Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 9. april 2019
Mødested: Herning Svømmehal, Brændgårdvej 20, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning hos Herning Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er en rundvisning i Herning Svømmehal ved Jan L. Knudsen

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.07.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Bibliotekernes lokalbiblioteks- og landdistriktsindsats 2015-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Shaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har arbejdet med at realisere bibliotekets Landdistriktsstrategi siden 2015, og arbejder nu i forlængelse heraf med ”Program for lokalbibliotekerne”. Biblioteket vil spille en central rolle i borgernes læring, kulturelle udfoldelser og demokratiske udvikling uanset hvor man bor, og alle skal have adgang til og del i bibliotekets services. Derfor arbejdes der inden for rammen, fortløbende og målrettet med at udvikle lokalbibliotekerne til små attraktive moderne mødesteder, med adgang til samling, viden, fællesskab, erkendelse og læring.

Sagsfremstilling

Landdistriktsstrategi 2015-2018

Herning Bibliotekerne har fem lokalbiblioteker samt 18 ”Biblioteket kommer” afhentningssteder.

I 2015 godkendte KFU en ”Landdistriktsstrategi 2015-2018”, som havde fokus på at udvikle bibliotekstilbuddet i landområderne, og særligt til børn, som skulle møde og ”rammes” af kultur, litteratur og viden dér hvor de færdes i hverdagen, samt ældre medborgere, som også skal have mulighed for at bruge litteraturen og deltage i kulturelle aktiviteter tæt på hjemmet. Indsatsområderne havde omdrejningspunkt i materialedistribution, kulturelle aktiviteter og læringsindsatsser samt udvikling af de selvbetjente biblioteker, og fra 2015-2018 blev der udviklet en række nye tilbud og formidlingstiltage under hvert område.

Materialedistribution f.eks.: udbredelse af eReolen GO på skolerne, digital understøttelse af læretemaer til daginstitutioner og dagplejere, formidling af licenser til skolerne, det digitale bibliotek formidlet via ”Huset”/skilt på lokalbiblioteker, udvikling af digitalt Biblioteksabonnement, øget formidling via landdistriktsudvalget, ”Biblioteket kommer” kampagne, infokampagner om eReolen.

Kulturelle aktiviteter og læringsindsatser f.eks.: Homeparty/”Hjemme hos” aktiviteter, undervisning i selvbetjeningsløsninger, opstart af læsekredse, samarbejde med lokalområdet om aktiviteter, IT-cafe og digital undervisning, flere børnearrangementer.

Udvikling af de selvbetjente biblioteker f.eks.: Kibæk er nu selvbetjent, Aulum og Sunds er nyindrettet.

 

I alt har 11.530 deltaget i 308 arrangementer på lokalbibliotekerne fra 2015-2018. Derud over kommer de aktiviteter som alle lokalbibliotekerne deltager i på tværs af bibliotekerne, som f.eks. DR Tema, samt de aktiviteter som er initieret af lokal kræfter, og dem som finder sted uden for lokalbiblioteket, og som ikke registreres og optræder i bibliotekets statistiktal.

 

Samlet udlånstal for lokalbibliotekerne*   Samlet besøgstal for lokalbibliotekerne

2015 196.697                                             144.278

2016 179.993                                             141.546

2017 - systemfejl                                       136.521

2018 150.522                                             124.940

*fysiske materialer. Derud over kommer digitale udlån.

 

Program for lokalbibliotekerne 2019-2020

Lokalbibliotekerne er fortsat Herning Bibliotekernes særlige strategiske indsatsområde i 2019-2020.

Konkrete tiltag i 2019-2020 er:

Bibliotekets lærings- og kulturområder leverer 15% flere aktiviteter ud i lokalbibliotekerne herunder bl.a. Makerspace og Læseskole. På børneteaterområdet vil der ske 40% flere aktiviteter. Der udvikles og tests særlige indsatser indenfor nye måder at invitere civilsamfundet indenfor, litteraturformidling, unge læsere og skolesamarbejde. Der indrettes læringsrum på lokalbibliotekerne, så forudsætningen for undervisning er i orden, og Vildbjerg og Kibæk nyindrettes i 2019.

Indsatsen laves sammen med relevante partnere eller andre aktører såsom lokale skoler og daginstitutioner, lokale foreninger m.fl. Målet er flere besøgende, flere udlån primært på den digitale front, og en større berøringsflade med flere borgere i lokalsamfundet, og ikke kun på selve biblioteket.

Økonomi

Herning Bibliotekerne laver indsatsen inden for rammen, samt med løbende eksterne udviklingsmidler, der rejses til enkelt projekter/indsatser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status for lokalbiblioteksindsatsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.00.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Arnborg Svæveflyvecenter og svæveflyveklubben SG70 søger om tilskud til asfaltering af adgangsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Svæveflyvecenter Arnborg/ Dansk Svæveflyver Union og svæveflyveklubben SG70 søger om tilskud til opbygning og asfaltering af adgangsvej til svæveflyvecentret.

Sagsfremstilling

Arnborg Svæveflyvecenter er ejet af alle danske svæveflyveklubber og er hjemsted for fire svæveflyveklubber, som hjælper med til at holde centeret kørende: Svæveflyveklubben SG70, Billund Svæveflyveklub, Jysk Aero Sport samt Dansk Svæveflyverhistorisk Klub.

 

Dansk Svæveflyver Union (DSvU) driver Anborg Svæveflyvecenter og afholder forskellige konkurrencer og kurser, og svæveflyveklubber holder ferielejre på Arnborg Svæveflyvecenter.

 

Arnborg Svæveflyvecenter er miljøgodkendt, og Herning Kommune vedtog den 27. januar 2015 en lokalplan for området, som sikrer dets bevarelse som flyveplads med tilhørende bygninger, anlæg samt overnatningsfaciliteter som hytter og campingplads. Der er i lokalplanen åbnet mulighed for udbygning af centeret med bygninger, veje og anlæg.

 

Arnborg Svæveflyvecenter er åbent for alle danske svæveflyvere, som kan flyve fra Arnborg, når de ønsker det, og der er ofte gæster fra både danske og udenlandske svæveflyveklubber, idet centret tilbyder gode faciliteter.

 

De mange aktiviteter på svæveflyvecenteret bevirker, at den nuværende tilkørselsvej/ grusvej er under stor belastning, hvorfor der er et stort ønske om at få asfalteret adgangsvejen til nationalcentret på Svæveflyvecenter Arnborg

 

Budgetterede udgifter til opbygning og anlæggelse af ca. 900 meter lang og 4,5 meter bred asfaltvej udgør ca. 1,050 mio. kr. excl. moms.

 

Hovedbestyrelsen i Dansk Svæveflyver Union er positiv stemt i forhold til en 50/50 løsning. Dvs. at Herning Kommune søges om et tilskud på 0,525 mio. kr. mod et forventet egenfinansiering ligeledes på 0,525 mio. kr.

 

SG70 tegner pt. 61 medlemmer, heraf 2 under 25 år. Herning Kommune yder et årligt lokaletilskud på ca. 100.000 kr.

 

Formueforhold Dansk Svæveflyver Union (herunder Svæveflyvecenter Arnborg) jf. regnskab 2018

 

  • Årets resultat 65.362 kr.
  • Egenkapital 6.080.742 kr.
  • Likvide beholdninger 470.383 kr.

 

Formueforhold SG70 jf. regnskab 2018

 

  • Årets resultat 40.623 kr.
  • Egenkapital 2.750.801 kr.
  • Likvide beholdninger 336.689 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning om tilskud på 0,525 mio. kr. ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt

Lone Nielsen finder at der burde indledes et samarbejde om en mellemløsning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Alhust i Kibæk søger om tilskud til plæneklipper

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Brugerforeningen ved Alhuset i Kibæk søger om tilskud til en ny plæneklipper.

 

Sagsfremstilling

Brugerforeningen ved Alhuset i Kibæk har en lang række forskellige aktiviteter, og en række af dem foregår på de udendørsarealer ved huset, blandt andet kroket. Ved huset er der otte kroketbaner, som kroketklubbens medlemmer selv vedligeholder med gødning og græsslåning to gange om uge i sæsonen.

 

For nylig blev klubbens plæneklipper stjålet, og Alhuset søger derfor om tilskud til en ny plæneklipper.

 

Der er brug for en stor plæneklipper for at slå græsset. Med den store maskine tager græsslåningen ca. to timer hver gang. Maskinen tilhører Brugerforeningen ved Alhuset, men betjenes primært af kroketklubbens medlemmer. Alternativet til den frivillige ordning er, at Herning Kommune skal passe området.

 

Økonomi

Brugerforeningen har fået tilbud på en ny plæneklipper på 32.000 kr., for en maskine som normalt koster 40.000 kr. Brugerforeningen ønsker desuden at installere overvågning, for at forebygge en nyt tyveri af klipperen. Overvågning koster 2.500 kr.

 

Brugerforeningen får en mindre del dækket af forsikringssummen fra den stjålne klipper, og søger således om et tilskud til maskinen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Alhusets brugerforening bevilliges 15.000 kr. i tilskud til indkøb af plæneklipper og overvågningsudstyr
at udgiften finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der 3. april 2019 resterer 347.724 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.02.24-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Jonas Søgård Nielsen  

Ansøgning om tilskud til transport i forbindelse med Åben Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om midler til transport i forbindelse med Åben Skole Festivalugen i uge 36 samt Åben Skole forløb i skoleåret 2019/2020.

Sagsfremstilling

Siden 2014 har kommunens folkeskoler kunnet benytte Kulturbussen, når de har ønsket at lave samarbejde med kommunens kulturinstitutioner. Dette har tilgodeset både skoler og kulturinstitutioner fordelt i en geografisk stor kommune. En tilsvarende mulighed eksisterer ikke for andre Åben Skole tilbud, hvorfor skolerne kun har mulighed for at indgå andre samarbejder indenfor cykel- eller gåafstand.

 

I 2018 blev der bevilliget 50.000 kr. som en prøveordning til tranport af skolebørnene til Åben Skole Festivalen.

 

Der ansøges nu om en fornyet pulje, der både skal dække Åben Skole Festivalugen i uge 36, og forløb med idræts- og kulturforeninger samt de blandede foreninger i skoleåret 2019/2020. En udvidet busordning dækkende de tre områder vil understøtte skolernes mulighed for at samarbejde med en specifik aktivitet eller forening, som har relevans for netop det emne eleverne arbejder med i skolen. Derudover øger en sådan ordning potentielt kendskabet til mange mindre foreninger fordelt over hele kommunen.

Økonomi

Det anslås, at at en pulje på 75.000 kr. vil muliggøre transport af elever til 33 forløb. 

 

Det forventes at øremærke 50.000 kr. til Åben Skole Festivalugen i uge 36 og 25.000 kr. til det resterende skoleår. Hvis midlerne fra Åben Skole Festivalugen ikke forbruges i uge 36, vil de automatisk overgå til puljen for Åben Skole forløb i det resterende skoleår, hvorved flere skoler kan tilgodeses.

 

Med udgangspunkt i de opsamlede erfaringer fra sidste års Åben Skole Festival, vurderes det ikke, at det er nødvendigt at opstille retningslinjer for ansøgning om transport. De 33 busser fordeles efter først-til-mølle princippet, hvor der dog tages højde for en geografisk spredning af skoler. Såfremt at det vurderes, at distancen mellem skole og forening er kort, vil der indgås dialog med skolen vedrørende deres ansøgning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

atder bevilges 75.000 kr. til busordning i forbindelse med åben skole forløb 2019
atudgiften på 75.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ilskov Friluftsbad søger om tilskud til renoveringsopgaver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ilskov Friluftsbad søger om tilskud til maling af friluftsbadets bassin og opsætning af ny pumpe.

Sagsfremstilling

Ilskov Friluftsbad har eksisteret i over 40 år og bliver flittigt brugt hvert år af mange besøgende. Det afstedkommer nogle renoveringsbehov og driftsudfordringer.

 

Forrige år lavede en arbejdsgruppe på ca. 30 frivillige en handlingsplan og udførte et stort arbejde for at badet fortsat skulle bestå grundet en kraftig udfordret økonomi og overvejelser omkring lukning af badet. Det lykkedes at rette op på økonomi og drift bl.a. ved hjælp af frivillig arbejdskraft, hvor badet de seneste 2 sæsoner stort set kun er drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Jf. KFU den 18/4-2017, pkt. nr. 37, fik friluftsbadet bevilget et tilskud på 100.000 kr. til materialer ifm. forestående renoveringsopgaver, hvor badets arbejdsgruppe bidrog med frivillig arbejdskraft.

 

Friluftsbadet er inde i en positiv udvikling med stigende besøgstal, hvor badet over 4 år er gået fra ca. 1.000 til 4.000 besøgende. I 2018 rundede badet 10.000 besøgende.

 

Ilskov Friluftsbad kører pt. på en kompensation i forhold til gældende lovkrav til omsætningstider, og det kræver en ny pumpe for at leve op til de krævede vandgennemløbstider. Samtidig slider de mange besøgende slider på friluftsbadets bassin, hvorfor der søges om tilskud til at få repareret, slebet og malet bassinet.

 

Budgetterede udgifter til materialer ifm. ovennævnte renoveringsopgaver udgør jf. indhentet tilbud anslået 77.600 kr. excl. moms. Arbejdet udføres ved hjælp af anslået 100 timers frivilligt arbejde.

 

Ilskov Friluftsbad ønsker at gennemføre renoveringsarbejdet forud for sæsonåbning 18. maj 2019.

 

Forvaltningen oplyser, at Ilskov Friluftsbad modtager et årligt driftstilskud på 176.000 kr. (2019).

 

Formueforhold jf. regnskab 2018:

 

  • Årets resultat: 230.863 kr.
  • Egenkapital: 631.009 kr.
  • Likvide beholdninger: 498.748 kr.

 

 Ilskov Friluftsbad blev momsregistreret i 2018.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 77.600 kr. til maling af bassin og opsætning af ny pumpe

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Sydbyen - Forslag til nye projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Søren Juul Baunsgaard, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet et katalog - "Sydby-kataloget" - med forslag til en revitalisering af forbindelsen fra Banegårdspladsen til Knudmosen og en forbindelse fra tunnellen under Boulevarden og jernbanen til Terminalen. Med udgangspunkt i foreløbige identificerbare behov, ønsker og problemer anvises ideer og forslag løsninger, som tilfører forbindelsen og bydelen tryghedsskabende og oplevelsesmæssige kvaliteter. Se bilaget.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. På Serviceområde 09 Trafik er der afsat henholdsvis 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år samt 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til byomdannelsesprojekt Thrigesvej.

  

Det foreslås, at de afsatte midler på i alt 8,382 mio. kr. til TimeLine-projektet og Thrigesvejprojektet prioriteres anvendt på en opgradering af den eksisterende forbindelse via gang- og cykeltunnellen fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej, frem til Grøndalsvej og at der etableres en ny stiforbindelse fra tunnellen langs baneterrænet til Terminalen.

 

Forvaltningen anbefaler derudover, at der arbejdes videre med skitsering og finansiering via fundraising af de øvrige projekter, som er skitseret i "Sydby-kataloget", og som ikke kan finansieres via midler fra TimeLine og Thrigesvej.

 

Sagsfremstilling

Sydbyen   

Sydbyen er beliggende umiddelbart syd for baneterrænet, der sammen med Dronningens Boulevard afgrænser bydelen fra bymidten.

 

Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Bydelen er forbundet til bymidten med broer samt en gang- og cykeltunnel under baneterrænet og Dronningens Boulevard. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.

 

Med Sydbykataloget beskrives i en række nedslagspunkter eller delprojekter, hvordan Sydbyens forbindelser og knudepunkter kan forstærkes og synliggøres. Nedslagspunkterne skal ses i en sammenhæng, som styrker de visuelle og fysiske forbindelser på tværs af byen og eksponerer Hernings muligheder, både for den enestående bynære natur i Knudmosen og for de nye aktiviteter omkring Terminalen.

 

De tre første nedslagspunkter er dele af en sammenhængende forbindelse mellem Banegårdspladsen og Knudmosen ved Grøndalsvej.

 

Der lægges op til, at den fortsatte proces involverer borgere og brugere af blandt andet Terminalen, med henblik på at kvalificere projektet yderligere.

 

 

Nedslagspunkterne omfatter:

 

1. Lystunnel              

Tryghedsprojekt for gang- og cykeltunnel fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej   

      

2. Opgradering af vej og stier

Opgadering af fungerende vejstrækning, stier og P-plads på Gl. Vejlevej samt omlægning af Tietgensvej

 

3. Skater Trail og trappelandskab

Ny stiforbindelse mellem Terminalen og Banegårdspladsen

          

4. Terminalen

Aktive facader og synligt rekreativt miljø    

                                   

5. Kontakt mellem Bydele

Ny afskærming langs Dronningens Boulevard

 

6. ”Lost Highway”

Et møde mellem natur og kultur på en lukket landevej

 

7. Færdiggørelse af Grøndalsvej

Renovering af vejprofilet i takt med at byggerierne langs grøndalsvej bliver færdiggjort.

 

Økonomi

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095 Timeline er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine").

 

Opgraderingen af Gl. Vejlevej skal ses i sammenhæng med byomdannelsesprojektet for Thrigesvej, hvor der er afsat 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år og 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til opgradering af veje og stier i takt med at byggerierne i området forventes færdiggjort.

 

Det foreslås at delprojekterne 1 til 3 etableres som fase 1 af projektet. Disse delelementer kan finansieres af de afsatte midler til "Time Line" og Thrigesvejprojektet. Ca. 0,9 mio. kr. af den samlede bevilling på 8,382 mio. kr. reserveres til færdiggørelse af Grøndalsvej i 2020.

 

Delprojekterne 4-6 foreslås gennemført som fase 2 af projektet. Disse projekter er ikke finansieret for nuværende. Projekterne vurderes at have gode muligheder for at kunne helt eller delvist finansieres gennem fondsmidler, ligesom projekterne kan videreudvikles i et samarbejde med relevante borgere og interessenter, som kan være med til at kvalificere projektet yderligere med ideer og forslag.

 

Delprojekt 7 gennemføres i takt med byggerierne på Grøndalsvej færdiggøres fra 2020.

 

Projektet forudsætter, at der indgås brugsaftale mellem Banedanmark og Herning Kommune for anvendelsen af den gamle servicevej beliggende på Banedanmarks areal.

Der er taget kontakt til Banedanmark, som har sagen i intern høring. En videre bearbejdning af Skater Trail skal ske i samarbejde mellem Banedanmark, Terminalens brugere og Herning Kommune. Samarbejdet skal resultere i et projekt, som skal danne grundlag for projektering, udbud og anlæg af projektdelene.  

 

Der fremsendes efterfølgende sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vedr. frigivelse af rådighedsbeløbet. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender "Sydbykataloget" ,
at Kultur- og Fritidsudvaget godkender forslaget til prioritering af delprojekter, herunder at der arbejdes videre med delprojekt 4-6,
at projektet videreudvikles med relevante interessenter

Beslutning

Tiltrådt, med ønske om at skabe billigere løsninger på pkt. 1-3, så der frigøres midler til realisering af nogle af de elementer, som for nuværende ikke er finansieret i projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om status for Kulturfest Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på årets udgave af Kulturfest Herning 2019 - En Opdagelsesrejse.

Sagsfremstilling

Kulturfest Herning 2019 - En Opdagelsesrejse er nu så udviklet og fastlagt, at udvalget orienteres om status.

Projektleder for Kulturfest Herning, Pia Worm, deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status tages til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen