Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 4. november 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-7-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Sk8 Contest

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Sk8 Contest v/ Allan L. Guldborg søger om tilskud til afholdelse af street event med 3 arrangementsdage i perioden den 24. januar til 26. februar 2014.

Sagsfremstilling

Herning Sk8 Contest har til formål at sætte Herning på street  kulturens landkort og afholde konkurrencer indenfor street kulturens mange stilarter såsom skateboard, inliner, klatring, street basket, parkour, breakdancing, bicycle trail mv.

 

Udover konkurrencer vil der blive afholdt diverse workshops, hvor alle besøgende kan få lov til at prøve kræfter med de forskellige genrer, hvor der vil være professionelle udøvere til stede og hjælpe og fortælle om de forskellige sportsgrene.

 

Arrangementet afholdes i nedlagte fabrikslokaler på Mørupvej 1-5, som de lokale streetaktører har forhåbninger om på sigt kan blive ramme om Hernings streetkultur.

 

Street eventen er vedlagt budget på 525.000 kr. vedr. materialeudgifter til ramper, klatrevæg, parkourbane, bicycle trail samt lokaleleje, leje af musikanlæg, annoncering mm. De fleste materialeudgifter forventes finansieret via sponsorater og tilskud fra diverse fonde. Øvrige udgifter forventes dækket ind via deltagergebyr, entreindtægter og salg af mad og drikke mv. og diverse sponsorer.

 

Herning Kommune søges om et engangstilskud på 30.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et engangstilskud på 30.000 kr. under forudsætning af, at arrangementet gennemføres som beskrevet

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevillinger fra Ungepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden indtil 15. november 2013.

Sagsfremstilling

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktiviteter:

 • Tværgående kulturelt og oplysende arrangement, der via stand up og humor sætter fokus på ADHD. Eventen med Anders Stjernholm, som er stand up komiker og har diagnosen ADHD, afholdes 28. november i Herning Kongrescenter. Jane Madsen samarbejder med "En Af Os" og Psykiatri Midt om arrangementet. Herning Folkeblad , Herning Kongrescenter, ADHD foreningen, K-Sound og Herning Musikskole støtter arrangementet økonomisk eller stiller lokaler/teknik vederlagsfrit til rådighed. Jane Madsen er bevilliget 5.000 kr. til arrangementet.

 

 • En gruppe på fire unge fra Herning Gymnasium planlægger en event 4. april i midtbyen. Idéen er at udvidde det ordinære sponsorløbbegreb, hvor alle sponsorindtægter går til velgørenhed, til en bredere og større kulturel begivenhed.   Dagen vil, udover det traditionelle sponsorløb, således også byde på en kunstworkshop med den internationalt anerkendte kunstner Nadia Plesner. Hun arbejder - ligesom alle andre - uden honorar. Der vil blive andre kulturelle sideaktiviteter (bl.a. musik, poeisi). En række lokale virksomheder har allerede nu tilkendegivet at ville støtte op, bl.a. FCM (billetindtægt), daglivarebutikker (forplejning), sportsbutikker (løbenr) og Herning Gymnasium (sponsorbidrag til løb). På vegne af ungegruppen er Cecilia Ambrosius Hoegfeldt bevilliget 5.000 kr. til materialer til kunstworkshop og markedsføring af arrangementet. 

 • En gruppe unge fra Gullestrup vil arrangere en Master Chef-konkurrence for unge mellem 15 og 30 år i december 13. Formålet med arrangementet er at skabe en anderledes platform for mødet mellem unge med forskellig etnisk baggrund, hvor der både er fokus på madkultur, men også selve mødet og forståelsen af hinanden. Målgruppen er alle unge fra Herning uanset bopæl og etnisk baggrund. Gruppen vil markedsføre arrangementet via sociale medier og plakater i Midtbyen. Gruppen vil arbejde på at videreføre initiativet og i forbindelse med dette arrangement undersøge mulighederne for sponsorering, deltagerbetaling, salg af "resultaterne" mv. Der er bevilliget 3.000 kr. til materialer (fødevarer) og markedsføring (plakater) til Higma Hussein.

 
Der resterer efterfølgende 29.000 kr. af det disponerede beløb til Ungepuljen.
 
Tidligere er der orienteret om flg. bevillinger:

 • Pop Up musik i glascontaineren - 3.000 kr.

 • Punk Event i Kontrast - 5.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-9-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Fight Center Herning, lokaletilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fight Center Herning v/ fmd. Kedde Møller søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven samt et årligt lokaltilskud.

 

Sagen har senest været behandlet på KFU den 16. september 2013, pkt. nr. 111, hvor udvalget besluttede at godkende foreningen og bevilling af opstartstilskud på 9.600 kr. med de af forvaltningen fremførte bemærkninger.

 

Muligheder for alternative lokaler undersøges inden bevilling af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Fight Center Herning er etableret den 18. juli 2013 og har til formål at være samlingspunkt for "material arts", som er en blanding af forskellige kampsportsformer som fx. boksning og motions kickboksning mm. og herigennem skabe gode sportslige og sociale rammer for foreningens medlemmer.
 
Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og tegner pt. 90 medlemmer, heraf 74 under 25 år. 2/3 af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Den sidste 1/3 kommer fra omegnskommunerne.
 
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet udgør pt. 300,- kr. pr. måned dog 200,- kr. pr. måned for studerende.
 
Foreningen ønsker at fremme samarbejdet med foreninger og institutioner for børn med adfærdsvanskeligheder, som en god ramme, hvor der er plads til alle, og hvor der er god mulighed for at afreagere, være sammen med andre og få positive oplevelser/ succes oplevelser. 

Fight Center Herning holder til på Sandagervej 10 i Herning, hvor foreningen råder over en 786 m2 stor lagerhal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der betales en årlig leje udgør 117.900 kr. Hertil kommer årlige forbrugsafgifter på 60.000 kr. Der søges om et årligt lokaletilskud på 129.867 kr. svarende til 73% af 177.900 kr. 

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens § 25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens § 26 nedsættes forholdsmæssigt, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

I forlængelse af udvalgsbehandlingen den 16. september har forvaltningen besigtiget foreningens lokaler og været i en opfølgende dialog med Fight Center Herning om muligheden for evt. alternative lokaler.

 

Foreningens træningsmateriel består af 2 kampringe, permanente gulvmåtter, ophængte sandsække, træningsmaskiner mv., som tilsammen er meget pladskrævende. Nuværende lejemål er meget velegnet til formålet, hvor klubben gør brug af hele lejemålet, som er i god stand. Der betales en årlig m2 pris på 150 kr.

 

Der kan ikke anvises egnede kommunale lokaler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et lokaletilskud på 129.867 kr. svarende til 73% af 177.900 kr. under forudsætning af foreningens optagelse under idrætsrådet, alternativt reduceres lokaletilskuddet forholdsmæssigt for antal medlemmer over 25 år  

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-206-08, lokaletilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af regnskab for Team Teatret 2012/2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret fremsender 2. oktober årsrapport, sæsonberetning og revisionsprotokol til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret har sendt årsrapport med sæsonberetning og revisionsprotokol for regnskabsåret 1. juli 2012-30. juni 2013 til godkendelse.

 

Årets resultat blev et underskud på 91.235 kr. efter anvendte henlæggelser. Der er anvendt 580.000 kr. af henlæggelserne.

Team Teatret har haft indtægter for ialt 1.228.000 kr., hvilket er godt 200.000 kr. mere end budgetteret, mens det er knap 100.000 kr. mere end året før (som også indeholdt salg af rettigheder for 120.000 kr.). Der er væsentlig fremgang på billetindtægter og turnéforestillinger (salg af egne opsætninger).

 

Teatret har haft udgifter for ialt ca. 12,3 mio. mod budgetterede 11,6 mio. kr., og sidste års niveau på 9,9 mio. kr. Afvigelserne er primært på gager og honorarer (knap 400.000 kr. højere) og lokaleomkostninger (knap 300.000 kr. højere). I forbindelse med gager og honorarer er det omk. til skuespillere, der udviser den væsentligste afvigelse (flere skuespillere har været tilknyttet), mens der også har været væsentlig højere omk. til cafédrift/forplejning, hvilket kan tilføres flere aktøerer i længere periode på kost (bl.a. i forbindelse med Dokumentaristen). Med hensyn til lokaleomkostninger er det disponeringen mht. ny foyer, cafè, anretterkøkken mv., der bevirker afvigelsen. Forvaltningen har været i dialog med teatret omkring den disposion og vurderer den for hensigtsmæssig af praktiske (og rengøringsmæssige) hensyn, men også for at skabe bedre forhold for medarbejdere, publikum og skuespillere.  

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet tilskud til Team Teatret på 6.191.000 kr. staten støtter med 2.505.505 kr., mens der er modtaget andre tilskud på 1,6 mio. kr.

 

Team Teatret har pr. 1. juli 2013 aktiver for ca. 3 mio. kr. og en egenkapital på godt 1 mio. kr.

Team Teatret har 12 fastansatte plus et antal praktikanter i løbet af sæsonen.

Det er lykkedes Team Teatret at realisere en publikumsfremgang på godt 16 %, hvilket er meget flot taget i betragtning af, at hele markedet er presset i disse år. Team Teatret tager også væsentlig ansvar og involverer sig i det øvrige kulturliv, herunder samarbejder med mange andre aktører i byen.

 

I egnsteateraftalen er aftalt flere tiltag i regnskabsåret, bl.a. mht publikumsudvikling, børneteater, national profil, internationale gæstespil og sonderinger vedr. internationale samarbejder. Efter en dialog med Team Teatret vurderer forvaltningen, at der er arbejdet med tiltagene i regnskabsåret, og aftalen er opfyldt.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune skal senest 1. december fremsende årsrapport, sæsonberetning, revisionsprotokol og kommunens godkendelse til Kunststyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabet godkendes.

 

at forvaltningen indsender årsrapport, sæsonberetning og revisionsprotokol til Kunststyrelsen senest 1. december.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermatens budget 2014 til godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender d. 27. september budget for 2014 med indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til godkendelse inden fremsendelse til Kunstrådet.

 

Bestyrelsen har godkendt det fremsendte budget på sit bestyrelsesmøde d. 25. september. 

 

Fermaten budgetterer med musikindtægter for 5,9 mio. kr., hvilket er 200.000 kr. mere end budgetteret for indeværende år. Regnskabet for 2013 er endnu ikke afsluttet, men 2012 havde indtægter for 6,2 mio. kr.

 

Der er budgetteret med musikudgifter for 5 mio. kr., hvilket svarer til budget 2013 niveau. Regnskab 2012 viste udgifter for 5,3 mio. kr. (svarende til ekstra indtægter).

 

Bardrift er endnu engang forsigtigt vurderet, idet man budgetterer med 736.000 kr. netto fortjenester, mens regnskabet for 2012 udviste en fortjeneste på 962.000 kr.

Forvaltningen forventer større indtjening på bardrift svarende til foregående år.

 

Det regnskabsmæssige resultat forventes at blive minus 210.000 kr. Den negative forventning skyldes planlagt indkøb af køleanlæg, hvortil der i indeværende år henlægges halvdelen af anskaffelsessummen (400.000 kr), samt nyanskaffelser i forbindelse med udnyttelse af nabolejligheden, som blev købt i 2012. Der er endvidere budgetteret med 150.000 kr. til etablering af ny hjemmeside og digital platform. Tiltag som er i tråd med den regionale spillestedsaftale med fokus på publikumsoplevelser og kommunikation. Der budgetteres fortsat med hensættelser til vedligehold i budget 2014.

Egenkapitalen er per 1. januar 2013 en egenkapital på 1,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at investeringerne vil betyde en bedre publikumsoplevelse, mere optimal drift og proffessionel kommunikationsplatform og bør ses som en relevant investering i fremtidens regionale spillested.

 

Der er i Herning Kommunes budget for 2014 jf. de i budgetforhandlingerne vedtagne fremskrivningsprocenter afsat 1.714.000 kr. i driftstilskud til Fermaten.


I budgettet fremstår det som om, at Statens tilskud er faldende. Det bunder i, at der fra 2013 blev tilført en ekstra pulje penge i en firårig periode. Kunstrådet besluttede, at lægge beløbet oven i det ordinære tilskud det første år, for derefter at reducere tilskuddet med 4,66 % de kommende fire år. Det budgetterede tilskud for 2016 ligger på niveau med det tilskud, der blev givet før denne spillestedsaftaleperiode. Den forventede fremskrivning fra Kunstrådet er ikke indregnet i budgettet.
 

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Som tilsynsførende myndighed skal Herning Kommune ifølge driftstilskudsloven inden den 1. december 2013 foranledige indsendelse af Fermatens budget for 2014 med indledning samt Herning Kommunes godkendelse til Kunstrådets Musikudvalg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det fremsendte budget for Fermaten 2014 med indledende bemærkninger godkendes

 

at forvaltningen og Fermaten aftaler praktik omkring indsendelse af budget, indledning og Herning Kommunes godkendelse til Kunstrådets Musikudvalg, således at godkendelse sendes rettidigt inden d. 1. december.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Sammenlægning af Kulturama og Huset no7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De aktiviteter der pt foregår med base i Kulturama på Holtbjerg ønskes organisatorisk og økonomisk lagt sammen med Huset no7. Aktiviteterne skal fortsat foregå fysisk i Kulturama.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2012 og overslagsårene blev det besluttet at videreføre Kulturama på et kraftigt reduceret niveau. Der resterer således et beløb på 294.000 pr. år til aktiviteter og rengøring i driftsbudgettet.

En aktivitetsmedarbejder ansat på 32 timer har hidtil refereret direkte til kultur- og fritidschefen.

I forbindelse med revitalisering og omorganisering af Huset no7 er det blevet tydeligt, at der vil opstå gevinster for begge parter ved at lægge de de to institutioner sammen til en enhed. Det økonomiske ansvar og personaleledelse ønskes fremadrettet placeret hos lederen af Huset no7.

Huset no7 forpligtes til at opretholde et aktivitetsniveau på højde med i dag. Der skal være ledelsesmæssigt frihed og råderum til at igangsætte nye aktiviteter og stoppe nuværende aktiviteter, således at der fortsat er dynamik og nærhed i Kulturama.  

 

Fordelene vil være:

 • Aktivitesmedarbejderen i Kulturama indgår i et kollegialt fællesskab og får mulighed for indholdsmæssig sparring

 • Mulighed for større projekter og fundraising begge steder (større fonde)

 • Mulighed for at integrere hinandens brugere, medarbejdere og frivillige

 • Bedre udnyttelse af ressourcerne og større flexibilitet - både menneskelige og materielle

 • Større brugerflade skaber grobund for anderledes og nye aktiviteter, som måske egner sig til gentagelser, alternativt kan et "hold" startes med brugere fra begge områder

 • Læring af hinandens kompetencer (Kulturama har lige nu stor fokus på bevægelsesaktiviteter, mens Huset no7 har fokus på udvikling af brugergrupper og kulturaktiviteter)

 

Forvaltningen vurderer, at både Kulturama og Huset no7 vil opnå væsentlige gevinster ved at sammensmelte de to enheder, ligesom det vil fremtidssikre aktivitetsniveauet i Kulturama, der på nuværende tidspunkt vurderes at være i en sårbar position.  

Økonomi

De midler, der er afsat i budgettet for 2014 og fremadrettet til aktiviteter/rengøring i Kulturama, samt evt. uforbrugte midler ønskes omplaceret til Huset no7.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturama og Huset no7 sammenlægges organisatorisk og økonomisk.

 

at driftsmidlerne afsat til Kulturama SO15 stednr. 364017 omplaceres til Huset no7 SO15 stednr.364015 fra 2014 og fremadrettet.

 

at evt. uforbrugte midler ved årets udgang overføres til samme stednr. i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

at Huset no7 forpligtes til at opretholde aktivitetsniveauet i Kulturama.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt således,

at Kulturama og Huset no7 sammenlægges organisatorisk og økonomisk med henblik på at styrke aktivitetsniveauet,

 

at driftsmidlerne afsat til Kulturama SO15 stednr. 364017 omplaceres til Huset no7 SO15 stednr.364015 fra 2014 og fremadrettet

 

at evt. uforbrugte midler ved årets udgang overføres til samme stednr. i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

at Huset no7 forpligtes til, som minimum at opretholde aktivitetsniveauet i Kulturama.

 

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status for renovering af gården Nørregade 7 i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne

Sagsresume

Status for renovering af gården Nørregade 7.

Sagsfremstilling

Proces i forhold til renovering af gårdmiljøet i Nørregade 7 er igangsat og status er flg.:

 • projektgruppe nedsat (jf. KFU 26. juni) og første møde afholdt primo september

 • gårdens aktører har selv defineret behov og ønsker

 • kreativ workshop med deltagelse af gårdens aktører (2-4 fra hver) afholdes 6. november. Output af workshop bliver udgangspunkt for arkitekternes arbejde

 • Renoveringen indbefatter arbejde under jordoverflade (kloak, ledning mv.), overflader, beplantning, lys, el, inventar og opbevaringsmulighed (affald mv.)  

 • Den bevilligede øvecontainer tænkes arkitektonisk og udtryksmæssigt ind i planerne for indretning af gården.

 • Tegninger, endelig godkendelser, udbudsmateriale mv. foreligger i foråret.

 • Foreløbig tidshorisont for arbejdets udførelse er sommeren 2014, men den er ikke endelig fastlagt.  

 • Der sikres sammenhæng i forhold til byens øvrige projekter, der er en del af Bymidteplanen, dog med plads til at gården får sin helt egen identitet.

 
I øvrigt
Proces mht ombygning af og etablering af øvelokaler i Huset no7 er igangsat. Der afholdes primo november møde med henblik på fastlæggelse af lokaleprogrammet.
Der er igangsat undersøgelser af mulighed for at caféen kan etableres og drives på tværs af forvaltninger (beskæftigelse, sundhed og kultur). Dette arbejde afsluttes inden udbud, da indretning mv. afhænger af resultatet.
Ombygningen koordineres med renovering af gårdrummet, og sammenhæng mellem bygninger og gård afstemmes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1272-08 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Skolehallen i Vildbjerg - tilskud til drift 2013/14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kristian Andersen

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger om fortsat tilskud til drift af Vildbjerg Gl. Skolehal for sæsonen 2013/14.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har siden 2007 forestået driften og administrationen af Vildbjerg Gl. Skolehal på 1-årige bevillinger.
 
Centret er villig til fortsat at drifte hallen på de nuværende vilkår, og med den almindelige fremskrivning på halområdet vil udgiften beløbe sig til 170.000 kr. i tilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og 250.000 til forbrugsafgifter, ejendomsskatter og -forsikringer - i alt 420.000 kr. som er reserveret på halkontoen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der for sæsonen 2013/14 bevilliges 170.000 kr. til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for drift af Vildbjerg Gl. Skolehal.

 

at der for sæsonen 2013/14 bevilliges 250.000 kr. til forbrugsafgifter m.v. som Herning Kommune afholder.

 

at udgiften på i alt 420.000 kr. finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen (374 00 221-04).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Godkendelse af rammeaftale for Ensemble MidtVest 2014 -2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Morten Koppelhus

Sagsresume

Ensemble MidtVest bestyrelse fremsender forslag til rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet en 4 årig aftale for drift af Ensemble MidtVest for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Rammeaftalen er godkendt af Statens Kunstråds Musikudvalg d.  22 oktober 2013. Aftalen vil i november og december 2013 blive sendt til godkendelse i de fire aftalekommuners Byråd - Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande Kommuner.

Herning Kommune har som tilsynsførende medvirket i udarbejdelsen af aftaleudkastet.

 

Statens Kunstråds Musikudvalg har fastsat nedenstående formål for basisensemblerne i Danmark i aftaleperioden:

 

Formål:

Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

 

Derfor tager rammeaftalen afsæt i, at Ensemble MidtVest i aftaleperioden har to hovedopgaver 1. koncertvirksomhed og 2. formidling og publikumsudvikling.

 

I aftalen lægges der op til at ensemblet i aftaleperioden fortsat spiller traditionel kammermusik på højeste kunstneriske niveau og udvikler sin egen klang ved hjælp af fri improvisation. Samspil med repræsentanter for andre kunstarter og musikgenrer vil med jævne mellemrum indgå i det kunstneriske program.

Med udgangspunkt i Ensemble MidtVest vision, mission og strategi for Ensemblets virksomhed i aftaleperioden, har Ensemblet opsat nedenstående resultatmål inden for de to hovedopgaver:

 

Koncertvirksomhed:

 • Mål 1.1. At give borgerne, primært i de tilskudsgivende kommuner, musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet og med et forskelligartet repertoire.

 • Mål 1.2. At bidrage til mangfoldigheden i musiklivet ved at præsentere ensemblets unikke profil og kvalitet i forbindelse med koncerter i hele Danmark.

 • Mål 1.3. At øge kendskabet til Ensemble MidtVest og Danmark som musiknation i udlandet og sætte de medejende kommuner på det musikalske verdenskort.

 

Formidling og publikumsudvikling:

 • Mål 2.1. At styrke formidlingen med henblik på at øge særligt det voksne publikums forståelse for og baggrundsviden om ensemblets koncerter.

 • Mål 2.2. At styrke børn og unges interesser for klassisk musik gennem øget formidling, herunder en styrkelse af fødekæden og den musikalske talentudvikling generelt.

 • Mål 2.3. At styrke musik- og kulturlivet i Midt- og Vestjylland som en aktiv, lokal kulturdynamo på tværs af musikgenrer, kunstarter og kulturformer.

 • Mål 2.4. At øge kendskabet til ensemblets musik og unikke profil gennem indspilninger og andet formidlingsarbejde.

 • Mål 2.4. At udvikle nyt publikum gennem formidling til forskellige målgrupper, båden inden for og uden for de traditionelle rammer.

 

I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal og indikatorer som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nominelle målsætninger på antal koncerter, antal publikum, formidlingsaktiviteter mv. er sat ambitiøst, men realistisk, således Ensemblet permanent vil skulle udvikle sig for at nå målsætningerne.

Økonomi

Statens tilskud udgør i aftaleperioden årligt 5.363.842 kr.
 
Hver kommune vil i aftaleperioden yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle på 14, 94 kr. pr. indbygger udregnet ud fra den pågældende kommunes indbyggertal (pr. 1.1.2013). Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2014: 2,10 % ).
 
Der er blandt Ensemble MidtVests 4 ejerkommuner indgået enighed om, at én kommune i aftaleperioden 2014 – 2017 kan indgå i rammeaftalen under særlige, midlertidige vilkår. Ikast-Brande Kommune vil i aftaleperioden 2014-2017 reducere deres tilskudsbeløb til Ensemble MidtVest med 10 %, så Ikast-Brande Kommunes tilskudsniveau til ensemblet er på 90 %. Ikast-Brande Kommune vil derved i aftaleperioden 2014- 2017 yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle pr. indbygger på 13, 45 kr. Tilskuddet vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2014: 2,10 %).   Der er blandt de 4 kommuner enighed om, at Ikast-Brande Kommunes reduktion i tilskudsniveau også vil betyde en tilsvarende reduktion i Ensemble MidtVests aktiviteter i Ikast-Brande Kommune i aftaleperioden.
 
Således udgør de kommunale driftstilskud til Ensemble MidtVest pr. 1. 1. 2014 total 3.019.778 kr.
Tilskuddene fordeles således:
Herning Kommune kr. 1.293.729 (2014 tal), Holstebro Kommune kr. 855.375 (2014 tal), Ikast-Brande Kommune kr. 544.295 (2014 tal), Struer Kommune kr. 326.379 (2014 tal).

 

Herning Kommunes tilskud i årene 2014 - 2017 afholdes fra serviceområde 15, Kultur,stednummer 363002. Der er afsat budgetmidler til formålet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2014 - 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30.09.2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013.

Sammenfattende viser opfølgningen, at der vedr. driftsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og vedr. anlægsbudgettet et samlet mindreforbrug på 77,9 mio. kr.

Bemærkninger og specifikationer fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 5,5 mio. kr. (mindreforbrug) i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger til afvigelserne:  

 

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Det forventede mindreforbrug på 3,4 mio. kr. kan henføres til bevilgede/ikke udbetalte tilskud til planlagte aktiviteter og renoveringsopgaver.

Forvaltningen indstiller, at ikke forbrugte vedligeholdelsesmidler 1,5 mio. kr. vedr. DGI-huset overføres fra drift til anlæg.

 

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Det forventede mindreforbrug 0,4 mio. kr. er midler, som i forbindelse med købet af ejendommen Østergade 8 blev besluttet afsat specifikt til uforudsete udgifter vedrørende det nye hovedbibliotek og driften af ejendommen.  

 

Serviceområde 15 - Kultur:

Det forventede mindreforbrug 1,7 mio. kr. kan henføres til de normale overførsler vedr. kommunens kulturinstitutioner samt bevilgede/ikke udbetalte tilskud til planlagte kulturelle arrangementer og aktiviteter.

 

Sanktionslovgivning:

I forhold til sanktionslovgivningen og overholdelse af det oprindeligt vedtagne budget, giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.   

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 77,9 mio. kr. (mindreforbrug), som kan henføres til flg. forhold:

 

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Mindreforbrug på 13,8 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne vedr. Fodboldeksperimetariet 2. etape, Herning Svømmehal 50-meter bassin, Timeline, haludvidelse i Sdr. Felding og etablering af ny boldbane ved Herning Gymnasium ikke forventes gennemført eller afsluttet i 2013.  

 

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Iflg. den seneste tidsplan vedr. etableringen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8, anslås det forventede forbrug i 2013 til ca. 59 mio. kr., hvilket betyder at der skal overføres ca. 63 mio. kr. til 2014.

 

Serviceområde 15 - Kultur:

Det forventede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. kan henføres til udskudte renoveringsprojekter på CHP-museet og Nørregade 7.

 

Budgetomplaceringer:
Der foretages omplacering af uforbrugte vedligeholdelsesmidler 1,5 mio. kr. vedr. DGI-huset fra drift til anlæg (nyt stednr.) på serviceområde 11, Idræt og Fritid, andre fritidsfaciliteter. Beløbet er afsat til fremtidige ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der foretages budgetomplacering af 1,5 mio. kr. fra drift (kto. 035 02 708-09) til anlæg på SO 11, Idræt og Fritid, andre fritidsfaciliteter (nyt stednr.)

 

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2014 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
      x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af beløbsrammen for 2014 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2014 på kr. 4.211.000, hvoraf kr. 550.000 er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. kr. 7. pr. time.

Forbruget til studenderrabatten i 2013 vil ligge på ca. kr. 25.000. Da det er første år ordningen kører forventes det, at tilskuddet fremover vil være stigende.

 

Herudover er der afsat kr. 484.000 i tilskud til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2014.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

Bytoftens Oplysningskreds

LOF

Haderup Koret

FOF-Holstebro

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Hedens Landboforening

Vinding Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.

 

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2014

 

[image]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender bestyrelsens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget