Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: Herning Ridehal, Godsbanevej 4, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning hos Herning Ridehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rundvisning og orientering ved Niels Facius, formand for Herning Ridehal.

Beslutning

Rundvisning og besigtigelse taget til efterretning.

Udvalget blev orienteret om drøftelserne med Kærbo Rideklub, og der blev givet mandat fra udvalget til Kultur- og Fritidschefen i forhold til de videre drøftelser.

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2020 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2020 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

 

Beløbsrammen er for 2020 på kr. 4.392.000, hvorfra der trækkes kr. 550.000, der er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten gives efter de samme kriterier som pensionisttilskud p.t. kr. 6,- pr. time.

 

Herudover er der afsat kr. 517.000 til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2020. Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt, og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer. 

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

 • AOF
 • FOF
 • Herning Aftenskole
 • LOF Midtvest
 • Haderup/Karup Gospelkor
 • FOF Nordvestjylland
 • Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund
 • Vildbjerg Gospelkor
 • Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

 • Folkevirke
 • Foreningen Norden
 • Herning Kirkehøjskole
 • Aulum Højskoleforening
 • Vinding-Vind Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling. 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-6-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Fodboldgolfklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Fodboldgolfklub v./ Anders Bollerup søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal sportsforening.

 

Sagsfremstilling

Herning Fodboldgolfklub blev etableret på stiftende generalforsamling den 26. januar 2017.

 

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmer kan dyrke fodboldgolf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til sporten.

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 20 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er under 25 år. 17 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune, mens to er bosat i Ikast-Brande Kommune og et medlem i Aarhus Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§7 - Ordinær generalforsamling:

Jf. §15, da henstilles der til, at foreningens regnskab skal følge kalenderåret. Den ordinære generalforsamling skal således afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal udover de oplyste metoder også indkaldes via offentligt opslag på bibliotek eller lignende. Disse punkter tilrettes.

 

I forhold til frist for indkaldelse til generalforsamling samt indsendelse af forslag, da anbefaler forvaltningen, at der indkaldes med mindst fire ugers varsel til den ordinære generalforsamling, og at indkomne forslag således skal være indsendt senest 14 dage før afholdelsen. Ligeså skal indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen senest 8 dage før afholdelse.

 

§8 - Dagsorden til ordinær generalforsamling:

Punkt 1 skal udover valg af dirigent også indeholde valg af referent. Dette tilrettes.

 

§10 - Ekstraordinær generalforsamling:

Forvaltningen anbefaler, at antallet af medlemmer der skal fremsætte skriftlig begæring er 1/5.

 

§11 - Bestyrelsens sammensætning:

Forvaltningen anbefaler, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Dette kan med fordel indskrives i vedtægterne.

Formand og kasserer skal være over 18 år. Dette kan med fordel indskrives i vedtægterne.

 

§15 - Regnskab:

Der henstilles til, at foreningens regnskab skal følge kalenderåret. Dette tilrettes.

 

§18 - Opløsning:

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis, at der på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling skal være 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, mens mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny. Her kan beslutningen træffes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

I tilfælde af opløsning skal klubbens overskydende midler tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i Herning Kommune. Den opløsende generalforsamling kan træffe beslutning om, hvad det specifikke formål skal være. Dette tilrettes.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under idrætsforeninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 600 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Wizards Gaming søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Wizards Gaming v./ Rasmus Jensen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal E-Sports forening.

 

Sagsfremstilling

Wizards Gaming blev etableret på stiftende generalforsamling den 1. marts 2019.

 

Foreningen har til formål at udbrede E-Sporten lokalt, samt at skabe et socialt samlingssted for alle med interesse for E-Sport uanset alder og niveau.

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 24 medlemmer, hvoraf 23 medlemmer er under 25 år. 23 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune, mens et medlem er bosat i Esbjerg Kommune. Foreningen holder til dagligt til i Huset no7.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§3 - Medlemskabet:

Forvaltningen henstiller til, at der tilføjes et punkt der beskriver, at foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

3.2: Jf. gældende praksis, da har medlemmet ret til at få sin sag om midlertidig udelukkelse hørt ved bestyrelsen. I sager om eksklusion har medlemmet ret til at få sin sag hørt på førstkommende generalforsamling. Dette tilrettes.

 

§6 - Tegningsretten:

Der bør ikke skrives navne på bestyrelsesmedlemmer ind i vedtægterne, da disse er omskiftelige jf. valg til bestyrelse. Dette skal derfor tilrettes.

Forvaltningen anbefaler i stedet en paragraf i stil med: "Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer." Vi anbefaler derudover også, at foreningen sætter en grænse for, hvornår økonomiske dispositioner skal godkendes af mere end et medlem.

 

§7 - Stemmeret:

I pkt. 7.2 fremgår det, at medlemmer skal overholde en skrivelse fra pkt. 6.1. Denne henviser dog til tegningsret. Det korrekte punkt anføres.

 

§8 - Generalforsamling:

I pkt. 8.2 bør det anføres, hvornår foreningen holder generalforsamling. Da forvaltningen henstiller til, at foreningens regnskab skal følge kalenderåret, da skal generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts.

 

Paragraffen skal indeholde information omkring, hvordan der indkaldes. Det skal ske direkte til det enkelte medlem samt ved offentligt opslag på biblioteket eller lignende. Hvis et medlem ønsker at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, da skal det fremsendes til bestyrelsen inden. Forvaltningen anbefaler, at det fremsendes senest 14 dage før. Indkomne forslag skal sendes ud sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab.

 

Der skal i paragraffen fremgå en dagsorden for generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forgange år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Evt.

 

Udover de angivne paragraffer bør vedtægterne også indeholde information om følgende:

 • Ekstraordinær generalforsamling
  Information om den ekstraordinære generalforsamling kan med fordel have sin egen paragraf. Den kan også skrives ind i paragraffen vedrørende den ordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når et bestemt antal af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Forvaltningen anbefaler, at antallet er 1/5.

 

 • Regnskab
  Regnskab og formueforhold skal have sin egen paragraf. Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægten. Forvaltningen henstiller til, at regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres hvert år af revisor valgt på generalforsamlingen.

 

 • Vedtægtsændring
  Vedtægtsændring skal have sin egen paragraf. Det er kun på den årlige generalforsamling, at der kan træffes beslutning om ændring af vedtægterne. Det er muligt at fremsende ønske herom til behandling under indkomne forslag. En vedtægtsændring kræver 2/3 stemmeflerhed.

 

 • Opløsning
  Der skal til slut i vedtægterne være en paragraf omkring opløsning af foreningen. Bestemmelse om opløsning kan tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


Forvaltningen anbefaler en skrivelse i stil med:

"Til beslutning om klubbens opløsning kræver det afstemning på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget. Skulle en sådan stemmeflerhed finde sted på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen træffes med 2/3 stemmeflerhed uanset antal fremmødte medlemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelt overskydende midler et almennyttigt eller alment velgørende formål i Herning Kommune. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om det specifikke formål."

 

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under idrætsforeninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 2.300 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-7-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dansk Asiatisk Venskabsforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Asiatisk Venskabsforening v./ Bjørn Jensen søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en blandet forening med fokus på asiatisk kultur.

 

Sagsfremstilling

Dansk Asiatisk Venskabsforening blev etableret på stiftende generalforsamling den 10. oktober 2019.

 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til asiatisk kultur, samt at skabe gode rammer for det sociale liv og give mulighed for at dyrke fælles interesser. Foreningen udbyder blandt andet Tai Chi, madklub med asiatisk tema, kulturelle aktiviteter og oplevelser samt undervisning i kinesisk.

 

Foreningen kan optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Foreningen tegner pt. 11 medlemmer, hvoraf 3 er mellem 5-25 år. 10 medlemmer er bosat i Herning Kommune, mens et enkelt medlem er bosat i Silkeborg Kommune.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§4 - Medlemskab og betingelser:

4.3: I dette afsnit er det beskrevet, at et medlem kan udmeldes og ekskluderes uden generalforsamlingens godkendelse, hvis der ikke betales rettidigt kontingent. Der bør skelnes mellem udmeldelse og direkte eksklusion. Jf. gældende praksis har et ekskluderet medlem ret til at få sin sag hørt på førstkommende generalforsamling. En eksklusion anses som permanent. Et medlem som ikke har betalt rettidigt efter nævnte rykkerprocedure, kan godt automatisk blive udmeldt. Dette anses ikke nødvendigvis som permanent, og skal ikke høres af generalforsamlingen. Foreningen træffer beslutning om, hvilken mulighed der ønskes, og der rettes til.

 

§5 - Generalforsamlingen:

5.1: Der skal udover det oplyste også annonceres offentligt såsom på biblioteket eller lignende. Dette rettes til. Forvaltningen gør yderligere opmærksom på, at generalforsamlingen jf. regnskabsåret skal afholdes inden udgangen af marts måned. Dette kan med fordel indskrives i vedtægterne.

 

§7 - Bestyrelsen:

7.3: Forvaltningen gør opmærksom på, at formand og kasserer skal være myndige. Dette kan med fordel indskrives i vedtægterne.

 

§8 - Regnskab:

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på generalforsamlingen skal vælges en revisor. Et medlem af foreningen kan vælges til opgaven, og der er ikke behov for en statsautoriseret revisor. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under de blandede foreninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 300 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-P27-169-11 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Aulum Dyrskue søger om forlængelse af kontrakt til det årlige dyrskue

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Dyrskue søger om forlængelse af den nuværende 3-årige kontrakt vedr. tilskud til det årlige dyrskue. Kontrakten udløber 31/12 2019.

Sagsfremstilling

Aulum Dyrskue afholder hvert år dyrskue for ca. 2.000 besøgende. Antallet af solgte standpladser og udstillede dyr har de seneste 3 år ligget på samme niveau - ca. 220 udstillere og omkring 180 heste og kreaturer.

 

Overskuddet har i 2017 været på ca. kr. 2.000, i 2018 ca. 34.000 og et forventeligt underskud i 2019 på omkring kr. 10-15.000. Årsagen til underskuddet skyldes ekstra udgifter til kontorhjælp.

 

Der ydes en stor indsats fra frivillige og bestyrelsen samt fra det lokale erhvervsliv.

 

Ca. 30% af dyrskuets indtægter kommer fra entreindtægter, ca. 30% fra salg af stadepladser og tilmeldingsgebyrer og ca. 40% fra sponsorater fra lokale erhvervsdrivende.

 

Det er Drift fra Herning Kommune der står for klargøring af pladsen, opstilling, toiletvogne samt oprydning efter arrangementet. Herning Kommune har hertil bevilget kr. 75.000 årligt.

 

Bestyrelsen for Aulum Dyrskue søger om forlængelse af den hidtidige aftale for en ny 3-årig periode.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen drøftes

Beslutning

Der laves ny tre-årig aftale med Aulum Dyrskue under samme vilkår som de gældende.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Det danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til ny facade på spejderhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe søger om tilskud til ny facade på spejderhuset på Fenrisvej.

Sagsfremstilling

DDS, 1. Hede Gruppe har foreningslokaler på Fenrisvej 22 i Herning. Huset er opført i 1965 og ejes af foreningen. Grunden derimod er ejet af Herning Kommune. Facaden på huset trænger til en renovering. Nogle af vinduerne i glaspartiet består af plast og andre af enkeltlags glas. Endvidere er der utætheder ved fordøren, hvilket samlet set giver et uhensigtsmæssigt stort energiforbrug. Hele facaden ønskes derfor udskiftet.

 

Foreningen har i øjeblikket 91 medlemmer, heraf er 75 under 25 år.

 

Der ydes et årligt lokaletilskud til spejderne på mellem kr. 20.000 - kr. 25.000.

 

Foreningens likvide midler er på kr. 202.975,68.

 

Tilbuddet fra tømreren lyder på kr. 68.250. Foreningen forventer et tilskud fra en fond, der står bag Rationel, på kr. 20.000. Dette beløb vil indgå som en del af foreningens egenfinanciering.

Forvaltningen har bedt foreningen om at skaffe et tilbud mere, og det indstilles, at der bevilges halvdelen af det billigste tilbud.

 

DDS, 1. Hede Gruppe søger om et tilskud på kr. 68.250.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af udgiften af det billigste tilbud.
at beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-6-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Speedway Klub søger om tilskud til sikkerhedshegn og ny banebelægning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Speedway Klub v/ formand Ole Vistisen søger om tilskud udskiftning af sikkerhedshegn og ny banebelægning på speedwaybane som følge af krav fra Dansk Motor Union.

Sagsfremstilling

Herning Speedway Klub har til huse på træningsanlæg i Uhre, hvor den selvejende institution Uhre Motorsportscenter stiller baneanlæg til rådighed for 2 brugerklubber henholdsvis Herning Motocross og Herning Speedway Klub. Uhre Motorsporscenter er ejer af matr.nr. 1, UR Gårde, Karup. Matriklen er erhvervet ved tilskud fra henholdsvis Herning og tidligere Karup Kommuner og overdraget vederlagsfrit til motorsportscentret. Jf. gældende vedtægter udpeger Herning og Viborg Kommune på skift et medlem til bestyrelsen. Pr. 1. januar 2018 er det Nicolai Kølbæk fra Herning Kommune, som sidder i bestyrelsen i indeværende byrådsperiode, mens Anders Bertel fra Viborg Kommune har observatørposten.

 

Uhre Motorsportscenter råder over speedway- og motocrossanlæg, hvor alle plan- og miljømæssige forhold er i orden. Baneanlægget lever op til sportslige krav frem til udgangen af 2019, hvor der er krav om udskiftning af sikkerhedshegn og behov for ny belægning på speedwaybanen.

 

Speedwayklubbens nuværende sikkerhedshegn er fra 2013 og har en levetid på op til 7 år. Sæson 2019 er derfor den sidste sæson klubben kan bruge det eksisterende hegn og vil ikke blive godkendt til sæson 2020 medmindre der etableres nyt hegn. Endvidere er den nuværende banebelægning nedslidt.

 

Jf. indhentede tilbud udgør budgetterede udgifter inkl. moms anslået:

 

 • Sikkerhedshegn 240.000 kr.
 • Belægning/ knuste teglsten 25.000 kr.
 • Lerblanding 10.000 kr.
 • Leje af maskiner 20.000 kr.
 • Diesel 5.000 kr.

 

I alt 300.000 kr. inkl. moms, hvortil der søges om tilskud.

 

Klubben bidrager selv med frivillig arbejdskraft ifm. nedtagning af det gamle og opsætning af nyt sikkerhedshegn samt etablering af belægning. Timeforbruget forventes at udgøre hhv. 560 + 225 arbejdstimer, i alt 785 frivillige arbejdstimer.

 

Herning Speedway Klub er hjemmehørende i Herning Kommune og tegner jf. seneste indberetning 60 medlemmer, heraf 22 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på ca. 48.000 kr. Klubben har i de senere år oplevet god medlemsfremgang og har pt 11 aktive ungdomskørere i 50 og 85 cc samt 3 aktive kørere i 250 cc. Speedwaysporten rummer mange ungdomskørere med udfordringer, som ikke passer ind i det mere traditionelle foreningsliv.

 

Klubben afholder både nationale og internationale events, og i 250 cc har klubben kørere i verdenseliten.

 

Der afholdes landsholdstræning på Uhrebanen, og i år har klubben afholdt 2 afdelinger af EM serien for 250 cc, hvor landstræner Erik Gundersen har været til stede og coachet de danske kørere.

 

Herning Speedway Klubs formueforhold jf. regnskab 2018:

 

 • Årets resultat 97.232 kr.
 • Egenkapital 506.211 kr.
 • Likvide beholdninger 2.598 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. svarende til 1/3 af udgifterne til udskiftning af lovpligtigt sikkerhedshegn og banebelægning. Tilskuddet bevilges under forudsætning af, at hhv. Viborg Kommune og Herning Speedway Klub hver bidrager med et tilsvarende beløb.
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger tilskud til eventet "XXXmas 2019"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kontrast søger om tilskud til et todelt julearrangement under navnet "XXXmas 2019".

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kontrast søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementet "XXXmas 2019" den 14. og 15. december.

 

Eventet er et todelt arrangement i samarbejde med Klub74. Henover de to dage, vil der afholdes henholdsvis et musikarrangement og et socialt arrangement med fællesspisning. Det afholdes på henholdsvis Terminalen og i Kontrast.

 

Ønsket er at skabe et socialt fællesskab for ensomme unge og internationale studerende, der ikke nødvendigvis har den samme mulighed for at fejre jul med deres familier. Der tænkes primært på studerende ved VIA University College og unge ved Headspace.

  

Festivalen er bygget op omkring de tre bands Archangel, The Nimbwits og Mama's Threat, der ligger indenfor punkgenren. Derudover er der indgået samarbejde med Headspace og Green Select. Sidstnævnte er et firma, der vil stå for maden samt oplæg til det sociale arrangement omkring sund mad og plantebaseret kost.

 

Forvaltningen bemærker, at der kun er to uger fra udvalgets møde til arrangementets afholdelse, hvorfor det kan være problematisk med tilstrækkelig promovering. Kontrast ønsker at komme i dialog med uddannelsesinstitutionerne omkring arrangementet.

 

Økonomi

Budgettet balancerer ved 19.500 kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er sket en tastefejl i fremsendte budget, hvorfor egenfinansieringen er på 7.000 kr. Dette er afklaret ved formand Thomas Rask.

 

Udgifterne fordeler sig på et samlet honorar til musikere på 10.000 kr., forplejning til 20 personer (bands) til 2.000 kr., markedsføring til 2.000 kr., 500 kr. til KODA samt et honorar til firmaet Green Select på 5.000 kr.

 

Indtægterne kommer fra entré på 2.500 kr. (50 kr. pr. person ved 50 deltagere), egenfinansiering på 7.500 kr. samt det ansøgte tilskud ved Kultur og Fritidsudvalget på 10.000 kr.

 

Foreningen oplyser i ansøgningen, at de ønsker at benytte entréindtægten på 2.500 kr. til julehjælp til økonomisk trængte familier. Det er påtænkt, at familierne skal findes via Headspace.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommune ikke kan yde støtte til et arrangement med velgørende formål.

 

Forvaltningen bemærker, at Forretningsudvalget for Kulturelt Samråd den 18. november er ansøgt om tilskud på det fulde beløb. Jf. gældende retningslinjer kan Kulturelt Samråd ikke give tilskud til arrangementer med velgørende formål. Dertil kommer, at Forretningsudvalget for Kulturelt Samråd ikke kan nå at behandle ansøgningen om tilskud inden arrangementets afholdelse. Efter dialog med foreningen den 21. november oplyser de, at de har modtaget afslag.

 

Det er oplyst til forvaltningen, at et eventuelt overskud fra arrangementet vil benyttes til et lignende arrangement næste år.

 

Efter dialog med foreningen er der truffet beslutning om, at der ikke doneres julehjælp fra indtægterne. I stedet undersøger foreningen mulighed for at lave en separat indsamling under arrangementet til formålet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 7.500 kr. til afholdelse af XXXmas
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 20. november 2019 resterer 184.700 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af 1-årig forlængelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 forelægges hermed til godkendelse.

Efter kulturministerens ønske forlænges den eksisterende tillægsaftale med et år. Kulturregion Midt- og Vestjyllands kulturaftale med kulturministeren for 2015-2018 er tidligere blevet forlænget et år i 2019.

Processen med indgåelse af en ny fire-årig kulturaftale er blevet udsat, da kulturministeren ønsker at revidere kulturaftalekonceptet.

Tillægsaftalen viderefører rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Den økonomiske del af kulturaftalen behandles særskilt af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Nærværende sag omhandler godkendelse af aftalen i sin helhed.

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. Kulturregion Midt- og Vestjylland anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale til Kulturaftalen for 2015-2018 og 2019 gældende for 2020.

Kulturaftaler indgås mellem en Kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre alle borgere adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene fra de involverede kommuner. Formandsskabet i styregruppen for Kulturregion Midt-og Vestjylland består af formand Johs. Poulsen (Herning) og næstformand Henrik Thygesen (Lemvig). Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling ”Kunst og Kultur”.

 

Den politiske styregruppe har på møde d. 15. november 2019 godkendt aftalens tekst og den regionale økonomi, samt de 12 projekter, som skal gennemføres i tillægsaftalen. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturaftaler indeholder en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018 og tillægsaftale 2019, hvis vision har været at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på.

Formålet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 er at undersøge og udvikle den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Indsatsområderne er:

 • Kulturlaboratoriet
 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
 • Talentudvikling og breddeinitiativ
 • Skabende kunst og kultur

 

Projekterne i indsatsområderne

Alle projekter er beskrevet til såvel et et-årigt projekt og et 4-årigt projekt. Dvs. at alle nedenstående projekter har beskrevet et potentiale til at fortsætte i en evt. fire-årig aftale fra 2021.

 

Kulturlaboratoriet

Kulturlaboratoriet er den fælleskommunale organisatoriske og strategiske enhed/platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne. Kulturlaboratoriet vil desuden undersøge nye måde for små kulturaktører i landdistrikter at (sam-) arbejde på, samt nye måder at lave kompetenceudvikling for kulturaktører i Kulturregionen. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af al alle kommuner.

 

Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

 • "Kunstmøder/Skulpturlandsby Selde" vil styrke borgerinddragelse vedrørende kunst i det offentlige rum med fokus på børn og unge. Projektet ejes af Skulpturlandsby Selde, Skive.
 • "Musikleg i Trekanten" vil udvikle en model for samskabelse mellem musikskole, boligsocial helhedsplan og medborgere. Projektet ejes af Holstebro Musikskole.
 • "Gadens kunst med blå himmel" vil etablere et netværk, der vil være med til at skabe center for Gadens Kunst med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder. Projektet ejes af Kultur- og bibliotek v. Ikast-Brande Kommune.
 • "Lev Nu" vil udvikle kulturelle tiltag, der styrker ældre borgeres mentale sundhed gennem inddragelse. Projektet ejes af Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro.

 

Talentudvikling og breddeinitiativ

 • "Wired" vil etablere samarbejder mellem kulturinstitutioner, erhvervs- og sportspartnere samt unge talenter med henblik på at udvikle både talenter og professionelle på en ny måde, når disse bruger hinandens metoder og prismer. Projektet ejes af Team Teatret, Herning.
 • "Netværk for talentudvikling (rytmisk musik)" vil etablere et netværk, som skal løfte vækstlaget inde for rytmisk musik. Projektet ejes af Fermaten i Herning.
 • "Sang, sprog og samvær" vil udvikle metode, fællessprog og sparring mellem en kulturinstitution (Den Jyske Sangskole) og sundhedsplejen. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning.
 • "Kunstneren på genvisit" vil skabe et kunstpædagogisk forløb med dans. Projektet ejes af Swinging Europe, Herning.
 • "De små synger med de grå" vil opbygge et lærende forløb om musiske møder mellem børnehavebørn og plejehjemsbeboere med henblik på at øge livsglæde og trivsel for sårbare/demente ældre. Projektet ejes af Tante Andantes Hus, Lemvig.
 • "Håndværkeren som forbillede" vil understøtte udviklingen af gamle håndværk som bæredygtig ressource ved at udvikle et nationalt og internationalt netværk og igangsætte kursusaktiviteter. Projektet ejes af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

 

Skabende kunst og kultur

 • "Lyden i naturen" vil skabe tre publikumsinddragende lyd-eksperimentarier, som både fungerer som selvstændige oplevelser og som forarbejde til længerevarende installationer. Projektet ejes af Lars Bech Pilgaard og Johannes Bjørkman i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud), som er øremærkede tilskud til institutioner (i Herning er det til Den Jyske Sangskole og til DSI Swinging Europe)
 • Tilskud til projekter fra Puljen til Kultur i Hele Landet, hvilket i 2020 udgør ca. 2.300.000 kr.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 665.000 kr., samt en lokal medfinansiering til de projekter, der ejes af kulturaktører i de enkelte kommuner.  

 

Forvaltningen oplyser, at den økonomiske bevilling i forhold til aftalen (2 kr. per indbygger (= i alt 174.000 kr.), samt øvrig lokal medfinansiering til projekter, som er ejet af kulturinstitutioner fra Herning Kommune (75.000 kr. til "Wired" (projektholder Team Teatret), "Talentudvikling Rytmisk Musik" 75.000 kr. (projektholder Fermaten), "Sang, Sprog og Samvær" 50.000 kr. (projektholder Den Jyske Sangskole) og "Kunstneren på genvisit" 50.000 kr. (projektholder DSI Swinging Europe)) i Herning Kommune bevilliges inden for rammen af Service Område 15, Kultur, af Kultur- og Fritidsudvalget på separat dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med behandling af den foregående 1-årige forlængelse for 2019 besluttede Byrådet, at der forud for en ny flerårig aftale skulle gennemføres en evaluering. Der er ikke gennemført en evaluering, da der ikke er tale om en flerårig aftale.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tillægsaftalen for 2020 godkendes under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige kommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen.
at der forud for indgåelse af en ny flerårig aftale gennemføres en grundig evaluering og dialog vedr. strukturen for aftalerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Bevilling af lokale midler til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til disponeringen af de afsatte midler til Kulturaftalen for 2020.

Sagsfremstilling

Ved forlængelse af Kulturaftalen mellem de midt- og vestjyske kommuner og kulturministeren forlænges også de kendte vilkår og betingelser for samarbejdet, herunder også de økonomiske vilkår. Lokal medfinansiering er en forudsætning for den statslige bevilling, ligesom det kræves, at statslige tilskud modsvares ligeligt af lokale midler. Lokale midler defineres som ikke-statslige midler.

 

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Selve aftalen behandles i et særskilt dagsordenpunkt.

 

Den administrative styregruppe iværksatte tidligere på året en proces med henblik på at udvikle projekter til en ny 4-årig aftale. Da ministeren besluttede en 1-årig forlængelse i stedet, blev det besluttet i stedet at fokusere en 1-årig aftale på udvikling, kvalificering og pilot-afprøvninger af projekterne med henblik på at undersøge projekternes potentiale til en kommende 4-årig aftale.

 

Det er blevet til i alt 12 projekter, hvoraf det største er Kulturlaboratoriet, som ejes af alle syv kommuner i fællesskab, mens fire af de resterende projekter ejes af kulturinstitutioner fra Herning Kommune. Det drejer sig om følgende projekter:

 

 • Team Teatrets "Wired", som er forberedelse og modning af et kunstnerisk udviklingsprojekt, hvor europæiske kapaciteter (mestre på deres felt) skal arbejde i masterclasses / workshops med talenter og professionelt udøvende fra et andet fagområde end deres eget. Tesen er, at andres metoder kan skabe udvikling af egne kompetencer på en ny måde - hos både talenter og professionelle. Det nærværende 1-årige projekt er modning, afprøvning og forberedelse af et længerevarende projekt. Det konkrete indhold af det 1-årige projekt er etablering af samarbejde med erhvervs- og sportspartnere, etablering af samarbejde med talenthold, identifikation af internationale mentorer, projektudvikling og projektmodning, netværksmøder, afholdelse af to skitse-masterclasses for at afprøve formatet og metodebeskrivelse. Projektet er et samarbejde mellem Team Teatret, Ensemble MidtVest og Black Box Dance Company (Holstebro). Dertil kommer samarbejdspartnere som talentskoler, akademi med videre i alle syv kommuner.

 

 • Fermatens "Talentudvikling Rytmisk Musik", som er etablering af et netværk, der gennem vidensdeling og samarbejde vil styrke talentudviklingen inden for den rytmiske musik i vores område. Der arbejdes via digitale platforme og almindelige møder med en kortlægning af de initiativer, der allerede findes, identificering af gode erfaringer / best practice og en undersøgelse af, hvordan der kan etableres samarbejde på tværs af kommunegrænser og mellem organisationer af meget forskellig størrelse og profil. Efterfølgende igangsættes et konkret samarbejdsprojekt, der som pilotprojekt undersøger det meningsfulde samarbejde på tværs af kommunegrænser med det formål at skabe attraktive miljøer for vækstlagsbands og unge talenter i vores område. Deltagende kommuner er Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Holstebro.

 

 • Den Jyske Sangskoles "Sang, Sprog og Samvær", som er et udviklingsprojekt med fokus på målgruppen 0-3 år. Projektet er bygget op om sang, musik og bevægelse som stimulation for sproglig, kognitiv, motorisk og social udvikling og inklusion. Der eksperimenteres desuden med modeller for gensidig opkvalificering mellem ressourcepersoner på tværs af sektorer. Det konkrete indhold i projektet er: udvikling af en kuffert med værktøjer og inspiration til sundhedsplejerskernes og forældrenes fortsatte arbejde med metoderne, alle mødregrupper i kommunen mødes af en sangkonsulent, samt ugentlige hold, der med afsæt i kufferten arbejder med sang, sprog og samvær. Projektet har fokus på statens indsats med at forebygge negativ social arv. I den nærværende aftale afholdes aktiviteterne som udgangspunkt kun i Herning Kommune med henblik på at kunne udbredes til alle kommuner.

 

 • DSI Swinging Europes "Kunstneren på genvisit", som er kunstneriske og skabende møder mellem børn i daginstitutioner og professionelle kunstnere. I 2020 vil temaet være dans, og udover udvikling, planlægning og kick-off vil indholdet være en danseuge, hvor tre dansere fra Black Box Dance Company besøger tre daginstitutioner, hvor de sammen med deltagerne producerer en fremvisning, som vises for børn og forældre. Elever fra balletskolen er guider, og deltagerne bliver klædt på med en praksis- og legefokuseret workshop af en kunstpædagog. Efterfølgende evalueres og forberedes et længerevarende projekt med andre kunstformer. Følgende kommuner deltager formodentlig: Herning, Ikast-Brande og Holstebro.

Økonomi

Den politiske styregruppe for kulturaftalen i Midt- og Vestjylland anbefaler, at de syv medlemskommuner til den fælleskommunale pulje hver bidrager med 2 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til beløbet i den gældende kulturaftale.

 

De fælleskommunale midler udgør i 2019 i alt fra de syv kommer 666.000 kr., afrundet fordelt mellem kommunerne således:

Herning 174.000 kr., Holstebro 115.000 kr., Ikast-Brande 82.000 kr., Lemvig 42.000 kr., Ringkøbing-Skjern 115.000 kr., Skive 94.000 kr. og Struer 44.000 kr.

 

Den politiske styregruppe anbefaler desuden, at hjemstedskommunerne medfinansierer projekter hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i den politiske styregruppe den 29. oktober 2014, som var ”at kommunerne bør medfinansiere projekter, der er hjemmehørende i kommunen med et ikke ubetydeligt beløb, således at der sikres god lokal forankring - også økonomisk.”

 

Alle projekter er listet op i bilag, hvor også kommunernes, den fælleskommunale finansiering og det statslige tilskud fremgår.

 

For de Herning-baserede projekter forholder økonomien sig således:

 

Selve kulturaftalen for Midt- og Vestjylland skal også behandles politisk. Dette sker i en særskilt sag, som også skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der af de til formålet afsatte midler bevilliges 2 kr. per indbygger, svarende til 174.000 kr. i 2020 til den fælleskommunale pulje i tillægsaftalen for Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2020.
at midlerne til den fælleskommunale pulje finansieres på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale, konto 364-02-180-01
at der af de til formålet afsatte midler i 2020 bevilliges 75.000 kr. til Team Teatrets projekt "Wired", 75.000 kr. til Fermatens projekt "Talentudvikling Rytmisk Musik", 50.000 kr. til Den Jyske Sangskoles projekt "Sang, Sprog og Samvær" og 50.000 kr. til DSI Swinging Europes projekt "Kunstneren på genvisit"
at midlerne til de fire Herning-baserede projekter finansiers på Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Ridehal beliggende Godsbanevej 4 i Herning anmoder Herning Kommune om tilladelse til låneoptagelse jf. deklaration af april 1976.

 

Sagen har senest været behandlet i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet hhv. den 4. og 12. november 2019, hvor der er givet tilladelse til Herning Ridehals optagelse af lån.

 

Eftersom anmodningen fra Herning Ridehal er kommet efter Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og idet låneoptagelsen er af hastende karakter, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til styrelseslovens §22, stk. 2 på udvalgets vegne afgjort sagen og indstillet til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Sagen fremsættes for Kultur- og Fritidsudvalget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Herning Ridehal og Herning Rideklub er udfordret i forhold til bundene i de to største ridehaller, som pt. koster 100.000 kr. om året i vedligeholdelse. De nedslidte bunde forårsagede, at mange ryttere væltede under sidste stævne.

 

Jf. besigtigelse af fagspecialister er det uholdbart at lave flere lappeløsninger. Hertil kommer, at klubben mister ca. 450 stævnestarter (svarende til op til 158.000 kr.), såfremt der ikke etableres nye bunde.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til etablering af nye flytbare fiberbunde anslået 400.000 kr. inkl. moms. Årlige vedligeholdelsesomkostninger til nye bunde udgør anslået 10-20.000 kr.

 

Herning Ridehal har pt. ikke økonomisk råderum til at finansiere nye bunde og har været i positiv dialog med revisor og bank for at finde en løsning.

 

Banken er positivt indstillet på at låne Herning Ridehal penge, mod at nuværende kassekredit i rideklubben samtidig indfries og lukkes. Rideklubben har en kassekredit med en trækningsret på op til 300.000 kr. Rentesats udgør 7,25% + 2% i provision. Dvs. at Herning Ridehal får lånetilbud på 700.000 kr. til en rentesats på 4,75%. Det samlede lån afvikles med min. 75.000 kr. om året.

 

Der er ikke hindringer for, at den selvejende institution Herning Ridehal kan optage lån udover en deklaration af april 1976, som siger at Herning Kommune skal give tilladelse hertil.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje plus forbrugsafgifter mv. til Herning Ridehal svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af ridehallerne.

 

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer heraf 154 under 25 år. Herning Rideklub modtager et årligt lokaletilskud på ca. 700.000 kr.

 

Herning Rideklub har de senere år har været økonomisk udfordret, men har fået styr på den daglige drift og er på vej tilbage i god gænge. Klubbens budgetopfølgning pr. 1/10-2019 viser et foreløbigt overskud på 123.000 kr. Klubbens likviditet er dog fortsat presset.

 

Herning Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: -373.621 kr.

·       Egenkapital: -599.878 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Herning Ridehals formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: 93.822 kr.

·       Egenkapital: 2.169.274 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Idet anmodningen fra Herning Ridehal er kommet efter Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og idet låneoptagelsen er af hastende karakter, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til styrelseslovens §22, stk. 2 på udvalgets vegne afgjort sagen og indstillet til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Byrådet, som har tiltrådt Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Forslag til omstrukturering af de årlige kulturledermøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges forslag til Kultur- og Fritidsudvalget angående omstrukturering af de årlige foretræder mellem kulturinstitutionerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder årligt tre kulturledermøder for ledergruppen ved kulturinstitutionerne i Herning Kommune. Ligeledes har kulturinstitutionerne hvert år foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af en workshop på kulturledermødet den 26. juni 2019, med formålet om at styrke møderne fremadrettet, er der nu blevet udarbejdet oplæg til en ny struktur. Dette oplæg påvirker kulturinstitutionernes årlige foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget, og derfor sendes forslaget til udvalgets behandling.

 

Forslaget lyder på, at foretrædet hvert andet år erstattes af et samlet arrangement, hvor udvalget og kulturlederne er samlet om et tema, som har fælles interesse. Målet er, at skabe mere direkte dialog mellem udvalg og institutioner. Den konkrete form og indhold planlægges fra gang til gang, og afhænger i høj grad af Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker. Hvis modellen vedtages betyder det, at der hvert andet år er individuelt foretræde som vi kender det - og hvert andet år et fælles arrangement mellem kulturinstitutionerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Til orientering vil den overordnede struktur på kulturledermøderne mellem forvaltning og kulturinstitutioner i givet fald være:

 • Forårstur med inspiration som ramme – vi tager ud og oplever sammen, gerne hos vores egne institutioner så vi lærer af hinanden og kulturlederne hjælper med planlægning.
 • Efterårsmøde, hvor budgetforlig og retningen for det kommende år er et hovedtema
 • Nytårsmøde, hvert andet år som et samlet arrangement for Kultur- og Fritidsudvalget og kulturinstitutionerne, og hvert andet år med en nytårskur for kulturlederne, som det allerede kendes nu.

 

Forvaltningen foreslår, at første gang foretrædet erstattes af et samlet arrangement er i 2021.

 

Økonomi

Forandringen kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget godkendes

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Økonomisk redegørelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget