Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 7. april 2015
Mødested: Sdr. Felding Hallen, Lupinvænget 2

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Det legende Hus i Sdr. Felding, projektgodkendelse og frigvielse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Sagsresume

Sdr. Felding Hallen v/ Vagn Andersen fremsender projektforslag til godkendelse og anmoder om frigivelse af anlægsbevilling.  

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der afsat et anlægstilskud på 8,353 mio. kr. til Sdr. Felding Hallens udvidelsesprojekt mod, at hallen selv indsamler 2 mio. kr.
 
Det nuværende samlede driftstilskud på 993.000 kr. (2015) til Sdr. Felding Hallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter som følge af udvidelsen/ opgradering af hallen.
 
Halprojektet indeholder bl.a. en om- og nybygning af den eksisterende hal til et moderne bevægelses- kulturhus med springgrav, bevægelsessal, motions- og spinninglokaler, squashbaner, klatrevæg, motorikbaner, kultursal mv. Hertil kommer nye møde- og omklædningsfaciliteter, depot cafe mv.
Halprojektet, et landskab for bevægelse idræt og kultur, imødekommer såvel nuværende som fremtidige behov:

 • Sdr. Felding skole får løst sit problem med utidssvarende gymnastiksal
 • Sdr. Felding Efterskole får gode muligheder for at satse på en ny idrætslinie (efterskolen benytter pt. faciliteter i Troldhede Hallen i Ringkøbing Skjern Kommune)
 • Sdr. Felding Kulturcenter integreres i det nye byggeri
 • Menighedsrådets konfirmandundervisning får egnede lokaler
 • Gode udfoldelses- og aktivitetsmuligheder for nærområdets institutioner

Gennem halprojektet "Det legende Hus" transformeres en klassisk idrætshal til et aktivitetshus, hvor man kan mødes på tværs af alder og interesse med mulighed for synergieffekt ud fra de forskellige aktivitetsmuligheder.

Halprojektet kobles naturligt med omkringliggende udearealer via et sammenhængende greb med udgangspunkt i 3 aktivitetsloops (hhv. et indvendigt loop, et naturloop og et urbant loop).
 
Samlede anlægsbudget udgør 22,818 mio. kr. ex moms.
 
Finansieringsplan:

Indsamlede midler pt.

2,400 mio. kr.

Beløb hensat vedr. gl. svømmebad

0,250 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden

3,000 mio. kr.

Donation Kulturhus

0,500 mio. kr.

Herning Kommune

8,353 mio. kr.

Forventet yderligere fonde/ sponsorer

0,500 mio. kr.

Låntagning hos Lokale og Anlægsfonden

7,762 mio. kr.

I alt

22,765 mio. kr.

 

 

Som det fremgår af ovenstående er Sdr. Felding Hallen i mål med 14,503 mio. kr. Restfinansiering forventes tilvejebragt ved yderligere 0,5 mio. via fonde og sponsorer og de sidste 7,762 mio. kr. via låntagning hos Lokale og Anlægsfonden.
I henhold til praksis på området deponeres der ikke for låntagning hos Lokale- og Anlægsfonden. Fonden forlanger som sikkerhed transport i de kommunale driftstilskud.

Projektet er i forsommeren 2014 sendt i udbud med forbehold for hhv. Herning Kommunes og Lokale- og Anlægsfondens godkendelse. Udbud er sket iht. de kommunale udbudsregler og i form af indbudt licitation, totalentreprise. Licitationsresultat af 24. juni 2014 er tilpasset en realiseringsplan jf. ovenstående budget og finansieringsplan. Bygherrerådgiver oplyser, at Lokale- og Anlægsfonden har godkendt tilrettet projekt og fastholder anlægstilskud på 3 mio. kr. og behandler forventeligt ansøgning om låneoptagelse på 7,815 mio. kr. på møde den 28. marts 2015.

 

Der nuværende samlede driftstilskud på 993.000 kr. (2015) til Sdr. Felding Hallen forbliver uændret.
 

Arealoverdragelse

 

Det samlede projekt medfører bygning over skel og etablering af "kiss and ride", hvorfor der er behov for erhvervelse af yderligere jord.

 

Sdr. Felding Hallen har til brug for realiseringen af deres projekt forespurgt om muligheden for at erhverve jord ejet af Herning Kommune. Hallen foreslår, at jorden overdrages på et gaveskøde med vilkår om, at jorden falder tilbage til Herning Kommune i det tilfælde, at den selvejende institution ophører med at eksistere eller drive hal. De ønskede arealer er markeret på vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen bemærker, at Lupinvænget 3 og 5 i 2008 blev eksproprieret med henblik på udvidelse af netop Sdr. Felding Hallen. Kommunen betalte i 2008 samlet ca. 0,45 mio. kr. for de 2 grunde.

 

Ud over de markerede grunde, har den selvejende institution forespurgt, om det var muligt at erhverve noget af kommunens vejareal. Vejafdelingen har vurderet sagen og kan anbefale en overdragelse. En sådan overdragelse kræver at reglerne i vejloven om nedlæggelse af offentligt vejareal er fulgt, hvorfor der fremsendes særskilt sag om dette ved en senere lejlighed.

 

Hallen anmoder om Herning Kommunes endelig projektgodkendelse, herunder arealoverdragelse samt frigivelse af reserveret anlægstilskud.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte haludvidelsesprojekt godkendes under forudsætning af tilskuds- og lånetilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,353 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318091    

 

at anlægsudgiften på 8,353 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,053 mio. kr. i 2014 og 5,300 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318091. Rådighedsbeløbet på 3,053 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,

 

at der overfor Lokale- og Anlægsfonden gives transport i de kommunale driftstilskud til Sdr. Felding Hallen,    

 

at matriklerne 2cs, 2ct og 2 cø (markeret med rødt på vedlagte matrikelkort) overdrages til den selvejende institution på et gaveskøde, arealerne overdrages til 0 kr. med krav om, at arealerne tilbageskødes uden omkostninger, hvis den selvejende institution ikke længere driver hallen til offentlig formål eller hvis denne ophører med at eksistere

 

at matriklerne 2 da og del af 25 e (markeret med blåt) magelægges mellem Sdr. Felding Hallen og daginstitutionen

 

at vejareal og p-plads 7000aa (markeret med grønt) overdrages til Sdr. Felding Hallen, efter at arealet er nedlagt efter vejlovens regler

 

at udgifter til arealoverdragelse ca. 50.000 kr. og etablering af "kiss and ride" ca. 50.000 kr. samt udgifter til landinspektør i forbindelse med matrikulær sammenlægning af arealer, afholdes inden for anlægsprojektets budgetramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Om- og tilbygning af Gullestrup Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Gullestrup Hallens bestyrelse fremlægger oplæg til om- og tilbygning af Gullestrup Hallen jf. vedlagte skitseforslag og finansieringsplan.

Samlet anlægsøkonomi udgør anslået 15,2 mio. kr. incl. moms. Hallen forventer selv at kunne finde finansiering for ca. 1,5 mio. kr.

Herning Kommune søges om et anlægstilskud på ca. 13,7 mio. kr. Hertil kommer et afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 200.000 kr.

 

Repræsentanter fra hallens bestyrelsen deltager på udvalgsmødet i forbindelse med fremlæggelse af sagen.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at opgradere eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter, som imødekommer nye og tidssvarende behov for samvær og aktivitetsudfoldelse.

En opgradering, som sker i størst mulig synergi med skole og daginstitution, og som åbner sig mod byen og byens borgere.

Halbestyrelsen ser hallen som en vigtig aktør i arbejdet for styrkelsen af den sociale sammenhængskraft i området og understøtte borgenes sundhed og livskvalitet.

 

Projektet består i hovedtræk af en af ny multihal på ca. 400 m2 med tilhørende støttefaciliteter. Hertil kommer en udvidelse af det nuværende cafeteria og et samlende indendørs bytorv.

Der er endvidere indtænkt en ny og markant hovedindgang plus lys og transparens i den eksisterende halgavl ud mod vejen, som herved fremstår mere åben og indbydende.

 

De nye rammer indrettes fleksibelt og multianvendeligt med henblik på at tilgodese mange forskellige behov og give rum for såvel organiserede som selvorganiserede brugergrupper.

Samtidig giver en naturlig sammenhæng med skole og daginstitution gode muligheder for implementering af den nye skolereform og mere bevægelse i børnenes dagligdag.

 

For at understøtte de nye intentioner i projektet tiltænkes halinspektøren i højere grad en rolle som samlende aktivitetskoordinator og omdrejningspunkt for de mange aktive i hallen, multisalen og bytorvet. Hallen ændrer derfor navn til Gullestrup Kulturhus for at understrege en bredere anvendelse.

 

Anførte anlægsbudget på 15,2 mio. kr. incl. moms er excl. etablering af ekstra p-pladser og udgifter i til arealoverdragelse i forbindelse med evt. bygning over skel. Det undersøges, om der eventuelt kan søges momsfritagelse på byggeriet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen imødekommes ikke for nærværende

 

at projektet indgår på Kultur- og Fritidsudvalgets liste over emner til kommende års budgetdrøftelser

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om overdragelse af skolebygninger til Skibbild Nøvling Idrætscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Skibbild Nøvling Idrætscenter ved formand Leif Risom og Skibbild Nøvling Borgerforening ved Jan Rosenbjerg Albertsen fremsender 5 scenarier for hel eller delvis overdragelse af skolebygninger til hallen.

Lokalområdet foretrækker scenarie 1, hvor idrætscentret overtager alle skolebygninger på ca. 1.600 m2. Scenariet indbefatter en ansøgning om en årlig bloktilskudsforhøjelse på 200.000 kr. til drift af de lokaler, som idrætscenter anvender på skolen, så aktivitetsmuligheder kan fortsætte uændret.

Sagsfremstilling

Som følge af lukning af Skibbild Nøvling Skole pr. august 2015 er der lokalt taget initiativ til etablering af en kommende friskole. Ved etablering heraf kan friskolen vederlagsfrit overtage skolebygningerne. Foreningerne og institutionerne i Skibbild Nøvling anbefaler dog en løsning, hvor skolebygningerne overtages af idrætscentret bl.a. af hensyn til fremtid og økonomi.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter og skolen er fysisk bygget sammen og deler flere vitale områder, herunder forsyning. El, vand og varme går ind via skolen. Gasfyr er placeret i kælderen på skolen. Vand har indgang længst væk fra idrætscentret. El-tavle er etableret i skolen modsat hallen. Idrætscentret benytter skolens gymnastiksal, omklædningsrum og depot.

 

Ved en evt. adskillelse af skole og idrætscenter giver dette en række udfordringer af både praktisk og økonomisk art. Der er fremsendt en beskrivelse af 5 scenarier, hvor lokalområdet foretrækker scenarie 1.

 

Scenarie

Beskrivelse

Økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

1

Skibbild Nøvling Idrætscenter over tager alle skolebygninger ca. 1.600 m2

Ingen etableringsudgifter

Afledt driftstilskudsbehov 200.000 kr.

Aktiviteter kan fortsætte uændret

2

Skibbild Nøvling Idrætscenter overtager dele af Nøvling Skole 850 m2. Friskolen overtager resten svarende til 750 m2

Udgifter til udmatrikulering, brandadskillelse, forsyning på ca. 620.000 kr.

Afledt årligt bloktilskudsbehov på 272.000 kr.

Aktivitetsmuligheder forringes. Friskolen etablerer sig sandsynligvis i andre lokaler, da denne løsning ikke er økonomisk bæredygtig. Herved vil lokalerne i skolebygningen stå tomme.

3

Friskolen overtager alle skolebygninger ca. 1.600 m2

Udgifter til udmatrikulering, brandadskillelse, forsyning på ca. 730.000 kr.

Afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 100.000 kr. til dækning af nye/ øgede forbrugsudgifter.

Aktivitetsmuligheder begrænses og vil være afhængig af privat aktør.

Friskolen etablerer sig sandsynligvis i andre lokaler, da denne løsning ikke er økonomisk bæredygtig. Herved vil lokalerne i skolebygningen stå tomme.

4

Nøvling Skole rives delvist ned. Skibbild Nøvling Idrætscenter overtager 850 m2

Udgifter til nedrivning ca. 750.000 kr.. Årligt afledt bloktilskudsbehov på ca. 272.000 kr.

Aktivitetsmuligheder forringes.

5

Nøvling Skole rives helt ned

Udgifter til nedrivning ca. 750.000 kr.

Udgifter til etablering af omklædningsrum, fyrrum, depot mm

Afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 100.000 kr. til nye/ øgede forbrugsudgifter

Aktivitetsmuligheder forringes/ ophører.

 

Såfremt skolens bygninger ovedrages til den selvejende institution jf. scenarie 1, kan friskolen leje sig ind i hos hallen. Alle foreningsaktiviteter vil kunne fortsætte uændret uden at der skal bruges penge på adskillelse af bygninger og reetablering af diverse forhold.

 

Skoleafdelingen oplyser, at årlig drift af skolen med 69 elever fra 0-6 kl. i dag udgør ca. 564.000 kr. Hertil kommer administration og pedelfunktion på sammenlagt ca. 293.000 kr. plus snerydning, brandtilsyn mm. Samlede udgifter i alt på 857.000 kr. ex. udgifter til snerydning, brandtilsyn mv. Der må forventes en snarlig udskiftning af fyr på ca. 350.000 kr.

 

Friskolen har pt. 25 elever fordelt på 0., 1. og 6 kl. Der budgetteres med en merudgift på 418.000 kr. Dette primært begrundet i mindre udgifter til rengøring og vedligehold. Der er aftalt en årlig leje på 256.000 kr. med friskolen. Hertil kommer privat fitnesscenter, som vil leje sig ind i dele af bygningen. Årlig lejeindtægter fra fitness forventes at udgøre 36.000 kr. Samlede årlige lejeindtægter forventes i alt at udgøre 292.000 kr. ex. ejendomsskatter. Lejeindtægter reguleres for udgift til ejendomsskatter.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter ansøger i denne model om en årlig bloktilskudsforhøjelsen på 200.000 kr. til drift at gymnastiksal, omklædning og depot, som pt. ligger under skolens drift.  

Skoleafdelingen oplyser at en forholdsmæssig driftsudgift på baggrund af nuværende drift og aktivitetsniveau beløber sig til anslået ca. 97.000 kr. årligt.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter modtager pt et årligt bloktilskud i 2015 på 368.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at skolens bygninger vederlagsfrit overdrages via gaveskøde til Skibbild Nøvling Idrætscenter

 

at udgifter til advokatomkostninger og tinglysning ifm. overdragelsen anslået 25.000 kr. afholdes af Skibbild Nøvling Idrætscenter

 

at der bevilges et supplerende årligt bloktilskud på 97.000 kr. med virkning fra overdragelsesdatoen

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-221-04, tilskud til haller

 

at såfremt lejeaftaler opsiges, er det Skibbild Nøvling Idrætscenters ansvar fortsat at drive bygningsmassen inden for bevilget bloktilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 21.01.00-P21-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Forlængelse af aftale om centralbiblioteksvirksomhed i 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager for staten centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland. Rammerne for centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2010-2013. Den gældende rammeaftale er efterfølgende forlænget til 2015. Herning Bibliotekerne modtager i 2015 et samlet tilskud på 12.064.348 kr. Herning Bibliotekerne har i budgettet for 2015 et acontobeløb på 9.990.000 kr. hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2015 på 2.074.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland.

 

Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder perioden 2010-2013. Den nuværende rammeaftale er en forlængelse af den foregående frem til 2015. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år af gangen, når Finansloven er vedtaget. Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Herning Bibliotekerne.

 

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2015 et tilskud på:

Generelle opgaver

11.476.753 kr.

Sortering af materialer og kørsel

    587.595 kr.

I alt

12.064.348 kr.

 

Der er i det oprindelige budget for 2015 afsat et acontobeløb på 9.990.000 kr. til centralbiblioteksfunktionen. Det betyder en merindtægt på 2.074.000 kr. i 2015. Indtægten fra staten til centralbiblioteksfunktionen modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2015 vil være en tilsvarende merudgift på 2.074.000 kr. Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Der aflægges regnskab til kulturstyrelsen vedr. centralbiblioteksfunktionen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksfunktionen meddeles en indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.074.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2015

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 til Byrådet  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af vedtægter for Rytmisk Musik Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) sender nye vedtægter til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). RMH har godkendt vedtægterne 18. marts 2015.

Sagsfremstilling

RMH har i løbet af de seneste måneder gennemgået en rivende udvikling. Den nye bestyrelse ønsker at sikre, at det fundament RMH nu bygger på er sikkert og stabilt. De har derfor også kigget på vedtægterne. Foreningen er tidligere godkendt under navnet Øveforeningen Galaxen. I 2009 sendte de udkast til nye vedtægter, hvor foreningen bl.a. ændrer navn til Foreningen Rytmisk Musik Herning. Disse vedtægter er godkendt administrativt af Herning Kommune. En godkendelse af medlemmerne på generalforsamlingen i RMH er ikke ført til referat. Det ønsker RMH nu at råde bod på, og sender 17. marts 2015 nye vedtægter til Herning Kommune.

RMH holdt ekstraordinær generalforsamling 18. marts, hvor vedtægterne blev godkendt af medlemmerne.

 

Der er ingen ændringer i RMHs formål, som er:

 • at formidle og drive øvelokaler.
 • at fremme mulighederne for udvikling af talent indenfor amatørmusik.
 • at formidle muligheder for samspil og offentlig fremførelse af rytmisk musik. F.eks. på egen scene og gennem samarbdje med lokale aktører som Fermaten, Kontrast, Huset No7, Musikskolen ect.
 • at informere om undervisningsmuligheder, kurser, nationale og internationale festivaler, lovgivning på musikområdet mv.
 • at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre instanser.  

 

De ønskede ændringer drejer sig om/præciserer flg.:

 • hvordan medlemskab af RMH fungerer (ingen betaling betyder at medlemskab ophører, hvilket betyder at øvelokalet ikke kan bruges + tydelig angivelse af ret til at stemme).
 • at der skal findes en forretningsorden på skrift.
 • opdatering af navne og steder.
 • administration af den rytmiske konsulents ansættelse.

 

Juridisk afdeling har set på vedtægterne. Der var en enkelt bemærkning omkring administration af stillingen som rytmisk konsulent. Bemærkningen er indarbejdet i de vedtægter, RMH har sendt.   

Forvaltningen har ingen forbehold for godkendelse af vedtægterne.

Økonomi

Godkendelse af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dacapo søger om tilskud til symfonikoncert i oktober 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dacapo Midtjysk Musikforening (Dacapo) sender ansøgning om 30.000 kr. i tilskud til symfonikoncert i MCH i oktober 2015.

Sagsfremstilling

Dacapo har gennem de senere år arrangeret symfonikoncerter i MCH Kongrescenter. Indtil for fem år siden afholdt foreningen to koncerter per år, men har siden afholdt en koncert per år. Det skete bl.a. på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) beslutning i 2010 om fremadrettet kun at ville støtte en symfonikoncert i Herning per år.

I år er det igen med Aarhus Symfoniorkester, og der forventes i lighed med tidligere år mellem 500 og 600 publikummer. 

Symfonikoncerten afholdes den 30. oktober. Dirigenten er Giancarlo Andretta.

Program:

 • Nino Rota: Suite fra filmen La Strada
 • Carl Nielsen: Symfoni nr. 6, "Sinfonia Semplice"

 

Økonomi

Budgettet for koncerten balancerer ved ca. 89.000 kr.
På udgiftssiden udgør honorar 65.000 kr., mens MCH Kongrescenter modtager det resterende beløb til delvis dækning af lokaleomkostninger.
Herning Kommune støtter koncerten med 32.908 kr. fra Overgangsordningsmidlerne. Derudover yder Kulturelt Samråd Herning tilskud på 12.000 kr. og Billetkøb - Herning Teater 10.000 kr. MCH bidrager med mandskab, opstilling, forplejning mv. således at regnskabet går i nul. Denne garanti stiller MCH under forudsæning af, at finanasieringen opnås som skitseret.  

Dacapo søger om tilskud på 30.000 kr. fra KFU.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ydes et tilskud på 30.000 kr. til symfonikoncerten i oktober 2015

 

at tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 18. marts resterer 546.091 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Filmværksted, foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

 Herning Filmværksted søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

 Herning Filmværksted er stiftet den 16. marts 2015 og tegner aktuelt 15 medlemmer. Foreningen holder til i Huset No 7, Nørregade 7 i Herning.

Foreningens formål er bl.a. at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for alle, som har interesse for og lyst til at besæftige sig med filmproduktion. Endvidere ønsker foreningen at give interesserede mulighed for at dygtiggøre sig inden for området bl.a. gennem forskellige undervisningstilbud. Endeligt er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.


Herning Filmværksted er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som ikke har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 8 Ordinær generalforsamling: Alle fremmødte aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

At

foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

 

At

der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området

 

 

At

udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

FodboldHoldet Herning, foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

FodboldHoldet Herning søger om godkendelse til tilskudsberretiget forening  iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

FodboldHoldet Herning er etableret i januar 2015. Foreningen har hjemsted i Herning Kommune og tegner aktuelt 16 medlemmer, heraf 8 under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Foreningen holder for tiden til på Herningholmskolens idrætsfaciliteter.

 

Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.  Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, dog primært henvendt til medlemmer over 16 år. Der betales et halvårligt kontingent på 550 kr.

 

Foreningen er tilsluttet DBU/JBU under Danmarks Idræts forbund (DIF), og deltager i planlagte turneringer.

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • §  9 Ordinær generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentlig annoncering/opslag
 • §13 Bestyrelsen: Formand og kasserer skal være myndige

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 2.300 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes Serviceområde 11, Idræt og Fritid, 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger
at foreningen opfordres til at rette henvendelse til forvaltningen for evt. anmodning om lån af kommunale lokaler
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.12.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Kulturfabrikken søger om tilskud til at renovere skateparken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Kulturfabrikken søger om 40.000 kr. til renovering af skateparken, Mørupvej, Herning

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken har haft mere en 7500 mennesker (medlemmer og en-dagsbilletter) igennem dørene i årets første 2 ½ måned. Det er langt flere en ventet, og det har medført hårdt slid på træramperne, der nu trænger til reparation af de øverste plader.

 

Kulturfabrikken oplyser at de har 520 medlemmer hvor af de 406 er under 25 år.

 

Idrætsrådet pulje til særligt dyrt idrætsudstyr er søgt men der er givet afslag. Fra den pulje gives kun til mobilt udstyr.

Økonomi

Kulturfabrikken kom ud af regnskabsår 2014 med et overskud på 51.752 kr.

Beløbet er identisk med de likvide mider.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tilskuddet finansiereres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvorefter der pr. 1. april resterer 546.091 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Beløbet 40.000 kr. finansieres fra kontoen for Fælles formål konto nr. 370-01-309-07  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen