Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

 

Anne Christmann Ramsgaard deltager i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.

 

Afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget udarbejder høringssvar i forhold til forebyggelseshandleplanen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø04-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Bibliotekernes Centralbiblioteksvirksomhed 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Mølgaard Cassøe og Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2010-2013.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.
 
Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er 4-årig og gælder perioden 2010-2013. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget. Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.
 
For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2012 et tilskud på: 

Generelle opgaver
11.552.882 kr.
Sortering af materialer og kørsel
     330.357 kr.
I alt
11.883.239 kr.

 
Der er i det oprindelige budget for 2012 afsat 10.020.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 1.863.000 kr. i 2012. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der også i 2012 vil være en merudgift på 1.863.000 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 1.863.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker på funktion 03 32 50 i 2012. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.


Der aflægges regnskab til staten vedr. centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.11.00-S03-5-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt Crowdfunding og communities – medskabere og amatørfundraisere.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 305.000 kr. i 2012 og 273.000 kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.
Projektets formål er at understøtte borgernes realisering af eget kreativt potentiale, samt at afprøve metoder til at inddrage borgerne som frivillige i at gøre biblioteksrummet til et levende, performativt rum.

Sagsfremstilling

Projektet fokuserer på at gøre borgere til bidragsydere og dermed til kreative medskabere af bibliotekets kulturelle arrangementer. Idégrundlaget hentes fra begrebet crowdfunding, hvor personer med en idé gennem en virtuel platform kan søge finansiering og opbakning fra andre brugere til at få idéen ført ud i livet. Dermed eksperimenteres med modeller til at aktivere brugere som medskabere af bibliotekets tilbud, udvikling af nye økonomiske forretningsmodeller, samt med forståelsen af den nye rolle biblioteket påtager sig i at støtte op om brugerinitiativer.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Aalborg Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker, InVio-netværket og forskergruppen InDiMedia.

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projekterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Den samlede egenfinansiering på 187.000 kr. i 2012 og 188.000 kr. i 2013 afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 305.000 kr. i 2012 og 273.000 kr. i 2013 på Serviceområde 14, Biblioteker. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.11.00-S03-4-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt Den kompetente samfundsborger.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 216.000 kr. i 2012 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.

Projektets formål er at styrke de unges kompetencer til at deltage og engagere sig i samfundsdebatten og demokratiet, som et middel til at gøre den unge til en kompetent samfundsborger.

Sagsfremstilling

Tendensen viser, at unge i stigende grad engagerer sig i den aktuelle samfundsdebat. Derfor er der brug for et nyt bibliotekstilbud til unge med fokus på demokrati, politik og samfund. Med samarbejdspartnerne og målgrupperne undersøges bibliotekets rolle som debatskaber/facilitator, hvorpå der udvikles relevante tilbud og arrangementer, som afvikles ude i de unges egne fritidsmiljøer; på cafeen, i sportscentret, i toget, på mobilen og online. Metoderne og temaerne vælges af de unge selv med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold såvel som i mere almene interesseområder for det unge menneske.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Uddannelsesby Herning, unge via Uddannelsesby Herning og Mediehuset Herning Folkeblad/Citylife.
Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projekterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.


Den samlede egenfinansiering på119.000 kr. i 2012 afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 216.000 kr. i 2012 på Serviceområde 14, Biblioteker. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.11.00-S03-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt Den skabende borger – biblioteket som rum for innovative processer.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 50.000 kr. i 2012 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.

Projektets formål er at undersøge, hvordan bibliotekerne kan yde en målrettet og effektiv indsats indenfor det performative rum med fokus på styrkelse af den enkelte borgers innovative og kreative kompetencer.

Sagsfremstilling

Bibliotekerne fokuserer på borgernes IT-kompetencer. Men hvad med deres ”skaber-kompetencer”? Evnen til innovere - få og realisere idéer? Denne projektmodning undersøger bibliotekets rolle og muligheder ifht at styrke borgernes innovative kompetencer og dermed det innovative samfund. Innovationsbegrebet udforskes i et bredt perspektiv mhp. at identificere former for innovative kompetencer hos borgerne, som biblioteket specielt har mulighed for at påvirke. Her ud fra lægges strategier, som kan understøtte bibliotekernes indsats indenfor det performative rum inkl. metode- og handlingsforslag.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Viborg Bibliotekerne, Randers Bibliotek, Institut for fremtidsforskning og Det Danske Legeinstitut.
Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projekterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Den samlede egenfinansiering på 33.000 kr. i 2012 afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 50.000 kr. i 2012 på Serviceområde 14, Biblioteker. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.11.00-S03-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt Flere sider af det sunde liv– forsøg med sundhedslæseklubber.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 298.000 kr. i 2012 og 328.000 kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.


Projektets formål er at undersøge hvilken rolle biblioteket kan spille i forhold til området folkesundhed ud over at levere viden. At udvikle et koncept for, hvordan biblioteket i partnerskab med sundhedsaktører kan understøtte borgeren i at leve et sundt liv.

Sagsfremstilling

Biblioteket udlåner sundhedsfaglig litteratur som aldrig før, hvilket vidner om en stor interesse for trivsel og det sunde liv. Samtidig stiger antallet af personer - især mænd - med livsstilsbetingede sygdomme, overvægt, stress, depression m.m. Derfor er der brug for at skabe nogle let tilgængelige tilbud for borgeren, der højner vidensniveauet om sundhed og motion og understøtter dem i at føre det sunde liv. Klubkonceptet er velegnet, fordi fællesskabet på en gang motiverer og fastholder deltageren i en sundhedsfremmende proces med fokus på både den fysiske og mentale trivsel; det hele menneske.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Ikast-Brande Bibliotek, Greve Bibliotek, DGI Huset Herning, Ikast Svømme- og Wellnesscenter, Sundhedsfremmestaben Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Sundhed og Omsorg, Sundhedsteamet i Greve Kommune, sundhedshumanist og konsulent Per Brændgaard (SmåSkridt.dk) samt University College Syddanmark v. lektor Birte Kaiser.

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projekterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Den samlede egenfinansiering på 215.000 kr. i 2012 og 245.000 i 2013 afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 298.000 kr. i 2012 og 328.000 i 2013 på Serviceområde 14, Biblioteker. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.11.00-S03-2-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt Udvikling af det uformelle læringsrum.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Jørgensen og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 298.000 kr. i 2012 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.

Projektets formål er at gøre læringsrummet synligt, inspirerende og med langt flere aktiviteter, således at flere borgere får lyst til og mulighed for at deltage i bibliotekets læringstilbud. Sekundært at øge benyttelsen af ressourcer fra e-læringsportalen ved en synliggørelse i rummet.

Sagsfremstilling

Med dette projekt ønsker projektpartnerne at udvikle nye metoder til at aktivere og synliggøre bibliotekets læringsrum gennem hyppige, uformelle læringsseancer for mindre grupper af borgere samt ved fysisk synliggørelse af e-læringsressourcer fra bibliotekernes fælles e-læringsportal. Synliggørelsen skal have en form, så den også kan anvendes på selvbetjente biblioteker. Formålet er at inkludere langt flere borgere i bibliotekets læringsaktiviteter, primært med fokus på at øge borgernes digitale kompetencer.

Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekernes fælles e-læringsportal, Hedensted Bibliotekerne, Horsens Kommunes Biblioteker samt Lektor Lisa Gjedde fra DPU.

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projekterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutningen af projekterne.

Den samlede egenfinansiering på 232.000 kr. i 2012 afholdes blandt projektets deltagende parter og for Herning Bibliotekernes vedkommende indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Der skal foretages en budgetmæssig tilpasning på indtægter og udgifter på 298.000 kr. i 2012 på Serviceområde 14, Biblioteker. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2012 til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune – årsrapportering 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Mølgaard Cassøe

Sagsresume

Året 2011 har for de lokalhistoriske arkiver i Herning været præget af særlig indsats omkring opdatering af IT udstyr og netopkoblinger på lokalarkiverne. Derudover har der været fokus på kompetenceudvikling.

Sagsfremstilling

Årsrapport 2011 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på de lokalhistoriske arkiver i Herning. Rapporten viser de 14 arkivers aktiviteter.
 
Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.
 
Arkiverne har skrevet en del historier ind på ”herninghistorie.dk” og mange af arkiverne er kommet godt i gang med registreringssystemet Arkibas. Arkibas forventes snart at blive til Arkibas.dk og netop derfor fokuseres der nu på digitalisering af den del af vores fælles kulturarv, som lokalarkiverne har i gemmerne.
 
Herning Bibliotekernes IT-gruppe har påbegyndt opdatering af samtlige arkivers software fra windowsXP til Windows7 og der er oprettet EnergiMidt fiberforbindelse til arkiverne i Sunds, Kibæk, Vildbjerg og Skarrild-Karstoft.
 
Flere arkivlederne har gennemført modulkurser på arkivlederuddannelsen. Uddannelsesforløb for arkivlederne i brugen af Notes og scanning af billedmaterialer er forberedt i 2011 og iværksættes i 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Laudrup & Høgh Street 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Laudrup & Høgh Street v/ projektkoordinator Thomas Høgh Henriksen ansøger om tilskud på 41.000 kr. inkl. moms til afholdelse af Street 2012 på Torvet i Herning.  

Sagsfremstilling

I perioden maj til september afholdes Laudrup & Høgh Street 2012 for sjette år i træk . Der er tale om en landsdækkende turnering/event, hvor de to tidligere topspillere på fodboldlandsholdet, angriberen Brian Laudrup og målmanden Lars Høgh står i spidsen for at afholde et professionelt gennemført street-fodboldstævne med deltagelse fra og afvikling i forskellige byer i landet, herunder Herning.
 
I hver by/ del-event får 40 hold mulighed for at deltage og dermed chancen for at kvalificere sig til finalen ved Laudrup & Høgh Street, som spilles i København i september 2012. Formålet er at styrke interessen for fodboldspillet i en tid, hvor 75 pct. af alle drenge stopper med at spille fodbold, inden de er fyldt 17 år.
 
Turneringen er for både piger og drenge med lyst til gadefodbold og er opdelt i følgende fire alderstrin:

  • Årgang 03 + 04

  • Årgang 01 + 02

  • Årgang 99 + 00

  • Årgang 97 + 98

 
Holdene kan bestå af et rent drengehold, rent pigehold eller mix-hold.
 
Stævnet forventes afholdt i samarbejde med frivillige lokale foreninger. Der serveres velsmagende, sund mad og sunde snacks.
 
Målet er at sætte fokus på sundhed og motion og inspirere børn og unge til bevægelse/ holde fast i glæden ved at spille fodbold og lege med en bold. Samtidig er ønsket via Danmarks største street-turnering at skabe/ understøtte en aktiv kultur for unge og udnytte byens åbne rum.
 
Der søges om et tilskud på 41.000 kr. inkl. moms til afholdelse af stævnet i Herning.
 
Stævnet forventes evt. afholdt på Torvet i Herning lørdag den 2. juni 2012

 

Forvaltningen har de tidligere år bevilget et årligt tilskud på ca. 40.000 kr. incl. moms + udgifter ifm. brug af Torvet.

 

Det skal bemærkes, at Laudrup & Høgh af hensyn til andre medvirkende kommuner ikke har mulighed for at gennemføre eventen for et lavere beløb.

 

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 6. februar 2012, pkt. 14, blev der meddelt afslag på DBU's ansøgning om tilskud til lignende arrangement. Udgifter ifm. brug af Tovet blev imødekommet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at  der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til Laudrup og Høgh Street 2012
at Torvet stilles til rådighed og udgifter ifm. brug af Torvet afholdes af Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Forvaltningen undersøger om et lignende initiativ kunne gennemføres med lokalt islæt. Evt. i samarbejde med DBU/JBU, DGI flexfodbold og Cityforeningen.
Der inddrages forskellige lokale aktører.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Kirkes Drengekor søger om støtte til samarbejdsprojekt med St. Johns kor i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekor fremsender den 29. februar ansøgning om 50.000 kr. i støtte til et samarbejdsprojekt med St. Johns kor i 2013.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekor planlægger at gennemføre et samarbejde med St. Johns drenge-mandskor fra Cambridge, England, samt Aarhus Symfoniorkester i april 2013. Koncertprogrammet byder på to opførelser af Joseph Haydns oratorium Skabelsen i henholdsvis Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus og Herning Kongrescenter (d. 5. april 2013).

Alle ovennævnte samarbejdspartnere medvirker ved koncerterne, og dirigent er Andrew Netshingha, England, som siden 2007 har været director of Mucis ved St. Johns College.

 

St. Johns koret er et af verdens bedste og mest kendte drenge-mandskor, og korets dirigent gennem mange år, Christopher Robinson har gennem de seneste fem år været tilknyttet Herning Kirkes Drengekor som mentor for Mads Bille, ligesom Christopher Robinson flere gange har været instruktør for koret.

St. Johns kor samarbejder normalt ikke med andre kor, så det er en stor tillidserklæring til kvaliteten af Herning Kirkes Drengekor, at det er lykkedes at få et samarbejde op at stå.

Koret vil opholde sig i Herning i fire dage.

 

Koncerten afvikles i den officielle fejringsperiode for Herning 100, købstadsjubilæet i 2013.

 

Forvaltningen bemærker, at der er tale om et højt profileret kor, som både kan understøtte udviklingen af Herning Kirkes Drengekor, give en vis presseomtale til Herning, men også være medvirkende til, at en koncertoplevelse af meget høj kvalitet finder sted i Herning.

Økonomi

De samlede udgifter, som Herning skal forholde sig til, er 316.120 kr. og dækker udgifter til fly, bus, ophold, honorar, leje af Kongrescenter og annoncer. Billetsalget i Herning forventes at give 140.000 kr. i indtægt, hvilket giver et ufinansieret underskud på 176.120 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 50.000 kr. i tilskud til projektet.

Herning Kirkes Drengekor søger flere lokale, regionale og nationale fonde for at få budgettet til at balancere.

Aarhus afholder alle udgifter forbundet med koncerten i Aarhus, alle udgifter til Aarhus Symfoniorkesters musikere i Aarhus, ligesom udgift til solister og dirigent også afholdes af Aarhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. i tilskud til samarbejdsprojektet med St. Johns kor.
at tilskuddet af hensyn til projektets likviditet kan udbetales i 2012, når der er sikkerhed for projektets gennemførelse.
at tilskuddet finansieres under SO15 - kultur, konto nr. 364-02-112-01, hvor der pr. 22. marts resterer 415.323 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Auto Galleriet søger om tilskud til gennemførelse af Super-Træf

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

AutoGalleriet Herning fremsender den 19. februar ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af Super-Træf lørdag den 5. maj i forbindelse med Giro-Start 2012 Herning-Horsens.

Sagsfremstilling

AutoGalleriet Herning planlægger i løbet af 2012 flere aktuelle og udadvendte aktiviteter, som i højere grad end tidligere forholder sig aktivt til de øvrige arrangemnter og events i Herning.

I forbindelse med Giro-Start 2012 Herning-Horsens, som afvikles fra den 4.-7. maj, har AutoGalleriet Herning planlagt et Super-Træf i Herning lørdag den 5. maj med fokus på italienske biler, motorcykler og knallerter.

Foreningen ønsker i den anledning at forstærke markedsføringsindsatsen. Der vil være fokus på markedsføring, annoncering og turistmateriale, og AutoGalleriet søger om tilskud til netop denne indsats.  

 

AutoGalleriet Herning bidrager til arrangementet med frivillig arbejdskraft.

Økonomi

Det medsendte budget for Super-Træf i maj har udgifter til reklame- og markedsføring på 26.000 kr. og en post på 1.000 kr. til forbrugafgifter.

Der estimeres med en entréindtægt på 12.000 kr. (600 betalende og 250 gratister).

 

Forbrugsafgifter indeholdes som udgangspunkt i en foreningen driftsbudget, og da træf og åbenthus arrangementer naturligt hører indenfor foreningens virkeområde, vurderer forvaltningen, at der i denne ansøgning bør ses bort fra nævnte post.

AutoGalleriet modtager i indeværende år 51.000 kr. i driftstilskud.

 

AutoGalleriet søger dækning af hele det forventede underskud - ialt 15.000 kr., og hvis forbrugsudgifterne fratrækkes bliver beløbet 14.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 14.000 kr. i tilskud til AutoGalleriet Herning til en øget markedsføringsindsats i forbindelse med Super-Træf den 5. maj.
at tilskuddet finansieres af SO 15, kultur, konto nr. 364-02-112-01, hvor der den 22. marts resterer 415.323 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om det er et engangs tilskud.
 
Tina Mailil Søndergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Herning søger om tilskud til Liv i Sdr. Anlæg 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning fremsender den 20. marts ansøgning om støtte på 25.000 kr. til afvikling af Liv i Sdr. Anlæg lørdag den 16. juni 2012.

Sagsfremstilling

Liv i Sdr. Anlæg er et kulturelt tilbud til alle børnefamilier i Herning Kommune.

Kulturelt Samråd Herning står for tilrettelæggelse og gennemførelse af Liv i Sdr. Anlæg i samarbejde med Natur og Grønne områder og Fermaten, samt støttende foreninger, institutioner og frivillige.

Der afvikles mange forskellige aktiviteter som f.eks. malerværksted, spejderlejr og ponyridning, samt professionelt teater og musikalsk underholdning.

 

Liv i Sdr. Anlæg er et non-profit arrangement, som efterhånden har udviklet sig til en begivenhed mange børnefamilier ser frem til. Arrangementet, som i høj grad er afhængig af vejret,  besøges årligt af i gennemsnit 3.000-4.000 publikummer. Kulturelt Samråd Herning lægger vægt på, at børn og unge har mulighed for at få kulturelle oplevelser af en vis kvalitet, for derigennem også at uddanne dem til fremtidens kulturbrugere.

Økonomi

Det samlede budget for Liv i Sdr. Anlæg balancerer ved 300.000 kr., og Kulturelt Samråd Herning bidrager med 175.000 kr. af samrådets rådighedsbeløb, og der søges om 25.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sidste år betød det dårlige vejr et underskud, som belastede samrådets regnskab ud over de midler, samrådet oprindeligt havde afsat til arrangementet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2011 følgende arrangeret af Kulturelt Samråd Herning: Teatermaraton i januar med 40.000 kr. og Børneteaterfestival i november med 35.000 kr., ligesom der er bevilliget 40.000 til Teatermaraton i indeværende år.

Sidste år besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at give afslag på Kulturelt Samråd Hernings ansøgning om støtte til Liv i Sdr. Anlæg med begrundelsen, at udvalget ønskede at prioritere sine midler fra rådighedsbeløbet anderledes i det pågældende år. Udvalget opfordrede samrådet til at gennemføre arrangementet inden for den allerede tildelte bevilling, ligesom udvalget udtrykte sin opbakning til arrangementet.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et engangstilskud på 25.000 kr. til Liv i Sdr. Anlæg 2011 fra serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, hvor der resterer 415.323,- kr.

Beslutning

Der gives afslag i det der henvises til tidligere beslutning, at der prioriteres anderledes.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.10-P20-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

INDU mini-arena

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DBU's bestyrelsen har som anerkendelse af det gode samarbejde ifm. afviklingen af UEFA U21-EM 2011 besluttet at finansiere anlæggelsen af en INDU mini-arena i hver af værtsbyerne og de kommuner, der stillede træningsanlæg til rådighed.

Sagsfremstilling

INDU A/S er samarbejdspartner for DBU, og det er derfor muligt at anlægge reklamefinansierede mini-arenaer til en speciel god pris. Prisen for en arena gennem DBU er 159.180,- kr. ex, moms, og det er det beløb, som DBU donerer.

 

Herning Kommune har ingen udgifter til banen og kan frit vælge at placere mini-arenaen et egnet sted, hvor det efter kommunens opfattelse giver mening.

 

Forskellige placeringsmuligheder har været drøftet, hvor det efter forvaltningens opfattelse vil være oplagt at placere arenaen som et element i projekt Aktivitetsstrøg/Gl. Vejlevej.

 

Det skal bemærkes, at til trods for, at Herning Kommune ikke har udgifter til banen skal der dog jf. regler for offtentlighedsloven betales 17,5% gavemoms svarende til 27.857 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der takkes ja til at få etableret en INDU mini-arena 
at banen placeres som element i projekt Aktivitetsstrøg/Gl. Vejlevej. 
at der svares gavemoms på 27.857,- kr., som afholdes under SO 11, Fælles Formål, konto 370-01-309-07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 
Lone Nielsen kan ikke tiltræde 2. indstilling, fordi hun ønsker alternative placeringsmuligheder belyst.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Økonomisk støtte til kulturdelen af den Europæiske Kulturkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender d. 15. marts ansøgning om støtte på 100.000 kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med kulturdelen af den Europæiske Kulturkonference den 7. - 8. juni i Birk, Herning.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe og CKI har i dialog med Kulturministeriet, Region Midt og Herning Kommune udarbejdet et oplæg, som beskriver konferences formål og indhold.
 
Konferencens overordnede idé og budskab er at sætte fokus på det kulturelt mangfoldige Europa, og derigennem skabe en dialog omkring de kulturelle perspektiver ved det europæiske projekt.
Målet er,  at konferencen munder ud i en fælles deklaration, som afspejler de tre dages diskussioner, men også tydeliggør en fælles stemme for de tre niveauer, samt at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med deklarationen og konferencens opdrag.
 
Konferencen strækker sig over to - tre dage og afholdes d. 7., 8. og evt. 9. juni.  
Den første dag retter sig mod det politiske lag, hvor der vil blive klare og tunge kulturpolitiske indspark på et højt kvalificeret niveau. Man kalkulerer med deltagelse af kommisær, kulturministre og så videre.
Den anden dag retter sig mod det institutionelle niveau, hvor der bl.a. vil blive holdt fokus på kulturens evne til at bane vejen for erhvervsmæssigt og nationalt samarbejde.
Tredjedagen er udenfor det officelle formandsprogram, og der er endnu ikke sikkerhed for realisering. Den rettes primært mod nationale og internationale kunstnere, som får mulighed for at drøfte de to foregående dages input. Dagen giver også mulighed for, at konferencedeltagerne kommer et skridt videre med den fælles deklaration og arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe.

 

I løbet af de to dage indarbejdes et kulturprogram med hovedvægten på Ensemble MidtVest, Odin Teatret, Herning Kirkes Drengekor og andre, for på denne måde at inspirere deltagerne, og samtidig promovere midtjysk kultur i et større perspektiv.

Projektholdere for konferencen er DSI Swinging Europe og CKI, mens konferencen er godkendt af Kulturministeriet og efterfølgende optaget i det officielle program for Danmarks EU-formandsskab.

Konference bliver bl.a. støttet økonomisk af Region Midt, fonde og sponsorer, mens flg. deltager som partnere: Kulturministeriet, Det Danske Kulturinstitut Danmark, Det Danske Kulturinstitut Bellux, Central Denmark EU Office, HEART Herning, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Kultursamarbejdet Midt- og Vest, Kulturregion Midt- og Vest og Culture Action Europe. Mediepartner bliver formodentlig DR.
 
Forvaltningen vurderer, at afholdelse af omtalte kulturkonference vil betyde en profilering af Herning på europæisk plan, idet der forventes gæster på højt politisk og embedsmandsniveau til Birk og Herning. Der vil ligeledes blive en øget national bevågenhed, da der et tale om det eneste kulturpolitiske arrangement i det danske formandsskab.    
 
Der forventes ca. 250 deltagere i konferencen.

Økonomi

Konferencens totale budget balancerer på 1.345.600 kr., hvoraf Region Midt har besluttet at støtte konferencen med 350.000 kr. med en forventning om at Herning Kommune støtter konference med et tilsvarende beløb.

Der budgetteres med en deltagerbetaling på 300.000 kr., samt naturalier (bl.a. lokaler mv. på HEART) for ca. 120.000 kr. Fonde og sponsorer søges om 150.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet at yde et generelt tilskud til konference på 200.000 kr. eks. moms.

Kulturprogrammet udgør ialt 140.000 kr. af det samledet budget, og DSI Swinging Europe ansøger om 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Det er forvaltningens vurdering, at tilskudet kan være afgørende i forhold til gennemførelse af konference på et kvalitativt højt niveau, idet tilsagn om øvrige midler afhænger af Herning Kommunes tilskud.

Et beløb på 80.000 kr. eksl. moms vil betyde et total beløb på 280.000 kr. fra Herning Kommune, hvilket incl. moms matcher Regionens tilskud på 350.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges støtte til kulturdelen af konferencen på 80.000 kr. eks. moms.
at beløbet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto nr. 364-02-112-01, hvor der den 22. marts resterer 415.323 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

HUF 2012 søger om tilskud til afholdelse af festival

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teamkoordinator Charlotte Boel fremsender på vegne af samrbarbejdsgruppen bag Herning Unge Festival 2012 d. 16. marts ansøgning, hvori Kultur- og Fritidsudvalget søges om et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af HUF 2012.

Sagsfremstilling

Samarbejdsgruppen bag HUF 2012 består af Charlotte Boel, Den Boligsociale Helhedsplan i Gullestrup v/FællesBo, Birgitte Bjerge, DFUNK og Kent Fløe, Rockstjernen.

HUF har været afviklet to gange tidligere: i efteråret 2010 i Gullestrup og i efteråret 2011 ved Fuglesang Sø. HUF 2012 finder sted d. 28. april i gården på Nørregade 7. Arrangementet bliver samtidig en del af en større ungeevent i gården, idet kortfilmfestivalen afvikles fredag d. 27. april, mens der laves jam, up come musik og skak søndag d. 29. april.

Formålet med festivalen er at skabe et mangfoldigt og anderledes kulturtilbud for og sammen med unge. At festivalen i år finder sted i Nørregade 7 skaber grobund for udvikling af et multikulturelt program med cross over fokus, hvor genrer og kulturer blandes. Det sker bl.a. ved at etablerede kulturinstitutioner som musikskolen og Swinging Europe er medspillere, og sammen med subkulturen og de mere frie og løse unge som for eksempel de unge fra Gullestrup skabes et helt nyt forum for kulturelt samvær og inspiration.

Festivalen bygger på samarbejde, frivillighed og inddragelse af de unge mennesker, samt respekt for forskelligeheder.

Musikprogrammet kommer til at bestå af flg. kunstnere: Lucy Love, Ordets Magt, Clemens, Zeitgeist, Ellie Jokar , Bumsestilen og flere endnu unavngivne kunstnere.

Der er fri entré til festivalen, og indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer tolereres ikke. Politi, SSP og frivillige voksne er til stede hele tiden.

Økonomi

Budgettet for HUF 2012 balancerer  ved ca. 115.000 kr. De største  poster på udgiftssiden er scene, lys og lyd, kunstnere, workshops, markedsføring og catering.

Af bidragydere til HUF 2012 er helhedsplanen, Gullestrup v/Fællesbo, DFUNK, Dansk Flygtningehjælp (lokal org. + regional), øvrige boligforeninger, samt øvrige sponsorer. Derudover har Kulturelt Samråd Herning ydet en underskudsgaranti på 52.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget søges om 15.000 kr. i støtte til festivalen.

De tidligere år har HUF modtaget 10.000 kr. i støtte pr. år til toiletter og renovation. Da festivalen i år finder sted i Nørregade 7, hvor faciliteterne til dels forefindes, søges om et generelt tilskud til festivalen.

Forvaltningen vurderer, at HUF 2012 kan være medvirkende til at skabe mere liv i Midtbyen, hvilket er en af dette års indsatsområder.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 15.000 kr. til HUF 2012, som kan udbetales, når festivalen har fundet sted.
at beløbet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto nr. 364-02-112-01, hvor der den 22. marts resterer 415.323 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

CHPEA søger om tilskud til kunstprojektet "Outdoor"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

CHPEA fremsender den 16. marts ansøgning om tilskud til gennemførelse af kunstprojektet "Outdoor" med billedkunstneren Erik Peitersen i en treårig periode. 2012-2014.

Sagsfremstilling

Kunstprojektet "Outdoor" er et billedkunstnerisk eksperiment af multikunstneren Erik Peitersen. Projektet løber over tre år, der arbejdes tre gange tre dage på et billede, som måler 3 x 3 meter.

Ambitionen er at undersøge det produktive møde, der opstår når kunsten tages ud af kunstinstitutionernes vante rammer og sættes på spil i dialogen mellem kunstneren, værket og det publikum, der både følger og er en del af den kreative proces.

Erik Peitersens metode går ud på at påføre lag på lag af maling og andre stoffer, såsom kaffegrums , grus, øl og olie. Han anvender bred pensel eller en kost i sit arbejde, som CHPEA museets egen Carl Henning Pedersen også gjorde. Også det ekspressive i Peitersens værker harmonerer med Cobrakunstens tendenser.

Derudover kan der også drages paralleller til Aage Damgaards idéer, hvor kunstnere abrejder i anderledes rammer og møder andre kulturer.

"Outdoor" passer naturligt ind i CHPEAs formidlingsprofil, som er særligt rettet mod at skabe kunstneriske møder, der rækker ud over normgrænserne. Det seneste eksempel er "Kultur på Hjul", som jo er det rullende atelier, der skaber møder mellem andre institutioner og børn, og derigennem opdyrker nye publikumspotentialer.

 

CHPEA kan ikke afsætte midler i bugettet til særudstillinger, hvorfor der jf. tidligere praksis kan ydes tilskud til projektet.

Økonomi

Projektets samlede økonomi er 200.000 kr. over en tre-årig periode, hvor udgifterne til kunstnerhonorar og materialer andrager 135.000 kr., to foredrag med Erik Peitersen 30.000 kr. og resten er etableringsudgifter.

CHPEA ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. i 2012 og 25..000 i 2013  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. i tilskud til "Outdoor" i 2012.
at beløbet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto nr. 364-02-112-01, hvor der den 22. marts resterer 415.323 kr.
at der bevilliges 25.000 kr. af samme konto i 2013, hvor der jf. budgettet ved årsskiftet tilføres 743.000  kr.
at CHPEA opfordres til at søge andre puljer og fonde, herunder Kulturelt Samråd Herning.

Beslutning

Der meddeles afslag på ansøgningen, i det udvalget ikke anser det for i sig selv at være nytækningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.12-P24-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Gebyrordning for haller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Helle Baadsgaard

Sagsresume

Kibæk Krydsfelt v/ Preben Thomsen fremsender anmodning vedr. drøftelse af gebyr på haltimer.

Sagsfremstilling

Kibæk Krydsfelt ser en for ringe udnyttelse af de mindre attraktive haltimer i tidsrummet fra 20.30-21.00 og sætter spørgsmålstegn ved om gebyr pr. haltime skal være ens døgnet rundt, og om man evt. kan differentiere overfor seniorer.
 
Baggrund for gældende gebyrordning i Herning Kommune 
Ifm. pålagte besparelser for 2000 på idrætsområdet på 1,49 mio. kr. blev det besluttet at hæve gebyr for brug af idrætshaller fra 10 til 25 kr. pr. time og indføre gebyr på 15 kr. pr. time for brug af gymnastiksale, svømmehaller og udendørsanlæg (jf. vedlagte bilag, hvor de aktuelle takster pt. er 16 og 26 kr. pr. time).
 
De selvejende haller beholder selv 10 kr. pr. haltime, som en slags administrationsgebyr.
 
Besparelserne blev udmøntet i form af gebyrordningen på baggrund af drøftelser med og indstilling fra det daværende Herning-ordningudvalg (nuværende Idrætsråd), idet det ansås som den mest skånsomme udmøntning, som indirekte kommer området til gode. Dette set i lyset af, at opkrævet gebyr indgår i et lukket kredsløb og anvendes til yderligere nedbringelse af driftsudgifter i form af ”Særligt lokaletilskud”, som anvendes til lokaletilskud til medlemmer over 25 år, tilskud til renoveringsopgaver eller særlige/. nye tiltag vedr. foreningers klubhuse, dvs. lokaletilskud ud over lovens minimum.
 
Jf. gældende lovgivning kan der fastsættes regler om, hvorvidt og i hvilket omfang, man ønsker at opkræve gebyr. Gebyr kan dog kun opkræves inden for et område, hvis der på dette område ydes det såkaldte særlige lokaletilskud. Det beløb, som opkræves, skal anvendes inden for det pågældende område til yderligere nedbringelse af driftsudgifter ved brug af egne eller lejede lokaler.
Det samlede beløb, som opkræves, kan ikke være større end den samlede udgift til lokaletilskud ud over lovens minimumskrav.
 
Herning Kommunes ramme til særligt lokaletilskud udgør i år 1.562.000 kr.
Forventet gebyrindtægt jf. gældende ordning udgør i år 1.394.000 kr.
 
Det skal bemærkes, at evt. ændringer på gebyrområdet skal perspektiveres i forhold til ovenstående, og at hallerne ikke selvstændigt kan ændre på eller beholde evt. forhøjet gebyr.
 
Evt. revision af gebyrordning bør ske i tæt dialog med Idrætsrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Sagen sendes til høring i Idrætsrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2011 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets
område udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende
bemærkninger.
Der ansøges om overførsel af uforbrugte/disponerede budgetbeløb fra regnskabsår
2011 til 2012 vedr. såvel drift som anlæg.

 

Kurt Lauritsen deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og restrådighedsbeløb vedr. anlæg til det efterfølgende regnskabsår.
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2011 har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til overførsel af budgetbeløb fra regnskabsår 2011 til 2012. Beløbene er specificeret og begrundet i vedlagte bilag.
 
Drift: (1.000 kr.)

Serviceområde
Restbudget
Ønskes overført
11 Idræt og Fritid
539
1.088
14 Biblioteker
4.744
4.744
15 Kultur
4.204
3.655
I alt
9.487
9.487

Bemærkninger til overførsler vedr. drift:

 På serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedrører mindreforbruget  på 539.000 kr. hovedsageligt bevillinger til ikke afsluttede renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt selvforvaltningsaftaler vedr. DGI-huset og diverse events.

Det skal bemærkes, at der overføres ekstra 549.000 kr. til eventområdet som en ikke disponeret reserve/pulje i 2012, og beløbet er finansieret af ikke forbrugte midler på serviceområde 15, Kultur.

Der ansøges samtidig om, at bevilling på 850.000 kr. til udskiftning af halgulv i Aulum Hallen (kommunal hal) konverteres fra drift til anlæg og frigives til projektet.

 

På serviceområde 14, Biblioteker, overføres 3.394.000 kr. vedr. opsparede midler til bibliotekets fremtidige renoveringsplan samt 1.350.000 kr. til etablering af delvist selvbetjente biblioteker i Hammerum, Vildbjerg og Aulum i henhold til budgetforliget for 2012 samt sag (2011120001A) behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget den 12.12.2011. Udgiften på 1.350.000 ansøges ligeledes konverteret fra drift til anlægsbevilling.

 

På serviceområde 15, Kultur, overføres der i alt 3.655.000 kr. som vedrører teatre, Musikskolen, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Aktivitetshuset Nørregade, Kulturama samt andre mindre kulturelle opgaver.

 
Anlæg: (1.000 kr.)

Serviceområde
Restbudget
Ønskes overført
11 Idræt og Fritid
4.858
3.102
14 Biblioteker
0
0
15 Kultur
1.951
1.383
I alt
6.809
4.485

Bemærkninger til overførsler vedr. anlæg: 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, overføres der bl.a. beløb vedr. etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, anlægstilskud til Sunds Hallens udvidelse samt anlægstilskud til 2. etape af fodboldeksperimentariet.

 

På serviceområde 15, Kultur, overføres der væsentlige beløb vedr. Scene 2 og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

 

Med hensyn til afslutning af en række anlægsregnskaber henvises til referat fra Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 06.02.2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de ansøgte overførsler og tilhørende bemærkninger godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2012 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. Aulum Hallen - udskiftning af halgulv,

 

at anlægsudgiften på 850.000 kr. finansieres af forventede drifts-overførsler på Serviceområde 11, Idræt og Fritid. Beløbet forventes overført til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

  

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2012 til Serviceområde 14, Biblioteker, nyt stednr. selvbetjente biblioteker,

 

at anlægsudgiften på 1.350.000 kr. finansieres af forventede drifts-overførsler på Serviceområde 14, Biblioteker. Beløbet forventes overført til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

KFU - Målopfølgning 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Worm, Rasmus Cassøe, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Kultur og Fritid har i henhold til vejledning for regnskabsafslutning 2011 foretaget opfølgning på de politiske årsmål og kvalitetsmål for Kultur- og Fritidsudvalgets område.  

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning og udarbejdet bilag for flg. serviceområder:
11 – Idræt og Fritid
14 – Biblioteker
15 – Kultur
 
Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de i budget 2011 opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Evalueringen skal fremsendes til Koncern Økonomi.
 
Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning for 2011 ligeledes behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. april 2012.
  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål og kvalitetsmål godkendes med henblik på fremsendelse til Koncern Økonomi.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegning er kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora, hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

  • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

  • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

  • velgørende fondes bestyrelser

  • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition. Det kan konstateres, at der sker mere end 100 udpegninger alene på kultur- og fritidsområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne.

 

En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.

Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler.


Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod maj 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning.
Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.

 

Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på kultur- og fritidsområdet tages til orientering,  

 

at Kultur- og Fritidsudvalgets fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i for udpegninger på kultur- og fritidsområdet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget tager udvalgets egne udpegninger til efterretning,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1400-09 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fremtidens Kulturhus i Nørregade 7

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget