Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 6. maj 2019
Mødested: Fællesmøde med Børne- og Familieudvalget i C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.00-P00-8-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Talentskole og opvisningshal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune, Preben Siggaard, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er det besluttet, at der skal opføres en talentskole i forbindelse med Sportscenter Herning og samtidig udvide med en ny opvisningshal med plads til 2.000 tilskuere. Endvidere ønskes det med projektet at binde de 2 byggerier sammen samt anvende det omkringliggende udenomsareal til at binde hele området i Holing bedre sammen.

 

Projektet er, som fremlagt i tidsplanen ved budgetkonferencen i april 2019, udsendt i EU-udbud-prækvalifikation den 12. april 2019, og der ønskes med dette fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at skabe en fælles opfattelse af projektet og dets muligheder for børn og sports- og kulturlivet i Herning Kommune - med udgangspunkt i det udarbejdede byggeprogram. Endvidere indstilles administrationens forslag til bedømmelseskriterier og bedømmelsesudvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den overordnede vision for talentskolen er at skabe de bedste fysiske rammer for en skole, som via funktion, form og kvalitet bidrager til fortsat succesfuld udvikling af talenter. Talentskolen er organisatorisk set en afdeling af Brændgårdskolen pr. 1. august 2019.

 

Talentskolen rummer pt. cirka 200 elever fordelt på i alt 9 klasser på 7., 8. og 9. klassetrin heraf ca. 50 elever fra andre kommuner. Fagligt er der fokus på at fortsætte det nuværende pædagogiske grundlag og undervisningsmetoderne fra den nuværende Sønderagerskolen blot i nye rammer.

 

Det bemærkes, at Folketinget vedtog i 2018 en ny lov om "styrket praksis faglighed i folkeskolen". Lovgivningen betyder, at talentskolens 7. og 8. klasseselever skal tilbydes et obligatorisk praktisk-musisk valgfag med mindre talentskolen kan få dispensation herfor. Valgfagsundervisningen kan enten foregå på Brændgårdskolen eller i Holing. Sidstnævnte kræver etablering af et ekstra faglokale, som er en beskrevet option. I bilag 3 beskrives nærmere, hvordan styrket praksisfaglighed i folkeskolen kan håndteres.

 

Med hallen er det overordnede mål at udvide Sportscenter Herning med en opvisningshal (20 x 40 meter) med plads til 2000 siddende tilskuere. Herudover er opvisningshallen i dagligdagen et nødvendigt supplement til det store behov for afholdelse af de helt almindelige holdtræninger.

 

Når man i dag ankommer til Herning Sportscenter fra Herning fra syd, er det bagsiden af hele centret, man møder, og udfordringerne med orientering og overblik er allestedsnærværende.

 

Af den politiske vedtagne masterplan for Holing-området fremgår at ”Talentskole, hal og ankomst” og det nye bygningskompleks på Sportscentret skal have ”ansigtet” vendt mod syd - mod Herning by. Det er Ankomsten, selve bygningskroppen med ankomstfunktionen, som skal markere sig i området, stikke op med et vertikalt bygningsvolumen og påkalde sig opmærksomhed.

Ankomstarealet udenfor skal understøtte denne vision og med sammenhængskraften i det igangværende nye infrastrukturprojekt, parkeringer og de nye tilkørselsforhold kommer det til at løfte stedet.

 

Med dette projekt skal der skabes et imødekommende og inviterende ankomstområde. Afsætningspladsen med venteområde og indgang til det komplekse område skal være give overblik, være overskueligt, inspirerende og funktionelt.

 

Sagsfremstillingen er vedlagt administrationens forslag til bedømmelseskriterier og bedømmelsesudvalg, samt det byggeprogram inkl. tidsplan, der er gjort tilgængeligt i forbindelse med EU-udbuddet den 12. april 2019. Udbuddet er en total enterprise med targetpris. Det betyder, at det er fastlagt en maksimal udgift, som buddene skal ligge under for at leve op til udbudskravene. Det er samme model, som blev brugt i forbindelse med byggeriet af Lindbjergskolen. Anlægget forventes færdigt i maj 2021.

 

Foruden det beskrevne forslår administrationen følgende optioner:

 

 • Et ekstra faglokale på 120 m2 - et Eksperimentarium, der skal imødekomme undervisning inden for de kreative fag og de praktiske valgfag, naturfag, og som kan anvendes til kreative projekter
 • Multirummet er sammenbygningen mellem de eksisterende bygninger – og samtidig få overdækket området til kantinefaciliteter
 • Styrketræningslokale
 • Et loungeareal med tekøkken
 • Opvarmningsareal
 • Dobbelthal - alternativt en ekstra 20X40 m. hal

 

Disse arealer er optioner, som kun skal medtages i projektet, hvis de tilbydes inden for den maksimale pris. Såfremt det ikke er muligt, så skal der angives en optionspris.

 

Der er vedlagt 5 bilag til sagen:

 1. Hovedtidsplan
 2. Byggeprogram
 3. Notat om håndtering af "styrket praksisfaglighed i folkeskolen"
 4. Tildelingskriterium
 5. Bedømmelses- og rådgivningsudvalg

Økonomi

Der er samlet set for Talentskole, opvisningshal og ankomstarealet bevilget i alt 81,7 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen om byggeprogrammmet herunder optioner tages til efterretning
at orienteringen om håndtering af "styrket praksisfaglighed i folkeskolen" tages til efterretning (inkl. bilag 3)
at forslag til bedømmelseskriterier og bedømmelsesudvalg godkendes.

Beslutning

Orientering om byggeprogram og notat tages til efterretning.

 

Bedømmelseskriterier og bedømmelsesudvalget godkendes.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde beslutningen om, at der bygges en ny talentskole.

Bilag