Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 8. juni 2015
Mødested: Skovsnogen, Døvlingvej, Skarrild, 6933 Kibæk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Skovsnogen Artspace søger om tilskud til kunstprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skovsnogen Artspace v/Søren Taaning, René Schmidt og Judith Schwarzbart vil afholde festival/udstilling for samtidskunst ”To Be Continued” med præsentation af værker i oktober 2015. De søger om et tilskud på kr. 80.000.

Sagsfremstilling

” – TO BE CONTINUED – foranderlige steder” er en udstilling af værker, der udfolder sig over tid. Projektet fokuserer på hvordan værket transformerer stedet og dets betydninger. Kunstnerne inviteres også til at arbejde med meningen over tid – så der sker en bevidst forandring. Der lægges vægt på det æstetiske møde med værkerne, at det åbnes op i forhold til publikums sanseapparat, følelser, viden, erindringer og refleksion. Intensionen er at give publikum en oplevelse af at stederne og værkerne i skoven er konkrete men netop ikke statiske. Værkerne skal derfor opleves i det særlige tidslige og sanselige rum, som skoven er, men forandringerne kan også følges på en særlig blog på Skovsnogens hjemmeside, hvor projektet løbende dokumenteres.

 

Endvidere rummer projektet TO BE CONTINUED også en række nye tiltag der skal styrke synligheden, formidlingen og den lokale forankring. Der vil bl.a. blive afholdt netværksmøder, der skal udvikle samarbejde med andre lokale aktører og vores stakeholders. Temaerne for netværksmøderne vil være: Inddragelse af børn & unge, Skovsnogen i fremtiden og Menneskeskabt natur. Kunstnernes CV er vedlagt sagen som bilag.

 

Skovsnogen Artspace har siden 2009 skabt natur- og kunstoplevelser for børn og voksne. Stedet er skabt ud fra et ønske om at give samtidskunsten et stort og bredt sammensat publikum. Vi deler en lyst til at skabe nye rammer for samtidskunsten. Ikke kun de fysiske, men også den måde kunst produceres og præsenteres. Skovsnogen vægter at støtte op om nye produktioner, har stor kompetence på dette og ofte med støtte fra lokale borgere og virksomheder. De nuværende samarbejdspartnere er de to lokale borgerforeninger i Skarrild og Karstoft, Herning Kommune samt Visit Herning. Som en del af projektet vil kredsen af samarbejdspartnere blive udvidet.

 

Skovsnogen Artspace er Danmarks største oplevelsespark for kunst under åben himmel og det anslås, at der i 2014 har været 8000 besøgende.

Økonomi

Det samlede budget for ”To Be Continued” er på 730.500 kr. De største poster på udgiftssiden er værkproduktion på 280.000 kr., honorar producering 120.000 kr. og kunstner honorar/rejse/ophold på 87.000 kr.  

Herning Kommune ansøges om 80.000 kr. til den del af udgifterne der vedrører produktionsomkostninger til realisering af kunstværker. Statens Kunstfond og Bikuben Fonden har bidraget med 340.000 kr. Der er søgt finansiering for de resterende 310.000 via fonde og sponsorater.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud til "To Be Continued" på 50.000 kr.

 

at tilskuddet finansieres fra fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, Kultur, Konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. maj resterer 545.091 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Skovsnogen Artspace orienterer om fremtidige organisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skovsnogen Artspace har hidtil været organiseret som et IS (interessentskab). Jorden er ejet af Søren Taaning privat, mens René Schmidt og Søren Taaning begge er partnere i kunstnerkollektivet Skovsnogen. Bikuben Fonden har finansieret afklaringsarbejdet med henblik på yderligere fondstilskud fremadrettet.

Kunsthistoriker Judith Schwartbart, som er tilknyttet projektet, vil sammen med Søren Taaning orientere KFU (Kultur- og Fritidsudvalget) om arbejdet indtil videre.

Sagsfremstilling

Skovsnogen har eksisteret i cirka seks år, og stedet har efterhånden oparbejdet et flot ry både nationalt og international for sit arbejde med kunst i en anderledes ramme.

For at fremtidssikre Skovsnogen som kunst- og naturområde og sandsynliggøre en fortsat udvikling har Bikuben Fonden støttet et projekt, som skal undersøge forskellige muligheder for organisering, forretningsmodel og udvikling. Kunsthistoriker Judith Schwartbart er tilknyttet Skovsnogen Artspace i nogle måneder som en del af Bikuben Fondens støtte. Der er på nuværende tidspunkt visse udfordringer med, at Skovsnogen er privatejet, i forhold til at modtage støtte fra de større fonde, ligesom der også er udfordringer med en egentlig drift af Skovsnogen og de krævede garantier for for vedligehold af kunsten.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget forholder sig positivt til projektet og tilkendegiver sin opbakning til det videre arbejde, herunder juridisk, planmæssig og økonomisk bistand.

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan version 2.0.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at udarbejde projektskitser målrettet:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

Der er efterfølgende udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev drøftet på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Kultur- og Fritidsudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

På baggrund af drøftelserne i de forskellige fagudvalg vil Forebyggelsesudvalget på møde den 17. august 2015 endelig beslutte hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

Fra Forebyggelsesudvalget forventes det, at Natascha Joof deltager sammen med 2 fra administrationen.

 

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges et kort resumé af formål, målgruppe og indsats i ni projektforslag til ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.     

 

Naturen som social løftestang

Projektet er et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget  

 

Formål:

At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

 

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed. Ligeledes at afdække og udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Målgruppe.

Voksne kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.

 

Indsats:

Tre dage om ugen vil en projektmedarbejder og en gruppe på 8-10 personer tage ud til et nærmere bestemt naturområde. Udover at løse specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, stable brænde, rengøre skilte m.m. vil der være fokus på naturoplevelser og fortællinger, der knytter an til stedets historie og natur, årstiden med mere. I projektet sættes også fokus på naturen som ramme for fx samtale, sociale fællesskaber, bevægelse, sund mad og hvordan ophold i naturen påvirker den fysiske og mentale sundhed.

 

Familieorienteret indsats – ressourceforløb

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at etablere en proaktiv og forebyggende indsats målrettet sårbare familier med forældre der på grund af fx langvarig sygdom, dårlig trivsel, ledighed, dårlig økonomi, skilsmisse eller sygdom og død i den nærmeste familie har svært ved at finde overskud og ressourcer til at håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer.

 

Hensigten med indsatsen er:

 • At børn og unge i familier med sygdomsramt forælder, kan vokse op i sunde og trygge rammer og få udviklingsmuligheder på lige fod med andre børn og unge.
 • Gennem en indsats der tager hånd om hele familien, at fremme den ramte forældres sundhed og trivsel og dermed også mulighederne for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Målgruppe:

Familier med hjemmeboende børn og en forældre der er tilkendt et ressourceforløb.   

 

Indsats:

Der ansættes en trivselskoordinator, som kan tilknyttes familier med særlige behov. Trivselskoordinatoren skal med udgangspunkt i familiens ressourcer og behov yde hjælp og støtte

 

Indsatsen skal indgå som et led i den vifte af tilbud og aktiviteter, rehabiliteringsteamet kan anbefale i forbindelse med en indstilling til et ressourceforløb.

 

 

Fremskudt sundhedsindsats

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Hensigten med indsatsen er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

Formål:

 • Via en fremskudt indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, en tidlig opsporing af sygdom og en hurtig adgang til det etablerede sundhedssystem (Undersøgelse, behandling og forebyggelse).
 • Via en sammenhængende, koordineret og tilpasset indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og udsatte, den samme udbytte af ydelserne som den øvrige del af befolkninge
 • At sikre mennesker som er psykisk sårbare og socialt udsatte en bedre adgang til kultur- og fritidstilbud.
 •  At fremme tilgængelighed og adgang til det etablerede sundhedssystem.

 

Målgruppe:

 • Mennesker som har en psykisk sygdom/er psykisk sårbar
 • Er 18 år eller derover
 • Mennesker der ikke kan gøre brug af de ordinære tilbud (Sundhedstilbud, fritidstilbud, kulturtilbud)
 • +/- et misbrug (alkohol/stoffer)
 • Er motiveret for at iværksætte forandringer med fokus på sundhed og trivsel.

 

Indsats:

Projektets mål søges indfriet gennem etablering af et opsøgende sundhedsteam bestående af en sygeplejerske og en socialpædagog, begge med erfaringer og speciale i psykiatri.

 

Det opsøgende sundhedsteam skal møde målgruppen, der hvor de primært opholder sig fx på væresteder, i aktivitetstilbud og i eget hjem. I projektet lægges vægt på, at det opsøgende sundhedsteam også kommer ud i kommunens yderområder.

 

Det opsøgende sundhedsteam skal primært gennemføre afklarende sundhedssamtaler, sundhedstjek, mindre akutte sygeplejeopgaver, social støtte og omsorg. Ligeledes med afsæt i borgerens ønsker og behov at hjælpe og støtte borgeren videre i det etablerede system.

 

Målet er at skabe en sammenhængende indsats og en hurtig kontakt til de relevante myndigheder og behandlingstilbud.

 

Sundhed og trivsel på dansk

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning samt Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.   

 

Formål:

At deltagerne i Medborgerklassen:

 • Får kendskab til det danske sundhedssystem.
 • Får indsigt og forståelse for væsentlige emner med betydning for egen og familiens fysiske og psykiske sundhed.

 

Hensigten med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det det danske arbejdsmarked. 

 

Målgruppe:

Ikke-vestlige udlændinge - primært flygtninge og familiesammenførte, som deltager i undervisningen i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning.

 

Indsats:

At medarbejdere fra Herning Kommune er faste undervisere på et modul om sundhed og trivsel på Lærdansk, Herning. Forslag til emner:  Det danske sundhedsvæsen – opbygning og struktur, familiens sundhed, kost og motion, rygning, alkohol og misbrug, psykisk sundhed og psykiske problemstillinger og seksualitet. 

 

Undervisere rekrutteres i Sundhedsplejen, Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

 

Osteoporose

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Osteoporoseforeningen og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formål:

 • Tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed.
 • At afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

 

Hensigten med indsatsen er at forhindre sygdommen i at udvikle sig samt forebygge knoglebrud blandt borgere med knogleskørhed.

 

Målgruppe:

Borgere som har eller som er i risiko for at udvikle knogleskørhed.

 

Indsats:

Informationsmøder og aktiviteter blandt andet på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse med henblik på screening og tidlig opspring af osteoporose.

 

Tilbud til borgerne om deltagelse i et gruppeforløb, som indeholder fysisk aktivitet og træning samt en osteoporoseskole omhandlende mad og kosttilskud, faldforebyggelse, ergonomi, medicin, alkohol, rygning og vægt.

 

Det forventes at borgere ved indlæring af en knoglesund livsstil vil kunne forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud. Dermed reduceres de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

 At bryde ensomheden - guidet fælles læsning

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at der i tilknytning til Herning Bibliotekerne tilbydes læsegrupper og ”Guidet Fælles Læsning”, som et middel til at forebygge og afhjælpe ensomhed, mestre vanskeligheder i eget liv samt få litteraturen ud til flere.

 

Målgruppe:

Det kan eksempelvis være en læsegruppe for ensomme ældre, enlige mænd, ensomme unge, mennesker med kroniske smerter, kræftramte, kontanthjælpsmodtagere og andre.

 

Indsats:

Der uddannes to medarbejdere ved Herning Bibliotekerne til at være læsegruppeledere inden for metoden guidet fælleslæsning. Guidet fælleslæsning er ikke terapi, men en metode hvor litteraturen og refleksionen over denne er i fokus.

 

Der udbydes læsegrupper for udvalgte målgrupper. For at understøtte deltagerne i at skabe netværk og sociale fællesskaber vil der i tillæg til læsegrupperne, blive igangsat supplerende aktiviteter.

 

Hensigten med indsatsen er blandt andet at styrke deltagernes mentale sundhed. Det at indgå i meningsfulde fællesskaber, skabe social relationer og bryde med isolation og ensomhed, har betydning for såvel den fysiske som den mentale sundhed.

 

RØG på Produktionsskolen

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

 

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af rygere på Produktionsskolen, Herning.

 

Målgruppe: Lærere og elever på Produktionsskolen, Herning

 

Indsats:

I samarbejde med elever, lærer og ledelse af gennemføre en proces med fokus at udvikle en lokal rygepoliti og rygeregler for Produktionsskolen, Herning.

 

At tilbyde individuel rygestoprådgivning og rygestopkurser for skolens lærer og elever.

 

At tilbyde gratis rygestopmedicin og nikotinpræparater som et supplement til rygestoprådgivningen.

 

Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af unge, som på sigt er i risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som følge af rygning. Hermed reduceres såvel de individuelle som de samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med fx sygefravær, medicinforbrug og sygehusindlæggelser.

 

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

Et projekt i samarbejde med Social- & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

 

Hensigten med projektet er at fremme den mentale sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Målgruppe:

Lærere og vejledere på Social & Sundhedsskolen, Herning og Agroskolen, Hammerum.

 

Indsats:

I samarbejde med Psykiatrifonden at udvikle og gennemføre et 2-dages kursus for lærere og vejledere på erhvervsuddannelserne.

 

Kursets formål:

At lærere og vejledere:

 • Har viden om psykiske sygdomme og psykisk sårbarhed. 
 • Kan se signaler på mistrivsel, psykisk sygdom og risikoadfærd.
 • Får redskaber til at støtte de sårbare unge.
 • Får didaktiske og pædagogiske redskaber i forhold til, at sikre et optimalt læringsmiljø og skabe inkluderende sociale fællesskaber for de unge.

                                             

En hverdag i bevægelse

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.

 

Formål:

At de unge på Herningsholm Erhvervsskole:

 • Får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen.
 • Bliver bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed samt hvordan de kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger.
 • Bliver inspireret til, at dyrke idræt eller andre aktiviteter der giver motion i fritiden.

 

Målgruppe:

Lærere og elever på grundforløbet på Herningholm Erhvervsskole.

 

Indsats:

I samarbejde DGI Midtjylland at udvikle og gennemføre et forløb målrettet lærere og elever på grundforløbet.

 

Formål med forløbet:

 • At inspirere lærer og elever til at sætte fokus på sundhed og bevægelse.
 • At inspirere lærerne i forhold til at få 45 minutters motion og bevægelse ind som en del af den daglige undervisning.
 • At inspirere de unge til fysisk aktivitet og bevægelse i fritiden og skabe kontakt til det lokale foreningsliv.

 

Hensigten med projektet er at nedsætte antallet af unge som er fysisk inaktive. Dermed også at reducere antallet af unge som er i risikogruppen for udvikling af dårlig mental sundhed i form af øget ensomhed, tristhed og træthed. Fysik inaktivitet øger også risikoen for på sigt at udvikle knogleskørhed, hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes samt visse kræftformer. Ligeledes at en styrkelse af kropsbevidsthed og kroppen kan reducere antallet af unge, som er i risikogruppen for udvikling af bevægeapparatsproblemer som følge af fejlbelastning, nedslidning og arbejdsskader.

 

 

På baggrund af de forelagte projektskitser ønsker Forebyggelsesudvalget en fælles drøftelse af projekterne.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektskitserne drøftes.

Beslutning

Udvalget peger på samarbejde især omkring guidet fælles læsning og en hverdag i bevægelse. Der ønskes yderligere perspektivering omkring projektet ”Kultur på recept”.

Desuden undersøges det, om der kan være relevant samarbejde på projektet naturen som løftestang, eksempelvis omkring Skovsnogen.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Evaluering af Fast Forward

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger evaluering af Fast Forward, forsøg med fritidspas og -vejledning, til udvalgets orientering med henblik på en beslutning omkring projektets videre forløb.

Sagsfremstilling

Projektet

Siden foråret 2013 har Fast Forward projektet tilbudt fritidspas og -vejledning til børn og unge med målet om at hjælpe fritidsinaktive børn i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspas dækker over økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Fritidsvejledning rummer hjælp og støtte til at børnene reelt kommer i gang med og fastholdes i en fritidsaktivitet.

Fast Forward er et samarbejde mellem kommune, skoler og foreningsliv. Skolen står for visitationen og søger om fritidspas og vejledning til barnet. Projektet er ubureaukratisk med en hurtig sagsbehandlingstid.

 

Konklusioner

I projektet er 171 børn blevet godkendt til fritidspas. De 171 børn fordeler sig på 24 ud af kommunens 32 skoler. Der har været udvalgt 3 pilotskoler henholdsvis Sdr. Felding Skole, Haderup Skole og Vestervangskolen. Sdr. Felding og Haderup har ikke opnået den forventende succes. Vestervangskolen har derimod haft god succes med at hjælpe inaktive børn i gang.

 

Blandt alle skoler er Brændgård-, Vestervang- og Gullestrupskolen de skoler, der har bidraget med flest børn til projektet med henholdsvis 53, 31 og 17 godkendte børn. Skolernes bidrag af børn kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med en lokal forankret engageret medarbejder/nøgleperson i de forskellige skoledistrikter. På Brændgårdskolen har man ansat en fritidsguide i regi af projekt Tryghed under Tag til at hjælpe eleverne i gang med en fritidsaktivitet. Vestervangskolen har fra projektets start fået tilført ressourcer til opsøgende arbejde og haft en lokal forankret ildsjæl, som har arbejdet for projektets succes. De mange elever på Gullestrupskolen kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med fritidsmedarbejderen i det boligsociale projekt Plads til Forskel.

 

Anbefalinger

Evalueringens resultater viser, at en lokal forankret nøgleperson på den enkelte skole giver det bedste resultat både for børnenes start og medvirken til fastholdelse i en fritidsaktivitet. Projektets organisering bør derfor i højere grad spille sammen med den lokale forankring, hvor det lokale medansvar vil understøtte arbejdet omkring det enkelte barn i form af vejledning og opfølgning. Det foreslås derfor, at skolerne udpeger en kontakt-/nøgleperson, der har et særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse af børn i fritidsaktiviteter.

 

Fast Forward er en af flere forebyggelsesindsatser, der samarbejdes om på tværs af politiske udvalg. Disse tværgående forebyggelsesindsatser foreslås fremover koordineret og faciliteret af en "playmakerfunktion", der til og med 2016 finansieres af de resterende midler i Fast Forward-projektet. Selve fritidspas-delen i form af kontingentbetaling og tilskud til udstyr finansieres gennem den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 årligt.

 

En playmaker skal varetage en "paraplyfunktion", og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem forebyggelsesindsatserne samt sikre synergi mellem initiativerne. På sigt vil flere relevante projekter kunne inddrages.

 

De nævnte forebyggelsesindsatser er pt. følgende:

 

 • Ferieaktiviteter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Krop og Kompetencer/ Åben Skole forankret i Børn- og Familieudvalget
 • Samarbejde med sygehusets børneafdeling omkring overvægtige børn og unge forankret i Forebyggelsesudvalget
 • Fast Forward forankret i Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

Eftersom Idrætsrådet i Herning Kommune og DGI Midtjylland ligeledes er involveret i anførte tiltag, påtænkes et tæt samarbejde hermed. 

  

Playmakerfunktion i forhold til Fast Forward kunne med fordel bestå i følgende opgaver:

 

 • Opsøgende, koordinerende og udviklende arbejde
 • Kommunikation
 • Kapacitetsopbygning i foreningerne, kompetenceudvikling/-kurser mv.
 • Kompetenceløft frivillige, uddanne fritidsvenner
 • Synergi mellem øvrige indsatser
 • Forankring og facilitering af indsatser

 

 

På baggrund af erfaringer med playmakerfunktion i andre kommuner f.eks. Aalborg, vil der ske en nærmere definition af playmakerfunktionen i Herning Kommune.

Playmakerrollen udvikles og kvalificeres løbende, og funktionen påtænkes selvkørende med udgangen af 2016. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen tages til orientering

 

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt

 

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatser

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

HEART årsrapport 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab og revisionsprotokol fra 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 19. marts 2015.

Årsregnskabet for 2014 udviser et overskud på 224.794 kr. og har ikke foretaget henlæggelser. Overskuddet er i overensstemmelse med det budgetterede, men 159.000 lavere end i 2013.

 

HEART har aktiver for 2.382.556 kr. og en egenkapital på 230.680 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 1.754.000 kr. og egenkapitalen udgjorde -34.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning i de likvide beholdninger. Der forventes en yderligere forbedring i 2015.

 

I ledelsesberetningen henføres det faldende overskud til at der i 2014 har været faldende antal gæster, 21.090 i 2014 mod 22.840 i 2013, samt at der er installeret nyt befugtningsanlæg. Dette er dog blevet delvist opvejet af højere indtægter fra sponsorater og udstillingsvederlag.

 

I 2014 gennemførte HEART den første udstilling i kategorien HEARTdesign, og har således afholdt udstillinger i de tre kategorier, HEARTfuture, HEARThistory og HEARTdesign som er rygraden i strategiplanen for 2014-17.

 

HEART har på formidlingsområdet påbegyndt det digitale undervisningsprojekt ”på sporet af kunsten – aktiv kunstoplevelse i Birk” med støtte fra Kulturstyrelsen og Region Midtjylland.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

 

Herning Kommune har i 2014 ydet et driftstilskud til HEART på 7.263.000 kr. Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle Du Monde, lokaler til Ensemble MidtVest, inkl. udearealerne samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården.

 

HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2014 for HEART godkendes.

 

at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Herning Seminariums Kunstfond - Årsregnskab 2012, 2013 og 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Herning Seminariums Kunstfond fremsender den 4. maj 2015 årsregnskaber for årene 2012, 2013 og 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Seminariums Kunstfond skal i henhold til Fundats § 26 fremsende årsregnskaberne til Herning Kommune til orientering.

 

Efter gentagne rykkere fra forvaltningen har Herning Kommunes Kunstfond fremsendt årsregnskaberne for årene 2012, 2013 og 2014 til orientering.

 

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond godkendte årsregnskaberne på mødet den 30. april 2015. Det er i årsregnskabet for 2014 noteret at årsregnskaberne for 2012 og 2013 ikke er aflagt rettidigt jf. fondens fundats. Forvaltningen har løbende rykket for at modtage regskaberne.

 

Det akkumulerede resultat for perioden udgør -61.093 kr.

 

Herning Seminariums Kunstfonds resultatopgørelse har i perioden 2012 til 2014 udviklet sig således:

 

 

 

I regnskabet ses et fald i fondens indtægter. Fondens indtægter udgøres i alt væsentlighed af obligationsrenter, og faldet i indtægterne skyldes således at fald i disse.

 

Fonden har i 2014 ikke indkøbt kunst, hvilket forklarer overskuddet i året.

 

Herning Seminariums Kunstfond har pr. 31.12.2014 aktiver for 5.130.991 kr. Heraf udgør kunstsamlingen 3.378.000 kr. Kunstsamlingen er indregnet til den forsikrede værdi.

 

Egenkapital udgør pr. 31.12.2014 5.091.991 kr. hvoraf 4.847.254 kr. er bunden fondskapital.

 

Fondens formål er at eje og bevare kunstværker, som tidligere har tilhørt Herning Seminarium, samt at videreudvikle kunstsamlingens omfang og kvalitet ved nyanskaffelser eller ved at afhænde enkelte kunstværker.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskaberne tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

DSI Swinging Europes årsrapport for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender årsregnskab og revisionsprotokol for 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe er en selvejende institution, som siden 2009 har haft hjemsted i Herning Kommune.

 

Oprindeligt var projektet en årlig workshop/opøvning og turne med talentfulde musikere fra hele Europa, med EBU som primær samarbejdspartner. Finansieringen kommer primært fra Kulturfonde og foreninger samt Herning Kommune.

 

Med udgangen af 2014 var projektporteføljen og den medfølgende finansiering som følger:

 

 • EJO og Play!Ground:

Indtægter på i alt 529.889 kr. fra hhv. Herning Kommune, Kulturaftalen, Statens Kunstråd og salg af cd’er. Udgifterne til projektet udgør 530.469 kr. som primært er anvendt til Honorarer til EJO og lønninger, primært til musikere. Resultatet i 2014 er et underskud på 580 kr.  

 • Underground:

Underground er det danske talentarbejde, hvor der arbejdes med vækstlaget under Play!Ground.

Underground har givet Indtægter for i alt 55.900 kr. fra Statens kustråd og Kulturaftalen. Af indtægterne er 50.000 anvendt til dækning underskud fra sidste år. Restbeløbet er primært anvendt til lønninger. Resultatet i 2014 er et underskud på 72 kr.  

 • Blood, Sweat, Drum+Bass:

Indtægter på i alt 435.399 fra Kulturaftalen, Statens Kunstråds Musikudvalg, Århus Kommune, Dansk Musiker Forbund og koncertbetalinger. De samlede omkostninger for 2014 udgjorde i alt 435.567 kr., som primært omfattede honorarer og lønninger. Resultatet for 2014 er et underskud på 168 kr.

 • Grænseløs:

Projektet arbejder med integration gennem musik. Indtægter på 165.000 kr. fra Herning Kommune og Koncerter. Herudover er der overført 242.945 af tilskuddet fra 2013 fra Statens Kunstråd. Omkostningerne på 416.183 kr. er primært lønninger, honorarer og administration. Resultatet for 2014 er et underskud på 204 kr.

 • Klassiske Dage:

Indtægter på i alt 551.333 fra Kulturaftalen, Herning Kommune og solgte konsulentydelser. De samlede omkostninger for 2014 udgjorde i alt 551.942 kr., som primært omfattede lønninger og administration. Resultatet for 2014 er et underskud på 609 kr.

 • EU projekt Platform:

Indtægter på i alt 215.000 fra Herning Kommune. De samlede omkostninger for 2014 udgjorde i alt 215.058 kr., som primært omfattede lønninger og administration. Resultatet for 2014 er et underskud på 58 kr.

 

Samlet har projekterne i 2014 givet et underskud på i alt 1.691 kr. Herudover har afslutningen af projekterne ASIA og Art-Epi givet udgifter for 9.545 kr.

 

Ud over ovenstående projekter har Swinging Europe i 2014 haft indtægter for i alt 343.687 kr. som ikke har været direkte henførbare til de enkelte projekter. Disse består hovedsageligt af tilskud fra Herning Kommune og Egefonden. Udgifterne som ikke har været direkte henførbare til projekter udgjorde 332.196 kr. Samlet set er det i 2014 lykkes Swinging Europe at balancere udgifter og indtægter således at resultatet her udgjort et lille overskud på 255 kr.

 

Grundet tabte tilskud realiserede Swinging Europe i 2013 et underskud på 337.000, hvilket medførte en negativ egenkapital som blev påtalt af Kultur- og fritids udvalget i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for 2013. Til trods for at det er lykkes Swinging Europe at balancere resultatet for 2014 er det ikke lykkes at reetablere egenkapitalen, som således stadig udgør -328.005 kr.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune udgør i alt 639.000 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet for DSI Swinging Europe tages til orientering.

 

at bestyrelsen opfordres til fortsat fokusering på reetablering af egenkapitalen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Den Jyske Sangskoles årsrapport for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Den Jyske Sangskole fremsender årsrapport med bilag og revisionsprotokol for 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og den daglige ledelse 18. februar 2015.

 

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution. Der er ingen driftsoverenskomst eller resultatkontrakt med Herning Kommune. Den Jyske Sangskoles formål er at udbrede sangen i Herning og i Danmark.

 

På sangskolen går primært børn og unge - fra 3. klasse og ældre. Eleverne udvælges i et samarbejde med folkeskolerne i Herning Kommune. De skal ud over at være musikalske også have en speciel lys klang i stemmen for at blive optaget på skolen. Den Jyske Sangskoles primære fokus er elitært, men med Sangens Hus (Sangkraftcentre i Danmark) har det også fået et breddeislæt.

 

Visionen for Sangskolens arbejde i 2014 har været flg. fire områder:

 • Undervisning af unge sangere (der undervises ca. 220 børn, unge og enkelte voksne på Sangskolen hver uge).
 • Udvikling af kor og kormiljøer (de to kor: MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor, som er tilknyttet Sangskolen sikres kontinuerlig udvikling)
 • Sangprojekter (Projekter som fremmer sangen i Danmark, herunder skolesang, kirkesang og talentudvikling)
 • Støttefunktioner (funktioner som gør, at sangmiljøer kan fungere, udvikles og optimeres)
 • Udvikling af Sangens Hus som sangkraftcenter.

 

I 2015 arbejdes videre med udvikling af ovennævnte områder, herunder er Sangskolen også aktiv i forhold til etablering af de musiske talentklasser på Skolen på Sønderager.

 

Regnskabet viser et overskud på 344.089 kr. i 2014, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til et resultat i 2013 på 141.289 kr.

 

Der var i alt indtægter for ca. 10 mio. kr., hvoraf de væsentligste var tilskud fra Herning Kommune på i alt 2,7mio. kr., Andre væsentlige indtægter var fra Den Obelske Familiefond på 2 mio. kr., Ole Kirks Fond på 1,95 mio. kr. samt tilskud fra Kulturministeriet på i alt 2 mio. kr.

 

Ud over økonomisk tilskud stiller Herning Kommune vederlagsfrit størstedelen af bygningen Nørregade 7D til rådighed for Sangskolen.

 

Regnskabet viste i 2013 udgifter for 9,6 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster var: markedsførings- og udviklingsomkostninger på 4,8 millioner, lønninger og undervisningsomkostninger på 3,5 millioner kr. og administrationsomkostninger på 1,3 millioner.

 

Både indtægts- og udgiftssiden var i alt væsentlighed i overensstemmelse med budgettet, og har således ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Egenkapitalen udgjorde per 31. december 2014 505.284 kr., hvor der samme dato året før var en egenkapital på 161.195 kr.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte årsregnskab tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Midtjysk Karting Klub - ansøgning om lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjysk Karting Klub ansøger om lokaletilskud til lejede lokaler ved Fauerholtbanen, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast. Der ansøges om tilskud til en årlig lejeudgift på i alt 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Midtjysk Karting Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og har p.t. 150 medlemmer. Banen er beliggende i Ikast-Brande Kommune. Klubben har i henhold til beslutning i Skole- og Kulturudvalget den 17. juni 1998 modtaget et mindre tilskud på ca. 20.000 kr. årligt til baneleje og har delt lokaler med en kommerciel aktør på anlægget.

Den kommercielle aktør har nu opsagt lejemålet, og foreningen Midtjysk Karting Klub ønsker herefter at indgå lejeaftaler vedr. faciliteterne, og der vil fremover kun foregå foreningsaktiviteter på banen.


Klubben oplyser, at lejen for klubhus (87 m
2), toiletter, værksted og dommertårn (161 m2) vil beløbe sig til i alt 150.000 årligt, hvortil der ansøges om lokaletilskud.
Forvaltningen har vurderet på lejeudgiften og finder en pris pr. m
2 på 605 kr. for værende meget høj i betragtning af beliggenhed, medlemstal og aktivitetsniveau.
Forvaltningen anser et rimeligt udgiftsniveau for det ansøgte at være på 50% af de opgivne priser, hvilket vil give en tilskudsberegning på 73% af en tilskudsberettiget leje på 75.000 kr., svarende til et årligt lokaletilskud på 55.000 kr.

 

Herudover vil der skulle betales baneleje på 100.000 kr. årligt, hvortil man fortsat vil modtage ca. 20.000 kr. i tilskud efter gældende regler.

Klubben er blevet forelagt denne vurdering og beregning, og vil kunne acceptere et sådant tilskudsniveau.

Det kan oplyses, at klubben i det seneste regnskabsår har investeret 675.000 kr. i forbedringer af baneanlægget, og at der pr. 31.10.2014 iflg regnskabet er en likvid beholdning på 196.703 kr. svarende til egenkapitalen.

 

Ved evt. fremtidig kommerciel virksomhed på banen vil tilskuddet bortfalde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud på 55.000 kr. svarende til 73% af en tilskudsberettiget lejeudgift på 75.000 kr.

 

at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for lokaletilskud, Idræt.

Beslutning

Udsat med henblik på en nærmere analyse af økonomien.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Vestjysk Fortællefestival på Nørre Vosborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen "Vestjyske Fortællespor" sender 30. april ansøgning om tilskud på 2.500 kr. til Vestjysk Fortællefestival på Nørre Vosborg i september 2015.

Sagsfremstilling

Vestjyske Fortællespor og Nørre Vosborg arrangerer for tiende gang fortællefestival 12.-13. september 2015 på Nørre Vosborg i Holstebro Kommune.

Festivalens formål er at udvikle og styrke fortællemiljøet og mulighederne for fortællere i Midt og Vestjylland. Det er også at skabe en særlig scene, hvor publikum kan møde fortællere og fortælling.

 

Festivalens tema i år er: Alle Tiders Fortællinger.

Programmet er sammensat, så det indeholder både amatører og professionelle fortællere. Der forventes mellem 30 og 40 fortællere og 300-500 publikummer i den weekend, som festivalen løber over.

 

Vestjyske Fortællespor søger om et tilskud på 2.500 kr. fra Herning Kommune til festivalen, fordi de ønsker:

 • at kunne bruge flere midler i det Midt- og Vestjyske på synliggørelse af festivalen
 • at støtte de borgere, der er engageret i arbejdet med at fortælle
 • at gøre endnu flere opmærksomme på de store muligheder arbejdet med fortælling giver den enkelte og samfundet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget blev i 2014 søgt om 10.000 kr. i tilskud til festivalen. Ansøgningen blev afslået af budgetmæssige årsager.

Forvaltningen vurderer, at den reelle værdi for Herning Kommune ved at støtte fortællefestivalen vil være ringe. Der kan dog være en signalværdi i at støtte sammen med de øvrige kommuner i Kultursamarbejdet.

Økonomi

Budgettet for festivalen balancerer ved 138.000 kr., mens regnskabet for 2014 balancerede ved 111.000 kr.

De væsentligste udgifter i 2015 er overnatning, forplejning og transport på 50.000 kr., honorar på 45.000 kr og markedsføring på 28.000 kr. Stigningen i budgettet sker på overnatning, forplejning og transport, samt markedsføring.

Indtægtssiden udgøres af tilskud fra Nørre Vosborg på netto 57.000 kr., fonde og kommuner 45.000 kr. og billetsalg 36.000 kr. Stigningen i indtægterne ugøres af et højere tilskud fra Nørre Vosborg.

Som en parentes bemærkes, at Nørre Vosborg også figurerer på udgiftssiden.

 

Før 2013 var det udelukkende Holstebro Kommune, som støttede fortællefestivalen. I 2013 støttede Holstebro og Ringkøbing/Skjern Kommuner hver 15.000 kr. I 2015 søges alle kommuner i Kultursamarbejdet pånær Holstebro Kommune om et tilskud på 2.500 kr. Holstebro Kommune søges om et større beløb. Forvaltningen har spurgt, om der er kommet tilsagn fra nogle af de øvrige kommuner, men har ved dagsordenfristens udløb ikke fået svar.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag til Vestjyske Fortællespor af budgetmæssige årsager

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-3-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Summerbreeze Festival 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard

Sagsresume

Folkene bag Summerbreeze Festival sender 30. april ansøgning om tilskud på 80.000 kr. til afvikling af festivalen i august måned.

Sagsfremstilling

Det er målet med Summerbreeze Festival, at det skal blive Hernings nye midtbyfest, hvor alle kan samles om musik, forskellige kulturoplevelser, god stemning og hygge. Der skal præsenteres musik fra forskellige genrer, og det vil blive både professionelle og upcomming kunstnere. Festivalen afholdes den 21. og 22. august 2015.

Der planlægges to scener: mobilscenen på torvet bliver "Summerbreeze Scenen", mens den anden og mindre scene bliver på plænen ved Tinghuset og kommer til at hedde "Summer Lounge"..

Der er ingen entré til festivalen. Det er en af grundværdierne, at alle skal have råd til at deltage. Indhegning af to områder i byen vil desuden være bekosteligt.

Markedsføringsindsatsen er tænkt bredt og via mange forskellige kanaler og medier. Der er allerede etableret kontakt til flere målgrupper, hvor der uformelt tilknyttes ambassadører for festivalen.

Folkene bag festivalen er tre iværksættere: Mathias Jensen, Peter Sjøgaard og Jane Madsen. De har alle tidligere arrangeret og afviklet større og mindre events.

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil kunne skabe betydelig aktivitet i midtbyen, ligesom det er positivt, at der samarbejdes på tværs med mange aktører i byen.

 

Gruppen bag Summerbreeze Festival er efter indsendelse af ansøgnignen blevet gjort opmærksom på, at der i Tyskland er taget patent på navnet. Derfor vil festivalen ændre navn til til "Summervibes Festival".

 

Økonomi

Festivalen har udgifter for i alt 188.000 kr. De er inddelt i forskellige grupper. De største grupper er sceneudstyr, honorar til musikere/DJs og markedsføring.

På indtægtssiden budgetteres med barindtægter og sponsorbidrag. Der opereres med guldsponsorer (10.000 kr.), sølvsponsorer (5.000 kr.) og bronzesponsorer (2.500 kr.)

Det giver et forventet underskud inden eventuel tilskud fra Herning Kommune på 54.639 kr.

Der søges om 80.000 kr. i tilskud fra Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 50.000 kr. til Summervibes Festival.

 

at tilskuddet finansieres fra fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, Kultur, Konto 364-02-112-01, hvor der per 24. maj resterer 454.091 kr.

 

at der stilles toiletvogne til rådighed for festivalen jf. Brug Byen

 

at der gøres opmærksom på, at denne bevilling udelukkende handler om økonomi. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal søges seperat.

Beslutning

Beløbet på 50.000 kr. bevilges som underskuds garanti.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Midtjyllands Drageflyver Klub søger om nyt lokaletilskud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjyllands Drageflyverklub v/ Flemming Lauridsen søger om nyt lokaletilskud til foreningens klublokaler i Fasterholt.

Sagsfremstilling

Midtjyllands Drageflyverklub (MDK) er en klub for både hangglidere og paraglidere. Klubben holder til på adressen Brandevej 14 og tegner pt. 47 medlemmer fra mange forskellige midtjyske kommuner.

Klubben råder over klubhus på 120 m2 indeholdende opholdsrum med køkken, kontor, toilet og bad. På 1. salen er der 3 soverum. Klubhuset er gældfrit og ejet af klubben. I forbindelse med klubfaciliteterne er der etableret en optræksbane på 1.200 meter samt en uopvarmet hangar på 250 m2 ligeledes gældfri og ejet af klubben.

 

MDK har tidligere haft et samarbejde med Team Danmark og Dansk Hangliding og Paragliding Union (DHPU) og har modtaget direkte støtte herfra. Af samme årsag fik klubben i sin tid ikke bevilget lokaletilskud til klubfaciliteterne men tilskud til jordleje på 42.000 kr.

 

Støtten fra Team Danmark og forbund er gradvist blevet reduceret over årene grundet ændrede støttevilkår, og DHPU har pr. 1. januar 2015 opsagt samarbejdsaftalen. Fra 2016 modtager klubben et årligt tilskud på 15.000 kr. mod tidligere ca. 50.000 kr.

 

MDK søger derfor om et nyt lokaletilskud til klublokalerne på 24.560 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter iht. folkeoplysningslovens bestemmelser/ gældende tilskudsordning for idrætsområdet.

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Eftersom halvdelen af klubhuset bruges til overnatning er det forvaltningens vurdering, at et lokaletilskud på 50% af 24.560 kr., dvs. anslået 12.280 kr. anses for rimeligt.

 

 MDK's formueforhold:

 

 • Årets resultat: 15.018 kr.
 • Egenkapital: 1.058.754 kr.,heraf 133.399 i likvid kapital

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et årligt lokaletilskud til klublokaler på 12.280 kr.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idrætsforeninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Arnborg Hallen - ansøgning om tilskud til brandventilation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arnborg Hallen ansøger om tilskud på 150.000 kr. til udgifter på i alt 306.204 kr. vedr. krav om ny brandventilation mv. i forbindelse med udskiftning af Hallens tag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftningen af taget på Arnborg Hallen og tilbygninger er økonomien blevet udfordret af krav om ny brandventilation og deraf afledte følgeomkostninger vedr. inddækning, isolering og loft mv.

Udgifterne vedr. ovenstående er herefter på i alt 306.204 kr., og alle udgifter er incl. moms.

Det skal oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget den 15. december 2014 bevilgede 600.000 kr. til selve tagudskiftningen i henhold til indhentet tilbud.

Økonomi

Arnborg Hallen ansøger om et tilskud på 150.000 kr. og vil selv finansiere 156.204 kr.

Tilskuddet kan finansieres fra konto for tilskud til idrætshaller, hvor der pr. 26. maj 2015 resterer 600.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. til ny brandventilation mv. i Arnborg Hallen

 

at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for tilskud til idrætshaller (374 00 221-04), restbudget 600.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Midt Vest Pigekor søger om tilskud til korrejse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MidtVest Pigekor (MVP) sender den 26. maj ansøgning om tilskud til korrejse til Armenien i efteråret 2015

 

Sagsfremstilling

MVP har modtaget en invitation fra Armeniens ambassadør om at komme til Armenien på koncert- og udvekslingsrejse fra 9. - 17. oktober 2015. Det er 100 året for det armenske folkedrag og historien om to danske kvinder, som rejste til Armenien for at hjælpe, der har skabt og synliggjort forbindelsen mellem Armenien og Danmark.

 

De armenske værter vil planlægge koncerterne, den private overnatning og så videre for MVP. Koret er i kontakt med "Armenian Little Singers", som er noget af et ypperste inden for sin genre - også internationalt. MVP vil under opholdet arbejdet sammen med det armenske kor.

 

MVPs korrejser ses som en del af korsangernes dannelse og uddannelse, ligesom MVP også på sit færd rundt i verden er en værdig repræsentant for Herning og Danmark.

 

Der planlægges et genbesøg fra det armenske kor i foråret 2016.

 

Økonomi

Korrejsen har udgifter for i alt 205.000 kr. Langt den største post er transport, som løber op i 167.000 kr.

Finansiering af rejsen er primært deltagerbetaling (3.000 kr. per sanger) på 120.000 kr. Derudover søges lokale fonde om tilskud til rejsen.

 

Jf. tidligere KFU- beslutninger og praksis ydes et tilskud i forbindelse med korrejser på 200,- kr. per aktiv deltager per rejse.

40 sangere gange 200,- kr. giver i alt 8.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 8.000 kr. til MidtVest Pigekors koncertrejse til Armenien.

 

at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 24. maj resterer 454.091 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Operaen i Midten søger om tilskud til Talentlinje under Musikdramatisk Teaterskole.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten søger om tilskud til at starte Danmarks første klassiske musikdramatiske talenlinje der henvender sig til unge mellem 10 og 19 år. Der søges om 200.000 kr. til drift i 2016 og 2017. Flemming Vistisen og Pernille Elimar fra Operaen i Midten deltog på sidste udvalgsmøde, hvor de fortalte om musikdramatisk teatersk - Danmarks første læringsmiljø for klassisk musikdramatik.

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Operaen i Midten (OIM) støttes af de fire kommuner: Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande. OIM hører hjemme i Holstebro der er tilsynskommune. Der ud over opnås støtte fra staten under egnsteater ordningen. OIM har sat som et af sine hovedmål at udbrede kendskabet til opera, og har derfor mottoet Opera for Alle.

 

Det er OIM vision at være Danmarks førende operainstitution i udviklingen af opera såvel kunstnerisk som teknologisk med speciel opmærksomhed på børn og unge.

 

Musikdramatisk Teaterskoles talentlinje er et 1 ½ årigt undervisningsforløb hvor talenteleverne tilbydes undervisning af professionelle gæstelærere. Talentlinje eleverne undervises både i sceniske og kreative færdigheder. Der undervises i drama, musik, retorik, sang og præsentationsteknik. Der ud over styrkes talentlinje eleverne i deres personlige udvikling, selvværd, selvtillid og kulturelle dannelse. Eleverne optages på talentlinjen efter audition.

 

Undervisningsforløbet tilrettelægges over 12 workshops (fredag til søndag).

 

Forløbet kulminere med en større professionel teaterproduktion i 2017. En ”Askepot 2” der produceres og fremførers af unge talenter.

 

Talentlinjen henvender til unge i alderen 10 til 19 år fra hele landet. Der er budgetteret med 12 deltager. 

 

OIM har hjemsted i Holstebro Kommune. Det er tanken at Musikdramatisk Teaterskoles talentlinje skal etableres i Herning. I tæt samarbejde med Herning Scenekunstskole på højskolen og Den Jyske Sangskole med kontorfacilitet i Nørregade 7. 

 

Økonomi

Samlede udgifter for workshops og afsluttende forestilling 1.990.000 kr.

OIM dækker 1.200.000 kr. og deltager betaling 60.000 kr.

 

De resterende 730.000 kr. søges finansieret ved Herning Kommune (200.000 kr.)

og region Midtjylland, lokale og nationale fonde og puljer.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommune bidrager med 898.000 kr.(2015) årligt til OIM i egnsteater ordningen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der arbejdes videre med projektet.

 

at projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Lone Nielsen tiltræder indstillingen dog således at beløbet findes inden for udvalgets eget budget.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til mountainbikespor ved Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Cykelmotionsklubben De Små Klinger v/ Finn Lau Nielsen søger om tilskud til videreudvikling af mountainbike spor ved Lind.

Sagsfremstilling

De Små Klinger, Lind og omegns cykelmotionsklub, er i samarbejde med Herning Kommune startet på etableringen af et Mountainbike (MTB) spor på støjvolden ved motorvejen ved MCH Messecenter Herning.

 

Klubben ønsker i bredt samarbejde på tværs af alle lokale cykelklubber, DGI og Herning Kommune at videreudvikle sporet til et bynært fuldt udbygget og attraktivt MTB spor. Et spændende og visionært tilbud til alle interesserede borgere og gæster i kommunen. Et spor som tiltrækker og udfordrer mange forskellige brugere uanset alder og niveau og giver mulighed for læring og progression, kursusvirksomhed, stævner og arrangementer mv.

 

Mountainbike som motionsform er i markant fremgang og en af de hurtigst voksende motionsformer i Danmark. De Små Klinger har i samarbejde med DGI udarbejdet forslag til at imødekomme faciliteter, som modsvarende denne tendens. Jf. vedlagte er der udarbejdet et skitseforslag til anlæggelsen af et ca. 6 km. sammenhængende MTB spor af høj kvalitet kun 2,5 km fra Torvet i Herning. I forbindelse med sporet etableres en oplyst "kravlegård" i tilknytning til eksisterende cykelsti, som en slags træningsplads/ mødested til brug ved instruktion i for eksempel balance og forhindringskørsel.

 

Budgetterede udgifter i forbindelse med anlæggelse af sporet udgør anslået 618.000 kr. ex. moms og ex toilet og vand samt evt. støttepunkter på ruten. Anslået anlægsudgift er ligeledes ex. værdi af eget arbejde. Klubben forventer selv at bidrage med frivillig arbejdskraft anslået til ca. 150.000 kr. Herudover søges der om tilskud fra diverse fonde og sponsorer.

 

Årlige driftsomkostninger udgør anslået 30.000 kr. Der etableres et sporlaug, som varetager driften, vedligeholdelse af spor mm.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller,

at ansøgningen imødekommes ikke for nærværende

 

at projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Jørgen Krogh deltog ikke under behandling af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Sunds Idrætsforening v/ fmd. Ole Olesen søger om tilskud til etablering af kunstgræsbane med en integreret multibane i forbindelse med klubbens idrætsanlæg i Sunds.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgning beror på et stort behov for bl.a. kunstgræstræning i vinter halvåret, hvor SIF har en af Jyllands største ungdomsafdelinger med ca. 800 medlemmer.

 

SIF arbejder kontinuerligt på at skabe gode rammer for idrætsudfoldelse og samvær, hvor en kunstgræsbane med integreret multibane vil imødekomme nye og tidssvarende behov for klubbens mange brugere og byens borgere.

 

Projektet består i et udviklingsprojekt i form af et multibaneanlæg som kan bruges af alle såvel foreninger, skoler og institutioner. Udeaktiviteter, hvor omdrejningspunktet er aktiviteter til børn, unge og ældre.

 

Multiprojektet vil omfatte en multibane, en kunststofbane og fitness redskaber mm samt lysanlæg og "tilskuerfaciliteter/ tribune". Hertil kommer gårdhavemiljø i forbindelse med SIF's klubhus med pavilloner, cykelparkering og grønne arealer.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til anlæggelse af kunstgræsbane med integreret multibane mv. anslået 6,1 mio. kr. excl. moms.

 

SIF foreslår følgende finansieringsplan:

 

SIF

2,307 mio. kr.

Herning Kommune

2,307 mio. kr

Tilskud Grøn Ordning

0,280 mio. kr.

Tilskud øvrige fonde

1,206 mio. kr.

I alt

6,100 mio. kr.

 

 

Projektet vil ikke alene komme Sunds borgerne til gode men vil også have stor betydning for de omkringliggende lokalområder.

 

SIF har 75 års jubilæum i 2016, hvorfor det er et stort ønske at kunne påbegynde projektet i denne anledning.

 

Formueforhold Sunds IF Center:

 

 • Årest resultat: -8.659 kr.
 • Egenkapital: 1.124.345 mio kr. - heraf 128.911 kr. i likvide midler

 

Formueforhold Sund IF:

 

 • Årets resultat: -15.860 kr.
 • Egenkapital: 344.111 kr. - heraf 220.758 kr. i likvide midler

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der arbejdes videre med projektet.

 

at projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2016-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Mappe med bilag udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016-2019 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til
budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 30. juni 2015 fremsende budgetforslaget til Koncern Økonomi med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2015-priser, 1.000 kr.):

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2014 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden, herunder vedtagelse af mulighedskataloget.

Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget
 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2016-2019, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ændring af bloktilskud til hhv. Høgild Beboerhus, Haunstrup Huset og Karstoft Samlingshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til ændring af bloktilskud til henholdsvis Høgild Beboerhus, Haunstrup Huset og Karstoft Samlingshus i forbindelse med udmøntningen af mulighedskataloget.

Sagsfremstilling

Jf. byrådsbeslutning den 26. maj 2015, pkt. nr. 141 vedr. 2. behandling af mulighedskataloget er det besluttet, at bloktilskuddet til ovennævnte selvejende institutioner bortfalder. Det er samtidig besluttet, at der afsættes en pulje på 187.000 kr. til fordeling mellem institutionerne efter nærmere vurdering.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med og aflagt besøg hos de enkelte institutioner og indhentet nærmere oplysninger om husenes daglige drift og aktivitetsniveau.

 

På baggrund heraf og med udgangspunkt i husenes foreningsaktiviteter fremlægges følgende forslag til fordeling:

 

 

Forslaget er begrundet i en vægtning af idrætsaktiviteter frem for forsamlingshusaktivitet i et balanceret hensyn til tidligere bloktilskudsfordeling samt

mulighederne for at ansøge om vedligeholdelsestilskud fra Herning Kommunes Jubilæumsfond (forsamlingshuspujle).

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til ændring af bloktilskud til hhv. Høgild Beboerhus, Haunstrup Huset og Karstoft Samlingshus godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aulum Fritidscenter - ansøgning om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender ansøgning om forlængelse af aftale om leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole for sæsonen 2015-2016.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har i en årrække arbejdet med et haludvidelsesprojekt, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af halprojekter, og der er i budgettet for 2016 afsat penge til haludvidelsesprojektet i Aulum.

Aulum Fritidscenter har derfor i samarbejde med Aulum Gymnastikforening og Aulum Håndboldklub udarbejdet en midlertidig løsning af behovet for yderligere haltid ved at leje lokaler ved Aulum Kristne Friskole.

På møde den 29. august 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget første gang ansøgning fra Aulum Fritidscenter om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole, samt indgåelse af 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen.

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende hvert år godkendt forlængelse af aftalen, og Aulum Fritidscenter søger hermed om forlængelse af aftalen for endnu et år indtil 30. juni 2016 (sæson 2015-16).  

Den årlige udgift ved 800 timer á 92,30 kr. bliver 73.840 kr., og ved tilskud på 73% i henhold til lokaletilskudsreglerne bliver udgiften i alt 53.903 kr. for Herning Kommune.  
Der ansøges således om et årligt tilskud på 53.903 kr. for ovennævnte periode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Fritidscenter kan indgå 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen i perioden 01.09.2015 - 30.06.2016

 

at der bevilges et tilskud på 53.903 kr. til lejeudgiften finansieret fra konto for særligt lokaletilskud (374 00 203 06)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Godkendelse vedr. placering af baneanlæg i Aulum og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Morten Koppelhus, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen ansøger om godkendelse vedr. flytning af tennisbaner og placering af ny kunstgræsbane samt frigivelse af reserveret anlægsbevilling til kunstgræsbane.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 13,403 mio. kr. som anlægstilskud til et samlet anlægsprojekt på 21,75 mio. kr. vedr. haludvidelsesprojekt (incl. flytning af tennisbaner) i Aulum. Aulum Fritidscenter (AFC) skal selv finde den resterende finansiering.

Der er ligeledes i 2016 (budgetforlig for 2015-2018) afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. som anlægstilskud til et samlet anlægsprojekt på 3,2 mio. kr. til etablering af græskunststofbane mod, at AFC selv finder resten.

 

Egenfinansieringen er på plads og jf. drøftelser med forvaltningen fremlægges forslag til placering af baner med henblik på igangsætning heraf forud for halprojektet. Halprojektet forventes fremlagt til godkendelse på Kultur og Fritidsudvalgets møde i oktober 2015 parallelt med forventet endelig behandling af ny lokalplan.

 

Flytning af tennisbaner og anlæggelse af kunstgræsbane kræver ikke ny lokalplan, såfremt banerne etableres på arealer inden for samme anvendelse.

 

Placering af baner

 

Tennisbaner:

 

Da planer om ny multihal ønskes udbygget hen over nuværende tennisanlæg foreslås tennisanlægget flyttet/ reetableret i det nordvestligste hjørne af nuværende fodboldanlæg, hvilket ”ødelægger” en hel boldbane og medfører begrænsede udvidelsesmuligheder. AFC er indforstået hermed.

 

Kunstgræsbane: 

 

Kunstgræsbanen ønskes placeret på nuværende træningsbane i det nordøstligste hjørne af idrætsanlægget, hvor der i forvejen findes lysanlæg.

 

Miljø og Klima

 

Overskudsjord i forbindelse med udgravning kan ikke placeres på nærliggende naturområde nord for baneanlæg, da dette er klassificeret som § 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Overskudsjord forventes placeret på nærliggende privat mark. AFC oplyser, at der er indgået dialog/ forhåndsaftale med privat jordejer.

 

Miljø og Klima skal ansøges om tilladelse for afledning af vand fra kunstgræsbanen.

 

Afvanding af tennisbanen skal ske via dræn eller faskine. Mulighed for nedsivning på arealet og evt. udfordringer med afløb skal ligeledes afklares med Miljø og Klima.

 

Daglig drift

 

AFC, Aulum tennis og Aulum IF står for den daglige drift af henholdsvis tennisanlæg og kunstgræsbanen. Når kunstgræsbanen er etableret vil Herning Kommune levere ydelser til driften svarende til 23.000 kr. pr. år i form af f.eks. levering af salt, udlægning og rensning af granulat.  AIF og AFC ønsker selv at vedligeholde kunstgræsbanen og har fremsendt et årligt driftsbudget på 148.500 kr. som beror på en investering i traktor og maskiner på 270.000 kr.

 

AFC's forslag til driftsbudget:

 

 • Vedligehold, diesel, salt mm 41.500 kr.
 • Arbejdsløn 42.000 kr.
 • Afskrivning/ leje pr. år 65.000 kr.
 • I alt          148.500 kr.

 

AFC forventer, at omkostninger til arbejdsløn kan udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

 

Økonomi

Der er i Herning Kommunes anlægsbudget for 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 i alt afsat 13,403 mio. kr. til haludvidelsesprojektet i Aulum og 1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane.

Der ansøges hermed om fremrykning af anlægstilskud på 1 mio. kr fra 2016 til 2015 til etablering af kunstgræsbane som ønskes igangsat i 2015.

Det kan oplyses, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil være andre anlægsudgifter, som modsat udskydes til 2016.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender forslag til placering af tennisanlæg og kunstgræsbane

 

at placering af baneanlæg godkendes under forudsætning af godkendte bygge- og miljøtilladelser

 

at ansøgning om årligt driftstilskud til kunstgræsbanen meddeles afslag

 

at anmodning om fremrykning af anlægstilskud på 1 mio. kr. fra 2016 til 2015 godkendes og videresendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i i 2016, som fremrykkes til 2015, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Senest 1. halvår 2016 ønsker udvalget forelagt en analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes udendørs idrætsanlæg, herunder kunststofbaner.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-11-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sørvad Skater forening - foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Sørvad Skaterforening søger om foreningsgodkendelse i henhold til folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling

Sørvad Skaterforening er en interessegruppe bestående af en række unge mennesker, som ønsker at dyrke deres fritidsaktivitet skating, som er baseret på fri leg, hvor de unge inspireres og udfordres af hinanden. Det foregår gennem hop og leg på et skateboard, løbehjul eller BMX cykel.
Foreningen har pt. 66 medlemmer, hvor 60 af medlemmerne af i aldersgruppen 5-19 år.

Der er blevet etableret en skaterbane på Sørvad Skole med hjælp fra foreningen og fra Herning Skate Forening, som har foræret foreningen deres gamle ramper og bokse.

 

Det er Sørvad Skateforenings formål at give børn og unge i Sørvad og omegn et spændende og aktivt mødested, som danner rammer om et uformelt fælleskab på tværs af alder, hvor legen og børnenes egenkultur er det styrende.

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 
Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal præciseres.
 • § 6 Ordinær generalforsamling: Det skal fremgå hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges, samt antal af revisorer og revisor suppleanter.
  Fastsættelse af det årlige kontingent skal fremgå som punkt på dagsordenen.
 • § 8 Bestyrelse: Formand og kasserer bør ikke er på valg samme år.
 • § 10 Tegning og hæftelse: Dispositioner over 5000 kr. kræver generalforsamlingens godkendelse.
 • § 12 Opløsning: Foreningens opløsning kan kun ske på indkaldt på ekstraordinær generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamling kan der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal tilgå.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningens fremførte bemærkninger.

 

at der bevilges et opstartstilskud på 11.000 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og fritid, konto nr. 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-6-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Tennis forening - foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

        

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Herning Tennis Forening søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Herning Tennis Forening er etableret den 18. december 2014. Foreningen tegner pt. 17 medlemmer, heraf 7 under 25 år.
Foreningens formål er at skabe optimale muligheder for at fremme udøvelse af tennisspillet via foreningens forskellige træningstilbud og sociale aktiviteter for børn og voksne. Endvidere ønsker foreningen at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig uanset alder og niveau. Endeligt er formålet at styrke sammenholdet blandt medlemmerne gennem varierende sociale og tennis relaterede arrangementer.

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter. 

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 •  § 2 : Det forpligtende medlemskab skal præciseres i foreningens formål.
 •  § 8 + § 14 : Revisorens gennemgang af årsregnskab skal ske forud for afholdelse af generalforsamling.
 • § 11 : Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg og indkalde repræsentanter fra underudvalgene. Underudvalgsformænd er ikke en del af bestyrelsen.
 • § 15 : Ændringer af vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • § 16 : Foreningens formue skal tilgå et almennyttigt formål i Herning Kommune

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningens fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 2.550 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området.

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og fritid, konto nr. 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.12-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Brugeraftale Herning Kajak Klub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger brugeraftale til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Herning Kajak Klub har haft et samarbejde med Herning Klatreklub om opmagasinering af kajakker i klatreklubbens lokaler på Ålykkevej 3 i Herning.

 

Herning Kommune står som ejer af bygningen, hvor der er indgået brugeraftale med klatreklubben iht. folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Eftersom klatreklubben har frasagt sig brugeraftalen og indgået ny fusion i regi af Kulturfabrikken ønsker Herning Kajak Klub at overtage brugeraftalen.

Brugen omfatter klatrehal, kontor, køkken, bad og toilet jf. vedlagte plantegning.

 

Lokalerne anvendes som klubhus og opmagasinering/ klargøring af kajakker primært i vinterhalvåret og som supplement til klubbens midlertidige opstillede containere ved Fuglsang Sø.

 

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven. Årlige driftsudgifter udgør anslået 45.000 kr.

 

Herning Kajak Klub er en godkendt folkeoplysende forening og tegner jf. seneste indberetning 116 medlemmer, heraf 42 under 25 år. Klubben er optaget under Idrætsrådet i Herning Kommune.

Herning Kajak Klub modtager et midlertidigt årligt lokaletilskud til leje af containere på ca. 38.000 kr. (2013).

 

Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab:

 

Årets resultat

61.820 kr.

Egenkapital/ likvid kapital

178.768 kr.

 

Herning Kajak Klub råder aktuelt over 65 kajakker(havkajakker, turkajakker og polokajakker) med tilhørende sikkerhedsgrej og 2 kajaktrailere. Klubben samarbejde med en lang række skoler og institutioner m. fl. herunder Herning Gymanasium, Herning HF og VUC, Hammerum Efterskole.

 

Klubben har ønsker om et "Søens Hus" på sigt som en permanent base, der samler foreningens aktiviteter. Et multihus udviklet i et bredt samarbejde med øvrige interessenter og samarejdspartnere.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at brugeraftale med Herning Kajak Klub vedr. Ålykkevej 3 godkendes, hvor bygningen stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser

 

at anslåede driftsudgifter på ca. 45.000 kr. finansieres under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud til idræt, konto 374 00 206 08

 

at der indgås videre dialog med Herning Kajak Klub om en mere langsigtet/ permanent løsning ved Fuglsang Sø i samarbejde med øvrige interessenter

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til Madværkstedet, Nørregade 7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2015 på Serviceområde 15 (SO15). Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet".

Der er tidligere frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Hermed søges de resterende 3.300.000 kr. til etablering af Madværkstedet frigivet.

 

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem afsat 3.500.000 kr. til ombygning og etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med Huset No7.

27. januar 2015 behandlede BYR (Byrådet) sagen, og der blev frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet. Udbudsmaterialet er derefter blevet udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram.

 

Udbuddet indeholder følgende elementer:

 • Grundindretning af køkkenområdet, herunder tekniske installationer (fedtudskilning, ventilationsteknik osv.)
 • Grundindretning af caféområdet
 • Døre/udgang til serveringsområde mod Kulturgården 

 

Udbuddet indeholder følgende elementer, som finansieres fra midler afsat til ombygning af Huset No7, SO15, Kultur, Kulturkabale, ombygning af Huset No7, stednr. 364094:

 • Administrationslokale - Beløb: 250.000 kr. Budgetmæssigt er administrationslokalet en del af det andet anlægsprojekt.

 

Følgende elementer mangler afklaring og er derfor ikke en del af udbuddet:

 • Køkkenindretningen, maskinpark mv. har afventet ansættelse af en daglig leder for Madværkstedet. Der er nu ansat en leder, som deltager i processen med at finde det rigtige udstyr og den korrekte indretning. Der genbruges køkkeninventar fra andre kommunale institutioner. Beløb: 900.000 mio. kr.
 • Inventar/dekoration/miniscene mv. til caféen (ude og inde). Beløb: 600.000 kr.
 • Rådgivning (250.000 kr. - inkl. 200.000 kr., som allerede er frigivet) og uforudsete udgifter (rest). Beløb: 580.000 kr.
 • Plads for vareindlevering. Beløb 50.000 kr.

 

Der er indkommet tre bud på opgaven. Det billigste er afgivet af Midtjysk Snedker- og Tømrerforretning og lyder på 1.620.884 kr. Det dyreste bud var på 1.923.850 kr.

 

Forvaltningen ønsker at indgå aftale med Midtjysk Snedker- og Tømrerforretning.

 

Det resterende rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. ønskes frigivet.

 

Økonomi

Der er i alt afsat 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten  på SO15, Kultur i 2015. De 200.000 kr. er frigivet til rådgivning mv. De resterende 3,3 mio. kr. ønskes frigivet til etablering af Madværkstedet.

Der er afsat driftsmidler til driften af caféen på SO15, Kultur i 2015 og fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. på SO15 Kultur, stednr. 364082 til etablering af Madværkstedet i Huset No7.

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på SO15 Kultur, stednr. 364082, Madværkstedet i 2015

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 28. april til 29. maj 2015

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen udbetalt flg. i perioden 28. april til 29. maj 2015.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • Elektronisk DJ workshop. Hip-hop, dance og elektronisk musik kommer i fokus, når der på tværs af genrer og daglig musikalske ståsteder afholdes DJ Workshop.Professionelle DJs viser, hvordan man sampling, mixing, looping og så videre, kan udføres - når man er rigtig dygtig. Bagefter får workshopdeltagerne selv lov til at prøve. Andreas håber, at eventen vil vise, at der er basis for et miljø for DJs i Herning. Kontrast lokaler er lånt til arrangementet. Der er bevilliget 3.000 kr. til Andreas Jacobsen.

 

Der er i år tidligere bevilliget tilskud til:

 • Unges opsætning af "Slavepiskerens Datter" - 5.000 kr.
 • Danse- og musikevent, La Vida Loca - 5.000 kr.
 • Improvisationsteater om livet på landet i 1920erne - 2.500 kr.

 

Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 34.500 kr. af Ungepuljen for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 8. juni 2015:
Lone Nielsen

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget