Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Ørre Skytteforening, Nybro Møllevej 9, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg hos Ørre Skytteforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning ved formand Kim Ibsen, bestyrelsesmedlem Preben Sørensen og landsholdsskytte Rikke Mæng

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ørre Skytteforening søger om tilskud til etablering af Ørre Sports- og Skyttecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ørre Skytteforening v/ Preben Sørensen søger om tilskud til etablering af Ørre Sports- og Skyttecenter, som indbefatter en opgradering og udvidelse af de eksisterende klub- og skydefaciliteter på Nybro Møllevej 9 i Ørre.

Sagsfremstilling

Udbygningsplanerne indbefatter 3 delprojekter, som tilsammen udgør et fremtidssikret sportsskyttecenter, som inviterer til en mangfoldighed af aktiviteter på tværs af sportsgrene og aldersgrupper og appellerer til såvel skoler, institutioner som seniorer i Herning og omegn.

 

Projektet udvikles over en 3-årig periode og etableres i samarbejde med eksisterende og nye målgrupper samt forskellige interessenter og fonde.

 

 • Etape 1: 150 m2 møde- og opholdslokale med plads til fysisk træning, overslag 866.000 kr. inkl. moms

 

 • Etape 2: 80 m2 opholdslokaler, køkken og handicaptoilet, overslag 949.000 kr. inkl. moms

 

 • Etape 3: Udvidelse med 5 nye standpladser ved 50 m riffelbane samt etablering af ny 3d teknologi, overslag 700.000 kr. inkl. moms

 

 •  Etape 4: Elektroniske skiver til 25 m pistol baneanlæg, overslag 525.000 kr. inkl. moms

 

Budgetterede udgifter udgør i alt anslået 3,040 mio. kr. inkl. moms ex uforudsete udgifter, som anslås til ca. 10% dvs. i alt ca. 3,344 mio. kr. Afledte årlige driftsudgifter udgør ca. 27.000 kr.

 

Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 1,672 mio. kr. svarende til 50% af de samlede budgetterede udgifter. De resterende 50% forventes tilvejebragt via egenbetaling og tilskud fra diverse fonde/ interessenter.

 

Der søges om et supplerende lokaletilskud på ca. 20.000 kr. svarende til 73% af de afledte driftsudgifter.

 

Forvaltningen oplyser, at Ørre Skytteforening jf. seneste indberetning tegner 107 medlemmer, heraf 31 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 29.532 kr. (2018).

 

Ud over almindelige foreningsaktiviteter (flugt, pistol og riffel) er Ørre Skytteforening base for Team Danmark skytter og landsholdsamlinger, hvor skytteanlægget i 2011 blev udvidet og opgraderet med elektronisk markeringsanlæg i forbindelse med etablering af Team Danmark Talentudviklingscenter i Ørre. Ørre Skytteforening blev samtidig udpeget som regionalt talentudviklingscenter på udendørsområdet.

 

Af nye tiltag har foreningen for ca. 3 år siden lanceret aktiviteten biathlon, som kan sammenlignes med skiskydning. For ca. 1 års tid siden blev der indtænkt endnu en ny disciplin i form af bueskydning.

 

Skydeanlægget lever op til de nyeste miljøkrav, som giver mulighed for at jægere kan indskyde deres rifler på 100 meter.

 

Foreningen kan i 2020 fejre 150-års jubilæum.

 

Formueforhold Ørre Skytteforening jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat: 12.547 kr.
 • Egenkapital: 671.433 kr.
 • Likvid kapital: 91.669 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til det videre forløb af byggeprojektet Brændgårdsskolens Talentklasser og udvidelse af Sportscenter Herning, samt afslutning af første fase af byggeriet omkring isstadion i Holing.

Sagsfremstilling

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de sidste faser af byggeriet omkring isstadion i Holing, samt opstart af udvidelsen af Sportscenter Herning og Brændgårdsskolens Talentklasser.

 

Renoveringen af isstadion blev afsluttet i 2019, men udendørsområder samt parkering er sammentænkt med byggeriet af de nye talentklasser og udvidelsen af sportscenter Herning. Denne sidste del af anlægsbevillingen hidrører altså halbyggeri og de udendørs arealer.

  

Økonomi

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 102,864 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til projektet. Anlægsudgiften finansieres delvist med 20,545 mio. kr. afsat i 2019, som overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020, samt 16,202 mio. kr. afsat i 2020.

 

Der er tidligere frigivet i alt 55,927 mio. kr. til projektet, hvorefter den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør 92,674 mio. kr.

 

Der er desuden afsat et rådighedsbeløb på 10,190 mio. kr. i 2021 på samme stednr. til anlægsprojektet. Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 20,545 mio. kr. i 2019 og 16,202 mio. kr. i 2020 på samme stednr. Rådighedsbeløbet på 20,545 mio. kr. i 2019 overføres til 2020 i den samlede overførselssag.

Beslutning

Tiltrådt

Ernst B. Knudsen kan ikke tiltræde beslutningen.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2019 er der for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.
Der ansøges samtidig om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2019 til 2020 vedrørende drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedr. drift og anlæg til det efterfølgende regnskabsår. 
I forbindelse med regnskabsafslutning for 2019 har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt og forslag til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2019 til 2020.

 

Driftsregnskab:

 

I forhold til det vedtagne budget på 201,391 mio. kr. har der været et forbrug på 200,911 mio. kr. og dermed et mindre forbrug på 0,480 mio. kr. før tillægs- og genbevillinger.

Forbrug og afvigelser i forhold til det korrigerede budget inkl. tillægs- og genbevillinger er kommenteret og specificeret i nedenstående.

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. driftsbudget:

 

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
I forhold til det samlede korrigerede budget på 115,1 mio. kr. inkl. tillægs- og genbevillinger ansøges der om overførsel af et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. , som kan henføres til følgende hovedformål:

 • 2,2 mio. kr. vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads, hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til anlægskonti
 • 1,1 mio. kr. vedr. events mv.
 • 2,7 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte bevillinger på idrætshal- og foreningsområdet
 • 1,2 mio. kr. vedr. projekter mv., herunder Bevæg dig for Livet

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

2019 regnskabet viser en nettomerudgift på 102.000 kr. Merforbruget vedrører projekter med ekstern finansiering, hvor indtægterne først modtages i 2020.

Merforbruget søges overført til 2020.

 

Serviceområde 15, Kultur:
I forhold til et samlet korrigeret budget på 59,5 mio. kr. ansøges der om overførsel af et mindre forbrug på 7,1 mio. kr. , som kan henføres til følgende formål:

 • 0,560 mio. kr. vedr. CHPEA-Museet, fondsudbetaling vedr. udstilling som først gennemføres i 2020 samt udskudt arkivindretning
 • 0,888 mio. kr. vedr. Musikskolen
 • 1,283 mio. kr. vedr. Kulturudvalgets Rådighedsbeløb
 • 0,978 mio. kr. vedr. Huset No7, heraf midler til renovering af sal
 • 0,404 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning
 • 0,324 mio. kr. vedr. Alhuset
 • 0,297 mio. kr. vedr. Stationen i Aulum
 • 0,656 mio. kr. vedr. kulturarrangementer, herunder kulturaftalemidler
 • 0,161 mio. kr. vedr. Kulturelt Samråd
 • 0,235 mio. kr. vedr. Kulturfest Herning
 • 0,442 mio. kr. vedr. talentmidler
 • 0,151 mio. kr. vedr. skovsnogen, projekt
 • 0,752 mio. kr. vedr. diverse

Der er hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

 

Anlægsregnskab:

 

 

Bemærkninger til overførsler vedr. anlægsbudget:

 

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:
Som det fremgår af ovenstående tabel, ansøges der om overførsel på 50,5 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger i forbindelse med flerårige projekter, bl.a.:

 • 21,7 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020
 • 10,0 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,2 mio. kr. vedr. Sydbyprojektet (tidl. Timeline)
 • 5,0 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 2,9 mio. kr. vedr. Gullestrup Kulturhus
 • 2,6 mio. kr. vedr. tag og fag
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium
 • 0,6 mio. kr. vedr. diverse mindre projekter

 

Serviceområde 14, Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter

 

Serviceområde 15, Kultur: 
Der ansøges om overførsel på 2,1 mio. kr., som kan henføres til flg. projekter:

 • 1,2 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt på CHPEA-museet
 • 0,7 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler kulturinstitutioner
 • 0,2 mio. kr. vedr. øve containere

 

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser:

De i sagen anførte overførsler foretages med bemærkning om, at overførsler vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads på 1,196 mio. kr. overføres til anlægskonti på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.

 

At der af disse midler meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. til vandrensningsanlæg på Teglpark Stadion.

At udgiften på 0,750 mio. kr. finansieres af resterende midler i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedligeholdelse svømmeanlæg og Kousgaards Plads.

 

At 0,135 mio. kr. vedr. Kulturfest Herning overføres til 2022, hvor pengene skal anvendes.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet og de ansøgte overførsler godkendes med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet,
at de i sagen beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Opfølgning på mål for 2019 samt forslag til de nye mål for 2021 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Michelle Ø. Johnsen, Helle Rasmussen

Sagsresume

Kultur og Fritid har i forbindelse med regnskabsafslutning foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2019 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er foretaget målopfølgning for følgende serviceområder:

 • Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
 • Serviceområde 14 - Biblioteker
 • Serviceområde 15 - Kultur

 

Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man har opfyldt langt hovedparten af de opstillede mål, og at det er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer.
Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2019.

Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i særskilt sag.

 

Med hensyn til nye mål for 2021 er der udarbejdet forslag for de tre serviceområder, og der henvises til bilag vedlagt sagen.

Udvalget bedes gennemgå forslagene og godkende dem med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgningen på de politiske årsmål for 2019 godkendes
at forslag til nye mål for 2021 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2021, og i forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2020.

Sagsfremstilling

Hvert perspektivnotat indeholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Fakta oplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Økonomi - regnskabs- og budgettal 2019-2021 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer

 

Forvaltningen har således udarbejdet perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets områder:

 

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

I perspektivnotatet for 2021 på idræts- og fritidsområdet er der fokus på følgende overskrifter; Bevæg dig for livet, Bæredygtighed og folkeoplysning, Idræt som mere end bevægelse, Den svære frivillighed og foreningernes udvikling, Udvikling af talentmiljøer, samt Understøttelse af nye typer aktiviteter.

 

Serviceområde 14 - Biblioteker:

I perspektivnotatet for 2021 på Bibliotekets område er der fokus på følgende overskrifter; Biblioteket i konstant foranring, Kompasset, Kultur for alle, Nye fællesskaber, Litteratur, sprogstimulering og læselyst, FN's verdensmål og bæredygtighed samt Uddannelsesby Herning.

 

Serviceområde 15 - Kultur:

I perpektivnotatet for 2021 på kulturområdet er der fokus på følgende overskrifter; Sammen om kulturen, Mod giver kant, Kulturen som dannelse, Kultur er sundhed og bæredygtighed samt Udvikling af talenterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at perspektivnotater for Kultur- og Fritidsområdet tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2020 ansøger om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af festivalen for 8. gang i tidsrummet 31. oktober - 15. november 2020.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.

 

Arbejdsgruppen sørger for en fælles markedsføring, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne. Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musikalske aktiviteter så mange steder som muligt i de to kommuner. Der forventes mindst 30 aktiviteter i perioden. Klassisk Musik Festival er med succes blevet afholdt i 2004, 2006, 2009, 2012, 2014, 2016 og 2018.

 

I 2018 var publikumstallet på ca. 4.670 fordelt med 3.380 voksne og 1.290 børn. For voksne var dette en stigning på 6% i forhold til 2016, mens det for børn var et fald på ca. 33%, da KMF i 2016 satsede særligt på aktiviteter for børn. I 2020 er der målsætning om at gennemfører flere aktiviteter for børn og unge. Der er blandt andet planlagt operaværksted for skoler, aktiviteter på gymnasierne og koncert med unge klassiske talenter. Derudover er det en målsætning, at antallet af publikum og deltagere fortsat er på mindst 4.000 personer.

 

Åbningskoncerten "Dansk Guld" afholdes den 31. oktober 2020, og består af musik fra den danske guldalder. Koncerten afholdes i MCH Herning Kongrescenter og sluttes af med "Elverskud", hvor blandt andet Ensemble MidtVest og et stort amatørkor medvirker. Afslutningskoncerten afholdes den 15. november i MCH Herning Kongrescenter med en koncertopførsel af Mozarts opera "Tryllefløjten". Der deltager i alt 13 lokale sangere, hvoraf tre er unge sangere fra Den Jyske Sangskole.

 

Økonomi

Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 100.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring.

 

Budgettet balancerer for KMF 336 2020 på 810.000 kr. Til sammenligning var det i 2018 på 750.000 kr., hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 75.000 kr. Samme beløb blev bevilliget af udvalget i 2016.

 

Regnskabet for KMF 336 2018 resulterede i et overskud på 20.373 kr.

 

Til gennemførelse af KMF 336 2020 bidrager Kulturelt Samråd Herning med 100.000 kr. af egne midler, og Kulturelt Samråd Ikast-Brande ansøges om 25.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune med midler fra Overgangsordningen fra Ringkøbing Amts kulturstøtte på 113.480 kr. Desuden er der udarbejdet en ansøgning til Ikast-Brande Kommune på 50.000 kr. Forvaltningen har været i dialog med Ikast-Brande Kommune, der har behandlet og bevilliget de ansøgte 50.000 kr., og som derved fastholder det tidligere tilskudsniveau. Ikast-Brande Kommunes bevilling er betinget af, at Herning Kommune også bevilliger et tilskud.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring af KMF 336 2020
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsløb, hvor der den 26. februar 2020 resterer 363.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Egnsteateraftale 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Pia Colstrup

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune udløber per 31. december 2020. Jf. denne aftale skal der senest 1. april 2020 fremsendes politisk godkendt forslag til ny aftale til Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget skal godkende udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i retningslinjer og udmeldinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har Team Teateret og Herning Kommune jf. den gældende egnsteateraftale, som udløber per 31. december 2020, udarbejdet forslag til en ny fireårig aftale for 2020-2024. Alle egnsteateraftaler er nu synkroniserede, således at antallet af egnsteatre og dermed også refusionsprocenten vil være nogenlunde sikker ved slutningen af året.

  

Aftalerne skal politisk godkendes i kommunerne og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020.  

Staten er ikke part i aftalerne, da statens refusion tilgår Herning Kommune. Aftalerne tager afsæt i en skabelon, som Kulturstyrelsen har udarbejdet.

 

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke. Aftalen danner grundlaget for, at Herning Kommune kan modtage statsrefusionen.

 

Det er Team Teatrets reviderede strategi, der lægger til grund for aftalen.

Team Teatrets overordnede mål for aftaleperioden er:

 • at udvikle og styrke det kunstneriske arbejde
 • at øge og udvikle publikum generelt
 • at styrke udviklingen og dannelsen af fremtidens teatergængere gennem et særligt fokus på unge.
 • og i øvrigt at øge egenindtægtsgrundlaget, styrke den interne organisation og styrke scenekunsten i et større geografisk.

 

Team Teatret skal i aftaleperioden producere og opføre tre stationære forestillinger i Herning Kommune per år. En eller flere af egenproduktionerne sendes på turne rundt i landet. En eller flere af forestillingerne produceres som co-produktioner med andre teatre.

Som supplement til teatrets egenproduktioner indkøbes og præsenteres hvert år et antal forestillinger for børn, unge og voksne for at vise et varieret udbud af scenekunstneriske genrer og for at favne et bredt aldersspektrum.

 

En del af Team Teatrets forpligtelser er i øvrigt at drive scenekunstskole for børn og unge i Herning Kommune.

 

Byrådet har udpeget John Thomsen og Ernst B. Knudsen til Team Teatrets bestyrelse.  

 

Forvaltningen vurderer, at midtvejsevalueringens anbefalinger er indarbejdet i aftalen.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune indgår som aftalepartner i den nye aftale. Ikast-Brande bidrager med 50.000 kr., som Ikast-Brande modtager statsrefusionen af. For det beløb modtager Ikast-Brande Kommune fire opførelser af teatrets egenproduktioner, forestillingsrelaterede aktiviteter og et antal dramapædagogiske forløb.

Økonomi

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af driftstilskuddet fra Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven.

 

Der er i aftalen kalkuleret med en fremskrivning på 1,7 % per år, hvilket er et gennemsnit af Herning Kommunes fremskrivningsprocenter i den forgange 4-årige periode. Tilskuddet til Team Teatret er angivet til 7.392.926 kr. i 2021, hvoraf 36-37 % forventes i refusion fra Staten.

Ovenstående tilskud er i henhold til tidligere beslutning om MEP-besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område reduceret med 273.400 kr. inklusiv forventet fald i statsrefusion fra og med 2021.

Teams Teaterskole er indarbejdet som et strategisk udviklingsområde i Team Teatrets primære drift og udgør 570.219 kr. af driftstilskuddet.

 

I forbindelse med den nye egnsteateraftale for 2021-2024 indgår Ikast-Brande Kommune i aftalen med 50.000 kr. årligt.

 

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune, som fremskrives med samme procentsats som tilskuddet. Huslejen udgør i 2021 1.385.942 kr., svarende til 14,9 % af de samlede offentlige tilskud ved indgåelse af aftalen. Huslejen må maksimalt udgøre 15 %.

 

Forslaget skal politisk godkendes og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen skal efterfølgende godkende aftalen.

Det er en forudsætning for at Herning Kommune kan modtage statsrefusion, at egnsteateraftalen godkendes af ovennævnte.

 

Tilskud til Team Teatret afholdes af det til formålet afsatte budget på Serviceområde 15, Kultur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkast til egnsteateraftalene for 2020-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune godkendes under forudsætning af, at øvrige parter, Slots- og Kulturstyrelsen samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst godkender aftalen.
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads inden for de gældende økonomiske rammer

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - godkendelse af lejekontrakt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Team Teatret fremsender lejekontrakt vedrørende lejemål beliggende Smedegade 1, bygning 3, til husning af Teams Teaterskole til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af tilskud til huslejebetaling for Teams Teaterskole, behandlet på møde den 16. december 2019, pkt. 146 fremsender Team Teatret lejekontrakt vedrørende Smedegade 1, bygning 3 til godkendelse.

 

Teams Teaterskole har sammen med andre kulturelle aktører tidligere haft til huse i lokaler lejet af Herning Kommune i Herning Højskole. Herning Kommune har opsagt lejemålet pr. 31. december 2019.

 

Der anmodes om godkendelse af Team Teatrets lejekontrakt vedr. leje af nye lokaler til Teams Teaterskole. Lejemålet er beliggende Smedegade 1, bygning 3 og har et etageareal på ca. 325 kvm fordelt på to etager. Teaterskolen afholder selv udgifter til istandsættelse af lokalerne.

 

Økonomi

Der skal betales en årlig husleje inklusiv fælles driftsomkostninger, varme, el og rengøring på 145.250 kr., som Herning Kommune yder i tilskud til Team Teatret. Udgiften afholdes af budgettet på Serviceområde 15 Kultur.

 

Indgåelse af lejemålet skal jf. lånebekendtgørelsen henregnes til Herning Kommunes låntagning. Værdien af de lejede lokaler i Smedegade er opgjort til 911.000 kr. baseret på den offentlige vurdering af ejendommen. Værdien af lokalerne kan modregnes i værdien af de fraflyttede lokaler på Herning Højskole, hvor den samlede værdi er i alt 4.848.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Teams Teatrets lejekontrakt godkendes,
at værdien af de lejede lokaler i Smedegade opgjort til 911.000 kr., modregnes i værdi af opsagt lejemål på Herning Højskole.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til En Symfoni til Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Swinging Europe søger i samarbejde med ensemblet Lydenskab Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til produktionen af projekt "Vores Historie Genfortalt - En Symfoni til Herning".

 

Sagsfremstilling

Projektet "Vores Historie Genfortalt - En Symfoni til Et Sted" tager udgangspunkt i skabelsen af fem symfonier til fem steder i fem kommuner i Region Midt i 2021/2022. Dertil kommer en mindre version til Europæisk Kulturhovedstad Riejka 2020. Foruden Herning og Riejka vil der også skabes symfonier i Bjerringbro, Silkeborg, Randers og Aarhus. Der har i 2019 været afholdt et pilotprojekt i Syddjurs Kommune.

 

Det klassiske ensemble Lydenskab består af 10 danske og internationale musikere, der har fokus på at præsentere klassisk musik i nye og anderledes rammer. Ensemblet giver mellem 40-60 koncerter om året, der både kan være i klassisk koncertform eller i forbindelse med projekter som "Vores Historie Genfortalt".

 

I projektet vil der hvert sted skabes et stedsspecifikt værk igennem borgerinvolverende processer, og der vil udforme sig en unik koncertforestilling hvert sted. Værkerne komponeres af Gorm Askjær for Lydenskab, mens borgerne supplerer teksterne der sammenfattes af forfatter Ursula Andkjær Olsen.

 
Hver symfoni varer ca. 60 minutter, og vil indeholde gennemkomponeret musik, lydinstallationer, tekster og scenografiske elementer. Der vil desuden være værktøjer og kunstnerisk materiale, der udvikles under hele projektperioden. Sideløbende skabes en fælles fortælling om Region Midt, der slutteligt vil blive fremført som en fælles symfoni i Musikhuset i Aarhus. Her vil der være medvirkende fra alle deltagende byer.

 

I Herning Kommune vil projektet implementeres i tæt samarbejde med Swinging Europe og HHHerning (tidligere Herning Højskole). Værket skabes i samarbejde med lokale borgere, skoler, boligforeninger, kulturinstitutioner og eventuelle relevante kunstnere fra andre kunstarter. Der faciliteres en række møder/living labs med lokale borgere og samarbejdspartnere, hvor der indsamles idéer, historier og lydmateriale ud fra afprøvede metoder. Materialet bearbejdes af de involverede professionelle kunstnere. I alt skabes der otte workshops med omkring 100 deltagere i alt. Slutteligt vil de lokale kræfter blive inddraget mere direkte i udformningen af det endelige kunstværk, hvor nogle også vil medvirke enten ‘live’ eller via optaget lyd- eller videomateriale.

 

For at skabe et blivende aftryk vil hvert værk efter forestillingen præsenteres i en version tilpasset app’en Vores Historie Genfortalt. Den indeholder en lydversion af hvert værk, samt billeder og tekstmateriale. App-udgaven bliver således både opsamlende og dokumenterende samt et selvstændigt kunstnerisk produkt, som kan opleves hjemmefra, eller endnu bedre imens man befinder sig på det sted, som værket er lavet til. Herigennem kan man opleve de enkelte ‘symfonier’, og den samlede fortælling om fælles identitet.

 

Projektet forventes afholdt i Herning Kommune i januar-marts 2021, men vil i en endnu ikke besluttet udstrækning optræde igen i forbindelse med Kulturfest Herning 2021 i uge 24.

 
Projektet følges af Det Jyske Musikkonservatorium, hvor Lydenskab underviser. Her udvikles undervisningsmateriale om kunstnerisk medborgerskab og skabelse af borgerinvolverende projekter ud fra projektets praksis. Materialet vil blive brugt i konservatoriets fag entreprenørskab og målrettes generelt de kunstneriske uddannelser. Derudover formidles projektets metoder og resultater til Region Midt og kommende kulturprojekter.

 

Økonomi

Projektet i Herning Kommune balancerer med indtægter på 370.800 kr. og udgifter på 370.113 kr. Kultur- og Fritidsudvalget søges om tilskud op til 100.000 kr.

 

De væsentligste udgifter er 50.000 kr. til projektledelse, 80.000 kr. til musikere, 25.000 kr. til Swinging Europes lokale projektledelse, 50.000 kr. til komponist, 20.000 kr. til forfatter, 36.000 kr. til scenograf, 25.000 kr. til udvikling og vedligehold af app samt 20.000 kr. til leje af lys og lyd samt afvikling.

 

Finansieringsplanen for projektet i Herning lyder på:

 

En Symfoni til Herning

 

 

Region Midtjylland

Bevilliget

87.500 kr.

Herning Kommune samt lokale sponsorer og fonde

Ansøges løbende

225.000 kr.

Statens Kunstfond

Bevilliget

36.500 kr.

Dansk Komponistforening

Bevilliget

7.500 kr.

Den Obelske Fond

Bevilliget

8.300 kr.

Litteratur, Statens Kunstfond

Ansøgt

6.000 kr.

I alt:

 

370.800 kr.

 

Det oplyses i den fremsendte projektbeskrivelse, at projektet kan skaleres i henhold til den endeligt opnåede finansiering. Det er afstemt med aktørerne, at et tilskud på 75.000 kr. fra Herning Kommune er realistisk i forhold til gennemførelsen af projektet, men det vil fortsat være nødvendigt at afsøge lokale fonde til den resterende finansiering. Det vil være muligt at justere i antal af deltagende musikere, ligesom der vil kunne justeres på antallet af borgerinddragende workshops, hvis det er nødvendigt.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 75.000 kr. til produktion af "Vores Historie Genfortalt - En Symfoni til Herning"

 

at tilskuddet er betinget af, at den resterende finansiering kan opnås uden at justere på antallet af borgerinddragende workshops

 

at tilskuddet er betinget af, at der er deltagelse i Kulturfest Herning 2021

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsløb, hvor der den 26. februar 2020 resterer 363.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

ARTETRA søger om tilskud til kunstprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

ARTETRA søger om tilskud til et tværæstetisk og nyskabende kunstprojekt i Herning.

Sagsfremstilling

Et nyt – og nyskabende - firkløver på den herningensiske kunstscene søger om tilskud til udvikling og fremvisningen af et nyproduceret multimedielt kunstværk.

 

Konstellationen kalder sig ARTETRA og er et audiovisuelt kollektiv bestående af maleren Quang, filmproducenten Nicklas Tägtström Møller (Elsewhere), audiovisuelle tekniker Lars Lundorff (Pro Sound & Light) og musikproducenten Tony Andersen (Nanovision). Alle er de baseret i Herning, og med deres kombinerede kræfter, vil de skabe nye og anderledes kulturoplevelser i kommunen.

 

Produktet er en film, som kombineret med lyskunst og livemusik skal vises i biografen i Herning. De laver denne film udelukkende med lokale kræfter for at vise en ny generation, at man ikke behøver at rejse væk fra Midtjylland for at realisere sine drømme. Tværtimod. Kunstværket bliver en mangefaceteret oplevelse, som består både af film, lys, lyd og nykomponeret filmmusik.


ARTETRA vil arbejde videre med udvikling af film, som tager udgangspunkt i det lokale, i Herning, i kunsten og i dens kraft til få borgerne til at reflektere, undres og blive overraskede.

 

I januar var der forpremiere på "I lyset fra et andet rum" i Herning Biograf, som var forløberen for dette projekt. Det var så stor en succes at Artetra har besluttet sig for at bygge videre på erfaringerne derfra, og udvikle en ny version af filmen, et større lysshow, original filmmusik fra Nanovision og en live optræden implementeret i film- og lyskunsten fra det lokale band Bløm.

Projektet afvikles i Kulturfest Herning ugen med forventeligt 5-6 visninger over 2 dage inklusive visninger og formidling for skoler og uddannelsesinstitutioner undervejs. Det giver mening at udnytte mulige synergier i at der i forvejen sker en masse på kultur- og kunstscenen i den uge og dette spektakulære kunstprojekt. Det er i øvrigt godt i tråd med formålet for Kulturfest Herning, hvor der er fokus på nye samarbejder, afprøvning af nye formater og venues, samt at der skal være noget for alle.

 

Ud over det kunstneriske udviklingsarbejde af film, lys og musik vil ARTETRA også arbejde med formidlingen af kunsten både i byrummet og over for forskellige målgrupper. Projektet er også tænkt som en bro til kunstens verden for kommunens borgere, og der er tænkt stor synlighed også uden for biografen. Den endelig udformning af dette udestår fortsat.

 

Forvaltningen oplyser, at der forventelig indgås en aftale mellem HerningErKultur-platformen og ARTETRA med henblik på at anvende dele af filmene til branding af Hernings kunstneriske og kulturelle muligheder. Det oplyses endvidere, at de afsatte midler til Kulturfest Herning er disponeret for 2020.

Økonomi

ARTETRA arbejder med et budget på 250.000 kr., som dækker udgifter til udvikling, produktion (film, lyd / musik, værker, lysprogrammering), afvikling, formidling og PR-aktiviteter. 

En væsentlig del af budgettet vil handle om at udvikle kunstværket, men der er også betragtelige udgifter til både leje af udstyr, PR, praktisk afvikling og ikke mindst til formidlingsdelen uden for selve kunstværket. Der søges om et tilskud på 75.000 kr.

 

Den resterende del af finansieringen skal findes gennem fonde og egenfinansiering fra de deltagende parter i kunstprojektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 75.000 kr. til ARTETRAs kunstprojekt.
at tilskuddet ikke kan anvendes til allerede afholdte udgifter.
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsløb, hvor der den 26. februar 2020 resterer 363.180 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Ansøgning om øget driftstilskud til CHPEA Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum søger om øget driftstilskud på 25.000 kr. årligt, med henblik på at styrke skoletilbud, formidling og faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. februar 2020 fraflyttede Studievalg Herning det lejemål, som ligger i umiddelbar forlængelse af Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA) i Angli bygningen i Birk. Lejemålet overtages herefter af Carl Henning Pedersens fond, som skal bruge lokalerne til magasin for de værker, som fonden har fået doneret fra særligt Carl Henning Pedersens enke, Sidsel Ramson.

 

Fonden skal ikke bruge alle de nye kvadratmeter i lejemålet, og det har givet mulighed for at stille nogle af de nye lokaler til rådighed for museet, og dermed styrke museets skoletilbud og formidling generelt. De lokaler museet kan få til rådighed er Studievalgs tidligere indgangsparti, et kontor og et lagerlokale.

 

Indgangspartiet kan fremover indrettes som en udvidelse af udstillingsarealet, ny shop og udgang fra museet.

 

Med et ekstra kontor kan en del af de nuværende administrationslokaler på museet indrettes til formidling og undervisningsbrug, som der i dag ikke er permanent mulighed for. Dette vil betyde, at museet ikke hver gang skal opstille og nedtage de remedier der skal bruges til undervisning eller workshops.

 

Det nye lager indrettes til lager for museums-shoppen. Det vil samtidig betyde, at det nuværende lager kan flyttes, og dermed frigives nødvendig magasinplads til nye værker doneret til museet.

Økonomi

Museet får adgang til at bruge et kontor, lagerlokale og indgangspartiet i Angli-bygningen. Der søges om tilskud til de udgifter, der vil være forbundet med styrkelse af skoletilbud, formidling og faciliteter på 25.000 kr. om året.

 

Øvrige udgifter afholdes inden for museets eget budget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. årligt i øget driftstilskud til Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum til styrkelse af skoletilbud, formidling og faciliteter
at beløbet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Andre Kulturelle opgaver, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der den 26. februar 2020 resterer 363.180 kr.
at driftstilskuddet indarbejdes i det fremtidige driftstilskud til Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, så længe indsatsen pågår

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrativ bevilling fra Ungepuljen i perioden 21. januar - 24. februar 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på møde 18. marts 2013 i perioden 21. januar - 24. februar bevilliget følgende:

 

Electro Event. Rebekka Andersen vil gerne præsentere progressiv house og techno samt psytrance (psykedeliske trance musik, en subgenre af begge elektroniske musikgenre) i Herning. Arrangementet består af musik ved DJs, og hun forventer det vil appellere til internationale studerende på VIA og alle gymnasiale uddannelser og HF-elever. Hun har kontakt til DJs. Arrangementet finder sted lørdag d. 29. februar på Kontrast, og ansøgning om tilskud fra Ungepuljen er modtaget per mail 23. februar. Udgifterne består primært af leje af lydudstyr og honorar til DJs, samt forplejning. Kontrast får al salg fra baren, mens Rebekka Andersen får entréindtægterne til arrangementet. Der er søgt om 5.000 kr.

Der er bevilliget 3.500 kr. til arrangementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med arrangementet.

 

Der er i indeværende år tidligere bevilliget midler til Limbo Event.

 

Der resterer herefter 41.500 kr. af Ungepuljen for 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Musikkens Sprog - afsluttende evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 4. december 2017 bevilgede Forebyggelsesudvalget i alt 117.000 kr. i 2018 og 2019 til projekt Musikkens Sprog under forudsætning af at Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 i 2018 og 20.000 i 2019. På møde den 4. december 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget i alt 40.000 til projektet.

 

Til orientering fremlægges en afsluttende evaluering af projekt Musikkens Sprog, udarbejdet af koordinator på projektet.    

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i perioden fra den 1. april 2018 til den 31. december 2019. 

 

Baggrund 

Målgruppen for projektet var børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres familier bosiddende på Holtbjerg, Lyngbyen i Gullestrup og i Brændgårdsområdet. Disse tre boligområder har en stor andel af børn og unge der vokser op i familier tilhørende de dårligst stillede socialgrupper og en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Mange børn og unge i de udvalgte boligområder gør ikke brug af Herning Musikskoles tilbud eller de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Målet med dette projekt var derfor at fremme adgangen til musik ved blandt andet at flytte tilbud ud i boligområderne og de lokale skoler.

 

Projektet er gennemført i et samarbejde med Gullestrup Skole, Herningsholmskolen, Brændgårdsskolen og den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Musikkens Sprog har arbejdet med følgende aktiviteter målrettet børnene og deres familier.

 • Musikundervisning på de lokale folkeskoler, som er Gullestrup Skole, Herningsholmskolen og siden 1. januar 2019 også Brændgårdsskolen. Undervisningen har primært været målrettet elever i skolernes 0. klasse.
 • I børnenes liv derhjemme - med deltagelse i familieaftner, som afholdes i regi af den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel. 
 • Afvikling af relevante pop-up events fx at børnene giver koncerter i forbindelse med skolearrangementer, events i boligområderne, events på Musikskolen, sommerlejr, DR TV’s børne MGP i 2019 m.m. 

 

Gennem hele projektet er der lagt vægt på relationsarbejde i forhold til både forældre og børn, lystbetonede fællesskaber og fælles musiske oplevelser.

 

I projektperioden har der været kontakt til ca. 280 skolebørn i forbindelse med ugentlig undervisning på skolerne samt ca. 4.650 forældre og øvrige borgere til diverse arrangementer.  

 

Opsamling og evaluering

Gennem hele projektperioden er indsatsen løbende blevet evalueret og tilpasset i samarbejde med de involverede samarbejdspartnere. Derudover har projektkoordinator i forbindelse med afslutning af projektet interviewet lærere, pædagoger og medarbejdere i den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel.

 

Alle involverede fagpersoner har været meget glade for indsatsen, og det er tydeligt, at en ekstra musikindsats i områderne har været meget givende for både borgere og medarbejdere.

 

Medarbejderne i Plads Til Forskel giver udtryk for, at muligheden for at trække på Herning Musikskole har været en støtte og hjælp i det boligsociale arbejde. Kvalificerede musiske aktiviteter rummer mulighed for at styrke sammenholdet og de sociale bånd mellem børn, børn og deres forældre samt mellem borgerne i boligområderne. I projektperioden har der været mange stjernestunder med musikken som omdrejningspunkt for smil og samvær.

 

På Herningsholmskolen har de valgt at engagere sig med Musikskolen og medarbejderen i Musikken Sprog, som en fast del af den nye bydelsskole på Holtbjerg. Undervisningen her foregår efter de samme principper og tanker som i Musikkens Sprog. 

 

Til dokumentation og evaluering af indsatsen er der udarbejdet en film, som blandt andet viser uddrag fra musikundervisningen på en af skolerne, interview med en pædagog på skolen, interview med en mor og hendes børn samt interview med en medarbejder fra Plads Til Forskel.

 

Regnskab for Musikkens Sprog 2018-2019

 

Budget

Realiseret

Projektkoordinator

31.500

41.500

Underviser

80.500

92.000

Instrumenter/udstyr

35.000

9.000

Dokumentation/evaluering

21.000

20.000

Udgifter i alt

168.000

162.500

 

I forhold til det oprindelige budget er der, som også beskrevet i status pr. april 2019, brugt mindre end forventet på instrumenter og udstyr. Herning Musikskole har i stedet prioriteret at bruge ekstra tid til undervisning, planlægning og gennemførelse af aktiviteter med børn og familier.

 

Implementering og forankring af indsatsen

Herning Musikskole og Plads Til Forskel ønsker at fortsætte indsatsen, men mangler midler til finansiering af driften. Derudover er der et ønske om at udbygge indsatsen til også at omfatte vuggestuer og børnehaver i de involverede boligområder.

 

Denne orientering er forelagt Forebyggelsesudvalget den 27. januar 2020 og taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-4-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Zirkus Zeven søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Zirkus Zeven v./ Janet Akueson søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en forening for børn og unge med interesse for artisteri.

 

Sagsfremstilling

Zirkus Zeven blev etableret på stiftende generalforsamling den 20. november 2019.

 

Foreningen har til formål at udvikle børn og unges kreativitet og samarbejdsevner gennem artistiske udtryksformer inden for cirkusfaget.

 

Foreningen er åben for enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, men henvender sig hovedsageligt til børn og unge samt deres forældre. Foreningen har til huse i Huset No7.

 

Foreningen tegner pt. 10 medlemmer, der alle er under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§5 - Generalforsamling:

Forvaltningen anbefaler, at generalforsamling varsles med fire uger, samt at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, således at det kan fremsendes med dagsorden og revideret regnskab til medlemmerne senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Udover direkte annoncering til medlemmerne skal det også ske ved offentligt opslag som eksempelvis på biblioteket, i Huset No7 eller lignende. Dette tilrettes.

 

Dagsordenen skal udover de angivne punkter også inkludere:

- Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

- Fastsættelse af kontingent (jf. rettelse til §7, stk. 6)

 

Under punkt 6 i dagsordenen er der angivet eventuel godkendelse af kasserer. Dette slettes jf. rettelse til §7, stk. 5.

 

§6 - Ekstraordinær generalforsamling:

Forvaltningen anbefaler, at en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

 

§7 - Bestyrelsen:

Stk. 1: Forvaltningen anbefaler, at det tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Dette kan med fordel tilføjes vedtægterne. Dertil kommer, at formand og kasserer skal være myndige. Dette bør tilføjes vedtægterne.

Stk. 5: Kassereren er altid medlem af bestyrelsen. Derfor slettes den sidste sætning i dette afsnit.

Stk. 6: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Dette afsnit bør derfor omformuleres eller slettes.

 

§10 - Opløsning:

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis følgende formulering:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og 3/4 af disse skal stemme for. Hvis et sådant flertal opnås på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen vedtages med ovennævnte stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under de blandede foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 1.000 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

NextGen Tennis søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

NextGen Tennis v./ Lucia Obysovska søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal tennisforening.

 

Sagsfremstilling

NextGen Tennis er etableret på stiftende generalforsamling den 30. november 2019.

 

Foreningen har til formål at skabe gode rammer for medlemmernes lyst til at dyrke tennissporten og herigennem engagere sig i foreningslivet. Foreningen udbyder i øjeblikket indendørstennis.

 

Forvaltningen oplyser, at der i vedtægterne også er angivet et delformål der lyder: "NextGens formål er ligeledes at yde konsulentbistand til tennisklubber med den hensigt, at de kan nå det højest mulige professionelle niveau." Konsulentbistanden ville ydes imod køb af et kontingent for foreninger på 3.000 kr. om året. Forud for behandlingen har der pågået en længerevarende dialog med foreningen, der fra start er blevet oplyst, at dette formål ikke kan godkendes. Der er herefter af flere omgange fremsendt vedtægter til gennemsyn, hvor delformålet ikke fremgår. Ved seneste fremsendelse af vedtægter til administrativ godkendelse, var delmålet angivet på ny.

 

Beslutningen om ikke at godkende delformålet er afklaret med Herning Kommunes jurister, der oplyser: ”I vedtægternes § 3 fremgår det at formålet med foreningen ligeledes er at yde konsulentbistand til tennisklubber med den hensigt, at de kan nå det højest mulige professionelle niveau. Dette delformål for foreningen vurderes at være af kommerciel karakter og falder derfor udenfor folkeoplysningslovens rammer.”

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 6 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der i øvrigt har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§5 - Generalforsamlingen:

5.2: Det bør her angives, at der udover direkte annoncering af indkaldelse til medlemmerne, også skal annonceres ved offentligt opslag som på biblioteket eller lignende.

5.7: Der mangler et punkt på dagsordenen vedrørende fastsættelse af kontingent. Dette tilføjes.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen såfremt de godkendes falder under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen ikke kan godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune, da foreningens formål ikke lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P24-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Naasunnguaq søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Naasunnguaq v./ Kathrine Pedersen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en blandet forening med fokus på grønlandsk kultur.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Naasunnguaq er etableret på stiftende generalforsamling den 9. januar 2015.

 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet og bevare grønlandsk kultur igennem en række blandede aktiviteter som sang og sociale arrangementer.

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 30 aktive medlemmer, hvoraf 4 er under 25 år. Dertil kommer 7 passive medlemmer. 4 medlemmer er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§1. Navn, hjemsted og oprettelsesdato

Der bør i dette afsnit ikke skrives specifikke adresser, da disse kan være omskiftelige.

 

§2. Formål

Der bør under formålet være et større fokus på at styrke folkeoplysningen igennem det aktive medlemskab og det forpligtigende fællesskab. Dette tilrettes.

 

§3. Medlemmer

Stk. 4 og 5: Der er i stk. 4 angivet, at kontingent opkræves forud for "hver måned, regnskabsår". I stk. 5 er der angivet, at medlemsprisen er pr. halvår. Dette bør derfor tilrettes. Der bør ikke angives konkrete priser i vedtægterne, da kontingent hvert år fastsættes på generalforsamlingen, og derfor er omskifteligt.

 

§4. Generalforsamlingen

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned, da regnskabsåret følger kalenderåret. Dette tilrettes. Forvaltningen anbefaler, at der indkaldes med fire ugers varsel. Indkaldelse skal udover direkte annoncering til medlemmerne også ske ved offentlig annoncering som på biblioteket eller lignende. Dette tilføjes.

Stk. 4: Udover de angivne punkter skal der også tilføjes et punkt vedrørende valg af referent, samt fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. Derudover skal der under valg af revisor også vælges en suppleant. Dette tilrettes.

Stk. 5: Forvaltningen anbefaler, at forslag til generalforsamlingen, og herunder ønske om vedtægtsændringer, skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse. Indkomne forslag skal sammen med revideret regnskab og dagsorden fremsendes til medlemmerne. Forvaltningen anbefaler, at dette fremsendes til medlemmerne mindst otte dage før afholdelse af generalforsamling.

 

§5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion

Denne paragraf bør sammenføjes med §3, stk. 2, hvor der er angivet, hvordan et medlem kan ekskluderes. Dette tilrettes.

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Forvaltningen anbefaler, at antallet af medlemmer, der skal fremsende skriftlig begæring om ekstraordinær generalforsamling er 1/5.

 

§7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsen altid består af et ulige antal. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år, og det kan med fordel tilføjes vedtægterne, at dette tilstræbes. Formand og kasserer skal være myndige. Dette bør tilføjes vedtægterne.

 

§11. Opløsning

Stk. 1:

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis følgende formulering:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og 3/4 af disse skal stemme for. Hvis et sådant flertal opnås på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen vedtages med ovennævnte stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder under de blandede foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 400 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-P15-1-19 Sagsbehandler: Mette Skærbæk  

Bevæg dig for livet - handleplaner og samarbejdsaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger udarbejdet handleplan for Bevæg Dig For Livet og samarbejdsaftale med DGI Midtjylland til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2019 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være ”Bevæg dig for Livet”(BDFL) visionskommune i et partnerskab med DIF og DGI med det formål at få flere borgere i bevægelse.

I forlængelse heraf er der i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med input fra andre aktører udarbejdet en 5- årig visionsaftale, som er behandlet og godkendt i alle fagudvalg og Herning Byråd ultimo 2019.

Aftalen er underskrevet af parterne i januar 2020.

I visionsaftalen indgår en række temaer, som er rammesættende for udmøntning af aftalen. Temaerne indeholder en beskrivelse af, hvilke udfordringer, der søges løsninger på, hvilke målgrupper, man kan arbejde med samt hvilke indsatser, der vurderes væsentlige.

 

Visionsaftalens temaer:

·         Det skal være lettere at blive en del af et aktivt fællesskab

·         Overgange mellem livsfaser og livssituationer

·         Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle

·         Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet samt

·         Rum og rammer

 

Der udarbejdet handleplan, som definerer udvalgte fokusområder, beskrivelse af mål, målgrupper og handlinger.

Fokus, indsatser og handlinger er i hovedtræk:

Fokus

Indsats

Mål/ handling

Seniorer i bevægelse

Seniorkonference sep. 2020

Kortlægning af området, netværk og vidensdeling.

Medarbejdermotion

Uddannelse af sundheds-ambassadører på virksomheder og netværksdannelse

At højne sundhedstilstanden hos kommunens virksomheder, mindsker sygefravær og skabe bedre trivsel.

Bevægelse i folkeskolen

45 min. bevægelse om dagen

Kortlægning af indsatser og understøttende behov

Videreudvikling af Åben Skole og playmaker-rollen.

Unge 18-25 år

Bevægelse i uddannelsesmiljøet

Motivere til mere aktivitet og bevægelse på erhvervs- og ungdomsuddannelser. Ung til ung mentorordning med fokus på fællesskab og bevægelse, samarbejde med det lokale foreningsliv.

Inaktive borgere

Rehabilitering gennem foreningsinddragelse

Fastholdelse af borgere i en aktiv hverdag, mindske tilbagefald. Partnerskab med det lokale foreningsliv.

Branding af Herning by som bevægelsesområde

Synliggørelse og formidling af 10 steder i Herning, der bevæger dig

Markedsføring af arenaer, der inviterer til bevægelse og fællesskab overfor tilflyttere, studerende, institutioner, skoler, turister og borgere i almindelighed.

Nyt MTB-spor omkring Herning

At fremme muligheden for at køre på gode MTB-spor af forskellig sværhedsgrad.

Tiltrække både øvede og sikre lav indstigning for de mere uøvede

Skabe gode muligheder for at få flere medlemmer i MTB-klubber

Netværksmøde og fællesskaber med MTB- aktivitet

Fastlæggelse og etablering af rute og spor.

Børn og unge

Gadeidrætsevent 2020 og meningsfulde fællesskaber

Skabe opmærksomhed om gadeidrætten og dens muligheder gennem inddragelse af de unge og boligområder med stor social belastning. Få flere inaktive børn og unge aktiveret i meningsfulde fællesskaber

Bevægelse i byplanlægningen

Kibæk områdefornyelse

Via områdefornyelsesprojektet at sætte fokus på sammenhængskraft og lav indstigning til foreningslivet for motionsuvante borgere. Behovsafklaring/ ideudvikling/aktivitets- og facilitetsudvikling i samarbejde med lokale borgere.

DBU Velfærds-alliance EDANS

Pigeraketten og fantastisk fodboldstart

At få flere pigespillere ind i foreningslivet og udbrede pigefodbold til flere klubber.

Faciliteter

Halkapacitet og udnyttelse

Sikre bedre udnyttelse af kommunes faciliteter og skabe meraktivitet i hele facilitetens åbningstid.

Foreningsliv

Partnerskabsaftaler med foreninger og faciliteter

Foreningsudvikling

Udvikling af nye samarbejdsrelationer med henblik på at få flere i bevægelse. Kapacitetsopbygning i foreninger til at udbyde nye aktiviteter og modtage nye målgrupper.

Parasport

Udvikling af nye tilbud

Igangsætning af nye aktiviteter inden for parasport og understøtte nye foreningers tilbud med fx uddannelse.

 

 Ovenstående fokusområder, indsatser og mål er uddybet i vedlagte handlingsplan.

 

Samarbejdsaftale

I forbindelse med samarbejdet om Bevæg Dig For Livet skal der indgås en samarbejdsaftale med DGI Midtjylland, som finansierer halvdelen af lønnen til projektlederen. Samarbejdsaftalen lægger desuden op til en struktur omkring samarbejdet og definerer områder hvor DGI Midtjylland vil bistå i særlig høj grad i projektet. Samarbejdsaftalen gælder for samme periode som visionsaftalen, altså indtil 31. december 2024.

Økonomi

Indsatser i BDFL vil i nogen grad få midler fra allerede eksisterende indsatser og rammer i de involverede forvaltninger. BDFL har desuden en ramme på ca. 250.000 kr., som skal understøtte indsatserne i handleplanen. Der lægges op til, at midlerne prioriteres i følgende kategorier:

1.       Pulje til nytænkende initiativer med fokus på nye aktiviteter for inaktive målgrupper.

2.       Videnstilegnelse/vidensdeling.

3.       Uddannelse af aktører med formålet at aktivere nye målgrupper 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at handleplanen for Bevæg Dig For Livet godkendes
at samarbejdsaftalen mellem Herning Kommune og DGI Midtjylland godkendes
at principperne for fordelingen af midlerne i projektet godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Jonas Søgård Nielsen  

E-sports aktiviteter i Herning Kommune og forslag til potentielle indsatser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgets foranledning fremlægger forvaltningen rapport om E-sports aktiviteter i Herning Kommune og forslag til potentielle indsatser.

Sagsfremstilling

I rapporten beskrives de forskellige e-sportsklubber, -foreninger og -initiativer, der pt. er kendskab til i Herning Kommune. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddene er organiseret, og hvilke udfordringer udbyderne oplever ved e-sport.

Rapporten belyser ligeledes, hvordan der arbejdes med e-sport i andre kommuner og hvilke organisationer, der arbejder med e-sporten på landsplan.

 

Sammenfatning af centrale udfordringer/ hovedproblematikker:

 

 • Økonomi: E-sport kræver anskaffelse af dyrt materiel, som løbende skal vedligeholdes og udskiftes
 • Organisering, netværk og trænere: E-sportens græsrodsstruktur, mangel på organisering, netværk og videndeling samt manglen på kvalificerede trænere
 • Piger: E-sportens kønsmæssig udfordring ift. at få flere piger med
 • Sundhed, socialt samvær og ulighed: E-sportens udfordring ift. inaktivitet og isolation og naturlig kobling til socialt samvær og bevægelse

 

På denne baggrund opsummerer rapporten nogle forslag til potentielle indsatser, som kan være med til at afhjælpe ovenstående udfordringer og understøtte rammerne for e-sportens udvikling i Herning Kommune:

 

1. Puljemidler

 

Debatemner:

 

 • Der kan etableres en udviklings-/ etableringspulje til opstart og udvikling af nye af e-sports foreninger og initiativer.
 • Der kan satses på et e-sportscenter for at fremme e-sporten i Herning Kommune.

  

2. Etablering af e-sports netværk

 

Debatemne:

 

 • Der kan etableres et e-sportsnetværk med de forskellige aktører og interessenter i Herning Kommune, drevet og styret af aktørerne med bistand fra fx. Herning Idrætsråd.

  

3. Udvikling af talentmiljø

 

Debatemne:

 

 • Der kan tages kontakt til Herning Elite, E-sport Danmark og DIF med henblik på at indlede en dialog om, hvordan e-sport kan implementeres i Herning Kommunes eksisterende talentstruktur.

 

Ovenstående udfordringer og potentielle indsatser er uddybet i vedlagte rapport.

 

Forvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget jf. møde den 4/12-2017, pkt. nr. 141, har godkendt 2 e-sports foreninger hhv. Hydro Hodsager E-sport, som holder til i Hodsager Multicenter, og Terminalen 7400 e-sport på Godsbanevej 7 i Herning. Begge foreninger modtager aktivitetstilskud iht. folkeoplysningsloven. Der ydes ikke særskilt lokaletilskud til foreningerne, idet Herning Kommune støtter idrætscentret og Terminalen via bloktilskud til haller.

 

Der arbejdes pt. ikke med e-sport i de kommunale folkeskoler eller efterskoler. Dog starter Hammerum Efterskole en e-sportslinie op i skoleåret 2020/2021 med 4 timers e-sport om ugen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager rapporten til orientering og drøfter forslag til potentielle indsatser.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med etablering af et e-sportsnetværk. Der er desuden et ønske om at holde et møde mellem netværket og Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2020, for at debattere yderligere muligheder for at understøtte e-sportens udvikling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Kunstværk til Herning Bymidte

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget