er et lignende behov hos Trehøje Golfklub.

 

Trehøje Golfklubs formueforhold jf. regnskab 2018/19:

 

 • Årets resultat: 159.201 kr.
 • Egenkapital: 10.318.840 kr.
 • Likvide beholdninger: 1.018.660 kr.

 

Golfklubben tegner jf. seneste indberetning 989 medlemmer, heraf 60 under 25 år.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at imødekomme ansøgningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om tilskud til flytning af ventilationsanlæg, energioptimering og udvendig renovering af klubhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Landsbycenter Vind v/ fmd. Frits Stjernholm Jensen søger om tilskud flytning af ventilationsanlæg, energioptimering og udvendig renovering af klubhus.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Landsbycenter Vinds opførelse i 2006 opstod der kapacitetsudfordringer i forhold til centrets ventilationsanlæg, som kom til at fylde mere end forventet. I praksis har det betydet, at anlægget har optaget halvdelen af centrets lager/ depotplads og medført, at der ikke har været nok plads til idrætsredskaber mm. For at løse denne problematik ønskes ventilationsanlægget flyttet til udvendig placering. Anslået udgift udgør jf. indhentet tilbud ca. 340.000 kr. inkl. moms.

 

Landsbycenter Vinds bestyrelse har ligeledes arbejdet med energioptimering i centret, hvor der med baggrund i beregninger kan etableres en fornuftig løsning med 2 varmepumper (luft til vand) og en afledt driftsbesparelse på mere end 50.000 kWh/år. Udgifter til etablering af ny løsning udgør jf. indhentet tilbud anslået 375.000 kr. inkl. moms.

 

Endeligt står klubhuset overfor forestående renoveringsopgaver, hvor tag, beklædninger og tagrender trænger til udskiftning. Jf. indhentet tilbud udgør samlede udgifter anslået 389.000 kr.

 

De totale udgifter til ovenstående opgaver udgør ca. 1,104 mio. kr. Centret forventer selv at bidrage med 436.000 kr. via egenbetaling, værdi af eget arbejde samt tilskud fra puljer og sponsorer. Herning Kommune søges om et tilskud på 668.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Landsbycenter Vind modtager et årligt bloktilskud på 406.000 kr. (2020). Centret/ forsamlingshuset er bygget sammen med klubhuset og udgør samlet ca. 400 m2 fordelt på aktivitetslokale på 220 m2 med tilhørende køkken, omklædningsrum og møderum. Faciliteterne bruges af de lokale foreninger, borgerarrangementer mm.

 

Landsbycenter Vinds formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat -58.021 kr.
 • Egenkapital 3.776.975 kr.
 • Likvide beholdninger 0 kr.

 

Landsbycenter Vind er ikke momsregistreret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af projekt vedr. udvidelse og renovering af Idrætscenter Sunds Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Sunds IF ansøger om godkendelse af projekt vedr. udvidelse og renovering af Idrætscenter Sunds Vest, således at man kan påbegynde projektet i indeværende år med færdiggørelse i 2021.

 

Sagen har senest været behandlet i KFU den 27. maj 2019, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke kunne imødekommes på daværende tidspunkt, men i budgetforliget for 2020-2023 blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 til projektet.

Byrådet har på møde den 5. maj 2020 besluttet at fremrykke og frigive midler til en række anlægsprojekter, herunder projektet i Sunds, som nu er fremrykket til igangsætning i 2020.

 

Sagsfremstilling

Det samlede projekt omhandler en udvidelse på ca. 250 m2 i grundareal primært til ekstra omklædningsrum og større fællesarealer. Hertil opførsel af depotrum til rekvisitter og maskinpark til kunstbaneanlægget på ca. 175 m2. Derudover en større renovering af den gamle del af Idrætscentret, som er fra starten af 1970’erne.

 

 

I forlængelse af beslutningen om fremrykning og opdeling af byggeriet over 2020 og 2021 foreslår Sunds IF følgende faser af projektet med et samlet anlægsbudget på 5,9 mio. kr.:

Periode

Faser

Budget – eksklusive moms

2.-3. kvartal 2020

Nyt uopvarmet depot

700.000

2.-3 kvartal 2020

Nedbrydning af gammelt depot

100.000

3.-4. kvartal 2020

Udvidelse omklædningsrum vest

2.200.000

1.-2. kvartal 2021

Renovering gammel hovedbygning (1970’erne)

2.600.000

3. kvartal 2021

Renovering vest (tilbygning 1995)

300.000

Samlet anlægssum

 

5.900.000

 

Faseopdelingen tilgodeser ligeledes behovet og mulighederne for en fortsat daglig benyttelse af faciliteterne i renoveringsperioden.

Økonomi

Finansieringsplan:

Periode

Bidragsyder

Beløb – eksklusive moms

2020

Herning kommune

3.000.000

2021

Herning kommune

2.000.000

2020-2021

Sunds Idrætsforening

900.000

Samlet anlægssum

 

5.900.000

 

Sunds IF's eget bidrag er på 900.000 kr., som vil blive indfriet med opsparede midler, fondsøgning og eget arbejde. Sunds IF Event har stillet garanti for beløbet, som er hensat på særskilt bankkonto.

Sunds IF er ikke momsregistreret på projektet.

 

Herning Kommune har i anlægsbudgettet efter fremrykning afsat 3 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Anlæg, nyt stednr.

Det afledte driftstilskud på 200.000 kr. årligt forventes at blive udbetalt med halv effekt i 2021 og 200.000 kr. årligt fra og med 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projekt vedr. udvidelse og renovering af Idrætscenter Sunds Vest godkendes med igangsættelse i 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning - godkendelse af årsberetning og regnskab for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender regnskab og årsberetning for 2019 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning kommune. KSH stiller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

 

Ved årsskiftet havde KSH 75 medlemmer i hele kommunen, hvilket er det højeste antal der har været repræsenteret i KSHs tid. Til det årlige repræsentantskabsmøde 26. februar 2020 blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig således:

 

Formand: Thomas Thisted

Næstformand: Anne-Grethe Østergaard

 

Administrationsudvalg: Thomas Thisted, Anne-Grethe Østergaard og Hans Rostholm

 

Forretningsudvalg:

Thomas Thisted, SMUK Teater

Anna-Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening

Hans Rostholm, Museumsforening for Museum Midtjylland, Herning

Hans Rosbjerg, Herning Astronomiforening

Anita Marinussen, Hodsager og Omegns Borgerforening

Rikke Andersen, FERMATEN

Jann Guldhammer, DMF Herning

Steen Norman Storm Mikkelsen, Herning Filmklub

 

Som suppleanter blev valgt:

1. Peter Thaisen, Kultivator

2. Anita Skov Sekkelund, Rytmisk Musik Herning

3. Rikke Eberlein, Den Jyske Sangskole

  

Kulturelt Samråd har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalg:

 

Herning Børneteaterfestival: Carsten Gjerløv, Anita Marinussen, Anne-Grethe Østergaard og Thomas Thisted

Kulturfest-udvalg: Nedsættes i august

Kulturprisudvalget: Thomas Thisted og Steen Mikkelsen

Herning Kommunes 100-års jubilæumsfond: Thomas Thisted

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark: Hans Rostholm

Sommerferie/ferieaktiviteter: Carsten Gjerløv

KMF 336: Hans Rostholm, Rikke Andersen og Tove Ertner Larsen

Kulturledergruppen: Carsten Gjerløv

 

Regnskabet, der fremgår af side 26-27 i årsberetningen 2019, viser indtægter for i alt 1.026.870 kr. Dette er et fald på 95.630 kr. i forhold til året før.

 

De vigtigste poster på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 636.000 kr. (rådighedssum) + 51.000 kr. (kontorhold). Der er også teaterrefusion på 162.870 kr. til gode fra staten.

 

Ud over det direkte økonomiske tilskud til KSH stiller Herning Kommune også koordinator til rådighed. Fra regnskabsåret 2018 blev der overført uforbrugte midler på 177.000 kr. som er indtaget i regnskabet for 2019 som indtægt.

 

Regnskabet for 2019 viser udgifter for i alt 871.601 kr., opdelt i følgende underposter:

 • Udgifter til drift og kontorhold, herunder Kulturfest Herning, på 169.804 kr.
 • Tilskud til diverse musikarrangementer på 186.371 kr.
 • Tilskud til teaterarrangementer på 452.341 kr.
 • Tilskud til diverse arrangementer på 39.623 kr.
 • Tilskud til Åben Skole på 23.460 kr.

 

Efter de overførte midler fra forrige regnskabsår er indregnet, viser regnskabet et overskud på 155.268,58 kr. som overføres til 2020

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings regnskab og årsberetning for 2019 tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Den Jyske Sangskole - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag for 2019 til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse den 25. marts 2020.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På Sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og op. Eleverne udvælges i et samarbejde med skolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Den Jyske Sangskole har udarbejdet følgende "Vision 2023", som de begyndte at realisere i 2019:

Den Jyske Sangskole er i 2023 anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau, og har en stærk rød tråd med fokus på de 0-19 årige. Institutionen er derudover et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samarbejdsforum indenfor både talentudvikling og breddeindsats. I talentudviklingen er udgangspunktet "talent findes overalt", og Den Jyske Sangskole er internationalt kendt for at udvikle musikalske skolede og dannede korsangere. I breddeindsatsen er udgangspunktet "alle har en stemme", og Den Jyske Sangskole har skabt en bred vifte af muligheder i Herning Kommune og Midt- og Vestjylland, for igennem hele livet at kunne møde hinanden gennem sang.

 

I løbet af året har der været fokus på en adskillelse mellem Den Jyske Sangskole og Sangens Hus, der fra den 1. januar 2020 har fået selvstændige vedtægter. Den Jyske Sangskole består af de lokale, regionale og internationale aktiviteter, mens Sangens Hus varetager de nationale aktiviteter.

 

Regnskabet udviser i 2019 et overskud på 787.390 kr.

 

Der var i alt indtægter for knap 21,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune, Kulturministeriet Ole Kirks Fond, Nordea Fonden og A.P. Møller Fonden.

 

Udover økonomiske tilskud, som i 2019 udgjorde i alt 3.160.536 kr., stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen i Nørregade 7D til rådighed for Den Jyske Sangskole.

 

Regnskabet viste i 2019 udgifter for knap 20,7 mio. kr., som består primært af undervisningsomkostninger og projektomkostninger, og derudover af omkostninger til administration, møder og transport, kommunikation- og markedsføring, samt personale.

  

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2019 2.312.985 kr., hvor der samme dag året før var 1.525.595 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten 2019 for Den Jyske Sangskole tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Heart - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab for 2019 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 6. april 2020. Årsregnskabet for 2019 udviser et overskud på 26.606 kr., mod et budgetteret overskud på 40.000 kr. Der er ikke foretaget henlæggelser.

 

HEART har aktiver for 5.604.611 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2019 på 1.762.003 kr. efter årets resultat er overført.

 

Herning Kommune har i 2019 ydet et driftstilskud til HEART på 8.174.000 kr.
Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården og lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations- og øvelokaler, samt koncertsal.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Udstillinger

I 2019 blev følgende udstillinger afholdt:

 • Wiliam Skotte Olsen - Bevidst Koks: En præsentation af Skotte Olsens værker i kunstnerens totalt udsmykkede skurvogn, der tidligere har været benyttet til både beboelse og kunstnerens arbejde.
 • Fabio Mauri - The End: En udstilling der præsenterer en række værker af den italienske kunstner, der udforsker propaganda og nationalisme.
 • Den italienske samling: Udstillingen præsenterede værker af bl.a. Manzoni, Fontana og Kounellis. Samlingen blev vist sideløbende med Fabio Mauri - The End for at præsentere nye vinkler på HEARTs samling.
 • Uden titel - Værker af Troels Wörsel: I forbindelse med kunstnerens bortgang i udgangen af 2018 valgte HEART at præsentere en udstilling med museets Wörsel-værker, som er en central del af museets samling.
 • Chloe Wise - And Everything was True: Udstillingen præsenterede både maleri, video og installation, hvoraf flere var produceret direkte til udstillingen under et arbejdsophold i Danmark.
 • HEART 10: Udstillingen fejrede HEARTs 10 års jubilæum med udgangspunkt i både nye erhvervelser og et stort udvalg af museets samling.

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et fald i 2019; der har været 2.682 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 3.001 i 2018. Der var ekstraordinært mange børn og unge besøgende i 2018 på grund af udstillingen Next Level, der med sit computerspilstema havde en bred appel til børn og unge.


Der har i 2019 været fokus på følgende:

 • Målgruppedifferentierede omvisnings- og undervisningstilbud med afsæt i de skiftende udstillinger samt workshopaktiviteter og særarrangementer målrettet undervisningssektoren
 • Årstidsbestemte og udstillingsrelaterede aktiviteter for hele familien
 • Inklusion af dagtilbudsområdet i projektet "Alle børn på vej til kunst og kultur", der giver grundskoler og daginstitutioner gratis transport til lokale kulturinstitutioner

 

 

Besøgstal

Årets besøgstal i 2019 var 33.251 gæster mod 35.661 gæster i 2018. Det er et fald på 6,8%. Af det samlede antal gæster i 2019 var 6.640 børn og unge.

 

Kvalitetsvurdering 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2019 foretaget kvalitetsvurdering af Heart og samlet set vurderet, at Hearts opgavevaretagelse ikke er helt tilfredsstillende. Kvalitetsvurderingen fremhæver følgende punkter:

 

 • Museet har udarbejdet en samlet strategi for den faglige opgavevaretagelse med konkrete milepæle for perioden 2013-2017, men har ikke opdateret strategien siden.
 • Museet har revideret sine vedtægter, herunder ansvarsområdet, men har ikke anmodet om Kulturministeriets godkendelse af denne ændring.
 • Museet har videreudviklet sin formidling og arbejder målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed.
 • Museet har ikke siden seneste kvalitetsvurdering publiceret fagfællebedømt forskning.
 • Museet og kommunen har intensiveret samarbejdet, og kommunens årlige driftstilskud er steget markant for at sikre museets økonomiske ressourcegrundlag.
 • Museets relativt nye bygning har vist sig at være uhensigtsmæssigt omkostningstung at drive og vedligeholde.
 • Museets magasinforhold er optimale, og museet er ajour med registrering og indberetning af samlingen.

 

Slots- og Kulturstyrelsen er på baggrund af kvalitetsvurdering kommet med nogle anbefalinger. Heart udarbejder en opfølgningsplan, som skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 10. maj 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2019 for HEART godkendes

 

at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 15. august 2020

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilpasning af fritidspasordningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Majken Agerbo Skræddergaard

Sagsresume

På baggrund af forvaltningens erfaringer fremlægges forslag til justering af fritidspasordningen. 

 

Sagsfremstilling

Siden foråret 2013 har Herning Kommune tilbudt fritidspas til fritidsinaktive børn og unge mellem 6-18 år. Ordningen har til formål at hjælpe udsatte børn og unge i gang med en aktiv fritid for at sikre en god sundhed og mindske social isolation igennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Projektet startede i sin tid som en tværgående forebyggelsesindsats under navnet Fast Forward, men blev i 2015 til en del af kommunens Playmakerfunktion varetaget af Kultur og Fritid.

 

Fritidspasset tildeles i tilfælde, hvor en professionel voksen omkring barnet har vurderet, at det kunne være gavnligt for barnet at deltage i en fritidsaktivitet. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor barnet er social isoleret, lider af overvægt eller hvor familiens økonomi er en hindring.

 

På baggrund af forvaltningens erfaringer og dialog med andre kommuner, som også har fritidspas, er det et ønske om en række justeringer:

 

Målgruppe:

Siden 2013 har ordningen løbende modtaget ansøgninger på børn i børnehavealderen, der dog har modtaget afslag på baggrund af den fastsatte målgruppe, som for nuværende er 6-18 år. Efter dialog med udvalgte institutioner på dagstilbudsområdet er vurderingen, at der også er et behov for foreningsdeltagelse i denne målgruppe, da børnene både har brug for understøttelse af den motoriske udvikling samt deltagelse i socialt samvær uden for institutionen. Det er den samlede vurdering, at muligheden for foreningsdeltagelse er vigtig tidligere end ved den fastsatte grænse på 6 år.

 

Det anbefales, at målgruppen ændres fra 6-18 år til 3-17 år. Dette betyder, at børn allerede fra børnehavealderen får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres kammerater. Det 18. år skæres fra, da ordningen stort set ikke er blevet benyttet til netop denne alder, og da barnet er blevet myndig, må det også forventes at have bedre muligheder for selv at betale for en fritidsaktivitet.  

 

Kontingentsatser:

Ordningen har haft en rettesnor på ca. 1.500 kr. pr. barn, der skal dække kontingentbetaling og udstyr i den periode, hvor barnet er tilknyttet fritidspas. Målet er, at familien på sigt selv skal kunne overtage betalingen. Beløbsgrænsen har været fastsat siden start, men det har dog igennem årene vist sig, at de 1.500 kr. i de fleste tilfælde ikke er nok til at sikre, at barnet kan fastholdes længe nok til, at familien efterfølgende selv kan overtage betalingen. Dette begrundes blandt andet i, at økonomien for mange familier ikke forbedrer sig væsentligt over en sæson eller to. Med kontingentprisernes udvikling gennem årene, er 1.500 kr. i nogle tilfælde heller ikke nok til at dække et helt år med en aktivitet alt efter forening. Dette gør sig særligt gældende for børn fra 12 år og opefter.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at det mulige kontingent pr. barn hæves fra 1.500 kr. i hele fritidspasperioden til op til 2.000 kr. pr. år i den maksimale tilknytningsperiode.

 

Forvaltningen anbefaler også, at de generelle restriktioner der tidligere er fastsat fastholdes. Der gives for nuværende f.eks. ikke støtte til ridning, ishockey eller instrumental musikundervisning, hvor kontingentet overstiger det maksimale støttebeløb. Aktiviteterne er så dyre, at det efter endt støtte ikke forventes realistisk, at familierne kan overtage betalingen. Det samme gælder soloundervisning, hvor aktiviteten ikke har fokus på det meningsfulde fællesskab med andre jævnaldrende. 

 

Perioden:

For nuværende er der ikke rammesat en fast periode, hvor det enkelte barn kan modtage fritidspas. Barnet kan være tilknyttet så længe som de 1.500 kr., der er afsat som rettesnor, kan strække sig. På denne måde er der stor forskel på de enkelte børns muligheder for fastholdelse i aktiviteterne, da tidsrammen fastsættes ud fra forskellen på kontingentprisen for de forskellige aktiviteter.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at fritidspasperioden rammesættes til en 3-årig periode for det enkelte barn. Der vil efter endt støtte ikke være mulighed for forlængelse med mindre der foreligger en særlig faglig begrundelse herfor. Dette giver ordningen en mere fast struktur, og vil i samspil med en forøgelse af det mulige kontingent pr. år forlænge muligheden for støtte for den enkelte.

 

Økonomi

Fritidspasordningen havde i 2019 i alt 151 ansøgninger, hvor langt de fleste ansøgninger kom i andet halvår. I år er der indtil videre kun kommet ni ansøgninger, men det skyldes med sikkerhed nedlukningen af foreningsaktiviteter i forbindelse med Covid-19. Det er forventningen, at der kommer mange ansøgninger igen i andet halvår, når foreningerne kan åbne igen.

 

Fritidspas har et årligt budget på 109.000 kr. (100.000 i 2013-tal inkl. fremskrivning). Dertil kommer en overførsel fra tidligere år på 93.000 kr. Der er i 2020 forbrugt i alt 15.000 kr. Budgettet for resten af 2020 er således på i alt 187.000 kr.

 

Det forventes, at en eventuel merudgift på grund af udvidelse af målgruppen samt et muligt forhøjet antal af ansøgninger, vil kunne dækkes gennem overførslen i en årrække.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fritidspasordningen udvides til at omfatte børn og unge i alderen 3-17 år
at fritidspasordningen for det enkelte barn rammesættes til en periode på 3 år med mindre der foreligger særlig faglig begrundelse for andet
at det enkelte barn kan tildeles op til 2.000 kr. pr. år til kontingentbetaling og udstyr i den rammesatte periode, mens de nuværende restriktioner på aktiviteter dog fastholdes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup

Sagsresume

I forlængelse af aflysningen af Kulturfest Herning 2020 fremlægges planerne for Kulturfest 2021 til udvalgets godkendelse

Sagsfremstilling

Kulturfest Herning 2020 med temaet "En for alle" er på grund Corona-krisen aflyst.

Projektgruppen har drøftet mulighederne for at arbejde på tværs - også i et år uden kulturfest, samt fremtidsperspektiverne i forhold til 2021 udgaven af Kulturfest Herning. Derudover har forvaltningen været i tæt dialog med folkene bag Rock i Aulum og andre aktører og samarbejdspartnere for at få det bedst kvalificerede forslag til det fremadrettede arbejde.

 

Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelserne i projektgruppen og dialog med andre aktører følgende i forhold til Kulturfest Herning 2021:

 • at 2020 temaet "En for alle" bruges i 2021. Det er vurderingen, at mange aktører var kommet langt med udviklingen, og "kun" manglede finpudsning, selve planlægningen og afviklingen. Samtidig er ”En for alle” et passende tema i juni 2021, uanset om Corona er et overstået kapitel og vi kan trække vejret mere frit, eller der fortsat er enkelte begrænsninger.
 • at bevillinger fra mikropuljen for 2020 får mulighed for tilsagn i forhold til 2021. Det har været et ønske fra nogle aktører, at med tilsagn om at bevare tilskud fra mikropuljen kunne udskyde aftaler til 2021 og derved faktisk kan minimere tab og samtidig give tilsagn til kunstnere mv. om engagement.
 • at tilsagn om tilskud til afslutningen i forbindelse med Rock i Aulum fastholdes. Folkene bag Rock i Aulum ønsker at afprøve 2020 modellen, hvor de afslutter kulturfesten i stedet for at starte den. Det er et fælles håb, at det også kan medvirke til flere publikummer i Aulum. Rock i Aulum afholdes 12. juni 2021.
 • at åbningen dermed finder sted 5. juni - grundlovsdag - i Herning Midtby. Projektgruppen anbefaler ligesom folkene fra Aulum, at modellen med start i Herning, efterfulgt af aktiviteter rundt i hele kommunen og afslutning i Aulum afprøves. Projektgruppen har drøftet fordele og ulemper ved at afholde åbningen 5. juni.
  • Fordelene er bl.a.:
 • En tydelig og klar sammenhæng mellem kulturfestens DNA, temaet "En for alle" og fejringen af grundloven, fællesskabet og demokratiet.
 • Herning har de senere år ikke i høj grad fejret grundlovsdag, og projektgruppen vil gerne arbejde med muligheden for at gentænke og genoplive fejringen af grundloven og demokratiet - og måske være med til at skabe en ny tradition i Herning. Helt konkret kunne det være med talks/samtaler, forestillinger, koncerter, læsninger, udstillinger, genoplivning af den berømte "øl-kasse", fællessang og -spisning og igangsætning af sangprojekt på tværs af hele kommunen. Erfaringerne kan potentielt bruges til en fremadrettet markering af grundlovsdag. Planen vil fortsat være, at åbningsdagen slutter på Kousgaards Plads med et kendt navn målrettet det unge publikum. De allerede planlagte aktiviteter i 2020 vil uden problemer passe ind i og komplimentere denne ramme.
 • 5. juni falder i øvrigt også i højere grad sammen med sæsonafslutninger på kulturinstitutionerne.
  • Ulemperne er.:
   • At der i nogle partiforeninger er traditioner forbundet med grundlovsfejringen (Disse arrangementer vil være velkomne som en del af Kulturfest Herning-programmet).
   • At nogle aktører med lønnet personale vil have en lidt større lønudgift i forbindelse med afviklingen grundet overenskomstmæssige tillæg.

 

Det skal desuden oplyses, at projektgruppen for Kulturfest Herning efter dialog med kulturledergruppen har sat sig i spidsen for at arbejde med tilliden til at mødes igen, når corona-krisen er overstået. Samfundet som helhed skal i den kommende tid til at åbne igen. Det glæder de borgere fleste sig til, men det er også noget, rigtig mange er utrygge ved. Danskerne skal lære at være sammen på nye måder, og de skal genvinde tilliden til at mødes.

 

Kulturinstitutionerne har en særlig mulighed for at spille en afgørende rolle i forhold til at borgerne igen får modet og tilliden til at mødes. Derfor vil projektgruppen for eksempel arbejde med udvikling og definering af en ramme, som alle kulturinstitutioner kan byde ind i forhold til post-corona aktiviteter og iværksætte pilot-aktiviteter på tværs af kulturinstitutioner for at afprøve mere utraditionelle "formater", alt sammen under forhold, som lever op til restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den beskrevne retning for Kulturfest Herning 2021

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget