Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 3. februar 2020
Mødested: Lindbjergskolen, Frølundvej 39, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning af både skole, bibliotek og i Hall'n.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er rundvisning af både skole, bibliotek og i Hall'n.

 

Karoline Linneberg Reenberg fra Lindbjergskole

Peter Wissing, halinspektør i Hall'n

Pernille Schaltz, biblioteket

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 21.01.00-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Centralbibliotekstilskud 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne varetager centralbiblioteksvirksomheden i Region Midtjylland for staten. Rammerne for Centralbiblioteksvirksomheden er beskrevet i en rammeaftale gældende for perioden 2016-2019. Rammeaftalen er forlænget til og med 2020. Herning Bibliotekerne modtager i 2020 et samlet tilskud på 12,927 mio. kr. I budgettet for 2020 er der indarbejdet acontobeløb på 12,549 mio. kr., hvorfor der vil være en merindtægt og tilsvarende merudgift i 2020 på 378.000 kr. Budgetterne for 2021-2024 ønskes samtidig reguleret.

 

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne varetager i henhold til indgået rammeaftale mellem staten ved Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Kommune den samlede centralbiblioteksvirksomhed for alle kommuner i Region Midtjylland. Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden er som udgangspunkt 4-årig og gælder for perioden 2016-2019. Rammeaftalen er imidlertid forlænget til også at gælde for 2020. Den suppleres af årlige handleplaner. Centralbiblioteksbevillingen tildeles for ét år ad gangen, når Finansloven er vedtaget.

 

Resultatopfølgning sker på det årlige virksomhedsmøde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Herning Bibliotekerne.

 

Økonomi

For varetagelsen af opgaven fastsætter og udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen i 2020 et øremærket driftstilskud på 12,927 mio. kr. til drift af centralbiblioteksvirksomheden i 2020.

 

Der er i det vedtagne budget for 2020 afsat acontobeløb på 12,549 mio. kr. til centralbiblioteksvirksomheden. Det betyder en merindtægt på 378.000 kr. i 2020. Indtægten fra staten modsvares af tilsvarende udgifter, hvorfor der i 2020 vil være en tilsvarende merudgift på 378.000 kr. Budgettet for 2020 og 2021-2024 tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Der aflægges årligt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende centralbiblioteksvirksomheden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling på 378.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 378.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 30 i 2020 og i overslagsårene 2021-2024
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.00.15-Ø39-1-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Bevillinger til biblioteksprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

       Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i sin egenskab som Centralbibliotek fået tilsagn om tilskud på 200.000 kr. til projekt Bibliotekernes Læsespor og tilskud på 200.000 kr. til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne i 2020. Dertil kommer tilsagn om nationale midler fra tidligere nettjeneste Biblo.dk på 750.000 kr. til Vinter- og Sommerbogen i 2020 i centralbiblioteks regi

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget i alt 1,031 mio. kr. til projekt Bibliotekernes Læsespor til centralbibliotekerne i Aalborg og Herning. Aalborg Bibliotek er projektejer og bevillingen administreres herfra. Af det samlede tilskud forventes 200.000 kr. at tilgå Herning Bibliotekerne i 2020. Projektet er en videreudvikling af Bibliotekernes Sprogspor. Formatet bygger videre på tanken om, at forældre oplever ét samlet sted, hvor de kan finde inspiration til sprog og læsning til deres børn fra 0-16 år. Formålet er at give fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede tilbud for målgruppen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Målgruppen er børns voksne: lærere, PLC-medarbejdere, skolepædagoger, bibliotekspersonale og forældre.

  

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget i alt 0,981 mio. kr. til projekt Digital transformation og partnerskaber til centralbibliotekerne i Vejle og Herning. Vejle Bibliotek er projektejer og bevillingen administreres herfra. Af det samlede tilskud forventes 200.000 kr. at tilgå Herning Bibliotekerne til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne i 2020. Projektet har til formål at designe en samarbejdsproces, der tilvejebringer grundlag for etablering af partnerskaber på skoleområdet om digital formidling af bibliotekets tilbud til forældre i forhold til at stimulere børns læselyst. Målgruppen er de væsentligste voksne aktører i børns hverdag og skole: fagprofessionelle på skoleområdet og forældre/forældreorganisationer.

  

Der er bevilget nationale midler til projekt Vinter- og Sommerbogen i CB-regi med 750.000 kr. i 2020 fra tidligere nettjeneste Biblo.dk. Beløbet er til afvikling af kampagnerne vedrørende Vinter- og Sommerbogen i år og til konceptualisering og afvikling de kommende år. Herning Bibliotekerne har projektledelsen og samarbejder med Gentofte Centralbibliotek.

 

Projekt Vinter- og Sommerbogen vedrører de årlige landsdækkende læselyst-konkurrencer for de 7 til 14-årige. Vinterbogen er en landsdækkende skolerettet kampagne, som kort fortalt går ud på, at børnene skal udvise begejstring for bøger via anmeldelse, bookface, en videoindspilning af den bedste del i en bog. De klasser, der i gennemsnit anmelder flest bøger, vinder et besøg fra en sej forfatter, der tiltaler aldersgruppen. Hvert år i skolernes sommerferie kører kampagnen Sommerbogen, som er en landsdækkende læselyst-konkurrence. Sommerbogen er en fritidskonkurrence. Konkurrencen går kort fortalt ud på, at børnene skal læse og anmelde bøger i løbet af deres sommerferie. Herefter deltager man i en konkurrence.

 

 

Økonomi

Der er ingen egenfinansiering i de tre projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til projekt Bibliotekernes Læsespor gives indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020
at der til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne gives indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020
at der til projekt Vinter- og Sommerbogen gives indtægts- og udgiftsbevilling på 750.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31/3 2020 til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. Det Blå Rum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Kurt Lauritsen.

Sagsresume

Afsat rådighedsbeløb på 4,643 mio. kr. i budget 2020 søges frigivet ifm. udbud, projektering og byggestart på Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2020-23 er der ud af et samlet anlægsbudget på 14,9 mio. kr. afsat 9,143 mio. kr. (hhv. 4,643 mio. kr. i budget 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021) til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning. Den resterende finansiering på 5,757 mio. kr. tilvejebringes via fondsmidler, hvor der pt. foreligger tilsagn på 5,5 mio. kr. (5,150 mio. kr. ekskl. moms)

 

Projektforslaget er godkendt i KFU den 16/9-2019, pkt. nr. 113.

 

Tidsplan for realisering af projektet:

 

 • Udbud og projektering i første halvår af 2020
 • Byggestart medio 2020
 • Forventet ibrugtagning medio 2021

  

Økonomi

Jf. udarbejdet anlægsbudget og tidsplan vil den forventede udgift til rådgivere og anlæg udgøre anslået 6,4 mio. kr. i 2020 og 8,5 mio. kr. i 2021. Afsat rådighedsbeløb på 4,643 mio. kr. i 2020 søges således frigivet til formålet.

 

Egefonden har givet tilsagn om 2,000 mio. kr. (1,650 mio. kr. ekskl. moms) og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om 3,5 mio. kr. i støtte til projektet.

Tilskuddet fra Egefonden forventes udbetalt ved projektets afslutning i 2021. Lokale og Anlægsfondens tilskud forventes udbetalt med 1,750 mio. kr. i 2020 og 2021.

Der anmodes om indtægtsbevilling på 1,750 mio. kr. i 2020.

 

Der vil senere blive fremsendt sag vedr. frigivelse af afsat rådighedsbeløb i 2021 samt resterende fondsmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 6,393 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,750 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræts og Fritid, nyt stednr. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4,643 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 08

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om midler til HerningErMusik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HerningErMusik er et samarbejde om udvikling og præsentation af musikken i Herning. Deltagerne i samarbejdet er Fermaten, Scene 7, DSI Swinging Europe, Den Jyske Sangskole, Dansk Musiker Forbund, Herning Bibliotekerne, Ensemble MidtVest og Herning Musikskole. Forvaltningen er projektleder for samarbejdet. Aktørerne bag det lokale initiativ søger nu Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om tilskud på 50.000 kr. årligt til arbejdet i de kommende tre år.

Sagsfremstilling

KFU besluttede i 2018 ikke at indgå en ny aftale med Spil Dansk om at være en del af det landsdækkende samarbejde. I stedet arbejdede medlemmerne af Spil Dansk styregruppen (musikaktørerne i Herning Kommune) arbejdede videre med lokale initiativer, med opbakning fra Kultur- og Fritidsudvalget. Gruppen arbejdede sammen for at udvikle og styrke musiklivet i hele Herning Kommune, og samarbejdet blev døbt HerningErMusik. Det første år i den nye ramme HerningErMusik var 2018, hvor der på grund af tidspres ikke blev etableret aktiviteter på tværs, men primært hver for sig. I 2019 blev Musikmødet for første gang afholdt på Fermaten, og projektgruppen ønsker at intensivere arbejdet på tværs i 2020 og fremadrettet.

 

Formålet med HerningErMusik

HerningErMusik er musik i hele Herning Kommune, hvor musikkens fællesskaber, dialog med hinanden og publikum og spot på musik i Herning er i fokus - især i uge 44.

HerningErMusik vil gøre opmærksom på alle de musiske muligheder, der er i Herning Kommune. Det gælder både deltagelse i musikarrangementer, selv at udøve musik og sang, samt dialogen om musikerne, musiklivet og musikkens betydning for mennesker.

Projektgruppen er optaget af den store gevinst de har af at arbejde sammen om et konkret projekt, hvilket i høj grad kommer publikum og brugere til gavn. Projektgruppen har fokus på de steder, hvor samarbejdet giver en ekstra værdi og gevinst.

 

Indsatser i HerningErMusik

Når der tages udgangspunkt i formålet, fremstår to indlysende mulige indsatsområder: aktiviteter på tværs og musik i hele kommunen. Det er de to indsatsområder, projektgruppen vil udfolde de kommende år.

 

Aktiviteter på tværs handler om de arrangementer eller tiltag, som musikaktørerne i Herning ikke ville lave, hvis der ikke var noget, der hed HerningErMusik. To af forslagene til 2020 udgaven af HerningErMusik er:

 • I 2020 vil projektgruppen starte et nyt initiativ, som er en "musiktur" rundt til flere steder og med forskellig musik undervejs. De deltagende borgere transporteres rundt til nogle af Hernings musikinstitutioner, hvor de får en kort introduktion til stederne og musikalske oplevelser leveret af andre musikinstitutioner end dem der normalt har hjemme på stederne. Sidste stop er Fermaten med koncert og officiel afslutning i loungen i pausen. Undervejs i bussen er der også musik i form af små koncerter, fællessang, quiz osv. Der kalkuleres med deltagerbetaling og studierabat. Formålet med denne aktivitet er at udbrede kendskabet til de mange forskelligartede musikinstitutioner i Herning, samt at give deltagerne en kunstnerisk og æstetisk oplevelse, der er anderledes og nytænkende.
 • I 2019 blev Musikmødet opfundet - og det format ønsker projektgruppen at forfine, kvalificere og eksperimentere med. Formålet med musikmødet er at skabe et forum med plads til dialog om musikken. Et forum, hvor der er plads til refleksion og stillingtagen om musiklivet, og hvor man kan mødes på tværs af alder, genrer, holdninger og erfaringer. Ud over at blive klogere på hinanden, skal mødet også være anledning til udvikling og inspiration af nye og andre musikprojekter. Der udforskes forskellige temaer på møderne. Helt konkret indeholder mødet både dialog og diskussion, fællessang, musikalske input og fællesspisning.

 

 

Musik i HELE kommunen handler i al enkelhed om, at musikken foregår over hele kommunen og er for alle målgrupper. Aktiviteterne i denne indsats vil i høj grad afhænge af andre samarbejdspartnere end projektgruppen, da succesraten i høj grad er afhængig af lokal opbakning. Det kunne f.eks. være:

 • En eller flere lokale musikaktører gæster lokale kulturforeninger, plejehjem, skoler, børnehaver, virksomheder eller andre interesserede partnere. Formålet med det er både at præsentere musik for flere og andre, men også at skabe relationer til fremtidige samarbejder. Samarbejder som ikke nødvendigvis foregår i regi af HerningErMusik.
 • En pulje, som lokale aktører i hele kommunen kan søge til et musikarrangement i uge 44. Det kunne være specifikt til Koda og / eller en tarif (takst indenfor musikverdenen, som er minimumsbetaling for en professionel musiker). Der er stor lyst til at deltage i musikugen, men det er også en begrænsning for de mindre steder, fordi en koncert på eksempelvis et plejecenter potentielt medfører relativt store omkostninger og risiko.
 • Andre forsøg og initiativer med det formål at aktivere musikken i hele kommunen.

 

Projektgruppen for HerningErMusik består af følgende aktører: Fermaten, Den Jyske Sangskole, Ensemble MidtVest, Herning Bibliotekerne, Herning Musikskole, Dansk Musiker Forbund (Herning afd.), DSI Swinging Europe, Scene 7 og Herning Kommune (Kommunikationsafdelingen og Kultur & Fritid).

Projektgruppen deltager i arbejdet med HerningErMusik uden beregning. Projektgruppens institutioner bidrager i øvrigt til udvalgte fællesaktiviteter med honorering af egne musikere / artister. Det begrænser dermed udgifterne i projektet en del.

 

Økonomi

KFU bevilligede 50.000 årligt, da Herning Kommune var Spil Dansk Kommune. Midlerne blev anvendt til køb af Spil Dansk kommunepakke, betaling af Koda, transport, honorar, forplejning og tilskud til lokale arrangementer.

Aktørerne bag HerningErMusik ønsker at søge om et tilsvarende beløb, som ønskes anvendt til de to indsatser: aktiviteter på tværs og musik i hele kommunen.

 

Herning Kommune bidrager derudover til projektet med markedsføring og kommunikation via HerningErKultur, konsulentbistand og projektledelse.

 

Tilskuddet disponeres i dialog med projektgruppen, og det administreres af forvaltningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. per år de kommende tre år.
at beløbet finansieres fra Service Område 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der den 22. januar 2020 resterer 544.374 kr.
at KFU hvert år orienteres om projektet med henblik på at kvalificere arbejdet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til lystfiskerfestival 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til afholdelse af Skjern Å Lystfiskerfestival 2020 i Skarrild.

Sagsfremstilling

Lystfiskerforeningen af 1926 er hjemmehørende ved Skjern Å i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lystfiskerfestivalen har tidligere været afholdt 3 gange siden 2014 og får besøgende fra både ind- og udland.

 

Lystfiskerfestivalen afholdes i Skarrild den 6. og 7. juni 2020. Formålet med festivalen er dels at tilgodese en række sociale aspekter i at samles om fritidsinteressen lystfiskeri, dels et forsøg på at skabe et anderledes kulturindslag, liv, lystfiskerturisme og økonomisk og kulturel udvikling i lokalområdet langs Skjern Å.

 

Festivalen afholdes i samarbejde med Herning Ikast Lystfiskerforening og lokale non profit-foreninger drevet af frivilligt arbejde. Med til at støtte op omkring projektet er også den lokale borgerforening, idrætsforening, skytteforening samt borgere i og omkring Skarrild. Desuden ses der en stor og oplagt sammenhæng mellem lystfiskerfestivalen og Riverfisherprojektet, og det er oplagt at tænke Riverfisher ind i planlægningen for dermed at skabe mere åbenhed omkring festivalen.

 

Der søges om et tilskud på kr. 25.000 samt tilskud til dækning af 2 toiletvogne og en affaldscontainer.

 

Evt. overskud vil blive anvendt til glæde for laksefiskene i Skjern Å-systemet. Et mindre overskud fra festivalen i 2018 har udmøntet sig i 2 nye gydebanker i Karstoft Å ved Skarrildhus - etableret i samarbejde med Herning Kommune.

 

Herning Kommune støttede i 2018 lystfiskerfestivalen med kr. 10.000 samt dækning af udgifter til 2 toiletvogne samt 1 container til affald - max kr. 8.000.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på kr. 10.000, under forudsætning af, at der tænkes sammenhæng til Riverfisher ind i projektet
at der bevilges et tilskud til opstilling af 2 toiletvogne samt 1 container til affald - dog max. op til kr. 8.000.
at tilskudene dækkes af konto for Fælles Formål, kontonr. 370-01-309-07

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Jonas Søgård Nielsen  

Bevilling af tilskud til forlængelse med Levende Musik i Skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 18. marts, pkt. 19, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 100.000 kr. til en etårig prøvehandling med Levende Musik i Skolen. Det skete i samarbejde med Børne- og Familieudvalget som også afsatte 100.000 kr. til formålet.

 

Kultur og Fritidsudvalget forelægges den foreløbige evaluering af prøvehandlingen til orientering samt forslag om forlængelse af ordningen med endnu et år.

 

Sagsfremstilling

Levende Musik i Skolen er et nationalt kompetencecenter, der arbejder med kultur, kunst og læring gennem et udbud af skolekoncerter. Formålet er, at børn og unge i hele landet får mulighed for at opleve levende musik af høj kunstnerisk kvalitet i løbet af deres skolegang.

  

I foråret 2019 blev Levende Musik i Skolen udbudt til indskolingen og mellemtrinnet på alle skoler i Herning Kommune, hvor 14 skoler tilmeldte sig ordningen. Herefter blev ordningen udvidet til også at omfatte udskolingen på de samme skoler. Følgende 14 skoler er med i ordningen for skoleåret 2019/20:

 

 • Aulum-Hodsager Skole (begge afdelinger)
 • Engbjergskolen
 • Gullestrup Skole
 • Haderup Skole
 • Herningsholmskolen (begge afdelinger)
 • Kibæk Skole
 • Kildebakkeskolen
 • Lind Skole
 • Lindbjergskolen
 • Sinding-Ørre Midtpunkt
 • Skalmejeskolen
 • Snejbjerg Skole
 • Tjørring Skole
 • Vildbjerg Skole

 

Pr. ultimo januar 2020 har der været afviklet 31 skolekoncerter ud af ca. 50, er skal afvikles i 2019/2020.

 

I forbindelse med afviklingen af koncerterne har skolerne foretaget en evaluering på Levende Musik i Skolens hjemmeside. Skolernes vurdering ses i nedenstående tabel:

 

Gruppens musikalske præstation

5 ud af 5

Gruppens formidling og evne til at nå eleverne

4,6 ud af 5

Elevernes oplevelse

4,5 ud af 5

Kvaliteten af undervisningsmaterialet

2,3 ud af 5

 

Skolernes samlede vurdering af koncerterne er 4,8 ud af 5. En skole skriver blandt andet følgende i deres evaluering: "En fantastisk koncert med god formidling af faglig viden og med god kontakt til eleverne". Derudover er skolerne positive omkring inddragelsen af eleverne i koncerterne. En skole har skrevet følgende i deres evaluering: "De var rigtig gode til at få eleverne med i deres fortælling. F.eks. at man bad eleverne holde en pose med pølser, fik dem til at føle, at de var med i koncerten frem for at være publikum".

 

Med afsæt i evalueringen af koncerterne ønskes en forlængelse af ordningen for skoleåret 2020/21, hvor Levende Musik i Skolen igen vil blive udbudt til indskoling og mellemtrin på alle skoler i Herning Kommune. Herefter vil det igen blive vurderet, om der er kapacitet til nogle udskolingskoncerter på de tilmeldte skoler, idet der i alt er 50 koncerter til rådighed for et skoleår. 

 

Økonomi

Såfremt både Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget hver bevilliger 100.000 kr. til ordningen, vil der kunne udbydes ca. 50 koncerter til 6000 elever i Herning Kommune for skoleåret 2020/2021. Det betyder, at hver koncert koster omkring 3.960 kr. Koncertordningen er støttet af Statens Kunstfond, hvilket betyder, at over halvdelen af den reelle udgift allerede er betalt.

Levende Musik i Skolen udbyder 1 koncert pr. 120 elever. Det koster 33 kr. plus moms og KODA pr. elev for en kommune at være med i skolekoncertordningen.

  

I den samlede udgift er der afholdt for musikhonorering, overnatning, turnélægning, transport, udarbejdelse af materialer med videre. Opstår der ekstra løn- og transportudgifter, dækkes de af Levende Musik i Skolen.

   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. til en etårig forlængelse med Levende Musik i Skolen under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget bevilliger et tilsvarende beløb

 

at den etårige forlængelse efter afholdelse evalueres og resultaterne præsenteres for udvalgene 

 

at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22. januar 2020 resterer 544.374 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt, idet der ønskes fokus på at øge kvaliteten af undervisningsmaterialet

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Gjellerup Sogns Jagtforening søger om tilskud til nyt tag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Gjellerup Sogns Jagtforening søger om tilskud til nyt tag.

Sagsfremstilling

Gjellerup Sogns Jagtforening har foreningslokaler på Gudumkærvej 25. Taget på hytten er nedslidt og utæt, og der er begyndende skimmelsvamp på lofterne. Foreningen ønsker en udskiftning af tagplader, tagryg samt taglægter, ekstra isolering, nye gavlplader, sternbrædder samt nedløbsrør. Det indvendige loft ønskes hævet og monteret med troldtekt samt indbygningslamper. Herudover skal al synligt træværk males.

 

Hytten benyttes også af andre brugere bl.a. politihundeforeningen, spejderforeninger, cykelklubber, institutioner m.fl.

 

Foreningen har 153 medlemmer, hvoraf 7 er under 25 år.  

Økonomi

Der ydes et årligt grund- og medlemstilskud til Gjellerup Sogns Jagtforening på ca. kr. 3.400,-. Foreningen får ikke lokaletilskud.

 

Foreningens likvide midler er på kr. 59.914.

 

Det billigste tilbud, som er fra Bygma Herning, lyder på kr. 60.989. Jagtforeningen har søgt Danmarks Jægerforbund om et tilskud på kr. 30.000. Såfremt det bevilges, vil de indgå som en del af foreningens egenfinansiering.

 

Gjellerup Sogns Jagtforening søger om et tilskud på kr. 25.000 til udskiftning af tagplader og tagryg, ekstra isolering, udskiftning af indvendigt loft samt maling af træværk.

 

Normal praksis for tilskud af denne karakter er, at der ydes maksimalt 50% af de faktiske, dokumenterede udgifter, dog ikke mere end det ansøgte beløb.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til kr. 25.000
at beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast og Klub 74 søger om tilskud til honorarstøtte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast v./ Thomas Rask og Klub74 v./ Amir Rehman søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til bevilliget honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

 

Sagsfremstilling

Kontrast har sammen med Klub74 ansøgt Statens Kunstfond om honorarstøtte fra klippeordningen under Projektstøtteudvalget for musik.

 

Kontrast fungerer som et lokalt ungdomshus og drives som frivillig forening. I samarbejde med musikklubben Klub74 arbejdes der på at skabe events og arrangementer, hvor up-coming bands fra specielt hardcore- og punkscenen gives mulighed for at optræde for et publikum. Amir Rehman bag Klub74 har i en årrække været formand for Kontrast, og har derfor indgående kendskab til foreningens virke.

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik udbyder hvert år en pulje øremærket til honorarstøtte til musikere. Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger som en hjælp til de honorarmæssige udgifter. Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet, at der godkendes en kommunal medfinansiering på tilsvarende beløb som bevilliges fra udvalget. Formålet med klippeordningen er tarifmæssig honorering af musikere i forbindelse med arrangementer og koncerter. Tariffen er 2.091,33 kr. i 1. kvartal 2020 og 2.143,61 kr. i 2-4. kvartal 2020.

 

Kontrast og Klub74 har i alt ansøgt Projektstøtteudvalget om 131,55 klip. Der er den 22. november 2019 fremsendt bevilling på 30 klip á 1.065 kr. svarende til 31.950 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilsvarende beløb.

 

Der gælder følgende vilkår for tilskuddet:

 • Tilskuddet må kun benyttes til det formål, det er bevilliget til, og skal være anvendt inden udgangen af 2020. Overholdes dette ikke bortfalder tilsagnet, og udbetalte midler skal tilbagebetales
 • Væsentlige ændringer i forhold til det indsendte skal på forhånd godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik
 • Der skal afrapporteres for tilskuddet efter gældende regler
 • Statens Kunstfond skal krediteres
 • Hvis vilkårene ikke overholdes, skal tilskuddet tilbagebetales til Statens Kunstfond

 

Der er følgende særlige betingelser for tilskuddet:

 • Der skal afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • Der er offentlig adgang til koncerterne
 • Der tages entré
 • Der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til
 • Minimum 50% af den samlede honorarstøtte ydes via kommunal (inkl. evt. kulturregional) medfinansiering

 

Senest den 1. april 2021 er Kontrast og Klub74 forpligtiget til at indsende regnskab samt kort beretning til Projektstøtteudvalget for musik.

 

Forvaltningen bemærker, at der i ansøgningen til Statens Kunstfond er lagt vægt på et samarbejde med Terminalen. Det er efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget oplyst til forvaltningen, at dette samarbejde er ophørt. Forvaltningen anbefaler, at der tages kontakt til Statens Kunstfond jf. punktet angående væsentlige ændringer under gældende vilkår for tilskud.

 

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet reserveres hos forvaltningen, der fremadrettet skal administrativt behandle og godkende ansøgning om hvert enkelt arrangement, hvor der ønskes at benytte klip. Der skal afrapporteres til forvaltningen senest den 1. april 2021 på lige fod med den afrapportering, som er et krav fra Statens Kunstfond.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 31.950 kr. øremærket til honorarstøtte til musikere efter samme fordeling som Statens Kunstfonds bevilling
at tilskuddet fra Herning Kommune er betinget af, at Statens Kunstfonds vilkår og særlige betingelser overholdes
at Kontrast og Klub74 skal tage kontakt til Projektstøtteudvalget for musik med henblik på at afklare en eventuel fornyet godkendelse jf. ophørt samarbejde med Terminalen
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 22. januar 2020 resterer 544.374 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast og Klub 74 søger om tilskud til afholdelse af seks arrangementer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast v./ Thomas Rask og Klub74 v./ Amir Rehman sender ansøgninger om tilskud til seks arrangementer i perioden 20. februar til 19. marts.

 

Sagsfremstilling

Kontrast og Klub74 sender ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til seks forskellige arrangementer, der afholdes inden for en måned i perioden den 20. februar til og med 19. marts 2020.

 

20. Februar: Kontrast Talk - "Drugs" og koncert med Twin Dive

Arrangementet følger op på tidligere arrangementer af samme karakter, hvor et udvalgt emne behandles gennem foredrag og dialog med publikum. Dette arrangement er et samarbejde med "Music Against Drugs". Der afholdes foredrag omkring stimulanser v./ Robert Jancevich samt gives koncert ved bandet Twin Dive.

 

Der forventes et anslået publikumstal på 30 personer. Det oplyses forvaltningen, at man forventer at benytte 3 klip á 2.091 kr. til dette arrangement jf. sag om supplerende tilskud til bevilliget klippeordning fra Statens Kunstfond.

 

29. Februar: Spaghetti Western Saturday

Arrangementet er en hyldest til spaghetti western-genren. Publikum inviteres til foredrag og interview ved en ekspert ud i genren. Der er endnu ikke indgået aftale med vedkommende. I forbindelse med arrangementet omdannes Kontrast til en saloon, og der vil gives koncert ved de to bands Hola Ghost og Color, The Blind. Dagen efter arrangementet inviterer Kontrast til aftensmad samt fremvisning af den klassiske spaghetti western "The Good, The Bad and The Ugly".

 

Der forventes et anslået publikumstal på 60 personer, og det oplyses forvaltningen, at man forventer at benytte 3 klip á 2.091 kr. til dette arrangement.

 

6. Marts: Pogo Party

Kontrast byder op til dans ved koncert med DJ ZenElvis, der spiller inden for punk-genren. Derudover deltager de to bands Raremogens og Six Pesto Is. Som supplement til koncert og dans afholder DJ ZenElvis også et foredrag om punkens udvikling fra 1975 til i dag.

 

Der forventes et anslået publikumstal på 60 personer, og det oplyses forvaltningen, at man forventer at benytte 7 klip á 2.091 kr. til dette arrangement.

 

7. Marts: Standup/Roastshow m. Thomas Wivel

Ved dette arrangement inviteres publikum til stand-up show ved komiker Thomas Wivel. Der varmes op ved stand-up'er Jeff Wallentin, der tidligere har deltaget i Scene7 Comedy. Showet vil blandt andet tage udgangspunkt i comedygenren "roast", hvor der gøres kærligt grin med et frivilligt offer. Der er lavet aftale med Brian Bruhn fra Herning Bibliotek til denne del af arrangementet.

 

Der forventes et anslået publikumstal på 40 personer.

 

8. Marts: Punk og Pandekager

Arrangementet er et fællesspisnings- og koncertformat. Det lokale firma Green Select leverer pandekager med fyld mens de tre bands Satan's Paradise, The Careless Drinkers og Lime Slices giver koncert.

 

Der forventes et anslået publikumstal på 60 personer, og det oplyses forvaltningen, at man forventer at benytte 2 klip á 2.091 kr. til dette arrangement.

 

19. Marts: Kontrast Talk - Plantbased Food

Ved dette arrangement inviteres publikum til mad og foredrag i samarbejde med Green Select. Her vil temaet være klima og plantebaseret mad.

 

Der forventes et anslået publikumstal på 30 personer.

 

 

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et samlet tilskud for alle seks arrangementer på 67.500 kr. Yderligere indtægter består af et endnu ikke godkendt tilskud fra Kulturelt Samråd på 33.000 kr. samt 15.200 i forventede entreindtægter. Dertil kommer en supplerende egen finansiering på 5.500 kr.

 

Det er efter fremsendelse af ansøgningerne blevet oplyst til forvaltningen, at der ansøges om brug af klip fra Statens Kunstfonds honorarstøtteordning på fire af de seks arrangementer. I alt søges der om brug af klip for 31.365 kr. Forvaltningen oplyser, at der i budgetterne ikke er taget højde for disse midler, som er ansøgt som supplement til den bevilligede honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Så fremt at et kommunalt tilskud er blevet godkendt, kan de 31.365 kr. derfor trækkes fra de 67.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges således om de resterende 36.135 kr.

 

De seks arrangementer har en samlet udgift på 121.200 kr. Heraf er de væsentligste udgifter kunstnerhonorar til en samlet udgift på 75.000 kr. Resterende udgiftsposter dækker over forplejning, leje af lys og lyd, markedsføring samt et konsulentbidrag til Amir Rehman (Klub74), der samlet modtager 15.500 kr. for ydelser i forbindelse med de seks arrangementer. Konsulentydelsen dækker over booking, praktik omkring kontrakter og vagtplaner, idégenerering og netværk samt hjælp til afvikling af koncerter og events.

 

Forvaltningen oplyser, at det er usædvanligt, at der afholdes så mange arrangementer inden for kort tid med offentligt tilskud.

 

Forvaltningen er blevet oplyst, at der vil komme flere lignende ansøgninger i det kommende år. På baggrund af dette, vil forvaltningen foreslå, at der tages en principiel drøftelse af, hvordan disse ansøgninger skal behandles fremadrettet.

 

Forvaltningen gør yderligere opmærksom på, at der ved godkendelse af brug af det ønskede antal klip fra Statens Kunstfonds klippeordning resterer 15 klip.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke skal ydes yderligere støtte til de fire ud af seks arrangementer, hvor der benyttes klip, forudsat at Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt det ansøgte tilskud om supplement til honorarstøtteordningen
at de to øvrige arrangementer hver tildeles et tilskud på 7.500 kr.
at de bevilligede tilskud til to ud af seks arrangementer finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 22. januar 2020 resterer 544.374 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-11-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Harpagan Herning Sports Klub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Harpagan Herning Sports Klub v./ Janusz Stanislaw Licak søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en idrætsforening med fokus på forskelligt fodboldspil.

 

Sagsfremstilling

Harpagan Herning Sports Klub blev etableret på stiftende generalforsamling den 21. november 2019.

 

Foreningen har til formål at udbrede interessen for fodboldspil og idræt, samt at skabe kammeratligt samvær og et aktivt klubliv. Foreningen dyrker i øjeblikket futsal, og ønsker også at danne fast fodboldhold på sigt. Det har været økonomisk svært for foreningen at skaffe træningslokaler eller -arealer, og de har derfor trænet forskellige steder uden fast tilholdssted. Der er blandt andet blevet benyttet en mindre kunstgræsbane hos Herning Fremad.

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 10 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er under 25 år. 8 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune mens 2 medlemmer er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§2. Hjemsted

Der mangler dato for stiftelse. Dette tilrettes.

 

§4. Medlemskab

Der er i denne paragraf angivet "direktøren". Senere i vedtægten er der angivet, at indmeldelse sker til kassereren. Dette gælder i samme paragraf for udmeldelse. Dette tilrettes.

 

§6. Generalforsamling

Da regnskabet følger kalenderåret, skal den ordinære generalforsamling være afholdt inden udgangen af marts måned. Dette tilrettes.

Forvaltningen anbefaler, at der indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Forslag skal udsendes sammen med dagsorden til alle medlemmer senest 8 dage før.

Udover de angivne måder for indkaldelse, skal der også indkaldes ved offentligt opslag som eksempelvis på biblioteket og lignende. Dette tilføjes.

 

§7.

Denne paragraf mangler overskrift.

Generelt bemærker forvaltningen, at der på nogle paragraffer er angivet overskrift, mens der på andre mangler. Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt det skal benyttes eller ej. Overskrifter kan med fordel tilføjes.

Stemmeret har alle, der er fyldt 16 år. Børn og unge under 16 år skal også sikres indflydelse på foreningens arbejde, og børn under 16 år kan derfor repræsenteres ved deres forældre eller værge. Dette bør tilrettes.

Det fremgår i denne paragraf, at beslutninger træffes med almen stemmeflerhed dog jf. §8 og §19. Der forekommer ingen af de nævnte paragraffer i vedtægterne. Beslutninger kan træffes med almen stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer træffes med 2/3 stemmeflerhed og opløsning jf. §17. Dette tilrettes.

 

§9.

Denne paragraf mangler overskrift

Udover de angivne punkter skal dagsordenen yderligere indeholde:

 • Valg af referent
 • Forud for punkt 3 skal der være et punkt vedrørende fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Punkt 4 skal være fremlæggelse af budget til godkendelse frem for orientering
 • Punkt 7 skal udover valg til bestyrelse indeholde valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Punkt 8 skal omhandle valg af revisor og revisorsuppleant

 

§10.

Denne paragraf mangler overskrift.

Der er i denne paragraf angivet, at direktøren kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette bør rettes til formand eller bestyrelsen.

 

§11. Bestyrelsen

Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer og gør opmærksom på, at formand og kasserere skal være myndige. Dette kan med fordel tilføjes.

Bestyrelsen er angivet til at konstituere sig selv. Dette gælder også formandsposten. Dette tilrettes.

 

§12.

Denne paragraf mangler overskrift.

Der er i denne paragraf angivet, at direktøren indkalder til bestyrelsesmøde. Dette bør rettes til formanden.

 

§13. Tegning og hæftelse

Der er i denne paragraf angivet, at direktøren tegner foreningen sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Dette bør rettes til formanden.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt optagelse af lån af en bestemt størrelse skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§14.

Denne paragraf mangler overskrift.

 

§17. Opløsning m.v.

En foreningsopløsning skal ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse medlemmer skal stemme for opløsningen. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Der skal i paragraffen være angivet, hvordan et eventuelt overskud håndteres ved opløsning. Et eventuelt overskud skal tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i Herning Kommune. Den opløsende generalforsamling kan træffe beslutning om præcis hvilket formål. Dette tilføjes vedtægterne.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 200 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Aktiv Feldborg søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktiv Feldborg søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Aktiv Feldborg er etableret på stiftende generalforsamling den 6. november 2019.

 

Foreningen er en sammenlægning af Feldborg Borgerforening og Feldborg Gymnastikforening. Foreningen betragtes som en paraplyforening, der kan rumme en række andre foreninger med forskellige formål, herunder den tidligere borgerforening og gymnastikforening. Disse vil fremover bestå som underafdelinger af Aktiv Feldborg, og fortsat have selvstændig medlemsoptagelse og regnskab, blandt andet for at sikre, at der kan skelnes mellem folkeoplysende og andre aktiviteter. Forvaltningen oplyser, at foreningen kun vil være tilskudsberettiget til den del, som tager udgangspunkt i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. rettelser til de fremsendte vedtægters §5. Der betales et grundkontingent fastsat på den årlige generalforsamling samt eventuelle aktivitetskontingenter for de respektive aktiviteter. Modellen er også kendt fra Aktiv Timring, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 19. december 2016.

 

Foreningens formål er at skabe idrætslige og kulturelle aktiviteter for at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i foreningen og det lokale samfund.

 

Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Forvaltningen har behandlet de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§5: Arbejdsområde

Der skal være en tydelig opdeling af hhv. idræts- og kulturaktiviteter og borgeropgaver, idet der i henhold til folkeoplysningsloven kun ydes tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Dette skal afspejles i foreningens regnskab, som skal opdeles i særskilte aktivitetsområder. Dette bør fremgå af vedtægten.

 

§6: Ledelse

Formand og kasserer skal være myndige, og bør ikke være på valg samme år. Dette kan med fordel tilføjes. På den årlige generalforsamling vælges ligeledes 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Dette tilrettes.

 

§10: Generalforsamling

1. Forvaltningen anbefaler, at indkaldelse sker med fire ugers varsel. Indkaldelsen skal også ske ved offentligt opslag på bibliotek eller lignende.

2. Forvaltningen anbefaler, at fremsendte forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse. Fremsendte forslag skal fremsendes med dagsordenen til medlemmerne.

5. I sammensætning af bestyrelse skal der tages højde for, at formand og kasserer skal være myndige.

6. Forvaltningen anbefaler, at beretninger for aktivitetsudvalg udover opslag på foreningens hjemmeside også fremsendes med dagsordenen.

 

§11: Dagsorden

1. Udover dirigent skal der også vælges referent. Dette tilføjes.

2 + 3. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Dette tilføjes. Herudover skal der fremgå et punkt vedrørende fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år. Der bør herudover fremgå et punkt vedrørende underudvalgenes beretninger.

 

§12: Ekstraordinær generalforsamling

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis, at indkaldelse sker når mindst 1/5 (20%) af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

 

§13: Ansvar

Forvaltningen gør opmærksom på, at kassereren er en del af bestyrelsen og kan dermed ikke vælges uden for bestyrelsen. Til gengæld må revisoren ikke være en del af bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen herefter fortsat modtager tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.16.00-P24-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Brugsaftale med Aktiv Feldborg vedr. "Kålormen" til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Baadsgaard

Sagsresume

Foreningen Aktiv Feldborg ønsker at indgå brugs- og samarbejdsaftale med Herning Kommune vedrørende brugen af den tidligere daginstitution "Kålormen" i Feldborg.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2018 blev det besluttet, at den tidligere daginstitution "Kålormen" i Feldborg, Bredgade 80, skulle tilbydes til Feldborg Borgerforening efter samme model som tidligere er anvendt i Aulum og Vildbjerg. Borgerforeningen skulle selv betale for istandsættelse, mens Herning Kommune afholder omkostninger til el, vand og varme. Der er årligt afsat et budgetbeløb på 50.000 kr. (2018-niveau) til formålet.

 

Feldborg Borgerforening er i 2019 slået sammen med Feldborg Gymnastikforening, og foreningen drives nu under navnet Aktiv Feldborg. Efter pågående arbejde med istandsættelse og aktivitetsopstart, er der nu behov for at indgå en fast brugs- og samarbejdsaftale.

 

Aktiv Feldborg ønsker at drive et medborger- og aktivitetshus, hvori foreningen skal:

 • Skabe rammer for forskelligartede kulturelle, oplysnings- og fritidsmæssige aktiviteter under et tag
 • Skabe samlingssted for alle kommunens borgere
 • Skabe mulighed for samarbejde på tværs af aldersmæssige, kulturelle, sociale og foreningsmæssige barrierer

 

Disse formål tilgodeses ved at etablere og bruge lokaler til udlån, fjernlager, overnatning i forbindelse med foreningsaktivitet, mødeaktivitet, ungdomsklub samt oprette et beboerhus til byens borgere.

 

Forvaltningen understreger, at udlån omhandler forsamlingsmæssige formål af kort varighed mens overnatning gælder i henhold til forenings- og idrætsaktiviteter af kort varighed, hvor kommunens vejledning for midlertidig overnatning skal følges.

 

Forvaltningen oplyser yderligere, at et afgrænset område af bygningen benyttes til lærerarbejdspladser og mødelokale til brug for Feldborg Frie Børneunivers, der er nabo til bygningen. Dette sker ud fra en markedsleje fastsat ved ejendomsmægler. Dertil kommer, at et lokale fortsat virker som skolebibliotek, der dog også har åbent adgang for husets brugere.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at brugs- og samarbejdsaftalen med Aktiv Feldborg godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

FOF søger om at forhøje antallet af deltagere på hensyntagende hold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

FOF søger om en forhøjelse af deltagerantallet på hensyntagende aftenskolehold til max. 8 deltagere.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, kan kommunen beslutte at yde supplerende tilskud til aflønning af lærere for deltagere med handicap i relation til undervisningen. Ligeledes er det op til kommunen at beslutte, om der må være flere end 7 deltagere på et handicaphold.

 

Herning Kommune har vedtaget at yde folkeoplysningslovens max. tilskud, dvs. 8/9 af lønudgiften til handicapundervisning. Dette skal sikre, at det ikke bliver dyrere for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne end for andre deltagere at deltage i folkeoplysende voksenundervisning.

 

FOF har søgt Herning Kommune om at forhøje deltagerantallet på hensyntagende aftenskolehold fra 7 til 8 deltagere. En evt. ændring af deltagerantallet vil være gældende for alle aftenskoler i Herning Kommune. Som konkret eksempel nævner FOF, at de har en del hold i varmtvandsbassinet i DGI-huset, hvor deltagerne typisk er psykisk sårbare, hvilket bevirker, at der er en del fravær på holdene. Ved at sætte 1 ekstra deltager på holdet kan ventelisten minimeres samtidig med, at der i mange tilfælde fortsat kun vil møde 6-7 deltagere op til kurset på grund af deltagernes fremmødefrekvens. Disse deltagere vil ikke kunne fungere på et alment voksenundervisningshold.

 

Forøgelsen vil ikke udløse ekstra tilskud fra kommunen.

 

FOF ønsker ikke, at forøgelsen skal gælde alle handicaphold, men kun de hold, hvor der erfaringsmæssigt ikke er 100% fremmøde på grund af deltagernes psykiske lidelser.

 

Det skal fortsat være et samarbejde mellem den ansvarlige leder og underviseren at sikre kvaliteten i den hensyntagende undervisning.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på udvalgte hensyntagende hold er mulighed for at øge antallet af max. deltagere fra 7 til 8.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Egnsteateraftale for Operaen i Midten 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale med Operaen i Midten udløber til årsskiftet. Hermed sender Holstebro Kommune udkast til en ny aftale til godkendelse i de øvrige aftalekommuner. Udvalget skal godkende aftalen i sin helhed.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro kommuner og Operaen i Midten (OiM) udløber pr. 31.12.2020.

 

Politisk godkendt forslag til en ny aftale skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020.

 

Egnsteateraftalen for 2021-2024 er godkendt af teatrets bestyrelse i januar 2020.

 

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i scenekunstlovgivningen. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune.

 

Som baggrund for forslaget til ny egnsteateraftale har Slots- og Kulturstyrelsen i 2019 gennemført en evaluering af Operaen i Midten. Teatret fik en meget fin evaluering med følgende anbefalinger:

 

 1. Professionalisering af administration, producentskab og fundraising.
 2. Lokale netværk og lokale spillesteder. Evaluator anbefaler de bevillingsgivende kommuner at understøtte teatrets virksomhed på forskellig vis, som et supplement til det eksisterende egnsteatertilskud
 3. Samarbejde med Ensemble MidtVest. Evaluator anbefaler, at de relevante tilskudsgivende kommuner stiller krav til Ensemble MidtVest og OiM om, at institutionerne årligt har et musikdramatisk samarbejdsprojekt.
 4. Balancering af kompetencerne i OiMs bestyrelse.
 5. Evaluator anbefaler, at OiM fortsætter arbejdet med at udvikle sin kunstneriske profil med fokus på børn og unge.
 6. Evaluator anbefaler, at OiM fortsat har fokus på at udvikle og forbedre teatrets synlighed gennem kommunikation, branding, netværk og aktiviteter, der sætter teatret i spil i en bredere del af befolkningen.

 

Egnsteateraftalen for 2021-2024 har følgende strategi og mål:

 

 1. Professionalisering af administration, producentskab og fundraising. OiM vil målrette ansættelser og outsource opgaver, som kommunikation og fundraising.
 2. Lokale netværk, lokale spillesteder. OiM vil arbejde tættere sammen med kommuner med henblik på at finde lokale partnere og identificere lokale samarbejdsmuligheder.
 3. Samarbejde med Ensemble MidtVest. OiM og Ensemble MidtVest har startet en dialog med henblik på at afdække samarbejdsmuligheder.
 4. Balancering af kompetencerne i OiMs bestyrelse. OiMs bestyrelse finder det vigtigt, at alle kommuner er repræsenteret i bestyrelsen for at skabe lokal forankring af OiMs virksomhed. Derfor vil man arbejde for, at man, på det administrative niveau, søger de eksterne kompetencer, der er nødvendigt for at udvikle aktiviteterne.
 5. Udvikle sin kunstneriske profil med fokus på børn og unge. OiM vil forsætte med at udvikle sin stærke profil som børneteater med opera som speciale. 
 6. Udvikle og forbedre teatrets synlighed. OiM vil udvide sin operaproduktion med out-reach-aktiviteter samt støtte op om flere af kommunernes øvrige aktiviteter. Det vil være med til at styrke samarbejdet og øge synligheden.

Økonomi

Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleåret 2021-2024 identisk med driftstilskuddet for 2020.

Det samlede kommunale årlige tilskud beløber sig til i alt 2.152.421 kr., som suppleres af et særligt statslig tilskud (tidl. amtstilskud) på 1.398.165 kr. PL-niveau 2019.

 

Herning Kommunes bidrag udgør årligt 915.597 kr. Beløbet er afsat i 2020 og overslagsårene på rammen for Service Område 15, Kultur.

 

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale i Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at KFU godkender forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2021-31.12.2024.
at sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling fra KFU.
at godkendelsen er gældende under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Slots- og Kulturstyrelsen.
at Herning Kommunes tilskud afholdes inden for rammen af Service Område 15, Kultur, hvor midlerne er afsat i 2020 og overslagsårene.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-P27-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Regional Spillestedsaftale 2021 - 2024 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Fermaten sender 8. januar udkast til ny regional spillestedsaftale til godkendelse inden fremsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget skal godkende og anbefale aftalen i sin helhed, samt tilkendegive en økonomisk støtte i aftaleårene.

Sagsfremstilling

Den gældende aftale mellem Foreningen Fermaten (herefter Fermaten), Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (herefter Projektstøtteudvalget) og Herning Kommune om drift af det regionale spillested Fermaten udløber per 31. december 2020.

Projektstøtteudvalget har derfor igangsat en proces med dialog, ansøgning og udpegning med henblik på at indgå lokale aftaler for den kommende periode 2021 - 2024. Fermaten har i løbende dialog med forvaltningen og brancheorganisationer udarbejdet en ansøgning til Projektstøtteudvalget om igen at blive udpeget til regionalt spillested. Det er en forudsætning for Projektstøtteudvalgets behandling af ansøgningen, at Herning Kommune inden fremsendelse har godkendt aftalen, herunder givet tilsagn om størrelsen af det økonomiske engagement.

Denne ansøgning danner grundlag for Projektstøtteudvalgets vurdering af, hvilke spillesteder rundt omkring i landet, der skal være en del af den nye regionale spillestedsaftale.

 

Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

Vision er, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente knudepunkter, der formidler, præsenterer, profilerer og udvikler en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i hele landet. De regionale spillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi og demografi. Det enkelte regionale spillested forholder sig aktivt til sin omverden og udvikler og præciserer en unik og ambitiøs mission, vision og strategi for, hvordan spillestedet vil bidrage til at realisere projektstøtteudvalgets overordnede mission og vision for regionale spillesteder 2021-2024.

 

I Projektstøtteudvalgets vurdering vil følgende punkter indgå:

 • Kvaliteten af det enkelte spillesteds aktuelle virksomhed
 • Spillestedets muligheder for i udpegningsperioden 2021-2024 at opnå konkrete resultater inden for de to opgaver: 1) Koncertvirksomhed og 2) Udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer.
 • Den kommunale støtte til det enkelte spillested.
 • At de udpegede spillesteder tilsammen vil kunne opfylde den udmeldte vision for regionale spillesteder 2021-2024, samt en god geografisk fordeling over hele landet.

 

Fermaten gør i ansøgningen status over en række muligheder og udfordringer indenfor områderne frivillige, publikum, talentudvikling Fermaten Lounge, Moorjazz Festival og elektronisk musik.

Fermaten beskriver status og forventninger til arbejdet med den nye aftale for de to opgaver:

 

 1. Koncertvirksomhed. Fermaten planlægger at afholde 110 koncerter per år. De nævner aktuel status, mål i aftaleperioden, metoder i aftaleperioden, samt indikatorer for målopfyldelse for følgende kategorier:
 • Små koncerter (K1) er koncerter med under 50 solgte billetter. Formålet med de små koncerter er at give mulighed for også at præsentere smalle genrer i området. Fermaten vil bringe Fermaten Lounge i spil til disse koncerter.
 • Mellemstore koncerter (K2) er koncerter med mellem 51 og 300 solgte billetter. Formålet er både at præsentere bredden i Fermatens musiktilbud, men også at præsentere udenlandske kunstnere inden for ikke-mainstream genrer. Det kunne f.eks. være indenfor jazz og funk.
 • Store koncerter (K3) er koncerter med over 300 solgte billetter. Formålet er dels at præsentere populære danske artister i området, dels at profilere og brande Fermaten regionalt og nationalt. Som et tillæg til denne kategori vil Fermaten fremadrettet arbejde med et Open Air koncept. Det nævnes, at også tribute-bands går ind under denne kategori, og at formålet her dels er at nå nye publikummer, dels at sørge for, at der er midler til de smalle og underskudsbehæftede arrangementer.  
 • Derudover vil Fermaten arbejde med udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter, kommunikation og markedsføring og koncertvirksomhed generelt.

 

2.  Udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer. Her lister Fermaten initiativer op indenfor følgende områder:

 • Rådgivning og formidling. Her arbejdes med basis i Frekvens, byens musikmiljø og samarbejde med musikforeninger og musikpaneler.
 • Samarbejde med lokale aktører. Her er fokus på lokale samarbejder, hvor det giver værdi for spillestedet og kommunen og kommunens øvrige musik- og kulturaktører.
 • Samarbejde med nationale aktører. Her nævnes DR skolekoncerter, Levende Musik i Skolen, JazzDanmark, Tempis, SPOT Festival mv.

 

Forvaltningen har peget på følgende som Herning Kommunes forventninger i den kommende aftale:

 • At Fermaten fremstår som en tydelig, stærk og professionel samarbejdspartner for det øvrige musik- og kulturliv i Herning Kommune og kulturregion Midt- og Vestjylland.
 • At Fermaten er synlig i området på forskellig vis, både som spillested, men også som partner i andre kulturelle begivenheder og i samarbejdsrelationer andre steder i kommunen.
 • At Fermaten fortsat er bevidst om sit ansvar for talentudvikling, up come musikmiljøet, samt netværk inden for dette område.

 

Herning Kommune skal sende en erklæring i forbindelse med Fermatens ansøgning, som skal indeholde en række punkter (godkendelse af ansøgningen, tilsagn om økonomisk tilskud, kommunens forventninger til Fermaten, samt en række andre ting).

Fermaten sender ansøgningen inkl. ovennævnte erklæring til Projektstøtteudvalget. Fristen for indsendelse er 28. februar, men der er opnået tilsagn om udsættelse af kommunens erklæring til efter Byrådets behandling 3. marts 2020.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er ambitiøs, påpeger relevante indsatser for arbejdet de kommende fire år og er godt forankret lokalt i Herning men med væsentlige samarbejder udenfor kommunen.

 

Økonomi

Jf. finansieringsoversigten i bilag udgør de samlede indtægter per år 8,17 mio. kr., hvoraf 1,86 mio. kr. kommer fra Herning Kommune og 1,585 mio. kr. kommer fra staten. Det resterende er egenindtægter. De statslige midler afhænger af, at Fermaten udpeges som regionalt spillested i den kommende periode.

Herning Kommunes tilskud på 1,86 mio. kr. finansieres inden for rammen af Service Område 15, Kultur, hvor midlerne er afsat i budgettet for 2020 og overslagsårene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested 2021-2024 godkendes og anbefales.
at forvaltningens forslag til forventninger til Fermaten i den kommende aftale godkendes.
at der gives tilsagn om et årligt tilskud i årene 2021-2024 på 1.860.000 kr. per år (2020-tal).
at beløbet finansieres inden for Service Område 15, Kultur, Musikdrift, hvor midlerne er afsat i budgettet for 2020 og overslagsårene.
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Allonge til lejekontrakt vedrørende Museumsgade 32 mellem Herning Kommune og Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremsender udkast til allonge til lejekontrakt mellem Herning Kommune og Museum Midtjylland vedrørende Museumsgade 32.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af parkeringsplads på Museumsgade 32 til brugere og gæster i Historiens Hus, fremsender forvaltningen allonge til nuværende lejekontrakt.

 

I efteråret 2019 har forvaltningen i samarbejde med husrådet i Historiens Hus løst en parkeringsudfordring ved Museumsgade 32, ved at etablere parkeringsplads på et uanvendt areal på venstre side af bygningen. Arealet ejes af Herning Kommune og fremlejes til Museum Midtjylland jævnfør lejekontrakt vedrørende Frilandsmuseet. Museet er i den forbindelse forpligtet til at varetage ren- og vedligeholdelse af grunden.

 

Allongen fastsætter, at Herning Kommune fra 1. januar 2020 og frem er forpligtet til at varetage ren- og vedligeholdelse, samt foretage snerydning- og glatførebekæmpelse af vej- og parkeringsarealet jævnfør kortbilag til allongen.

Økonomi

Udgifter til ren- og vedligeholdelse afholdes indenfor allerede afsat budget til Historiens Hus på Serviceområde 15, Kultur. Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser ved ændringen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at allonge til lejekontrakt godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal

arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

Kultur- og fritidsudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Kultur- og fritidsudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og fritidsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde.
at Kultur- og fritidsudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Forvaltningen bedes afdække hvilke verdensmål det vil være særligt relevant at arbejde med for Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kultur på Recept - afsluttende evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm

Sagsresume

I det følgende præsenteres den afsluttende evaluering af projekt Kultur på Recept udarbejdet november 2019.

 

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2019 og i samarbejde med Forebyggelsesudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

 

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

Baggrund

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen var borgere i alderen 18 til 64 år, der på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress var i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding.

 

I projektperioden er deltagerne primært rekrutteret via Beskæftigelsesafdelingen. Enkelte deltagere er selvhenviste og enkelte var førtidspensionister. Indsatsen er gennemført i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder blandt andet Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen.

 

Aktiviteter og indsatser

Indsatsen bestod af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes en til to gange om ugen i en periode på 8-15 uger afhængigt af, hvilket tilbud de valgte.

 

I projektperioden er der udbudt i alt 14 forløb og i alt 100 borgere har været henvist/selvhenvist til Kultur på Recept. Heraf er 17 personer gengangere. Antallet af unikke borgere i projektet er 83.

 

Af de 100 borgere, som er henvist til et forløb, har 60 deltagere gennemført et forløb og 31 deltagere er frafaldet et forløb. Ni borgere har ikke deltaget i den indledende og/eller den afsluttende samtale, hvorfor deres data ikke indgår i den afsluttende evaluering.

 

De 31 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding svarende til 29 procent
 • Personlige årsager fx egen sygdom og belastende omstændigheder i nærmeste familien m.m. svarende til 29 procent
 • Forløbet levede ikke op til deltagernes forventningerne svarende til 9,7 procent
 • Årsag ukendt svarende til 32,3 procent.

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning

For de 91 personer, som var tilmeldt et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: 14 af de tilmeldte deltagere er mænd, og 77 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er 40 år.

 

For de 60 personer, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Seks deltagere er mænd, og 54 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er på knap 42 år.

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med den indledende samtale ved start og den afsluttende samtale ved afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 60 personer, som har gennemført et forløb.

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 63 procent ved start til 30 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på knap 33 procentpoint.
 • Andelen med god selvvurderet trivsel og livskvalitet er steget fra godt 41 procent ved start til godt 73 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på ca. 32 procentpoint.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 vurderes at have eller være i højrisiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra godt 38 procent ved start til knap 17 procent ved afslutning af et forløb.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra godt 23 procent ved start til knap 52 procent ved afslutning af et forløb.

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet.

 

Af de 60 deltagere, som har gennemført et forløb, har 90 procent svaret at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. 10 procent har svaret i nogen grad.

 

Godt 73 procent har svaret at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, knap 22 procent svarer i nogen grad og fem procent svarer i mindre grad.

 

Forløbene har alt i alt fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Som eksempler kan nævnes, at forløbet har bidraget til øget selvtillid og tro på egne evner, været en hjælp til at komme ud ad døren og overvinde social angst samt givet gejst og styrke til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Projektets økonomi

Projektet har årligt haft et samlet budget på i alt 685.000 kr. hvoraf de 285.000 kr. var bevilget af Forebyggelsesudvalget og de 400.000 kr. var afsat i Budgetforlig 2017.

 

 

2017

2018

2019

I alt

Samlet budget

685.000

685.000

685.000

2.055.000

Samlet forbrug

449.000

442.000

485.000

1.376.000

 

Der er akkumuleret et samlet overskud på 680.000 kr. for projektperioden 2017-2019. Delen af overskuddet som omfatter Forebyggelsesudvalgets område udgør 353.000 kr., der ikke forventes inkluderet i den fremadrettede indsats. Den resterende del udgør 327.000 kr.

 

I forbindelse med budgetforlig 2020 afsatte forligspartierne 400.000 kr. årligt til en fortsættelse af projekt ”Kultur på Recept” på det eksisterende niveau. Heraf er 50.000 kr. årligt i tre år øremærket til ”Sang for Sindet”, som er et samarbejde mellem SINDS lokalafdeling Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole. For at kunne opretholde samme niveau i indsatsen som hidtil, mens "Sang for Sindet" også indtænkes, foreslår forvaltningen at en del af overførslen fra projektperioden benyttes til at dække udgifterne til dette projekt i en treårig periode. Den resterende del af overførslen foreslås benyttet til fortsat udvikling af Kultur på Recept.

 

Opsamling og forankring

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension.

 

På baggrund af ovenstående og de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne vurderes det, at projektets overordnende formål og delmål er indfriet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at evalueringen tages til efterretning
at forvaltningens forslag til benyttelse af overførte midler godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om administrativ bevilling fra Ungepuljen i perioden fra 1. - 20. januar 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på møde 18. marts 2013.

 

I perioden 1. - 20. januar er bevilliget følgende:

 

Limbo event. Ebbe Okkerstrøm vil gerne lave et Limbo arrangement 25. januar. Eventen indeholder en forestilling om limbo, forstået som den tilstand efter døden, hvor den dødes sjæl er fanget i et limbo. Ebbe vil dermed åbne en teologisk debat om emnet. Derefter vil der være livemusik med bandet At Ease, som sidste år medvirkede ved Scene 7 Open Air arrangementet, og selvfølgelig limbodans. Ebbe Okkerstrøm vil invitere bredt blandt de unge i Herning, og håber blandt andet at mange fra gymnasiet vil dukke op til arrangementet. Arrangementet afholdes på Kontrast. Kontrast opkræver ikke leje af lokaler, men beholder indtægter fra barsalget.

Der er bevilliget 5.000 kr. til afholdelse af udgifter til honorar, scenografi, markedsføring og forplejning af medvirkende i forbindelse med arrangementet.

 

Dette er den første bevilling fra Ungepuljen i år.

 

Der resterer herefter 45.000 kr. af Ungepuljen for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.08-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Flytning af Kærbo Rideklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Afklaring af yderligere mandat til forhandlingerne om flytning af Kærbo Rideklub.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Brændgaardskolens talentklasserne og en udvidelse af Sportscenter Herning er det nødvendigt at bruge de arealer, som nu benyttes af Holing Ridecenter og Kærbo Rideklub. Den samlede løsning med byggeri og dertilhørende støttefaciliteter, som infrastruktur, parkering og fodboldbane er af en sådan karakter, at det ikke er muligt at videreføre den eksisterende aktivitet med rideskole. Der er planlagt byggestart primo marts 2020. Den første del af anlægsarbejde på den nye skole og hal er omlægning af en eksisterende hovedkloak, som skal gå der hvor der er eksisterende ridehal, samt etablering af veje, som går over foldene.

 

Holing Ridecenter er etableret i 1994 på et gaveskøde fra Herning Kommune. Klubben modtager årligt omkring 385.000 kr. i lokaletilskud.

 

I skødet er tinglyst følgende:

”Skulle ejendommen og de bygninger, der er opført på ejendommen, nogensinde blive benyttet eller overgå til andet formål end anført, eller hvis den selvejende institution opløses, skal Herning Kommune være berettiget til straks at kræve ejendommen tilbageskødet med de derpå værende bygninger, således at kommunen alene skal yde godtgørelse for bygningerne efter følgende regler:

 

Bygninger fastsættes til en værdi efter byrådets valg enten på grundlag af anskaffelsessummen eller til den kontantværdi, hvortil bygningerne er vurderet efter senest offentlige vurdering”.

 

Herefter følger i skødet en forklaring af udregningsmetoder. En godtgørelse efter kontantværdi af bygningerne efter seneste offentlige vurdering udgør 517.000 kr. Fonden skylder i øjeblikket, ifølge fondens egne oplysninger, 450.000 til realkreditforening og 55.000 til de oprindelige indskydere.

 

Der har i flere år været dialog med ridecenteret om mulige udvidelser af Sportscenter Herning, etablering af idrætsrambla, og sidenhen mere konkret både udvidelse af Sportscenter Herning og etablering af bygninger til Brændgårdskolens Talentklasser, af forskellig karakter, og derfor har der løbende været talt om, at arbejde på en ny placering til Kærbo Rideklub. I januar 2019 blev det aftalt mellem Herning Kommune og Kærbo Rideklub, at der skulle findes en fælles løsning, hvis det nye byggeri af skole og udvidelse af hallen havde den konsekvens, at rideklubben ikke kunne videreføres på den konkrete adresse. På et møde efter BFU og KFUs godkendelse af projektet 23. oktober 2019 blev forskellige muligheder for ny placering drøftet. Der er i perioden før og efter foregået flere møder og korrenspondancer med Kærbo Rideklub. Samtidig er der i sensommeren 2019 iværksat et fælles visionsarbejde om et muligt nyt ridecenter for både Hammerum-Kølkær, Herning og Kærbo Rideklubber.

 

Indtil videre er der tilbudt fire forskellige løsninger på en videreførelse af Kærbo Rideklubs aktiviteter. Fælles for alle løsninger er, at Herning Kommune er indstillet på enten at tilbageskøde og erstatte bygninger efter ovenstående model eller indfri restgæld til realkreditinstitut og indskydere i Holing Ridecenter, hvorefter fonden vil være gældfri. Herning Kommune har også tilbudt, at fonden kan sælge de dele af de eksisterende bygninger, som de måtte kunne afsætte til andre.

 

De fire konkrete løsninger der er tilbudt er:

 

1) Optagelse i Herning Rideklub

Kærsbos aktiviteter indlemmes i Herning Rideklub, hvor der er ledig kapacitet, både i staldende og på foldene. Indretningen kan aftales nærmere. Herning Rideklub er indstillet på at strække sig meget langt for at imødekomme ønskerne fra Kærbo Rideklub, herunder tilbyde plads i bestyrelsen for klubben. Kærbo Rideklub er også tilbudt muligheden for at fortsætte som selvstændig rideklub i samme stalde som Herning Rideklub. Kærbo ønsker ikke denne løsning, idet de frygter det vil opløse Kærbo Rideklub – de finder desuden hverken stalde eller folde egnede til deres heste.

Forventet udgift: Flytteomkostninger, ca. 24.000 kr.

 

2) Optagelse i Hammerum-Kølkær Rideklub

Hammerum-Kølkær Rideklub tilbyder at indtage aktiviteterne fra Kærbo. Der er ledige folde og stalde til rådighed, så løsningen vil kunne iværksættes straks. Rideklubben tilbyder plads i bestyrelsen og indlemning af Kærbo i klubbens navn eller fortsættelse af Kærbo som selvstændig forening. Foldene i Hammerum-Kølkær Rideklub er mere tørre end dem i Herning Ridecenter. Kærbo ønsker ikke denne løsning på grund af afstand fra det eksisterende Holing Ridecenter.

Forventet udgift: Flytteomkostninger, ca. 24.000 kr.

 

3) Indretning af særligt anlæg på Herning Ridecenter

Det er også en mulighed at indrette separate staldfaciliteter til Kærbo Rideklub i en eksisterende lade i Herning Ridecenter på Godsbanevej. Laden er tidligere benyttet til staldfaciliteter. Kommunale Ejendomme anslår, at der skal laves ombygning for 250.000-300.000 kr., for at denne løsning kan fungere. Kærbo ønsker ikke denne løsning, idet de frygter det vil opløse Kærbo Rideklub – de finder desuden ikke foldene på ridecenteret egnede til deres heste, og de mener ikke det er muligt at lave de nødvendige ombygninger for den pris der er skitseret af Kommunale Ejendomme.

Forventet udgift: Op til 300.000 kr. i ombygning samt flytteudgifter, ca. 24.000 kr.

 

4) Flytning til en gård

Kærbo har tidligere afvist at forvaltningen skulle hjælpe med at undersøge mulighederne for at videreføre aktiviteterne på en gård. Nu har rideklubben selv fundet en gård, som de finder egnet. Den er beliggende 5 kilometer fra Holing Ridecenter. Herning Kommune har tilbudt at dække anlægsudgifter for op til 500.000 kr. (som svarer til Kærbos egne udregninger for anlæg og indretning på gården) samt fremtidigt lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven, med 73% af de faktiske støtteberettigede udgifter. Løsningen er stillet i udsigt, hvis den kan godkendes politisk.

Forventet udgift: Op til 500.000 i flytte- og anlægsomkostninger samt 73% af den støtteberettigede faktiske lokaleudgift. Det anslås at den samlede husleje på gården vil være ca. 200.000 kr. om året (heri indgår bokse, som ikke er støtteberettiget) mod nuværende husleje og ejendomsskat på 472.000 kr. om året.

 

Kærbos forventning:

Det har endnu ikke været muligt at finde en fælles løsning på fremtiden for Kærbo Rideklub. Seneste udspil fra Holing Ridecenter og Kærbo Rideklub er i forbindelse med en flytning til ovenstående omtalte gård:

-        Herning Kommune betaler kontant erstatning på 517.000 kr.

-        Herning Kommune indfrier restgælden til realkreditinstitut på. ca. 450.000 kr.

-        Herning Kommune indfrier gælden til indskyderne på 55.000 kr.

-        Herning Kommune betaler flytte- og anlægsomkostninger på 500.000 kr.

-        Herning Kommune yder et ”acceptabelt driftstilskud gennem de næste ti år”. Klubben har selv defineret dette tilskud til 410.000 kr., som svarer til den nuværende acontoudbetaling på lokaletilskuddet.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. december 2019 tilkendegav udvalget en ønsket retning for de videre forhandlinger med Kærbo Rideklub. Den retning dækkes af ovenstående forslag 1, 2 og 3. Det afviste Kærbo Rideklub samme dag. Herefter har Byplanudvalget den 16. december 2019 givet bemyndigelse til, at der iværksættes ekspropriation af Holing Ridecenter. Ekspropriationen skal behandles af Byrådet den 3. marts 2020.

 

I forbindelse ekspropriationssagen er der 23. januar 2020 afholdt åstedsforretning. Her har Herning Kommune tilbudt 500.000 kr. til indfrielse af gæld, 500.000 kr. til rådgiverbistand, flytning og genetablering af rideklubben samt fremtidigt lokaletilskud med 73% til de faktiske støtteberettigede lokaleomkostninger, såfremt dette kan politisk godkendes. Åstedsforretningen endte ikke i en forligsløsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hvilket mandat de forestående forhandlinger skal foregå under.

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at forhandle en løsning inden for rammer af de beskrevne løsninger i dagsordenen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted onsdag den 15. april 2020. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til de indstillede prismodtagere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

 

Indstillingerne uddeles efter følgende kriterier:

 • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord (senior) forudsat, at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 m baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (senior).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Fredrik Bjerrehuus, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Turpal Bisultanov, Herning Brydeklub, deltagelse på landsholdet

Mogens Hoelgaard, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Flemming U. Andersen, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Rasmus Ørskov, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Kristian S. Hansen, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Jørgen Thomsen, Herning Svæveflyveklub, dansk mesterskab

Mads Østergaard Kristensen, Herning Cykle Klub, deltagelse på landsholdet

Simon Nielsen, Herning Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Morten Poulsen, Herning Blue Fox, deltagelse på landsholdet

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, dansk mesterskab

Thomas Fogh, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk mesterskab

Per Andersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Rene Hansen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Søs Haynes, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltagelse på landsholdet

Helene Fauske, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Stine Skogrand, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Jessica Ryde, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Sarah Iversen, Herning-Ikast Håndbold, deltagelse på landsholdet

Richard Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Knud Erik Sørensen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Peter Davis, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

René Sloth Kandelsdorff, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Ove Skinnerup, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Per Jacobsen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Erling Jørgensen, Lind Skytteforening, dansk mesterskab

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Anthon Khorami, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Simon Bjørnholdt, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Kristoffer Hayes, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Kenneth Randeris, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Kristoffer Krüger, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Lasse Smedegaard, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Andreas Rahbek, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Christoffer Sherrebeck, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Mikkel Schertz, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Sune Engholm, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Thomas Engberg, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Rasmus Thomsen, Gjellerup Sdr. S. G. & I., dansk mesterskab

Mads Lang, Gjellerup Sdr. S. G. & I., nordisk mesterskab

Simon Maagaard, Gjellerup Sdr. S. G. & I., nordisk mesterskab

Joakim Sass, Gjellerup Sdr. S. G. & I., nordisk mesterskab

Kamilla Kjeldsen, Bowlingklubben Lucky, dansk mesterskab

Rene Kristiansen, Ørre Skytteforening, dansk mesterskab

Jesper Hansen, FCM, deltaget på landsholdet

Tim Sparv, FCM, deltaget på det finske landshold

Mikael Anderson, FCM, deltaget på det islandske landshold

Sory Kaba, FCM, deltager på det guineanske landshold

Awer Mabil, FCM, deltaget på den australske landshold

Paul Onuachu, FCM, deltaget på det nigerianske landshold

Rikke Mæng Ibsen, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

Mikkel Damholt, Trehøje Skytteforening, dansk mesterskab

Niels Henrik Overgaard, Trehøje Skytteforeningen, deltaget på landsholdet

Christina Borgen, Trehøje Skytteforening, dansk holdmesterskab

Christina Popp, Trehøje Skytteforening, dansk holdmesterskab

Astrid Jensen, Trehøje Skytteforening, dansk holdmesterskab

Mikkel Skov,  Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet 

Simon Lauridsen, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

Anders Holm, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

Esben Køhler, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

Kristoffer Handgaard, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

Morten Handgaard, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

Mads Jespersen, Sunds Seahawks, deltaget på landsholdet

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovennævnte idrætsudøvere som prismodtagere

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2020

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget