Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 4. juni 2014
Mødested: C3.40 - Fællesmøde med Børn- og Familieudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune Laursen, Hanne Østergaard Rasmussen, Morten Koppelhus, Ole Thorn Madsen

 

Punktet behandles i Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på et fælles udvalgsmøde den 4. juni 2014.

Sagsresume

Herning Byråd besluttede ved budgetforliget for 2014, at der udarbejdes et projekt for Lind Skole, der sikrer sammenbygning af skole og multihal, nord for tennisanlægget i Lind.


Programoplægget for det samlede projekt med helhedsplan inkl. Alpi-Hallernes byggeprogram, fremsendes til godkendelse nu, idet skolebyggeriet forventes påbegyndt sidst på efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Lind Skole fremsendte 4. september 2012 en kortlægning af skolens lokalesituation. Børne- og Familieudvalget ser skolen ved udvalgsmødet d. 19. september 2012, og skolen indsender 28. januar 2013 en redegørelse for akutte lokaleproblemer.

 

På udvalgsmødet d. 6. marts 2013  beslutter Børne- og Familieudvalget, at beløbene i investeringsoversigten, til om- og tilbygning rykkes frem til 2014 og 2015 i forbindelse med budget 2014. Man ønsker i den forbindelse udarbejdet et oplæg, der tilgodeser Lind Skoles lokalemangel.
 
Byggeudvalget havde første møde i juni 2013, og bestod af Lind Skoles ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, en repræsentant fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring. Der udarbejdes en skitse for en mulig udbygning af skolen.
 
Ved budgetforlig 2014 beslutter Byrådet, at man ønsker at optimere udnyttelse og synergi i forbindelse med byggeri af den nye multihal i Lind. Byrådet ønsker derfor, at der udarbejdes et nyt projekt for skolebyggeriet, der sikrer sammenbygning af skole og multihal nord for tennisanlægget i Lind.
 
Der nedsættes en styregruppe for det samlede byggeri, der er sammensat af repræsentanter fra Lind Skole, Alpi-hallerne, Center for Børn og Læring, Kultur- og Fritidsafdelingen, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver som bisidder.
 
Programoplægget er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe, efter forarbejde i byggeudvalget for Lind Skole og i Alpi-hallernes bestyrelse.
 
Arbejdsgruppen har deltagelse fra skolens ledelse og bestyrelse, hallens bestyrelse og halinspektør, Kultur- og Fritidsafdelingen, Center for Børn og Læring, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver. Der har været anvendt eksternt aktitektfirma til at udarbejde en helhedsplan på baggrund af programoplæggene.
 
Arbejdsgruppens oplæg er behandlet i styregruppen for det samlede byggeri.

 

Lind Skole er opført i 1960 og 1967 med om- og tilbygninger i 1977 og 2011. Senest er fritidshjemmets og indskolingens lokaler samt en klassefløj renoveret. Der er opført en læge- og tandlægeklinik på skolens grund, i 1978.

 

På en kommunal grund mellem skolen og hallerne er der i 1987 etableret et tennisanlæg med 4 baner.

 

Alpi-hallerne er opført i 1980 med om- og tilbygning i 1996. Byggeriet består af to haller, cafeteria samt omklædning, enkelte møde- og klublokaler.

 

Fra Alpi-hallernes side er der ønske om at tilbygge en multihal, samt ønske om at kunne bruge egnede lokaler til kurser, møde-, klub- og holdaktiviteter samt fitness.

Borgernes forventninger til motions- og samværsmuligheder er steget, og Alpi-hallerne ønsker at imødekomme dette behov.

 

Lind skole har pr. 10. maj 2014, 748 elever i 33 klasser og 2 specialklasser. Skolens primære behov er at forøge antallet af klasselokaler, så man kan rumme nuværende og kommende elever i egnede klasselokaler.

 

Antallet af elever er steget, og vil stige yderligere pga. forøget udstykning i skolens distrikt, ligesom der nu udstykkes i fødeskolen, Højgaardskolens distrikt.

 

Man ønsker derfor mindst 36 klasselokaler og plads til 2 specialklasser.

Faglokalerne ønskes optimeret, og man ønsker mulighed for at kunne anvende et moderne musiklokale i forbindelse med en stor samlingssal i multihallen.

 

Samtidig ønsker man at forbedre børnenes mulighed for at mødes i gode fællesarealer samt forbedre miljøet i arbejdsområder og opholdsarealer for de pædagogiske medarbejdere.

 

Fra skolens side har man ønsket at ændre lokaledisponeringen.

 

Fritidshjemmet Galaxen og indskolingen flyttes over i bygningen langs Kollundvej og i den nyrenoverede elevfløj ved indgang B. Overbygningen etableres med 3 årgange i 5 spor i den nordligste del af skolen i eksisterende og nyt byggeri. Mellemgruppen placeres i de mellemliggende lokaler og elevfløje.

 

Når de yngste elever og fritidshjemmet flyttes væk fra den befærdede passage mellem skole og hal, opnår man at skærme både de yngste børn og fritidshjemmets daglige funktioner.

 

I bygningen ved Kollundvej kommer de yngste skolebørn og fritidshjemmets børn tæt på en nyopført legeplads, der er placeret mellem skolebygningen og Kollundvej.
På den anden side er en asfalteret skolegård, med kun én adgangsvej. På et mindre areal i skolegården kan der indrettes alderssvarende legeredskaber.
 
Aflevering af de yngste børn, vil kunne ske ved passagen ind til skolegården ved indgang B. I dette område, har Herning Kommune (Lind Skole) anskaffet sig et vejareal syd for Skolevængets P-plads, til ekstra parkeringspladser, og passage med mulighed for aflæsning af børn fra bus og personvogn. Samtidig er der sikker, kort og ubesværet adgang fra cykelparkeringen til og fra fritidshjem og indskoling.

 

Denne omdisponering giver gode muligheder for at bruge hinandens lokaler, da der nu bliver kort afstand imellem skole og hal. Hallen får også let adgang til skolens gymnastiksal samt billedkunst og rummelige fællesarealer.

 

Møblerne i de store elevers klasser og fællesarealer kan umiddelbart anvendes til voksne, når hallen har hold og arrangementer på skolen.

 

Skolen får let adgang til de store arealer i de gamle haller og den nye multihal og musiklokale. Der bliver ligeledes kun kort vej til hallens cafeteria.

 

Den korte sammenbygning på ca. 12 meter, betyder, at man let, og uden markante ekstraudgifter, kan opfylde reglerne om brandsektionering/brandadskillelse ved byggeri over skel.

 

For at sikre en smidig byggeproces er det aftalt, at hallens byggeri kommer til at stå for bygningen af skolens musiklokale og depotandel.

 

På samme måde står skolens byggeri for sammenbygningen mellem skole og hal, samt geoundersøgelser og rematrikulering.

 

De opgaver man løser for hinanden, vil senere blive opgjort, og der vil blive søgt om en omplacering mellem de to serviceområder. En omplacering man hver især skal tage højde for i projekteringen og byggeriernes budgetter.

 

En repræsentant fra Kommunale Ejendomme deltager under sagens behandling.

Økonomi

Den samlede beløbsramme for Lind Skoles om- og tilbygning udgør 18 mio.kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015. Byrådet har frigivet de 10 mio. kr. på mødet d. 28. januar 2014, pkt. 78. Frigivelse af rådighedsbeløb for 2015, sker primo 2015.

 

 
2014
2015
Stednr.: 301060: Lind Skole, BFU
10.000 tkr.
8.000 tkr.
 
 
 

 

Den samlede beløbsramme for Alpi-hallernes om- og tilbygning udgør 14.278 tkr.
Når der foreligger et samlet budget for Alpi-hallernes byggeprojekt, søges Herning Kommunes andel på 10.278 tkr. frigivet.

Sagen vil efter tidsplanen, blive fremstillet over for Kultur- og Fritidsudvalget sidst på efteråret 2014.

 

 
2014
 
Stednr.:318099 01: Lind-hallen, KFU
10.278 tkr.
 

 
Alpi-Hallerne (Lind Hallen) er bygherre på dette projekt, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunes tilskud med en indsamling på forventet 4 mio. kr. Der er pr. 15. maj 2014 indsamlet 3,8 mio. kr. De sidste 200.000 kr. forventes indsamlet ved byfesten i oktober 2014.

 

Programoplægget indeholder en helhedsplan for sammenbygning af Lind Skoles byggeri og af Alpi-Hallernes byggeri, men budgetmæssigt fungerer byggeriet som to særskilte projekter med et skolebyggeri på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskole, stednr. 301060 Lind Skole, og halbyggeriet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01 Lind Hallen.
 
Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale med adgang til og i forbindelse med multihallen/forsamlingssalen. Dertil lægges 10 m2 til andel af depotrum. I alt 120 m2. Udgiften betales af Lind Skoles byggeri.

 

Skole- og halprojektet deles om udgifterne til sammenbygning, geoundersøgelser og rematrikulering.

 

Udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering, vil være kendte sidst på efteråret 2014, hvor der så fremsendes en ny sag om budgetomplacering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at programoplægget for om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne med den skitserede helhedsplan, godkendes.

 

at Alpi-hallernes og Lind Skoles byggeprojekter skal respektere helhedsplanens placering af skolens og hallens sammenbygning og nybygninger.

 

at Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale i tilknytning til samlingssal/multihal, samt 10 m2 depotandel, betalt af Lind Skoles byggeri,

 

at udgiften til sammenbygningen mellem skole og hal samt geoundersøgelser og rematrikulering ligedeles mellem skole og hal; men forestås af Lind Skoles byggeri.

 

at der fremsendes sag om budgetomplacering mellem de to serviceområder, når udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering er kendt.

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne udarbejder aftaler om, hvordan låne- og deleforhold administreres. Herunder, hvordan man afregner slid og skader på inventar. 

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne sammen udarbejder en beskrivelse, af de anvendelsesmuligheder det frie fællesareal nord for sammenbygningen kan få.

 

at der i videst muligt omfang, anvendes bæredygtige byggematerialer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag