Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 5. marts 2012
Mødested: HEART

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kølkær Kultur- og Idrætscenter søger om tilskud til delvis udskiftning af tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kølkær Kultur- og Idrætscenter v/ Erik Toustrup søger om tilskud til udskiftning af utætte tagplader på halvdelen af hallens tag.

Sagsfremstilling

Kølkær Kultur- og Idrætscenter har gennem de senere år haft problemer med utæt tag og har løbende forsøgt at udbedre de værste huller.
 
Taget er nu så dårligt, at tømrerne ikke længere tør gå på det af fare for at ryge igennem porøse tagplader. Samtidig medfører de mange utætheder skader på halgulvet.
 
Den ene del af hallens tag blev skiftet for ca. 4 år siden. Tagpladerne på denne side var af den dårlige type, der smuldrer ved berøring, hvorfor udskiftningen blev delvist betalt af eternitplade leverandøren.
 
Den anden del af hallens tag, som nu trænger til udskiftning, er fra 1983. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. nyt haltag på denne del anslået 232.000 incl. moms, hvortil der søges om tilskud.
 
Kommunale Ejendomme har besigtiget taget.

 

Tagpladerne er af typen B6 bølgeeternit med asbest og er knap 30 år gamle. Haltaget (gammel del) er frostsprængt dvs. overfladen er porøs og vand siver ind i tagpladerne. Frosten får vandet i pladerne til at udvide sig og pladerne revner herved. Ca. 80 % af tagfladen har revne-dannelser, hvilket forårsager, at tagfalden er utæt. Utæthederne i tagfalden vil på længere sigt medføre varige skader på halvgulvet, såfremt de ikke udbedres.

 

Kommunale Ejendomme anbefaler at taget på den gamle del af hallen udskiftes snarest.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 232.000 kr.
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-221-04, tilskud til haller, der resterer kr. 750.000,00

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ahlebait, dansk/ afghansk venskabsforening, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Ahlebait (dansk/ afghansk Venskabsforening) v/ fmd. Abbas Gholamyar søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Ahlebait er en dansk/ afghansk venskabsforening/ interessegruppe bestående af en stor gruppe af afghanere i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Lidt over halvdelen er bosiddende i Herning Kommune.
Foreningens formål er med udgangspunkt i det sociale liv i klubben at skabe gode muligheder for at bidrage til at fremme integrationen af dansk afghanere i Danmark. 
  Ahlebait er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningen ønsker at organisere forskellige idrætslige, sociale og kulturelle aktiviteter fx.

 • Udbrede kendskabet til Herning og resten af DK gennem møder, foredrag osv.

 • Udbrede kendskabet til motion og sundhed

 • Sport og motionstilbud, herunder fodbold for de unge

 • Møder mellem danske og afghanske unge

 • Kulturelle projekter som fx. koncerter, fællesspisning, udflugter mv.  

Foreningen har endnu ikke afholdt officielt stiftende generalforsamling. Dette forventes at ske i løbet af foråret 2012. Foreningen forventer at tegne 80-90 medlemmer heraf ca. 2/3 mellem 6 og 25 år.
 
Ahlebait søger således om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven, herunder opstartstilskud samt anmodning om benyttelse af kommunale lokaler.   Forvaltningen har gennemgået udkast til foreningsvedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:
 

 • Punkterne bør nummereres

 • Formål og aktiviteter: Formålsparagraffen bør strammes op, konkrete foreningsaktiviteter og tidspunkt for foreningsaktiviteter mv. skal ikke fremgå af vedtægten. Foreningens virke er i Herning Kommune

 • Medlemskab: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå.

 • Generalforsamling: Vedtægtsændring bør have en selvstændig paragraf. Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Dagsorden for generalforsamling. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer? Jf. understående pkt. vedr. bestyrelsen fremgår det, at bestyrelsen består af 3 personer: fmd, næstfmd. og kasserer

 • Bestyrelsen: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 2/3 er til stede, herunder formanden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 • Økonomi: Bestyrelsen skal afgive årsrapport for det foregående år til revisor. Årsrapporten skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og være forsynet med revisors påtegning og overskrift. Medlemmer, som opsiger/ fratages medlemskab? Der bør henvises til/ indsættes selvstændig eksklusionsparagraf under medlemskab. Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser

 • Oplysninger om valgte på generalforsamlingen skal ikke fremgå af vedtægten.

 • Opløsningsparagraf skal uddybes. Kræver kvalificeret flertal.

 • Arbejdsplan skal ikke fremgå af vedtægten.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ahlebait godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven under forudsætning af foreningens etablering og med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud iht. gældende aktivitetstilskudsordning for området svarende til kr. 7.500,00
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07
at foreningen opfordres til at rette henvendelse til forvaltningen med henblik på evt. nærmere aftale om lån af kommunale lokaler. 

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om at der forinden rent faktisk er en etableret forening som kan godkendes samt at der skal foreligge en aktivitetsplan til administrativ godkendelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Cricket Club søger om tilskud til ungdomstræner/ lærer fra Australien

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cricket Club v/ fmd. Folmer Christiansen søger om tilskud til besøg af cricket ungdomstræner/ engelsklærer fra Australien.

Sagsfremstilling

Herning Cricket Club har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Cricket Forbund vedr. projekt ”Spil cricket - alle er med”. Projektet har til formål at øge kendskabet til cricket-sporten blandt børn og unge i de danske folkeskoler. I projektet indgår et samarbejde om en 6 måneders ansættelse af den australske crickettræner og skolelærer Cody Butler.


Cody Butler kommer forventeligt til Herning den 1. april og indgår i et tværfagligt besøg, hvor han underviser på flere skoler i engelsk og cricket. Besøget afsluttes med en skoleturnering i september, inden Cody Butler rejser hjem igen.
 
Flere skoler har allerede vist interesse for projektet og forventer at indgå aftale om tværfaglige forløb i formiddagstimerne med undervisning i hhv. engelsk og cricket-træning. Om eftermiddagen er der træning med cricket klubbens ungdomsafdeling.  

 

Projektet løber fra 1. april til 30. september 2012. Klubbens forventede udgifter i forbindelse hermed udgør anslået 70.000 kr., som der søges om tilskud til.


Forvaltningen oplyser, at udvalget i august 2010 bevilgede et tilskud på 15.000 kr. svarende til 50% af Herning Cricket Clubs andel ifm. ansøgning om tilskud til cricket-ungdomstræner/ lærer fra Sydafrika ifm. lignende projekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der give afslag. Der er ingen praksis for at Herning Kommune generelt ikke dækker klubbernes udgifer til træner.

Beslutning

Der meddelelse afslag i det der henvises til, at det normalt er Idrætsrådet der søges om eventuelt tilskud til træner.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fiskeklubbens madhold søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fiskeklubbens madhold v/ Villy Merrild søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Fiskeklubbens madhold er en interessegruppe som har rødder i en gammel fiske- og rejseklub etableret helt tilbage i 1950'erne. Klubben har med tiden fået karakter af en madklub for mænd, som mødes en gang ugentligt for gennem socialt samvær at opøve færdigheder i fremstilling af god, sund mad. Deltagerne påtager sig på skift ansvaret for at arrangere menu og indkøb hertil. Der inddrages også eksterne undervisere.

 

Foreningen har tidligere fungeret i samarbejde med L.O.F. og derigennem benyttet kommunale lokaler på Vestervangskolen. Foreningen ønsker imidlertid at etablere sig som en selvstændig forening og benytte lokaler på Lundgårdskolen, hvor tilgængeligheden til faglokalerne er bedre egnet til kørestolsbrugere (klubben har pt. 2 kørestolsbrugere).

 

Fiskeklubbens madhold søger således om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven og anmoder om benyttelse af kommunale lokaler.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 2: Kun aktive medlemmer som ikke er i kontingent restance har stemmeret på generalforsamlingen

 • § 8: Klubbens opløsningsparagraf skal uddybes. Forslag om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning tilfalder evt. overskud til almennyttigt formål i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr.
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P20-162-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sdr. Felding Hallen, haludvidelsesprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DSI Sdr. Felding Hallen v/ fmd. Vagn Andersen fremsender ansøgning om tilskud til haludvidelsesprojekt.   Projektet er nyt og har ikke tidligere været præsenteret for udvalget ifm. halprioriterings-sagen. Anlægsbudget udgør 13,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Hallen har gennem flere år haft et presserende ønske om en udvidelse og modernisering af de eksisterende halfaciliteter på baggrund af et stigende behov for nye og tidssvarende rammer.
 
Som følge heraf og mhp. at fremme denne indsats er hele lokalområdet gået sammen og har gennem den seneste tid arbejdet målrettet på et visionært og funktionsdygtigt projekt.
 
Projektoplægget er udarbejdet i et tæt samarbejde med lokale aktører/ interessenter og med kvalificeret med bistand fra Årstidernes Arkitekter/ dialog med Herning Kommune.
 
Følgende forhold imødekommes med den nye hal

 • Sdr. Felding Skole får løst sit problem med en utidssvarende gymnastiksal, som trænger til renovering

 • Sdr. Felding Efterskole får mulighed for at satse på/ styrke deres idrætslinie (skolen bruger pt. Troldhede Hallen i Ringkøbing/ Skjern Kommune)

 • Sdr. Felding Kulturcenter integreres i det nye byggeri/ fremtidssikring af byens samlingssted

 • Menighedsrådets konfirmandundervisning får egnede lokaler

 
Sdr. Felding hallen ønsker via haludvidelsesprojektet at etablere et nyskabende og eksperimenterende kultur- og fritidsmiljø som et væsentligt supplement til de eksisterende faciliteter.
 
En samtænkning og integrering af nyt og gammelt, som åbner nye muligheder for idræt, teater, musik, foredrag, udstillinger, konferencer mm
 
Faciliteterne er målrettet alle aktører i lokalområdet lige fra skole og SFO til ældreidræt, idet projektet indrettes med en høj grad af multifunktionalitet og fleksibilitet mhp. at kunne imødekomme skiftende krav og behov.
 
Projektet lægger vægt på, at der opleves sammenhæng mellem husets forskellige tilbud, hvor nyt og gammelt kombineres i nye, åbne og anderledes arkitektoniske udtryk med mulighed for spændende rumforløb og dobbelthøje rum, hvor det er fordelagtigt (fx. foyer, cafe, kultursal). Samtidig sikres det, at hvert rum giver oplevelsen af arkitektonisk kvalitet ift. materialevalg, rumindretning, lys, lyd og akustik.
 
Centret skal være et aktivt møde- og værested for alle og indbyde til samvær. Et fremtidsorienteret hus med en mangfoldighed af udfoldelsesmuligheder, som samler og tiltrækker alle interesser og aldersgrupper i lokalområdet under samme tag.  
Et landskab for bevægelse, idræt og kultur, som imødekommer såvel nuværende som fremtidige aktivitetsbehov hos borgerne i Sdr. Felding, og som udgør et lokalt samlingspunkt, der binder det oprindelige sammen i et nyt perspektiv.
 
Følgende elementer indgår i byggeriet:

 • Haltilbygning m. springgrav

 • Nye omklædningsrum

 • Depot

 • Cafe/ foyer

 • Mødelokaler

 • Motionscenter

 
Anlægsbudget udgør 13,5 mio. kr.

Finansieringsplan ex, moms:

 

[image] 

 
Hallen modtager i dag et årligt bloktilskud på 950.000 kr. Med afsæt i ovenstående anlægsbudget, hvor der ikke sker lånoptagelse, er der forventeligt ikke behov for supplerende driftstilskud til hallen, idet hallen øger sine lejeindtægter ifm. om-/ tilbygningen.


Arealerhvervelse


Tilbygning til Sdr. Felding Hallen forventes ikke at gå ud over matrikelgrænsen, hvorfor der ikke er behov for arealoverførsel/ erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.  
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fremsendte projektforslag indgår i budgetdrøftelserne for 2013-16

 

at projektet anbefales udelukkende udfra et kultur- og idrætsfagligt synspunkt

Beslutning

Udvalget tager orientering om projektet til efterretning og fremsender projektet til budgetforhandlingerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø39-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til udbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Morten Koppelhus, Helle Rasmussen

Sagsresume

Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter fremsender ansøgning om tilskud til udbygningsprojekt på ca. 164 m2.

Budgetoverslag 1.050.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter har udarbejdet et projektforslag vedr. tilbygning på ca. 164 m2, med henblik på at forbedre en række forhold i centret:

 
Udvidelse af køkken og flytning af fyr:

Et mindre anretter-køkken ligger i forbindelse med fyrrum, hvilket giver problemer med for meget varme i køkkenet.
Man planlægger at flytte fyret og udvide køkkenet med størstedelen af fyrrummet, og det skal bemærkes, at det kun er fyret som flyttes, og ikke øvrige tekniske installationer.
 

Toiletforhold:

Centret har i dag tre mindre toiletter, hvoraf de to er i tilknytning til omklædningsrum, og i forbindelse med større arrangementer opstilles der toiletvogn.

Det er ikke hensigtsmæssigt at benytte skolens toiletter, da de ligger i modsatte ende af skolen, hvor der er alarmer.

Ønsket om forbedring af toiletforholdene anses for rimeligt, og ved udbygning vil der blive etableret 5 nye toiletter.


Depot-rum:

Centret har - i lighed med mange andre haller - et relevant behov for yderligere depotplads og vil med udvidelsen få et yderligere depotrum i tilknytning til hallen/salen.
 
Møde/øve rum:

Centret har i forhold til tidligere flere kulturelle aktiviteter, og har derfor et ønske om et øve- og mødelokale.

Det er muligt at benytte skolens klasseværelser, som ligger dør om dør med centret – dog fornuftigt med egne klub-/mødelokaler.

 
Det vurderes, at tilbygningen kan opføres i harmoni med nuværende bygning med hensyn til udformning og materialevalg

 
Økonomi:

Bestyrelsen har indhentet tilbud på totalentreprisen ekskl. ugifter til kørselsvej, udendørs flisebelægning, re-etablering af grønne arealer og byggetilladelse m.m.
Tilbudssum ekskl. moms på kr. 950.000,- og ca. kr. 100.000,- til øvrige udg.
Der er ikke budgetteret med udgifter til P-pladser, da man forventer en dispensation med baggrund i nuværende kapacitet.

Bestyrelsen er indforstået med en egenfinansiering på ca. kr. 200.000 (ca. 20%) ved eget arbejde og kontant bidrag.

 

Forslag til finansieringsplan ex. moms:

 

[image]

 

Det skal oplyses, at centret er momsregistreret.

 

Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter er en selvejende institution, der indtil 2009 modtog driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, men på Byrådetsmødet den 31. marts 2009 blev det besluttet, at institutionen fremover blev en del af Skarrild-Karstoft Landsbycenter, og det årlige budgetbeløb/driftstilskud blev overført til Børne- og Familieudvalgets budgetramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler det fremsendte projektforslag

 

at projektforslaget oversendes til behanding i Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Projektet anbefales udelukkende ud fra et kultur- og idrætsfagligt synspunkt.

 

Sagen oversendes til viderebehandling i Børne- og Familieudvalget med anbefaling af at det indgår i de kommende budgetdrøftelser.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget