Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.01.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Yderligere gradvis åbning af biblioteksservice på Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pga. nye retningslinjer vedr. biblioteksservice fremlægges nu forslag til ændrede åbningstider pr. 8. juni til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bibliotekerne åbner trinvist mere op for publikum og biblioteksservices fra den 27. maj og igen fra den 8. juni. I fald der kommer nye retningslinjer fra myndighederne før sommerferien tilpasses publikums adgang til biblioteksservices endnu engang. 

 

Fra 27. maj:

Adgangsbegrænsningen er ophævet, og der kan tages ophold i biblioteket. Biblioteket indrettes så der holdes afstand, og borgerne kan ikke benytte PC, print, makerspace, gaming, studierum og legetøj. Hovedbiblioteket er fortsat lukket fra Smedegades parkering, da der fortsat udleveres bogposer. Bibliotekerne må ikke være selvbetjente.

 

Åbningstider (bibliotekerne er bemandede):

·        Hovedbiblioteket; Kl. 10-17.00 mandag – fredag, Kl. 10.00-15.00 lørdag - søndag

·        Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sunds lokalbiblioteker; Kl. 12.00-17.00 mandag -fredag. Hammerum-Gjellerup Bibliotek er lukket.

 

Fra 8. juni:

Borgerne kan fortsat ikke benytte PC, print, makerspace, gaming, studierum og legetøj, og bibliotekerne må ikke være selvbetjente. Der afholdes ikke arrangementer, og en del aktiviteter afvikles online, men mindre aktiviteter som læsekredse genoptages nu i bibliotekets mødelokaler. Bogposerne ophører og indgangen mod Smedegades parkering åbnes.

 

Åbningstider (bibliotekerne er bemandede):

 • Hovedbiblioteket; Kl. 10.00-18.00 mandag-torsdag, kl. 10.00-17.00 fredag, kl. 10.00-15.00 lørdag og kl. 10.00-16.00 søndag.
 • Aulum; Kl. 11-17 mandag og kl. 10-16 onsdag.
 • Kibæk; Kl. 10-16 tirsdag og kl. 12-18 torsdag.
 • Sunds; Kl. 12-18 tirsdag og kl. 9-15 torsdag.
 • Vildbjerg; Kl. 10-16 tirsdag og kl. 12-18 torsdag.
 • Hammerum-Gjellerup; lukket indtil Lindbjergskolen ferielukker, hvorefter Hammerum-Gjellerup Bibliotek åbnes i de formidlerbetjente åbningstider sommeren over; Kl. 9.00-15.00 mandag og kl. 12.00-18.00 onsdag.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de foreslåede åbningstider godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 30.10.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Orientering om Covid-19 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på Covid-situationen

Sagsfremstilling

På mødet fremlægger forvaltningen den aktuelle status for kultur- og fritidsudvalgets område, på baggrund af den pågående Covid-situation.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en politisk behandling af hvilke muligheder jubilæumsfonden har for at yde støtte til beboer- og forsamlingshuse i relation til corona-nedlukningen.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindre forbrug på 16,522 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 25,341 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 – drift:

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 16,522 mio. kr. (mindre forbrug) som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 på 14,091 mio. kr.

Det budgetterede mindre forbrug på 16,522 mio. kr. kan henføres til flg.

 • 1,9 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 4,9 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events, hvoraf 2,650 mio. kr. vedr. aflyste events forventes at blive tilbageført til eventpuljen (ØKE) ved regnskabsårets afslutning. Resterende 2,250 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 til gennemførelse af udsatte events eller arrangementer i henhold til Velfærdsallianceaftalen med DBU mv.,
 • 3,6 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet,
 • 6,1 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner mv.

  

Afvigelserne dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

Forventet afvigelse 2020, drift – fordeling:

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

  

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug i 2020 på 25,341 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 10,4 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.
 • 5,9 mio. kr. vedr. Holing-projektet - halprojektet mv. gennemføres i 2020/2021
 • 1,7 mio. kr. vedr. Sydbyprojektet (tidl. Timeline)
 • 0,8 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
 • 0,8 mio. kr. vedr. Lind Outdoor
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal
 • 1,6 mio. kr. vedr. tag og fag
 • 1,0 mio. kr. vedr. erstatningsbane ved Herning KFUM / Herning Gymnasium
 • 1,6 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter

 

Det skal bemærkes, at det forventede forbrug i 2020, vil bevirke, at overførslen fra 2019 på 52.613 mio. kr. derved forventes at blive nedbragt til 25,341 mio. kr. ved udgangen af 2020.

 

Bevillingsmæssige ændringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 2. Bevilling vedrørende Centralbibliotekstilskud i 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 378.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 378.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 og i overslagsårene 2021-2024 jf. økonomiskema.
 • Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 3. Bevillinger til følgende tre biblioteksprojekter:
  • Til projekt Bibliotekernes Læsespor meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.
  • Til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.
  • Til projekt Vinter- og Sommerbogen meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 750.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 jf. økonomiskema.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget arbejde med FN's 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Der blev på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 8. februar 2020 truffet beslutning om, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg for udvalgets muligheder og fokusområder i det videre arbejde med FN's 17 Verdensmål. Forvaltningen fremlægger her forslag til det fremadrettede arbejde.

 

Sagsfremstilling

Det blev i budgetforliget 2020 fastslået, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal. På møde den 8. februar 2020, pkt. 18 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget det fremadrettede arbejde. Beslutningen blev, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til den videre proces.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets område sker der i øjeblikket mange tiltag der involverer en lang række af de 17 verdensmål, og mange aktører benytter allerede målene som en fast del af deres daglige virke. Det gælder både ift. igangsættelsen af nye initiativer, den almene drift og den kunstneriske produktion. I dialogen med de forskellige aktører er det tydeligt, at verdensmålene benyttes aktivt, og at der evnes at skelne mellem målenes relevans for den enkelte institution, forening eller projekt. Derfor anbefaler forvaltningen, at samtlige 17 verdensmål på aktørernes område sidestilles som ligeværdige mål og værdier. 

 

I Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde anbefaler forvaltningen dog, at disse følgende mål udpeges som særligt interessante:

3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene,

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10. Mindre ulighed, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats, 15. Livet på land,

17. Partnerskaber for handling.

 

Kultur:

Både kulturinstitutioner og andre kulturaktører forholder sig løbende til de forskellige mål. På kulturområdet arbejdes der dog blandt andet specielt med bedre udnyttelse af ressourcer og ikke mindst hinanden. Herning Kommunes kulturpolitiks tre hovedtemaer "Når kulturen er løftestang", "Når vi skaber kultur" og "Når kultur rører os" lægger et naturligt fokus på samarbejde, og de udpegede fokuspunkter, der kredser om fx brugerinvolvering, formidling samt borgere og lokaliteter, skaber en nødvendig opmærksomhed på samskabelse og møder på tværs.

 

Et konkret initiativ som Kulturfest Herning sætter en lang række aktører fra både det frivillige og professionelle lag i spil, og skaber dermed nye muligheder for samarbejder. Forvaltningen anbefaler derfor, i naturlig forlængelse af kulturpolitikken, at mål 17. Partnerskaber for handling udvælges som et særligt fokuspunkt på kulturområdet med målet om fortsat at understøtte en bæredygtig kulturudvikling på tværs af aktører og vækstlag.

 

Fritid:

På fritidsområdet arbejdes der ligeledes løbende med verdensmålene. Et konkret eksempel er projektet Bevæg dig for Livet, der både arbejder indgående med det aktive liv og den generelle sundhed, men blandt andet også med den sociale bæredygtighed, hvilken er en grundsten og et vilkår for udviklingen af det frivillige foreningsliv, der i høj grad baserer sig på aktive lokalsamfund og ildsjæle.

 

Et andet eksempel er udarbejdelsen og arbejdet med Det Blå Rum, hvor en lang række aktører som fx borgere og kommende brugerforeninger samarbejder med Herning Kommune om skabelsen af et nyt og bæredygtigt fælles område ved Fuglsang Sø. I dette projekt er en lang række af verdensmålene sat aktivt i spil, hvor særligt den bæredygtige byudvikling og også igangsættelsen af det lokale miljø er i fokus. Forvaltningen anbefaler derfor, at både mål 3. Sundhed og trivsel og mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund udvælges som to særlige fokuspunkter på fritidsområdet med målet om at understøtte både arbejdet for den almene sundhed, men også nuværende projekter og fremtidige initiativer på tværs af foreninger og aktører i hele kommunen.

 

Herning Bibliotekerne:

På biblioteksområdet er et centralt element i arbejdet med verdensmålene folkeoplysningen. Folkebibliotekernes kerneopgave er generelt at fremme folkeoplysning, viden og uddannelse, og Herning Bibliotekerne er allerede i gang med en større og bredt udfoldet oplysningsindsats for både børn og voksne. Indsatsen rummer fx initiativer som Bæredygtighedsdag, Børnefolkemøde, digitale deleplatforme samt bibliotekets egen indsats for at skabe en mere bæredygtig institution.

 

Dertil kommer arbejdet med et forventeligt kommende nationalt indsatsområde for landets biblioteker foranlediget af Kulturministeren - "Kultur for alle". Her lægges en indsats for at gøre bibliotekerne relevante for flere forskellige grupper af borgere, end det er tilfældet i dag. Der skal arbejdes målrettet og kvalificeret med at være inviterende og inkluderende overfor den borgergruppe, som af sociale, kulturelle eller andre årsager ikke oplever, at bibliotekerne har noget at tilbyde dem. At have lige adgang til viden og kulturelle fællesskaber, uanset baggrund, er basalt for mulighederne for demokratisk deltagelse og dannelse. Med baggrund i ovenstående anbefaler Herning Bibliotekerne og forvaltningen derfor, at både mål 4. Kvalitetsuddannelse og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion udvælges som to særlige fokuspunkter på biblioteksområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal, jf. beslutning på budgetforliget 2020, arbejde med verdensmålene som minimum hvert kvartal. Udvalget skal derudover sikre en løbende opfølgning. For at understøtte et kontinuerligt arbejde og en løbende opfølgning på såvel kultur- som fritidsområdet anbefaler forvaltningen derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet henstiller til, at alle ansøgninger i relevant grad forholder sig aktivt til verdensmålene.

 

Dette betyder, at forvaltningen i dialog med kommende ansøgere gør de 17 verdensmål til en naturlig opmærksomhed i sagsbehandlingen. Hermed sikres det, at verdensmålene holdes vedvarende præsente, og at alle ansøgere i udviklingen af eget område, eller i udarbejdelsen af nye projekter, sørger for refleksion over egen praksis. Samtidig vil der med udvalgets behandling af ansøgningerne sikres en løbende opfølgning henover året. Forvaltningen foreslår at der, som supplement til den enkelte sagsbehandling, i oktober 2020 samt ved årets udgang udarbejdes en generel opfølgning for særligt interessante aktiviteter på udvalgets område, ligesom der ved årets udgang vil sættes retning for det kommende år.  

  

For bibliotekets område sikres det kontinuerlige arbejde og den løbende opfølgning igennem udarbejdelsen af en årlig handleplan for bæredygtighed til præsentation og godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget. En årlig handleplan sikrer foruden oplysning til udvalget også muligheden for koordination med og understøttelse af andre lokale indsatser – fx iværksat af kommunens bæredygtighedscenter. Handleplanen for 2020 omfatter både fokus på folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og voksne, et særligt fokus på skoleområdet, projektarbejde og interne bæredygtigheds initiativer. Ved årets udgang følges der op på de igangsatte initiativer, ligesom en handleplan for det kommende år præsenteres til godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mål 17. Partnerskaber for handling godkendes som et særligt fokuspunkt på kulturområdet
at mål 3. Sundhed og trivsel samt mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund godkendes som særlige fokuspunkter på fritidsområdet
at mål 4. Kvalitetsuddannelse og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion godkendes som særlige fokuspunkter på biblioteksområdet
at forvaltningen fremadrettet i relevant grad implementerer arbejdet med de 17 verdensmål i sagsbehandlingen ved ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
at forvaltningen i oktober 2020 samt ved årets udgang udarbejder en opfølgning på særligt interessante aktiviteter på kultur- og fritidsområdet
at Herning Bibliotekernes handleplan for bæredygtighed i 2020 godkendes
at der fremadrettet årligt godkendes handleplan for Herning Bibliotekernes arbejde med de 17 verdensmål for det kommende år

Beslutning

Tiltrådt, idet udvalget understreger, at sundhed i verdensmålsarbejdet også omfatter mental sundhed.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2019, revisionsprotokollat, virksomhedsplan samt budget 2021 og overslag 2022.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

 

Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.

 

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

 

Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

 

Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.

 

Herning Musikskole har følgende mål for sæsonen 2020/2021:

 • Musikskolen sigter efter en fastholdelse af det nuværende, stabile elevtal for den kommende sæson. Det kræver et særligt fokus på tilbud til førskoleområdet samt sjældne instrumenter. På bagkant af Corona krisen forventes der også brug for en særlig indsats ift. både fastholdelse af eksisterende elever samt rekruttering af nye.
 • I de kommende år prioriteres det at få mere musikundervisning ud i hele kommunen. Den decentrale undervisning opgraderes med flere tilbud - særligt samlet på Kildebakkeskolen, Kibæk Skole og Lindbjergskolen. Målet er konkret at løfte elevtallet i de tre områder med ca. 30%.
 • Et mål for det kommende år er en fortsat styrkelse af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med skoler, daginstitutioner, boligsociale indsatser, talentnetværk, andre kulturinstitutioner og spillesteder giver mulighed for at nå en større målgruppe, samt at ramme en gruppe, der ikke normalt opsøger musikskolens tilbud. Samarbejdet skaber derudover relevante faglige tilbud for de elever, som vil dyrke musikken på højt niveau og musikskolen bidrager dermed til det professionelle musikfags fødekæde. 
 • Musikskolen vil fokusere på at sætte retningen for de kommende års udvikling gennem en visionsproces. Da musikskolen i 2021 samtidig fejrer 50-års jubilæum, benyttes denne anledning til at positionere skolen som en synlig og markant kulturinstitution i kommunen, og et relevant og attraktivt tilbud til kommunens børn og unge.
 • Det seneste år er der arbejdet fokuseret på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne. Der bygges videre på de gode resultater, og der er fortsat fokus på at sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • Musikskolen vil styrke de musikalske fællesskaber blandt eleverne, fordi sammenspil udfordrer dem på den faglige indsats, og knytter dem sammen i et skabende fællesskab. Dette øger fastholdelsesgraden, såvel som glæden og meningsfuldheden i den musikalske udfoldelse. Der er særligt behov for at styrke bands og rytmisk sammenspil.  

 

Herning Musikskoles elevtal ligger på nogenlunde samme niveau som forrige år.

 

Regnskab 2019

 

Herning Musikskole havde i 2019 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) for 11,745 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, kulturaftalen og diverse indtægter og tilskud.

 

I samme periode var der udgifter for i alt 10,857 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt I, inventar og materiel.

 

Det giver et overskud i 2019 på 0,888 mio. kr., som bestyrelsen foreslår overført til 2020.

 

Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 6,911 mio. kr. i 2019. Hertil kommer en overførsel fra 2017 på 0,305 mio. kr. og en overførsel fra 2018 på 0,590 mio. kr., hvilket resulterer i et korrigeret budget på 7,806 mio. kr.

 

Der er via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blev givet knap 1,200 mio. kr. i statstilskud.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

 

Budget 2021-22

 

Herning Musikskole har fremsendt budgettal for 2021, samt overslag for 2022 og 2023. Dette for at skabe overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Budgettet udviser et overskud på 155.000 kr. i 2021, hvorefter det balancerer og går i nul i 2022 og 2023. De budgetterede resultater er eksklusive overførsler fra tidligere i år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskab 2019 for Herning Musikskole godkendes
at virksomhedsplan 2021/2021 for Herning Musikskole godkendes
at budget 2021/2022 for Herning Musikskole tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsrapport 2019 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjyllands årsrapport for 2019 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. marts 2020.

 

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter, samt Palsgaard Skovmuseum.

 

Årets resultat for Museum Midtjylland udviser i 2019 et overskud på 691.426 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 1.503.906 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 2.195.332 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på -691.426 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser et 2019 et overskud på 660.360 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 1.391.269 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 2.051.629 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 660.360 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.

 

Museet har aktiver for 15.771.308 kr., og en egenkapital ved pr. 31. december 2019 på 13.546.627 kr. inklusive henlæggelser.

 

Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:

 

Egenkapital primo

1.988.895 kr. 

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr. 

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

3.150.616 kr. 

Henlæggelser til Transformation, Herning Klædefabrik

3.625.090 kr. 

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

782.026 kr. 

Egenkapital i alt pr. 31.12.2019

13.546.627 kr. 

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Herning Kommune har i 2019 ydet ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.323.000 kr.

 

Museum Midtjylland har i 2019 haft 29.570 besøgende, hvilket er en fremgang på 19,76%. Museet har afholdt 196 arrangementer, herunder 176 på museets besøgssteder og 20 uden for museet.

I 2019 har Museum Midtjylland åbnet 7 særudstillinger; Fra knipling til strik, Midtjyske tæpper, Glitter, glimmer og pailetter, Tørveeventyret, Modernisér, Loops of identity og Det fjerde sted.
Museet har i 2019 foretaget 47 små selvbetalte forundersøgelser, 27 større bygherrebetalte undersøgelser og 5 udgravninger.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapporten for 2019 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Museum Midtjylland ansøger om tilskud til udvikling af formidlingsinitiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender ansøgning til Herning Kommune om tilskud til udviklingen af to formidlingsinitiativer. Ansøgningen fremsendes på baggrund af museets gode udvikling over de seneste år med et ønske om fremadrettet at styrke undervisningstilbud og tilbud til de ældre.

 

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Museet fordeler sig på fem besøgssteder samt en større, lovpligtig indsamlings-, registrerings-, bevarings-, formidlings- og forskningsindsats.

  

Museet har over de seneste tre år været igennem en dynamisk udvikling, der har givet generel fremgang på alle planer. Museet har arbejdet med udviklingen af en række nye initiativer, der har bidraget til at øge museets besøgstal med både flere og nye brugere. Det gælder fx lørdagsmatinéer på Herningsholm Museum, dogmeforedrag med genstande og hands-on aktiviteter i fokus samt de børnerettede aktivitetstilbud "Museum for dig!" og "Museets Helte". Museum Midtjylland har i 2019 haft 29.750 besøgende fordelt på museets fem besøgssteder, hvilket samlet set giver en fremgang på mere end 11.000 gæster henover de seneste tre år.

 

På baggrund af museets positive udvikling over de seneste år, fremsender museet nu ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget på 975.000 kr. til udviklingen af følgende to initiativer:

 

Undervisningstjenesten - læring for (og om) livet:

I takt med det stigende besøgstal og den generelt positive udvikling henover de seneste år, har museet nået et punkt, hvor der opleves et udtalt behov for en fuldtidsansat medarbejder med specifikke kompetencer inden for læring og didaktik. Tilføjelsen af en kvalificeret medarbejder inden for undervisningsområdet vil sikre etableringen samt udviklingen af en formaliseret undervisningstjeneste, hvor medarbejderen blandt andet vil skulle varetage og facilitere nuværende og nye læringstiltag for kommunens skoler og institutioner. Der lægges op til en yderligere deltidsansættelse af en undervisningsassistent til formålet.

 

Med udviklingen af en fast undervisningstjeneste skabes mulighed for et bredt udbud af innovative tiltag, der både kan rumme anderledes og legende læringsforløb på børnehaveniveau, men også workshops og læringsforløb om eksempelvis kritisk kildetilgang, materialelære og entrepreneurship på det gymnasiale og videregående niveau. Udover en styrkelse af tilbud til kommunens skoler og institutioner, vil undervisningstjenesten også kunne bidrage til en øget udvikling af museets generelle formidlingsprofil, der indeholder aktivitetstilbud til alle kommunens borgere. Dermed ville det læringsmæssige og didaktiske indhold højnes generelt på tværs af museets tilbud og platforme.

 

Ældretrivsel - fra erindringscafeer til frivillighed:

Museum Midtjylland har et stærkt ønske om ikke kun at arbejde med kommunens yngste borgere, men også den ældre generation. Derfor ønsker museet, med ansættelsen af en deltids frivillig- og ældremedarbejder, at styrke det nuværende og påbegyndte arbejde med ældretrivsel. Dette område spænder fra erindringsformidling for ældre demente til museet som socialt og aktiverende rum for frivilligt arbejde.

 

Museet igangsatte i 2019 et projekt omkring erindringsformidling inspireret af Den Gamle Bys arbejde med ældre demente, men med tilpasning til Museum Midtjyllands egne rammer og virkelighed. Museet besidder nogle unikke rammer i forhold til formålet, og der er derfor udpræget ønske om, at museet fremadrettet kan tilbyde arrangementer til kommunens ældre med fast frekvens - eksempelvis erindringscafeer faciliteret både af og på museet. I tilknytning til erindringsformidlingen danner museet med alle dets besøgssteder også rammen for en lang række borgeres fritidsaktiviteter. Mange ældre og frivillige benytter museets faciliteter som rum for socialt samvær og fysisk udfoldelse. En ansættelse af en deltidsmedarbejder vil kunne raffinere og videreudvikle på arbejdet med de engagerede frivillige, med målet om at prioritere målgruppen og dermed højne livsglæde, hverdagen og den enkeltes ressourcer.

 

Som tillæg til ovenstående fokusområder, vil museet forsat sideløbende arbejde med museets lovpligtige funktioner og bibeholdelse af et højt arkæologisk niveau. Derudover er en effektivisering af magasinerne pågående.

 

Økonomi

Museum Midtjylland ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et årligt tilskud på 975.000 kr. Midlerne dækker over lønkroner til følgende ansættelser:

 

 • 608.000 kr. til en undervisningsansvarlig medarbejder (fuldtidsstilling)
 • 91.000 kr. til en undervisningsassistent (deltidsstilling)
 • 276.000 kr. til en frivillig- og ældreansvarlig medarbejder (deltidsstilling)

 

Museum Midtjylland har i 2020 et bevilliget driftstilskud fra Herning Kommune på 4.320.000 kr. og fra Ikast-Brande Kommune på 1.990.890 kr. Der bidrages forholdsmæssigt tilsvarende kommunestørrelse.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.02.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Når man elsker nogen - ansøgning om tilskud til kortfilmsproduktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Yasmin Wearing har 15. maj sendt ansøgning, budget, manuskript og synopsis vedr. kortfilmen "Når man elsker nogen". Hun søger om et tilskud på 7.000 kr. til produktion af kortfilmen. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Yasmina Wearing er 22 år, handicaphjælper, frivillig ungerådgiver i Headspace Herning og foredragsholder. Hun holder foredrag på skoler, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige steder om sit eget ungdomsliv fyldt med mobning, angst, depression, ensomhed og ikke mindst mødet et voldsomt parforhold med psykisk vold, jalousi, kontrol og manipulation. Det er kapitlet med oplevelserne fra parforholdet, som Yasmina vil omsætte til kortfilmen "Når man elsker nogen". Det er hendes egen historie, og hun har selv skrevet manuskriptet.

 

Handlingen udspiller sig i Herning, hvor vi møder 19-årige Mina, som stadig er mærket af flere år med mobning og depression, da hun forelsker

sig i den jævnaldrende Niklas. Han giver hende den tryghed og opmærksomhed, hun savner, og de flytter hurtigt sammen. Men opmærksomheden har en pris. Han, der skulle være hendes livs kærlighed, viser snart sin sande personlighed. En person hvor kontrol, dominans, jalousi og trusler er altoverskyggende.

 

Et af filmens formål er således at iscenesætte og påpege problematikker, der sjældent ses eller tales om. Psykisk og fysisk kærestevold er stadig et tabu og noget man oftest holder for sig selv. Man er bange for andres reaktion, man er bange for at stå alene, og man er særligt bange for den person, der udøver volden.

Det vil ansøger gerne gøre op med.

 

Filmen udspiller sig i Herning og der skal blandt andet optages i Brændgårdsparken, Gullestrup, Dronningens Boulevard, Dalgasgade, Gl. Ringkøbingvej og gågaden. Optagelserne skal foregå i august og september i år.

 

Filmen vises i Bio City Herning og Ikast Bio.

Efterfølgende sendes filmen til udvælgelse ved følgende kortfilmsfestivaler: Prague Short Film Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Brest Short Film Festival, LA Short Film Festival, Filmkraft, Copenhagen Short Film Festival, Odense International Film Festival og til prenominering til Ekko SHortlist Awards 2021.

Filmen tilbydes til foreninger og forbund med henblik på at forebygge og oplyse om psykisk vold og fysisk kærestevold. Filmen forsøges godkendt til at blive en del af filmcentralen som undervisningsmateriale.

Økonomi

Det samlede budget for produktion af filmen udgør 16.900 kr. De største poster er forplejning, overnatning og transport (brændstof) til medvirkende. Derudover er der rekvisitter, kostumer, fotograf og plakater. Der er ingen honorering af medvirkende eller producent, der alle arbejder frivilligt. Der betales ikke for visninger i Bio City Herning eller Ikast Bio.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at

der bevilliges 7.000 kr. til produktion af kortfilmen "Når man elsker nogen".

at

beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. maj 2020 resterer 893.660 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kulturkompagniet i Herning Kommune har den 18. maj 2020 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 8.000 kr. til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2".

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturkompagniet i Herning Kommune ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til teaterformidlingsprojektet "Mød mig i mørket 2". Projektet afvikles i samarbejde med Vind Kirke og Tjørring Kirke, og afvikles henholdsvis den 26. august 2020 ved Vind Kirkegård og den 9. september 2020 ved Tjørring Kirkegård. Projektet er en opfølgning til projektet "Mød mig i mørket", der blev afholdt i 2019. Til sidste års forestillinger var der mellem 200-250 besøgende pr. aften.

 

"Mød mig i mørket 2" benytter samme koncept som tidligere år, hvor indholdet baserer sig på fortællinger eller historier fra den egn, hvor forestillingen foregår. Emnerne for forestillingen udvælges af Leif Sepstrup fra Slægtshistorisk Arkiv Herning. Formålet med forestillingerne er at skabe en følelsesmæssig oplevelse, hvor publikum gennem viden, nærhed og aktualitet oplever, hvordan kirkegården med gamle historier vækkes til live. Forestillingerne tager udgangspunkt i direkte formidlingsteater, hvor gamle begravede historier og fortællinger fra lokalmiljøet gives nye perspektiver og vinkler.

 

Der vil være 8-10 skuespillere involveret i de to forestillinger, og der er skrevet sange og tekster specielt til begge forestillinger. Kirsten Aastrup er instruktør på projektet, der ledes af Kathrine Skjønnemann Poulsen.

 

Økonomi

Foreningen har fremsendt et budget med 39.000 kr. i udgifter og 25.500 kr. i indtægter. Der udvises således et underskud på 13.500 kr.

 

Udgifterne består af 15.000 kr. til diverse materialer, 3.000 kr. i honorarudgifter, 11.000 kr. til lyd og lys, 2.500 kr. til PR, 3.500 til kørsel, 2.000 kr. til forplejning samt

2.000 kr. til diverse.

 

Indtægterne består af 5.000 kr. i egen supplering fra Kulturkompagniet i Herning samt 6.000 kr. fra menighedsrådene tilsammen. Hertil kommer det ansøgte tilskud på 8.000

kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende angivne midler på 6.500 kr. søges finansieret hos Dansk Amatørteater Samvirke (DATS) samt en enkelt fond. Foreningen oplyser til forvaltningen, at underskuddet på 13.500 kr. forventes søgt hjem gennem andre fonde samt Kulturelt Samråd.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til Kulturkompagniet i Herning til afvikling af projektet "Mød mig i mørket 2" på betingelse af, at den resterende finansiering kan opnås

 

attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 24. maj 2020 resterer 893.660 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulve i idrætshaller/ sale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sportscenter Herning søger om tilskud til omfattende renovering/ udskiftning af halgulve hhv. i sportscentrets multihal (svarede til 3 stk. 20 x 40 m haller), håndboldhallen og centrets 4 kampsportslokaler.

Sagen har tidligere været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 16. juni 2016, pkt. nr. 96, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende og igen på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 27. maj 2019, pkt. nr. 53, hvor der blev bevilget 298.000 kr. til udskiftning af gulv i håndboldhallen grundet akut behov.

Sagsfremstilling

Gulvene i Sportscenter Herning stammer fra etablering af byggeriet i 2000. Gulvene er lavet af pulastic (flydende vinyl), hvor multihallen er lagt på beton og uden et korrekt affjedret sportsgulv. Vinylbelægningen er efterhånden nedslidt, hvor gulvenes strækningsevne er aftaget så meget, at der opstår revnedannelser ved belastning. Revnedannelserne bevirker, at der sker vandnedsivning ved gulvvask, som accelererer nedbrydningen af gulvet og undergulvet.

 

Gulvenes restlevetid er jf. besigtigelse af Herning Kommunes Ejendomsafdeling vurderet til ca. 2-3 år for hallerne og 4-6 år for kampsportslokalerne.

 

Det er et stort ønske at få udskiftet gulvene og få lagt et korrekt affjedrende sportsgulv i multihallen med henblik på at minimere risiko for overbelastningsskader hos de mange aktive udøvere. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør 550 kr. pr. m2 inkl. opstregning. Håndboldhallen og kampsportslokalerne har den fornødne sportsopbygning/ stødabsorbering, hvorfor der her kun er behov for en ny overflade et såkaldt "facelift", hvor budgetterede udgifter udgør 200 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til opstregning på 30.000 kr. pr. 20x40 meter bane.

 

Budgetterede udgifter:

  

Hal/ lokale

Antal m2/ pris

Udgift, ex. moms

Multihal, nyt gulv inkl. opstregning

3.000 m2 x 550 kr.

 1,650 mio. kr.

Håndboldhal, facelift

1.060 m2 x 200 kr.

 0,212 mio. kr.

Håndboldhal, opstregning

20 x 40 m. bane á 30.000 kr.

 0,030 mio. kr.

Kampsportslokaler, facelift

1.148 m2 x 200 kr.

 0,230 mio. kr.

Tidligere bevilget ifm. akut udskiftning af gulv jf. KFU 27/5-2017

 

-0,298 mio. kr.

I alt

 

1,824 mio. kr.

    

Sportscenter Herning forventer selv at kunne bidrage med ca. 100.000 kr. ifm. en udskiftning/ renovering af idrætsgulve i multihal, håndboldhal og kampsportslokaler, hvor multihallen har den højeste prioritet.

 

Sportscenter Hernings formueforhold jf. regnskab 2019:

 

 • Årets resultat: 56.790 kr.
 • Egenkapital: 863.980 kr.
 • Likvide beholdninger: 2.103.561 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der ifm. frigivelse af anlægsbevilling af fase 1 Projekt Ny Holing, jf. byrådsbeslutning af 15/11-2016, pkt. nr. 293, blev afsat 0,327 mio. kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen. Renoveringen er gennemført i 2017.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. 

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2021-2024 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2020 fremsende budgetforslaget til Budget med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2020-priser, 1.000 kr.):

 

Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2019

Budget 2020

Budget 2021

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

108.754

106.387

107.482

Serviceområde 14 - Biblioteker

41.045

43.111

41.836

Serviceområde 15 - Kultur

53.071

55.016

54.051

I alt

202.870

204.514

203.369

 

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2020 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer

Økonomi

Levende Musik i Skolerne

På møde den 3. februar 2020, pkt. 7, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 100.000 kr. til en etårig forlængelse af Levende Musik i Skolen (LMS) for skoleåret 20/21. Det skete i samarbejde med Børne- og Familieudvalget som også afsatte 100.000 kr. til formålet.

Forvaltningen fremsætter forslag om at tilbyde professionelle koncerter til alle skolebørn i Herning Kommune, i første omgang ved at indgå en treårig aftale med Levende Musik i Skolen.

Udgiften foreslås finansieret med 100.000 kr. om året fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 om året til det formål at tilbyde professionelle koncerter til skolebørn for skoleårene 21/22, 22/23 og 23/24, under forudsætning af at der bevilges et tilsvarende beløb fra Børne- og Familieudvalget,
at udgiften på 100.000 kr. om året i 2021, 2022 og 2023 finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2021-2024, og at forslaget herefter fremsendes til Budget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Ideoplæg

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget