Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 1. februar 2021
Mødested: Teamsmøde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Deltagelse i det tværkommunale gavlkunstprojekt "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x

x

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget ansøges om midler til deltagelse i det tværæstetiske og tværkommunale projekt ”Verdensmålsgavle i Midtjylland” med fokus på gavlkunst og FN’s 17 Verdensmål.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune har indbudt alle nabokommuner til et tværkommunalt og tværæstetisk kunstprojekt under titlen ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”. Foruden Herning har Viborg, Silkeborg, Hedensted, Vejle og Ringkøbing-Skjern udvist interesse for samarbejdet. En række andre kommuner i Region Midtjylland overvejer i øjeblikket.


Projektet har til formål at koble kunsten og FN’s 17 Verdensmål på en ny måde, hvor borgere, kommuner og kunstnere i fællesskab afvikler verdenskunst på en række gavle i det midtjyske. Projektet dækker over 17 gavlværker fordelt på 17 kunstarter i 17 byer med de 17 verdensmål som tema. Projektet afvikles desuden over 17 uger hen over sommeren 2021.


Det er projektets ambition at sætte fokus på både verdensmål og bæredygtighed, men i høj grad også gavlkunst som selvstændigt kunstformat. Intentionen er, at gavlværkerne kan være med til at skabe en lokal fælles identitet på tværs af kommuner og regioner med et internationalt tilsnit.


Det er ikke 17 traditionelle gavlværker, der skal præsenteres, og derfor skal der udvælges 17 forskellige kunstarter. Det kan fx være arkitektur, billedkunst, installationskunst, multimediakunst, dans, drama, film, fotografi, litteratur eller musik. Ligeledes vil de 17 verdensmål skulle fordeles imellem de 17 gavlværker. For at nå målet om 17 gavlværker i alt, kan hver kommune ønske mere end et værk.


Det forventes, at der laves et Open Call til kunstnere både i Danmark, Norden og Europa for at sikre en bred spredning i stil og form. En endnu ikke fastsat kuratorgruppe med en bred faglighed vil få ansvar for at sikre det kunstfaglige og internationale niveau. Det vil være et krav, at alle værker gennemføres på et bæredygtigt grundlag.


Hele projektet skal bidrage til at fastholde og udbygge kommunernes kompetencer til at samskabe samt udvikle, afvikle og promovere internationale kulturaktiviteter i Midtjylland. Herunder inddragelse af frivillige borgere, foreninger og kulturinstitutioner i projektet med samarbejde og opkvalificering in mente.


I praksis fungerer Ikast-Brande Kommune som formel projektejer, mens alle deltagende kommuner nedsætter en tværkommunal styregruppe med fælles ansvar for den overordnede gennemførelse af projektet. Det er den fælles styregruppes ansvar at udpege kuratorgruppe, tekniske samarbejdspartnere til udførelse på tværs af kommuner og projektledelsen. Ligeledes bliver det den fælles styregruppes ansvar at fordele værker mellem kommunerne herunder verdensmålene og kunstarter. Hver by eller kommune nedsætter derudover en lokale styregruppe for at sikre gennemførelsen lokalt. Tilladelser, forsikring og lignende afklares også i den enkelte kommune.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune byder ind på to gavlværker fordelt på et værk i Herning by og et i en landsby i kommunen. Igennem Landsbykontaktudvalget inviteres de enkelte landsbyer til at byde ind med interessante placeringer samt en kort indstilling til, hvilken forskel et værk kunne skabe i netop deres lokalsamfund.


En prioritering af ønskede kunstarter samt ønskede verdensmål jf. Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalgets fokus på særligt interessante mål kunne se ud som følger:


Kunstart

Værk 1 (Herning)

Værk 2 (Landsby)

Street art

Billedkunst

Billedkunst

Installationskunst

Grafik

SkulpturkunstVerdensmål

Værk 1 (Herning)

Værk 2 (Landsby)

13. Klimaindsats

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

3. Sundhed og Trivsel

15. Livet på land

17. Partnerskaber for handling

7. Bæredygtig Energi


Desuden anbefaler forvaltningen, at kuratorgruppen og dermed den fælles styregruppe anmodes om udvælgelse af to-tre bud på hvert værk, hvorefter der træffes beslutning lokalt omkring den endelige udvælgelse af et værk.


Økonomi

Projektet har et samlet budget på 3,0 mio. kr.


Projektets udgifter dækker over gennemsnitligt 125.000 kr. pr. gavlværk til en samlet udgift på 2.125.000 kr. Dertil kommer fælles projektledelse på 300.000 kr., fælles kuratorgruppe på 75.000 kr., fælles tekniske løsninger på 400.000 kr. samt fælles markedsføring på 100.000 kr.


Hver kommune skal bidrage med 50.000 kr. pr. gavl., hvilket forventes at skabe en indtægt på 850.000 kr. i alt. Derudover forventes der lokal medfinansiering fra fx LAG eller lokalråd på 10.000 pr. kunstværk. Herning Kommune har ikke et LAG, og derfor foreslås denne udgift afholdt af Herning Kommune. Desuden skal hver by sørge for forplejning og lignende til den enkelte kunstner.


Den Jyske Kunstfond har bevilliget 250.000 kr., og Kulturlaboratoriet har bevilliget 300.000 kr. Der er igangværende dialog med landsdækkende fonde om det resterende beløb på 1.430.000 kr.


Forvaltningen bemærker, at andre kommuner har betinget deres deltagelse af, at Europæisk Kulturregion (Region Midtjylland) bidrager til projektet.


I alt skal Herning Kommune bidrage med en samlet udgift på 180.000 kr. Dette dækker over 2 x 60.000 kr. til gavlværker, op til 40.000 kr. til klargøring af murværk samt op til 20.000 kr. til kunstnerophold.


Byplanudvalget har afsat i alt 200.000 kr. af Herning C midlerne til et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021. Der er nu udført 2 værker i Herning Bymidte: Bredgade 24F og Skolegade 7. Med udgiftsposter til værker, klargøring af murværk og lignende er der i alt forbrugt 250.000 kr. til dette formål, hvorfor der ikke resterer restmidler øremærket til gavlmalerier. Derfor anbefaler forvaltningen følgende fordeling af udgiften:


 • 60.000 kr. finansieres på Herning C stednr. 223046 fra reserverede midler til overdækkede områder, der nedskrives tilsvarende
 • 60.000 kr. finansieres af Forskønnelsespuljen for 2021 stednr. 223043
 • 60.000 kr. finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektet anbefales til Byplanudvalget
at tilskud til på 60.000 kr. finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22.01.2021 resterer 583.014 kr.
at tilskuddet er betinget af, at Byplanudvalget godkender den anbefalede finansiering, samt at den resterende finansiering for projektet kan opnås
at deltagelse i projektet er betinget af medfinansiering fra Europæisk Kulturregion (Region Midtjylland)
at anbefalingen til prioriterede kunstarter godkendes
at anbefalingen til prioriterede verdensmål godkendes
at anbefaling til indhentning af 2-3 værkforslag pr. gavlværk til lokal behandling godkendes

Beslutning

Tiltrådt, idet midlerne fra Kultur- og Fritidsudvalget finansieres fra Jubilæumsfondens kunst- og udsmykningskonto.

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning 2021 - En for alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur - og Fritidsudvalget (KFU) har på møde 11. maj 2020 godkendt tema, datoer og ramme for indhold af Kulturfest Herning 2021. Mulighederne og rammerne for afholdelse af events er stadig usikre og foranderlige. Derfor orienteres KFU med denne sag om projektgruppens planer for tilpasning af rammerne for og indholdet i Kulturfest Herning 2021.

Sagsfremstilling

Med fællesskabet i fokus, små og mindre formater som afsæt, og trygge oplevelser som forudsætning forvandles Kulturfest Herning i 2021 på den måde til en baggårdsfestival med intime koncerter, nærværende samtaler, forestillinger og foredrag, samt inkluderende fællesskaber.


Vi trænger alle til at skabe og opleve kultur igen.


I denne specielle tid har udvikling og samarbejde ikke de bedste vilkår foran skærmene rundt om i kommunen, men fællesskabet og viljen vil gøre det muligt sammen at skabe en anderledes udgave af Kulturfest Herning i 2021. Vi vil fejre kulturen igen. Og hylde fællesskabet. Sammen og hver for sig under Kulturfestens tema: Én for alle - Alle for én!


Tema og datoer fastholdes, mens indholdet tilpasses på følgende måde:

 • aktiviteterne skal være fleksible i forhold til antal publikum, således at en lille koncert fx. kan ændres til to mindre koncerter
 • logistik og publikumsflow skal overvejes, da der forventeligt stadig er en eller anden form for forsamlingsloft og retningslinjer i forhold til afvikling.
 • proportionalitet mellem antal publikummer og det kulturelle indhold, således der økonomisk bliver mulighed for at lave flere mindre formater i løbet af kulturfestugen.


Scenen er sat for Kulturfest Herning 2021

Det ligner en scene fra Lady og Vagabonden. Dæmpet lys, intim stemning, hyggelig baggårdsmusik og fantastiske oplevelser. Her er kulørte lamper, gårdsangere leverer små intime koncerter, teaterfolk laver små udendørs forestillinger, speakere serverer ølkasseforedrag. Der er dybe samtaler og det er her mennesker mødes i små fællesskaber.


Kulturfest Herning vil i 2021 poppe op på måder og steder, hvor alle kan være trygge og samtidig få gode fælles oplevelser. Kulturen går live i det format, der giver mening i efterdønningerne af en global pandemi. Målet er ikke at samle mange mennesker på samme tid og sted, men derimod at mange mennesker får gode kulturelle oplevelser på forskellige steder og tidspunkter i løbet af ugen - i hele kommunen.


Det er samarbejdet og de gode idéer, der får det til at ske. Der er ikke noget, der er for småt, skævt, mærkeligt eller almindeligt. Baggårdene rummer det hele.


Projektgruppen planlægger, at kulturfesten afvikles 5. - 12. juni 2021. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt, vil alle eller udvalgte arrangementer i programmet blive konverteret til Pop Op Kulturfest arrangementer hen over efteråret 2021. Processen med udvikling og planlægning af kulturfesten igangsættes digitalt umiddelbart efter orientering af KFU.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2021 ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til en ekstraordinær gennemførelse af festivalen for 9. gang i tidsrummet 31. oktober - 14. november 2021. Festivalen har tidligere været gennemført hvert andet år, og blev senest afviklet i efteråret 2020.


Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den blandt andet består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.


KMF 336 blev afholdt for første gang i 2004, og har siden 2012 været afholdt fast hvert andet år. Den seneste festival blev afholdt i efteråret 2020, men måtte i høj grad tilpasses efter de gældende corona-restriktioner. Det blev derfor besluttet, at den planlagte opførelse af Niels W. Gades "Elverskud" skulle udsættes til et senere tidspunkt. Arbejdsgruppen har besluttet, at det nu er ønsket at afholde den 9. udgave af KMF 336 allerede efter et år, hvor "Elverskud" vil fungere som åbningskoncert.


KMF 336 2020 rummede 50 arrangementer, hvoraf 32 foregik i Herning Kommune. Det anslås, at besøgstallet var omkring 3.000 personer, hvilket er 2/3 i forhold til tidligere års festivaler. Arrangørerne forventede dog den noget lavere deltagelse på grund af Covid-19. På trods et lavere deltagerantal deltog i alt 431 personer i afslutningskoncerten, hvoraf en usædvanligt stor andel var børn. Dette menes at være et resultat af de operaværksteder, der blev afholdt på otte skoler i lokalområdet. Operaværkstederne blev i 2020 udviklet specielt til KMF 336 af sanger og musiker Mariann Mikkelsen.


Arbejdsgruppens beslutning om en ekstraordinær festival i 2021 er blandt andet truffet for at styrke kulturlivet efter nedlukningen. Det sker dog også for at opprioritere den klassiske musik i lokalområdet. Dette anses som essentielt blandt andet fordi musikforeningen Dacapo, der tidligere har arrangeret symfonikoncerter i Herning Kommune, er blevet nedlagt samt at Ikast-Brande er udtrådt af samarbejdet omkring Ensemble MidtVest ved årsskiftet.


Arbejdsgruppen sørger igen i år for en fælles markedsføring af festivalen, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne. Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musikalske aktiviteter så mange steder som muligt i de to kommuner.


I 2021 er det målsætningen, ligesom det var i 2020, at gennemføre flere aktiviteter for børn og unge. Det drejer sig blandt andet om en gentagelse af operaværksteder på lokale skoler. Derudover satser KMF fortsat på at præsentere lokale kunstnere og talenter - herunder blandt andet deltagere fra talentkonkurrencen Unge Sangere i Ikast.


Åbningskoncerten afholdes den 31. oktober 2021 i MCH Herning Kongrescenter. Koncerten består af "Elverskud" samt anden dansk musik ved Ensemble MidtVest, pianist Ulrich Stærk, solister og et stort amatørkor. Afslutningskoncerten afholdes den 15. november i MCH Herning Kongrescenter under titlen "Operettegalla". Her er indgået aftale med de to lokale sangere tenor Anders Kampmann og baryton Morten Frank Larsen, der medbringer deres ægtefæller sopranerne Frederikke Kampmann og Lone Rasmussen.

Økonomi

Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne samt den fælles markedsføring.


Budgettet for KMF 336 2021 er på 700.000 kr. Forvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget ved de tre seneste ansøgninger har bevilliget 75.000 kr.


Der er endnu ikke færdiggjort regnskab for KMF 2020, men det oplyses at regnskabet for KMF 336 2018 resulterede i et overskud på 20.373 kr.


Indtægterne for KMF 336 2021 består af 75.000 ansøgt ved Herning Kommune, 50.000 kr. ansøgt ved Ikast-Brande Kommune, 100.000 kr. ansøgt fra Kulturelt Samråd Herning, 15.000 kr. ansøgt ved Kulturelt Samråd Ikast-Brande, øvrige indtægter som eksempelvis billetsalg til 178.260 kr. samt ansøgninger på i alt 225.000 kr. til sponsorer og fonde. Der er indtil videre modtaget 35.000 kr. i bevilling fra Statens Kunstfond og forretningsudvalget for Kulturelt Samråd Herning har bevilget de ansøgte 100.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune hvert år fast med 56.740 kr. til KMF 336 ud af de tidligere overgangsordningsmidler.


Udgifterne for KMF 336 2021 består af 170.000 kr. til markedsføring, 140.000 kr. til åbningskoncerten, 165.000 kr. til afslutningskoncerten, 120.000 kr. til øvrige aktiviteter og 105.000 kr. til fundraising, møder, regnskab mv.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag med henstilling til, at arbejdsgruppen sætter ekstraordinært fokus på afholdelsen og udviklingen af KMF 336 i 2022 som planlagt

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Golfklub ansøger om tilskud til for-projekt for nyt kunstprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Golfklub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til et for-projekt vedrørende det nye kunstprojekt "Herning Golfklub - Golf møder kunst møder parkens gæster".


Sagsfremstilling

Herning Golfklub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til udarbejdelsen af et for-projekt for det kommende kunstprojekt "Herning Golfklub - Golf møder kunst møder parkens gæster". Det anslås, at et for-projekt beløber sig til i alt 120.000 kr. Målet er, at klubben ved at gentænke parkbanens muligheder og skabe en åben tilgang til kunst i lighed med oplevelser som Skulpturparken og Skovsnogen, vil kunne betragtes som et tredje lokalt tilbud for kunstoplevelser af høj kvalitet under åben himmel.


Herning Golfklub adskiller sig fra flere andre golfklubber ved at være en naturrig parkbane i et bynært område med offentlig adgang. Klubkulturen og den offentlige tilgængelighed er omdrejningspunktet for visionen bag kunstsatsningen, der både handler om klubbens identitet internt og åbning af parkområdet udadtil. Det skal være en oplevelse at bevæge sig i området – både som golfspiller og som almindelig bruger af parken. I forhold til tilgængelighed, kan parkbanen inddeles i to områder. Der er den offentligt tilgængelige del, hvor forbundne stisystemer bevæger sig igennem det varierede og naturrige område, samt den resterende del af baneanlægget som er forbeholdt golfspillerne.


Visionen er, at der skal arbejdes med både værker der forholder sig direkte til den kontekst, hvori der spilles golf, samt værker der skal placeres omkring det offentligt tilgængelige område. Værkerne med knytning til golfspillet er med til at skabe en samlet visuel identitet for området. Det kunne fx være kunstnerskabte river til bunkere, tee-stedmarkeringer, skraldespande eller bænke. Værkerne omkring de offentligt tilgængelige stiområder kan bidrage til en rekreativ naturoplevelse samt at iscenesætte parkområdets natur. Fx kunne det være værker i lysningen mellem træerne, vandkunst i nogle af de mange søer, samt værker der arbejder med biodiversitet og områdets rige dyreliv. Således bidrager projektet også til en bæredygtighedstankegang med direkte kobling til både verdensmål nr. 3 - Sundhed og Trivsel samt nr. 15 - Livet på land.


Kunstsatsningen der knytter golfspillet sammen med områdets rekreative muligheder forventes at kunne blive en attraktion for både den almindelige bruger af natur- og kunstoplevelser, men også golfspillere der ønsker en oplevelse ud over det sædvanlige.


Der ansøges om midler til et for-projekt, som kan udvikle på, kvalificere og eksemplificere kunstvisionen i Herning Golfklub. For-projektet vil involvere en lang række aktører som eksempelvis frivillige i Herning Golfklub, HEART, lokale virksomheder, kunstnere og lignende.


For-projektet skal blandt andet adressere følgende spørgsmål:

 • Hvilken organisation skal bygges op omkring kunstprojektet?
 • Hvordan understøttes den lokale tradition for frugtbar udveksling mellem kunst og erhvervsliv?
 • Hvordan skabes en bæredygtig strategi for ejerskab og opbygning af nye fællesskaber igennem kunsten?
 • Hvilken type kunstværker skal tegne projektet? Og hvor mange?


I følge projektets tidsplan vil der i marts 2021 igangsættes et for-projekt. I foråret 2021 ansøges Statens Kunstfond om midler til udarbejdelse af tre skitser, der skal fungere som bilag til fondsansøgning. I efteråret 2021 afsluttes for-projektet og frem til 2023 vil der arbejdes på tilvejebringelse af midler til realisering af projektet, der forventes i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. Realiseringen forventes at ske i 2024-2025 som en del af Herning Golfklubs 60-års jubilæum.


Styregruppen består af Bo West Møller, Carsten Bach, Christian Alstrup, Kurt H. Jørgensen og Søren Taaning. Projektledelsen varetages af Marie Dufresne, der er leder og stifter af Kunsthal 6100.


Økonomi

Det samlede budget for for-projektet er 120.000 kr.


Indtil nu er der opnået 20.000 kr. i bevilliget egenfinansiering fra Herning Golfklub, samt 10.000 kr. fra Midtjysk Skole- og Kulturfond.


Det endelige projekt forventes at være i størrelsesordenen 2-4 mio. kr., der primært finansieres af nationale fonde, virksomhedssponsorater og Statens Kunstfond.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til udarbejdelsen af et for-projekt,
at bevillingen er betinget af, at forprojektet gennemføres,
at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22.01.2021 resterer 583.014 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.04.00-I04-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Organisering og planlægning af Aktiv Ferie 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Majken Agerbo Skræddergaard

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges forslag til mulige udvidelser af Aktiv Ferie 2021 med udgangspunkt i opsamlede erfaringer fra afholdelse af Aktiv Ferie 2020, der fik tilført yderligere midler fra regeringens pulje til formålet.


Sagsfremstilling

Aktiv Ferie afholdes hvert år i Herning Kommune i uge 27 og 32 i skolernes sommerferie samt i uge 42 i efterårsferien for alle skolebørn i 0.-10. klasse. Ferieaktiviteterne afholdes i et samarbejde mellem forvaltningen, Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråd og kommunens foreningsliv og kulturaktører. Det anslås, at der i gennemsnit deltager ca. 3.000 børn og unge i Aktiv Ferie hvert år.


I 2020 afsatte regeringen 200 mio. kr. til initiativer, der skulle sikre, at børn og unge kunne få en aktiv sommerferie på trods af Covid-19. Herning Kommune blev tildelt 3,3 mio. kr. fordelt mellem Center for Børn og Læring og Kultur og Fritid, der skulle understøtte nye samt udvidelsen af allerede planlagte sommerferieaktiviteter. Dette medførte, at 7.732 børn og unge deltog i en sommerferieaktivitet i 2020. Med baggrund i de opsamlede erfaringer fremlægges der nu forslag om mulige udvidelser og ændringer, der kan skabe rum for flere og bredere ferieaktiviteter fremadrettet.


Økonomi

Der er i 2021 afsat en økonomisk ramme på 235.000 kr. til afvikling af Aktiv Ferie. Midlerne dækker over et budget indeholdende følgende poster:


Aktiv Feries budget 2021

Aktører og materialer

106.000 kr.

Rekruttering af aktører og administration

99.400 kr.

Markedsføring

19.600 kr.

IT

10.000 kr.I alt

235.000 kr.


Aktører og materialer:
Posten dækker over honorar og materialer til henholdsvis professionelle og frivillige aktører.


Professionelle aktører kan i det nuværende set-up honoreres med op til 1.000 kr. pr. dag for deres deltagelse svarende til den reelle lønudgift samt op til 1.000 kr. til materialer for et forløb. De frivillige aktører kan i det nuværende set-up honoreres med op til 1.000 kr. til materialer for et forløb.


Forvaltningen anbefaler dog, med udgangspunkt i de resultater som de frivillige aktører bidrog med i 2020’s ekstraordinære indsats, at der fremadrettet inden for den eksisterende økonomiske ramme tilbydes 500 kr. til hver af de frivillige aktører for deres deltagelse i Aktiv Ferie. Tilskuddet gives én gang og er uagtet forløbslængde. Derudover er tilskuddet øremærket til foreningens kasse.


Rekruttering af aktører og administration:
Posten dækker over opsøgende arbejde hos idrætsforeninger, kulturaktører og blandede foreninger. Derudover dækker posten oprettelse af forløb på Conventus platformen, håndtering af deltagerlister til aktører, fremsendelse af informationsmateriale til aktører og deltagere, arbejdsgruppe, indhentning af dokumentation, budget og regnskabsaflæggelse samt evaluering.


Forvaltningen og Herning Idrætsråd fordeler opgaverne imellem sig ud fra en rimelighedsbetragtning i forhold til økonomi og de enkelte opgaver.


Markedsføring:
Posten dækker over opslag og boost på Facebook, aflønning af grafiker, tryk af flyers samt distribution.


IT:
Posten dækker over ekstern hjælp til opdatering af hjemmeside samt udvikling på Conventus.


I 2021 forventes det at afprøve en udvidelse af aktivitetsuger henover sommerferieperioden baseret på de gode erfaringer fra afviklingen i 2020. Den ekstraordinære pulje i 2020 gav aktørerne mulighed for at planlægge deres aktiviteter ud over uge 27 og 32, og dermed kunne aktørerne tilrettelægge deres forløb, så det gav bedst mening for netop deres forening. Der var fortsat meget stor tilslutning i de normale uger, men også en del aktivitet i specielt uge 28 og 31, hvor der også er en del børn, som fortsat ikke har sommerferieplaner. Det planlægges derfor at inkludere aktiviteter i uge 28, 29 og 31. Der skal dog fortsat holdes særligt fokus på den primære aktivitet i uge 27 og 32.


I 2020 forsøgte Aktiv Ferie sig ydermere også med ansættelsen af en række Aktivitetspiloter, der havde til opgave at markedsføre og synliggøre indsatsen samt at understøtte planlagte aktiviteter og sørge for afholdelsen af nye aktiviteter. Blandt andet deltog Aktivitetspiloterne under Terminalens aktiviteter og afholdte derudover selv Åben Hal i centerbyer og landsbyer. Herning Idrætsråd og forvaltningen vil i fællesskab evaluere sidste års erfaringer omkring denne indsats og undersøge muligheden for eventuel ekstern finansiering til formålet.


Øvrige muligheder fremadrettet:

Ovenstående opgaver løses inden for den gældende økonomiske ramme på 235.000 kr.


Med erfaringerne fra de muligheder som regeringens ekstraordinære pulje til sommeraktiviteter i 2020 gav, fremlægger forvaltningen en række udvidelsesforslag, der vil skabe en bredere pallette af tilbud fremadrettet. Målet er, at Aktiv Ferie bliver mere inkluderende i forhold til hele målgruppen, samt at oprettelsen af nogle specifikke aktiviteter vil skabe stor forskel i børn og unges mulighed for deltagelse. Det forventes, at Aktiv Ferie med få ændringer kan få en mere blandet målgruppe og tilmed flere deltagere.


Terminalen:
Som en ekstraordinær aktivitet i 2020 blev der lavet gratis adgang til Terminalens faciliteter for alle børn og unge hver dag i uge 27-32. I alt benyttede 3.759 børn og unge muligheden for at kunne skate og stå på løbehjul, spille basketball og hockey, dyrke e-sport og parkour samt prøve hiphop dans og minigolf.


Terminalen oplevede mange glade børn, der pludselig deltog i et større fællesskab på tværs af aldersgrupper, køn og etnicitet. Deltagelsen af Aktivitetspiloterne skabte også mulighed for at udbyde flere aktiviteter end ellers, da Terminalen drives af frivillige kræfter.


Forventet omkostning: Op til 50.000 kr. pr. uge med gratis adgang.


Aktiviteter i de boligsociale områder:
I 2020 blev Plads til Forskel støttet i udvidelsen af deres planlagte aktiviteter samt oprettelsen af enkelte nye tiltag. Det økonomiske tilskud gav mulighed for at nå langt flere børn og unge og deres familier end tidligere. Specielt var der fokus på de børn og unge, der ikke kommer afsted på hverken sommerferie eller til sommerferieaktiviteterne rundt om i kommunen, men som i stedet opholder sig meget i deres lokalområder.


I Esbjerg Kommune afprøvede man i sommeren 2020 en løsning, hvor det lokale foreningsliv kom på besøg i de boligsociale områder. En fast ugedag hele sommeren kom forskellige

aktører forbi områderne, og der endte med at blive skabt et hyggeligt miljø omkring aktiviteterne med et meget stabilt fremmøde fra familier, hvor det ellers ikke er normalen.


Forvaltningen foreslår derfor, at man i Herning Kommune i samarbejde med Plads til Forskel afprøver en lignende metode i 2021 i de boligsociale områder i Gullestrup, på Brændgård og i Holtbjerg.


Forventet omkostning: Op til 25.000 kr. til honorering, kørsel og materialer for tre besøg over tre uger i hver af de tre boligsociale områder.


Parasport:
Som en del af Bevæg dig for livets forskellige indsatser er der fremadrettet et øget fokus på parasport. Herunder ligger der også et øget fokus på specialskoler og dermed også de børn og unge, som er tilknyttet der.


Forvaltningen anbefaler, at man i 2021 afprøver muligheden for at lave et parasport arrangement inden for Aktiv Feries målgruppe, for at skabe mulighed for, at også børn og unge med et handicap kan få en ekstra oplevelse i deres sommerferie.


Forventet omkostning: Op til 15.000 kr. til honorering, halleje, forplejning, materialer og kørsel. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen findes i de allerede afsatte midler til parasport i 2021.


Frikøb af pladser:
I samarbejde med Plads til Forskel afprøvede forvaltningen i 2020 frikøb af syv pladser på en af DBU’s lokale fodboldskoler. Deltagelsen var en succes, og skabte mulighed for at børnene på lige fod med andre børn, kunne deltage i et særligt fællesskab, der ellers af økonomiske årsager ikke normalt kan lade sig gøre.


Foruden DBU’s fodboldskoler kunne der også være interesse for deltagelse på eventuelle svømmeskoler. Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med Plads til Forskel udvælges et antal børn med særligt behov til deltagelse i indsatsen.


Forventet omkostning: Op til 10.000 kr. pr. frikøb af 10 pladser. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen til frikøb af pladser på fodboldskole findes i de allerede afsatte midler til projektet En del af noget større i samarbejde med DBU.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgettet og planlægningen for Aktiv Ferie 2021 godkendes
at der bevilliges op til 100.000 kr. ud fra reelt antal gæster med gratis adgang til Terminalen i to uger i skolernes sommerferie finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
at der bevilliges op til 25.000 kr. til afprøvning af aktiviteter i de boligsociale områder finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
at der reserveres op til 15.000 kr. til afprøvning af et parasportarrangement under Aktiv Ferie 2021 fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Parasport
at der reserveres op til 20.000 kr. til frikøb af pladser på lokale fodboldskoler fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, DBU Velfærdsalliance

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Blå Rum, anmodning om frigivelse af anlægsbevilling samt tilladelse til videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Kurt Lauritsen

Sagsresume

Afsat rådighedsbeløb på 4,563 mio. kr. i budget 2021 søges frigivet ifm. færdiggørelse af Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.

Herudover søges der om anlægsudgiftsbevilling samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på i alt netto 5,71 mio. kr. vedr. fondstilskud.


Samtidig anmodes der om tilladelse til opsætning af videoovervågning.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2020-23 er der ud af et revideret samlet anlægsbudget på ca. 16,7 mio. kr. afsat 9,206 mio. kr. (hhv. 4,643 mio. kr. i budget 2020 og 4,563 mio. kr. i 2021) til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning. Den resterende finansiering tilvejebringes via fondsmidler, herunder fondsbevilling på 1,072 mio. kr. ex moms til et ekstra bæredygtighedslag.


Projektforslaget er godkendt i KFU den 16/9-2019, pkt. nr. 113.


Status på tidsplan for byggeriet


 • Udbud og projektering i første halvår af 2020
 • Byggestart efterår 2020
 • Forventet ibrugtagning medio 2021


Byggeriet forløber planmæssigt. Det tiltænkte rejsegilde i februar udskydes forventeligt til primo april, dels pga. corona og dels efter ønske fra Pentabyg, da der er flest håndværkere på pladsen. Samtidig er der mere at se og et mildere vejrlig. Udskydelsen har ingen indvirkning på byggeriets tidsplan.


Etablering af videoovervågning


I forbindelse med frigivelsessagen og færdiggørelse af byggeriet søges der ligeledes af præventive årsager om tilladelse til opsætning af videoovervågning i henhold til Herning Kommunes praksis på området.


Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning blive opsat tydelig skiltning på bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til stedets brugere jf. gældende retningslinjer om oplysningspligt.


Udgifter ifm. videoovervågning forventes at kunne afholdes indenfor afsat budgetramme til det samlede projekt.


Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale ejendomme. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

Økonomi

Der er afsat 4,563 mio. kr. i 2021 til Det Blå Rum på Serviceområde 11 Idræt og Fritid.

Ifm. anmodning om frigivelsen anmodes der samtidig om anlægsudgiftsbevilling samt en tilsvarende samlet indtægtsbevilling på netto 5,71 mio. kr. svarende til fondstilskud på i alt 8,3 mio. kr. hhv.


 • 3,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden
 • 2 mio. kr. (1,650 mio.kr. ekskl. moms) fra Egefonen
 • 1,5 mio. kr. (1,238 mio. kr. ekskl. moms) fra Nordea-fonden og
 • 1,3 mio. kr. (1,072 mio. kr. ekskl. moms) fra Realdania


Der er på byrådsmøde den 3. marts 2020, pkt. nr. 42, tidligere givet anlægsbevillinger på hhv. 6,393 mio. kr. til udgifter og 1,750 til indtægter vedr. fondstilskud fra Lokale og Anlægsfonden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10,273 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031093,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,71 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræts og Fritid, sted nr. 031093. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet resterende afsatte rådighedsbeløb på 4,563 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 03109908,
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende videoovervågning

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Fonden for Herning Isstadion - ansøgning om tilskud til etablering af maskinrum til køleanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Fonden for Herning Isstadion ansøger om tilskud på 237.000 kr. ekskl. moms til etablering af maskinrum for køleanlæg på Herning Isstadion efter påbud fra arbejdstilsynet.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg den 26. november 2020 givet påbud om etablering af maskinrum for køleanlæg på Herning Isstadion.


Påbuddet er givet på baggrund af følgende regler:

Når køleanlæg med mere end 25 kg. kølemiddelfyldning opstilles i en bygning skal kompressor, receiver, olieudskiller og lignende placeres i et eller flere maskinrum, hvor der ikke er faste arbejdspladser.


Arbejdstilsynet oplyser, at påbuddet skal være efterkommet senest den 15. februar 2021.

Økonomi

Fonden for Herning Isstadion har indhentet tilbud på opgaven, og den billigste udgift er herefter 237.000 kr. ekskl. moms, idet Fonden er momsregistreret på opgaven.


Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt Lokaletilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 237.000 kr. til etablering af maskinrum til køleanlæg på Herning Isstadion
at udgiften på 237.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt Lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Redskabstrailer til MTB Spor-laug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med bygning og vedligeholdelse af MTB-sporene i Herning Kommune ansøges om indkøb af en ”redskabstrailer”, som de forskellige spor-laug kan låne af Herning Kommune når MTB-sporene skal bygges og vedligeholdes.

Sagsfremstilling

Når Herning Kommune den kommende stykke tid får udvidet antallet af MTB-spor kilometer betragtelig, så sker det i meget tæt samarbejde med forskellige spor-laug. Spor-laugene er de frivillige, som med liv og sjæl, er gået ind i projektet med at etablere de nye MTB spor og i fremtiden skal være med til at vedligeholde sporene, således de forbliver attraktive for brugerne.


For at sikre alle spor-laug har de rigtige redskaber til konstruktion og vedligeholdelse af sporene, samt undgå at alle spor-laug hver især skal ud købe det rigtige udstyr, så anbefaler administrationen at Herning kommune indkøber trailer med alt relevant udstyr. Derved undgås at hver enkelt sporlaug skal investere i eget udstyr, som bruges relativt få gange på et år.


Hver enkelt spor-laug kan herefter booke traileren når de skal bygge eller vedligeholde deres spor. Den lukkede trailer vil bla indeholde motorsav, buskrydder, pladevibrator, benzindunke, sikkerhedsudstyr, trillebøre, spader, løvblæser mm.


Der udnævnes en ansvarlig fra hvert spor-laug, som har tilsynspligten med traileren, samt er ansvarlig for booking af redskabstraileren.

Økonomi

Udgiften på 70.300 kr. finansieres af de afsatte midler til MTB spor på 3,028 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er frigivet på byrådsmødet den 22. juni 2020, pkt. 120 til formålet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 70.300 kr. til indkøb af trailer med udstyr med henblik på udlån til MTB spor-laug,
at udgiften på 70.300 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085, Etablering af MTB-spor.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der kan afsluttes en række anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, samt Serviceområde 15, Kultur, og det indstilles at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsregnskaber på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samt Serviceområde 15 Kultur, er nu klar til at blive afsluttet:
I alt et mindreforbrug på 2,701 mio. kr. vedr. de afsluttede projekter.


Bemærkninger til de enkelte projekter:


Stednr. 031076 - Bevilling på 8,9 mio. kr. til etablering og anlæggelse af opvarmet hybridgræsbane på Herning Fremads baneanlæg, bl.a. til landsholdssamlinger samt klubtræning og kampe. DBU og FC Midtjylland har herudover bidraget med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til projektet.

Merforbrug på 0,228 mio. kr. kan henføres til ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelse af udenomsarealer og tilkørselsforhold samt ekstraarbejder på drænsystem og tilslutningsudgifter.


Stednr. 031088 - Bevilling på 0,750 mio. kr. til etablering af vandrensningsanlæg på Teglpark Stadion, og projektet er gennemført som planlagt.


Stednr. 035090 - Bevilling på 2,040 mio. kr. til flytning og reetablering af Kulturfabrikken/Terminalen fra Mørupvej til nyt lejemål på Godsbanevej 5 i Herning. Anlægstilskuddet er bl.a. brugt til planlægning og projektering, istandsættelse af lokalerne og etablering af ramper/ træningsfaciliteter.

Projektet er gennemført som planlagt.


Stednr. 035095 - Bevilling på 0,5 mio kr. til projekt og procesplan samt "teaser" vedr. etablering af rekreativt kultur- og fritidsområde i Hernings sydlige bydel. Realdania har støttet procesplanen med netto 0,390 mio. kr.

Mindreforbrug på 0,106 mio. kr. er overført til projekt Sydbyen, som nu er placeret under Byplanudvalget.


Stednr. 318076 - Bevilling på 14,281 mio. kr. vedr. om- og tilbygning af Gullestrup Kulturhus. Opgradering af eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter i størst mulig synergi med skole og daginstitution.

Mindreforbrug på 2,444 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.


Stednr. 318077 - Bevilling på 0,250 mio. kr. til p-plads og udearealer ved Feldborg BMX hal. Projektet er gennemført som planlagt.

Mindreforbrug på 0,043 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.


Stednr. 318078 - Bevilling på 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane ved Herning Fremad. Projektet er gennemført som planlagt.


Stednr. 318080 - Udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Sunds IF til etablering af kunstgræsbane i Sunds. Projektet er gennemført som planlagt.


Stednr. 318090 - Bevilling på 6,750 mio. kr. til 2. etape vedrørende flytning af boldbaner mv. i Tjørring. Mindreforbrug på 0,101 mio. kr. anvendt til delvis dækning af underskud på 1. etape.


Stednr. 360095 - Bevilling på 1,019 mio. kr. til restaurering af Voldsgaard ved Søby Brunkulsmuseum. Projektet er gennemført som planlagt.

Mindreforbrug på 0,173 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.


Stednr. 360098 - Udgiftsbevilling på 16,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 16,0 mio. kr. til udvidelsesprojekt ved Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Projektet omfatter etablering af en tunnel mellem det nuværende museum og Anligården, som indeholder magasiner og udstillingsrum mv. Det faktiske forbrug blev på 13,803 mio. kr., som er fuldt ud finansieret ved tilsvarende nettoindbetaling fra Carl Henning Pedersen Fonden.

Projektet er gennemført som planlagt.


Stednr. 364076 - Bevilling på 0,565 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner i 2018. Midlerne er hovedsageligt anvendt til udbedring fugtskade på Den Jyske Sangskole og skimmelsvamp i Headspace, samt renovering af gulv på Scene7 og renovering af gavl og sal på Huset no7.


Stednr. 364080 - Bevilling på 3,691 mio. kr. til køb og renovering af Museumsgade 32 i 2015. 0,500 mio. kr. er anvendt til køb af grund, 0,555 mio. kr. er anvendt til køb af ejendom og 2,636 mio. kr. er anvendt til renovering af ejendommen.


Stednr. 364085 - Bevilling på 0,450 mio. kr. til indkøb og indretning af bus i forbindelse med projektet Kultur på Hjul.

Mindreforbrug på 0,061 mio. kr.


Stednr. 364090 - Bevilling på 0,545 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner frem til 2017. Midlerne er hovedsageligt anvendt til renovering af vægge i depotrum, gangareal og køkken i Huset no7, asfaltbelægning i gården Nørregade 7, mindre opgaver på Herning Billedskole og ombygningsopgaver på Angligården mv.


Stednr. 364096 - Bevilling på 1,332 mio. kr. til renovering af gårdrummet i Nørregade 7. Projektet er gennemført som planlagt.

Økonomi

Jævnfør praksis tilgår overskud på afsluttede anlægsregnskaber de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der normalt for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for den kommende budgetperiode. I forlængelse af Byrådets vedtagelse af et 2-årigt budget for 2021 og 2022, sker dette ved en grundig revidering af perspektivnotaterne for 2021. I forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget senest marts måned behandle forslagene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret perspektivnotaterne for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.


Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

I perspektivnotatet for 2021-22 på idræts- og fritidsområdet er der fokus på følgende overskrifter; Tilbage på sporet efter coronakrisen, Foreningslivet og verdensmålene, Bevægelse for flere, Understøtte selvorganiserede aktiviteter, Faciliteternes udvikling, indretning og optimering, Sammenhæng mellem skole og fritid, samt Udvikling af talentmiljøer.


Serviceområde 14 - Biblioteker:

I perspektivnotatet for 2021-22 på Bibliotekets område er der fokus på følgende overskrifter; Post corona, Biblioteket i konstant forandring, Kompasset, Kultur for alle, Nye fællesskaber, Litteratur, sprogstimulering og læselyst, Uddannelsesby Herning og FN's verdensmål og bæredygtighed.


Serviceområde 15 - Kultur:

I perspektivnotatet for 2021-22 på kulturområdet er der fokus på følgende overskrifter; Bæredygtig kultur, Kultur er dannelse, Kultur er sundhed, Fokus på vækstlag og talentudvikling, Kunsten i det offentlige rum, samt Sammen kan vi skabe mere.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at perspektivnotaterne for Kultur- og Fritidsudvalgets områder tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har bevilliget 5.000 kr. til et event for unge i Herning. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) orienteres om den administrative bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013, har forvaltningen i perioden 30. september - 31. december 2020 bevilliget følgende:


Musikalsk Festshow. Sophie Caroline Almtoft Olesen vil lave et arrangement i Kontrast 16. december. Arrangementet vil bestå af tre elementer: trommeworkshop, standup og en koncert. Hun har hyret kunstneren Kalle Mathiesen, som blandt andet er kendt fra Weekendsaz på Radio24/7, 'So Ein Ding' på DR2, Natholdet på TV 2 og Kalles Danmarks Tour på Ramasjang. Han er derudover konservatorieuddannet i trommeslagning og skandinavisk mester i loopstadion. Det er en dims, der gør ham i stand til at udgøre et helt orkester af selvskabte lydbidder. Sophie Caroline Almtoft Olesen har lavet et budget for arrangementet, og det viser udgifter for i alt 7.300 kr. De 4.000 kr. er honorar til kunstneren, 2.800 kr er til lyd og lys, mens der er afsat 500 kr. til catering. Indtægterne fra entréen indgår i budgettet, mens overskud fra barsalg går til Kontrast for lån af lokaler. Eventet markedsføres på Facebook, via netværk og på bibliotekets foreningsskærm. Der søges om 5.000 kr. til eventen. Der bevilliges 5.000 kr. til Sophie Caroline Almtoft Olesen til gennemførelse af arrangement med Kalle Mathiesen. På grund af Corona er arrangementet og dermed også udbetaling af midlerne udskudt til 2021.


Der er i 2020 bevilliget midler til Limbo Event, Electro Event, Hard Night event , produktion af filmen ”Når man elsker nogen” og dub-reggae-event.


Der er hvert år afsat 50.000 kr., hvorfor der per 1. januar 2021 vil være 50.000 kr. til disposition i Ungepuljen.


Efter ovennævnte bevilling resterer der 45.000 kr. af ungepuljen for 2021.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for særlige idrætspræstationer i det foregående år.


Sagsfremstilling

Tidspunktet for uddeling af priserne er ukendt, man afhængigt af hvornår arrangementet kan gennemføres i forhold til restriktionerne i forbindelse med covid-19.


Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforund under Danmarks Idrætsforbund.


Priserne uddeles efter følgende kriterier:

 • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mesterskab (junior)
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord (senior) forudsat, at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 m baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller for hold (senior).


Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.


Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:


Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk holdmesterskab

Rene Hansen, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk holdmesterskab

Martin Lange Andersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk holdmesterskab

Ib Wienberg, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Søren Braes, Jysk Aero Sport, dansk rekord

Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Turpal Bisultanov, Herning Brydeklub, dansk mesterskab

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, dansk rekord

Pione Sisto, FCM, deltaget på landsholdet

Jesper Hansen, FCM, deltaget på landsholdet

Erik Sviatchenko, FCM, deltaget på landsholdet

Anders Dreyer, FCM, deltaget på landsholdet

Alexander Scholtz, FCM, deltaget på landsholdet

Mikael Anderson, FCM, deltaget på det islandske landshold

Sory Kaba, FCM, deltaget på det guineanske landshold

Bozhidar Kraev, FCM, deltaget på det bulgarske landshold

Joel Andersson, FCM, deltaget på det svenske landshold

Jens-Lys Cajuste, FCM, deltaget på det svenske landshold

Tim Sparv, FCM, deltaget på det finske landshold

Aral Simsir, FCM, dansk mesterskab

Ayo Okosun, FCM, dansk mesterskab

Awer Mabil, FCM, dansk mesterskab

Dion Cools, FCM, dansk mesterskab

Emiliano Marcondes, FCM, dansk mesterskab

Evander Ferreira, FCM, dansk mesterskab

Frank Onyeka, FCM, dansk mesterskab

Gustav Isaksen, FCM, dansk mesterskab

Gustav Wikheim, FCM, dansk mesterskab

Jakob Poulsen, FCM, dansk mesterskab

Junior Brumado, FCM, dansk mesterskab

Kian Hansen, FCM, dansk mesterskab

Kristian Riis, FCM, dansk mesterskab

Lasse Vibe, FCM, dansk mesterskab

Mads Hansen, FCM, dansk mesterskab

Manjrekar James, FCM, dansk mesterskab

Marc Dal Hende, FCM, dansk mesterskab

Mikkel Andersen, FCM, dansk mesterskab

Nkolas Dyhr, FCM, dansk mesterskab

Nicolas Madsen, FCM, dansk mesterskab

Oliver Sørensen, FCM, dansk mesterskab

Oliver Ottesen, FCM, dansk mesterskab

Oliver Olsen, FCM, dansk mesterskab

Paulo Da Silva, FCM, dansk mesterskab

Rasmus Nicolaisen, FCM, dansk mesterskab

Ronnie Schwarts, FCM, dansk mesterskab

Rikke Mæng Ibsen, Trehøje Skytteforening, deltaget på landsholdet

Stine Skogrand, Herning-Ikast Håndbold, deltaget på det norske landshold

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovennævnte idrætsudøvere som prismodtagere.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-20 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2021

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget