Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 4. december 2017
Mødested: Herning Højskole, Højskolevej 11, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midtjydsk Skole- og Kulturfond sender vedtægtsændringer til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjydsk Skole- og Kulturfond sender ændringer i vedtægterne til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Midtjydsk Skole- og Kulturfond ønsker deres vedtægter opdateret, således at vedtægterne stemmer overens med nutidig praksis. Vedtægterne stammer fra 1973 med mindre ændringer foretaget i 1980, 1992, 1995, 1997, 2001 og 2009.

 

Ændringerne i vedtægterne er primært rettelser i ordlyd samt opdateringer efter bortgang af personer og nedlæggelser af eksterne institutioner, fonde m.m. Nedenfor gengives kort, hvad ændringerne omhandler. En grundig gennemgang er vedhæftet som bilag. I alt ønskes der ændringer foretaget i følgende 10 punkter:

 

§2, stk. 2 - Fondens formål.

Teko-Center Danmark skrives ud, da TEKO Center i 2015 blev sammenlagt med VIA University College. Ordlyden ønskes derfor tilrettet, så de stemmer overens med de faktiske forhold, hvor det generelt er muligt for fonden at støtte uddannelses- og forskningsformål i det midtjydske område.

 

§2, stk. 3 Fondens formål.

Ordlyden ønskes ændret, så det ikke længere er fondens formål blot at udleje lokaler i Angligården til Teko-Center Danmark men til generelle uddannelses- og forskningsformål.

 

§2, stk. 4 - Fondens formål.

Paragraffen omhandler at stille skolefaciliteter til rådighed for eventuelle andre uddannelser, der ønsker at placere sig i Birk. Afsnittet udgår, da bestemmelsen ikke har været brugt i ca. 44 år. med begrundelsen at fonden aldrig i sine 44 år har stillet skolefaciliteter til rådighed. Den anses derfor som bortfaldet.

 

§2, stk. 5 - Fondens formål.

Ordlyden ændres, så paragraffen ikke længere kun omhandler støtte og bidrag til gæstelærere ved Teko-Center Danmark men generelt til gæstelærere ved uddannelses- og forskningsinstitutioner.

 

§3 - Fondens kapital.

Ordlyden ændres og beløbene opdateres til også at inkludere gavedonation samt fusion med Herning Højskoles Fond, der skete med Civilstyrelsens godkendelse i 2008.

 

Grundkapital skal vises som særskilt regnskabspost under egenkapital, benævnt som grundkapital, ligesom grundkapital skal fremgå af vedtægterne. Fonden har i sit regnskab siden 1990'erne ladet egenkapitalen forøge med afkastet af den bunde kapital som "grundkapital" og ikke som "overført resultat". I konsekvens heraf er grundkapitalens udvisende i regnskabet løbende vokset. Egenkapitalen skulle have været opdelt med en grundkapital i overenstemmelse med grundkapitalen i vedtægterne og et overført resultat. Fra og med regnskabet 2017 (med virkning pr. 1/1 2017) berigtiges egenkapitalens sammensætning.

 

§4, stk. 1 - Fondskapitalen og ejendomme.

Fonden ønsker indskrevet, at de kan placere kapitalen i form af indskud i banken og placering i værdipapirer, som ikke har højrisiko profil, i det omfang at kapitalen ikke kan anvendes til af den i §2 omhandlende ejendom og kunstsamling.

 

§4, stk. 2 - Fondskapitalen og ejendomme.

Tidligere har vedtægterne foreskrevet at yderligere bebyggelse fra ejendommen samt om- og tilbygninger af eksisterende bygninger skal ske i overensstemmelse med tegninger udfærdiget af professor C. F. Møller og professor C. Th. Sørensen. Ved disses bortgang skal tegninger til bygninger udfærdiges af en arkitekt udpeget af enten Arkitektskolen i Århus eller af Det Kongelige Danske Kunstakademis Kunst- og Arkitektskole efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

Ovenstående ønskes ændret til at C. F. Møller og C. Th. Sørensens "ånd" skal videreføres i eventuel bebyggelse eller om- og tilbygninger med udpegelse af en almindeligt anerkendt arkitekt efter fondsbestyrelsens bestemmelser. Begrebet omkring en videreførelse af ånden inkluderer stadig konsultation af de tidligere tegninger med det formål, at nye tegninger skal opretholde samme høje arkitektoniske niveau og samme "ånd".

 

§6, stk. 1 - Bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskes slanket fra op til 11 til op til 9 medlemmer.

 

§6, stk. 2 og stk. 3 - Bestyrelsen.

For nuværende udpeges 8 af bestyrelsens medlemmer på følgende måde: Herning Kommune 3 (2 medlemmer fra Byrådet), Teko-Center Danmark 1, A/S Midtbank 1, Lysgaard Fonden 1, Helle Mau Jensen og døtrenes almennyttige fond 1, Tekstil- og Beklædningsindustrien 1, Aage Damgaard ApS 1.

 

Der er ønske om at ændre bestyrelsens sammensætning, så 5 medlemmer udpeges på følgende måde: Herning Kommune 2 (1 medlem fra Byrådet), Lysgaard Fonden 1, Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond 1, Aage Damgaard Aps 1. Den sidste skal dog kun være gældende så længe efterkommere af Aage Damgaard har bestemmende indflydelse i selskabet idet udpegelsesretten herefter overgår til Aage Damgaards efterkommere personligt. Evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen, og sådanne medlemmer skal være med tilknytning til det midtjydske område og med faglige kompetencer, som understøtter opnåelsen af fondens formål.

 

TEKO (tidligere Teko-Center Danmark), Handelsbanken Herning (tidligere A/S Midtbank) og Dansk Mode og Textil (tidligere Tekstil- og Beklædningsindustrien) har alle godkendt ophør af deres udpegelsesret. Endeligt foreslås i konsekvens af slankningen, at Herning Kommune vælger 2 medlemmer. Kommunens nuværende repræsentanter har foreslået, at disse udpeges som angivet i den nye ordlyd, hvor 1 medlem skal komme fra Byrådet med mulighed for at udpege endnu et medlem fra Byrådet eller et eksternt medlem.

 

§12 - Aktiver og passiver.

Denne paragraf konsekvensrettes, så bestemmelserne er i overensstemmelse med §6, stk. 2 og 3 omhandlende bestyrelsens sammensætning.

 

 

Derudover ønskes en gennemgribende omformulering, hvor betegnelsen "Civilretsdirektoratet" ændres til "Fondsmyndigheden" samt "Herning Kunstmuseeum" ændres til "HEART - Herning Museum of Contemporary Art".

 

Samtlige ændringer er gennemarbejdet af advokatfirmaet DAHL.

 

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne får ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringerne godkendes

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag