Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: A Hereford Beefstouw, Lundvej 16, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Huset No7 fremsender virksomhedsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Huset No7 fremsender 13. november virksomhedsplan inklusiv retningslinjer for brug af Huset No7 til godkendelse.

Pia Trab Worm deltager i punktes behandling.

Sagsfremstilling

Jf. tidligere vedtaget tidsplan for revitaliseringen af Huset No7 fremsendes virksomhedsplan og retningslinjer for brug af Huset No7.

 

Huset No7 har med udgangspunkt i begreberne "mangfoldighed" og "tillid" som grundlag for et levende kulturhus med mange forskellige borgere, der føler ejerskab og ansvar for huset flg. vision:

Huset No7 skal være et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed samt soial samvær. Huset No7 skal være en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt og åbent samspil med kulturmiljøet og brugergrupperingerne bidrager til skalbelsen af et varigt og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til borgerne i Herning Kommune.

 

Det munder ud i syv områder/faciliteter, som er:  

 • Kunst- og kulturformidling (hele huset skal være legeplads for kunst og kulturformidling i alle genrer)

 • Værksteder (der satses på "traditionelle" værkstedsfag, dog i en ny og anderledes fysisk placering, så der opnås åbenhed, inspiration og kreativitet. Som tilføjelse kommer filmskolen/filmværkstedet ind og bliver en selvstændig enhed)

 • Café (der arbejdes på en café, som et samarbejde mellem HOP, Beskæftigelse og Kultur og Fritid, således at der opfyldes et behov for tilbud til særlige målgrupper, samtid med at forventningerne om en velfungerende café indfries. Kundemålgruppen er bred, idet der forventes frokostgæster, mødregrupper, studerende, ventende forældre og børn, deltagere i større eller mindre arrangementer mv.)

 • Lokaleudlån/leje (Huset No7stiller lokaler gratis til rådighed for foreninger, politiske organisationer og grupper hjemmehørende i Herning Kommune, hvis virksomhed har et alment, kulturelt eller oplysende sigte. Øvrige instutioner og erhverv kan leje lokaler efter fastsatte takster)

 • Projektpladser (Stille kontorplads til rådighed for derigennem at fremme kunst- og kulturaktører og produktion i Herning. Til gengæld for en rimelig pladsleje kræves der engagement og involvering i Huset No7)

 • Biograf (det tidl. Undergroud omdannes til en lille biograf, hvor filmskolens elever kan vise og se film, der ikke er mulighed for andre steder)

 • Kulturama er en afdeling af Huset No7, og aktivitetsniveauet i Holtbjerg fastholdes og udvikles.

 

Alle er det faciliteter/områder, som vurderes at være af afgørende betydning for, at Huset No7 bliver et levende og velfungerende hus.

 

I 2014 vil der blive arbejdet med tre strategiske fokusområder, som er flg.:

 • Åbenhed

 • Frivillighed

 • Fysisk ombygning

Fokusområderne hænger naturligt sammen med faciliteterne, og fokusområderne er valgt mhp at udvikle kulturhuset som helhed. Det er områder, som er grundlæggende for et levende og åbent hus, der er en engageret og igangsættende aktør - internt i Huset No7 og eksternt i forhold til byen.  

 

Virksomhedsplanen er udarbejdet af kulturhusleder Line Hillerup i samarbejde med medarbejderne, brugerne og forvaltningen.

 

Forvaltningen vurderer, at de valgte faciliteter og fokusområder er relevante, både på den korte og den lange bane. Huset No7 vil derigennem blive rammeskabende for et levende og åbent hus for kunst, kultur og kulturiværksætteri. Virksomhedsplanen åbner op for, at Huset No7 er foranderlig og omstillingsparat i forhold til borgernes, foreningernes og andre aktørers interesser, engagement og ønsker.

Forvaltningen vurderer endvidere, at de fremsendte retningslinjer for brug af Huset No7 sætter nogle gode, brugbare rammer for husets aktører, samtidig med at de åbner op for, at de kulturelle, almene og oplysende arrangementer prioriteres, og dermed er medvirkende til at skabe og forme Huset No7.

Forvaltningen har undersøgt, om der er kommunale lokaler til rådighed for de godkendte foreningers arrangementer, som falder udenfor ovennævnte rammer.

Det konkluderes, at der er egnede kommunale lokaler til rådighed.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte virksomhedsplan godkendes som det fremtidige arbejdsgrundlag for udviklingen af Huset No7.

 

at retningslinjer for brug af Huset No7 godkendes.

 

at eventuelle ændringer i retningslinjerne fortages i dialog med forvaltningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Udvalget gør opmærksom på, at udover nævnte samarbejdsparter i forbindelse med cafeen skal der tages kontakt til Minihøjskolen og Knudmosecentret.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Status Sport2Go

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status vedr. projekt Sport2Go.

Sagsfremstilling

Sport2Go Sport2Go blev jf. godkendt samarbejdsmodel i KFU den 14. januar 2013, pkt. nr. 2, igangsat i samarbejde med DGI Midtjylland og Ikast-Brande Kommune. Projektet er for Herning Kommunes vedkommende i opstartsperioden koncentreret i Herning by og Vildbjerg.


Der blev åbnet op for køb af sportspas til 1. periode pr. 1. april 2013 med 17 medvirkende foreninger/ idrætsfaciliteter, heraf 12 fra Herning Kommune.
De medvirkende aktører  har i 1. periode fordelt sig på:

 

 • HGF Atletik og Motion, atletik og cirkeltræning

 • Herning Amatør Bokseklub, boksetræning

 • Crossfit Herning

 • DGI Huset Herning, fitness og svømning

 • Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, fitness og XFIT (crossfit)

 • Herning Kajak Klub, kajakpolo, kajakroning og windsurfing

 • Herning Klatreklub

 • Parkour Herning

 • Pole Power Dance Studio, poledanceing

 • Vildbjerg Wolves, skaterhockey

 • Sport 92, squash

 • Herning Taekwondo Klub

 
I 2. periode pr. 16. september er 18 foreninger/idrætsfaciliteter med, heraf 11 fra Herning Kommune.

 

 • HGF Atletik og Motion, cirkeltræning og styrketræning

 • Herning GF Gymnastik, pilates og yoga

 • Herning Judo og Jiu-Jitsu klub

 • Herning Amatør Bokseklub

 • Herning Orienteringsklub

 • Snejbjerg SG&I

 • Sport 92

 • Herning Klatreklub

 • DGI Huset Herning, fitness og svømning

 • Poleattitude

 • Dit Center, Vildbjerg, fitness

 
Projektet er blevet positivt modtaget hos såvel foreningerne, skoler og uddannelsesinstitutioner ifm. den opsøgende indsats, og der er oprettet ambassadørkorps blandt skolens elever på:

 

 • Herning HF og VUC

 • Herning Gymnasium

 • SOSU Skolen Herning

 • Erhvervsakademi Midt Vest og

 • Herningsholm Herning

 
Der er udarbejdet hjemmeside og facebookside. Ifm. opstart af efterårssæson 2013 er der sat ekstra ressourcer ind på kommunikation og PR initiativer på baggrund af udarbejdet kommunikationsstrategi.


Ved opgørelsen på 1. periode (4. apr. – 16. juni 2013) er der solgt 76 medlemskaber. Målsætningen var 700 medlemskaber. Aldersfordelingen på de tilmeldte er mellem 12 og 25 år, som er projektets målgruppe, hvor 59 ud af de 72 er mellem 17-20 år. Der er pr. november 2013 i forbindelse med 2. periode registret 59 medlemskaber. Herudover tegner SOSU skolen sig for 56 brugere en uge i  oktober 2013 (uge 40).
 
Til trods for den positive modtagelse og appel til det individuelle og fleksible idrætsmønster har det vist sig vanskeligt at rekruttere et fornuftigt medlemsgrundlag, hvorfor styregruppen forud for opstart af 3. periode ønsker at tage projektets fremtid op til fornyet overvejelse dette bl.a. set i lyset af, at 4 ud af 6 Sport2Go projekter på landsplan har lukket ned. Samtidig er DGI på landsplan i færd med en evaluering af projektet i samarbejde med Center for Ungdomsstudier forud for en evt. tilpasning/ nedlukning af projektet. Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse er vedlagt som bilag i stikord.

 

Såfremt DGI på landsplan vælger at fortsætte projektet kunne et alternativ til en nedlukning evt. være at forsøge at videreføre en 3. periode i en mere fokuseret form jf. vedlagte refleksioner, hvor der udelukkende satses på Herning by og med målgruppen 17+, som projektet har langt den største appel hos.

 

Økonomi

 

Forvaltningen oplyser, at der jf. indgået budgetforlig for 2013-16 blev bevilget 100.000 kr. til Sport2Go.
 
Herning Kommune 100.000 kr.
Ikast Kommune  50.000 kr.
DGI Midtjylland 150.000 kr.
Medlemskaber
225.000 kr.
I alt 525.000 kr 


Ved udgangen af 2. periode/ udgangen af 2013 resterer anslået 120.000 kr.svarende til et forholdsmæssigt restbeløb/ evt. tilbagebetaling til Herning Kommune på 40.000 kr.(1/3 af 120.000 kr.), idet partenes projekttilskud på 300.000 kr. forholdsmæssigt udgør hhv. 3/6 fra DGI Midtjylland, 2/6 fra  Herning Kommune og 1/6 fra Ikast Brande Kommune.

 


 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager status til efterretning

 

at Sport2Go indstilles pr. januar 2014

 

at restbeløb på anslået 40.000 kr. tilgår fritidspas projektet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Status for DSI Swinging Europe

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på sit møde 15. april 2013 et ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. til DSI Swinging Europe (DSI SE). Hermed følger en orientering i grove træk om årets forløb, samt en tidsplan for kommende ansøgninger.

Sagsfremstilling


DSI SE oplyser, at den ekstraordinære bevilling sammen med organistoriske og økonomiske tilpasninger har bevirket at aktiviteterne er gennemført som aftalt og planlagt.
I foråret blev PLAY!GROUND LIVE samlet og har gennemført deres nationale tour, spillet på Copenhagen Jazz Festival, Aarhus Jazz Festival og spillet til åbningen af Kunsten af bevægelsen. I alt er det blevet til over 20 koncerter.
Det helt unge Blæser Ensemble UnderGround har afsluttet pilotprojektperioden 2012-2013, og som en ekstraordinær ting var de involveret i improfestivalen "Oprørte Vande" (samarbejdsprojekt med Ensemble MidtVest).
I slutningen af juni blev jazzmødet IASJ afholdt med start i Herning og afslutning i Aarhus. Stævnet blev afviklet med stor succes med 100 deltagere fra 20 lande, og bød foruden en masse storartet musik, blandt andet på et udklædt torv som skov, en tur ind i Elia med kunstneren selv og oplevelsen af det vilde vest ude ved Brunkulslejren i Sørvad. I det hele taget var alles oplevelse, at Danmark er meget eksotisk og spændende.
I oktober samlede DSI SE endnu engang European Jazz Orchestra. 19 musikere fra 16 forskellige lande og mellem 18-30 år. Premieren blev i år holdt på Herning Gymnasium, hvorefter turen gik til Belgien, Luxemborg, Portugal, Schweiz, Polen og endelig Sverige. Selvom alle odds var mod os efter afslaget, så blev netop dette års orkester det klart bedste kunstneriske resultat.
Der forventes et regnskab i balance for indeværende regnskabsår.
 
Fremtidsperspektiverne for DSI SE erpå nuværende tidspunkt mere usikre end forventet i april måned, da planer og tidsplan blev fremlagt. Det skyldes kraftige forsinkelser af budgetvedtagelser og frister fra EU. Det betyder dog ikke, at DSI SE ikke er gået i gang med arbejdet, men at det kan være svært at nå en afvikling af et større, nyt projekt i 2014.
Strategien er klar for DSI SE: alt sættes ind på at få et nyt europæisk projekt til Herning. Derfor arbejdes med to strategier, der omfatter ERAMUS+ programmet og Creative Europe Kulturprogrammet.
1) At løfte European Jazz Orchestra over i ERASMUS+ Orkestret er best pratice i efteruddannelse af unge musikere, der er på vej til a skabe sig en karriere, samt at projektet baner vejen frem vedrørende europæiske fokuspunkter som mobilitet, arbejdsmarkedet. Det er ingen hemmelighed, at en af de helt store udfordringer på europæisk plan er den tikkende bombe med arbejdsløse unge, hvor et projekt som European Jazz Orchestra konkret giver unge kunstnere redskaber til at håndtere deres egen virkelighed og de krav som omverdenen stiller til unge i dag.
2) At søge om et nyt europæisk projekt: a) Samarbejdsprojekt med horisont på 4 år og mulighed for at løfte 2 mio. euro i perioden. Der kræves 7 partnere og finansieringen er 50/50, samt matchfunding fra partnerne. b) Platforme, hvor man samler mindst 10 partnere på Europæisk plan med en horisont på 2-4 år og mulighed for op til 2 mio euro i hele perioden. Finansieringen er her 80/20 og fokus er publikumsudvikling og unge udøvende kunstnere.
Tidshorisonten for begge programmer er at call/guidlines vil komme i starten af december 2013 med deadline i marts 2014 og svar lige før sommer 2014. Endvidere lanceres der en anden runde (2015 ansøgning) allerede juli 2014 med calls/guidlines, deadline september 2014 og svar februar 2015. På den måde kommer programmet ind i den normale cyklus igen.
 
På grund af det overordnede budget for hele EU har været så lang tid under vejs, så vil 2014 være et år, hvor kontoret arbejder intensivt med at få etableret og skabt de nye forudsætninger for europæiske funding og projekter.
Herunder vil bestyrelse og medarbejdere også arbejde med en vedtægtsændring , således at disse tilpasses den store udvikling, som DSI har gennemgået siden stiftelsen i 2010, ligesom de søges tilpasset og smidiggjort i forhold til EU ansøgningsprocedurerne.
Vedtægtsændringerne fremsendes til politisk behandling i foråret 2014.
 
Forvaltningen vurderer, at DSI SE i 2014 vil skulle bruges flest ressourcer på udvikling,
kvalificering, partnersøgning og organisering af nye ansøgninger, så der ikke kan forventes afvikling af større, nye projekter. De eksisterende projekter søges videreført i det omfang økonomi og ressourcerne tillader det, men fokus bør være de fremtidige europæiske projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at status for DSI Swinging Europe tages efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Frigivelse af bevilling til køb af stålbassiner i f.m. byggeriet af ny 50 m bassin ved Herning Svømmehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anna Margrethe Buhl

Sagsresume

I forbindelse med opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende nyt 50 m bassin og undervisningsbassin, søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til køb af stålbassiner, som anvendes til EM i Svømning i Boxen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med EM kortbanesvømning opstilles der to midlertidige bassiner i Boxen.
Efter anbefaling fra det internationale svømmeforbund kan disse bassiner overføres til byggeriet af det ny 50 meter bassin ved Herning Svømmehal.
 
Løsningen giver en lille besparelse på eventen og et langt bedre bassin i den kommende 50 meter svømmehal, og med lavere vedligeholdelsesomkostninger.
 
Da der er tale om et 50 meter bassin i den nye svømmehal, og der er tale om 25 meter bassiner til EM svømning, skal der laves et tilkøb til EM bassinerne, der skal bestilles og produceres sammen med EM bassinerne. Denne bestilling skal foretages senest i uge 47 (18.-24. november 2013).
 
Bestillingen har ikke kunne foretages før, da der skulle profilax-annonceres i EU-tidende, for at sikre at udbudsreglerne overholdes. Fristen på denne udløb den 6. november uden indsigelse.
 
For at kunne afgive bestilling i uge 47 er der brug for en frigivelse af kr. 4.355.000 til projektet i 2013.

Økonomi

Til køb af stålbassiner anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på i alt 4.355.000 kr. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til projektet på i alt 64.408.000 kr. i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til køb af stålbassiner meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4.355.000 kr. i 2013 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, på stednr. 031095: Etablering af nyt 50-meter bassin

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på i alt 64.408.000 kr. i 2014 på samme stednr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Rideklubber i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidige tiltag for rideklubber i Herning Kommune. Sagen er senest behandlet på KFU den 16.september 2013.

Sagsfremstilling

Baggrund
Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse vedr. rideklubber i Herning Kommune jf. KFU den 18. juni 2012, pkt. nr. 78, har forvaltningen i samarbejde med Idrætsrådet og Kommunale Ejendomme foretaget en opfølgning på spørgeskemaundersøgelse og besigtiget rideanlæg set i lyset af fremtidige krav jf. lov om ny hestehold. Sammenfatning af besigtigelsen er tidligere fremlagt for udvalget, hvor følgende rideanlægs staldfaciliteter viste sig kritiske:

 • Åskov og

 • Hodsager Happy Horse

 
Jf. KFU den 24.juni 2013, pkr. 92, blev det besluttet at nuværende aftale med Åskov Rideklub tages op til revision, og der forhandles ny kontrakt. Det skal være et krav i kontrakten, at bygningen ikke benyttes til stald med mindre den af lejer lovliggøres til hestehold. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse hermed.
Lokaletilskud til Hodsager Happy Horse bringes til ophør parallelt med klubbens opsigelsesvarsel jf. indgået kontrakt med udlejer, idet der i forvejen findes velfungerende ridefaciliteter i lokalområdet.
 
I forlængelse af udvalgets beslutning har der været afholdt dialogmøde med klubberne den 3. september jf. vedlagte bilag.
 
Sagen blev på baggrund heraf genoptaget i udvalget den 16. september, hvor det blev besluttet, at tidligere afgørelse vedr. ophør af lokaletilskud til Happy Horse stilles i bero. Endelig beslutning afventer opfølgning på dialogmøde og nærmere besigtigelse/ afdækning af de lokale forhold i Hodsager.
 
På baggrund af opfølgning på dialogmøde og nærmere besigtigelse/ afdækning af de lokale forhold i Hodsager den 30. september fremlægges sagen for udvalget på ny.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget frafalder tidligere beslutning om ophør af lokaletilskud til Hodsager Happy Horse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Christina Vinding Lindbjerg

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HEART godkendte den 29.10. 2013 vedtægterne.

 

Vedtægtsændringerne er en følge af, at museet i 2011 blev kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. HEART har fulgt Kulturstyrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen og har derfor omformuleret museets formålsparagraf §2.1. og ændret §3.1. angående sammensætning af HEARTs bestyrelse.  

  

I 2012 valgte HEARTat nedlægge Socle du Monde Aps, integrere biennalen i HEARTs ansvarsområde, og dermed gøre Socle du Monde biennalen del af HEARTs virksomhed. Derfor præciseres der i §2.1., at museet ønsker at udvikle sansen for både samtidskunst og design.  

  

Ændringerne i §3.1. følger Kulturstyrelsens anbefaling om en større professionalisering af museumsbestyrelser. Derfor er der blevet indskrevet i §3.1., at de 4 udpegede bestyrelsesmedlemmer - 2 fra Herning Kommune og 2 fra Midtjysk Skole- & Kulturfond - har udpegningsretten for de sidste 3 medlemmer, der vælges eksternt.

 

Tidligere blev 3 medlemmer udpeget af Midtjysk Skole- & Kulturfond, og 4 af Herning Kommune.

 

§3.1. er også ændret i henhold til Byrådsbeslutning fra den 28. august 2012 pkt. 211, hvor Byrådet besluttede at præcisere, at det ene udpegede byrådsmedlem til HEARTs bestyrelse samtidig skal være medlem af Kultur og Fritidsudvalget.

 

 

Staben - Jura har ikke bemærkninger til fremsendte vedtægter for HEART.

 

Vedtægterne skal, når de er godkendt af Herning Kommune, indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.

 

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at HEARTs vedtægter af 29.10.2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-15-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kom og Dans Herning, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kom og Dans Herning v/ kasserer Inger Hejlesen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Foreningen (lokalforening under Kom og Dans Danmark) er etableret i 2006 og har til formål at fremme danseglæde, fysisk udfoldelse og socialt samvær. Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og der lægges vægt på, at alle kan være med uanset køn og alder, om man er par eller enlig.
 
Foreningen er en alkohol fri forening. Der danses sving og rock'n roll 12 tirsdage pr. sæson. Hertil kommer 3-4 minidans arrangementer, 2-3 lørdags danseaftener, årligt weekend arrangement og 5-6 ud af huset arrangementer jf. vedlagte aktivitetsoversigt.
Foreningen tegner pt. 160 medlemmer alle over 25 år. Ca 3/4 af foreningens medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Foreningen holder til i Huset no.7, Nørregade 7 i Herning.
 
Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 3 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå

 • § 4 Medlemskab: Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. God ide at angive, hvordan ind- og udmeldelse foregå ved at henvise til evt. hjemmeside el. lign.

 • § 6 Ordinær Generalforsamling. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret

 • §7 Generalforsamling: Beretning, regnskab og budget for det kommende år fremsættes til generalforsamlingens godkendelse

 • §8 Ekstraordinær generalforsamling: Når min. 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om indkaldelse skal punkt/-er som ønskes drøftet fremgå

 • §9 Lukket møde?

 • §10 Bestyrelsen: Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år

 • § 11 Tegning og hæftelse: Foreningen skal tegnes af bestyrelsen fx. ved formand og/ el. kasserer

 • § 12 Opløsning: Subsidiært tilfalder foreningens evt. overskydende midler almennyttige idrætslige formål i Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger

 

at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 2.500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning for de blandede foreninger

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-8-13 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Vintage Glider Club - 42nd International Rally - Arnborg Svæveflyvecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Svæveflyhistorisk Klub søger om tilskud på kr. 100.000 til gennemførelse af Vintage Glider Club, 42nd International Rally på Arnborg Svæveflyvecenter

Sagsfremstilling

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, skal i samarbejde med Dansk Svæveflyver Union og med støtte fra Kongelig Dansk Aeroklub, være vært for Vintage Glider Club, 42nd International Rally, som er et mesterskab for veteranfly fra hele verden.  

 

Rallyet foregår i perioden 2. – 14. august 2014 med flyvninger hver dag.  

 

Der kommer mellem 300-400 deltagere med 80-100 fly. Nogle vil overnatte på campingplads, som opbygges ved stævneområdet, men størstedelen vil overnatte på hotel eller vandrerhjem i Herning-området.  

 

Rallyet finder sted på Arnborg Svæveflyvecenter. Det vil være påkrævet at få nogle af faciliteterne udbygget og forbedret, for at kunne huse så mange gæster over 12 dage,  

og gennemføre rallyet på bedste vis.

 

Der ansøges om kr. 100.000 til denne opgave.


Arnborg Svæveflyvecenter skal i 2015 være vært for kvindernes VM i svæveflyvning, og vil via VGC 42nd International Rally få forbedrede faciliteter og opbygget en god vidensbank med sigte på planlægningen af 2015 mesterskaberne.
 
Forvaltningen vurderer, at det for Arnborg Svæveflyvecenter og Herning Kommune, er en god event, som endnu en gang understreger, at Herning Kommune har de faciliteter, der kræves for at kunne være vært for internationale mesterskaber. Vintage Glider Club 42nd Internationa Rally vil være med til at udbygge og bevare den interesse og det renommé, der i forvejen er omkring flyvesport i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevillinges kr. 100.000 tilVintage Glider Club - 42nd International Rally.

 

at udgiften finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål,

kontonr. 370 01 309 07

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.02.05-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Filmskole/filmværksted søger om tilskud til teknisk udstyr

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Filmskole/filmværksted v/Knud Rønn fremsender 12. november ansøgning om tilskud på 103.400 kr. til indkøb af teknisk udstyr i forbindelse med opstart af Herning Filmskole/filmværksted.

Sagsfremstilling

Tankerne om en filmskole eller et filmværksted har været længe undervejs, men i forbindelse med revitaliseringsprocessen og tilgængelighed i Huset No7, er der pludselig grobund for stor aktivitet - både fra potentielle brugere og frivillige, aktører i forbindelse med kortfilmsfestivalen, UngHerning, Huset No7 m.fl.

 

Herning Filmskole/Filmværksted skal skabe gode rammer og vilkår til alle, der interesser sig for at arbejde med fortællinger i lyd og billeder, for derigennem at opfylde formålene:

 • at danne ramme om et kreativt filmmiljø.

 • at skærpe interessen for og give brugerne mulighed for oplevelser og udfordringer med filmmediet.

 • at støtte filmiske talenter og fremme deres muligheder for at uddanne sig inden for området.

 • at støtte ikke-kommercielle filmprojekter.

 

For at være i stand til at blive et attraktivt og kvalificeret tilbud er det nødvendigt at indkøbe teknisk udstyr. Herning Filmskole/Filmværksted har søgt bistand hos Studio 1-2 og Medielinjelærer på ungdomsuddannelserne for at afdække de nødvendige behov. De har været med til at udarbejde fremsendte budget.  

 

Organisatorisk er Herning Filmskole/Filmværksted ikke på plads endnu og drives indtil videre som "et værksted" i Huset No7. På sigt kunne filmskolen/filmværkstedet udvikle sig til en selvstændig forening/institution med lokaler i Huset No7 på linje med Herning Billedskole. Dette indtænkes i forbindelse med ombygningen af Huset No7.

 

Forvaltningen vurderer, at der lige nu er momentum og brugergrundlag for oprettelse af en filmskole/filmværksted, ligesom samarbejdet med mange forskellige målgrupper/aktørere, som f.eks. UngHerning (ungdomsskoleforløbe) og kortfilmsfestivalen (udvikling af festivalen) er et yderst positivt tiltag. Etableringen af skolen/værkstedet i Huset No7 vurderes at kunne give en fin synergi til de øvrige aktører i Huset No7 og gårdens aktører som helhed.

Økonomi

Af fremsendte budget over priser på "nødvendigt" udstyr fremgår det at de samlede udgifter er på 192.207 kr.

Heraf har UngHerning tilkendegivet at ville betale computere, lys og projektor for ca. 48.000 kr. til brug i skolen/ værstedet.

Endvidere har Huset No7 givet tilsagn om at ville indkøbe to kameraer med diverse tilbehør for ialt ca. 41.000 kr.

Herning Filmskole/Filmværksted ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om de resterende 103.400 kr. til indkøb af yderligere to kameraer (til ca. 39.000 kr. per stk.), computerprogrammer mv.

Forvaltningen har været i dialog med filmskolen/værkstedet om muligheden for kun at indkøbe et af de relativt dyre kameraer, og det kan være en løsning, hvis der ikke er mulighed for at yde hele beløbet i tilskud.

 

Forvaltningen foreslår at tilskuddet finansieres af restbeløbet på Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, samt fra de uforbrugte midler fra Ungepuljen, dog således at der stadig er 10.000 kr. til rådighed for Ungepuljeprojekter i resten af 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 82.000 kr. som en engangsbevilling til indkøb af teknisk udstyr

 

at de 61.000 kr. af tilskuddet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, konto 364-02-112-01, hvor der per 4. november resterer 61.182 kr.

 

at de 19.000 kr. finansieres af uforbrugte midler fra Ungepuljen, som er et disponeret beløb af samme konto Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO 15, konto 364-02-112-01, hvor der per 12. november resterer 29.000 kr.

 

at udstyr indkøbt for nærværende bevilling tilfalder Huset No7 i tilfælde af, at Herning Filmskole/filmværksted ophører med at eksistere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Byggeprogram nyt 50 m. bassin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Claus Pedersen, Kirsten Andersen, Morten Koppelhus

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger byggeprogram for nyt 50 m bassin til udvalgets godkendelse.  

Byggeprogrammet er udarbejdet af Kommunale Ejendomme i tæt samarbejde med Kultur og Fritid og Herning Svømmehal. Desuden har de lokale vandsports-foreninger været inddraget.

Sagsfremstilling

På baggrund af indgået budgetforlig for 2013-16 blev det besluttet at afsætte 65 mio. kr. til etablering af nyt 50 m bassin med tilstødende undervisningsbassiner og klubhus/ foreningsfaciliteter under forudsætning af, at vandsports-foreningerne selv indsamler 2 mio. kr.
 
Eftersom eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke lever op til vandkvalitet jf. bekendtgørelse om svømmehalsanlæg gældende fra 2017 er det efterfølgende besluttet, at renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg ligeledes skal udføres indenfor afsat bevilling/ budgetramme til 50 m bassin.


Anlæggelsen af det nye 50 meter- bassin, undervisningsbassiner mm skal ske i umiddelbar tilknytning til den eksisterende Herning Svømmehal, så brugerne uhindret kan bevæge sig fra det ene bassin til det andet og udnytte/ benytte eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter.

 

Som forbindelsesled mellem nyt og gammelt etableres en mellembygning, der forbinder eksisterende og nye bassinområder. Desuden etableres et selvstændigt indgangsområde til nye administrationslokaler/ klublokaler samt publikumsfaciliteter i forbindelse med det nye 50 meter bassin.


Det tilstræbes i videst muligt omfang at styrke den rumlige helhed og sammenhæng.

 

50 m bassinet udføres som et 25 x 50 m konkurrence bassin med en vanddybde på 2 m, som opfylder FINA’s (det internationale svømmeforbunds) krav til konkurrencebassiner.

 

I forbindelse med bassinet etableres 200 faste tilskuerpladser og mulighed for opstilling af 400 mobile tilskuerpladser.  


Undervisningsbassinerne udføres i 10 x 12 m og med en vanddybde på henholdsvis 90 og 120 cm. Såfremt der kun er økonomi til at etablere et undervisningsbassin udføres dette i 10 x 12 m med skrånende bund fra 90 til 120 cm.


Foreningsfaciliteterne består af multifunktionelle klubhusfaciliteter med tilhørende klubkontor med plads til min. 3 arbejdspladser, opholdsrum med the-køkken, mødelokaler og stævne-sekretariat.
 
Foreningsfaciliteterne skal danne fælles ramme om de mange vandsportsforeningerne i Herning (pt. Herning Svømmeklub, Herning Vandpoloklub, Dykkerklubben Perlen, Herning Kajakklub og Triathlon Herning) 


Alle bassiner udføres som stålbassiner ved at tilkøbe nødvendige elementer, så bassinerne fra det aktuelle EM i kortbanesvømning i Jyske Bank Boxen kan genbruges. Elementerne til stålbassinerne består af rustfrit stål med en påsmeltet PVC-belægning. Som bund anvendes en PVC-folieløsning på beton. Fordelene ved anvendelse af stålbassinerne er bl.a. genanvendelse af bassinerne fra EM-arrangementet samt en forventet lavere driftsøkonomi med stålbassiner end med betonbassiner i hele bassinets levetid. Dette bl.a. fordi der ikke kommer problemer med fliser og beton i bassinet.


Jf. gældende regler udløser byggeriet krav om etablering af en p-plads for hver nyopførte 50 m2. Der er ikke afsat midler til etablering af ekstra p-pladser ved Herning Svømmehal i forbindelse med etablering af nye bassiner og foreningsfaciliteter, da det forventes, at parkeringsbehovet for det nye 50 m bassin modsvarer de etablerede p-pladser for det eksisterende friluftsbassin.

 

Såfremt der ikke kan opnås dispensation om kravet til etablering af ekstra p-pladser, kan etablering af bassinområde for 50 m bassin udløse krav om etablering af 47 p-pladser, etablering foreningsfaciliteter, depoter, forbindelsesgang 15 p-pladser, og etablering af bassinområde med 2 undervisningsbassiner 14 p-pladser, i alt 76 p-pladser.

Byggeprogrammet er kvalitetssikret af ekstern rådgiver.
 
Den totale anlægssum er på 67 mio. kr. inkl. 2 mio. kr. i forventede indsamlede midler fra vandsportsforeningerne.
 
Projektet foreslås gennemført som totalentreprise i projektkonkurrence med en annonceret max-pris. Der ønskes et nøglefærdigt byggeri.
 
Budgetrammen for totalentreprisen er 54 mio. kr., og er derfor omfattet af EU’s ydelsesdirektiv og skal i EU udbud. Tærskelværdien for EU-udbud er pt. 37.245.500 kr.

 
Inden udbuddet vil der blive foretaget en prækvalifikation mhp. at udvælge de firmaer som vil afgive bud på opgaven. Udvælgelseskriterierne vil bl.a. være

 

 • Dokumentation for firmaets kapacitet til at løse opgaven

 • Erfaring med store svømmehalsbyggerier

 • Økonomisk robusthed

 • Referencer

 • Underrådgivere

 

Jf. budgetteksten for 2014 er besluttet at gøre en indsats for at skaffe praktikpladser. Direktionen arbejder pt. på et forslag til beløbsgrænser og øvrige betingelser. Når disse er klar, vil de blive indarbejdet i kontraktvilkårene, som bliver offentliggjort i forbindelse med prækvalifikationen, og dermed vil være kendt af alle de bydende. 

Ud over budgetramme til entreprisekonkurrencen afsættes en ramme på 13 mio. kr. til indkøb af stålbassiner, uforudsete udgifter, løst inventar og tilkøbsydelser samt til ekstern rådgivning i udførelsesfasen. Desuden får Herning Dykkerklub 200.000 kr. som tilskud til etablering af garage til bådtrailere, gummibåde mm. Herning Dykkerklub skal selv fremskaffe resterende midler og selv bygge garagen, som placeres ved Herning Svømmehal.

Det samlede 50 m. byggeri forventes klar til brug medio 2015.

 


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at byggeprogrammet godkendes og fremsendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

 

at byggeriet gennemføres som lavenergibyggeri klasse 2015

 

at Kommunale Ejendomme får redaktionel tilladelse til at indarbejde specifikationer og krav for stålbassinerne i byggeprogrammet, så de bydende entreprenører kan se bygherreleverancer og grænsefladerne mellem stålbassiner og tilbud fra de bydende  

 

at der anlægges en totaløkonomisk vurdering i forhold til bl.a. materialevalg, energiforanstaltninger, driftsomkostninger og holdbarhed

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
Dog ændres procenterne på bedømmelse kriterierne

A: 30%, B: 10%, C:35% og D: 25%

 

Birgit Jonassen øsker at fordeling er som følgende:

A: 30%, B: 12,5 %, C: 32,5% og D: 25%

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1201-11 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Omorganisering af Herning Elite

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-3-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget