Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-12-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Åndsvidenskab i Herning, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Åndsvidenskab i Herning v/ Martin Stokholm Jepsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Åndsvidenskab i Herning er en interessegruppe, som har til formål gennem foredrag og dialog at samle interesserede og fremme interessen for Martinus' åndsvidenskab og udvikle deltagernes forståelse heraf.

 

Et kernepunkt i det åndsvidenskabelige verdensbillede (Marinus' kosmotologi) er forståelsen af, at mennesker og alle levende væsener indgår i et levende verdensalt.

 

Foreningen er åben for alle og der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningens aktiviteter indeholder ikke forkyndelse eller agitation, men er et åbent tilbud/ forum, hvorigennem Martinus' livsfilosofi debatteres. Deltagerne kan forholde sig frit og reflektere over det, som giver mening for den enkelte.

 

Foreningen tegner pt. 20 medlemmer, alle over 25 år, og har hidtil holdt til på Herning Bibliotekerne og Kulturhuset, Nørregade 7 i Herning.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som ikke har givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 1.500 kr. jf. gældende tilskudsordning for de blandede foreninger

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-13-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Den Glade Pedal, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Glade Pedal v/ Tommy Skiffard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Den Glade Pedal har eksisteret siden 2005 og tegner pt. 20 medlemmer, alle over 25 år.

 

Klubben har tidligere været hjemmehørende i Holstebro Kommune, men eftersom hovedparten af foreningens medlemmer og bestyrelse er bosiddende i Herning Kommune søger foreningen om godkendelse her.

 

Foreningens formål er gennem motionscykling og socialt samvær at fremme udbredelse af cykelmotion og styrke medlemmernes sundhed.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling (pt. 300 kr. pr. år)

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §2 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal tydeliggøres

 • §4 Medlemskab: Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Idrætslige og kulturelle aktiviteter i Herning Kommune. Ikke Hammerum Herred

 • §5 Bestyrelsen: Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år. Kun medlemmer, som ikke er i kontingentrestance er valgbare til bestyrelsen.

 • §6 Kontingent: Årligt kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og ikke af bestyrelsen

 • §7 Hæftelse: Tilskudsforpligtelse, hvad menes hermed?

 • §8 Generalforsamling: Afholdes inden udgangen af 1. kvartal, idet foreningens regnskab skal følge kalenderåret. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering el. opslag på bibliotek el.lign. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 dage før? En noget kort frist. Kun fremmødte aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

 • Vedtægtsændring bør have en selvstændig paragraf. Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når min. 2/3 er for forslaget. Formåls- og opløsningsparagraf kræver kvalificeret flertal, henvis til opløsningsparagraf

 • §11 Tegningsret. Lånoptagelse kræver generalforsamlingsbeslutning

 • §15 Regnskabsår. Foreningens regnskabsår skal følge kalenderår

 • §16 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvilke almennyttige formål i Herning Kommune foreningens evt. overskydende midler skal tilgå.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-209-01 aktivitetstilskud til foreninger

 

at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for evt. anmodning om lån af kommunale lokaler

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-11-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Adesso, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vokalgruppen Adesso v/ Nicolai Johan Højmose søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Adesso er en interessegruppe for vokalsangere pt. bestående af 5 personer, som til dagligt holder til i Kulturhuset No.7, Nørregade 7 i Herning.

 

Foreningen har eksisteret siden januar 2012 og appellerer fortrinsvis til voksne sangere over 20 år. Foreningen forventer et medlemstal omkring 12 medlemmer. Der betales et årligt kontingent på 1.000 kr., dog 700 kr. for studerende.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §3 Foreningen skal være åben for alle og tegne min. 5 betalende medlemmer. Optagelse skal ske på et objektivt grundlag jf. lovens åbenhedskriterie. Det bør fremgå, hvordan ind- og udmeldelse foregår. God ide, at henvise til evt. hjemmeside.

 

 • §4 Generalforsamlingen skal godkende formandens beretning, seneste regnskab og budget for det kommende år. Den skal ligeledes godkende valg af revisor og revisorsuppleant. Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering eller opslag på bibliotek eller lignende. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år.

 

 • §5 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og når min. 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

 • Regnskab. Foreningens regnskabsår skal følge kalenderåret.

 

 • §9 Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at min. 3/4 af af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennvævnte stemmeflerhed uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-6-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Udvidelse af petanque anlæg i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lind Petanque v/ fmd. Carsten Kejser søger om tilskud til udvidelse af petanque anlæg i Lind i forbindelse med haludvidelsesprojekt, hvor eksisterende baner skal flytte og nyanlægges inden for afsat anlægstilskud til udvidelsen af Lind Hallen.

Sagsfremstilling

I stedet for det nuværende baneanlæg med 15 x 24 m. baner ønsket anlagt 15 x 40 m. baner med tilhørende supplerende belysning. Merpris udgør anslået 117.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer flytning af klubhus anslået udgift ca. 20.000 kr.

Herning Kommune søges om et tilskud på i alt 137.000 kr.

 

Lind Petanque oplyser, at klubben pt. tegner 59 medlemmer og er kommunens største deltager i DGI's turnering med 6 hold. For at klubben kan holde stævner er det nødvendigt med en baneudvidelse. Det vil give god mening at etablere udvidelse i forbindelse med flytning af banerne, idet arbejdet kan gøres af en omgang med reduceret pris til følge.

 

Jf. KFU den 26. april 2012, pkt.nr. 73 blev der bevilget et tilskud til Snejbjerg SG&I seniorsport på 20.000 kr. svarende til 50% af en udvidelse af petanque anlæg i Snejbjerg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 58.500 kr. incl. moms svarende til 50% af de budgetterede udgifter til baneudvidelsen i Lind

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aulum Fritidscenter - leje af lokaler i Aulum Kristne Friskole 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristian Andersen

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender ansøgning om forlængelse af aftale om leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole for sæsonen 2013-2014.

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har i en årrække arbejdet med et haludvidelsesprojekt, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af halprojekter, og der er i budgettet for 2015-2016 afsat penge til haludvidelsesprojektet i Aulum.
 
Aulum Fritidscenter har derfor i samarbejde med Aulum Gymnastikforening og Aulum Håndboldklub udarbejdet en midlertidig løsning af behovet for yderligere haltid ved at leje lokaler i Aulum Kristne Friskole.
 
På møde den 29. august 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget første gang ansøgning fra Aulum Fritidscenter om tilskud til leje af timer i minihallen ved Aulum Kristne Friskole, samt indgåelse af 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i minihallen.
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. august 2012 blev aftalen forlænget med yderligere et år, og Aulum Fritidscenter søger hermed om forlængelse af aftalen for endnu et år (sæson 2013-14) indtil 30. juni 2014.
 
Den årlige udgift ved 800 timer á 92,30 kr. bliver 73.840 kr., og ved tilskud på 73 % i henhold til lokaletilskudsreglerne bliver udgiften i alt 53.903 kr. for Herning Kommune.
 
Der ansøges således om et årligt tilskud på 53.903 kr. for ovennævnte periode.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Aulum Fritidscenter kan indgå 1-årig aftale med Aulum Kristne Friskole om leje af 800 timer i ny minihal i perioden 01.09.2012 - 30.06.2013

 

at der bevilges et tilskud på 53.903 kr. til lejeudgiften finansieret fra konto for særligt lokaletilskud (374 00 203 06)

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-7-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøngning om tilskud til udskifning af lys i Herning Tennis Centers hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Tennis Center v/ forretningsfører Bendy Stockmal søger om tiskud til udskiftning af lys i tennishallen på H.P. Hansensvej 6 A.

Sagsfremstilling

Det eksisterende lysanlæg i tennishallen er fra 1985 og trænger til en større renovering. Lysanlægget er på ca. 250 lux, hvor der i dag stilles karv om 500 lux til divisionskampe.

 

Ved en udskiftning til et nyt og mere energirigtigt anlæg, vil hallen få ca. 20% mere lys for samme forbrug.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 115.000 kr. incl. moms, hvortil der søges om tilskud.

 

Herning Tennis Klub tegner jf. seneste indberetning 233 medlemmer, heraf 150 over 25 år. Klubben betaler en årlig husleje til Herning Tennis Center på 484.000 kr, hvortil Herning Kommune yder lokaletilskud på 353.000 kr. svarende til 73% i henhold til  folkeoplysningslovens bestemmelser og gældende tilskudsordning for idrætsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 57.500 kr., svarende til 50 % af de budgetterede udgifter

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Slaughterhouse 5 søger om tilskud til koncertrække i England

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Slaughterhouse 5 har fremsendt en ansøgning om tilskud til, at bandet kan afholde en række koncerter i England fra 15. til 21. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Slaughterhouse 5 er et prog-rock band med rødderne i det herningensiske vækstlag. Bandet har i over fem år været en del af det rytmiske musikmiljø omkring Rytmisk Musik Herning/Rockstjenen.

I foråret udgav bandet en cd, som de havde indspillet i Rockstjernens lydstudie. Der blev holdt succesfuldt release party på Fermaten, og albummet blev godt modtaget af publikum og anmeldere, som bl.a. skrev: "det er gennemført og kompromisløst" og "det er tydeligt, at The Slaughterhouse 5 har gang i noget spændende".

Som en afledt effekt af denne udgivelse og bandets effektive arbejde med sociale medier og internetbaserede fora, er bandet blevet tilbudt at spille på en af Englands førende festivaller for netop den genre. Honoreringer er ikke svarende til omkostningerne ved at optræde på festilvallen (niveauet for honorar ligger relativt lavt i England). Bandets medlemmer er primært studerende, og har derfor svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

For at nedbringe omkostningerne og højne indtægterne har bandet fået "jobs" på vejen til festivallen, således at det bliver til en koncertrække på fire til fem koncerter, de fleste af dem sammen med velomtalte lokale bands.

Det vil være et vigtigt step i Slaughterhouse 5's videre udvikling, at medvirke på nævnte festival og at spille sammen med de lokale engeske bands.

Økonomi

Bandet har udarbejdet et budget, som har et manko mellem udgifter og indtægter på godt 10.000 kr. Budgetposterne er yderst rimelige, og der er kun medreget omkostninger til transport (benzin og leje af autocamper, så prisen på overnatning minimeres), færgeoverfart og et mindre beløb til forplejning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et engangstilskud på 5.000 kr. til Slaughterhouse 5's koncertrække i England.

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. oktober resterer 65.782 kr.

 

at tilskuddet bevilliges uden præjudicerende virkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Tilskud til Skjern Å Lystfiskerfestival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til Skjern Å Lystfiskerfestival 2014.

Sagsfremstilling

Lystfiskerforeningen af 1926, som er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommune, arrangerer for første gang en helt ny og spændende outdoorfestival - Skjern Å Lysfiskerfestival. Festivalen finder sted i Skarrild den 24. og 25. maj 2014 og arrangeres i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks, DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund. Herudover vil der være aktører i form af knivmagere, pileflettere, fluebindere og fluekastere fra ind- og udland.

 

Lystfiskerforeningen, som har fiskevand i bl.a. Skjern Å, Karup Å og Vorgod Å bidrager til naturpleje og vandløbspleje til gavn for lystfiskerne og Herning Kommune.

 

Da det er første gang, en så stor udendørs festivalen afholdes, er det usikkert, hvor mange besøgende, der kommer, men arrangørerne forventer mellem 1000 - 3000.

 

Der søges om økonomisk støtte på kr. 35.000 til leje af telt. Herudover ansøger foreningen om tilskud til opstilling toiletvogne, renovation samt leje af audioudstyr til foredrag.

 

Det kan oplyses, at lystfiskerforeningen har søgt Kulturelt Samråd om en underskudsgaranti. Ansøgningen behandles den 9. oktober 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 10.000,- samt udgift til opstilling af toiletvogne.

 

at udgiften afholdes på kontoen for Fælles Formål, kto.nr. 3700130907

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1854-10 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

KFUM Idrætscenter ansøger om yderligere lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristian Andersen

Sagsresume

Den selvejende institution KFUM Idrætscenter, H.P. Hansensvej 10, Herning ansøger om yderligere årligt lokaletilskud på 30.000 kr. pga. stigning i forbrugsafgifter.

Sagsfremstilling

KFUM Idrætscenter ansøger om yderligere lokaletilskud til stigning i forbrugsafgifter. Udgifterne er, incl. de forhøjede fjernvarmepriser, steget med 41.000 kr. i forhold til tidligere beregningsgrundlag, og der ansøges om 73 % af stigningen, svarende til ca. 30.000 kr.

 

Idrætscenteret modtager et fast årligt lokaletilskud på 557.000 kr. (2013-priser) jævnfør beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 22. juni 2010, og tilskuddet bliver ikke automatisk forhøjet ved stigning i de faktiske udgifter, modsat andre foreninger med eget klubhus.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges en forhøjelse af det årlige lokaletilskud med 30.000 kr., til i alt 587.000 kr.

 

at den yderligere udgift til lokaletilskud 30.000 kr. årligt finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til idrætsforeninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2014.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30  ligesom tidligere.
 

Januar
20. (før ØKE)
Februar
17.
Marts
17.
April
22. (tirsdag efter påsken)
Maj
19.
Juni
16. (før ØKE)
August
18. (før ØKE)
September
22.
Oktober
20.
November
17.
December
15.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget